Page 10

ROZDZIAŁ 1: PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EDUKACJI DOROSŁYCH Niniejszy rozdział zawiera szereg wskaźników, które umieszczają analizę formalnych możliwości kształcenia dorosłych w Europie w odpowiednim kontekście. Pierwsza część tego rozdziału skupia się na danych dotyczących rozwoju zasobów ludzkich w Europie. Druga część zawiera ogólne dane dotyczące udziału dorosłych w programach uczenia się przez cale życie, a w ostatniej części znajduje się przegląd informacji dotyczących systemu formalnej edukacji dorosłych. Głównymi źródłami danych są: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności UE (EU LFS) oraz Badanie Edukacji Dorosłych (AES).

1.1. Osiągnięcia edukacyjne dorosłych mieszkańców Europy Osiągnięcia edukacyjne dorosłej populacji często traktowane są jako wskaźnik wiedzy i umiejętności dostępnych w gospodarce. Wskaźnik ten da się uchwycić poprzez formalny poziom wykształcenia zdobywanego przez osoby dorosłe. Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności UE około 70% dorosłych (w wieku 25-64 lat) w Europie ukończyło przynajmniej szkołę średnią II stopnia. Oznacza to, że dorośli o słabych osiągnięciach edukacyjnych (tzn. niższych niż szkoła średnia II stopnia) stanowią mniej niż jedną trzecią dorosłych mieszkańców Europy. Jednakże wielkość ta odpowiada około 76 mln osób dorosłych w Unii Europejskiej. Rys. 1.1: Osoby dorosłe w Europie z wykształceniem poniżej poziomu szkoły średniej II stopnia (ISCED 3), wiek 2564 lata (%), 2009

UE

BE

BG

CZ

DK

DE

28,0

29,4 22,1

8,6

23,7

14,5 11,1

28,5

PL

PT

RO

SK

HU

MT

NL

AT

19,4 72,3 26,6 18,1

12,0

EE SI

70,1 25,3 16,7

IE

9,1

EL

ES

FR

38,8 48,5 29,6 FI

SE

UK

18,0 19,3 25,4

IT 45,7

CY

LV

27,6 13,2 IS

LI

34,1

:

LT

LU

8,7

22,7

NO

TR

19,5 71,8

Źródło: Eurostat, Labour Force Survey UE (dane uzyskane w styczniu 2011 roku).

Jeśli chodzi o poszczególne państwa europejskie, widoczne są znaczne różnice: w Republice Czeskiej, Niemczech, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Polsce i na Słowacji odsetek dorosłych, którzy nie ukończyli szkoły średniej II stopnia, jest stosunkowo niski i wynosi od 9 do 15%. Na Węgrzech, w Austrii, Słowenii, Finlandii, Szwecji i Norwegii nie przekracza on 20%. Z drugiej strony osoby bez wykształcenia na poziomie szkoły średniej II stopnia stanowią w Hiszpanii i Włoszech niemal 50% populacji w wieku 25-64 lat, a na Malcie, w Portugalii i Turcji – około 70%. Dostępne dane EU LFS pokazują też, że młode osoby dorosłe znacznie częściej posiadają kwalifikacje szkoły średniej II stopnia niż osoby starsze: odsetek osób, które ukończyły przynajmniej

9

Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  
Dorośli w systemie edukacji formalnej: polityka i praktyka w Europie  

Raport EURYDICE Dorośli w systemie edukacji formalnej: Polityka i praktyka w Europie przedstawia sytuację będącą następstwem realizacji Plan...

Advertisement