Page 9

Z roku na rok projekty ell stawały się bardziej wielojęzyczne i interdyscyplinarne. Nauczanie języków obcych przestało być domeną jedynie nauczycieli językowców, którzy w swoje przedsięwzięcia zaczęli angażować fizyków, historyków czy muzyków. Do dziś wśród projektów nadsyłanych na konkurs ell przeważają inicjatywy realizowane w języku angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim, jednak coraz częściej pojawiają się inicjatywy dotyczące nauki języków rzadziej używanych i nauczanych, takich jak: szwedzki, hebrajski, japoński oraz języków dialektycznych, np. gwary kociewskiej. Obchody 10-lecia ell w Polsce skłaniają do refleksji, czy projekty nagradzane certyfikatem ell przyczyniły się do podniesienia poziomu kształcenia językowego w Polsce. Nie były prowadzone badania mające wykazać, czy program ell wpłynął na poprawę jakości edukacji językowej ani czy miał wpływ na wzrost liczby osób uczących się języków. Z całą pewnością można jednak stwierdzić, że w szkołach, na wyższych uczelniach i w społecznościach lokalnych, w których realizowano projekty ell, wzrosła motywacja do nauki języków. Tym bardziej, że edukacja językowa przestała być kojarzona z uczeniem się jedynie formuł gramatycznych, a stała się elementem innowacyjnego kształcenia w każdej dziedzinie nauki, kultury czy sportu. Coraz częściej nauczyciele szkół technicznych, którzy przy braku na rynku podręczników do nauki języków specjalistycznych opracowują programy autorskie przygotowujące do mobilności zawodowej przyszłych kucharzy, inżynierów lub farmaceutów. Nieodłącznym elementem projektów nadsyłanych na konkurs ell są nowoczesne technologie. Na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej może to oznaczać porozumiewanie się w języku obcym, przy pomocy skype’a lub e-maila, z rówieśnikami mieszkającymi w innych krajach. Na poziomie uniwersyteckim oznacza naukę np. języka angielskiego na odległość przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technicznych i metod e-learningu uwzględniających nowy profil studentów, tzw. pokolenia sieci.

40 35 30 25 20

Laureaci ell

15

ell Laureates

10 5 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Language teaching has ceased to be the province of language teachers who have started to commit physics, history and music teachers in the process. Although still majority of ell projects are implemented in English, German, French and Spanish, we more and more frequently observe initiatives focused on less frequently used and taught languages, such as Swedish, Hebrew and Japanese, as well as dialects. Celebrations of the 10th anniversary of European Language Label in Poland is the time for reflection whether projects awarded ell certificate have contributed to enhancing the quality of language education in Poland. Although no survey has been staged to prove that ell has affected the quality of language education in Poland or the number of language learners, certainly you can say that the motivation for language learning has been boosted at schools, HEIs and in local communities where ell projects have been implemented. And what is more important, language learning has ceased to be associated with memorising grammar and become an intrinsic element of innovative education in any field of science, culture and sports. Over the past decade, the implementation of ell programme in Poland has been accompanied by rapid development of technology. This is why the use of the latest ict innovations in language teaching and learning is another characteristic of projects awarded with ell certificate. At preschools and primary schools, this stands for communicating with peers from abroad with the use of skype or e-mail. At HEIs, the use of ict means for example distance learning English courses with the use of state-of-the-art technology and e-learning methods, which provide for a new profile of students who are representatives of the web generation. Modern technologies constitute an indispensable element of projects entered for ell competition by teachers at technical schools who due to the lack of textbooks teaching specialist vocabulary develop original study programmes preparing future chefs, engineers or pharmacists for work-related mobility. 7

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

Profile for frse
Advertisement