จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2561

Page 1

ฉบับที่ 2 ปี 2561

ประจ�ำเดือน มิถุนายน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารโชติพิทยเมธา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มเปิดผ้าแพรป้าย “อาคารโชติพิทยเมธา”

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น กระหม่อมอีกครั้งหนึ่ง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินโรงเรียนสอนคนตาบอดพระ มหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เมือ่ วันที่ 14 มิถนุ ายน 2561 เวลา 9.05 น. ทรงเปิด “อาคารโชติพทิ ยเมธา” (ซึง่ ทรงพระราชทานชือ่

อาลัย ภราดาเดนิส เจอร์เวย์

ภราดาโจเซฟ เดนิส เจอร์เวย์ หรือ “บราเดอร์เดนิส” ได้จากไป ด้วยโรคมะเร็งในวัย 73 ปี เมื่อ วัน ที่ 8 มิถุนายน 2561 เป็นการ สู ญเสียบุคคลส�ำคัญหลักอีกคนหนึง่ ของมูลนิธฯิ เด็ก ๆ บุคลากร และ บุคคลทั่วไปที่รู้จักท่านต่างเศร้า โศกเป็นอย่างยิง่ อย่างไรก็ดี เราถือ ว่าบราเดอร์ได้ท�ำหน้าที่ในโลกนี้ สมบูรณ์แล้ว บัดนีข้ อให้บราเดอร์ได้ พักผ่อนตลอดนิรนั ดรร่วมกับคุณพ่อ ทุกวันเวลา 4 โมงเย็นบราเดอร์เดนิส ่ จะไปเยี่ยมเด็ก ๆ ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ เรย์และทุกท่านทีล่ ว่ งลับไปแล้วเพือ คอยดูแลพวกเราจากสวรรค์ บราเดอร์เดนิส เกิดเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ที่ เมืองหลุยส์ รัฐควิเบก ประเทศแคนนาดา หลังจากจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย ท่านได้ท�ำงานที่บริษัท IBM แคนนาดา ในต�ำแหน่ง นักวิเคราะห์ระบบเป็นเวลา 27 ปี ท่านได้มาเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526 และได้มีโอกาสพบกับคุณพ่อเรย์ เบรนนัน ซึ่งการพบครั้ง

หมายถึง อาคารทีเ่ ป็นแหล่งปัญญาและความรูอ้ นั ส่องสว่าง) อาคาร 4 ชัน้ ประกอบด้วย ห้องสมุดเสียงอักษรเบรลล์ และ มุม LOW VISION, ห้องผลิตสือ่ การเรียนการสอน และห้องบันทึกเสียง, ห้องอเนกประสงค์, หอพักหญิง โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ แก่นักเรียน ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีใน วันข้างหน้า พร้อมกันนี้ ทอดพระเนตรการขับร้องเพลงของนักเรียน พิการทางการมองเห็น ซึ่งแต่งเนื้อร้องขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ แสดงความจงรักภักดี ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แล้วทอด พระเนตรนิทรรศการโอกาสความหวังชีวิตใหม่ โรงเรียนฯ แห่งนี้ เป็น โรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งเดียวในภาคตะวันออก สังกัดส�ำนักงาน การศึกษาเอกชน เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพสามัญตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง มัธยมศึกษาตอนต้น แบบแผนวิชาเรียนและข้อสอบเป็นแบบเดียวกับ โรงเรียนคนปกติ แต่นักเรียนตาบอดต้องเรียนการใช้อักษรเบรลล์ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษจนใช้งานได้ดี ปัจจุบันมีนักเรียน 95 คน

นี้เป็นการที่ท�ำให้ภราดาเดนิสเปลี่ยนชีวิตของท่านในการท�ำงานรับใช้ สังคมไปตลอดกาล ซึ่งตัวท่านเองได้ให้ค�ำปรึกษาและการแก้ไขระบบ คอมพิวเตอร์ให้กับคุณพ่อเรย์มาตลอด เมือ่ ปี พ.ศ. 2535 ท่านได้ตดั สินใจเกษียณอายุกอ่ นครบก�ำหนด กับบริษทั IBM และย้ายมาอยูพ่ ทั ยาอย่างถาวร รวมทัง้ ท�ำงานประจ�ำให้ กับคุณพ่อเรย์ ในปี พ.ศ. 2545 ท่านได้ถวายตัวตลอดชีวติ เป็นภราดาในคณะ พระมหาไถ่ ทีโ่ บสถ์เซนต์นโิ คลัส พัทยา และได้ทำ� งานในมูลนิธคิ ณ ุ พ่อเรย์ ซึง่ งานสุดท้ายท่านด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานและเหรัญญิก มูลนิธิคุณพ่อเรย์

คุณพ่ออภิสิทธิ์ กฤษราลัมณ์ เป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ บราเดอร์เดนิส เจอร์เวย์


ยกระดับโรงเรียนอาชีวเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา” สถานประกอบการต่ า งให้ ก ารยอมรั บ ว่ า ลู ก ศิ ษ ย์ ข องเรามี ค วาม สามารถและท�ำงานได้อย่างมืออาชีพ แต่เราไม่มีวุฒิการศึกษาที่เป็น มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ท�ำให้ลูกศิษย์ของเราขาดโอกาส ที่จะก้าวหน้าในต�ำแหน่งงานและการศึกษาต่อ ดังนั้น คณะบริหารของโรงเรียนจึงได้ตัดสินใจยกระดับ โรงเรียนขึ้นเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา” โดย ได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คนพิการก็จะได้วุฒิ ทุกเช้าเวลา 7.45 น. เคารพธงชาติ สวดภาวนา และอบรมจริยธรรม ระดับอาชีวศึกษา (ปวช., ปวส.) สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ของคุณพ่อเรย์ได้ให้อาชีพ อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเราตั้งใจว่า เราจะเป็นสถาบัน แก่คนพิการกว่า 4,000 คนในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา สร้างคนพิการให้ การศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีฝีมือในการท�ำงานเป็น เป็นเป็นโปรแกรมเมอร์ ช่างเขียนแบบ พนักงานคอมพิวเตอร์ โอเปอร์ อันดับหนึ่งของประเทศ เรเตอร์หรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งช่างอิเล็กทรอนิกส์

