Page 1

FROGNERPARKENS VENNER

LØSSALG 10 KR.

MEDLEMSBLAD

1-2007

Vi minner om årsmøte 24. april og dugnad 9. mai. Se side 11 og 7


Foreningen – «verner», «entreprenør» eller? Noen har uttalt offentlig at Frognerparkens Venner setter det å være entreprenør foran det å verne, og det å utvikle foran det å bevare. Spørsmålet gjaldt Besøkssenteret, men kan også komme til å bli stillet i forbindelse med Frogner Sportspark. Derfor kan det være viktig med en presisering om hvor vi står. ”Verner” Vern av parken er selvsagt et overordnet formål med vår virksomhet. Det var slik det hele startet i 1971, som en protestaksjon mot bystyrets vedtak om 4 felts vei gjennom parken. Likevel har de som i sin tid utformet vår formålsparagraf satt tingene i en annen rekkefølge: ”Frognerparkens Venner skal arbeide for å videreutvikle og forskjønne parken både som friluftsområde og skulpturpark. Inngrep i parken og dens omgivelser skal bekjempes....”. En diskusjon om hva som er viktigst blir tullete. Det er situasjons– eller saksbetinget. Begge formål skal selvfølgelig til enhver tid ivaretas. Historisk har foreningen store og klare seire når det gjelder å hindre inngrep. Det gleder oss imidlertid at jobben som vakthund er blitt betydelig redusert de siste år. Det skyldes flere forhold. For det første har de fleste naboene og andre ansvarlige i omgivelsene forstått og innstilt seg på at de må ta hensyn til parken. For det annet er det stående ordre i Oslo Kommune at Frognerparkens Venner skal informeres og konsulteres før man setter i gang tiltak i parken eller randsonen. For det tredje har Byantikvaren fått en sterkere rolle og engasjement i årene etter at kommunen vedtok å sette i gang fredningsprosessen i 1993.

gruppe fra år 2002. Både bydelene og idretten var representert i gruppen. I 2005 var alle planer om hotell, næringslokaler og boliger fjernet. Bygningshøydene var redusert til dagens bygg, og synlighet fra parken ikke lenger noe ankepunkt. Inngrep i parken var minimale, og parkeringsplassen ved Frognerbadet var igjen blitt park. Da syntes vi forslaget var så bra at vi gikk ned fra gjerdet for å samarbeide med gruppen. Annes Dukketeater ble vesentlig utvidet i fjor med vår innsats. Uten vårt engasjement hadde ikke vært dukketeater i parken. Vi skaffet 3.5 millioner til Frognerborgen. I disse prosjektene har vi ikke vært entreprenør eller ”bygger”

”Pådriver” Vi har imidlertid bidratt som diskusjonspartner og pådriver og i ikke liten grad bidratt med penger for å få gjennomført prosjekter vi ser er av meget stor verdi for de som bruker parken. Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å overvåke at parken har en akseptabel standard og til enhver tid tilfredsstiller de besøkendes elementære ønsker og behov i parken. De siste årene har det å være pådriver for vedlikehold og utbedring faktisk vært vårt største engasjement. At vi ser nye muligheter og dekker nye behov skammer vi oss heller ikke over. Ole Chr. Gulli

”Utvikler” men ikke ”entreprenør” Jobben som ”videreutvikler” synes imidlertid å få større og større betydning. Det skyldes både en betydelig økning i besøkstallet, større krav og endrede behov fra besøkende (se artikkel om Fredning av Frognerparken). Foreningen har gjennom årene, ved egen kraft, skaffet mellom 35 og 40 millioner kroner til parken. Alle pengene har gått til videreutvikling. I tillegg har foreningen indirekte bidratt til et betydelig større beløp enn det, i første rekke ved å påvirke kommunen til å ta sin del av det økonomiske ansvaret. Besøkssenteret nord i parken var et prosjekt som ble initiert av noen i kommunen allerede i år 2000. På anmodning påtok vi oss å utrede saken. Et kommunalt foretak nedla ca 500.000 kroner i arbeid med prosjekteringen. At den samme kommunen ikke klarer å ta de viktige beslutningene i sluttfasen resulterte i penger ut av vinduet både for oss og kommunen, mye bortkastet arbeid for oss og dermed en stor nedtur. Frogner Sportspark er blitt utredet av en privat

2

Foto: Inger Ellefsen


Fredning av parken Byantikvaren har utformet sitt forslag til fredning av parken. Frognerparkens Venner har fått forslaget til høring og skal avgi sin uttalelse innen 1. mai. Forslaget bygger på vedtak i bystyret 15/12 1993. Byantikvaren uttaler at dette er den største fredningssak de noen gang har behandlet. Foreningen positiv Når dette skrives har vi nettopp mottatt forslaget og verken fått finlest eller diskutert forslaget internt. Noen generelle betraktninger er imidlertid på sin plass. Frognerparkens Venner har som ett av sine fremste formål å verne parken og hindre inngrep. Fredning er det sterkeste virkemiddel som kan tas i bruk for å realisere denne del av vår målsetting. Derfor er foreningen meget positiv til at fredning nå er nær forestående.

• Park og Idrett sloss mot økende slitasje og søppelmengde. • Mangel på toaletter har alltid vært en skam for parken. Toalettene er dessuten bare åpne når kafeene er åpne. • Flere og flere kjører egen bil. Parkeringsbehovet er stort og øker derfor enda mer enn publikumstilstrømningen skulle tilsi. Parkeringsplasser er mangelvare. • Barna elsker parken. Frognerborgen besøkes av hundrevis av barn hver dag og er nærmest sprengt i helgene. Flere lekeplasser for barn er et stort behov. • Det er for dårlig belysning flere steder i parken. Av disse grunner vil Frognerparken måtte være i en kontinuerlig utvikling. Jeg mener å se at fredningsforslaget, slik bestemmelsene i dag er utformet, i beste fall vil skape byråkratiske vanskeligheter når nye tiltak må gjennomføres, i verste fall umuliggjøre gjennomføring.

Idretten Frogner Stadion, Frognerbadet og tennisbanene omfattes av fredningsforslaget. Det ble i november bevilget 150 millioner kroner over 2 år til betydelig oppgradering og utvidelse av idrettsanlegget. Nye idretter vil få plass. Jeg kan ikke se at denne utvidelse er mulig hvis fredningsbestemmelsene blir vedtatt som foreslått.

Konklusjon Byantikvaren skal og bør ha et overoppsyn med alle deler av Frognerparken som faller inn under fredningsforslaget. Frognerparken er imidlertid ikke en museumsgjenstand, men et sted for opplevelse og rekreasjon. Fredningsbestemmelsene må derfor utformes slik at byantikvaren får stor grad av fleksibilitet og handlefrihet når det gjelder tidsmessig utvikling av parken i forhold til attraksjon og behov. Ole Chr. Gulli

Men….. Én sak er beslutning om fredning, en annen sak er selve bestemmelsene i fredningsdokumentet. Det er disse som fastsetter hva som kan og ikke kan gjennomføres, og som regulerer frihetsgraden for de som skal overvåke fredningen. Det er i den forbindelse viktig å registrere at det fortsatt står betydelige behov udekket i parken. Vi må dessuten ta med oss at verden er i kontinuerlig endring. Nye behov vil oppstå. ”Konserverer” vi parken slik den var per 1. januar 2007, gjør vi derfor en stor tabbe. Det har de siste år vært en klar økning i turiststrømmen til parken og en eksplosjonsartet økning i vår egen bruk. Det er ingen overdrivelse at vi har flere millioner besøkende hvert år. Dette er utrolig positivt, men samtidig en utfordring og belastning.

FpV har egen avtale med BONO om bruk av Vigelands kunst. Foto: ocg

3


Vann, vann og atter vann. Det var 1400 fontener i Versailles – og et vannforbruk større enn for hele Paris – når man hadde råd til å ha fontenene på. I dag settes de bare på én søndag i måneden.

Barokkhagens Venner Siden forrige nummer av bladet har det vært avholdt to medlemsmøter i Barokkhagens Venner. Den 16/11-06 var temaet ”Mennesker i barokkens tid”, ved tidligere førstekonservator Carsten Hopstock. Den 8/2-07 holdt hagehistoriker og forfatter Madeleine von Essen lysbildekåseriet ”Planter i barokkens hager”. Vi kommer tilbake til plantene og von Essens foredrag i et senere nummer av bladet, og tar for oss barokkens mennesker her. I foreningen har vi lenge snakket om at det hadde vært interessant å gå litt dypere inn i hvordan barokkens mennesker var – hva kjennetegnet tidens stemninger - hvilke idealer levde de etter? Hopstock har preget landets kunsthistoriske miljø i en menneskealder, og han er en legendarisk foredragsholder. Det ble da også et fantastisk foredrag – interessant, stringent og pedagogisk, og krydret med anekdoter og humor. Der er umulig å gjengi Hopstock – han må oppleves! Men vi kan ikke la være å referere noen elementer: I barokken handlet det om å bygge opp rundt eneveldet og kongen - å legitimere hans gudegitte makt! Det var et helhetlig program som omfattet blant annet arkitektur, billedkunst, musikk og hagekunst. Gjennom en rekke praktfulle bilder av malerier, personer, slott, hager/parker, interiører og gjenstander fikk Hopstock oss til å føle barokkens ånd – det kraftfulle i den – her var pompøs musikk – fullt orkester – opera og fyrverkeri - Molière. Det var skulpturer, fontener med vann og 4

atter vann – gull og marmor. Parykker – de skulle være store, flotte og gjerne sorte! Men det var kaldt inne i Ludvig den fjortendes slott Versailles om vinteren - så kaldt at vinen kunne fryse til is, og man måtte ha pels på under silkekjolen... Hekker og ”bosketter” preget barokkhagene ”selv når man var ute var man inne” - og man var så redd for at hekkene skulle dø at man vannet dem med griseblod... Etterhvert, da motene skiftet, bevarte man fortsatt de fine og kostbare barokkhageanleggene – de nye landskapsparkene ble anlagt ved siden av. Her i Norge ble rosemalingen med dens akantusranker og frodige utskjæringer vår versjon av den barokke stilen. Hopstock sa også noen ord om Frognerparken: at Vigeland har brukt velkjente elementer fra barokken ved anleggelsen av parken: De monumentale smijernsportene ved inngangen, de rette aksene og det lange perspektivet, søylen (Monolitten), skulpturer av metall og stein – og rikelig med vann. efb

”Dette er selve eneveldet”, Ludvig 14. (1638-1715) malt av Hyacinthe Rigaud.


Årsberetning for Barokkhagens Venner for 2006 Ved utgangen av 2006 hadde Barokkhagens Venner 83 medlemmer. Det ble avholdt 2 styremøter, henholdsvis 3/4 og 18/9. Økonomien er tilfredsstillende. Saldo pr. 31.12.06 var kr 84 859,Foreningens regnskap inngår som en del av Frognerparkens Venners regnskap. Heller ikke i år har styret gitt tilskudd direkte til Barokkhageprosjektet. Medlemsmøter: Årsmøte 22. juni ble avholdt på Gulskogen gård i Drammen, med omvisning både ute og inne inne, både på selve Drammens museum/Marienlyst og på Gulskogen. Medlemsmøte torsdag 16. november med foredrag av tidl. førstekonservator Carsten Hopstock . Rapporten fra utgravningene som ble foretatt i Barokkhagen i 2004, ble ferdigstillt fra Byantikvarens side i 2005. I løpet av 2006 utarbeidet så Friluftsetaten ved Ann-Mari Nylund, en skisse over hvordan en reetablering av Barokkhagen kan utføres i praksis, med basis i Byantikvarens rapport. Etter behandling og godkjenning hos ledelsen i Friluftsetaten ble skissen så forelagt for, og godkjent av, Byantikvaren. Saken går nå videre i Friluftetaten som tar sikte på å få utlyst prosjektering i løpet av våren 2007. Etter at prosjekterende er valgt, vil det trolig bli etablert en arbeidsgruppe bestående av ulike

involverte parter som kan bidra med opplysninger og bakgrunnsmateriale. Dette er en gledelig utvikling! Og vi anser dermed Barokkhageprosjektet for å være over i en ny fase. Når Friluftsetaten nå går ut og utlyser prosjektering, antikvariske myndigheter så langt har stillt seg velvillige, Christian Ringnes generøst har sagt seg villig til å sponse Barokkhagens fontene – og vi att på til har fått signaler om midler fra ytterligere sponsorer – da er det grunn til å se lyst på fremtiden! I styret har vi i løpet av tiden som har gått ofte diskutert i hvilken grad vi skulle purre på sakens gang. Vi har imidlertid forståelse for at de offentlige instanser som er involvert i saken også har andre store poster på programmet – og vi er klare over at arbeidet som har vært gjort tildels har blitt utført i engasjerte personers fritid. Når vi ser tilbake, ser vi at foreningens viktigste funksjoner så langt har vært på følgende punkter: informere om og skape interesse for Barokkhageprosjektet, bidra til å skaffe tilveie sponsormidler og å opprettholde medlemsforeningen. Vi tror foreningen vil være en viktig støttespiller også fremover, gjennom ulike faser og videre etter at hagen er etablert. Vi gleder oss til å intensivere våre aktiviteter på flere felt, når vi nå innen overskuelig fremtid virkelig kan få et konkret prosjekt på bordet. Vi takker igjen alle gamle og nye medlemmer hjerteligst for støtte og interesse i året som har gått.

Styret i Barokkhagens Venner Madli Breivik Denise Ringnes

Gro Eriksson

Hans Andreas Grimelund-Kjelsen

Knut Langeland

Elin Faye Borgen, leder

Årsmøte for Barokkhagens Venner 24. mai 2007 Kl 19.00 på Bogstad Gård Program Velkommen Valg av møteleder, referent og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Godkjennelse av dagsorden Budsjett og planer for neste års arbeid Valg av 1 styremedlem Omvisning inne og ute på Bogstad Det gamle parkanlegget på Bogstad er under reetablering. Her blir mye interessant å se og høre for oss barokkhagevenner. Vi gleder oss til omvisning ved selveste museumsleder Else Espeland. Årsmøtet er gratis, men omvisningen inne/ute på Bogstad koster kr. 80,- per person. Alle interesserte er hjertelig velkomne.

Barokk akantusranke. Tegnet av Nils Ellingsgard (Fra boken ”Norsk Rosemåling. Dekorativ måling i folkekunsten” av Nils Ellingsgard, Det Norske Samlaget, 1999, gjengitt med tillatelse fra forfatteren). Barokkhagens Venner ble stiftet 29. oktober 2003, som en underavdeling av Frognerparkens Venner. Hovedformålet med foreningen er å 1. arbeide for gjenreising av Barokkhagen ved Frogner Hovedgård i tråd med faglige instansers retningslinjer, 2. bidra til vedlikehold av barokkhagen når denne er etablert og 3. (delmål) fremme interessen for historiske hagemiljøer generelt.

”I begynnelsen var Michelangelo” – hans maleri av Adams skapelse fra det Sixtinske kapell i Vatikanet er blitt kallt ”Barokkens skapelse” (malt mellom 1508 og 1512).

Medlemskap i Barokkhagens Venner koster kr 225,- pr år, og omfatter automatisk medlemskap i Frognerparkens Venner. ”Gamle” medlemmer av Frognerparkens Venner kan tegne tilleggsmedlemskap i barokkvennene for kr 75,- . Øvrige kontingentsatser som familieog bedriftsmedlemskap er oppgitt på siste side av bladet. Innmelding til Frognerparkens Venners sekretær Victoria Dahr, tel 480 29 286, E.post adresse: vdahr@hotmail.com

5


Vigeland-museets utstillingsprogram vår/sommer/høst 2007: 6. september – 28. oktober: Gjensyn og fremtiden

2. mars - 20. mai: István Lisztes – Kontrapost Skulptur Lisztes arbeider med figurative skulpturer av menneskekroppen i et stilisert og forenklet formspråk. Skulpturene plasseres ofte sammen slik at de kommuniserer både med hverandre og rommet, og de kan derfor også betraktes som installasjoner. I Vigeland-museet stiller Lisztes ut arbeider i gips og bronse. Lisztes er utdannet ved Kunstgymnaset i Ungarn, Kunstakademiet i Budapest og Universitetet i Budapest (filosofi og estetikk). Lisztes bor og arbeider i Norge, hvor han har hatt en rekke offentlige utsmykninger og separatutstillinger. Han har også vært professor i skulptur ved Statens Kunstakademi i Oslo.

Matias Faldbakken, “Away from sound”, 2005. Tilhører Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Som Oslos skulpturmuseum ønsker Vigeland-museet å presentere både historisk kunst og samtidskunst innen det tredimensjonale feltet. Mer presist betyr dette både tradisjonell figurativ skulptur, installasjon, tekstil, kunsthåndverk og videobasert kunst. Utstillingen ”Gjensyn og fremtiden” knytter seg til denne utviklings- og presentasjonslinjen for museet. Verkene som vil bli presentert er både interessante og vesentlige innenfor det tredimensjonale feltet. De representerer ulike kunstneriske uttrykkformer og strategier, og forholder seg til sin tradisjon i form av kommentar eller videreføring. Av kunstnere som skal presenteres i utstillingen kan nevnes Elmgreen & Dragset, Matias Faldbakken, Antony Gormley, Abigail Lane, Jeremy Millar/Graham Gussin og Trine Lise Nedreaas.

Istvan Lisztes, Sekvens, 2006

2. juni - 26. august: Skule Waksvik Skulptur Sommerutstillingen 2007 er en bredt anlagt presentasjon av Skule Waksviks kunstneriske virke. Han debuterte på Statens Høstutstilling så tidlig som i 1948 og har således en 60 år lang karriere å se tilbake på. Utstillingen viser arbeider fra 1947 til i dag. Gjennom hele sitt kunstneriske virke har Waksvik i hovedsak konsentrert seg om dyreskulpturer, både i bronse og granitt. Han har vært en vesentlig bidragsyter til skulptur i det offentlige rom, både i Oslo og andre byer i Norge. I 2007 fyller han også 80 år. Dette er den første store presentasjonen av Skule Waksviks kunst, og utstillingen er en fin anledning til et gjensyn med og gjenoppdagelse av Waksvik, både i museet og i byen forøvrig. 6

Andre arrangementer i Vigeland-museet: Søndag 15. april

”Turist i egen by” I forbindelse med Visit Oslos arrangement ”Turist i egen by” som går av stabelen 15. april har Vigeland-museet følgende program: Kl. 12-16: Åpent barneverksted med leire og plastelina. Kl. 14: Omvisning i Gustav Vigelands leilighet. Gratis adgang.

Sommerkonserter Også i år vil det bli arrangert sommerkonserter i museets borggård i juni, juli og august. Konsertene arrangeres søndager kl. 14.00. Som tidligere står Ole Böhn for programmet. Programmet sendes ut til alle Frognerparkens Venners medlemmer så snart det er klart.


Vigelandsanlegget – Vigelandsparken – Frognerparken Kjært barn har mange navn, sies det. Ofte brukes betegnelsene Vigelandsanlegget, Vigelandsparken og Frognerparken om hverandre, og de færreste er vel oppmerksomme på at det reguleringsmessig dreier seg om to forskjellige områder, som imidlertid grenser opp til hverandre og kan virke som en organisk helhet. Historien bak navnene er følgende: Etter at bystyret hadde vedtatt å oppføre Gustav Vigelands store fontene i 1907, og nye skulpturserier etter hvert ble føyet til, ble det hele oftest kalt Vigelands fontene eller fonteneanlegg. Benevnelsen Vigelandsanlegget kom i almen bruk etter 1931, da Bystyret vedtok Vigelands ekspansive skulptur- og parkplan i fortsettelsen av den gamle Frognerparken og anleggsarbeidene startet samme år. I 1960 var de aller fleste av skulpturene og samtlige smijernsporter kommet på plass. Anleggsperioden var slutt, og mange mente at benevnelser som Vigelands skulpturpark, eller Vigelandsparken var å foretrekke fremfor Vigelandsanlegget. Det var også en mer praktisk grunn til navneendring. I tiden etter 1945 steg antall besøkende til parken år for år, og det gjaldt ikke minst utenlandske turister. Parkens internasjonale ry vokste. Ordet Vigelandsanlegget lot seg vanskelig oversette, og i skrift og tale ble det stadig mer

vanlig å bruke betegnelsen Vigelandsparken, på engelsk Vigeland sculpture park, eller enda enklere - Vigeland park. I 1970 vedtok Oslo kommune at skulpturparken, som i sin totalitet er et verk av Gustav Vigeland, offisielt skulle hete Vigelandsparken. I 1986 ble omsider området stadfestet regulert, med grenser som i det vesentlige følger Vigelands plan. Vigelandsparken består da av hovedinngangen ved Kirkeveien, aksen derfra og frem til og med broen, barneplassen nedenfor, og hele det opparbeidede parkområdet på vestsiden av Frognerdammen, tidligere utmark under Frogner hovedgård. Frognerparken har sitt utspring i det barokke haveanlegget rundt hovedgården fra ca. midten av 1700tallet. Den ble senere utvidet, sist og størst i forbindelse med jubileumsutstillingen på Frogner i 1914, og omfatter parkområdet fra Frognerveien i syd til Middelthunsgate i nord. Men fordi de færreste er på det rene med disse grensene, er det heller ingen klarhet i navnebruk. Som det lengst innarbeidede, blir gjerne Frognerparken brukt som en fellesbenevnelse, selv om det egentlig ikke er korrekt.

Tone Wikborg, tidligere førstekonservator ved Vigeland-museet

Vakttelefonen i parken Vi har tidligere opplyst om at alle som ferdes i Frognerparken kan ringe en vakttelefon om de ønsker å si fra om ulovligheter. Den er midlertidig ute ava drift pga omlegging i kommunene og skille av Park og Idrett som eget kommunalt foretak. Inntil videre må man ringe 02180 til Oslo Kommune og spørre etter Helene Berger i Friluftsetaten. Hun har ansvaret for Frognerparken og er parkforvalter. Man kan også prøve å nå henne direkte på tlf. 23 42 68 70 eller 920 93 320. Her kan man si fra om aktiviteter som ikke er tillatt i parken. Ved uloveligheter må man ringe politiet. Friluftsetaten skal organisere en bedre løsning for vakthold i parken. Vi kommer tilbake til saken i neste medlemsnummer. vd

Bli med på dugnad onsdag 9. mai kl. 18.00! Hjelp oss å holde parken ryddig og skulpturene rene. Møt opp på broen, vi har koster, raker, og utstyret som trengs, men det kan være lurt å ta på gummistøvler. Dette er en fin måte å starte våren på. Smestad skoles Musikkorps lader opp til 17.mai. De marsjerer gjennom parken og spiller til arbeidet. Besim i Vigeland Kafe spanderer deilige pølser og saft etter endt innsats. Vi sees på dugnad!

Foto: ocg

7


Barnedag Lørdag 8.september kl.14.00 Frognerparkens venner gjentar suksessen og arrangerer barnedag. Sett av datoen allerede nå og bli med. Her er et bilde av Guri Pahle Glad og Hanne Dieserud på barnedagen i fjor. Guri var konferansier og hovedansvarlig for arrangementet. Dessverre hadde hennes navn falt ut av teksten i siste medlemsblad. Hun var ballettpedagog og danser ved Nasjonalballetten, og her tøyer hun ut etter et vellykket arrangement med flotte innslag av musikk og dans fra ulike grupper.

Sommerteateret 2007 ”I år skal vi ta for oss Vigelands utsmykking av Frognerparken. Var det noen av statuene som ikke passet inn? Og evt. hvilke var det? Hvordan så de ut? Ble noen ansett for å være for tykke, for lave eller rett og slett for slemme…?” forteller Marius Lien, elev ved høyskolen. ”Dette skal vi få klarnet opp i. Det blir en forestilling med sang, skuespill, dans, og mennesker av granitt.” 2. klasse ved Statens Teaterhøyskole har fått med seg en av Norges mest ettertraktete instruktører, Jo Strømgren. ”Han er internasjonalt anerkjent gjennom Jo Strømgren Kompani og flere oppsetninger ved Nationaltheateret”, fortsetter Marius Lien. Jo Strømgren har skrevet et helt nytt stykke for barn med dette temaet. 2. klasse elevene gleder seg til å ta fatt på arbeidet. Med sommerteateret får de lære å lage en produksjon fra bunnen av og med alt det måtte innebære. De er bærere av en lang og trivelig tradisjon. Det er 32. gang at Sommerteateret arrangeres. Oppsetningen i fjor hadde ca. 12.000 besøkende. ”Vi ønsker å ta vare på, og bygge videre, denne sterke tradisjonen i sommer-Oslo, ved å lage en mangfoldig teaterforestilling for hele familien. Vi søker derfor støtte fra næringslivet til vårt prosjekt for å dekke utgifter som leie av telt, spillested, lyd/lys, trykking av program/plakat, forfatter/regihonorar med mer” avsutter Marius Lien. Han er kontaktperson for prosjektet og har telefon 47 65 27 74. Følg med i dagspressen for tidspunkt og billett bestilling. vd

8

Sommerens forestilling på Annes Dukketeater

PADDA PAT PÅ VILLE VEIER ”Dette lille stykket handler om den froskelignende lille Pat,som ikke helt vet hvem han er, og det som gjør han ekstra usikker, er at han får høre at han ligner på en frosk. Men samtidig hater han vann, han har rett og slett VANNSKREKK,” forteller Anne Stray. Hun gleder seg til sommersesongen og planlegger å spille ute. Hvis hun får støtte fra Oslo Kommune og Fond for Utøvende Kunstnere blir det 14 dager med gratis forestillinger. Ring 92 82 15 75 for spilletider og informasjon.


Foto: ocg

Frognerborgen Den nye Frognerborgen er virkelig populær. Vi observerer barn i alle aldre og i all slags vær som leker og morer seg. Det er godt at denne flotte lekeplassen er i full bruk.

Det har i vinter vært etterlyst bedre lys ved Frognerborgen. Friluftsetaten kjenner til problemet og vi håper på bedre lys neste vinter. Nå går det mot lysere tider og lange dager. Så ta med

nistekurv, grill middagen, venner og barn, og tilbring kvelden ved Frognerborgen. Flotte griller er montert ved lekeplassen – klar til bruk! vd

Barne- og ungdomsmedlemskap Hvorfor ikke gi et medlemskap til barn eller barnebarn? Det koster bare kr. 75 per år og barnet får et hyggelig medlemsbevis med bilde av Sinnataggen. Det er nyttig å få med barn og unge. Engasjement av barn og ungdom gir «eierskap» til parken og kunsten. Vi arbeider derfor spesielt med tiltak mot barn og unge. Vi har følgende arrangementer rettet mot barna: • Flerkulturell barnedag i september • Juletretenning i månedsskiftet november/desember

• Dessuten gir vi støtte til Barnedagen på Vigeland-museet før jul

• Innendørs badeanlegg ved Frogner Stadion og Frognerbadet. (Dels under nåværende bakkenivå)

Vi har i det siste bidratt til følgende prosjekter for barn: • Annes Dukketeater – utvidelse av teateret. • Frognerborgen – en vesentlig del av finansieringen.

Foreningen er 36 år. Et stort antall meldte seg inn i forbindelse med kampsakene på 70-tallet. De faller etter hvert fra. For å opprettholde medlemsmassen trenger vi flere medlemmer fra dagens foreldregenerasjon og deres barn.

Vi arbeider for nye prosjekter for barn • Ny lekeplass nord i parken • Heldekket kunstgress og kunstis på Frogner Stadion • Rullebrettarena ved Frogner Stadion

Vi skaffer deg gjerne en bunke foldere med informasjon om foreningen til utdeling blant familie, naboer og venner. Ta kontakt med Victoria på sekretariatet 480 29 286.

9


Årsberetning 2006 for Frognerparkens Venner Det har vært god aktivitet i foreningen i 2006. Vi har hatt 11 arrangementer i parken med samlet mer enn 1000 deltakere. Foreningen arbeider med en rekke prosjekter men det er tungt og vanskelig å arbeide med det offentlige. Vi har nedlagt 444.262 kroner i parken og Vigeland-museet. I tillegg kommer 3,5 millioner kroner som blir utbetalt i 2007. Foreningen hadde ved siste årsskiftet 2723 medlemmer.

Frognerborgen

Friluftsetaten skal ha æren for at Frognerborgen er kommet og blitt en stor suksess, men vi har skaffet 3, 5 millioner kroner til prosjektet fra Sparebankstiftelsen DnB NOR og Sigval Bergesen og Hustru Nankis Allmennyttige Stiftelse.

Besøkssenter og toaletter.

Besøkssenter nord i parken måtte skrinlegges etter fem års diskusjoner og planlegging. Årsaken er at man ikke har klart å bli enige om plasseringen. Behovet er det ingen uenighet om. Senteret var prosjektert av kommunen. Finansiering var ordnet med offentlig finansiering av toalettandelen og private midler til resten av senteret. De private midler er nå i det vesentlige overført til Frognerborgen, under den forutsetning av at kommunen finansierer et toalettanlegg nord i parken. Kommunen har godkjent ordningen men formell bekreftelse gjenstår.

Reparasjonsarbeider

Reparasjonsarbeidene har fortsatt i 2006. Gangveiene utenom hovedaksen er lagt om fra asfalt til grus. Løst underlag førte til en rekke protester. Grusen fikk ”satt seg” tidlig på høsten og alle var glade. Vinteren har imidlertid fart ille med grusveiene. Rehabiliteringen av lysanlegget er ferdig, men det har ikke vært lys i flere enn 30 kubelamper rundt Monolitten og bak Livshjulet etter rehabiliteringen. Iherdig pågang fra vår side har omsider ført til at feilsøking har startet, men når dette skrives er det fortsatt ikke lys i lampene.

Organisering i parken

I forbindelse med manglede oppfølging av lysanlegget har vi igjen påpekt den håpløse ansvars- og arbeidsdeling i parken. Det er til sammen 11 kommunale eller andre enheter som har oppgaver i parken. Vårt forslag er å legge alt inn under Kultur- og idrettsetaten og Friluftsetaten.

Frogner Stadion

Bydel Frogner fikk en million kroner i budsjettet for 2006 til å utrede et nytt Frogner Stadion med kunstgress, kunstfrossen bane, parkeringsanlegg under banen og en eller to idretthaller. En frivillig gruppe har arbeidet med prosjekt Frogner Sportspark gjennom mange år.

På bakgrunn av dette arbeidet utarbeidet LPO arkitektur & design as alternative forslag som ble lagt frem i november. Det ble avsatt til sammen 150 millioner kroner på kommunens budsjett for 07 og 08 til prosjektet.

Annes Dukketeater

Dukketeateret er ombygget og utvidet. Vi har samarbeidet med det kommunale foretak Omsorgsbygg om saken. Ombygningen er i det vesentlige finansiert med en arv foreningen mottok for noen år siden.

Videoovervåkning

Videoovervåkning av sentrale deler av parken er gjennomført. Vi skaffet til veie hele investeringsbeløpet på 400.000 kroner fra Scheiblers Legat. Anlegget har visse kvalitetsmessige mangler som er lovet utbedret våren 2007.

Mindre tiltak

Foreningen har i 2006, i tillegg fått gaver fra medlemmer og andre, bl.a. til innkjøp av til sammen 5 benker. Foreningen har betalt monteringen av disse. Foreningen har, i tillegg til det som er nevnt over, gitt eller gitt tilsagn om følgende bidrag i løpet av året: Brosjyre for sommerkonsertene i Vigeland-museet Støtte til familiedagen i Vigeland-museet Vi arbeider med å få utgitt professor John Hendersons engelskspråklige bok om parken og kunsten.

Arrangementer

Våre tradisjonelle arrangementer er blitt gjennomført, stort sett med god deltagelse. Det gjelder to rosekurs, parkvandring, blomstervandring og omvisning i museet. Dugnad ble avholdt i mai i vanlig form. Juletretenningen samlet som forrige gang ca 400 hundre små og store. Denne gang inviterte vi Skøyen Skoles barnekor til å synge både før og under gangen rundt treet. Mathiesen Eidsvoll verk spanderte juletreet for 11. år på rad. Kafé Vigeland spanderte mat og drikke både under juletretenningen og dugnaden. Nytt av året er ”Flerkulturell Barnedag” som ble arrangert i september med ca 500 deltakere. Arrangementet var meget vellykket og vi håper barnedagen skal bli en tradisjon.

Barokkgruppen

Barokkgruppen er fortsatt diskusjonspartner med kommunale etater og Bymuseet. Gruppen har egne arrangementer og avgir egen årsberetning for sin virksomhet. Prosjektering av 1700-tallshagen synes nær forestående.

Medlemsblad og almanakk

Medlemmene har mottatt almanakk og to nummer av medlemsbladet. Bladet blir meget positivt mottatt av medlemmene.

Påvirkning

Gjennom året har foreningen hatt jevnlig kontakt med kommunale organer og folkevalgte om saker av interesse for parken. Vi er høringsinstans for alle saker av betydning for parken. Media og eget medlemsblad brukes bevisst til å fremme saker og påvirke opinionen. ”Parkgruppen” er vår uformelle samtalegruppe for de viktigste aktørene i parken, museene, Friluftsetaten og Byantikvaren.

Medlemmer

Ved siste årsskifte var det registrert 2723 medlemmer.

Styret og administrasjon

Styret har hatt 8 medlemmer som har delt arbeidsoppgavene seg imellom. Et styremedlem har trukket seg i perioden. I tillegg kommer styret i Barokkgruppen som teller 6 medlemmer. Styret har hatt 6 møter i løpet av året. Foreningens sekretariat med Victoria Dahr fungerer meget bra. Jarle Strømodden fra Vigeland-museet og Ann-Mari Nylund fra Friluftsetaten har fungert som nyttige observatører og diskusjonspartnere i styremøtene.

Økonomi

Foreningens økonomi er god. Penger på konto er ikke et mål i seg selv. Midlene skal brukes til prosjekter fremover. Vi er engasjert i arbeidet med å få mer penger til enkeltprosjekter og parken generelt fra kommunen, sponsorer og veldedige organisasjoner. Vi har i 2005 nedlagt til sammen 444.262 kroner i parken (prosjektkostnader note 1) som etter anbefaling fra revisor i år er utgiftsført i sin helhet i regnskapet. Tidligere avsetninger til enkeltprosjekter er løst opp (note 2). Etter dette oppstår et underskudd på 241.914 kroner som er belastet prosjektfondet. Vi har mottatt 400.000 kroner fra Scheiblers Legat til videoovervåkning men foreløpig bare brukt 323.393 kroner. Differansen, 76.607 kroner er ført i balansen på konto prosjektfond, se note 2. Til Barokkfondet er overført 20.283 kroner (note 3). Støtten til Frognerborgen på 3,5 millioner kroner ble ikke utbetalt i 2006 og er derfor ikke inntatt i våre regnskaper.

Takk

Foreningen får bidrag både i form av penger og hjelpende hender. Foreningen takker alle store og små bidragsytere. Uten den enestående interessen som så mange viser for Frognerparken kunne foreningen ikke ha drevet sitt arbeid.

Oslo, 20. mars 2007 I styret for Frognerparkens Venner

10

Elin Faye Borgen

Terje Wiggo Nielsen

Anne-Berit Tøien

Seppo Heinonen

Hilary Sem

Guri Pahle Glad

Ole Chr Gulli Styreleder


RESULTATREGNSKAP

2006

2005

DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingenter Annonse-inntekter Arv, gaver Andre inntekter

324 56 153 16

Sum driftsinntekter

551 383,00

700 446,00

DRIFTSKOSTNADER Trykking - inkl.utsend. Honorarer medlemsregister Honorarer bokføring Honorar adminstrasjon Andre honorarer Adm -styre Arrangementkostnader Note 1 Prosjektkostnader Reklame/annonser Barokkgruppens kostnader

194 34 8 102 7 27 16 444 12 5

187 39 7 62 6 31 10 299 4 4

Sum driftsutgifter

855 293,00

651 274,00

-303 910,00

FINANSPOSTER Renteinntekter Renteutgifter Resultat av finansposter

Driftsresultat

ÅRSRESULTAT

DISPOSISJONER Avsetning til prosjekt under arbeid Avsetning til prosjektfond renter Avsetning til Barokkfond Fra Prosjektfond Overfør til annen egenkapital

Note 1 Prosjektkostnader Besøksenter Frogner stadion Bjerkelunden Dukketeater Benker Barnedag Jazz/freesbe

BALANSE PR. 31. DESEMBER

2006

2005

EIENDELER Kundefordringer DnB-Nor, bedriftskonto DnB-Nor, pengemarkedskonto Storebrand, sparekonto DnB, medlemskkontigentkonto Prosjekter under arbeid

18 136 802 1 765 34

SUM OMLØPSMIDLER

2 756 338,00

2 759 537,00

SUM EIENDELER

2 756 338,00

2 759 537,00

EGENKAPITAL OG GJELD Prosjektfond Note 2 Barokkfond Note 3 Annen egenkapital

1 244 990,00 84 859,00 917 776,00

1 497 837,00 64 576,00 885 773,00

SUM EGENKAPITAL

2 247 625,00

2 448 186,00

49 172,00

Påløpte kostnader Påløpte kostnader/Friluftsetaten Forskuddsbet. konting. Påløpte kostnader/ansatte

201 944,00 0,00 305 779,00 990,00

21 646,00 19 500,00 269 389,00 816,00

61 996,00 0,00

47 558,00 0,00

SUM GJELD

508 713,00

311 351,00

61 996,00

47 558,00

2 756 338,00

2 759 537,00

-241 914,00

96 730,00

20 -241 -20 -241

818,00 700,00 700,00 165,00

068,00 774,00 510,00 882,00 715,00 615,00 789,00 262,00 691,00 987,00

283,00 914,00 283,00 914,00

353 69 250 27

765,00 200,00 300,00 181,00

084,00 196,00 000,00 000,00 802,00 034,00 365,00 047,00 163,00 583,00

70 337,00 20 000,00 14 812,00 -8 419,00 96 730,00

2 200,00

6 250,00 21 250,00 149 365,00

145 544,00 42 242,00 76 828,00

19 276,00 21 356,00

Bidrag til Vigeland-museet Vig.M Overvåking Bymuseet

30 968,00 143 730,00 2 750,00

Sum prosjekter og bidrag

444 262,00

30 152,00 179 663,00 2 550,00

SUM GJELD OG EGENKAPITAL Note 2 Prosjektfond Inngående prosjektfond Kostnad, Bjerkelunden Tidl. Avsatt til Dukketeater Mottatt arv/bidrag Kostnad, Vig.M overvåkning Tidl. Avsatt til Vig.M overvåkning Avsatt til Vig.M overvåkning Tidl. Avsatt til Besøkssenter Tidl. Avsatt til Stier Tidl. Avsatt til Benker Tilførte renter Dekke årets underskudd Utgående prosjektfond

000,00 457,00 580,00 066,00 235,00

1 497 837,00 -145 544,00 169 865,00 70 -76 -40 -7 19

337,00 607,00 722,00 762,00 500,00

257 781 1 724 17 -21

0,00 393,00 917,00 302,00 778,00 853,00

1 627 202,00 -149 365,00 250 000,00 -179 663,00 -70 337,00

20 000,00 -241 914,00 1 244 990,00

1 497 837,00

Note 3 Barokkgruppen Andel kontingentinntekter Årets inntekter Årets kostnader

25 570,00 700,00 -5 987,00

16 805,00 2 590,00 -4 583,00

Resultat

20 283,00

14 812,00

Inngående Barokkfond Resultat

64 576,00 20 283,00

49 764,00 14 812,00

Utgående Barokkfond

84 859,00

64 576,00

Årsmøte i Frognerparkens Venner Dette holdes i Vigeland-museet tirsdag 24. april kl 18.00. Før møtet vil vårt styremedlem Terje Wiggo Nielsen orientere om planene for Frogner Stadion og Monolitten Besøkssenter. Deretter fortsetter årsmøtet med de formelle poster. 1. Styrets beretning.

2. Regnskap for 2006.

3. Valg

11


Fotoutstilling fra etterkrigsårenes Oslo (1946-59) 15. mai åpner Bymuseet en fotoutstilling basert på fotograffirmaet AllFotos rikholdige arkiv som museet overtok i 2004. Leif Ørnelund og Per Rønning etablerte firmaet i 1946. Fra 1961 drev Ørnelund firmaet videre under navnet Fotograf Ørnelund. Firmaet drev oppdragsfotografering for organisasjoner og næringsliv, dags- og ukepresse, forlag og andre typer brukere av fotografiske bilder. I tillegg inneholder arkivet ”fri fotografi”, bilder tatt av fotografene på eget initiativ. Til sammen gir dette et svært interessant bilde av liv og virksomhet i byen. I tillegg til mangfoldet i motivkretsen holder mye av materialet uvanlig høy kvalitet, teknisk og bildemessig. Vi ønsker velkommen til en ny utstilling som vi tror vil appellere til et bredt publikum! Vegard Skuseth, fotoarkivar, Oslo Museum, avd. Bymuseet

Ved Frognerdammen. All-Foto, 1947

Kjenn din by! Bymuseets Kjenn din by-vandringer er en unik anledning til å bli kjent med Oslos mangfoldige fortid og nåtid. Vandringene er gratis dersom ikke annet er angitt. I vandringsprogrammet for 2007 inviteres kjente personer til å presentere sitt Oslo. Det vil i alt bli 7 vandringer i mai/juni. De to første blir presentert nedenfor. De neste blir lagt ut på www.oslobymuseum.no så snart de er klare. Følg med!

Gymnastikkoppvisning på Frogner stadion. All-Foto, 1953

Tirsdag 15.mai kl.19.00 (St. Hallvards-dagen)

Med hjerte i Gamlebyen Trine Skei Grande Fremmøte: I hagen foran Ladegården. Tirsdag 22.mai kl.19.00

En vandring i barndommens gate på Sagene

Interessen er stor for Kjenn din by vandringene. Her er bilde fra en tur på Hovedøya. Foto: Linken Apall-Olsen/Oslo Bymuseum.

12

Odd Einar Dørum Fremmøte: På hjørnet Maridalsveien-Thurmannsgate.


Vi minner om fotokonkurransen! Utstillingen «Window dressing» Greske kunstnere på Bymuseet 25. mai – 2. september De to kunstnerne maleren Gerasimos Valentis (f. 1953) og fotografen Sam Barzilay (f. 1979), begge født i Thessaloniki i Hellas, har i samarbeid produsert seks store verk som vises på Bymuseet i sommer. Ett av verkene, som også har gitt tittel til utstillingen, er hele 7 meter langt. I samme bilde benytter kunstnerne både fotografi og maleri, noe som gir en spennende og effektfull virkning for å belyse aktuelle tema. Ved å benytte både maleri og fotografi i samme bilde, blir også motsetningsforholdet mellom disse teknikkene belyst. Gjennom sin kunst formidler de to kunstnerne et budskap om at kunsten bør få tilbake sin sosiale og politiske rolle. Verkene på utstillingen er kritiske kommentarer til vårt moderne samfunn, hvor vi som passive konsumenter av informasjon hvor vi

skal transformeres til sensitive mottakere. De ønsker å vekke oss så vi blir minnet på at ”krigssonen” er mye nærmere enn det vi tenker i vårt hverdagsliv. Både Valentis og Barzilay er vel anerkjente kunstnere i hjemlandet, og utstillingen vil siden bli vist i Museum of Moderen Art i New York. Jorunn Sanstøl

Send oss dine beste bilder fra parken. Du kan sende inn både papirkopier og digitale bilder. Følgende regler gjelder for konkurransen: • Bildet må være tatt i Frognerparken. • Konkurransen gjelder bare for amatører. • Nærstående til styremedlemmene i Frognerparkens Venner får ikke delta. Premien er gavekort fra Preus timefoto på 2000,- og 1000,Ekstrapremier på 500,- til beste skulpturbilde, naturbilde, folkelivsbilde, samt beste vår, sommer, høst og vinterbilde. Send bilder fra parken til oss innen 15.september 2007. Adressen er Frognerparkens Venner Monolitveien 12 0375 Oslo eller på mail til vdahr@hotmail.com

GJØR MER UT AV BILDENE DINE FILMFREMKALLING – DIGITALT – FORSTØRRELSER BILDE TIL BILDE – E6-FREMKALLING

VALKYRIEGT 5 majorstua@preus.no

preustimefoto.no 22 46 76 04

13


Hundejordet i ordnede former Hundejordet er ett av 12 områder i Oslo-området som nå får status som ”dressurområde for hund”, etablert i henhold til reglene i hundeloven. På disse områdene kan hundene slippes fri for trening, lufting og dressur uavhengig av gjeldende båndtvangsbestemmelser. Det er Friluftsetaten som er delegert myndighet til å etablere dressurområder. Hvis det er ønske om organi-

serte aktiviteter på et området, som dressurkurs eller konkurranser, må arrangøren søke Friluftsetaten om tillatelse. For Hundejordet er ikke dette noe nytt. Det blir tilsynelatende ingen endringer i bruk av jordet for de mange hundre hunder som er regelmessige brukere av denne del av Frognerparken. Vær så snill Friluftsetat – la oss få et nytt skilt med henvisning til de riktige reglene, og kall området ”Hundejordet” og ikke ”Hundesletta”. Hundesletta er på Ekeberg.

Bestemmelser for Hundejordet Hunder kan slippes løs for lufting, trening og dressur uavhengig av hundelovens og forskriftenes bestemmelser vedrørende båndtvang. Eier eller hundefører skal alltid ha god kontroll på hunden når den er løs. Tisper med løpetid må ikke slippes fri på området. Hundeekskrementer og annet avfall må fjernes fra området. Ved gjennomføring av organiserte aktiviteter , for eksempel dressurkurs, må det søkes om tillatelse fra Friluftsetaten.

14


Utdrag fra vår post: Nyttårsopprydning Hei Jeg har lest i Dagsavisen at det er en muslimsk menighet på Frogner som møter opp etter Nyttårsaften og rydder i parken. Dette syntes jeg er en godt bevart hemmelighet. Noen av oss som ikke drikker oss sanseløs på Nyttårsaften kunne tenke oss å være med og gjøre pene ord om integrering til virkelighet. Hva med en artikkel om dette? Vennlig hilsen Linnea Austad

Barokk-dugnad? På dugnaden var jeg alene opp i Barokkhagen for sikkert 8.-10 året på rad. Har Barokkhagens Venner egen dugnad? Eller kanskje den ikke har noen venner likevel? Hvis ikke de har egen dugnad, har jeg et hjertesukk å komme med. Frederick Woxen Jo, Barokkhagen har mange venner, men de arrangerer ikke egen dugnad. Foreløpig arbeider de med å få realisert barokk-prosjektet. Kanskje kan det bli aktuelt med egen barokk-dugnad når hagen står ferdig. Men dette er for tidlig å si noe om enda. Dugnaden i parken konsentrerer seg om midtaksen og vask av statuene på broen.

Vi trenger hjelp fra alle både barokkvenner og vanlige venner! Møt opp onsdag 9. mai kl.18.00 på broen. vd

Jeg må dessverre melde meg ut av foreningen pga. sykdom og alderdom. Lykke til videre med arbeidet i en av Europas vakreste parker. Vennlig hilsen J.K Ja, Frognerparken er virkelig vakker og vi vil gjerne ha flere medlemmer. Ta kontakt med foreningen. Adressen står på siste side.

Vi skrev om dette i vår-nummeret av medlemsbladet i 2004. Men gjentar det gjerne. Nor Moské Islams AhmadiyyaMenighet i Frognerveien hjelper til med opprydningen. De avtaler med Park og Idrett, som stiller med raker og søppelsekker. Selv bidrar de med mange arbeidsklare og våkne mennesker tidlig 1.januar. Erik Refling i Park og Idrett er veldig glad for hjelpen han får, det er ingen liten jobb å rydde opp etter nyttårsfestingen. Menigheten planlegger å stille i 2008 også. Vi i foreningen takker så mye for innsatsen de gjør i nærmiljøet og i parken. vd Foto: Inger Ellefsen

FURUHOLMEN INVEST A/S

15


Litt av hvert i parken Lys rundt Monolitten – en farse Vi skrev i novembernummeret om manglende lys i de 11 kubelamper rundt Monolitten. Vi hadde da mast på dette fra september. Først i januar ble det engasjert en ekstern konsulent, Veilyskompetanse as, for å finne feilen(e) og beskrive nødvendige tiltak. Vi konstaterer, nå i mars, 6 måneder etter første henvendelse om dette, at lampene fortsatt er mørke. Men nå mangler det lys i 34 lamper. Det gjelder 8 lamper på øverste terrasse, 18 lamper på selve Monolittplatået og ned mot Soluret og 8 lamper bak Livshjulet mot Monolitveien. Vi skrev i Aften i januar at dette er en farse. Farsen fortsetter tydeligvis.

Grus til besvær Etter klagestorm sist sommer på løse grusveier forstummet kritikken etter store nedbørsmengder i september. Veiene hadde satt seg. Vinteren har imidlertid fart ille med veiene. Smeltevann har på grunn av telen ikke trengt ned i grunnen men tatt med seg grusen og gravet dype renner i flere av veiene. Grusen ligger nå ut over plenene. Her må fylles på med ny grus, men så vidt vi forstår har det liten hensikt før telen er borte. Noe må imidlertid

gjøres, for de dype renner er en fare, i første rekke syklende etter mørkets frembrudd.

Veier og plasser Akkurat nå, i mars 2007, midt mellom vinter og vår, er parken på sitt verste. Vårstellet er ikke begynt. Park og Idrett vegrer seg nok for å sette i gang noe som kan bli dobbelt arbeid. Det er jo kommet mye snø i siste halvdel av mars tidligere. Men noe må kunne gjøres. Det ser ikke ut, og folk er forarget.

A/S KONSERNBYGG

16


Informasjon fra Friluftsetaten Prosjekter Haltetrappa Trappa er under rehabilitering, da fundamentet var i dårlig stand og skifertrinnene løse. Grunnarbeidet er nå ferdig og pålimingen av skifertrinnene er påbegynt. Rehabiliteringsarbeidet er forventet ferdig mai 2007.

Belysning i Hovedaksen De nye lyskildene i kubebelysningen har vist seg å ikke tåle det miljøet de står i. Disse skal derfor skiftes ut. En omprosjektering av dette er i gang, og pristilbud på jobben vil innhentes i løpet av våren.

Grusveiene I forbindelse med vårløsningen har det oppstått en del erosjonsskader på grusveiene i Frognerparken. En tiltaksbeskrivelse er påbegynt, og vi vil innhente tilbud på dette arbeidet så raskt det lar seg gjøre. Tiltakene går ut på å håndtere vannmengdene slik at det ikke graver ut grusdekket. Det betyr å sette ned flere sluk, etablere noen vannrenner for å lede vannet mot sluk, samt legge noen flere strekninger med Barrikade Steindekke (det faste dekket).

Frognerborgen Følgende arbeider gjenstår og vil bli utført innen 17. mai 2007: Fjerne midlertidig anleggsvei over plen fra rundellen til gusbanen Tilslutning mot eksisterende terreng og såing av plen i nord mot Hovedporten. Planting av enkelte busker som mangler langs Kirkeveien. Vigdis Eilen Sandli Prosjektleder park og friområdeavd. Friluftsetaten.

Husk at parken ikke er noen gjennomfartsåre

Sykling skal skje i rolig fart!

Her ser vi Haltetrappa fra Monolitten.

Foto: ocg

Skjøtsel og drift Konkurranseutsetting Etter gjennomført konkurranseutsetting i 2006, var det oppstart for kontrakten om skjøtsel og drift av Frognerparken 01.01.2007. Bakgrunnen for denne konkurranseutsettingen er at bystyret varslet i sak 155/04 at det skulle legges opp til å gjennomføre en konkurranseutsetting over en periode på 3 år. Før konkurranseutsettingen av skjøtsel og drift i Frognerparken ble aktuelt, har man internt i Friluftsetaten i lengre tid jobbet med å lage en god beskrivelse av skjøtsel og drift i parken. I tillegg har det blitt utarbeidet en vedlikeholdsplan for de grå elementene. Beskrivelsen tar utgangspunkt i Norsk Standard for skjøtsel av grøntområder (NS 3420). Utfordringen har hele tiden vært å lage en beskrivelse som er lett å jobbe etter for gartnerne samtidig som den skal beskrive klare resultater og sørge for at parken ivaretas på en best mulig måte. Det var Friluftsetatens tidligere driftsdivisjon Park og Idrett Oslo KF

(opprettet fra 01.01.2005) som vant kontrakten. Dermed blir det ikke store endringer i forhold til de gartnerne som jobber der. I det store og hele vil ikke parkbrukerne merke stort til denne konkurranseutsettingen.

Nye roseskilt Etter lengre tids prøving og feiling, har nå Friluftsetaten besluttet å bytte ut alle stativene til roseskiltene med nye i rustfritt stål. I tillegg har vi bestilt gravering av skilt til hvert enkelt stativ. Vi håper nå at vi har investert i en mer permanent løsning til glede for roseglade parkvandrere!

Helene G. Berger (parkforvalter i Friluftsetaten med blant annet ansvar for oppfølging av kontrakten for skjøtsel og drift av Frognerparken) 17


Handelskvartalet mellom Colosseum kino og Frognerparken ferskvarehuset centra

helios colosseum

colosseum mix

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 55 20 www.centra.no

Middelthunsgate 23 Telefon: 23 20 13 13 www.helios.no

Essendropsgate 9 Telefon: 22 69 11 75 www.colosseum-mix.no

Karabista

cathrines blomster

sushi & wok

Middelthunsgate 25 Telefon: 23 19 72 79

Middelthunsgate 21 Telefon: 22 60 06 90

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 28 33 www.sushi.no

colosseum spa

bull ski & kajakk

nodee asian cooking

Middelthunsgate 21, inng. Fabrikkgt. Telefon: 23 21 54 00 www.colosseum-spa.no

Middelthunsgate 21 Telefon: 22 56 94 86 www.bull-ski-kajakk.no

Middelthunsgate 25 Telefon: 22 93 34 50 www.nodee.no

woxx frisører

child planet

city self-storage

Middelthunsgate 21, inng. Fabrikkgt. Telefon: 22 60 29 92 www.woxx.no

Middelthunsgate 21 A Telefon: 23 33 06 44 www.childplanet.no

Middelthunsgate 25 B Telefon: 23 20 18 80

expert majorstuen

kaffe & krem

selvaag pluss

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 55 55 www.expert.no

Essendropsgate 9 Telefon: 23 20 26 80

Essendropsgate 9 Telefon: 23 19 72 00

www.colosseumpark.no


Hva skjer? • Hva skjer? Hva skjer? • Hva skjer? Hva skjer? • Hva skjer? Søndag 15. april kl.12.00-16.00

Torsdag 6. september kl. 18.00

”Turist i egen by”

Høststell av roser

I forbindelse med Visit Oslos arrangement ”Turist i egen by” har Vigeland-museet eget program. Se side 6.

Møt opp i Triangelparken v/Halvdan Svartesgt og bli med på minirosekurs. Lørdag 8. september kl.14.00 – 16.00

Torsdag 19. april kl. 18.00

Flerkulturell barnedag

Mini-rosekurs

Familiedag i parken med underholdning og aktiviteter. Møt opp ved Hovedporten Se side 8 for mer informasjon.

Vårstell av roser, møt opp i Triangelparken v/Halvdan Svartesgt. Tirsdag 24. april kl. 18.00

Årsmøte i Frognerparkens Venner Holdes i Vigeland-museet. Se side 11.

Torsdag 27. september kl. 18.00

Nytt om Barokkhagen Linken Apall-Olsen fra Bymuseet skal informere om arbeidet. Møt opp ved barnehagen ved Bymuseet.

Onsdag 9. mai kl 18.00

Dugnad i Frognerparken

Torsdag 18. oktober kl. 18.00

Bli med og hjelp til å holde parken fin. Møt opp på broen. Se side 7.

Omvisning i Vigeland-museet

Torsdag 24. mai kl. 18.00

Søndag 25. november

Vårlig vandring i Den Engelske Park

Familiedag på Vigeland-museet

Fremmøte øverst i Monolitveien ved Nordjordet. Torsdag 24. mai kl. 19.00

Årsmøte for Barokkhagens Venner Dette holdes på Bogstad Gård. Se side 5.

Fremmøte i museet.

Omvisning i skulpturparken Fremmøte innenfor Hovedporten.

Teaterhøyskolens Sommeroppsetning Andre klasse på teaterskolen setter opp en forestilling om skulpturene i Frognerparken. Jo Strømgren har skrevet stykket og skal også regisere. Se side 8.

Annes Dukketeater Forestillinger for barn fra 3 år. Telefon 928 21 575 Se side 8. Hver søndag kl 14.00 i juni; juli og august

Sommerkonserter i Vigeland-museet Også i år vil det bli arrangert sommerkonserter i museets. Som tidligere står Ole Böhn for programmet. Programmet sendes ut til alle Frognerparkens Venners medlemmer så snart det er klart.

Kjenn din by

Med støtte fra Frognerparkens Venner arranger Vigeland-museet familiedag siste søndagen i november. Det blir leireforming og juleverksted, samt flere omvisninger i Gustav Vigelands leilighet i løpet av dagen. Museet kan også friste med gløgg og pepperkaker. Lørdag 1. desember kl. 16.30

Torsdag 14. juni kl. 18.00

Juni og juli hver dag unntatt mandager

Juletretenning Det er lenge til jul, men noter datoen i almanakken så du ikke går glipp av denne koselige førjulsbegivenheten.

Starter opp i begynnelsen av mai. Se side 12 for detaljert program. Du kan også kontakte Oslo Bymuseum nettside www.oslobymuseum.no

Søndag 29. april

Sentrumsløpet Starter kl 14.15 i sentrum. Deltakerene løper opp Kirkeveien, bort Middelthunsgate og inn i parken fra Middelthunsgate, forbi Monolitten og ut ved Halvtan Svartesgt. Løpet er på 10 km, og ca 2300 personer deltar. Lørdag 12. mai

Holmenkollstafetten Starter kl. 15.00 på Bislet. Løperne kommer inn i parken fra Monolitveien, tar til høyre forbi Monolitten, veksler der, og løper videre over broen ved Halvtan Svartesgt. Det er i alt 14-15.000 deltakere på 15 ulike etapper. Hele løpet er på 17,9 km. Torsdag 14. til søndag 17. juni

Norwegian Wood

Skøyen skoles kor på juletretenningen i 2006.

Foto: ocg

Konsert i Frognerbadet. Tidspunket er torsdag 14. og fredag 17. juni kl. 18.00 til 22.30. Lørdag 17 og søndag 18. juni er det konsert fra 13.00 til 22.30. 19


Verv en venn Hjelp oss å få flere støttespillere til parken. Sinnataggen og hans familie trenger omsorg av oss. Medlemskap i Frognerparkens Venner (FpV)/ Barokkhagens Venner (BV): Enkeltmedlem kr. 150,- / 225,Ungdomsmedlemskap kr. 75,- / 150,Medlemskap i BV inkluderer medlemskap i FpV. Familiemedlemskap FpV/BV: Kr. 230,- / 350,- (to personer) Kr. 300,- / 420,- (tre personer) Kr. 360,- / 480,- (fire eller flere) Da støtter dere foreningen med større beløp og flere medlemmer men får kun tilsendt et eksemplar av medlemsbladet og almanakken. Bedriftsmedlemskap FpV/BV: Kr. 600,- / 960,- (1-10 ansatte) Kr. 1200,- / 2260,- (11-30 ansatte) Kr. 2400,- / 3600,- (over 30 ansatte) Livsvarig medlemskap: Kr. 1500,Er du allerede livsvarig medlem i Frognerparkens Venner kan du betale kr. 75,- pr år for å bli Barokkvenn.

Mange kunder hos Besim i Kafe Vigeland.

Vil du annonsere i medlemsbladet eller almanakken? Da når du alle våre 3000 medlemmer som hovedsaklig bor i områdene rundt parken.

Til høyre for hovedinngangen ligger Kafé Vigeland. Det eneste bakeriet i Vigelandsparken. Alt innen kaker, wienerbakst, baguetter, brød, kaffe og annen drikke. Godt sortiment av hjemmelaget is. For sommersesongen - egne piknik kurver.

Egen souvenirbutikk med et bredt utvalg av bøker, postkort, souvenirer og gaveartikler, med Vigeland som tema. Velkommen!

Prisene i medlemsbladet er: Hel side kr. 6000,Halv side kr. 3500,Kvart side kr. 2000,Prisene i almanakken er: Hel side kr. 3900,Halv side kr. 2500,Vi tilbyr også pakkepris med rabatt for annonsering i våre to medlemsblad og i almanakken.

Foto: ocg

Styret Styreleder Ole Chr. Gulli Munthesgt 41, 0260 Oslo Tlf. 22 55 90 97, faks. 22 44 60 29 e-post. ole-chr@gulli-prosjekt.no Styremedlemmer Seppo Heinonen Anne-Berit Tøien Terje Wiggo Nielsen Elin Faye Borgen Hilary Sem Guri Pahle Glad

22 55 11 88 22 60 54 53 22 50 31 16 22 55 03 49 22 49 54 48 22 55 17 70

Revisor Knut Nyerrød

23 11 91 80

Valgkomité John A. Hagem Eivind Bødtker Ole Chr. Gulli

22 56 04 06 22 52 17 98 22 55 90 97

Utgiver: Frognerparkens Venner

Kontakt med foreningen

Ansvarlig redaktør: Ole Chr. Gulli

Postadresse: Frognerparkens Venner, Monolitveien 12, 0375 Oslo

Redaksjonell medarbeider og annonser: Victoria Dahr. Tlf. 480 29 286 E-post: vdahr@hotmail.com

Sekretær/administrasjon Victoria Dahr. Tlf. 480 29 286 Fax 22 50 89 01 E-post: vdahr@hotmail.com Kontonr. 1609 10 07405

Opplag: 4000 Trykket hos Ham Trykk, Oslo

Web-side www.frognerparkensvenner.no www.fpvenner.no

FPV-2007-nr1  

LØSSALG 10 KR. MEDLEMSBLAD 1-2007 Vi minner om årsmøte 24. april og dugnad 9. mai. Se side 11 og 7

FPV-2007-nr1  

LØSSALG 10 KR. MEDLEMSBLAD 1-2007 Vi minner om årsmøte 24. april og dugnad 9. mai. Se side 11 og 7

Advertisement