Page 17

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

zajęcia pozaformalne: osoby uczestniczące w formalnym systemie edukacji wydały średnio 603 EUR, podczas gdy przeciętny poziom prywatnych inwestycji w kształcenie i szkolenie pozaformalne wynosił zaledwie 145 EUR. Średni poziom wydatków na uczestnika kształcenia formalnego różni się w poszczególnych państwach. Dorośli, którzy uczestniczyli w edukacji formalnej w Belgii, Republice Czeskiej, na Łotwie, w Holandii, Rumunii, Finlandii, Szwecji i Turcji, wydali średnio do 400 EUR, natomiast osoby uczące się w kilku innych państwach europejskich informowały o dużo wyższym wkładzie finansowym (zob. Rysunek 1.8). Rys. 1.8: Średnie wydatki uczestników kształcenia formalnego w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES), wiek 25-64 lata (%), 2007 EU

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

603

226

462

368

739

1 025

565

1 308

703

:

:

3 336

397

531

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

NO

TR

431

1 061

336

1 454

681

1 120

294

1 015

407

153

393

438

1 136

359

Źródło: Eurostat, Badanie Edukacji Dorosłych (dane uzyskane w styczniu 2011 roku).

Należy jednakże również odnotować, że w państwach, w których średni poziom wydatków prywatnych na uczestnika jest stosunkowo wysoki, pewne rodzaje programów formalnych są finansowane przez państwo i/lub określone grupy docelowe uzyskują konkretne wsparcie finansowe. Więcej szczegółów dotyczących finansowania formalnej edukacji dorosłych zawiera Rozdział 5 niniejszego raportu.

16

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement