Page 8

agendy przewodnictwa Polski w ue we wrześniu 2011 roku. Docenienie przez polityków wagi znajomości języków w Polsce podobnie jak w innych państwach członkowskich przekłada się na: dążenie do tego, aby młodzież oprócz języka ojczystego posługiwała się co najmniej dwoma językami obcymi; promowanie różnorodności językowej na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia; podkreślenie roli nauczycieli uczących języków obcych i ich przygotowania oraz doskonalenia zawodowego; podnoszenie kompetencji językowych innych nauczycieli w celu promowania nauczania przedmiotów pozajęzykowych w językach obcych (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe — clil); umożliwianie migrantom, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, nauki języka państwa przyjmującego w celu ich lepszej integracji i zwiększenia ich szans na znalezienie pracy; doskonalenie uczenia się języków przez całe życie w ramach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej; różnicowanie oferty językowej i zapewnienie wysokiej jakości nauczania języków w szkołach; zachęcanie do uczenia się języków przy wykorzystaniu cyfrowych technologii komunikacyjnych i metod uczenia się na odległość; zwiększenie znaczenia umiejętności językowych w rozwoju kariery pracowników; promowanie wykorzystywania do oceny własnych kompetencji językowych narzędzi, takich jak: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz paszport językowy Europass etc. Wymieniona wyżej lista obszarów rozwoju kształcenia językowego nie jest tylko przedmiotem teoretycznych dyskusji europejskich ekspertów i polityków, lecz od 10 lat stanowi element codziennego życia wielu polskich szkół, uczelni i środowisk lokalnych, które dzięki konkursowi European Language Label zyskują uznanie za wysiłek włożony w rozwój edukacji językowej oraz mogą pokazać swoje innowacyjne rozwiązania innym. Kiedy w 2002 roku ogłoszono pierwszą edycję ell, wnioski na konkurs złożyły głównie duże instytucje edukacyjne zajmujące się opracowywaniem programów nauczania i pomocy dydaktycznych, takie jak: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, wydawnictwa edukacyjne czy uczelnie wyższe. Uzyskanie certyfikatu ell traktowane było przez nie jako otrzymanie znaku jakości dla opracowanego przez siebie produktu. Było to zresztą zgodne z samą ideą konkursu ell, który ma nagradzać najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia językowe. Ponadto projekty językowe nadsyłane na konkurs ell w latach 2002–2004 zazwyczaj skoncentrowane były na nauczaniu jednego języka i realizowane były w większości przez specjalistów od jego nauczania. Wraz z wejściem Polski do ue i zwiększoną mobilnością obywateli z i do naszego kraju wzrosła potrzeba coraz lepszego przygotowania językowego nauczycieli i uczniów do funkcjonowania w wielonarodowej rzeczywistości.

eu Member States translates into efforts aimed at making sure that young European citizens, apart from their mother tongue, speak at least two other languages. Linguistic diversity is promoted at all levels of education and training. The role language teachers play and the importance of their training and in-service training are also emphasised. Teachers of other subjects consistently improve their linguistic competencies in order to promote Content and Language Integrated Learning (clil). Migrant workers, and their children in particular, are provided with opportunities to learn the language of the host country in order to better integrate and enhance their employability. Lifelong language learning as part of formal, informal and non-formal education is strongly promoted. Language teaching offer is diversified and top quality teaching is ensured at schools. Learners are encouraged to learn languages with the use of ict tools and distance learning methods. Linguistic skills play increasingly important role in the development of professional career. Last, but not least, the use of tools for self-assessment of linguistic competencies, such as Common European Framework of Reference for Languages developed by the Council of Europe and Europass language passport, is strongly promoted. The elements contributing to the development of language education in Europe listed above are not only the subject of theoretical discussions held by European experts and politicians, but more importantly for the past 10 years have been components of every day life of many schools, HEIs and local communities across Poland who thanks to the European Language Label competition win recognition for their efforts on behalf of the development of language education and share their innovative solutions with others. When the first ell competition was announced in 2002, entries were submitted mainly by large educational institutions whose activity focuses on the development of curricula and teaching aids, to mention codn (In-Service Teacher Training Centre), educational publishers and higher education institutions. Winning an ell certificate was perceived as quality assurance for the developed product, which in fact was consistent with the idea of ell competition designed to award the best and the most innovative initiatives related to language teaching and learning. ell competition entries in 2002–2004 focused mainly on the teaching of one language and were implemented by specialists. With Poland’s accession to the European Union and with enhanced mobility from and into our country, we have observed a growing need for better language training of teachers and learners so that they can be successful in internationalised reality. Every year, ell projects have been more multilingual and interdisciplinary. 6

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

Profile for frse
Advertisement