Page 12

Rozdział 1: Podstawowe wskaźniki edukacji dorosłych

Sytuacja na szczeblu krajowym pokazuje, że w państwach nordyckich, Holandii i Zjednoczonym Królestwie już osiągnięto uzgodniony na 2020 rok cel europejski, podczas gdy Austria i Słowenia są bliskie jego realizacji. Jednakże w takich krajach, jak Bułgaria i Rumunia (gdzie w edukacji uczestniczy mniej niż 2% dorosłych), a także w Grecji, na Węgrzech, Słowacji i w Turcji (gdzie wskaźnik ten nie przekracza 4%) poziom udziału dorosłych w kształceniu i szkoleniach jest odległy od celu unijnego. Rys. 1.3: Udział dorosłych w kształceniu w okresie czterech tygodni poprzedzających badanie (EU LFS), wiek 25-64 lata (%), 2009

EU

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

9,3

6,8

1,4

6,8

31,6

7,8

10,5

6,3

3,3

10,4

6,0

6,0

7,8

5,3

4,5

13,4

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

IS

LI

NO

TR

4,7

6,5

1,5

14,6

2,8

25,1

:

18,1

2,3

HU

MT

2,7

5,8

17,0 13,8

22,1 22,2 20,1

Źródło: Eurostat, Labour Force Survey UE (dane uzyskane w styczniu 2011 roku).

Objaśnienia Wskaźniki pokazują udział w kształceniu formalnym i pozaformalnym.

Badanie edukacji dorosłych to nowy element unijnych statystyk dotyczących edukacji i uczenia się przez całe życie, które zostaną zebrane na terenie całej Europy po raz pierwszy w latach 2011-2012. W latach 2005-2008 przeprowadzono dobrowolne pilotażowe badanie AES z udziałem 29 państw UE, EFTA i państw kandydujących ( 6 ). W przeciwieństwie do Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności UE Badanie Edukacji Dorosłych zostało przygotowane specjalnie z myślą o ocenie udziału dorosłych w kształceniu i szkoleniach. Dostarcza ono także bardziej szczegółowych informacji dotyczących działań i programów edukacyjnych, w których biorą udział osoby dorosłe. Jeśli porównać wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności UE z wynikami Badania Edukacji Dorosłych, różnice ujawniające się na pierwszy rzut oka mogą okazać się dość zaskakujące. Zgodnie z danymi z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności mniej niż 10% dorosłych uczestniczy w programach uczenia się przez całe życie, podczas gdy wyniki Badania Edukacji Dorosłych wskazują, że około 35% dorosłych mieszkańców Europy jest objęte edukacją formalną i pozaformalną. Ta znacząca różnica między wynikami obu badań częściowo ma związek z faktem, że punkt odniesienia w badaniu EU LFS to zaledwie cztery tygodnie przed przeprowadzeniem badania, podczas gdy w przypadku AES okres ten wynosi 12 miesięcy. Oznacza to, że osoby dorosłe, które nie uczestniczyły w edukacji w okresie ostatnich czterech tygodni poprzedzających badanie EU LFS (a zatem uznawane za osoby nieuczące się), mogły brać udział w kształceniu w dłuższym przedziale czasowym (np. 12 miesięcy). Jak wskazał Rosenbladt (2009), długość okresu odniesienia odgrywa

6

()

Państwa uczestniczące: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Zjednoczone Królestwo.

11

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement