Page 1

VOLLLEYBALVERENIGING MAKKUM UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING VAN DE VOLLEYBALVERENIGING MAKKUM OP DONDERDAG 30 OKTOBER 2008 OM 20.00 PLAATS HOTEL BISTRO DE WAAG


Agenda 1.

Opening

2.

Ingekomen stukken en mededelingen

3.

Verslag jaarvergadering d.d. 23 oktober 2007

4.

Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdbestuur

5.

Financieel jaarverslag

6.

Verslag kascommissie

7.

Benoeming nieuw kascommissielid PAUZE

8.

Begroting 2008 – 2009

9.

Contributieverhoging met 5%

10. Bestuursverkiezing Aftredend en niet-herkiesbaar: Francis Koornstra Kandidaten: Jolanda Weemhoff Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich, vergezeld van vijf voorkeurstemmen nog aanmelden bij het bestuur. 11. Rondvraag 12. Sluiting


Beste volleybalsters(ers) Een ,,zucht en een scheet,, en voorbij is ons jubileumjaar. Daar kunnen we met gepaste trots op terug kijken. Onze teamsport volleybal. Laatst las ik een stukje over sport en fitness scholen. Er zijn daar maar liefst 2 miljoen mensen die staan ingeschreven en er mondjesmaat of geen gebruik van maken. De actieven niet mee gerekend. Dat zijn wel dure rekeningen, waar ,,achteloos,, niets mee gedaan wordt. Het was en is toch de intentie van deze mensen om gezond te bewegen, dit om diverse redenen. Belangrijk is, dat er geen drang achter zit en men er naar eigen ,,inzicht,,, onafhankelijk gebruik van kan maken. Individualisering! Ja of nee, of is dit fenomeen ook een uitvloeisel van onze tijd? Bij onze ,,goedkope,, teamsport weet je, dat er, ook bij de recreatie, een groep mensen is die samen deze sport met elkaar beoefenen. Naast de goede beweging zit er een spel element in. Bij de competitie teams is de teamgeest en band nog belangrijker. De acceptatie van elkaar als team is dan ook nog van groot belang. Een ieder kan hier zijn bijdrage leveren. Je ziet dan ook, dat een goede teamgeest, ook bij mindere kwaliteit, een goed resultaat op kan leveren. Onze vereniging is niet zo groot, maar heeft toch een gezonde kern met ieder jaar een goede aanwas bij de mini’s. Wij als bestuur zijn daar trots op en doen ons werk graag voor het geheel. Ook dit jaar kennen wij weer een mutatie, waarbij we hopen uit de leden weer een enthousiaste vrijwilliger(ster) te kunnen begroeten. Op de komende vergadering van 30 oktober a.s. hopen we hier ook weer uit te komen en van iedere groep enkele leden te kunnen verwelkomen. Een breed gedragen vergadering, waarbij ook ouders van jeugd welkom zijn, geeft ons als vrijwillig bestuurslid een goed gevoel. Tot ziens op 30 oktober 2008. Pim Bergsma


Notulen Jaarvergadering Volleybal Vereniging Makkum Gehouden op 23 oktober 2007 in rest. De Waag in Makkum. Aanwezig: Bestuur: Pim Bergsma (voorzitter) Susanne Hellendoorn (secretaris) Karin Lemmens (penningsmeester) Francis Koornstra, Rommy Lutgendorf, Marijke Roorda (notuliste). Voorts 11 leden. Afwezig met kennisgeving:Tjitske Altena, Suke Hibma, Jitske Adema,Geertina Bijlsma en Bouwe Bouma. 1. Opening Voorzitter Pim opent de vergadering met een hartelijk welkom en blikt nog even terug op ons 50-jarig jubileum, wat zeer geslaagd mag worden genoemd. Jammer dat er niet wat meer belangstelling was voor de Beugelband, alle andere activiteiten werden druk bezocht, waaronder de reünie, receptie en de clinic. De voorzitter bedankt nog eens extra de vele vrijwilligers voor hun inzet. Dankzij de sponsors heeft het jubileum de vereniging rond de € 1.500 gekost, voor zoveel activiteiten is dit een luttel bedrag te noemen. De voorzitter vraagt de vergadering of deze er mee instemt dat Botsje Hellinga erelid wordt, vanwege haar vele jaren inzet voor de vereniging. Hier was niemand op tegen. Botsje kwam iets later en kreeg in de pauze de oorkonde uitgereikt van de voorzitter. 2. Ingekomen stukken Er waren deze keer geen bijzondere stukken binnen gekomen. 3. Verslag jaarvergadering 19 oktober 2006 Er zijn geen vragen of opmerkingen ten aanzien van de notulen. De notulist wordt bedankt, de vergadering wordt bedankt voor het goedkeuren van het verslag. 4. Jaarverslagen hoofdbestuur en jeugdcommissie De jaarverslagen van hoofdbestuur en jeugdcommissie worden goedgekeurd, Mieke Tilburgs en Rommy Lutgendorff worden hiervoor bedankt.

5.Financieel jaarverslag 2006-2007 Karin Lemmens licht enkele punten toe, (zie verslag). Het saldo is met €1500,00 teruggelopen, dat valt erg mee in ons jubileumjaar mede door de vele gulle sponsors. Het is onontkoombaar om in september 2008 de contributie met 3 á 5 % te verhogen. De nevobo en de gemeente hebben de kosten weer verhoogd. Tineke Hellendoorn vraagt wat de afdracht per lid is aan de nevobo, Karin antwoord dat dit niet voor iedereen hetzelfde is, zij zoekt het even uit voor de volgende jaarvergadering. Mieke Tilburgs vraagt, waarom niet al dit jaar contributieverhoging. Voorzitter antwoord dat dit eerst aangekondigd moet worden vóór de jaarvergadering. Het verslag wordt goedgekeurd en Karin wordt bedankt. 6. Verslag Kascommissie Esther Postma en Tineke Hellendoorn hebben het financieel verslag goedgekeurd. Botsje Hellinga was reserve. Esther meldde dat de jeugdclinic zeer geslaagd was, zowel voor de jeugd als de volwassenen. Zij vroeg of het een idee is om dit jaarlijks terug te laten keren, het is een goede promotie en het brengt nieuwe leden op. Natuurlijk nemen we dit mee. 7.Benoemen nieuwe kascommissie. Tineke Hellendoorn wil nog wel een jaar en Botsje Hellinga gaat met haar mee, Hilde Lutgendorff wordt reserve. 8. Begroting 2007/2008. Er waren geen bijzondere opmerkingen over de begroting. Voorzitter meldde dat we volgend jaar geen 1900 geraniums gaan verkopen, maar 2400 stuks. We gaan dan al overdag naar avondrust, we zijn hoopvol dat ook dit een succes wordt. Na hun aftreden vormen Susanne en Karin de nieuwe sponsorcommissie. Pauze.


De vergadering stemt er mee in dat Botsje Hellinga de oorkonde krijgt uitgereikt die behoort bij het erelid zijn, wat zij is geworden op ons 50-jarig jubileum dit jaar, wegens haar vele verdiensten voor de vereniging. 9.Stemmen afschaffen vervoerskosten. Na voldoende overleg stemde de vergadering er mee in dat de vervoerskosten worden afgeschaft. Alle teams kunnen zelf hier afspraken over maken. 10.Bestuursverkiezing. Karin Lemmens (pm) en Susanne Hellendoorn (secr.) treden af. Als nieuwe bestuursleden verwelkomen wij Elly Smink, Fransiska Horjus en Wiepkje Fennema. Rommy Lutgendorff heeft ander werk gekregen en gaat verhuizen. Broer-Sjoerd de Boer heeft geen tijd meer en verlaat ook het bestuur. Er worden nog mensen benaderd. De voorzitter vraagt of er iemand archivaris wil worden, er zweven veel spullen bij verschillende mensen, bij Otto Gielstra, Jan Koornstra, Susanne Hellendoorn, Fennie Poepjes en Marijke Roorda. Botsje wil dit wel op haar nemen, zij voelt nog veel betrokkenheid bij vereniging. Voorzitter bedankt haar hiervoor. De heer Arjan Terpstra wordt gevraagd de website bij te houden. 11. Mededelingen seizoen 2007/2008. Het bestuur heeft een T.C aangesteld die bestaat uit Bouwe Bouma, Grietsje Tjeerdema en Boukje v.d. Werf? Voorzitter Pim is de neutrale factor. Hopelijk kunnen problemen dan beter opgelost worden, of beter nog voorkomen kunnen worden. 12. Rondvraag. Boukje v.d. Werf vraagt wie de standen van de wedstrijden moeten doorgeven (is mailen). De zaalwacht van de thuisspelende teams moeten dit doen. Tevens vraagt Boukje of er een stuk of 6 nieuwe ballen kunnen worden aangeschaft voor de jeugd. Susanne gaat dit nog even regelen, voorzitter bedankt haar hiervoor. Voorzitter Pim neemt met een warm woord en een (natte) tuut afscheid van Karin en Susanne en bedanken hun met een mooi bos bloemen voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook krijgen zij een hartelijk applaus van de leden. 13. Sluiting. De voorzitter bedankt ieder voor haar aanwezigheid,(deze keer geen herenleden) en is blij en opgelucht dat er toch weer nieuwe bestuursleden gevonden zijn. Om 21.30 uur sluit Pim de vergadering.


