Page 6

10 lat innowacyjnych projektów językowych

Anna Grabowska european language label

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To również sposób na poznanie i zrozumienie innych, odczytanie tego, co jest ukryte między słowami, gestami, symbolami. Niezależnie od tego w jakim celu uczymy się języków obcych – czy to z pasji, ciekawości, czy też z chęci rozwoju kariery zawodowej – każde nowo poznane słowo lub wyrażenie przybliża nas do odkrycia otaczającego nas wielojęzycznego świata. Dlatego też nauka języków obcych coraz rzadziej kojarzona jest ze żmudnym przyswajaniem deklinacji, koniugacji i kolokacji, a coraz częściej postrzegana jest jako szansa na rozwój osobisty, naukowy, społeczny i ekonomiczny, szansa na poznanie i stworzenie czegoś nowego, kreatywnego i innowacyjnego. W Polsce pasjonaci nowatorskich sposobów nauki języków obcych, nie tylko tych najbardziej popularnych, takich jak: angielski, niemiecki czy francuski, ale i tych bardziej egzotycznych, takich jak: szwedzki, hebrajski czy arabski, od 10 lat nagradzani są w drodze konkursu europejskim znakiem innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – european language label (ell). Konkurs ell jest prowadzony w naszym kraju przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję programu „Uczenie się przez całe życie” oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. ell jest przyznawany w trzech kategoriach: konkurs projektów instytucjonalnych, konkurs indywidualny dla nauczycieli oraz konkurs dla osób uczących się języków pod hasłem Języki to moja pasja. O certyfikat ell mogą ubiegać się nauczyciele języków i osoby uczące się oraz wszystkie typy przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych i innych placówek zajmujących się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych. Laureaci konkursu otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez polskiego ministra edukacji oraz przez komisarza ue ds. kultury, edukacji, wielojęzyczności, młodzieży i sportu. Przystąpienie Polski do programu European Language Label 10 lat temu nie było przypadkowe. Wraz ze zwiększającą się liczbą państw członkowskich w zjednoczonej Europie rodziła się potrzeba stworzenia spójnej polityki językowej. Różnorodność językowa stawała się nieodłączoną częścią europejskiej tożsamości. I tak w lutym 2002 roku Rada Unii Europejskiej uchwaliła Rezolucję w sprawie wspierania różnorodności językowej i nauki języków obcych, w której podkreślono, że znajomość języków jest jedną z podstawowych umiejętności,

Koordynatorka programu Programme Coordinator

10 Years of Innovative Language Projects Learning a language that represents a culture different than your own is a great adventure, an encounter with the unknown, unfamiliar and fascinating. It is also a way for meeting and understanding other people, discovering the meaning of words, gestures and symbols. Regardless of the motivation for learning a language; be it passion, curiosity or ambition to advance a professional career, each new word and phrase brings us closer to discovering the multilingual world. This is why learning a language is no longer associated with painstaking memorising of declinations, conjugations and collocations, but rather viewed as an opportunity for personal, scientific, social and economic development, and a chance for learning and making something new, creative and innovative. For 10 years, enthusiasts and promoters of innovative language learning methods in Poland have participated in the european language label competition, which awards the most innovative projects in language teaching and learning. The competition is open to all the languages, both the more popular ones like English, German and French, and less frequently used and taught ones, such as Swedish, Hebrew and Arabic. In Poland, ell competition is managed by the Foundation for the Development of the Education System (frse), which is the National Agency of the Lifelong Learning Programme, and the Ministry of National Education. European Language Label is awarded in three distinct categories: competition for institutions, competition for individual teachers, and competition for learners under the banner Języki to moja pasja [Languages are my Passion]. All types of preschools, primary and secondary schools, higher education institutions, as well as other educational institutions and providers focused on language teaching to children, youth and adults, along with language teachers and learners can enter the European Language Label competition. Laureates of the competition obtain certificates signed by Polish Minister for Education and eu Commissioner for Culture, Education, Multilingualism, Youth and Sports. Joining the European Language Label programme by Poland 10 years ago was no accident. With the growing number of Member States, the united Europe saw the need for the development of a coherent language policy. Linguistic diversity has become an inherent element of European identity. Therefore in February 2002, the Council of the European Union has adopted a Resolution on the promotion of linguistic diversity and language learning, which emphasised that the knowledge of languages is one of the basic skills which each citizen needs to acquire. 4

Profile for Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

European Language Label. 10 lat w Polsce  

Nauka języka obcego kraju o kulturze odmiennej niż własna to zawsze wielka przygoda, spotkanie z obcym, nieznanym, fascynującym światem. To...

Profile for frse
Advertisement