Page 15

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie

Rys. 1.6: Udział dorosłych w kształceniu formalnym w okresie 12 miesięcy poprzedzających badanie (AES) według grup wiekowych, wiek 25-64 lata (%), 2007

25-34 lata

35-54 lata

55-64 lata

x

Kraj nie brał udziału w badaniu pilotażowym

EU 13,4 4,5 2,0

BE 21,8 11,2 7,4

BG 7,4 1,5 0,1

CZ 9,8 2,6 0,3

DK 28,0 7,0 2,1

DE 14,8 2,8 1,8

EE 11,3 3,5 0,6

EL 5,8 1,4 0,1

ES 11,8 4,1 1,8

FR 5,4 0,6 0,2

IT 12,5 2,6 0,7

CY 7,8 1,2 0,1

LV 10,8 4,7 1,3

LT 16,4 3,5 0,3

HU 7,2 1,5 0,0

MT 10,0 4,9 1,2

NL 15,2 5,1 2,4

AT 11,4 2,4 0,4

PL 13,4 3,2 0,1

PT 13,9 4,8 1,2

RO 8,7 2,4 0,1

SI 22,3 5,5 0,5

SK 12,7 4,5 0,1

FI 24,0 8,5 1,3

SE 26,5 11,4 2,7

UK 23,1 14,7 7,7

NO 20,8 8,2 2,3

TR 5,5 0,8 0,1

Źródło: Eurostat, Badanie Edukacji Dorosłych (dane uzyskane w styczniu 2011 roku).

W niektórych państwach o wyższym wskaźniku udziału młodych osób dorosłych (25-34 lata) w formalnych strukturach kształcenia dane mogą być zniekształcone przez to, że programy edukacji początkowej ( 7 ) trwają w tych państwach dłużej niż w innych. Dlatego wykazywane w badaniach młode osoby dorosłe uczestniczące w strukturach edukacji formalnej mogą w rzeczywistości być studentami, którzy jeszcze nie ukończyli rozpoczętego kształcenia, a nie osobami dorosłymi, które powróciły do systemu edukacji formalnej. Może tak być w państwach, w których najczęstszy wiek rozpoczynania pierwszego cyklu kształcenia na poziomie wyższym wynosi 20 lat (np. Dania, Litwa, Finlandia i Szwecja (Eurydice, 2010)), a także w których najwyższy poziom udziału w studiach wyższych przypada na wiek 22 lata (Finlandia, Szwecja, Islandia i Norwegia (Eurydice 2007a)) lub 24 lata (Dania i Liechtenstein (Eurydice, 2007a)). Jednak Badanie Edukacji Dorosłych nie pozwala na dokonanie rozróżnienia między osobami dorosłymi, które jeszcze nie ukończyły edukacji początkowej w systemie formalnym, a osobami, które po pewnym czasie wróciły w obręb formalnego systemu kształcenia. W odniesieniu do danych dotyczących uczestnictwa dorosłych w strukturach edukacji formalnej, z podziałem według najwyższego osiągniętego poziomu wykształcenia, można zauważyć, że we wszystkich państwach europejskich osoby o najniższym poziomie wykształcenia (tzn. takie, które ukończyły co najwyżej szkołę średnią I stopnia) charakteryzuje najniższy poziom uczestnictwa. W Unii Europejskiej średnio tylko około 2% dorosłych bez kwalifikacji uczestniczy w edukacji formalnej, podczas gdy wśród osób, które ukończyły szkołę średnią II stopnia, wskaźnik ten wynosi 6%, a wśród absolwentów studiów wyższych – 12%.

7

()

Kształcenie i szkolenie początkowe jest definiowane jako „ogólne lub zawodowe kształcenie i szkolenie prowadzone w ramach początkowego systemu edukacji, zazwyczaj przed rozpoczęciem pracy zawodowej” (CEDEFOP, 2008).

14

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement