Page 16

Rozdział 1: Podstawowe wskaźniki edukacji dorosłych

Rys. 1.7: Udział dorosłych w kształceniu formalnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES) według poziomu wykształcenia, wiek 25-64 lata (%), 2007

ISCED 0-2

ISCED 3-4

ISCED 5-6

x

Kraj nie brał udziału w badaniu pilotażowym

EU 2,4 5,6 12,1

BE 6,6 11,8 19,0

BG 0,2 2,5 6,0

CZ 0,7 3,2 9,7

DK 7,4 9,6 13,4

DE 2,5 5,2 7,1

EE 1,3 3,6 8,5

EL 0,4 2,5 5,2

ES 1,7 6,6 12,6

FR 0,4 1,3 4,0

IT 0,6 6,1 13,8

CY : 1,0 7,8

LV 0,3 2,8 14,7

LT 2,0 3,9 12,6

HU 0,4 2,5 5,5

MT 2,1 6,6 18,1

NL 3,6 5,6 11,3

AT 1,0 4,1 8,1

PL 0,7 3,4 16,1

PT 3,6 14,1 14,7

RO 0,2 3,5 8,4

SI 2,1 8,9 13,6

SK : 4,9 11,2

FI 3,7 11,7 12,7

SE 6,3 8,8 24,8

UK 7,8 17,2 20,6

NO 5,6 7,5 17,0

TR 0,6 6,2 7,8

Źródło: Eurostat, Badanie Edukacji Dorosłych (dane uzyskane w styczniu 2011 roku).

Analiza na szczeblu krajowym pokazuje, że w niektórych państwach europejskich poziom udziału w edukacji formalnej osób bez kwalifikacji jest zdecydowanie wyższy niż średnia unijna. Na przykład w Norwegii wynosi on prawie 6%, a w Belgii, Danii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie plasuje się między 6 a 8%. Dlatego wydaje się, że wspomniane państwa nieco skuteczniej przyciągają osoby bez kwalifikacji do programów kształcenia formalnego. W Danii da się zauważyć najbardziej zrównoważony poziom udziału osób o trzech poziomach wykształcenia. Badanie Edukacji Dorosłych zawiera także interesujące informacje dotyczące cech charakterystycznych zajęć edukacyjnych, w których uczestniczą dorośli. Jedną nich jest liczba godzin zajęć deklarowana przez uczestników kształcenia i szkolenia. Zgodnie z dostępnymi danymi programy formalne są zazwyczaj znacząco dłuższe niż pozaformalne zajęcia edukacyjne: średnia liczba godzin zajęć na uczestnika w przypadku edukacji formalnej wynosi 383 godziny, podczas gdy w przypadku pozaformalnego kształcenia i szkoleń jest to tylko 71 godzin. Jednakże pomiędzy poszczególnymi krajami można zaobserwować istotne różnice. Liczba godzin zajęć w systemie edukacji formalnej jest najwyższa w Niemczech (905 godzin), a znacząco wyższa w stosunku do średniej unijnej w Bułgarii (609 godzin), na Łotwie (572 godziny), w Portugalii (543 godziny), Austrii (532 godziny) i Szwecji (515 godzin). Natomiast formalne zajęcia edukacyjne w Zjednoczonym Królestwie charakteryzują się stosunkowo krótkim okresem trwania: średnio 121 godzin. Oznacza to, że średni czas trwania zajęć w systemie edukacji formalnej w Zjednoczonym Królestwie ma mniej więcej tę samą długość, co średni czas trwania zajęć pozaformalnych w Danii, Belgii, Hiszpanii lub na Węgrzech, gdzie wynosi on od 111 do 121 godzin. Może to być związane z pewnymi różnicami konceptualnymi omówionymi w Rozdziale 2 (Sekcja 2.2) niniejszego raportu. Na koniec warto również odnotować, iż Badanie Edukacji Dorosłych dostarcza pewnych szczegółów dotyczących kwot wydawanych przez dorosłych uczestniczących w formalnym systemie edukacji i szkoleń. Do kosztów należą opłaty za uczestnictwo i wpisowe, a także wydatki na materiały dydaktyczne. Według dostępnych danych we wszystkich państwach europejskich formalne kształcenie osób dorosłych wymaga zainwestowania większych środków prywatnych niż edukacyjne

15

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement