Page 1

THE ROUTE เส้นทางท่องเที่ยว

” ม า ง ก ั ส า ่ ป “ บ้าน การเดินทางท่องเที่ยวด้วยจักรยานเพื่อไป ยังหมู่บ้านที่ที่มีธรรมชาติอันสวยงาม

เทศบาลตำ�บลดอยสะเก็ด


สารบัญ

จุดแรกของการเดินทาง

เส้นทางไปเขื่อนแม่กวง............. เส้นทางลงเรือ .......................

หน้า 1-4 5-6

สถานที่ท่องเที่ยวบ้านป่าสักงาม แผนที่เส้นทางป่าสักงาม.......... บ้านต้นไม้...............................

7-8

น้ำ�ตกป่าสักงาม...................... แผ่นดินหวิด...........................

11-12

9-10

13-14

วัดป่าสักงาม........................... 15-16 ศาลเจ้าพ่อหลวงคำ�แดง............ 17 ปลูกป่า3อย่าง......................... 18 ถ้ำ�หลวง................................. 19-20


2

แผนที่ 1

หมู่บ้านป่าสักงาม หมู่บ้านป่าสักงาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำ�บล ลวงเหนือ อำ�เภอดอยสะเก็ด เดินทางโดยเรือเล็ก ขึ้นเรือบริเวณอ่างเก็บน้ำ�แม่กวง ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 15 นาที ใต้ร่มเงาของใบสักใหญ่ที่ ทอดตัวยาวกว่า 13 กิโลเมตร พาเราหลุดออก มาจากสังคมภายนอกที่วุ่นวายเพื่อไปยังชุมชน เล็กๆ แห่งหนึ่งที่มีเรื่องราวและสถานที่ท่องเที่ยว อีกมากมาย


จุดเริ่ม

“เส้นทางสู่บ้านป่าสักงาม” ทางเข้า - ถึงเส้นทางต่อไป

ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร

ทางเข้า - ถึงเส้นทาง ต่อไป


1

จากทางเข้าถึงทางสามแยกให้เลียวซ้าย แล้วปั่นตรงไปจนถึง ประตูเข้าเขตเขื่อนแม่กวง ระยะทางกว่า 500 เมตร

cyclist แ

ต่ เ ดิ ม นั้ น บ้ า นป่ า สั ก งามเป็ ห มู่ บ้ า นที่ มี ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ม าโดยตลอดกระทั่ ง 30กว่ า ปี ที่ แ ล้ ว พื้ น ที่ ป่ า กลั บ เสื่ อ มโทรมลง จากการตัดไม้ทำ�ลายป่าน้ำ�ตกที่เคยไหลอยู่ ตลอดทั้งปีก็เหือดแห้งหายไปเหลือแต่ฝุ่นแดง จนเมื่อปี 2536 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมี พ ระราชประสงค์ ใ ห้ จั ด ตั้ ง โครงการ พั ฒ นาพื้ น ที ป่ า ขุ น แม่ ก วงอั น เนื่ อ งมาจาก พระราชดำ�ริขึ้นบนผืนป่ากว่า345,000ไร่ ใน 55 หมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมา จากพระราชดำ�ริผืนดินที่เคยแห้งแล้งกลับมา เขียวขจีอีกครั้ง

2

จากตัวเมืองเชียงใหม่เราใช้เวลาเดินทาง ชั่วโมงเศษตามเส้นทางสายแม่โจ้-อำ�เภอ พร้าวก็มาถึง “บ้านป่าสักงาม” ซึ่งมี ความเป็ น มายาวนานกว่ า 300ปี ช าว บ้านส่วใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวลัวะ ซึ่งเป็นชนชั้นดั้งเดิมของเชียงใหม่โดยมี หลักฐานจากซากปรักหักพังของเจดีย์ อิฐที่ขุดพบมากกว่า 20 จุด


3

4

เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขื่อนดินเก็บกักน้ำ�ปิดกั้นลำ�น้ำ�แม่ กวงตำ�บลลวงเหนืออำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือเขื่อนหลักเขื่อนฝั่งขวาและเขื่อนฝั่ง ซ้ายระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำ�ทะเล ปานกลาง 390 เมตรมีพื้นที่อ่างเก็บ น้ำ�ที่ระดับกักเก็บ 15 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำ� ไหลลงอ่าง 204 ล้าน ลู ก บาศก์ เ มตรต่ อ ปี ส่ ง น้ำ � ให้ พื้ น ที่ การเกษตร 148,400 ไร ่ลำ�น้ำ�แม่กวง เป็นลำ�น้ำ�สาขาของแม่น้ำ�ปิง

มีต้นน้ำ�อยู่บริเวณเทือกเขาในเขตอำ�เภอ ดอยสะเก็ ด ไหลผ่ า นอำ � เภอดอยสะเก็ ด อำ�เภอสันทรายอำ�เภอสันกำ�แพงจังหวัด เชียงใหม่อำ�เภอบ้านธิอำ�เภอเมืองลำ�พูน และอำ � เภอแม่ ท าจั ง หวั ด ลำ � พู น ในอดี ต น้ำ � ในลำ � น้ำ � กวงไหลเอ่ อ ท่ ว มพื้ น ที่ ข อง ราษฎรได้รับความเสียหายจนในปีพ.ศ. 2472 พระองค์เจ้าบวรเดชทรงวางแผน จะสร้ า งฝายทดน้ำ � พร้ อ มเหมื อ งส่ ง น้ำ � เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรในพื้ น ที่ อำ � เภอ ดอยสะเก็ด

ารจัดการแหล่งน้ำ�ศูนย์ศึกษาการ พั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจาก พระราชดำ�ริฯ ได้เลือกบ้านป่าสักงาม เป็นชุมชนที่จะขยายผลแนวพระราช ดำ�ริฯ ทำ�ให้เกิดการฟื้นฟูป่าและสภาพ แวดล้อมหลังจาก 20 ปี ในการพัฒนา ตามแนวพระราชดำ�ริฯทำ�ให้ป่าต้นน้ำ� สามารถกลั บ มาผลิ ต น้ำ � หล่ อ เลี้ ย ง ชุ ม ชนได้ น้ำ � ตกมี น้ำ � ไหลเหมื อ นเดิ ม

เลี้ยวขวา ระยะทางประมาณ 400 เมตร ถึงบริเวณเขื่อนและจุดขนส่งทางเรือ


5

Passenger Ship ท่าเรือ

ร้านลุงเจริญ ติดต่อสอบถามการขึ้นเรือ Tell - 0956011838

ระยะทาง 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

6

ส้ น ทางจากหมู่ บ้ า นไปทางทิ ศ ใต้ เป็ น ถนนลาดยางระยะทางประมาณ 2.8กิ โ ลเมตรถึ ง ท่ า เรื อ ชั่ ว คราวเขื่ อ น แม่ ก วงอุ ด มธาราข้ า มเรื อ แล้ ว ใช้ เ ส้ น ทางผ่านหมู่บ้านวังธาร เดินทางออกสู่ ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย ทางหลวง แผ่นดินหมายเลข118เป็นระยะทาง10 กิโลเมตรและอีก 2 กิโลเมตรถึงตัวอำ�เภอ ดอยสะเก็ด ใช้เวลาประมาณ 30 นาที


7

8

สถานที่ท่องเที่ยว

หมู่บ้านป่าสักงาม ไปยังสถานที่ต่างๆ เมื่อตรงขึ้นมาจากทางเรือถึงจุดท่องเที่ยว ที่แรกระยะทาง ประมาณ 2 กิโลเมตร

มความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแผ่น ดินหวิดสายน้ำ�ตกชมป่าซับน้ำ�ชมถ้ำ�สิงห์ หินงอกหินย้อยชมกาดผีลานหินโล่งกว้าง ดูสภาพหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณเหนือเขื่อน แม่ ก วงอุ ด มธาราภู มิ ป ระเทศเป็ น ภู เ ขามี ที่ราบระหว่างภูเขาไม่มากนักมีพื้นที่รวม ประมาณ6หมื่ น ไร่ ส ภาพแหล่ ง น้ำ � เดิ ม บริเวณหมู่บ้านเป็นป่าสักที่อุดมสมบูรณ์ แต่มีการลักลอบตัดไม้ทำ�ให้เกิดความแห้ง แล้งและขาดแคลนน้ำ�น้ำ�ตกที่เคยไหลหล่อ เลี้ยงชุมชนก็เริ่มแห้งวิถีชีวิตชาวบ้านส่วน ใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร


9

Waterfall

1

10

น้ำ�ตกเอเฟรม จุ ด แรกที่ เ ราไปเยื อ นคื อ ฝายกั้ น น้ำ � ชนิ ด ต่ า งๆเป็ น กลไกแรกที่ ช่ ว ยคื น ความ ชุ่มชื้นให้ผืนป่าอาทิฝายไม้ แถวเดี ย ว,ฝายไม้ แ กนดิ น เศษไม้ , ฝายคอกหมู แ กน ดิน,ฝายหินเรียง


11

2

12

บ้านต้นไม้

ให้ บ ริ ก ารที่ พั ก อั น มี เ อกลั ก ษณ์ พร้อมอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีในหมู่บ้านป่าสักงามที่พักอยู่ห่าง จากใจกลางเมืองเชียงใหม่ประมาณ 70 กิโลเมตร จุดเด่นคือการพัก อาศั ย อยู่ บ ริ เ วณข้ า งบนต้ น ไม้ ทุ ก ห้องมีพื้นที่นั่งเล่นและระเบียง และ อิ่มอร่อยกับการรับประทานอาหาร ที่ ห้ อ งอาหารในสถานที่ ที่ มี ค วาม สวยงามพร้อมจิมเครื่องดื่มที่บาร์ มีที่จอดรถส่วนตัวในสถานที่

RabeangPasakTreeHouse


13

3

แผ่นดินหวิด

คื อ พื้ น ที่ ภู เ ขาสู ง ที่ มี ส่ ว นใดส่ ว น หนึ่ง ขาดไปหรือ ลึก ลงไปบริเ วณ พื้นที่สูงที่มองลงไปในพื้นที่ต่ำ�กว่า กลายเป็นจุดชมวิวของชุมชนบ้าน ป่าสักงามตั้งอออยู่ทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือของชุมชนสภาพป่า เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติพรรณไม้ เด่นที่พบในพื้นที่ป่า ได้แก่ ไม้สัก

Cliff

14


15

Temple

4

วัดป่าสักงาม

16

มีพระพุทธรูปโบราณที่ชาวบ้าน ไปพบโดยบังเอิญในลำ�ห้วยเป็น พระพุทธรูปที่สร้างในสมัยเมือง สามฝั่งแกนมีอายุราว 700กว่า ปีชาวบ้านเรียกกันว่า“พระสิงห์ สาม” เป็นที่เคารพนับถือกันมาก


18

17

เมื่อตรงออกมาจากวัดบ้านป่าสักงาม

เส้นทางระหว่างไปยังจุดต่างๆ

โครงการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ระยะทาง 200 เมตร

ศาลเจ้าพ่อหลวงคำ�แดง เป็นที่เคารพนัพถือของชาวบ้านมาตั้งแต่ดั่ง เดิ ม ตำ � นานได้ ก ล่ า วถึ ง เจ้ า คำ � แดงว่ า เป็ น ผู้ รักษาถ้ำ�ตามความเชื่อของคนโบราญ

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดย ปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับ น้ำ�และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดย รับน้ำ�ฝนอย่างเดียวประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ�”


19

bet cave

5

ถ้ำ�หลวง

20

เป็ น ถ้ำ � หิ น ปู น ขนาดใหญ่ ท่ี มี ค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำ�นวน มากและมีความสวยงามของ ความเป็นถ้ำ�


21

22

6

กาดผี

เป็ น เนิ น ดิ น สี ส้ ม แปร๊ ด สู ง -ต่ำ � ลดหลั่นกันไปซึ่งสัตว์ป่ามักจะ มาอาศัยกินดินโปางเหตุที่เรียก กาดผีเพราะความเรียบเนียน ของผืนผิวดินราวกับว่ามีใคร มาเก็บกวาดไว้นั่นเอง

boardwalk


23

bridge

24

สะพานแห่งนี้

จะเชื่อมระหว่างหมู่บ้านป่าสักงามในตำ�บลลวงเหนืออำ�เภอ ดอยสะเก็ดกับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเนื่องจากชาวบ้านต้องสัญจรทางเรือ อย่างเดียวมาตั้งแต่ปี2536เพราะการสร้างเขื่อนแม่กวงอุดมธารา


แนะนำ�เส้นทางการทางท่องเที่ยว ”หมู่บ้านป่าสักงาม”

THE ROUTE  

เส้นทางท่องหมู่บ้านป่าสักงาม

THE ROUTE  

เส้นทางท่องหมู่บ้านป่าสักงาม

Advertisement