Jaarverslag Hoofdbestuur Seizoen 2007-2008 Het bestuur bestond het verslagjaar uit: P. Bergsma F. Oostenveld M. Roorda F. Koornstra W. Fennema F. Horjus E. Smink

Voorzitter Secretaresse 2e secretaresse Penningmeester Jeugdcommissie Lid / contactpersoon dames/heren Lid / scheidsrechtercoördinator

Het bestuur heeft het afgelopen jaar tien keer vergaderd, volgens een vaste agenda zodat alle bestuurszaken aan de orde kwamen en door de desbetreffende bestuursleden werden afgehandeld. De vereniging telde per september 2008 146 leden en aan het eind van het seizoen 148 leden. De leden waren verdeeld over twee heren-, vijf dames-, drie jeugd- en vijf miniteams. Daarnaast beschikt de vereniging over recreatiespelende leden en niet-competitie spelende minileden. De trainingen werden gegeven op: Maandag: in Makkum kreeg het B-regio team en Dames 2 + jeugd D3/D4 trainen van Jan Altenburg. In Parrega kregen Dames 1 en Heren 1 trainen van Bouwen Bouma. Dinsdagmorgen: damesrecreatie werden getraind door Marijke Roorda. Woensdag: Dames 1 door Bouwen Bouma, Dames 2 door Grietje Tjeerdema, Dames 3 door Arjan Terpstra en dames 4 door verschillende personen. Heren 1 door Bouwen Bouma, Meisjes B-rayon door Vollie Oostenveld, Meisjes C-rayon door Geertina Nota, meisjes B-regio door Grietje Tjeerdema. Donderdag: Damesrecreatie door Boukje van der Werf. Vrijdag: De mini’s kregen trainen van Boukje van der Werf, Wiepkje Fennema, Ilse Tiersma, Femke Algra, Joahnna Twijnstra, Evelien Oosterhaven, Ekorina Bootsma. Het afgelopen seizoen hebben de dames zich goed geweerd. Dames 1, derde geëindigd, Dames 2 en 3 veilig van de degradatie wedstrijden. Helaas Dames 4 is geëindigd op de laatste plek. Maar dames 5 daarentegen, wist het kampioenschap te behalen. De meisjes B-rayon wist niet wat hun overkwam, ze zijn vijfde geëindigd en toch kampioen geworden. De meisjes B-regio en C-rayon zijn mooi in de middenmoot geëindigd. Heren 1 kampte met personele problemen wat hun een laatste plek opleverde de maar gelukkig degradatie zat er niet in. Heren 2 haalde een mooie 4 plek. De recreatieploegen van de dinsdagochtend en donderdagavond hebben beide geen competitie gespeeld, maar trainden elke week volop. Afgelopen seizoen zijn 2 mensen op scheidsrechtercursus geweest, te weten Egbert vd Veen en Ylja vd Ent. De toernooicommissie heeft de volgende toernooien georganiseerd: Het recreatietoernooi werd gehouden op 9 november. Het familietoernooi werd gehouden op 20 februari. Het jeugdtoernooi werd gehouden op 26 februari. Op maandag 30 april werd het jaarlijkse beachvolleybaltoernooi toch nog georganiseerd. Helaas was de Koningin ons voor om het centrum te reserveren, maar het kon doorgaan op de Strânwei 1 en een veld op de haven. Het was een gezellige dag. Het mix-toernooi hielden we in december. Eind april was de geraniumactie. De actie was zeer succesvol De actie en het seizoen sloten we op dezelfde avond gezamenlijk af. Het bestuur wil graag iedereen bedanken die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor de vereniging. Wij bedanken met name: de trainers, coaches, jeugdbegeleiders, minibegeleiders, scheidsrechters, zaalwacht, archivaris, jeugdcommissie, toernooicommissie en afficheverzorgster. Wij zijn jullie erg dankbaar voor jullie inzet en hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. Froukje Oostenveld, secretaris


Jaarverslag jeugd Dit was natuurlijk het seizoen van het grote jubileum. Tijdens het jubileum was de jeugd niet vergeten! Er was voor de jeugdleden en alle andere kinderen hier in de omgeving een jeugdclinic verzorgt door de heren van Donitas 1. Er was een grote opkomst, daardoor was het een groot succes. Door de clinic zijn er ook een groot aantal jeugdleden bij gekomen. Circulatievolleyballers: We zijn dit jaar gestart met 5 teams en later kwamen er nog 2 teams bij, die meededen aan de wedstrijden. Het aantal is dus erg gegroeid en hier zijn we dan ook erg blij mee. Het ging allemaal onder leiding van Boukje van der Werf en met behulp van een aantal jeugdleden en ook Ilse Tiersma hielp mee. Met de sinterklaas tijd kwamen er een paar zwarte pieten langs met voor ieder een kado. Samen met alle kinderen werd er apekooi gespeeld. Met de kerst en ook om het seizoen af te sluiten was er een bingo met vele prijzen. B, en C-jeugd: In de seizoen hadden we geen A jeugd. We waren vertegenwoordigd met een B regio, een B rayon en een C rayon team. Het B regio team had als trainers Jan Altenburg, tevens coach en Grietje Tjeerdema. Ze hadden weer een zware poule maar hebben hun goed gehandhaafd en er was ten opzichte van het vorige seizoen erg veel verbetering. Het B-rayon werd getraind door Bart en Hendrik Jan en met als coach Vollie Oostenveld. Ze zijn het seizoen erg goed begonnen maar lieten verder in het seizoen wat dure punten liggen, doordat er een aantal teams met dispensatiespelers waren werden zij toch kampioen! Het C-team was een geheel nieuw team die vanuit het circulatievolleybal kwamen. Ze werden getraind door Ylja van der Ent en Geertina Nota. Zij hebben het in de competitie erg goed gedaan! In de februarivakantie was er voor de jeugd een toernooi. Alle teams deden hieraan mee en het was dan ook een geslaagd toernooi. Aan het eind van het seizoen was er een activiteit om met zijn allen te bowlen. Er was een leuke opkomst en ook was het erg gezellig. Ik denk dat we terug kunnen kijken op een goed en geslaagd seizoen! Graag wil ik alle ouders, trainers + coaches bedanken die voor weer een mooi seizoen hebben gezorgd! Wiepkje Fennema, jeugdbestuur


FINANCIEEL JAAROVERZICHT

A B C D E F G H I J K

AA BB CC DD EE FF GG HH II JJ KK LL MM NN OO PP QQ RR SS TT UU

RESULTAAT 16204,02 217,57

BEGROOT 15500 0

2081,50 324,20 1435,84 49,55 155,51 420,00 918,40 2848,69 24655,28

2850 650 1000 300 250 350 0 3650 12000 36550

UITGAVEN RESULTAAT TRAINERS 5894,50 MATERIAAL 1032,51 NEVOBO 6793,96 ZAALHUUR GEMEENTE 5781,32 ZAALHUUR PARREGA 318,72 JUBILEUM 2007 2478,24 DRUKWERK 196,35 VERZEKERINGEN 332,70 JAARVERGADERING 132,15 BESTUURSKOSTEN 392,30 REKLAME -ADVERTENTIE 40,05 KANTINE/HAPJES/DRANK 188,11 PROMOTIE KOST 64,30 PORTIE EN KANTOORKOST 140,55 CONTR EN ABONNEMENTEN 80,00 AUTOMATISERINGSKOST 499,69 BANKKOST 289,83 TOERNOOIEN SECRETARIAATS WERKZAAMHEDEN DIVERSEN JUBILEUM 2007 24655,28

