Page 1

FROGNERPARKENS VENNER

MEDLEMSBLAD

Gustav Vigeland: skulpturer ved Fontenen ©Vigeland-museet/Bono 2008

1-2008

Foto: ocg

Vi minner om årsmøte 22. april og dugnad 14. mai. Se side 11 og 3


Frogner Stadion Gissel for gale beslutninger Vi har i prinsippet vært positive til de skisserte planer for en fornyelse av Frogner Stadion, først og fremst fordi det gir oss et tidsmessig og sterkt etterspurt anlegg for barn, unge og mosjonister som Oslo Vest mangler. Anlegget behøver ikke bli til sjenanse for resten av parken, bygningene bør ikke bli høyere eller mer dominerende enn i dag. Et stort areal i parken som i dag er parkeringsplass kan bringes tilbake til grøntareal. Men det er samtidig viktig å understreke at de endelige planer ennå ikke foreligger og at foreningen kan komme til å ha sterke innvendinger til løsninger vi i dag ikke kjenner, for å sikre parkens visuelle omgivelser og grønne profil. Bystyret fattet 13/12- 2006 følgende vedtak: “Byrådet vil utvikle Frogner stadion til en sportspark og avsetter 150 mill. til del 1, fordelt med 70 mill. i 2007 og 80 mill. i 2008. Prosjektutredningen for Frogner Sportspark omfatter heldekkende kunstisflate, kunstgressflate, nye garderober, nye kontorer, flerbrukshall, ishall, nytt skøytemuseum, parkeringsanlegg under terreng og eventuelt lokaler for andre idretter. Det utredes samarbeid med staten og private for å finansiere den videre utvikling av anlegget. Prosjektet vil utvikles i nært samarbeid med Frognerparkens Venner.” Byrådsavdeling for næring og kultur ansatte en prosjektleder og tok styringen av prosjektet i eget hus. I samarbeidets ånd ble idretten og vi i august 2007 invitert inn i en ”referansegruppe”. Her har vi fått et skikkelig dilemma. Arbeidet som gjøres i byrådsavdelingen strider på flere områder med ånd og innhold i bystyrets vedtak: 1. Byrådsavdelingens administrasjon bruker referansegruppen for selv å informere men er svært lite interessert i diskusjon, motsynspunkter og alternative forslag. Slike innspill blir ikke fulgt opp. Referansegruppen blir med det et gissel og ikke en konstruktiv medspiller. 2. Administrasjonen har fra første dag vært negativ til og motarbeidet parkering under banen. 3. Administrasjonen har ikke tatt realistiske skritt for å finne finansielle, private samarbeidspartnere og skape et OPS – Offentlig – Privat Samarbeid. Andre, vellykkede OPS prosjekter for idrettsanlegg (Blant annet Hamar, Fredrikstad og Lillestrøm) er åpenbart ikke studert og de som har skapt disse konstruksjonene er ikke kontaktet. 4. Det som i vedtaket er betegnet som en ”avsetning” er blitt tolket som en” ramme” og dermed blitt begrensende for hva prosjektet kan inneholde. 5. Det er langt fra innledet noe ”nært samarbeid med Frognerparkens Venner”. 6. Vanlig møteskikk følges ikke for referansegruppen. Referater sendes ikke ut før med innkallelse til neste møte. Møteplan er ikke laget. Møter blir innkalt på kort varsel. Det gjør at deltakerne ofte ikke har anledning til å møte. Slik praksis blir lett manipulerende og ville faktisk være ulovlig i et selskap etablert etter norsk selskapslovgivning.

2

Erfaring fra tidligere OPS- anlegg viser hurtigere gjennomføring både når det gjelder prosjektering og bygging, lavere kostnader og bedre finansiering enn prosjekter styrt av offentlige etater. Oslo Kommune forstår ikke – eller vil ikke forstå – de mulighetene som ligger i OPS-tankegangen. På grunn av spill av tid blir noen etter hvert svært utålmodige. I tillegg til oss gjelder det brukerne av stadion, Frigg og Oslo Skøiteklub. Dessuten er en aksjonsgruppe for saken etablert på Majorstuen skole. Foreldre vil, naturlig nok, gjerne ta anlegget i bruk før barna flytter hjemmefra. Det triste er imidlertid at det er parkeringsanlegget og ikke mangelfull og sen saksbehandling som får skylden. Opprinnelig var forsinkelsen pga parkeringsanlegget beregnet til ett år i forhold til bane uten parkering. Det mente både idretten og vi at man kunne tåle. Frognerparkens Venner prioriterer ny bane og ikke parkering. Vi har ingen prestisje når det gjelder parkering. Vi synes imidlertid at det er svært lite fremsynt hvis man ikke bruker denne anledning til å få et underjordisk parkeringsanlegg og fjernet parkerte biler fra Hovedporten og i parken ved Frognerbadet. Undertegnede sitter i Referansegruppen. Der har jeg ikke kunnet møte siden desember. Jeg har mistet to møter pga henholdsvis influensa og utenlandsreise (ref pkt 6 over). I neste møte vil jeg få et dilemma. Frognerparkens Venner er nå gissel for byrådsavdelingens egenrådige handlemåte og de gale beslutninger som fattes og kommer til å bli fattet på grunn av det. Vi har derfor besluttet å trekke oss ut av gruppen og fremme vårt syn i saken gjennom andre kanaler. Ole Chr. Gulli 31. mars 2008

Frogner Stadion

Foto: ocg


Lys i parken – takk til Hafslund I forrige nummer av bladet hadde vi en artikkel med overskriften ”Hafslund holder ikke avtalen”. Riktig sinte var vi, og med rette. Den 11.desember 07 fikk vi et hyggelig og konstruktivt møte med konsernsjefen i Hafslund, Christian Berg. Samtalen dreide seg selvfølgelig først og fremst om parken, tagging av stolper og trafokiosker og manglende lys. Men vi fikk også en forståelse av at samarbeidet med Oslo Kommune ikke var helt lett, og at man lå i forhandlinger med kommunen for å avklare forholdene og få frem en bedre avtale. Om det siste har lykkes vet vi ikke noe om. Vårt møte fikk umiddelbar effekt. Allerede før jul var den verste taggingen langs hovedaksen fjernet og resten av parken ble tatt rett over nyttår. Lyset ble også tatt på nyåret og nå gjenstår bare noen kubelamper bak Monolitten og noen stolper rundt om i parken. Det viktig er at det som fremstod som en mørk midtakse med mangelfullt vedlikehold nå er blitt lys og vennlig. At pærer ”går” er vi vant til så det må vi alltid leve med.

Gustav Vigeland: Monolitten ©Vigeland-museet/Bono 2008

Det som nå er viktig er at Hafslund lever opp til de gode forsetter og har jevnlige inspeksjoner i parken. Vi har vår mann Johnny Almvang på saken og vi regner med at vi skal få en god og konstruktiv dialog med Hafslund fremover, både med de som arbeider

Foto: ocg

med å fjerne tagging og de som har ansvar for lyset. Takk til Christian Berg og hans gode medarbeidere. Det gleder oss meget at det nytter, bare vi klarer å snakke sammen. Ocg

Bli med på dugnad onsdag 14. mai kl. 18.00! Hjelp oss å holde parken ryddig og skulpturene rene. Møt opp på broen, vi har koster, raker, og utstyret som trengs, men det kan være lurt å ta på gummistøvler. Dette er en fin måte å starte våren på. Smestad skoles Musikkorps lader opp til 17.mai. De marsjerer gjennom parken og spiller til arbeidet. Besim i Vigeland Kafe spanderer deilige pølser og saft etter endt innsats.

Vi sees på dugnad! Vigeland: skulptur ved Broen ©Vigeland-museet/Bono 2008

Fra fotokonkurransen.

Foto: Inger Ellefsen

3


Barokkhagens Venner Vi hadde medlemsmøte den 31. januar i år. Da holdt Knut Langeland et levende foredrag om Wergeland og blomstene. Langeland er forfatter av en rekke artikler og bøker om hager, bla «Stauder i norske hager». Han er utdannet fotograf og en nasjonal ressurs innen feltet historiske hager. I tillegg er vi så heldige å ha ham som styremedlem i Barokkhagens Venner og kan gjengi deler av kåseriet her.

Wergeland og blomstene En mann for sin tid 17. juni i år er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født og en god anledning til å huske og takke ham for det han ga oss som nasjon. Henrik Wergeland var et oppkomme av ideer, tanker og innfall og ikke minst av syner og vakre verselinjer. Han døde 12. juli 1845 bare 37 år gammel, men i løpet av de årene rakk han å skrive og gjøre fantastisk mye.

Barn av sin tid Romantikken har vi i ettertid kalt den perioden da Henrik Wergeland vokste opp tidlig på 1800tallet. Det var en tid da følelser og skjønnhet ble sett på som viktigere enn kjølig forstand og nytte. I det romantiske og pittoreske landskapet som var tidens ideal, var det plass for ”naturmennesker” som utmerket seg ved genialitet eller galskap. Det var også den tiden da ”kunstneren” fikk aksept for å være et slikt ”naturmenneske” med spesielle egenskaper og adferd. Slik kom samtiden til å oppfatte ham som noe utenom det vanlige. Han var en av tidens største kjendiser, og folk tok parti enten for ham eller mot ham.

Blomstenes dikter Wergeland blir ofte kalt “blomstenes dikter”, og vi blomsterelskere har vår egen inngang til Wergelands vers og spesielle univers gjennom blomstene. Andre lyrikklesere knytter ham til menneskerettigheter, dyrevern, kjærlighet eller astronomi og synes han har skrevet akkurat noe for dem. 4

Men for ham selv hørte alt dette og mer til sammen i en helhet. I det store skriftlige materialet han har etterlatt seg, er det noen dikt og verselinjer som lyser som diamanter, og vi blomsterelskere skulle nok ønske at enda flere av dem var knyttet direkte til blomstene. Men vi må være fornøyd med det som er. Faktisk er mange av blomsterdiktene hans så godt som ukjente og fortjener å tas frem igjen. Ingen andre diktere i Norge har omtalt så mange blomster i verkene sine som Wergeland. Han er helt enestående både i antall omtaler og i bredden av planter som omtales, alt fra trær til urter, ville planter og prydblomster. Vi kan gjennom diktene se at det foregår en utvikling i Wergelands plantekunnskap fra ungdomsdiktene der han bruker de mest kjente hageplantene som en staffasje for å pynte opp i diktene. Han skriver også flere dikt der han tillegger planter og særlig trær spesielle egenskaper og følelser. Bare i liten grad vet vi noe mer om plantene etter å ha lest diktene, men vi har fått formidlet en stemning og noen ideer gjennom plantene.

Botanikk I en periode studerte Wergeland medisin fordi han tenkte at han ville ha større mulighet til å tjene penger til livets opphold som lege enn som prest. Etter et par år oppga han studiet igjen, men han hadde vært gjennom pensum i botanikk og lærte mye. Dessuten var han blitt venner med noen av botanikerne ved den botaniske hagen på Tøyen. Den som mer enn noen annen har undersøkt blomstene i Wergelands lyrikk, er botanikeren Knut Fægri. I den lille boken «Dikteren og hans blomster» har Fægri lest gjennom diktene og prosastykkene og har laget en oversikt over hvilke planter som er omtalt og hvor mange ganger de er nevnt. En del planter opptrer under til dels foreldete navn og

trenger en tolkning for at vi i dag skal forstå hvilke planter det er. Av arter nevnt i Wergelands diktning er 108 viltvoksende norske planter, 90 er kjente dyrkete planter, 33 er tropiske og 15 er ikke mulig å identifisere. Følgende planter er de som omtales oftest: Rose 441, gress 97, bjerk 93, mose 90, laurbærtre 89, furu 72, eik 72, lilje 71, gran 60, palme 56, bergflette 49, tistel 44, fiol 42, vier 41, vinstokk 34, eple 31, osp 28, nesle 27, lyng 23, valmue 22.

Personen Bråkmaker, slåsskjempe, himmelstormer og opprører er Henrik Wergeland, og det er ingen tvil om at han var det man med et gammeldags uttrykk kaller et brusehode. Han kom raskt i affekt, og i sine unge år benyttet han seg gjerne av sin fysiske styrke for å legge kraft bak sine meninger. Det var ikke så merkelig at Henrik Wergeland aldri kom til å bli prest. Samtidig hadde Henrik et følsomt sinn og var åpen for inntrykk av mange slag. Mange av de tingene han sloss for, er i dag blitt en selvfølge, så tiden har på mange måter gitt ham rett. Forholdet til kong Karl Johan var spesielt, og for Wergeland var det sikkert heldig at kongen hadde slik bred bakgrunn fra både krig og fred. Derfor kunne kongen se forbi mye av det voldsomme og ubetenksomme i Wergelands atferd og få et inntrykk av hans evner og gode vilje. Kongen støttet Wergeland både med penger og ikke minst med en stilling. Henrik Wergeland ble faktisk Norges første riksarkivar. Hans kvalifikasjoner for arbeidet og innsats som arkivar er høyst omdiskutert, men arbeidet ga ham mulighet til å gifte seg og skape seg et hjem sammen med sin kjære Amalie.

Mot slutten Henrik Wergeland var gjennom alle år en ildsjel, og i de siste årene av


hans liv brant hans geni med en renere flamme. Det ble slutt på mange av de ubetenksomme innfallene som forarget både samtiden og ettertiden. Det har vært sagt om Bjørnstjerne Bjørnson at hans liv var hans vakreste diktning. Slik kan det også sies om Henrik at hans død var hans vakreste diktning. Historien som har vært fortalt om hvordan han skrev dikt og forsonet seg med sine uvenner på dødsleiet er nesten for vakker til å være helt dekkende. Innfallene og engasjementet var en viktig side av Wergelands diktning. Det har vært spekulert mye på hva Henrik Wergeland døde av, lungebetennelse eller tuberkulose, men i dag er det leger som hevder at lungekreft er det som passer best på sykdomsforløpet og ikke minst de smertene han hadde. I alle fall skrev Henrik mange av de

vakreste diktene sine i det siste leveåret og etter at han var blitt virkelig syk. Dikt som Til min gyllenlakk og Den lykkelige familie er blitt stående som funklende stjerner i norsk lyrikk. Hans protokoll fra Rot- og kålselskapet er et levende vitnesbyrd om både hans humoristiske sans og sjenerøsitet. Wergelands kritikere er i dag nesten glemt. De raffinerte skjønnåndene som mente at han var for impulsiv i sin oppførsel og utilgivelig upolert i sin diktning, fikk liten varig virkning. De prøvde å ramme ham med forakt, ironi og kritikk. Det er imidlertid ikke med slike virkemidler man bygger kultur, men med tro, kraft og mot! Det er godt vi har deg, Henrik Wergeland! Du var selv en budbærer om vår i Norge.

Året som har gått bragte Barokkhageprosjektet over i en ny fase. Friluftsetaten utlyste prosjektering våren 2007. På høstparten ble oppdraget tildelt en gruppe bestående av 3 parter: firmaet Villvin Landskap ved landskapsarkitekt Anne Kaurin, hagehistoriker Madeleine von Essen og landskapsarkitekt Kirsten Lunde fra Grindaker AS. I skrivende stund er gruppen godt igang med arbeidet. Det går mot at man vil velge å basere seg på det eldste kartet, fra 1777, og

Barokkhagens Venner mandag 9. juni kl 19 på Oslo Ladegård

GEBURTSDAGSVERS End nogle Dage med Sne og Slud, saa springer Sneklokken freidig ud. Da staar den fager, fra Sneens Dække befried af Vinden den Bly og Kjække, med fine Strøg af Karmin paa Kinden.

Tekst og foto: Knut Langeland

Årsberetning for Barokkhagens Venner for 2007 Ved utgangen av 2007 hadde Barokkhagens Venner 83 medlemmer. Det ble avholdt to styremøter, et medlemsmøte og årsmøte. Økonomien er tilfredsstillende. Saldo pr 31/12-07 var kr. 107.780,Foreningens regnskap inngår som en del av Frognerparkens Venners regnskap. Heller ikke i år har styret gitt tilskudd direkte til Barokkhageprosjektet. Medlemsmøte 8. februar: foredrag ved hagehistoriker Madeleine von Essen: ”Planter i Barokkens hager”. Årsmøte 24. mai: avholdt på Bogstad Gård med omvisning ved museumsleder Else Espeland både inne og ute, hvor omfattende restaureringsarbeider pågår for å gjenreise Peder Ankers hageanlegg i engelsk landskapsstil.

Årsmøte for

ikke det senere fra 1791, som utgangspunkt. Det er tidligere foretatt to utgravninger i Barokkhagen. Etter forslag fra prosjekteringsgruppen vil man leie inn den svenske hagearkeologen Inger Erntsson for å gjennomføre en ytterligere, men begrenset utgravning, forventet å ta 3 dager og foregå i april-08. Barokkhagens Venner har sagt seg villige til å betale Erntssons oppdrag (ca.15.000 kr). Det er foreløbig uavklaret hvordan det videre arbeidet med Barokkhagen skal finansieres. Prosjekteringsgruppen vil først utarbeide en forprosjekteringsrapport med kostnadsoversikt på forsommeren 2008. Denne skal gennomgås hos Byantikvaren og Friluftsetaten, før gruppen utferdiger det endelige hovedprosjektet før jul 2008, med detaljerte anbudstegninger og plantebeskrivelser. Først da har man et definert prosjekt å søke penger til. Det vil forhåpentligvis komme noe offentlige midler, men vi er svært glade for at vi også har fått signaler om støtte fra potensielle sponsorer.

End knuges Aaret, saa blegt og ungt, af Vintrens Skyer paa Skyer tungt. Men seet fra Himmelens Hvælv, som strækker sig klart derover, de Skyers Rækker maa ligne Snelag og frosne Vover. Men hvis, lig Foraarets første Vind, Den blæste Sneen af Klokkens Kind, en Engel Skyerne søndersplintred og saa til Kloden, som overvintred, blandt os en Sneblom han saa fuldmoden. — En deilig Blomme, som Vintren bar den to og tyvende Februar, hvis fine Kind under Sneen fødtes, hvis Øine skjønne, af Skyer mødtes de Vintrens blege, ei af det Grønne. Men se, i Sneklokkens Kalk er lagt en sød Forjettelses Tryllemagt: En Vaar den føder, selv vinterbaaren; ei blege Vinter, men forud Vaaren er speilet af i dens skjære Tanker. Av Henrik Wergeland

Vi i Barokkhagens Venners styre takker alle våre medlemmer hjerteligst for støtte og medlemsskap i året som har gått !

Styret i Barokkhagens Venner Madli Breivik

Gro Eriksson

Knut Langeland

Hans Andreas Grimelund-Kjelsen Elin Faye Borgen, leder 5


Vigeland-museets program vår/sommer/høst 2008

UTSTILLINGER Meyer - Fischer – Noack Utstillingen vises til og med søndag 18. mai. I utstillingen presenteres arbeider av Hans Jacob Meyer (1907-1993), Adam Fischer (1888-1968) og Astrid Noack (1888-1954). Alle tre regnes blant de fremste av mellom- og etterkrigstidens skandinaviske skulptører. I 2007 var det 100 år siden Hans Jacob Meyer ble født i Bergen. Utstillingen, som i anledning 100-års jubileet ble vist i Bergen kunstmuseum i 2007, presenterer flere av hans viktigste arbeider. Arbeidene vises sammen med verk av Meyers samtidige kunstnerkolleger, danskene Astrid Noack og Adam Fischer. De tre kunstnerne hadde alle bakgrunn fra Académie Scandinave i Paris på slutten av 1920-tallet. Her utviklet de sitt klassiske og figurative formspråk, hvor tradisjonelle impulser smeltet sammen med tidens modernistiske inntrykk. Deres skulpturer kan ha et strengt og arkaisk preg, men samtidig utviklet de tre sine personlige uttrykk som kunne være både inderlig og lyrisk, og som kunne veksle mellom det monumentale og det intime. Hans Jacob Meyer, Mor og barn, 1937/1954. Klebersten, h: 98 cm. Tilhører Bergen kunstmuseum. Foto: Øystein Klakegg.

Vigelands Wergeland 10. mai - 31. desember 2008 I forbindelse med Wergeland-året 2008 viser Vigeland-museet en utstillingen der Gustav Vigelands Wergeland-skulpturer er samlet for første gang - deriblant hans monument i helfigur i gips og flere mindre utkast. I tillegg vises rundt 80 tegninger, fotografier, Wergelands dødsmaske og Vigelands egne bøker av Wergeland. Utstillingen Vigelands Wergeland gir publikum en unik mulighet til å bli kjent med en hittil ukjent side av Gustav Vigelands produksjon.

Gustav Vigeland, Wergeland Wells 6 Aug 1901. Penn.

6


Norsk skulpturbiennale 2008 Torsdag 12. juni kl. 18.00

6. juni – 24. august For tredje gang arrangerer Vigeland-museet Norsk skulpturbiennalen i samarbeid med Norsk Billedhuggerforening. Tema for årets biennale er ”mangfold i tre dimensjoner”, og utstillingen tar sikte på å presentere de mest interessante kunstnerne og kunstverkene innenfor dette feltet i dag. Kurator for biennalen er professor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, Øivind Storm Bjerke. Utstillingen åpner torsdag 5. juni kl. 19.00.

Else Marie Hagen – fotografi/installasjon 11. september - 9. november 2008

Omvisning i skulpturparken Tror du at du kjenner Vigeland og hans skulpturer? Går du gjennom parken ofte eller sjelden? Uansett er det artig å kjenne til litt mer om skulpturene enn bare Sinnataggen og Livshjulet. Du får helt sikkert høre om noe du ikke visste fra før. Det er gratis å bli med. Frognerparkens Venner inviterer både medlemmer og ikke medlemmer til en vandring med profesjonell guide. Fremmøte innenfor Hovedporten.

Andre arrangementer: Søndag 13. april ”Turist i egen by” Åpent barneverksted med leireforming hele dagen. Omvisning i Gustav Vigelands leilighet kl. 12, 13 og 14. Gratis adgang m/Oslopass. (Fåes gratis i Rådhuset fra kl. 10.30 samme dag).

Lørdag 10. mai

“Billedhugger Gustav Vigelands Separat-Udstilling 1894”

I forbindelse med utstillingen ”Vigelands Wergeland” arrangeres det Wergeland-dag i museet denne lørdagen. Program: Utstillingsåpning m/forfriskninger kl. 12. Diktlesning og leireforming for barn.

21. november 2008 – 22. februar 2009

Sommerkonserter

Gustav Vigeland, En Mand og en Kvinde, 1893. Bronse.

Vinterens store begivenhet i Vigelandmuseet er utstillingen “Billedhugger Gustav Vigelands Separat-Udstilling 1894”. I utstillingen rekonstrueres Vigelands første separatutstilling som fant sted i Christiania Kunstforening oktober/november 1894 (den andre og siste fant sted i 1899). På denne måten ønsker museet å gjenskape et av de første møtene mellom den unge kunstneren og offentligheten. Utstillingen i 1894 bestod av 51 arbeider utført i perioden 1889-1894. Av disse regner vi med å kunne vise 40 arbeider. De resterende er enten ødelagte eller umulige å identifisere. Flere av skulpturene har så vidt vi kjenner til ikke vært stilt ut siden 1894. Utstillingen åpner torsdag 20. november kl. 19.00.

©Vigeland-museet/Bono 2008

Juni-august Søndager kl. 14 i Vigelandmuseets borggård. Programmet vil bli sendt ut til Frognerparkens Venners medlemmer i mai.

Søndag 30. november

Gustav Vigeland, Dans, 1893. Bronse. ©Vigeland-museet/Bono 2008

Stor aktivitetsdag i museet med blant annet leireforming og juleverksted for barna. Det vil også bli omvisninger i utstillingen “Billedhugger Gustav Vigelands Separat-Udstilling 1894”og i Gustav Vigelands leilighet i museets 3. etasje. Se vigeland-museets hjemmeside for nærmere informasjon om programmet: www.vigeland.museum.no.

7


Er Norges Nasjonalpark nr. 1 klar for besøksrekord? Våren er her, og med den våkner en fryktet gruppe parkbrukere fra dvalen. Ikke japanere, russerne og tyskere, som i hele vinter har satt digitale fingeravtrykk på Vigelands skulpturer. Nei, hurrastemte innabygdsboende, medbringende bæreposer fulle av engangsgriller og knusbare sixpacks. Og innimellom rødmaling, selv om de maleglade ikke definerer seg som taggehuer. Benkene er friskmeldte. Trenger bare litt rødmaling.

Et sesongfenomen

100 mann

2. kvartal er erfaringsmessig tid for løssluppen aktivitet i de lysere netter. Det rare er jo at det bare er noen få hundre av de 2 millioner besøkende per år som setter spor etter seg. Og aller mest når været innbyr til det. Da vil festrestene i parken antagelig være lett synlige på Google Earth. Vårgrønne plener blir hvite igjen, plastposedekket med logoer fra våre kjente dagligvarekjeder. Hunde- og barneføtter anbefales iført solid, glass-splintsikkert fottøy. Forskrekkede, busstransporterte utabygdsboende skyver flasker unna Sinnataggen før minnene foreviges. Våre velkomne gjester ser seg rundt. Forvirret. Og selv om de snakker rare tungemål seg i mellom, så skjønner vi at det ikke er Vigeland som omtales. De peker. På søppel. Ikke på skulpturene. Så ser de forbi skulpturene. Ser de etter vakter tro?

På de verste vårdagene i fjor vår var ryddeoppgavene umenneskelig store for en vanlig patrulje. 2-3 naturlig frustrerte, og forståelig nok demotiverte parkbetjenter, kan simpelthen ikke greie oppgavene rakst nok. Bare daglig plukking av toalettpapir i buskene er en jobb av betydelig omfang. Er det noen grunn til å tro at de våryre, norsktalende parkgjestene vil oppføre seg mer siviliserte i år? Neppe. Kan vi derfor regne med en sesongmessig oppjustert kommunal innsatsstyrke? Stor nok til daglig å fylle og få vekk flere containere med ekle etterlatenskaper? Før de første busslastene med kamerautstyrte, forventningsfulle langveisfarende ankommer hovedporten ved 0800 tiden? Til en P-plass som også er ryddet for knust glass, tomme ølbokser og pizzaesker?

©Vigeland-museet/Bono 2008

Takk til dem som takkes bør så langt Parkens mange voktere har gjort en stor jobb i vinter. 100vis av nennsomt reparerte benker venter på et strøk maling. Trær og busker er profesjonelt beskåret. Trapper er feid. Fontener og kaskader rengjort. I øvre dam har en jolle vært brukt til fjerning av alskens flytende skrot. Bare en enslig lysarmatur står igjen med knust glass, etter at flere titalls armaturer er fikset. Asfalt er lagt i farlige hull, tagging er overmalt eller vasket vekk. Pluss mengder av andre vedlikeholdsoppgaver vel ivaretatt. Men, som andre har sagt i andre sammenheng: Det er nok å ta tak i. Ikke minst i de nærmeste måneder. Vi takker på forhånd for en krevende innsats. Og bidrar gjerne. En dialog er viktig for å lykkes. Takk! Tekst og foto: Johnny Almvang

Opprydningsoppgaver for

Bare én knust armatur gjenstår. Hafslund har gjort en stor jobb.

8

Ville Frognerborgens barn og foreldre ønsket seg en grønn støyskjerm tro?


Manglende vedlikehold Det slurves dessverre. ”Vår parkinspektør” Johnny Almvang laget i november en detaljert dokumentasjon over skader og mangelfullt vedlikehold i parken. Den mannen ser alt det du og jeg ser, og meget mer i tillegg (se egen artikkel). Foreningen har et utmerket samarbeid med Friluftsetaten (FRI). Ann-Mari Nylund har ansvaret for parken. Hun sitter som observatør i foreningens styre. Hun og resten av etaten gjør en samvittighetsfull og god jobb, tatt i betraktning de ressurser de har til rådighet både når det gjelder midler og medarbeidere. Selve driften av parken er imidlertid satt ut til det kommunale foretak Park og Idrett KF (POI)(omtalt av FRI som ”vår entreprenør”). Og det er dit vi nå må rette skytset.

Før vårt styremøte i begynnelsen av desember tok Johnny og styrelederen en runde med Ann-Mari i parken for å gå gjennom dokumentasjonen. Det ble en tankevekker. Glasskår, rødmaling fra russefeiring i mai, elektriske, ubeskyttede ledninger på bakken, ødelagte søppelcontainere, skadede benker, tagging, deler fra vanningsanlegg på plen, skadet granitt, søppel i dam, etc. Ann-Mari tok omgående affære. Det tok ikke mange dagene før noe begynte å skje, og før jul var det meste av det som kunne gjøres gjort, årstiden tatt i betraktning. Det finnes en detaljert skjøtselsplan for parken. Det ser imidlertid ikke ut som om den (i alle fall ikke i sin helhet) ligger til grunn for avtalene mellom FRI og POI. Det betyr for

Lite basseng før og etter.

eksempel at FRI må ”bestille” reparasjon fra POI når en benk er skadet eller en stein i en mur er falt ut. Da blir det tungvint, det går sent og det blir dyrt. For oss er det åpenbart at FRI og POI må finne frem til en mer fleksibel avtale slik at skader blir reparert omgående når de oppstår og ikke blir fremvist til allmenn forargelse i ukevis. Dette var aldri noe problem den gang FRI og POI var samlet som en enhet. Det er omorganiseringen som er årsaken til problemene. I fremtiden håper vi at vi kan få en kommunikasjonslinje direkte til POI slik at vi slipper å gå veien om FRI med påvisning av åpenbare mangler. ocg

Foto: ocg

Toaletter – Kiosk på Nordjordet Blir det noe av? - Når? Prosjektleder Hege Saxebøl Moum bekrefter at prosjekteringen pågår og at hun har håp om at et moderne anlegg skal stå ferdig våren 2009. Vi er i tvil ut fra våre erfaringer så langt. Strenge kommunale anbudsregler forsinker og koster – så langt har forprosjektet pågått i mer enn 1 år. Kostnads kalkylen synes å sprekke – avklaring av arkitekt er utsatt. Frognerparkens Venner har gjennom donasjoner indirekte bidratt med 4 millioner kroner og vi er nå krasse i våre kommentarer til saksbehandlingen og forsinkelser. Hege Saxebøl Moum bekrefter at byrådsavdelingen tross kostnadsoverskridelser har bedt om videre prosjektering og fart i sakene. Arkitekt vil bli klarlagt i april og da vil det kunne foreligge et anbudsmateriale før sommeren. Så gjenstår det å se hvordan det hele blir seende ut, og hvor mange toaletter man har penger til. Vi skal følge dette nøye fremover. Vi håper at vi kan presentere tegninger tidlig på høsten og at en tidsmessig kiosk og effektive, rene toaletter står ferdig sommeren 2009. Terje Wiggo Nielsen, styremedlem

Frognerparkens Venner og IKM inviterer til høstarrangement for hele familien

Barnedag lørdag 6. september kl 14.00 til 16.00. Møt opp ved Hovedporten og så går vi i felles tog til Bjerkelunden Nord

9


Årsberetning 2007 for Frognerparkens Venner Mindre tiltak

Det har vært god aktivitet i foreningen også i 2007. Vi har hatt 10 arrangementer i parken med samlet mer enn 600 deltakere. Foreningen arbeider med flere tiltak men det er tungt og vanskelig å arbeide med det offentlige. Vi har nedlagt kroner 3.646.566,- i parken og Vigeland-museet hvorav 3,5 millioner gikk til Frognerborgen. Foreningen hadde ved siste årsskiftet medlemmer.

Foreningen har i 2007, i tillegg fått gaver fra medlemmer og andre, bl.a. til innkjøp av til sammen 3 benker. Foreningen har betalt monteringen av disse. Foreningen har, i tillegg til det som er nevnt over, gitt eller gitt tilsagn om følgende bidrag i løpet av året: - Brosjyre for sommerkonsertene i Vigeland-museet - Støtte til familiedagen i Vigelandmuseet - Støtte til Sommerteateret (barneteateret)

Frognerborgen

Frognerborgen er en stor suksess. De 3, 5 millioner kroner til prosjektet som vi skaffet fra Sparebankstiftelsen DnB NOR og Sigval Bergesen og Hustru Nankis Allmennyttige Stiftelse (omtalt i beretningen for 2006) ble utbetalt i 2007.

Arrangementer

Våre tradisjonelle arrangementer er blitt gjennomført, stort sett med bra deltagelse. Det gjelder to rosekurs, parkvandring, blomstervandring og omvisning i museet. Dugnad ble avholdt i mai i vanlig form. Juletretenningen druknet denne gang i regn. Det var bare ca hundre deltakere. Skøyen Skoles barnekor sang. Mathiesen Eidsvoll verk spanderte juletreet for 12. år på rad. Kafé Vigeland spanderte mat og drikke både under juletretenningen og dugnaden. ”Flerkulturell Barnedag” ble arrangert for 2. gang i september i samarbeid med IKM, Internasjonalt Kultursenter og Museum. Det kom anslagsvis 400 barn og voksne. Arrangementet var også i år meget vellykket.

Besøkssenter og toaletter nord i parken

De private midler som var avsatt til prosjektet ble i det vesentlige overført til Frognerborgen i 2006. Forutsetningen var at kommunen finansierer et nytt toalettanlegg nord i parken på Hundejordet. De siste 500.000 kroner fra stiftelsene gis som bidrag til oppgradering av kiosken samme sted. Saksbehandlingen har gått tregt. Foreningen har arbeidet med denne saken siden år 2000.

Reparasjonsarbeider

Reparasjonsarbeidene fortsetter. Lyset i hovedaksen er rehabilitert, men mye lys manglet fortsatt ved utgangen av året. Friluftsetaten grov ned flere sluk langs gangveiene, men grusen skaper fortsatt problem om vinteren med mye nedbør og snøsmelting ved skiftende temperatur.

Barokkgruppen

Barokkgruppen har egne arrangementer og avgir egen årsberetning for sin virksomhet. Prosjektering av 1700-tallshagen starter i løpet av 2008.

Medlemsblad og almanakk Medlemmene har mottatt almanakk og to nummer av medlemsbladet. Bladet blir meget positivt mottatt av medlemmene.

Frogner Stadion

Det ble avsatt til sammen 150 millioner kroner på kommunens budsjett for 07 og 08 til prosjektet. Byrådsavdeling for næring og kultur har selv tatt prosjektstyringen. Frognerparkens Venner er invitert med i en ”referansegruppe”. Vi og idretten har gitt utrykk for stor utålmodighet og frustrasjon over kommunal sendrektighet. Bystyrevedtaket om samarbeid med private investorer er ikke fulgt opp.

Påvirkning

Gjennom året har foreningen hatt jevnlig kontakt med kommunale organer og folkevalgte om saker av interesse for parken. Vi er høringsinstans for alle saker av betydning for parken. Media og eget medlemsblad brukes bevisst til å fremme saker og påvirke opinionen. ”Parkgruppen” er vår uformelle samtalegruppe for de viktigste aktørene i parken, museene, friluftsetaten og byantikvaren. Dessuten deltar vi i en større ”samarbeidsgruppe” i regi av Friluftsetaten.

Videoovervåkning

Videoovervåkning har hatt visse kvalitetsmessige mangler som er delvis utbedret. Formell overtakelse av anlegget har ennå ikke funnet sted.

Fredning

Byantikvaren fremmet i mai forslag om fredning av hele parken. Foreningen har sammen med Idrettens samarbeidsutvalg i bydelen og klubbene som bruker Frogner Stadion, Frigg og Oslo Skøiteklub avgitt felles uttalelse om forslaget. Et enstemmig (og dermed tverrpolitisk) bydelsutvalg i bydel Frogner har sluttet seg til uttalelsen i sin helhet. Saken ligger nå hos byrådet.

Medlemmer

Ved siste årsskifte var det registrert 2562 medlemmer.

Styret og administrasjon

Styret har hatt 9 medlemmer som har delt arbeidsoppgavene seg imellom. I tillegg kommer styret i Barokkgruppen som teller 6 medlemmer. Styret har hatt 6 møter i løpet av året. Foreningens sekretariat med Victoria Dahr fungerer meget bra. Jarle Strømodden fra Vigeland-museet og Ann-Mari Nylund fra Friluftsetaten har fungert som nyttige observatører og diskusjonspartnere i styremøtene.

Økonomi

Foreningens økonomi er god. Penger på konto er ikke et mål i seg selv. Midlene skal brukes til tiltak i parken fremover. Vi er engasjert i arbeidet med å få mer penger til enkeltprosjekter og parken generelt fra kommunen, sponsorer og veldedige organisasjoner. Vi har i 2007 nedlagt til sammen 3.646.566 kroner i parken (prosjektkostnader note 1), herav kr 3.5000.000,til Frognerborgen og kr 146.566,- til andre aktiviteret og bidrag. Prosjektfondet (note 2) er nå på kr. 744.990,- som består av 500.000,- fra Sparebanksstiftelsen til kiosk-prosjektet ved Hundejordet og rest fra tidligere gaver som vi skal benyte til fremtidige tiltak i parken. Til Barokkfondet er overført kr. 22.921,(note 3).

Takk

Foreningen får bidrag både i form av penger og hjelpende hender. Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid.

Oslo, 30. mars 2008 I styret for Frognerparkens Venner Elin Faye Borgen Seppo Heinonen

10

Terje Wiggo Nielsen Hilary Sem

Anne-Berit Tøien Guri Pahle Glad

Ingrid Leegaard

Bjørn J. Danielsen Ole Chr Gulli Styreleder


RESULTATREGNSKAP

2007

DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingenter Annonse-inntekter Arv, gaver Andre inntekter

355 46 3 000 23

Sum driftsinntekter

3 425 733,00

450,00 400,00 000,00 883,00

2006 324 56 153 16

818,00 700,00 700,00 165,00

551 383,00

DRIFTSKOSTNADER Trykking - inkl.utsend. Honorarer medlemsregister Lønn sekretær Honorar adminstrasjon Andre honorarer Adm -styre Arrangementkostnader Note 1 Prosjektkostnader Reklame/annonser Barokkgruppens kostnader

694,00 733,00 470,00 776,00 454,00 984,00 0,00 3 646 566,00 7 375,00 5 960,00

194 34 8 102 7 27 16 444 12 5

Sum driftsutgifter

4 016 012,00

855 293,00

-590 279,00

-303 910,00

186 37 20 76 17 16

Driftsresultat Mottatt gave tidl. år til Frognerborgen

500 000,00

Driftsresultat

-90 279,00

068,00 774,00 510,00 882,00 715,00 615,00 789,00 262,00 691,00 987,00

115 565,00 0,00

61 996,00 0,00

Resultat av finansposter

115 565,00

61 996,00

25 286,00

-241 914,00

22 921,00 2 365,00

20 283,00 -241 914,00 -20 283,00

25 286,00

-241 914,00

ÅRSRESULTAT DISPOSISJONER Avsetning til Barokkfond Fra Prosjektfond Overfør til annen egenkapital

Note 1 Prosjektkostnader, arrangementer, bidrag Frognerborgen Frogner stadion Dukketeater Benker

2 200,00 145 544,00 42 242,00

Arrangementer Omvisninger, rosekurs, dugnad mm. Barnedag Juletretenning

1 158,00 62 646,00 33 223,00

Bidrag til Vigeland-museet Vig.M Overvåking Bymuseet Sommerteateret

32 955,00 0,00 2 300,00 10 000,00

30 968,00 143 730,00 2 750,00

3 646 566,00

444 262,00

76 828,00

2006

8 149 601 1 325 7

SUM OMLØPSMIDLER

2 093 384,00

2 756 338,00

SUM EIENDELER

2 093 384,00

2 756 338,00

744 990,00 107 780,00 920 143,00

1 244 990,00 84 859,00 917 776,00

1 772 913,00

2 247 625,00

Påløpte kostnader Forskuddsbet. konting. Påløpte kostnader/ansatte

28 235,00 289 854,00 2 382,00

201 944,00 305 779,00 990,00

SUM GJELD

320 471,00

508 713,00

2 093 384,00

2 756 338,00

EGENKAPITAL OG GJELD Prosjektfond Note 2 Barokkfond Note 3 Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL

Note 2 Prosjektfond Inngående prosjektfond Tidl. Avsatt til Dukketeater Mottatt arv/bidrag Kostnad Frognerborgen Tidl. Avsatt til Vig.M overvåkning Avsatt til Vig.M overvåkning Tidl. Avsatt til Besøkssenter Tidl. Avsatt til Stier Tidl. Avsatt til Benker Dekke årets underskudd Utgående prosjektfond

3 500 000,00 1 783,00 0,00 2 501,00

2007

EIENDELER Kundefordringer DnB-Nor, bedriftskonto DnB-Nor, pengemarkedskonto Storebrand, sparekonto DnB, medlemskkontigentkonto Prosjekter under arbeid

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

FINANSPOSTER Renteinntekter Renteutgifter

Sum prosjekter og bidrag

BALANSE PR. 31. DESEMBER

900,00 867,00 327,00 974,00 316,00

1 244 990,00 3 000 000,00 -3 500 000,00

18 136 802 1 765 34

000,00 457,00 580,00 066,00 235,00

1 497 837,00 -145 544,00 169 865,00 70 -76 -40 -7 19 -241

337,00 607,00 722,00 762,00 500,00 914,00

744 990,00

1 244 990,00

Note 3 Barokkhagens Venner Andel kontingentinntekter Årets inntekter Årets kostnader

25 820,00 3 061,00 -5 960,00

25 570,00 700,00 -5 987,00

Resultat

22 921,00

20 283,00

Inngående Barokkfond Resultat

84 859,00 22 921,00

64 576,00 20 283,00

Utgående Barokkfond

107 780,00

84 859,00

Årsmøte i Frognerparkens Venner Dette holdes i Vigeland-museet tirsdag 22. april kl 18.00. Før møtet vil Linken Apall-Olsen, seksjonsleder ved Oslo Museum, avdeling Bymuseet informere om arbeidet med Barokkhagen. Vi byr på kaker og kaffe. Alle er velkomne. Deretter fortsetter årsmøtet med de formelle poster. 1. Styrets beretning. 2. Regnskap for 2007. 3. Valg

11


Foto: Rune Aalvik

Bymuseet viser:

Hurra for Henrik! I jubileumsåret 2008, 200 år etter Henrik Wergelands fødsel har Oslo Museum, avdeling Bymuseet laget en utstilling og formidlingsopplegg om Henrik Wergeland. Ideen kom da vi i januar 2007 søkte om midler fra den Kulturelle skolesekken for dette skoleåret. Vi har tidligere laget utstillinger både om Kronprins Olav(2005) og Henrik Ibsen(2006), og mange skoleelever har gjennom vår formidling med støtte fra skolesekken fått ny kunnskap om kjente personer i byen vår.

Byhistorisk utstilling I den byhistoriske utstillingen har vi laget flere tablåer hvor vi tar opp tema knyttet til Wergeland. Som eksempel kan vi nevne det store

veggmaleriet ”Christiania-panorama” av Peder Balke. Ved dette bildet presenterer vi historien om 17. mai 1829, da dampskipet Constitutionen kom inn fjorden. Folk på søndagstur på vollene på Akershus fikk lyst til å feire dagen selv om det ikke var tillatt, og de begynte å synge nasjonalsanger, rope hurra og lenge leve Henrik Wergeland. Det utviklet seg til det berømte Torvslaget på Stortorvet hvor de frammøtte ble møtt av en infanteritropp med skarpladde gevær. Henrik var en politisk aktiv og kjent person i bybildet og har satt spor etter seg i byens historie gjennom sin diktning og sitt engasjement. Den opprørske, ustyrlige og nysgjerrige

Foto: Rune Aalvik

12

Henrik var både rebell og menneskevenn. Gjennom dialog med barn og unge ønsker vi å vise hva han sto for i sin samtid, og hvordan hans tanker har påvirket ettertiden. Vi tar barna med på en reise tilbake til Henrik Wergelands barndom og oppvekst for å snakke om det han var opptatt av som barn og som formet ham som menneske og kunstner.

Formidlingsrommet Etter de innledende stoppestedene i den byhistoriske utstillingen tar vi skoleklassene med inn i formidlingsrommet hvor vi har gjenskapt to miljøer fra Henrik Wergelands liv, et fra barndommen og et fra voksenliv. I det ene hjørnet av rommet har vi gjenskapt et kontor, og skrivebordet gir plass til brevpresse, penn og blekk, gamle bøker og briller. Barna sitter på gamle skolebenker, og formidleren, i rolle som søsteren Camilla, forteller om sin berømte bror dikteren, riksarkivaren og mannen i Grotten. Over skrivebordet henger et ungdomsportrett av Camilla, et maleri av slottet, bilde av Grotten og flere portretter av Henrik. I en stor monter bak en glassvegg med bilde av Eidsvoll i bakgrunnen kan elevene se en byste og dødsmasken av Henrik Wergeland, portretter av foreldrene, en navneduk som moren har brodert, brillene og


pipehodet hans, en nøkkel til et av hans hjem og flere bøker, blant annet med dedikasjon til livlegen. En liten attraksjon er en tørket, rødfarget gyldenlakk i sølvramme som livlegens datter fikk av Henrik Wergeland på dødsleiet. Flere av disse gjenstandene er både fra museets samling og innlån fra Norsk Folkemuseum, Naturhistorisk museum og private lånere. I det andre hjørnet av rommet har vi gjenskapt Henriks værelse på Eidsvoll. Det ble kalt for ”Grevens kammer” fordi det spøkte der, og rommet beskrives utførlig av Camilla i boken hennes ”I de lange Nætter”. I museets rekonstruksjon av rommet har vi fulgt hennes beskrivelser, og Grunnloven som bevoktes av en jette med øks har fått plass på veggen slik det virkelig var. På bordet er det en utstoppet rovfugl, stener og ville vekster, og hunden Bella ligger på pute med diktet på halsbåndet! En ekte hodeskalle og frosk, fisk og slange hadde han også på rommet sitt, men de er plassert i monteren. Camilla mente at Henriks rom var som et levende museum fordi han samlet på alt han kom over når han var ute på sine oppdagelsesferder. I vår formidling finner søster Camilla skattene hans inni et skap. Når hun åpner skapdøren velter det ut både skilpaddeskall, vepsebol, rotteskjelett, sommerfugler, edderkopper, biller og andre hemmelige skatter fra naturen. Dyr hadde Henrik også alltid rundt seg, både fugler, tamme kråker, katten Gråpus, kaninen Blåmin og hesten Veslebrunen. Her

Foto: Rune Aalvik

er det også anledning til gjennom dikt og sanger å snakke om oppførsel og væremåte, respekt for andre raser, religioner, ytringsfrihet og selvstendighetstrang på barnas premisser. Wergelands diktning gir svar på mange av de store grunnleggende spørsmål. Vår oppgave som formidlere er å sette ham inn i en kulturhistorisk ramme som barn kan forstå og lære av i 2008.

Stor interesse Bymuseets utstilling og undervisningstilbud ”Hurra for Henrik” er blitt mottatt med enorm interesse fra skolene. Dessverre har bare 894 barn av 4055 barn fra 1.-4. trinn fått plass denne våren. Men museet satser selv-

sagt på å få tildelt nye midler neste skoleår, slik at enda flere barn og unge kan bli kjent med Henrik Wergelands liv og virke.

Omvisning Vi håper at også andre besøkende i museet kan ha glede av utstillingen. For barnefamilier har vi omvisning i ”Hurra for Henrik” søndag 1. og 8. juni kl 14. En torsdag i måneden er det også babysang i wergelandrommet, og datoene før ferien er torsdag 10. april, 8. mai og 5. juni kl 13. Bymuseeet ønsker dere som leser dette hjertelig velkommen med barn og barnebarn! Museumslektor Anne Herresthal

Kjenn din by!

Tirsdag 20. mai kl 19

Tirsdag 3. juni kl 19

Fra Kongeskogen til Paradisbukta

Kreolbyen Christiania

Tirsdag 6. mai kl 19

En vandring gjennom Bygdøys historie med avslutning ved Villa Sofie v/naturgeograf Kim Halvor Hartvig Fremmøte: Huk, endeholdeplassen for rute 30

Besøk i den nyåpnede Christianiautstillingen v/seniorrådgiver Lars Roede Fremmøte: Gamle Rådhus ved Christiania Torv

Tirsdag 27. mai kl 19

Tirsdag 10. juni kl 19

Med veteranskipet D/S Børøysund i Oslofjordens øyrike

Fra navn til navn i Oslo - stedsnavn som kulturminner

Om slottsbyggere, smuglere, kunstnere og alle som trafikkerer øyene i Indre Oslofjord v/NRK-medarbeider Roald Øyen i samarbeid med Norsk Veteranskibsklub Fremmøte: Nordre Akershus kai kl.18.30, varighet ca 2 t NB! Påmelding Bymuseet 23 28 41 70, billetter á kr.100,- betales på kaia

En vandring med utgangspunkt i bynavnenes historie og betydning v/byhistorisk forfatter Leif Gjerland Fremmøte: På Stortorvet

Fra Økern til Vestli: Drabantbyen langs T-banelinje 5

Groruddalen - visjoner og virkelighet v/forsker Jon Guttu Fremmøte: På Økernsenteret, utenfor bakerbutikken Tirsdag 13. mai kl 19 Fra Bolteløkken til løkken Lovisenberg i Vestre Aker

v/forfatter og lektor Finn Holden Fremmøte: Bolteløkken, Bolteløkka Allé 8

Tirsdag 17. juni kl 19 Fra Grotten til graven

Henrik Wergeland, kongen og Christiania v/seniorrådgiver Lars Roede. Fremmøte: Foran Grotten, Wergelandsvn. 2 13


Bymuseets besøkssenter i ny drakt I museets besøkssenter er det nå mulig å ta en matbit i lyse og nyoppussede lokaler. Lokalene ble pusset opp i januar/februar. Her er både kafé og bokdisk. Husk gratis adgang til museet! Kafé Mathia er rustet betraktelig opp med flere sitteplasser enn tidligere og det er lagt akustikkplater i taket for å bedre lydforholdene. Kaféen drives av Herregårdskroen og vil være et helårstilbud til besøkende på museet. Her tilbys en variert meny med varme og kalde småretter – alle rettigheter! I sommerhalvåret kan man nyte mat og drikke blant duftende roser og lavendel i det lukkede gårdstunet. Museet vil etter hvert også utvide innholdet i sin museumsbutikk – fra å være en bokdisk til å bli et sted der man også kan handle andre spennende ting. Bymuseet er i dag en del av Oslo Museum, som også består av Interkulturelt Museum og Teatermuseet. For mer info, se www.oslomuseum.no Foto: Rune Aakvik/Oslo Museum Tekst: Mette Møller Mork

14


Sommerteateret 2008

8 skuespillerstudenter og et 3-manns-husorkester vil i sommer sørge for at Jungelbokens fantastiske verden spretter opp fra sidene og ut av permene, sprell levende. Gå ikke glipp av sommerens største kulturbegivenhet for barn og unge! … og vær forsiktig, for fra nå av er det Jungelens lov som gjelder!

Jungel i Frognerparken I sommer vil aper, slanger og brølende tigere innta den ellers fredelige parken vår. Men fortvil ikke, du kan fortsatt ferdes trygt blandt statuene. De ville dyrene holder seg inne i teater teltet. 2. klasse fra Statens Teaterhøgskole setter i år opp Jungelboken som ble skrevet av Rudyard Kipling i 1894. Den er et av de mest klassiske verk i moderne barnelitteratur, og har vært

Premiéren er 16. juni kl 18.00, og så spiller de flere ganger om dagen frem til 13. juli. Mer informasjon finner du på www.sommerteateret.no Billettbestilling til telefon 22995755 Design bilder: Invild Wollstad og Christine Svendsen

gjenstand for en rekke tolkninger, blant annet spillefilmer, animasjonsfilmer og musikaler. Og nå kommer den i splitter ny utgave, denne gangen ført i pennen av skuespiller og rap-artist Eivind Sander. Skreddersydd for en sprudlende og leken 2. klasse fra Statens Teaterhøgskole, og samtidig ligger den tett opp til Kiplings originale historie. Nyskrevet musikk signert den samme Eivind Sander gjør vår visjon om Jungelboken unik!

Fra fotokonkurransen. «Skal vi gå på teater?»

Foto: Anne-Lise Eika Hansen

15


Utdrag fra vår post: Mer musikk i parken Jeg bor like nedenfor Frognerparken og bruker den mye. Noen gatemusikanter ved brua har hittil vært relativt greit, men i det siste er det blitt en stor plage pga lydforsterkere som nærmest støyforurenser hele parken. Sist søndag hadde vi med utenlandske gjester som ikke kunne begripe at dette kunne være tillatt. Det ville vært fint om Frognerparkens Venner kunne forfølge saken og få stoppet dette, før det vokser til et enda større problem. Vennlig hilsen Øyvind Østerud Hei Det er ikke tillatt å spille musikk i parken. Vi har jobbet med dette i mange år. Det er politiet og friluftsetatens vakter i parken som kan håndheve den regelen. Vanlige folk som oss kan også si fra men det er litt vanskeligere synes jeg. Problemet er at når musikantene blir jaget bort, så venter de en halvtime og så er de tilbake igjen. Fast vakt i parken er dessverre et spørsmål om penger. Vi skulle ønske det var råd til vakter døgnet rundt.

Fra fotokonkurransen.

Men vi er i kontakt med politiet og skal bringe dette videre. Kanskje du kunne skrive et leserinnlegg i avisen, presseomtale fra brukerne er ofte et sterkt virkemiddel.

Og vi oppfordrer flere til å skrive leserinnlegg og oppfordre de med ansvar og innflytelse om bedre og oftere vakthold i parken.

Fredningssaken

Vi må få ha forskjellige meninger. Når det gjelder meninger har vi et rikt mangfold i Frognerparkens Venner. Vi er flere som har reagert på ett spesielt avisintervju. Min tabbe var at jeg ikke ba om å få lese det før det gikk i trykken. Jeg korrigerte det i neste nummer av avisen. At min forklarende artikkel i siste utgave av bladet er ubegripelig, kan jeg ikke forstå. Det er viktig for meg og oss å understreke at bak vår innstilling til fredningssaken står fellesorganisasjonen for idretten i bydelen og enda viktigere, og ord for ord, et enstemmig og dermed tverrpolitisk bydelsutvalg i bydel Frogner. Ole Chr. Gulli

Til tross for en forklarede artikkel i den siste utgaven av Frognerparkens Venner om fredningssaken, finner jeg foreningens holdning til Byantikvarens fredningsforslag ubegripelig. I særlig grad viser jeg her til formannens mange avisintervjuer. Jeg ber derfor om, inntil videre, å bli strøket som medlem i Frognerparkens Venner. Sverre Martin Gunnerud

16

Takk for svar. Det helt uholdbare er den økende bruken av lydforsterkere, som politiet bør kunne plukke vekk øyeblikkelig. Det beste ville være å få vekk hele gatemusikkpreget over parken. Mange reagerer på dette, også utlendinger på besøk. Veldig fint om Frognerparkens Venner følger det opp: Hvis det ikke stoppes nå, blir det raskt verre. Vennlig hilsen Øyvind Østerud

Foto: Tor Tank Nielsen

Torsdag 22. mai kl. 18.00

Det gode liv på Frogner i mellomkrigstiden En vandring langs Kristinelundveien til parken på Skarpsno, ved Linken ApallOlsen, undervisningsleder, Oslo Museum avd. Bymuseet. Fremmøte utenfor Vigeland-museet. Bli med på denne innholdsrike turen og lytt til alt det interessante Linken har å fortelle. Dette blir garantert ikke kjedelig. Det er Frognerparkens Venner som inviterer og alle er velkomne. Både medlemmer og ikke medlemmer, det er gratis for alle.

Torsdag 28. august kl. 18.00

Lurer du på hva som vokser i parken? Bli med på jakt etter sjeldne trær og planter. Morten Jensen fra Park og Idrettsetaten, som har jobbet i parken i mange år tar oss med på en vandring og forteller om det som gror og vokser. Det er mange ulike sorter og mye å lære. Frognerparkens Venner inviterer alle som vil. Det koster ingenting.


Frognerparken – Alltid populær I 1958, før “Golf-bølgen” nådde Norge, hadde vi bare 2 golfbaner i hele landet. For å promovere golfsporten fremla dr. Cato Aall våren1958 sine omfattende planer for et propagandastevne for golf i Frognerparken, skriver journalist Morten Harry Olsen i bladet Norsk Golf. Dette hadde han hentet fra det historiske bladet “Golf-entusiasten” nr. 2 1958. Morten Harry Olsen skriver videre: I dag ville nok et sliktf orslag fremkalt hysterisk latter. Men ikke den gang. Latteren var moderat, selv om man var redd for at “golf som showidrett ville kalle på latter mer enn entusiasme”. Likevel ble det nedsatt en komité for å se på muligheten. I neste nummer av “Golf-entusiasten” kunne man lese følgende: “Det var en strålende og varm dag. Et stort rektangulært område av Frognerparken var avgrenset med tauverk fra foten av Monolitten i nordlig retning mot Colosseum. Det

Fra fotokonkurransen.

lar seg faktisk gjøre å lage en interessant golfbane i Frognerparken dersom golfspillerne fikk flertall I Bystyret! (…..) En rekke av våre beste spillere hadde stilt seg til disposisjon for oppvisningen.”Det hele ble naturligvis åpnet av den tidligere litt nedlatende behandlede dr. Cato Aall, nå åpenbart dagens helt. Man demonstrerte litt lagspill, og deretter hadde en av de bedre spillerne en oppvisning med forskjellige slag. Et av dem traff naturligvis en tilskuer i hodet, en liten gutt som hadde forvirret seg innenfor

sperringene, noe som ”la en liten demper på fornøyelsen” Frognerparken har alltid vært i folks sentrum når noe spesielt skulle skje i byen vår.Vi i Frognerparkens Venner kan takke den da mangelfulle interessen for golf for at vår park ikke endte opp som en golfbane. Vigeland svingte heller hammer og meisel enn golfkøller! Bjørn J. Danielsen Styremedlem og golfspiller

Foto: Anne-Lise Eika Hansen

17


Handelskvartalet mellom Colosseum kino og Frognerparken

18

ferskvarehuset centra

helios colosseum

colosseum mix

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 55 20 www.centra.no

Middelthunsgate 23 Telefon: 23 20 13 13 www.helios.no

Essendropsgate 9 Telefon: 22 69 11 75 www.colosseum-mix.no

Karabista

cathrines blomster

sushi & wok

Middelthunsgate 25 Telefon: 23 19 72 79

Middelthunsgate 21 Telefon: 22 60 06 90

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 28 33 www.sushi.no

colosseum spa

bull ski & kajakk

nodee asian cooking

Middelthunsgate 21, inng. Fabrikkgt. Telefon: 23 21 54 00 www.colosseum-spa.no

Middelthunsgate 21 Telefon: 22 56 94 86 www.bull-ski-kajakk.no

Middelthunsgate 25 Telefon: 22 93 34 50 www.nodee.no

woxx frisører

child planet

city self-storage

Middelthunsgate 21, inng. Fabrikkgt. Telefon: 22 60 29 92 www.woxx.no

Middelthunsgate 21 A Telefon: 23 33 06 44 www.childplanet.no

Middelthunsgate 25 B Telefon: 23 20 18 80

expert majorstuen

kaffe & krem

selvaag pluss

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 55 55 www.expert.no

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 26 80

Essendropsgate 9 Telefon: 23 19 72 00

www.colosseumpark.no


Hva skjer? • Hva skjer? Hva skjer? • Hva skjer? Hva skjer? • Hva skjer? Søndag 13. april kl.12.00-16.00

Torsdag 12. juni kl. 18.00

16. juni til 13. juli

“Turist i egen by”

Omvisning i skulpturparken

Teaterhøyskolens Sommeroppsetning

Fremmøte innenfor Hovedporten. Se side 7

Statens Teaterhøgskole setter opp Jungelboken av Rudyard Kipling. Se side 15

Torsdag 28. august kl. 18.00

Hverdager kl. 11.00, lørdag og søndag kl. 13.00

I forbindelse med Visit Oslos arrangement ”Turist i egen by” har Vigeland-museet åpent hus. Se side 7 Torsdag 17. april kl. 18.00

Mini-rosekurs Vårstell av roser, møt opp i Triangelparken v/Halvdan Svartesgt.

Vi leter etter sjeldne trær og planter Fremmøte innenfor Hovedporten. Se side 16

Annes Dukketeater Forestillinger for barn fra 3 år. Telefon 928 21 575 Se side 20

Tirsdag 22. april kl. 18.00

Torsdag 4. september kl. 18.00

Årsmøte i Frognerparkens Venner

Høst stell av roser

Hver søndag kl 14.00 i juni; juli og august

Møt opp i Triangelparken v/Halvdan Svartesgt og bli med på mini-rosekurs.

Sommerkonserter i Vigeland-museet

Onsdag14. mai kl 18.00

Lørdag 6. september kl.14.00 – 16.00

Dugnad i Frognerparken

Flerkulturell barnedag

Bli med og hjelp til å holde parken fin. Møt opp på broen. Se side 3

Familiedag i parken med underholdning og aktiviteter. Møt opp ved Hovedporten Se s.9 for mer informasjon.

Også i år vil det bli arrangert sommerkonserter i museets. Som tidligere står Ole Böhn for programmet. Programmet sendes ut til alle Frognerparkens Venners medlemmer så snart det er klart.

Holdes i Vigeland-museet. Se side 11

Torsdag 22. mai kl. 18.00

Det gode liv på Frogner i mellomkrigstiden

Lørdag 29. november kl. 16.30

En vandring langs Kristinelundveien til parken på Skarpsno Fremmøte utenfor Vigeland-museet Se side 16

Det er lenge til jul, men noter datoen i almanakken så du ikke går glipp av denne koselige førjulsbegivenheten.

Juletretenning

Søndag 30. november Mandag 9. juni kl. 19.00

Årsmøte for Barokkhagens Venner Dette holdes på Oslo Ladegård. Se side 5

Familiedag på Vigeland-museet Med støtte fra Frognerparkens Venner arranger Vigeland-museet familiedag siste søndagen i november. Det blir leireforming og juleverksted, samt omvisninger.

Kjenn din by Starter opp i begynnelsen av mai. Se side 13 for detaljert program. Du kan også kontakte Oslo Bymuseum nettside www.oslobymuseum.no

Søndag 27. april

Sentrumsløpet Starter kl 14.15 i sentrum. Deltakerne løper opp Kirkeveien, bort Middelthunsgate og inn i parken fra Middelthunsgate, forbi Monolitten og ut ved Halvdan Svartesgt. Løpet er på 10 km, og ca 2300 personer deltar. Lørdag 10. mai

Holmenkollstafetten Frognerparkens Venner takker disse bedriftene for at de støtter oss med sitt medlemskap Advokatfirmaet Ræder Aschehoug H. & Co As AS Einar Kunsts Eftf. Eckbos Legater Eiendomsspar A/S Ellingsens Pensjonat Frognerparken Cafe Frognerparkens Boligsameie Konsernbygg A/S Linstow Eiendom A/S Medisan A/S

Norges vassdrags- og energidirektorat Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo Guideforening Oslo Guidelaug St Halvard Skøyen Terrasse Boligsameie Wahl Eiendom A/S Idrettsklubben 3G Herregaardskroen A/S Lions Club Oslo Sameiet Bygdøy Allé 69

Starter kl. 15.00 på Bislet. Løperne kommer inn i parken fra Monolitveien, tar til høyre forbi Monolitten, veksler der, og løper videre over broen ved Halvdan Svartesgt. Det er i alt 14-15.000 deltakere på 15 ulike etapper. Hele løpet er på 17,9 km. Torsdag 12. til søndag 15. juni

Norwegian Wood Konsert i Frognerbadet. Tidspunktet er torsdag 12. og fredag 15. juni kl. 17.30 til 22.30. Lørdag 17 og søndag 18. juni er det konsert fra 13.00 til 22.30. 19


Verv en venn Hjelp oss å få flere støttespillere til parken. Sinnataggen og hans familie trenger omsorg av oss. Medlemskap i Frognerparkens Venner (FpV)/ Barokkhagens Venner (BV): Enkeltmedlem kr. 150,- / 225,Ungdomsmedlemskap kr. 75,- / 150,Medlemskap i BV inkluderer medlemskap i FpV. Familiemedlemskap FpV/BV: Kr. 230,- / 350,- (to personer) Kr. 300,- / 420,- (tre personer) Kr. 360,- / 480,- (fire eller flere) Da støtter dere foreningen med større beløp og flere medlemmer men får kun tilsendt et eksemplar av medlemsbladet og almanakken. Bedriftsmedlemskap FpV/BV: Kr. 600,- / 960,- (1-10 ansatte) Kr. 1200,- / 2260,- (11-30 ansatte) Kr. 2400,- / 3600,- (over 30 ansatte)

Anne Stray har forestillinger med dukkene sine i det røde huset mellom tennisbanene, Frogner Stadion og Frognerbadet. Nå har hun tre stykker gående. De heter Molefonken, Den magiske kiste og Padda på ville veier.

Livsvarig medlemskap: Kr. 1500,Er du allerede livsvarig medlem i Frognerparkens Venner kan du betale kr. 75,- pr år for å bli Barokkvenn.

Alle er velkommen og billettbestilling skjer til tlf. 928 21 575. Man kan også bestille en hel forestilling til bursdag selskaper, eller kurs i dukketeater for voksne.

Vil du annonsere i medlemsbladet eller almanakken? Da når du alle våre 3000 medlemmer som hovedsaklig bor i områdene rundt parken.

Til høyre for hovedinngangen ligger Kafé Vigeland. Det eneste bakeriet i Vigelandsparken. Alt innen kaker, wienerbakst, baguetter, brød, kaffe og annen drikke. Godt sortiment av hjemmelaget is. For sommersesongen - egne piknik kurver.

Prisene i medlemsbladet er: Hel side kr. 6000,Halv side kr. 3500,Kvart side kr. 2000,Prisene i almanakken er: Hel side kr. 3900,Halv side kr. 2500,Vi tilbyr også pakkepris med rabatt for annonsering i våre to medlemsblad og i almanakken. Utgiver: Frognerparkens Venner Ansvarlig redaktør: Ole Chr. Gulli

Egen souvenirbutikk med et bredt utvalg av bøker, postkort, souvenirer og gaveartikler, med Vigeland som tema. Velkommen!

Redaksjonell medarbeider og annonser: Victoria Dahr. Tlf. 480 29 286 E-post: vdahr@hotmail.com Opplag: 3500 Utarbeidelse: Reclamo Grafisk Trykket hos Ham Trykk, Oslo

Styret Styreleder Ole Chr. Gulli Munthesgt 41, 0260 Oslo Tlf. 22 55 90 97, faks. 22 44 60 29 e-post. ole-chr@gulli-prosjekt.no Styremedlemmer Seppo Heinonen Anne-Berit Tøien Terje Wiggo Nielsen Elin Faye Borgen Hilary Sem Guri Pahle Glad Ingri Leegaard Bjørn J. Danielsen

22 55 11 88 22 60 54 53 22 50 31 16 22 55 03 49 22 49 54 48 22 55 17 70 22 73 43 46 22 50 74 68

Revisor Knut Nyerrød

23 11 91 80

Valgkomité John A. Hagem Eivind Bødtker Ole Chr. Gulli

22 56 04 06 22 52 17 98 22 55 90 97

Kontakt med foreningen Postadresse: Frognerparkens Venner, Monolitveien 12, 0375 Oslo Sekretær/administrasjon Victoria Dahr. Tlf. 480 29 286 Fax 22 50 89 01 E-post: vdahr@hotmail.com Kontonr. 1609 10 07405 Web-side www.frognerparkensvenner.no www.fpvenner.no

FPV-2008-nr1  

MEDLEMSBLAD 1-2008 Vi minner om årsmøte 22. april og dugnad 14. mai. Se side 11 og 3 Gustav Vigeland: skulpturer ved Fontenen ©Vigeland-muse...

FPV-2008-nr1  

MEDLEMSBLAD 1-2008 Vi minner om årsmøte 22. april og dugnad 14. mai. Se side 11 og 3 Gustav Vigeland: skulpturer ved Fontenen ©Vigeland-muse...

Advertisement