เด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ได้เข้าแข่งขันระดับโลก

กิจกรรม CSR ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์

นายธฤต ไพบูลย์วุฒิโชค นักเรียนเด็กพิเศษของเราได้ ผ่านการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 8 เยาวชนพิการไทยอายุ 13-21 ปี โดยคัดเลือกจากความสามารถ 5 ด้าน ได้แก่ eLifeMap, eTools, eContents, eCreative, English Skills จั ด โดยกรมส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก าร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ 10 - 15 มิถุนายน 2561 เพื่อไปแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสากล ประจ�ำปี 2561 (2018 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ที่กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ในวัน ที่ 7 - 11 พฤศจิกานยน 2561 ซึ่ ง ในปี นี้ มี เ ยาวชนพิ ก ารจากทั่ ว ประเทศเข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น กว่า 110 คน ทางศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษได้ส่งนักเรียนในหลักสูตร ฝึกงาน คอมพิวเตอร์และส�ำนักงาน จ�ำนวน 3 คน และ 1 ในนั้น “มูลนิธิคุณพ่อเรย์” เกิดขึ้นจากส�ำนึกในความรับผิดชอบ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนอันดับ 1 ของประเทศไทยในด้านผู้พิการ ต่อสังคม ช่วยเหลืองานสังคมสงเคราะห์แก่เด็กและคนพิการให้มีการ ทางสติปัญญา คือ นายธฤต ไพบูลย์วุฒิโชค ศึกษาและอาชีพ เพื่อเป็นคนมีศักดิ์ศรีในสังคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันก�ำลังดูแลกว่า 850 ชีวิต ใน 12 โครงการ ทุกองค์กรปรารถนาสร้างบุคลากรให้มวี นิ ยั มีความรับผิดชอบ และมีคณ ุ ค่าต่อสังคม ปัจจุบนั การบริหารงานขององค์กรภาครัฐและภาค เอกชน ต่างให้ความส�ำคัญและตระหนักกับผลกระทบต่อสังคมและ สิง่ แวดล้อมมากขึน้ หลาย ๆ องค์กรได้จัดให้มีกิจกรรม CSR เพื่อให้ บุคคลากรของพวกเขาได้ตะหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อ สังคม ท่านสามารถท�ำกิจกรรม CSR ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้หลายรูป แบบ เรามีความเพียบพร้อม นายธฤต ไพบูลย์วุฒิโชค (ใส่แว่น) และเพื่อนนักเรียนเด็กพิเศษ อีก 2 คน เข้าแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจ�ำปี 2561

ติดต่อท�ำกิจกรรมได้ที่ คุณลัดดา รัตนโสภา ผู้จัดการ CSR และประสานงานระดมทุน โทร. 089-1603824 E-mail: laddatatong@fr-ray.org


ตลอดเดือนสิงหาคมของทุกปี มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมร�ำลึกถึงคุณพ่อเรย์

กิจกรรมวั​ันวิสาขบูชา

บรรยากาศกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ ภายในมูลนิธิคุณพ่อเรย์

พระสงฆ์ นายอ�ำเภอบางละมุง และวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี น�ำกิจกรรมเวียนเทียนรอบสระหน้าศูนย์ประชุมมหาไถ่

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชลบุรี โดยนายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดโครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรม ศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม” เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจ�ำปี 2561 ให้กับเยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสจาก มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จ�ำนวน 400 คน ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ ในมูลนิธิ คุณพ่อเรย์ วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนได้ ร ่ ว มสื บ สาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีวัฒนธรรมไทยและค่านิยมที่ดีงาม โดย

การฟังบรรยายธรรมะ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธ บูชา รวมถึงเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันมื้อพิเศษส�ำหรับทุกคน โดย นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอ�ำเภอบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีเปิดโครงการฯ และผู้มีเกียรติร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย ประธาน สภาวัฒนธรรมอ�ำเภอบางละมุง ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ประธานสภาวัฒนธรรม ต�ำบลหนองปรือ กลุ่มจิตอาสาอ�ำเภอบางละมุง วัฒนธรรมจังหวัด ชลบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ชลบุรี และประชาชนทั่วไป


โครงการอุปถัมภ์เด็กด้อยโอกาส ขอเชิญร่วมบริจาค

“โครงการอุปถัมภ์เด็กด้อยโอกาส” ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เพียงเดือนละ 500 บาท

ต่อเด็กหนึ่งคน ผู้อุปถัมภ์จะได้รับข้อมูล ของเด็กที่ได้รับการอุปถัมภ์

(038) 428 717 (091) 717 9089 (038) 420 340

โลกของเราสวยงามขึ้น เมื่อคนที่มี มากกว่า ช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่า

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี รองประธานมูลนิธิฯ

บาทหลวง วิบูลย์ ลิมปนวุฒิ รองประธานมูลนิธิฯ

ภราดาวิทยา รุ่งโรจน์เกษตร รองประธานมูลนิธิฯ