BEGROTING 7250 500 7500 5750 0 0 800 400 0 300 0 0 0 0 0 500 250 300 750 250 12000 36550

INKOMSTEN CONTRIBUTIES SPONSORS 2006SPONSORS 20078/DONATEURS VERLOTINGEN BLOEMEN AKTIE TOERNOOIEN RENTEBATEN SUBSIDIE RETOUR ZAALHUUR I.G. TEKORT JUBILEUM TOTAAL

1-9-2007 SALDO SPAARREK SALDO REK COURANT CONTANTE KAS A 1-9-2008 SALDO SPAARREK SALDO REK COURANT CONTANTE KAS

8232,96 1195,71 1338,07 10766,74

B SALDO =A-B= E C F

3888,47 3953,08 76,5 7918,05

2848,69 rekening ingeteerd

KOSTEN EN ADVERTENTIE 2366,66 INKOMSTEN 3762,5 NOG TE ONTVANGEN SPONSORGELD 2007/8 € 550,TOERNOOIEN, INKOMSTEN; 657,50 UITGAVEN 607,95, KOSTEN HAPJES PRIJZEN, SINTERKLAAS

918,4


I

RETOUR IVM UUR ZATERDAG INCIDENTEEL GEBRUIK, OVER 2 JAAR

FF

ONS JUBILEUM HEEFT DE VERENIGING PER SALDO € 2478,24 GEKOST.

GG

DRUKWERK IS MINDER DOOR UITSPLITSING PROMOTIE , REKLAME EN PORTOKOSTEN

JJ

BESTUURSKOSTEN ZIJN INCL BLOEMEN BIJZONDERE GELEGENHEID

LL

INCLUSIEF JAARAFSLUITING JEUGD

FF Jubileum in 't kort inkomsten sponsoren reunie gasten kado's toernooi verloting consumpties tent entre tent div inkomsten

2556.00 1012,50 610,50 560,50 1071,30 3940,30 1638,40 19,50

11409,00 TOTALE KOSTEN =

1589.80

uitgaven bergsma schrale bme bookings drukwerk bratinga muziek donitas advertenties overige

2660,35 2850,00 1690,00 1130,00 777,00 700,00 350,00 442,31 2399,14

12998,80


Bedrijven die de volleybalvereniging sponsoren d.m.v. geldelijke bijdragen, prijzen, ballen o.i.d. Accountantskantoor Burghgraef De Jong Schilstra De Boer RVS Restaurant De Zwaan Kaatsatelier Scheepvaart Horjus Garage & Total Station Focus Kantoorautomatisering Klaas Elzinga Groothandel Bergsma BV Harry & Willem de (melk) Boer Taxibedrijf Van der Bles Alpha Yacht Charter Café-Bar “De Belboei” Gros Hypotheken & Assurantien Café-Petit Restaurant Beaufort / Oase Restaurant “Hennie fan Richt” Bouw- en Timmerbedrijf v.o.f. TH. Pijpker Zonwering Industrie “Makkum” Fysiotherapiepraktijk G.J. Hellendoorn en C. Schuurs Bouwbedrijf David Visser Restaurant Hotel “De Waag” Knipsalon ‘Durkje’ Café Romano Inprotech Smink Schilderwerken Gebroeders Miedema klussenbedrijf Scala Cleaning Kantoor en boekhandel Coufreur Drogisterij Bolink Caravan Centrum Makkum VOF Rinia fietsen Bakkerij Kluft ’t Pareltje Hotel/Restaurant “De Prins” Kapsalon Nynke BBB Annet Berends Schoonheidssalon Karin Koornstra schoonheidssalon Tjakko’s Visbakkerij Klussenbedrijf Uilke Tuinier Bloemsma Aluminiumbouw Kapsalon Kreatief Autorijschool A. Poog Schildersbedrijf Rinia IJzergroothandel H. Vermaning Ambachtelijke slagerij Brattinga

jaarvergadering 2008  

jaarvergadering 2008

Advertisement