Page 1

09-06-2009

17:52

Pagina cov1

maart / april 1999 jaargang 5 nr. 2 ƒ 7,95 / 145 Bfr. / € 3,60

Dierenverminking: ET of Satan?

Heilige Graal

Vrije energie

Buitenaardsen

Atlantis

Graancirkels

UFO’s

fr050212_2009.qxd

Autopsiefilm op buitenaards wezen: getuige zegt: ”vervalst!” Het mysterie van Nan Madol

Gingen we wel naar de Maan?

Leven op Aarde herschapen De lijnen van Nazca Paden van en naar de godenwereld


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina cov2

Grensverleggende boeken ... Zecharia Sitchin

HET VERLOREN RIJK

Michael Baigent

SPOREN UIT DE OUDE TIJD

Een provocerend document over buitenaardse wezens die beschaving in de Nieuwe Wereld brachten.

Van holbewoner tot Sfinxbouwer

In de zestiende eeuw trokken Spaanse veroveraars naar de Nieuwe Wereld in de hoop daar El Dorado, de veelgeprezen gouden stad, aan te zullen treffen. In plaats daarvan vonden ze enorme stenen bouwwerken in vrijwel ontoegankelijke gebieden, waarvan alleen de bouw al een bijna onmenselijke taak moet zijn geweest en die bovendien versierd waren met reliëfs die gebeurtenissen betroffen die aan de andere kant van de wereld hadden plaatsgevonden. Sitchin ontrafelt elk mysterie één voor één en komt daarbij tot de conclusie dat de beschavingen veel ouder moeten zijn dan wij vermoeden en dat zij verbonden waren met de Sumerische beschaving en diens goden, de "Anunnaki", "zij die vanuit de hemel naar de aarde kwamen".

Lucy is de oermoeder van de mens; de wieg van de mensheid stond in Afrika: de Neanderthaler is een directe voorvader van de homo sapiens; de oudste sporen van onze beschaving dateren uit de achtste eeuw voor Christus. Dit zijn allemaal mythes die in dit boek op overtuigende wijze worden weerlegd om plaats te maken voor een heel nieuwe kijk op onze evolutie. Overal ter wereld zijn sporen gevonden die niet stroken met de bestaande theorie over het ontstaan van de mensheid. Werktuigen die al twee miljoen jaar geleden gebruikt moeten zijn en zelfs een gouden halsketting van drie miljoen jaar oud. De orthodoxe wetenschap blijft deze vondsten hardnekkig negeren. Baigent toont aan dat de mens helemaal niet van de aap afstamt, maar dat beide bestaansvormen vele miljoenen jaren lang onafhankelijk naast elkaar hebben geleefd. Een boek dat de chronologie van de mens en zijn beschaving op zijn kop zet.

f 39,50 / 790 Bfr. / € 17,90

f 34,50 / 690 Bfr. / € 15,50

Graham Hancock, Robert Bauval en John Grigsby

HET MYSTERIE VAN DE RODE PLANEET

Helmut en Monica Lammer

HET UFO-EXPERIMENT Geheim militair onderzoek naar buitenaardse ontvoeringen, biochips en futuristisch wapentuig De auteurs van Geheimboek UFO tonen onomstotelijk aan dat een machtige militaire groep al geruime tijd bezig is met experimenten om vaak onwetende slachtoffers te ontvoeren. Naderhand worden, zo stellen de auteurs, de ontvoerden nogmaals ontvoerd door de militaire overheden. Daarbij worden bio-chips ingebracht om geheime informatie over de UFOontvoering te verkrijgen. Ook worden bij soldaten chips ingeplant, zodat ze de meest moderne wapens zouden kunnen gebruiken. De conclusies van dit werk zijn onthutsend.

f 39,50 / 790 Bfr. / € 17,90

Tirion52.p65

1

Verwoest verleden van Mars: toekomst van de Aarde? De laatste tijd wordt er steeds meer gesproken over de bewoners van Mars. Wanneer en hoe kwam er een einde aan de beschaving van deze boeiende planeet en kunnen wij op aarde daarvan iets leren? De auteurs tonen aan dat een ramp een einde maakte aan de beschaving op Mars. Het is ook hier, op de aarde, duidelijk dat een hoog ontwikkelde beschaving indertijd aan haar einde is gekomen door een natuurramp.

f 49,50 / 990 Bfr. / € 22,50

... bij ons te bestellen Te bestellen bij Frontier Sciences Foundation, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel. 015-3109566 / 0321-380558, Fax. 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl Voor België: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel./fax 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be

10/02/99, 18:16


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

3 4 8

11

13 14 15 17

19

22

23

26

28

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright laten we rusten bij de auteur zelf. De copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation 1999

31

33 34

36

38

40

17:52

Pagina 1

Redactioneel Globescoop Vreemde Zaken Waarom vervalst men graancirkels?; Geloof en ongeloof in de X-Files; We zijn niet alleen; Van computer-goeroe tot UFO-fanaat; Mars Orbiter zoekt water; Menselijke klonen in Japan; Charon laatste kans op buitenaards leven; Element 114 aangekondigd Doodde een maan een buitenaards wezen? Opschudding in de Verenigde Staten over een verhaal dat iemand een buitenaards wezen gedood zou hebben. Bijna doodservaring wetenschappelijk onderzoek Onderzoekers in Nederland bevestigen inzichten over Bijna doodservaring Atlantis expeditie naar Troje Een Duitse onderzoeksgroep wil dit jaar zoeken naar Atlantis, nabij Troje Leven, opnieuw uitgevonden NASA is erin geslaagd om het heelal te creëren, met verbluffende resultaten Buitenaardse autopsiefilm: bewijs voor vervalsing De autopsiefilm op een buitenaards wezen die in 1995 de hele wereld in rep en roer zette, is nu zeker en vast vervalst. Nazca: landingsplaats voor de goden Zijn de lijnen te Nazca landingsplaatsen voor buitenaardse wezen? Waarschijnlijk niet, maar het was wel een gewijd gebied waar men contact met de goden zocht. Mysteries, Vergaar u De Zwitserse auteur Erich von Däniken hoopt tegen het jaar 2002 een pretpark te hebben met als onderwerp buitenaardse bezoekers in ons verleden. Welles, nietes… de Apollo maanvluchten Een intrigerend vervolg op de vraag of we al dan niet naar de maan gingen. Een overbod aan materiaal stelt duidelijk dat er bitter of geen bewijsmateriaal is dat wij wel degelijk naar de Maan gingen. Dierenverminkingen: satan of UFO’s? Wie is verantwoordelijk voor de steeds groeiende hoeveelheid raadselachtig verminkte dieren, voornamelijk koeien en paarden, die voornamelijk in de Verenigde Staten teruggevonden worden? Communicatie met Mars Nikola Tesla meende dat hij eind vorige eeuw berichten ontving die van de planeet Mars afkomstig waren. Synarchie: de politieke agenda van geheime genootschappen Synarchie is een regeringsbestel dat door geheime genootschappen steeds vaker naar voor wordt geschoven als “het grote ideaal”. Maar zoals steeds is er misbruik. Egypte Pohnpei en de vloek van de Stille Zuidzee De reusachtige ruïnes van Nan Madol vormen een groot vraagteken, want door wie en hoe ze gebouwd werden is niet geweten. De kristallen schedels Een ooggetuigenverslag van enkele kristallen schedels die eind vorig jaar enige tijd in Nederland verbleven. Alexandria The Bronze Age Computer Disc; The Cosmic Code; The Blood and the Shroud; Aleister Crowley; Profetieën voor de 21ste eeuw Agenda/Aangekondigd autopsiefilm vervalser bekent

1


7LMGVFKULIWHQGLHWLMGHQUXLPWHGRRUEUHNHQ

fr050212_2009.qxd

mags.p65

09-06-2009

17:52

Pagina 2

$WODQWLV5LVLQJ

1H[XV1HZ7LPHV

7KHSROLWLFVRIQHZHQHUJ\D-HDQH 0DQQLQJUHSRUW 7KH*L]D3RZHU3ODQW &'XQQ

%DFNHQJLQHHULQJWKH5RVZHOOFUDIWD FRPSXWHUFRPSDQ\ILJKWVWKHELJER\V /RVWVHFUHWVRI-DSDQHVHUXLQV $UW%HOOWKHNLQJRIDOWHUQDWLYHUDGLR &DQWKH0\VWHULHVRIWKH)XWXUHEH XQORFNHGE\K\SQRWLF´SURJUHVVLRQ¾"

Los nummer: f 10,- / â‚Ź 4,50 Abonnement: f 45,- / â‚Ź 20 (6 nrs.)

Los nummer: f 10,- / â‚Ź 4,50 Abonnement: f 55,- / â‚Ź 25 (6 nrs.)

%RUGHUODQGV 0DJD]LQH

7KHPDUJDULQHFRQ VSLUDF\ :KRFRQWUROVWKH JOREDOPRQH\VXSSO\" 7HUPLQDWRUWHFKQRORJ\ WKHELJEXVLQHVVRI VHHGFRQWURO &RQVWUXFWLRQVHFUHWVRI WKH*UHDW3\UDPLG 3HUSHWXDOPRWLRQLQWKH %HVVOHU¡V:KHHO 6WDU)LUH*ROGRIWKH *RGV

:RUOG([SORUHUÂśV&OXE

+,9QRWWKHFDXVHRI$,'6 0LOOHQQLXPEXJDQGWKH LQGXVWU\RI+\VWHULD %DURQYRQ5HLFKHQEDFK 7UDQVPXWDWLRQVRI6LOYHUWR *ROG 7KH(QGRI)RVVLO)XHOV

Los nummer: f 10,- / â‚Ź 4,50 Abonnement: f 50,- / â‚Ź 23 (1 jaar lidmaatschap) 7KH*UHDW3\UDPLG DQGWKH$UNRIWKH &RYHQDQW 7KH)DFHRQ0DUV 7UHDVXUHRIWKH &DKRNLD0RXQGV .XQJIXPRQNVRI &KLQD &DWKDUVDQGWKHORVW VHFUHWVRI-HVXV

Los nummer: f 13,- / â‚Ź 5,90 Abonnement: f 50,- / â‚Ź 23 (4 nrs.)

6HGRQD-RXUQDO Los nummer: f 16,95 / ₏ 7,70 Abonnement: f 195,- / ₏ 89 (12 nrs.) 6HFUHWVRI0RRQ(QHUJ\ :HLJKWOHVVQHVVLQ VSDFHDQGDJLQJ &KLQHVHPHGLFLQH 7KH([SORUHU¡V5DFH ,QQHU&KLOG 5XQH7XGH7LGHV =RRVKWKURXJK5REHUW 6KDSLUR

6SHFLDOHDDQELHGLQJ

Iâ‚Ź YRRUppQSDNNHW PHWRXGHQXPPHUVYDQHON WLMGVFKULIW

7KH3UREH Los nummer: f 10,- / â‚Ź 4,50 Abonnement: f 40,- / â‚Ź 18 (4 nrs.) 7KH\HDUEXJDQGKRZWR VXUYLYHWKHPLOOHQQLXP 2NODKRPDERPELQE 7KH860LOLWDU\0LQG&RQWURO H[SHULPHQWV 7KH'DQJHUVRI)OXRULGDWLRQ ,QWHUYLHZZLWK:DOWHU%RZDUW 6SDFH7UDYHOOHUVDQGKRZWKH\ VHHGHGWKHXQLYHUVH 7KH6KHUPDQ6NROQLFN5HSRUW

Voor abonnementen, losse nummers en nadere informatie: Frontier Sciences Foundation Postbus 372, 8250 AJ Dronten Dendermondse steenweg 56, (Nederland), Tel. 0321-380558, Fax 03219100 Sint-Niklaas (BelgiĂŤ), Tel/fax 03/ 318892, Email frontier@xs4all.nl 777.66.57, Email fsffilco@glo.be

1

14/02/99, 11:18


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Hoofdredactie: Filip Coppens Herman Hegge Redactie-medewerkers: Monique Hoppenbrouwer Jeroen Kümeling Jubbe Muller Mirjam Van Dijk Medewerkers: Andy Denne Maurits Enthoven Joke Hegge Bas Meijer David Hatcher Childress Bart Jan Hooijkaas Nancy Polet Hans Overbeek Ger Rombouts Marc Vredeveldt Lay-out: D-Sine & PDB Distributeur: Betapress Abonnementen/advertenties: Tel. 0321-380558 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement. Redactie Frontier 2000: Ds. C. Spoorlaan 3, 2631 DA Nootdorp, Nederland tel: 015-3109566 E-mail: frontier@xs4all.nl Verantwoordelijke uitgever: Frontier Sciences Foundation: Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, België Tel./Fax 03/777.66.57 E-mail: fsffilco@glo.be Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Nederland, Tel. 015-3109566 / b.g.g. 0321-380558 Fax 0321-318892 E-mail: frontier@xs4all.nl http://www.f-s-f.com

Pagina 3

Tijdens het neerpennen van dit redactioneel zitten we midden tussen de onthullingen van de “Bijlmerramp” en is de zaak rond de Amerikaanse president Clinton blijkbaar afgerond. De bij een kleine groep bekend zijnde informatie wordt schoorvoetend tijdens de vraagstelling van de enquêtecommissie prijs gegeven. Men probeert elkaar nog de hand boven het hoofd te houden, maar de waarheid lijkt langzamerhand aan het licht te komen. Meerdere zaken welke reeds lang in een diepe beerput zitten, lijken nu het daglicht te mogen aanschouwen. Tegen het eind van het millennium lijkt het steeds moeilijker om informatie achter te houden. Of dit nu komt door de oprechtheid van de betrokken personen, betere onderzoeksmethoden, onbeperkte communicatiemiddelen of gewoon door het stomme toeval, feit is dat meer lang geheim gehouden informatie naar buiten komt. Of dit spoedig met de landingen op de maan zal gebeuren is afwachten. Met het verschijnen van het boek “Dark Moon” van Mary Bennett en David Percy lijkt er nu een bommetje onder de NASA te zijn gelegd. Percy meet in zijn boek de mogelijkheden, maar vooral de onmogelijkheden van de maanlandingen breed uit. Alle beschikbare informatie logisch op een rij zettende, lijken de maanlandingen praktisch niet mogelijk te zijn geweest. Is er gebruik gemaakt van andere technieken dan dat wat ons verteld is? Of zijn het alleen de foto’s welke hier gewoon op de Aarde in een studio gemaakt zijn? Reden genoeg voor de NASA om eens duidelijk antwoord te geven op veel vragen, welke in het boek van Percy opgeroepen worden. In dit nummer gaan we verder in op “Moongate” en zal, gezien de vele onthullingen, voorlopig de gemoederen nog wel even bezig houden. Naast Moongate zullen we dit jaar we waarschijnlijk met meerdere “gates” te maken krijgen: informatie over een grote samenzwering waarover we vanaf juni zullen berichten, informatie over Atlantis, leven op Mars enz. Natuurlijk moeten we niet de kennis over de Vrije Energie vergeten, welke reeds voor de Tweede Wereldoorlog beschikbaar was, maar nooit voor het gewone volk bereikbaar. Het lijkt niet voor niets dat al deze ontboezemingen juist aan het eind van dit millennium plaats vinden. Het lijkt wel dat iedereen schoon schip wenst te maken vooraleer in een “vers” en nieuw millennium te duiken. Alsof men alle problemen en rampen nog snel wil afhandelen zodat men opnieuw kan beginnen met een propere lei. In de gaten houden dus. De redactie

3


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 4

Krantenkiosk Menselijke celgroei gepatenteerd 9 december 1998 Een biotechnologisch bedrijf heeft een patent verkregen voor de ontwikkeling van de menselijke cellen die gebruikt kunnen worden bij weefselgroei in laboratoria. Volgens de onderzoekers zou deze techniek een eindeloze voorraad aan menselijke organen voor transplantaten aanleveren. Het Amerikaanse patentenbureau gaf het patent aan Geron Corporation op 1 december 1998, dit voor de ontwikkeling van “primaire embryonische” stamcellen. Het patent omvat ook reinigingsmethoden om de stamcellen voor te bereiden voor de groei in een lab, maar ook voor de methode om die cellen te verkrijgen. Dr. James Thomson, een onderzoeker bij de Universiteit van Wisconsin ontdekte deze methode. Hij publiceerde over zijn vondst in 1995. In november 1998 publiceerde hij over zijn succesrijke afleiding van menselijk embryonisch materiaal. Dit patent is het eerste patent van zijn soort in de Verenigde Staten. Thomson en collega’s vroegen aan het Amerikaanse Congres om overheidssteun voor hun werk; ze menen dat het kan leiden tot een oplossing voor de ziekte van Parkinson. “Het aantal ziekten dat zo behandeld zou kunnen worden, zal steeds maar groeien”, zo vertelde Thomson aan afgezanten van de Amerikaanse Senaat. “De huidige ban in de Verenigde Staten om overheidssteun te geven voor dergelijk onderzoek is voor de meeste Amerikaanse onderzoekers een kaakslag; het remt grote vooruitgang in dit gebied van de medische wetenschap af.”

Zonnewind duwt aardse atmosfeer de ruimte in 9 december 1998 Onderzoekers van NASA hebben voor het eerst vastgesteld dat opflakkeringen van zonne-energie ervoor gezorgd hebben dat 4

zuurstof en andere gassen vanuit de Aardse atmosfeer de ruimte zijn ingestuurd. Dit werd voor het eerst op 24 en 25 september 1998 waargenomen toen een zonnestorm in botsing kwam met de Aarde. De druk van de zonnestorm zorgde ervoor dat gassen uit de ionosfeer geduwd werden. Wetenschappers wisten reeds sinds 1980 dat de bovenste lagen van de atmosfeer af en toe “lekken”, dat met name zuurstof, helium en waterstofionen in de ruimte verdwijnen. De lekken bevinden zich in de gebieden rond de beide polen. Het bewijs kwam echter pas in september 1998. De zonnestorm, een grote hoeveelheid geioniseerd gas (dat plasma genoemd wordt) ontstond op 22 september en de schokgolf bereikte de Aarde in de avond van september 24. Door de schok kregen een aantal ionen voldoende energie om aan de aantrekkingskracht van de Aarde te ontsnappen. Enkele honderden tonnen aan zuurstof en andere gassen verdwenen van onze planeet. Dat is ongeveer de hoeveelheid zuurstof die in de Amsterdam Arena aanwezig is. Voorlopig is er dus alsnog geen reden tot paniek…

Koreaans team heeft mens gekloond

van de donor.” Lee vertelde dat het team het experiment niet voort zou zetten vooraleer een sociale, wettelijke en morele consensus bestond waardoor hun pogingen gesteund zouden worden. Lee stelde eveneens dat zij officieel wel de eerste waren, maar dat het Roslin Institute in Schotland eveneens in dit experiment geslaagd zou zijn. Officieel is dit echter nooit medegedeeld. De techniek die Lee en zijn team gebruikten verschilt echter van die welke in 1996 “Dolly”, het eerste gekloonde schaap, ter wereld bracht. Het Koreaanse team gebruikte de zogenaamde Honolulu techniek, ontwikkeld door een team van Hawaiiaanse kloners die vijftig gekloonde muizen maakten uit verschillende ouders. Dolly werd gemaakt door elektrische stroom te gebruiken om een cel van een klier met een nucleus-vrije cel van een ander schaap samen te voegen. De Honolulu techniek schraapt het DNA materiaal uit de nucleus van een cel weg en spuit vervolgens de nucleus van een andere (in hun geval) muis in. Vervolgens leidden ze als het ware de eicel om de tuin met een foefje dat het bevrucht is, zodat het begint te groeien, te delen en er zich nieuw leven vormt. Het team in Honolulu, dat dus werkte met muizen, kloonden vervolgens de kloon, zodat zij in principe de muis moeder en identieke tweeling van zichzelf maakte.

16 december 1998 Een Zuid-Koreaans medisch onderzoeksteam verklaarde dat ze er in geslaagd zijn om menselijke embryonale cellen te cultiveren, waarbij men menselijke cellen gebruikte. Dit is het eerste kloonexperiment van zijn soort. Onderzoekers aan het Kyunghee University Hospital in Seoul hadden menselijk embryo gecultiveerd in zijn vroegste stadium, gebruikmakend van een niet bevruchte ei- en een somatische – cellen waar het grootste gedeelte van ons lichaam uit bestaan – cel. Lee Bo-yon verklaarde dat het menselijke embryo gevolgd werd totdat het gedeeld was in vier cellen. Daarna werd het experiment stopgezet. De cellen waren afkomstig van een vrouw tussen de dertig en veertig jaar. “Indien het materiaal in een mens ingeplant werd, een drager, dan was het waarschijnlijk dat er zich een menselijk kind gevormd zou hebben en dat het dezelfde genetische kenmerken zou dragen als dat

Oudste geschrift in Egypte teruggevonden 16 december 1998 Het oudste geschrift tot op heden gevonden is teruggevonden in Egypte. De hiërogliefen vermelden de levering van linnen en olie en is meer dan vijfduizend jaar oud. Voor deze ontdekking werd aangenomen dat de Sumeriërs de eersten waren die het schrift hadden ontdekt, rond 3000 v.Chr. De ontdekking in Egypte is echter gedateerd op 3300-3200 v.Chr. Het geschrift werd ontdekt in de tombe van een koning, Scorpio, in het grafveld van Abydos, zo’n vierhonderd kilometer ten zuiden van Cairo. Het merendeel van de inscripties die werden teruggevonden houden verband met de economie en andere staatsaangele-


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 5

genheden. Hoe groter het territorium werd, hoe beter de boekhouding moest gebeuren. Hiermee opent zich opnieuw een grote problematiek: waar werd het schrift ontwikkeld? Men meende lange tijd dat het schrift zich vanuit Sumerië naar Egypte begaf, maar de huidige vondsten tonen in elk geval aan dat Egypte veel eerder dan aangenomen reeds een schrift had ontwikkeld. Ondertussen zetten de Engelse auteurs Graham Hancock en Robert Bauval een campagne op touw om de Rosetta-steen, die er inderdaad voor heeft gezorgd dat de Egyptische hiërogliefen ontcijferd konden worden, naar Egypte terug te sturen. De steen bevindt zich momenteel in het British Museum in Londen, waar het dagelijks omgeven wordt door duizenden bezoekers. De steen werd in 1799 in Rosetta, een klein kuststadje nabij Alexandrië ontdekt. In 1822 zou Jean-François Champollion er in slagen om de steen te ontcijferen. Hierdoor kon plots de pracht en praal van het antieke Egypte ontsluierd worden. De Egyptische regering heeft reeds herhaalde malen gepoogd de steen in zijn bezit terug te krijgen, daar het een symbool is van de kennis van hun verre voorvaders. De Engelse auteurs vragen nu dat de steen teruggegeven wordt aan de Egyptische overheid zodat de steen aan de nieuwe bibliotheek van Alexandrië geschonken kan worden. De auteurs hopen dat deze overdracht zou kunnen gebeuren op 31 december 1999, waarbij de steen dan in de hal van de bibliotheek zou komen te staan. Het project kreeg in elk geval reeds de steun van Dr. Mohamad Awad, een gerenommeerd restaurateur van monumenten in Alexandrië.

Universum zal blijven groeien 18 december 1998 Astronomen deelden mede dat zij de oudste supernova ooit gevonden hadden. De ontplofte ster, Albinoni genaamd, helpt hen om de mysterieuze kracht te achterhalen die er voor zorgt dat ons universum verder en verder uit elkaar getrokken wordt en waar met het effect van zwaartekracht rekening wordt gehouden. “Deze ontploffing gebeurde zo’n tien miljard jaar geleden” zegde teamleider Saul Perlmutter van het Lawrence Berkeley Laboratory in Californië. Het bevindt zich op een afstand

van 18 miljard lichtjaren. Eerder was Perlmutter een van diegenen die de mysterieuze “uitzettingskracht” van ons universum had opgemerkt tijdens het zoeken naar andere verre supernovae. Die ontdekking werd door het wetenschappelijke tijdschrift Science de ontdekking van het jaar genoemd. Eerder werd aangenomen dat na de Big Bang het universum zich uitzette, waarbij het uiteindelijk een punt zou bereiken waarbij zwaartekracht en het verdwijnen van de kracht van de oorspronkelijke “ontploffing” ervoor zou zorgen dat het heelal terug in elkaar klapt. Maar zij ontdekten dat het universum nu nog sneller uitzet dan voorheen, waardoor het ook steeds groter wordt. Zij menen dat het nooit zal stoppen, nooit in elkaar zal zakken en dus ook nooit meer zal eindigen. “Dat was een grote verrassing en een grote schok.” De nieuwe ontdekking bevestigt hun eerdere theorie. “De ontdekking heeft grote implicaties aangaande onze kennis van hoe het universum werkt”, zo stelde Bill Richardson, Minister van Energie. Zijn departement sponsorde het onderzoek.

Een Stonehenge in Miami? 28 december 1998 Een steenkring is ontdekt onder een bouwwerf in Miami. Deze steenkring is zo’n vierduizend jaar oud en zou door de plaatselijke bevolking gebruikt kunnen zijn om de seizoenen te volgen. De kring bevindt zich aan de monding van de Miami River en werd ontdekt bij de afbraak van een complex dat daar vijftig jaar geleden gebouwd werd. Eerst dacht men dat de twaalftal gaten in de rots een natuurlijke oorsprong kenden. Nu vermoedt men echter dat de Tequesta Indianen de openingen gemaakt hebben. Die Indianenstam werd vernietigd door een ziekte die door de invallende Spanjaarden in de zestiende eeuw werd meegevoerd. Naast de openingen vond men ook restanten van potten en andere werktuigen terug. Ook beenderen van haaien werden ontdekt. Een aantal mensen hopen dat het nieuwe gebouw dat op de plek moet verrijzen er niet zal komen en dat men de plaats inschrijft als een beschermd monument. Of dit zal gebeuren is echter maar de vraag.

Rampspoed voor Frankrijk voorspeld 5 januari 1999 De westerse wereld in het algemeen en Frankrijk in het bijzonder zal dit jaar door onheil en rampspoed worden getroffen. Dat is tenminste de stellige overtuiging van honderden Franse toekomstvoorspellers en sterrenwichelaars. De doemdenkers baseren zich op voorspellingen van de Franse medicus-astroloog Nostradamus, die leefde van 1503 tot 1566: “in het jaar 1999, in de zevende maand, zal uit de hemel een grote Koning der Verschrikking komen. Om de grote koning der Mongolen tot leven te wekken. Daarvoor en daarna heerst Mars in geluk.” Franse astrologen zien een relatie met het ruimtevaartuig Cassini/Huygens dat op 14 augustus, met aan boord 48 kilo plutonium, rakelings langs de Aarde zal scheren. Aangezien de god Pluto in de Romeinse mythologie te boek stond als heersre van de onderwereld, is het verband met Cassini/Huygens als “Koning der Verschrikking” snel gelegd. Bovendien kan het volgens de hedendaagse zieners geen toeval zijn dat drie dagen daarvoor – voor het eerst sinds 1724 - er een volledige zonsverduistering plaatsvindt boven Parijs en een groot deel van NoordFrankrijk. Dat Nostradamus in zijn 450 jaar oude voorspelling nog geen twee weken naast het tijdstip zit van de zonsverduistering en de komst van Cassini/Huygens, is volgens de Franse zieners een te verwaarlozen detail.

Hubble ontdekt 45 miljard “nieuwe” melkwegstelsels 8 januari 1999 Op grond van een nieuwe foto van de ruimtetelescoop Hubble uit oktober 1998 hebben deskundigen hun schatting van het aantal melkwegstelsels in het universum verhoogd van tachtig tot 125 miljard. Voor de nieuwe foto keek Hubble op het zuidelijke halfrond door een uiterst klein segment binnen het sterrenbeeld Toekan zover als mogelijke het heelal in. In de “koker” tot het eind van het zichtbare heelal telde de satelliet 620 melkwegstelsels. Op grond daarvan maakten de experts hun nieuwe schatting. In 1995 maakte Hubble op het noordelijk halfrond, door het ster5


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 8

Waarom vervalst men graancirkels? Doug Bowers is een uitzonderlijke persoon. Hij zou, samen met zijn makker Dave Chorley, jarenlang graancirkels gemaakt hebben. Dat deelde hij in 1991 mee, waarmee hij onmiddellijk wereldberoemd werd, maar waarmee voor velen het fenomeen van de graancirkels niet langer een onverklaarbaar fenomeen was, maar het werk van mensen. Hoe dan ook, feit is dat Bowers en de inmiddels overleden Chorley vast en zeker een aantal graancirkels hebben gemaakt. Wat dreef hen echter om deze cirkels te

maken? Die vraag werd Bowers gesteld door Colin Andrews, een Britse graancirkelonderzoeker van het eerste uur. In het BBCtelevisieprogramma Country File, dat op 3 januari 1999 uitgezonden werd, meent Bowers dat hij en zijn partner door “onbekende krachten gedreven werden om graancirkels te maken”. Hij zou zelfs “geprogrammeerd” zijn. Dergelijke beweringen staan radicaal tegenover de stellingen die zij in 1991 mededeelden. Colin Andrews beweert dat Bowers niet de enige is die gelooft in dergelijke “gedrevenheid”

door een onbekende kracht. Een aantal graancirkelmakers en onderzoekers hebben verklaard dat zij “gedreven” worden in ofwel het maken van cirkels ofwel het onderzoeken van cirkels. Andrews meent dat hij hiermee meer bewijsmateriaal heeft gevonden voor een stelling die hij reeds sinds enige tijd ontwikkelt, namelijk dat de menselijke graancirkelmakers onderdeel vormen van een groter plan, dat zij onderdeel zijn van het mysterie, een dat de mens overstijgt. Wordt waarschijnlijk vervolgd…

Geloof en ongeloof in de X-Files omgedraaid? De New York Times schreef op 24 december 1998 dat er mogelijk nogmaals een onverwachte wending zal optreden in de nog steeds meer populair wordende televisieserie “The X Files”. Terwijl Fox Mulder steeds opteert voor de bovenaardse of buitenaardse verklaring, is Dana Scully de scepticus. Maar zij zou nu in de televisieserie een “gelover” worden. De kijkers zullen, afhankelijk op welk kanaal zij de serie volgen, ergens in seizoen zes de waarheid te horen krijgen over wat er met Mulders verdwe-

nen zuster gebeurd is. Ook de waarheid achter de grote samenzwering om UFO’s geheim te houden zou geopenbaard worden. Ook een aantal hoofdpersonages zouden uit het script en van het scherm verdwijnen. Bovendien zouden er nieuwe buitenaardse wezens op komst zijn, een goed ras dat de mens wenst te helpen. Vraag blijft natuurlijk of er binnen de overheid bepaalde personen zijn die het voorbeeld van de serie wensen te volgen… op welk gebied dan ook.

Statistische zekerheid: we zijn niet alleen in dit heelal

Amir Aczel, professor in de statistiek en wiskunde aan Bentley College in de Amerikaanse staat Massachusetts, beweert dat hij bepaald heeft dat de waarschijnlijkheid dat er nog elders intelligent leven in dit heelal aanwezig is honderd procent is. Hij is er echter niet zeker van dat die waarschijnlijkheid ook maar iets op deze Aarde veran-

dert. “Je kan er niet tegen spreken. Je kan hen niet ontmoeten. Het zal duizenden jaren duren vooraleer wij hen een boodschap kunnen sturen… als ze dan al luisteren. Aczel heeft een aantal factoren verondersteld, zoals het aantal sterren in het heelal, planeten rond andere

sterren enz. Hij was matig geïnteresseerd in buitenaards leven toen hij aan zijn huzarenstukje begon, maar verklaart dat hij nu elke dag aan niets anders denkt. “We werden op deze planeet geplaatst met de opdracht uit te vissen wat er zich ginds allemaal afspeelt.”

Van computer-goeroe tot UFO-fanaat

Silicon Valley, de vallei waar de computerindustrie ontstond en waar miljoenen en zelfs miljarden gemaakt worden, is ook de bodem waar Joe Firmage zijn fortuin maakte. Nauwelijks 28 jaar oud heeft hij reeds twee keer een fortuin verdiend. Firmage nam in november 1998 ontslag als zaakvoerder van de firma die hij indertijd mede had opgericht, een bedrijf dat nu goed is voor twee miljard dollar. Waarom? Omdat hij de belangrijkste ontdekking van de afgelopen tweeduizend jaar wil verspreiden: de mogelijkheid dat de mens in con8

tact is gekomen met buitenaardse wezens. “Er is een groot gedeelte van het UFOfenomeen dat waar is; dat kan niet ontkend worden”, zo stelt Firmage. “Het bewijsmateriaal komt van over de hele wereld. Dit ontkennen is aan struisvogelpolitiek doen.” Om zich volledig aan zijn nieuwe taak te wijden – en om zijn bedrijf niet in zijn persoonlijke overtuiging mee te trekken – nam hij ontslag als zaakvoerder van USWeb/CKS, een Internet marketing en consultatie bureau. Firmage is overtuigd dat de overheid de

waarheid kent en die voor het grote publiek verborgen houdt. Men noemt hem dan ook niet voor niets de “Fox Mulder van Silicon Valley”. “Ik ben niet één van diegenen die bidden dat een ruimteschip langskomt en ons meeneemt. Ik zeg alleen maar dat er voldoende bewijsmateriaal verzameld is om aan te tonen dat er wel degelijk iets aan de hand is. En dat bewijsmateriaal zou niet zomaar ter zijde gelegd mogen worden.” Doordat Firmage schatrijk is, heeft hij een aantal theorieën over UFO’s goed kunnen onderzoeken, zo zegt hij. Vol-


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 9

gens hem kan de oorsprong van een aantal revolutionaire uitvindingen zoals semigeleiders en lasers teruggeleid worden naar de crash van een buitenaards toestel te Roswell, in 1947. Firmage is niet de enige, de eerste of de laatste die met dergelijke beweringen op de proppen komt. Het is echter omdat hij een succesrijk industrieel is dat mensen luisteren naar zijn woorden. Firmage studeerde fysica en op zijn achttiende startte hij zijn eerste bedrijf, Serius, dat zich specialiseerde in het schrijven van sturingsprogramma’s voor computers. In 1993 werd het bedrijf verkocht aan Novell voor maar liefst 24 miljoen dollar. Firmage werd vice president van Novells netwerkstrategieafdeling, een functie die hij in 1995 verliet om USWeb op te richten. Dat bedrijf werd zijn tweede succesverhaal. Firmage’s boodschap wordt dan ook voornamelijk via het Internet uitgedragen. In het najaar 1998 zorgde hij dat men speculeerde wat er precies op een website met als adres http://thewordistruth.org zou staan. Niemand wist wie er achter het initiatief stak, maar dat veranderde met de opening van de site, op 28 november. De ware publiciteit kwam er echter pas begin januari, toen Firmage zijn theorie in boekvorm op de site plaatste. Personen die de website bezochten, vinden het hele verhaal een “postmoderne herinterpretatie” van de bijbel. Zo meent Firmage dat de belangrijkste gebeurtenissen in

de bijbel gebeurden zoals ze vermeld staan. Maar de engelen zijn in feite “de leraars”, zoals Firmage de buitenaardse wezens noemt. “Buitenaardse wezens” vindt hij een te negatieve term. Volgens hem maakten deze “leraars” op het einde van de Tweede Wereldoorlog opnieuw contact met de mens, nabij een militaire basis waar op dat moment onderzoek verricht werd naar de atoombom. Een ruimteschip met daarin buitenaardse wezens landde; het toestel was rijk aan wonderbaarlijke technologie die uiteindelijk geanalyseerd kon worden en die nu in onze maatschappij gebruikt wordt. Hij meent dat de grote ontwikkelingen die in Silicon Valley hebben plaatsgevonden allemaal uitvloeisels zijn van deze landing. Firmage is vast en zeker beïnvloed door zijn opvoeding. Joseph Firmage werd in Salt Lake City opgevoed als een Mormoon, maar verliet die kerk als een tiener. De kerk gelooft echter wel dat de mens in verbinding staat met engelen, zoals ook hun stichter, Joseph Smith, in verbinding stond met engelen in 1827. Door het schrijven van zijn boek, The Truth, meent hij echter dat hij zijn geloof herontdekt heeft. Firmage wil zijn kennis en zijn geld inzetten om het niveau van het UFO-onderzoek op een niveau te brengen waar het volgens hem niet langer als idioot maar als een wetenschappelijk iets besproken kan worden. Hij noemt dit het project Kairos. Firmage richtte hiervoor ook de “Internation-

al Space Science Organization” op. Deze organisatie zal op de korte termijn het “project Kairos” moeten financieren. Het moet ook wetenschappelijk onderzoek in verband met energie en dergelijke financieren. Later, wanneer bewijsmateriaal voor de UFO-realiteit vrijkomt, zal de organisatie geld beschikbaar stellen waardoor die technologie in handen komt van de gewone burger. Tot op heden is echter geen enkele uitspraak of bewering van Firmage gesteund door degelijk bewijsmateriaal. Hij lijkt echter wel de meest recente rijke industrieel die geïnteresseerd raakt in het UFO-fenomeen en zodoende geld in het veld wenst te brengen. Waarschijnlijk blijft Firmage dus nog wel enkele jaren ronddobberen in het UFO-wereldje.

Nieuwe Mars Orbiter zoekt water

Op vrijdag 11 december 1998 lanceerde NASA met succes een nieuwe ruimtesonde, de Mars Climate Orbiter, naar de “Rode Planeet”, Mars. De reis zal negen en een halve maand duren vooraleer de sonde Mars bereikt. Daar zal zij op zoek moeten naar water. Twee jaar zal hij het weer en de atmosfeer van Mars moeten observeren. In januari 1999 lanceerde NASA de Mars Polar Lander die, zoals de naam suggereert, de bedoeling heeft om op Mars te landen. Dat ruimtevoertuig zal in december 1999 op de planeet landen. De Mars Climate Orbiter zal eveneens fungeren als

doorstraalstation voor beelden van de Lander. Ook de Lander moet op zoek gaan naar water. Want daar waar water is, is ook leven… waarschijnlijk. Vraag is natuurlijk waar dat water zich momenteel bevindt. In elk geval niet aan het oppervlak, maar een groot aantal wetenschappers zijn er van overtuigd dat duizenden jaren geleden er wel degelijk water in overvloed te vinden was op een planeet die nu herschapen is in een woestijn. De vraag is alleen waar de restanten van dat water terug te vinden zijn.

Elke twee jaar bevinden de Aarde en Mars zich in zo’n positie tegenover elkaar dat NASA van dit “venster” gebruikt maakt op ruimtesondes te lanceren naar Mars. De laatste sondes werden eind 1996 verstuurd. Dergelijke sondes zullen elke twee jaar, normaliter zeker tot het jaar 2010, gelanceerd worden. In 2005 zou men de eerste poging doen om een stuk rots en zand van Mars naar de Aarde terug te brengen. Tegen 2020 hoopt men dan een bemande missie naar de Rode Planeet te laten vertrekken.

Menselijke klonen in Japan

Kyodo News Service deelde op 1 december 1998 mede dat de in Chicago gevestigde fysicus Richard Seed vertelde dat hij zal deelnemen in een project dat in Japan gehouden zal worden. Dit project heeft als doel om een genetische technologie te

ontwikkelen waarbij het klonen van mensen uiteindelijk mogelijk zou moeten worden. In 1997 maakte Seed reeds de internationale krantekoppen wanneer hij verklaarde dat hij het verbod van de Amerikaanse overheid op het klonen van mensen

zou verbreken. Japan is momenteel een voorloper in het klonen van “hogere dieren”, zoals koeien en andere zoogdieren. De Japanse overheid heeft, althans vooralsnog, niet de afkeer tegen het klonen van mensen die in de Verenigde Staten en de 9


Ferdinand Calmvoet

fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 19

Nazca: landingsplaats voor de goden In de Peruviaanse hoogvlakten bevinden zich de mysterieuze lijnen van Nazca. Zijn dit, zoals von Däniken beweert, landingsplaatsen voor buitenaardse ruimteschepen, of hebben zij een meer aardse, maar misschien niet minder raadselachtige verklaring?

In de Peruviaanse hoogtevlakte te Nazca, zo’n vierhonderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad Lima, bevinden zich mysterieuze “lijnen”. Sommigen meten acht kilometer lang, één lijn is zelfs 65 kilometer lang. Hier, in een gebied waar het op enkele druppels na nooit regent, verwijderde men zo’n tweeduizend jaar geleden de bovenste grondlaag, waardoor de witte ondergrond zichtbaar werd. De totale oppervlakte meet zo’n vijfhonderd vierkante kilometer. Hier bracht men allerlei patronen aan: afbeeldingen van dieren, zoals een aap, een walvis, een slang, een lama, een man, een bloem, maar voornamelijk lijnen, rechte lijnen die parallel met elkaar lopen. Het was bovendien een lang termijnproject; de aanleg van de lijnen en de figuren vond plaats van 500 voor tot 500 na Christus. Opmerkelijk was echter dat de lijnen vanaf de grond nauwelijks waar te nemen waren. Kleine stukjes van het geheel zag men wel, maar een totaalbeeld kon iemand louter vanuit de lucht krijgen. Maar iedereen wist toch dat de plaatselijke bevolking de vliegkunst nog niet ontdekt had? Nazca werd bekend toen de Zwitserse auteur Erich von Däniken in 1968 besloot om een deel van zijn boek “Waren de Goden Kosmonauten?” te wijden aan dit mysterie. Von Däniken was op zoek naar sporen van buitenaardse bezoekers die ons in een ver of niet al te ver verleden bezocht hadden. Hij meende dat dergelijke bezoeken sporen nagelaten moesten hebben, met name sporen van een hoge technologie of bouwwerken die niet pasten binnen datgene wat er over een bepaald cultuur bekend was. Over de hele wereld zocht hij naar dergelijke aanwijzingen en meende dat onder andere de Grote Piramide te Gizeh in Egypte een voorbeeld was van een monument dat niet verwezenlijkt kon worden door de Egyptenaren. Hij benadrukte dat de lijnen bijzonder recht liepen. Over een afstand van anderhalve kilometer was er nooit een afwijking die groter was dan vier meter. Von Däniken vergeleek de lijnen van Nazca met het ontwerp van een moderne luchthaven. Het schijnbaar willekeurige patroon van lijnen, sommige bijzonder breed, ander bijzonder smal, had inderdaad alles weg van de kriskas van een grote moderne luchthaven. Waren de lijnen van Nazca misschien ooit een landingsplaats voor de “goden”, buitenaardse wezens? Dergelijke speculatie werd door de wetenschappers op hoongelach onthaald. Zij wisten dat de ondergrond bijzonder ruw en oneffen was en dat een vliegtuig bij een landing waarschijnlijk zou verongelukken. Het leek inderdaad op een vliegveld, maar dat was het volgens hen vast en zeker niet. De plaatselijke industrie reageerde echter enthousiast: eigenaars van vliegtuigen kregen tientallen toeristen die met een vliegtuig een “afgebroken landing” (men doet alsof men landt, maar

net voor het landen, trekt men het toestel opnieuw op) op de lijnen wensten te beleven. Maria Reiche was een Duitse wiskundige die reeds sinds kort na de Tweede Wereldoorlog in Nazca geïnteresseerd was en er sinds de jaren vijftig continu verbleef. Zij zorgde er voor dat de lijnen in kaart werden gebracht. Bovendien probeerde ze de wetenschap warm te maken om het mysterie van die lijnen te onderzoeken. Waar zij niet in lukte, slaagde von Däniken wel in: plots begonnen wetenschappers de lijnen te bestuderen, in een verwoede poging om von Däniken ongelijk te geven. Reiche zelf meende dat de lijnen een astronomische functie hadden. De bevolking die de lijnen aangelegd had, zou de lijnen gebruikt hebben om posities van sterren te bepalen. Een wetenschappelijke analyse van haar theorieën wees echter uit dat er een aantal lijnen astronomische fenomenen markeerden, maar niet meer dan door het toeval te verwachten was. Reiche gaf echter tot haar dood in 1998 nooit de moed op om haar theorie te verdedigen. Met nog veel meer verve en bravoure wilde ze de lijnen echter beschermen. Ze wist dat elke aanraking met de grond, een gewone wandeling door het gebied, sporen achterliet die jarenlang op de bodem terug te vinden zouden zijn. Reiche was er dan ook helemaal niet blij mee dat de lijnen toeristen lokten, dit in tegenstelling tot de plaatselijke bevolking die anders nooit een toerist naar hun uithoek zagen afzakken. De “afgebroken landingen” van

Afbeelding van een walvis op de Nazca-vlakte

19


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 20

de piloten bezorgden haar koude rillingen. De overheid was niet geïnteresseerd in de lijnen en Reiche vocht jarenlang voor de erkenning van een nationaal monument. Uiteindelijk won ze haar strijd. Reiche had dus geen gelijk. Betekende dit dat von Däniken wel gelijk had? Von Däniken ging in de jaren tachtig zover om met behulp van computers een landing van een space shuttle na te bootsen. Mooie beelden, maar uiteraard geen bewijs. Een dergelijke landing zou immers de lijnen zonder enig probleem verwijderen, vanwege de wind die ontwikkeld werd: stof zou de lijnen bedekken en aan het oog ontrekken. Waarschijnlijk geen al te beste oplossing voor de volgende shuttle die moest landen. In 1995 ging von Däniken opnieuw op expeditie naar Nazca. Hij was echter niet langer geïnteresseerd in de lijnen die reeds bekend waren; hij vroeg aan de piloot van het verkenningstoestel dat zij gebruikten om elders te vliegen, op zoek naar markeringen op de grond. Verschillende tekeningen werden inderdaad teruggevonden; vaak heel bijzondere, geometrische patronen waarvan het nut niet echt duidelijk is. Sporen van de aanwezigheid van buitenaardse wezens werd dan wel niet gevonden, von Däniken had wel het thema van de lijnen verbreed. Misschien was het wel een luchtballon in plaats van een ruimteschip, zo meenden Jim Woodman en Julian Knott. Op de rotsschilderingen in de omgeving vond men afbeeldingen van een ballon. Op het einde van een aantal lijnen zijn er plekken met verzwarte stenen, stenen die waarschijnlijk onderworpen zijn aan hoge temperaturen. Misschien werd hier louter maar een vuurtje gestookt, of misschien werden ze gebruikt om de warme lucht op te wekken die de ballon nodig had. Woodman en Knott bouwden

een primitieve ballon naar een afbeelding die op een vaas was teruggevonden. Ze gebruikten bovendien materiaal dat de Nazca beschaving kon gebruiken. Hun “Condor I” koos in 1975 het luchtruim. Terwijl de twee piloten snel het toestel moesten verlaten, vloog de ballon meer dan twintig minuten en legde een afstand van 4,8 kilometer af. Het was een praktisch bewijs dat de Nazca bevolking mogelijk met een luchtballon de lijnen vanuit de lucht kon aanschouwen. Reeds voor von Dänikens laatste expeditie had de Britse onderzoeker Tony Morrison zijn onderzoek gepubliceerd. Morrison had het gebied grondig verkend en had met personen als Reiche over hun theorieën gesproken. Hij begreep vrij snel dat elke onderzoeker te veel aandacht besteedde aan zijn eigen denkwereld en alleen maar aan de lijnen dacht, niet aan de fenomenen op, langs en omheen de lijnen. Morrison wendde zich eveneens tot de plaatselijke bevolking, die verhalen hadden over de lijnen die hun verre voorouders daar aangelegd hadden. Bepaalde stukken van het lijnenstelsel werd nog steeds gebruikt voor religieuze doeleinden. Mogelijk waren dit dezelfde diensten die hun voorouders hielden op de lijnen. Mogelijk gaven zij de sleutel tot de ontsluiering van het mysterie. Morrison meende dat het lijnenpatroon een soort “kerkhof” was. Het dode gebied, een woestijn waar vrijwel niets in kan leven, waar geen regen valt, was een afgebakend gebied waarin de plaatselijke bevolking contact wenste te hebben met de geest van hun voorouders. De makers van de lijnen waren immers een cultuur die volgens sjamanistische principes leefden. In een sjamanistische maatschappij is er een priesterklasse, de sjamanen, die uitverkoren zijn – vaak vanwege bijzondere religieuze ervaringen of ziekten als epilepsie – om contact te zoeken met de “godenwereld”. De goden zijn geen fysieke buitenaardse wezens, maar de geest, de ziel of de essentie – welk woord men ook wenst te gebruiken – van de overleden stamleden. Het landsschap van de dodenwereld zag er uit als dat van onze Aarde, alleen bevond het zich in een andere dimensie, of realiteit, hoe men het ook wil noemen.

De lijnen zoals ze op de grond te zien zijn

20

Die “geesten” of goden begeleiden de stam en voorzien de leden door de sjamaan van raad. De sjamaan zoekt, vaak in een trance die ofwel door middel van ritueel tromgeroffel, onthouding van voedsel, druggebruik enz. geïnduceerd wordt, contacten met de


Dave Custers

fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 23

Welles, nietes… de Apollo maanvluchten Gingen we al dan niet naar de maan? Die vraag werd in het vorig nummer van Frontier Magazine gesteld, maar het is uiteraard niet de eerste keer dat iemand die vraag stelt.

Het enige bewijsmateriaal dat we naar de maan gingen zijn de beelden die we te zien kregen. Philip Male heeft in zijn artikel in het vorige nummer van Frontier Magazine duidelijk aangetoond dat een gedeelte van deze foto’s duidelijk vervalst zijn. De vraag die dan gesteld moet worden is: waarom? De astronauten hadden op de eerste Apollo-vluchten slechts één camera mee. Tijdens Apollo 11, de zogenaamde eerste maanlanding, was Neil Armstrong diegene die moest instaan voor het merendeel van het fotowerk. Armstrong was echter een gevechtspiloot en kon alleen vanuit een dik ruimtepak zijn camera bedienen. Was de kwaliteit van zijn beelden zo erbarmelijk dat men op de Aarde betere foto’s diende te produceren? Want de foto’s werden het uithangbordje van tot wat de Amerikaan allemaal in staat was. Natuurlijk, als men kan bewijzen dat een aantal foto’s vervalst zijn, rijst de vraag of ze allemaal vervalst zijn, ook al kan men de vervalsing op een aantal foto’s niet zien. De vraag rijst ook of het dan niet aan de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is om bewijsmateriaal te tonen dat we wel degelijk naar de maan gingen. De Amerikaanse onderzoeker Ralph René publiceerde in 1994 onder eigen beheer NASA mooned America. Ook hij bemerkte grote lacunes in de foto’s. Maar hij stelt eveneens vragen bij de beelden van de Apollo 11 en 12 maanlandingen. NASA vroeg de media om beelden te maken van een televisiescherm. In plaats van de beelden rechtstreeks door te geven aan de televisiestations, zodat men voldoende kwaliteit verkreeg, besloot men “slechte beelden” te tonen. Terwijl foto’s vervalst konden worden, waren beelden moeilijker te vervalsen. Vaak worden er dan ook allerlei truckjes uitgehaald zodat de kijker op een verkeerd been wordt gezet of waarbij de kijker zich moet concentreren om waar te nemen wat er zich op het scherm afspeelt. NASA opteerde blijkbaar voor die tactiek want de kijker kreeg nauwelijks meer dan schimmen op het beeldscherm te zien. Volgens René betekent dit echter wel dat wij niet naar de Maan gingen. Hij meent dat de foto’s vervalst werden omdat wij niet naar de Maan gingen, niet omdat Armstrong een slecht fotograaf was. Het meest lachwekkend is wel deze foto, zo vindt René. Neil Armstrong en Buzz Aldrin houden de Amerikaanse vlag vast. Terwijl deze mannen vrijwel even groot waren, zoals op de foto te zien is, is de schaduw van de ene astronaut maar liefst 45 procent groter dan de andere! Bovendien lopen de schaduwen naar elkaar toe, terwijl ze parallel aan elkaar zouden moeten lopen, indien het licht afkomstig was van de zon, de enige lichtbron aanwezig op de maan. Dit is, ontegensprekelijk, bewijs dat deze foto vervalst is. Hier is geen enkele twijfel mogelijk, zo stelt René. René wijst ook naar een foto waar alles een schaduw heeft, zelfs de dunne vlaggenmast met de Amerikaanse vlag, behalve de astronaut, die geen schaduw heeft. De schaduw van de landingsmodule en de rots loopt niet parallel, wat eveneens aantoont dat niet

De letter C is duidelijk op een rots te zien de zon maar kunstmatige belichting of foto-retouche de oorzaak was van deze afwijking. René zag ook verkeerde zaken met een foto van de landingsmodule. Uiteraard ontbreekt er elk spoor van een krater onder de motor, hij merkt eveneens op dat de motor helemaal geen enkel spoor vertoont van verkleuring, wat verwacht wordt wanneer metaal zo sterk verhit is. Ook het feit dat men aan de schaduwzijde van de module nog zaken kan zien wijkt af van de bekende fysica die op de maan aanwezig is… of zou moeten zijn. Opmerkelijk waren ook de bevindingen van James Collier, die het manuscript van René te zien kreeg en bezeten raakte door het onderwerp. Collier ontdekte ook een probleem met de foto’s die duidelijk maken dat hier iets niet pluis is. Op onze Aarde is het zo dat lucht en de atmosfeer als geheel het licht breekt, zodat je ook nog zaken kunt onderscheiden ook al bevinden ze zich in de schaduw. Maar op de maan is er geen atmosfeer en geen lucht, dus ook geen lichtbreking. Op de maanfoto’s zie je echter wel degelijk elementen in de schaduw. Zoals Collier stelt: ”Afgaande op de ‘echtheid’ van deze foto’s zou men stellen dat de lichtbreking dus helemaal niets te maken heeft met de aanwezigheid van een atmosfeer. Dit zou een ware wetenschappelijke revolutie betekenen.” Maar NASA deed nooit enige verklaring omtrent dit opmerkelijk feit. Misschien omdat ze wisten dat lichtbreking wel degelijk te maken had met een atmosfeer... waardoor men moest stellen dat ofwel de maan een atmosfeer heeft of de foto’s vervalst zijn. Op de maan is de schaduwzijde gitzwart. Op de foto’s echter niet. Zijn aandacht ging echter specifiek uit naar de Lunar Module. Deze werd gebouwd door Grumman Aircraft in Beth Page, New York. Het voertuig werd specifiek ontwikkeld voor gebruik in de

Deze astronauten zijn schaduwloos

23


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:52

Pagina 24

De maanlandingsmodule: bij het vertrek op de maan liet het toestel volgens de foto’s geen enkele krater achter ruimte gezien de aardse zwaartekracht te groot was om proefvluchten met het toestel te maken. Dat bedrijf meldde Collier echter dat alle papieren in verband met de bouw van dit uniek stuk techniek, het eerste en laatste van zijn soort, vernietigd was: geen technische tekeningen, rapporten, niets was terug te vinden. Ze konden niet antwoorden op de vraag waarom het vernietigd was. Een vernietigend probleem is echter ook de dodelijke ladingen aan radio-actieve straling die men buiten de Van Allen-gordel moet doorstaan. De Van Allen-gordel is een beschermende gordel die op een hoogte van zo’n 900 kilometer de Aarde beschermt tegen de dodelijke straling van de zon. De straling buiten deze gordel is zo groot dat normaliter de astronauten moeten zijn teruggekomen met een of andere vorm van dodelijke kanker... indien ze niet ter plekke zouden sterven. Dat werd duidelijk toen Explorer I op 31 januari 1958 gelanceerd werd. Het toestel mat een enorme hoeveelheid radioactieve straling, afgewisseld met ‘dode periodes’. Tijdens Explorer III achterhaalde men dat de ‘dode periodes’ helemaal niet dood waren, maar dat het toestel zoveel radioactieve straling te verwerken kreeg dat het gewoon niet meer te meten was. Van Allen’s collega Ernie Ray deelde toen mede dat de hele ruimte bijzonder radioactief moest zijn... en dus uitermate ‘ongeschikt’ voor onze mensen. De ruimtewandelingen van de spaceshuttle gebeuren op een hoogte van ongeveer 250 kilometer, binnen de beschermende Van Allen gordel dus. Maar op de maan is een dergelijke bescherming afwezig. De astronauten zouden dus blootgesteld worden aan deze straling. Maar ook het ruimtevaartuig was onvoldoende beschermd om de dodelijke straling van de astronauten af te houden. Astronauten zouden per dag op zijn minst aan 375 rem blootgesteld zijn. Op onze Aarde wordt aangenomen dat een gezonde mens niet meer dan 0,5 rem per jaar mag krijgen. Meer zou leiden tot kanker. Maar al onze astronauten zijn gezond... Collier belde Kodak op en vroeg hen tegen welke temperatuur de film die op de maan gebruikt werd, bestand was. Het antwoord was 65 graden. NASA deelde echter mede dat foto’s op het middaguur genomen werd, toen de temperatuur op de maan maar liefst 120 graden was. Kodak stelde dat indien de camera’s niet gekoeld werden (en dat werden ze niet) de film zou smelten. Ten slotte zijn er nog een aantal punten die zelden aangestipt worden. Toen men besliste om naar de maan te gaan, had men niet de nodige apparatuur om in verbinding te blijven met de astro-

24

nauten via radio en televisie. Toch leek dit probleem enkele jaren later opgelost. Tot 1967 geloofde men dat het neutrale punt tussen de Aarde en de Maan op 38.500 km lag. Maar in 1967 leerde men dat dit op 70.000 km lag, een ware nachtmerrie zo kort voor de lancering van de eerste maanvluchten. Zonder schijnbaar grote moeilijkheden werd ook dit probleem schijnbaar omzeild. Zowat alle tests voor apparatuur die op of rond de maan moest werken was hier op Aarde zelden een succes en vaak bijna een totale ramp. Ofwel werkte iets niet, of niet goed; bepaalde onderdelen werden niet eens hier op Aarde of in de ruimte nabij de Aarde getest. Ondanks al dit falen, slaagde men er, met uitzondering van Apollo 13 – een probleem dat in feite geen specifiek verband hield met de maanvlucht, maar met de ruimtevlucht, steeds in om alles vlekkeloos te laten verlopen. Mensen kunnen inderdaad het beste van zichzelf vergen in moeilijke omstandigheden, maar apparaten kunnen dat niet. Critici blijven echter met een punt opgezadeld: waarom verklaarde de Sovjetunie niet dat de Verenigde Staten alles gelogen hadden? Ook Ralph René kampte met dat probleem, tot hij echter bemerkte dat er schijnbaar wel een “Koude Oorlog” aan de gang was, maar dat daar in realiteit weinig van te merken viel. Tegen het einde van de jaren zestig, toen de maanvluchten plaatsvonden, verkocht de Amerikaanse regering massale hoeveelheden graan aan de Sovjet regering, dit tegen bijzonder lage prijzen. Dit zorgde zelfs voor de inflatie waarmee Amerika getroffen werd in de jaren zeventig, daar de massale uitvoer van het graan ervoor zorgde dat de Amerikaanse burger te weinig graan had, waardoor de prijzen omhoog gingen. De regering deed trouwens nog een extra spanning: de graanprijs sprong omhoog zodat de kostprijs van het graan veel duurder werd (circa 60 procent) dan de verkoopprijs. [xxx dat snap ik niet xxx] Dat verschil werd door de Amerikaanse burger betaald… Waarom deze blijk van goede wil tegen een aartsvijand, ten koste van de eigen bevolking? Wilde men hen sussen? De circa halve ton aan materiaal dat van de Maan meegebracht vormt het laatste bewijsmateriaal dat de mens wel degelijk naar de maan gingen. Nadat analyses van dit materiaal hadden plaatsgevonden, bleek dat de maanrots dezelfde kenmerken vertoonde als stenen die tijdens de vele Antarctische expedities in 1957 op de Zuidpool gevonden werden. Zouden die stenen dus van de Zuidpool afkomstig kunnen zijn? Het antwoord is uiteraard “ja”; alleen stelt NASA dat ze van de Maan afkomstig zijn, niet van de Zuidpool.

De schaduwen van de astronauten lopen naar elkaar toe en zijn niet volgens hun grootte. Conclusie: twee lichtbronnen. Conclusie: vervalsing.


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:53

Pagina 38

Boeken

ontcijferd wordt, een raadsel blijven.

Alan Butler

Zecharia Sitchin

The Bronze Age Computer Disc. Londen: Quantum Books, 1998

The Cosmic Code. New York: Avon Books, 1998.

De “Phaistos schijf” werd te Phaistos, op Kreta, teruggevonden. Het is een enigmatisch iets wat door diverse personen geïnterpreteerd is op diverse manieren, echter zonder enig echt bewijs dat hun interpretatie de juiste is. Op de schijf staan immers tekeningen, vrijwel hiërogliefen, die volgens de ene sporen van Atlantis zijn, voor de andere gewoon raadselachtige maar nietszeggende figuurtjes. Butler neemt een tussenweg. Volgens hem is de schijf gemaakt te Kreta en werd het gebruikt als een soort van astronomische “computer”, waarbij de gegevens die op de schijf stonden, refereren naar het type kalender dat die beschaving gebruikte. Butler meent dat die enigmatische beschaving die onder andere het paleis van Knossos bouwde, een kalender kende van 366 dagen. Voor deze bewijsvoering gebruikt hij een gedachtewereld die niet echt alle gegevens omvat, of die zelfs overtuigend overkomt. Vele conclusies baseert hij op uitspraken die hij eerder klasseerde als “het is mogelijk dat” of “het is waarschijnlijk dat”. Niet echt vaste grond dus. Toch slaagt Butler er wel in om aan te tonen dat de beschaving van Kreta ooit bijzonder hoog en machtig moet zijn geweest. Het eerder vermelde paleis van Knossos is een parel van bouwkunst. De Grieken meenden trouwens dat de oorsprong van hun goden zich op Kreta bevonden. De Phaistos schijf is eveneens duidelijk van Kretenzische oorsprong. Maar wat het moge voorstellen zal, zolang de taal van die “Minoïsche beschaving” niet 38

Sitchin maakte in 1976 furore door zijn wereldbestseller De Twaalfde Planeet. Daarin beschrijf hij het bestaan van een “twaalfde” planeet in ons zonnestelsel, met een bijzonder elliptische baan en een omlooptijd van 3600 jaar. Vanaf deze planeet zouden buitenaardse wezens de Aarde gebruikt hebben als kolonie; de “goden” zouden vervolgens het aardse leven aangepast hebben en zo zou de eerste mens ontstaan zijn. Sitchins bron van inspiratie zijn de Sumerische geschriften, een beschaving uit het huidige Irak die enkele eeuwen ouder is dan de Egyptische beschaving. Niemand besteedde veel aandacht aan die beschaving en ook Sitchins werk lijkt daar niet al te veel verandering in te hebben gebracht. Grootste probleem lijkt daar dat – figuurlijk gesproken – slechts een handjevol personen de Sumerische taal begrijpen. Sitchin zou daar een van zijn en het zou die kennis zijn die hem in staat had gesteld het mysterie van het ontstaan van de mensheid af te leiden uit de Sumerische mythen. In het meest recente onderdeel van zijn serie, die in 1976 aanving met De Twaalfde Planeet, bespreekt hij een aantal punten die hij in zijn vorige week ook reeds besprak, of juist niet aan de orde bracht. Zo bevindt er zich in de Golan hoogvlakte een steenkring die volgens Sitchin vele gelijkenissen vertoont met Stonehenge; hij onderzoekt de oorsprong en de belangrijkheid van de dierenriem; hij onderzoekt de geheimen van DNA en hoe onderzoek schijnt uit te wijzen dat wij allemaal afkomstig zijn van één vrouw die zo’n 200.000 jaar geleden in Afrika leefde. Volgens Sit-

chin is dit “Eva”. De rode draad door het werk is echter de geschiedenis van de Joden. Sitchin is zelf een jood en bespreekt de geschiedenis van zijn volk, één van de uitverkoren rassen om contacten te onderhouden met de “Anunnaki”, de Sumerische goden/buitenaardse wezens. Sitchin meent dat een aantal zaken die in de bijbel onduidelijk op de lezer overkomen of die gewoon helemaal geen enkele logica schijnen te bevatten, in zijn interpretatie van de feiten wel degelijk “logisch” worden. Of het allemaal waar is, is natuurlijk een ander verhaal. Sitchins werk is zelden bekritiseerd door de serieuze wetenschap, maar er is ook geen wetenschapper die zich ooit geschaard heeft achter zijn interpretatie. En er is nog steeds een afstand tussen wat de Sumeriërs mogelijk geloofden over hun voorvaders en wat die voorvaders daadwerkelijk waren. Met het zesde werk in de serie is daarmee vast en zeker geen einde gekomen aan het debat en de vraag of Sitchin het juist of verkeerd heeft.

Ian Wilson The Blood and the Shroud Londen: Orion, 1998 Als Ian Wilson een nieuw boek over de Lijkwade van Turijn publiceert dan is dat in het wereldje van de “Shroudies”, diegenen die geloven dat de Lijkwade de afbeelding van Jezus is, een gebeurtenis. Wilson bestudeerde de vermeende lijkwade van Jezus al vanaf de jaren zestig, schreef in 1973 een bestseller over dit historisch fenomeen en was presentator van de bekroonde documentaire The Silent Witness. Bovenal is de diepgelovige Wilson een integer onderzoeker met een sympathieke schrijfstijl die echt alle partijen in de hevige controverse rond de authenticiteit van de lijkwade tot zijn recht laat komen.


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:53

Pagina 39

Toen in 1988 in alle kranten het bericht verscheen dat de lijkwade na toepassing van de C-14 test uit de Middeleeuwen stamde leek dat ten einde. Velen zullen zich de beelden herinneren. Drie wetenschappers voor een schoolbord met daarop geschreven “1260-1390!” (let op het uitroepteken). Vrijwel onmiddellijk verschenen de eerste reacties. De wetenschappers werden door verdedigers van de lijkwade voor rotte vis uitgemaakt, journalisten als Kersten en Gruber zagen complotten van de NASA tot en met het Vaticaan, Picknett en Prince accepteerden de C-14 methode en wezen Leonardo da Vinci aan als maker, terwijl Knight en Lomas bij de leider van de tempeliers Jacques de Molay uitkwamen. Wilson wachtte wat langer. Zijn verdediging van de lijkwade is weloverwogen, minder beschuldigend en daardoor veel overtuigender. Het bewijsmateriaal rond de lijkwade wordt door Wilson nog eens onder de loep genomen. Hij schroomt daarbij niet eigen ideetjes van een aantal jaren terug te laten vallen in het licht van nieuwe gegevens. Uiteindelijk blijkt dat tegenover een enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek dat de echtheid van de lijkwade ondersteunt, eigenlijk alleen de C-14 methode staat. Journalisten en wetenschappers hechten, zo beweert Wilson, veel te veel waarde aan alleen deze toets. Is het niet veel interessanter te gaan kijken waarom de C-14 methode in dit geval een afwijkende uitslag zou hebben gegeven. Wilson komt in het laatste hoofdstuk van zijn boek met een aantal mogelijkheden waarom deze C14-test die door alle wetenschappers gebruikt wordt in dit geval een “verkeerde” uitslag zou hebben kunnen geven.

Roger Hutchinson Aleister Crowley. The Beast Demystified. Londen: Mainstream Publishing, 1998.

van deze eeuw in Engeland furore als de meest gehate en misschien wel vreselijkste mens die er op deze aardbol rondliep. Zijn eigen moeder bestempelde hem als “het beest” waarover in de Apocalyps gesproken wordt. Crowley kwam uit een bijzonder christelijk gezin en haatte zijn moeder en oom, die hem opvoedden nadat zijn vader overleed. Crowley werd indertijd aanzien als een van de allerbeste bergbeklimmers, maar daaronder ging een complex figuur schuil. Hij was lid van allerlei geheime genootschappen die hem vaak niet al te lang wensten, waarop hij uiteindelijk zijn eigen organisatie, de A.A., de Argentum Astrum, oprichtte. Hij was ook lid en lange tijd leider van een moderne Tempelierenorde, de OTO (de Oostelijke Tempelorde), waarbij hij onder andere de raketgeleerde Jack Parsons maar ook Scientology-stichter Ron Hubbard als leerlingen had. Crowley had één ideaal: “de wet is dat je moet doen wat jij wil.” Voor Crowley betekende dit het uitvoeren van vreemde rituelen die hem uiteindelijk, in de Grote Piramide, in contact brachten met “Aiwass”. Deze entiteit beweerde dat Crowley gekozen werd als stichter van een nieuwe godsdienst en dat er een nieuw tijdperk aangebroken was voor de mensheid, het “Tijdperk van Horus”. Oorspronkelijk hechtte hij weinig geloof aan deze openbaring, maar later, wanneer hij letterlijk vijf minnaressen aan elke vinger had en hij verslaafd aan heroïne was, openbaarde hij zijn “visioen”. Hutchinson heeft echter geen oog voor de esoterische zijde van Crowley. Hij tracht alles eenvoudig en kort te verklaren, waarbij hij vast en zeker geen vergissingen maakt en een boeiende biografie over een van de meest invloedrijke personen van deze eeuw schrijft. Maar Crowley was meer dan dat wat in dit boek naar voren komt. Hij was een raadsel, een esoterisch puzzel van eigen makelij. Hutchinson heeft bepaalde puzzelstukken, waarschijnlijk doelbewust, naast zich neergelegd daar ze niet eenvoudig te verklaren zijn. Crowley schiep een verschrikkelijk grote aanhang en legde de basis voor bewegingen als “vrije seks” en andere fenomenen; hij was een idool van John Lennon. Hij blijft ondanks de titel van dit boek, nog steeds een mysterie.

Moira Timms

Profetieën voor de 21ste eeuw Aleister Crowley maakte in de eerste helft Deventer: Ankh-Hermes, 1998

(vert. van Beyond Prophecies and Predictions, Ballantine Books, New York 1980, 1994) Naarmate het jaar 2000 dichterbij komt, zal de stroom boeken met voorspellingen voor het volgende millennium alleen maar aanzwellen. Als ze allemaal het gehalte hebben van het boek van Timms zouden ze beter ongeschreven kunnen blijven. Uitgevers zien er echter brood in, want de millenniumkoorts neemt als maar toe en het onkritische publiek vreet dit soort werkjes kennelijk, getuige ook deze heruitgave van Ank-Hermes. De uitgever belooft op de achterflap dat dit boek “degelijk is onderbouwd met wetenschappelijke gegevens”. Waar die te vinden zijn wordt niet duidelijk. Misschien wordt het zinnetje “wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond” bedoeld, dat te pas en te onpas te lezen is in dit werk. Als je probeert na te zoeken welke grote geleerde dan geciteerd wordt, geeft het notenapparaat van Timms niet thuis. Daar worden talloze obscure schrijvers genoemd, maar bijzonder weinig boeken die het predikaat “wetenschappelijk” verdienen. Timms grabbelt er vrolijk op los, wat helaas zo kenmerkend is voor boeken uit de ‘NewAge’ hoek. Zo haalt Timms in haar hoofdstuk over de piramide van Cheops de stokoude voorspellingstheorieën van Piazzi Smyth en Dave Davidson weer van stal, die ervan uitgingen dat in het gangenstelsel van de grote piramide allerlei voorspellingen besloten lagen. (Smyth meende hier overigens uit af te leiden dat de wederkomst van Christus in het jaar 1911 zou plaatsvinden.) Het is vrijwel ondoenlijk in kort bestek een greep te doen uit de talloze onbewezen stellingen van Timms, maar een zin als “De nieuwe ordening zal eerst wortel schieten in wat thans bekend is als het Noord-Amerikaanse continent, dat in de toekomst vermoedelijke bekend zal staan als het Nieuwe Atlantis” illustreert de toon van het boek aardig. Maar, maak je vooral niet te veel zorgen: in 2012 zal de wereld niet vergaan, het betekent slechts het einde van het tijdperk Vissen, dat door geloof, begrip en inzicht zal leiden naar de rechtvaardige samenleving van Waterman. Timms eindigt haar boek met een aantal behartenswaardige zaken over de teloorgang van ons milieu. Haar aanbevelingen hier iets aan te veranderen behoren tot de lezenswaardige passages in een overigens hopeloos boek. Hopelijk gaat haar volgende boek gewoon over milieuproblematiek, een onderwerp waar Timms wél verstand van heeft. 39


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:53

Pagina 40

Op weg naar het Nieuwe Tijdperk Heerlen, 18 april 1999 (11- 18 uur) Plaats: Oliemolenstraat 60, Heerlen, 045-5605400 Kosten: ƒ 55,Info: Orana: 046-4514588 Sprekers: Rudi Klijnstra (Moeder Aarde en de vierde dimensie), Cora Kok (Shambala en de schilderijen van N. Roerich), Sandra Stevernk (Symbolen en hun uitwerking op de levensenergie), Robbert van de Broeke (In contact met andere dimensies). Fortean UnConvention Monsters, Madness and the Millennium, 24-25 april 1999 Sprekers: Clive Prince, Lynn Picknett, Tony Healy, Daniel Wojcik, Ken Campbell, Ted Harrison, Jenny Randles, Richard Wiseman, Emmett Sweeney, e.a. Otherworld Reality Exploring the Ontological Status of Imaginal Consciousness Royal Society of Arts, Londen, 1-2 mei 1999 Sprekers: Michael Grosso, Karl Jensen, Stanley Kripper, Dean Radin, Peter Rojcewicz, Richard Rudgley, Jacques Vallee, Alan Worsley, Paul Devereux e.a. AAS World Conference Hotel Maritim, Gelsenkirchen, 24-27 juni 1999

Damanhur De ondergrondse tempels van Damanhur in Italië en de bewoners van dit complex zijn een merkwaardigheid in deze tijd. Het zijn restanten van een verloren tijdperk, dat voor sommigen weldra opnieuw moet aanbreken. Rob Irving trok op onderzoek. De vliegtuigen van Egypte Drie Duitsers maken een schaalmodel van een vondst uit Egypte, waaruit blijkt dat het voorwerp vliegt zoals een modern vliegtuig. Beschikten de Egyptenaren reeds over vliegtuigen?

40

Sprekers: Dr. Hermann BURGARD (Sumerische en Babylonische mysteries), Prof. Dr. Marilyn CHILDS (sterrenmythen bij de Indianen), Erich VON DANIKEN (Mysteries of the World), Dr. Algund EENBOOM en Peter BELTING (reconstructie van antieke vliegtuigen), Dr. Johannes FIEBAG (sceptici en hun zogenaamde argumenten), Peter FIEBAG (Paleo-SETI onderzoek en etnologie), Peter KASCHEL (Paleo-SETI in de opvoeding, scholen en universiteiten), Prof. Dr. Masaaki KIMURA (Okinawa’s onderwater monumenten), Dr. Guillermo LEMARCHAND (SETI en SETA), Dr. Gilbert LEVIN (NASA) (Viking-Experimenten en Mars onderzoeksprojecten), Dr. David MCKAY (NASA) (Mars meteoriet ALH84001 en leven in het universum), Prof. Dr. Khalil MESSIHA (Sakkara en vreemde ontdekkingen), Dr. Robert PINOTTI (Sporen van de oude goden in het Oude Romeinse Rijk), Clive PRINCE (Mysteries van Egypte: kennis uit de hemelen), Ralph Ellis (Egypte) The Questing Conference: ALTERNATIVE EGYPT ‘99 Institute of Education, Bedford Way, Londen, 23 oktober 1999, 10.00-20.30 uur Sprekers: Graham Hancock, Robert Bauval, Colin Wilson, Andrew Collins, Michael Baigent, Robert Temple, David Rohl, Graham Phillips, Robert Lomas, Christopher Knight, John Lash, Yuri Stoyanov

Amerika voor Columbus Wetenschappers zijn het erover eens: Columbus was zeker en vast niet de eerste die Amerika vanuit Europa bereikte. Een verrassende en boeiende ontdekkingstocht naar de nieuwe inzichten over transatlantische zeeroutes. De zwarte “roots” van Egypte en Europa Richard Poe meent dat Egypte Europa koloniseerde en zo aan de wieg lag van de Griekse en andere blanke culturen. Hij toont bovendien aan dat de Egyptenaren een zwarte huidskleur hadden, iets wat wetenschappers lange tijd opzij hebben willen

schuiven, vaak uit racistische overtuigingen. Communicatie met Mars Het tweede deel over communicatie met Mars, waarbij men vaststelt dat zelfs in de tachtiger jaren van deze eeuw wetenschappers meenden contact met Mars te hebben. UFO-ontvoerde Betty Andreasson Lucca Een schets van deze UFO-ontvoerde die reeds voor Budd Hopkins haar UFO-ontvoeringen de wereld instuurde. Haar getuigenissen beïnvloeden sinds 1979 sterk het fenomeen.


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:53

Pagina 30

Verleg samen met ons de grenzen van onze kennis ...

DE WRAKE GODS Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de Plagen van Egypte Graham Philips 15,7 x 23,4 cm., 424 pagina’s, tekeningen en foto’s, paperback, ƒ 49,50. Code: DWG

DE GEWIJDE VIJFHOEK Rennes-le-Château, de verborgen geschiedenis onthuld Henry Lincoln 15,7 x 23,4 cm., 256 pagina’s, tekeningen en foto’s, paperback, ƒ 39,50. Code: DGV

HET MYSTERIE VAN DE RODE PLANEET Graham Hancock, Robert Bauval en John Grigsby ƒ 49,50. Code: MRP

HET UFO-EXPERIMENT Geheim militair onderzoek naar alienvoertuigen, biochips en futuristisch wapentuig Helmut lammer & Monica Lammer 15,7 x 23,4 cm., 336 pagina’s, foto’s, paperback, ƒ 39,50. Code: HUE

PROFETIEËN VOOR DE 21E EEUW Moira Timms 473 pagina’s, ƒ 29,50. Code: P21E MENSELIJKE EVOLUTIE IN PLEIADISCH PERSPECTIEF Amorah Quam Yin 302 pagina’s, ƒ 39,-. Code: MEPP NIETS IN DIT BOEK IS WAAR, MAAR HET IS PRECIES ZOALS HET IS Bob Frisell ƒ 34,50. Code: NIDB ALIENS Ontmoetingen met het Buitenaardse ƒ 24,50. Code: OMHB NEFRATETE Priesteres in Atlantis Joke Bouwsma 408 pagina’s, ingenaaid, ƒ39,-. Code: NEFR ANDERE DIMENSIES Voorbij Tijd en Ruimte Rudi Klijnstra 250 pagina’s, ingenaaid, ƒ 42,50. Code: ADIM SPIEGEL VAN DE HEMEL De mysterieuze vondsten van oer-astronomen of het onderzoek naar verloren beschavingen Graham Hancock & Santha Faiia 15,7 x 23,4 cm., 352 pagina’s, 200 foto’s in kleur, gebonden met stofomslag, ƒ 69,50. Code: SVDH

DE EERSTE TIJD Speurtocht naar buitenaardse “goden” die de loop der beschaving beslissend beïnvloeden Zecharia Sitchin 320 pagina’s, paperback, ƒ 39,50. Code: DET ALIEN LOGBOEK Het meest actuele en compleetste onderzoek naar UFO’s en buitenaardsen Jim Marrs 448 pagina’s, paperback, ƒ 49,50. Code: ALLO

HET RAADSEL VAN DE GRAANCIRKELS Feiten, analysen en hypothesen Eltjo Haselhoff ƒ 35,00. Code: RVDG HET GEHEIME BOEK DER GROOTMEESTERS Maria Magdalena, Johannes de Doper en de ware identiteit van de Messias Lynn Picknett & Clive Prince 480 pagina’s, paperback, ƒ 49,50. Code: GBDG

boeddhisme Ole Nydahl 216 pagina’s, paperback, ƒ 32,50. Code: DGVT DE FYSICA VAN DE METAFYSICA Over de werking van Bewustzijn Itzhak Bentov 250 pagina’s, ingenaaid, ƒ 29,50. Code: FVDM WAT WISTEN DE MAYA’S? Een nieuw licht op het transformatieproces van de Aarde Peter Toonen 260 pagina’s, ingenaaid, ƒ 39,-. Code: WWDM IN HET SPOOR VAN DE KRUISVAARDERS Terry Jones & Alan Ereira 256 pagina’s, gebonden met stofomslag, ƒ 49,50. Code: SVDK

DE ORION PROFETIE Voorspellingen van de Maya’s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx 172 pagina’s, paperback, ƒ 34,50. Code: DWI2 GODEN UIT DE KOSMOS Alan Alford ƒ 49,50. Code: GUDK DE GEHEIMEN VAN TIBET Het westen ontmoet het

DE WERKELIJKHEID VAN DE GRAAL Graham Phillips 236 pagina’s, paperback. ƒ 34,50. Code: WVDG DE WITTE PIRAMIDE Hartwig Hausdorf Softcover, ƒ 39,50 Code: DWP ONTVOERD Twee zussen vertellen over hun UFO-ontvoeringen Debbie Jordan & Kathy Mitchell 286 pagina’s, paperback, ƒ 25,-. Code: ONTV

Vanwege de vaste boekenprijzen kunnen we geen korting geven. Wij berekenen echter geen portokosten bij het verzenden van deze nederlandstalige boeken.

Nederland: FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, tel: 015-3109566 / 0321-380558, fax: 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl, giro: 7231599, bank: 40.78.98.417 België: FSF, Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, tel/fax: 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be, KB-bank: 413-9226371-79 Het is ook mogelijk de boeken onder rembours te verzenden: extra kosten: ƒ 9,75 Indien u drie of meer boeken bestelt, nemen wij de rembourskosten voor onze rekening. Bepaalde boeken kunnen door de uitgever zonder enige waarschuwing naar een latere publicatie datum verschoven worden.


fr050212_2009.qxd

09-06-2009

17:53

Pagina cov4

Aliens Marcus Day Ontmoetingen met het buitenaardse UFO-verschijningen door de eeuwen heen Contacten, waarnemingen, ontvoeringen

"Aliens" is een fascinerende , soms schokkende, tocht doorheen gedocumenteerde UFO-waarnemingen, ontvoeringen door buitenaardse wezens en aanverwante paranormale verschijnselen. Het bevat verslagen van ooggetuigen, meningen van experts, fotografisch bewijsmateriaal… en ontkenningen van regeringswege. Functionarissen van de regering, het leger en de ruimtevaartcentra, alsook erkende deskundigen op het gebied van het paranormale, doen opzienbarende onthullingen over Area 51, de Roswell-affaire, de Belgische driehoek, mannen in het zwart, expedities naar de maan, graancirkels en tal van andere onderwerpen die met UFO’s en onverklaarde verschijnselen te maken hebben.

ƒ 24,50 / 450 BEF / € 11, inclusief verzendingskosten

Te bestellen bij FSF, Postbus 372, 8250 AJ Dronten, Tel 015-3109566 / 0321-380558, Fax 0321-318892, E-mail: frontier@xs4all.nl of (België) Dendermondse Steenweg 56, 9100 Sint-Niklaas, Tel/fax 03/777.66.57, E-mail: fsffilco@glo.be

Frontier Magazine 5.2 maart / april 1999  

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: -...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you