Page 1

Bygningskonstruktøruddannelsen 2. semester BK – dk

PORTFOLIOMØDER KOMPETENCESKEMA Læringsniveauer på 2 semester BK. Kompetenceskemaet er en hjælp til at synliggøre din egen vurdering af din viden i de nævnte områder. Skemaerne er inddelt efter fag og med underpunkterne der er en uddybning af tilhørende emner, som er inkluderet i faget. Du skal lave en generel vurdering af, hvor meget du har af viden/erfaring og forståelse inden for de enkelte emner. Med udgangspunkt i Kompetenceskemaet kan du nu lave din ”læringsplan” for forløbet i 2. semester. Skemaet skal medbringes i udprintet form og vil sammen med gruppesamarbejdet danne grundlaget for det 1. statusmøde, hvor du og din gruppe vil være til stede.

Udfyld skemaet i forhold til hvad du har erfaret / lært på 1 semester og ud fra de andre erfaringsmæssige relevante emner du har. Marker placeringen i nedenstående skemaer ud fra ”Blooms Taksonomi” (på sidste side). Markeringen til Statusmøde 1 skal vise din vurdering af hvor du befinder dig lige nu. Dette markeres f.eks. med et (X). Derudover så skal skemaet vise hvor du forventer, at dine ”Fokuspunkter” vil være, når du afslutter 2. semester/starter på 3 semester. Dette markeres f.eks. med et (F). HUSK, at der i den samlede rapport til eksamen skal indgå et afsnit om, hvad du har fået ud af 2. semester

1


Bygningskonstruktøruddannelsen

Kompetence-vurderingsskema - 2. sem. BK

KOMPETENCESKEMA Egenvurdering af læringsniveau start 2 semester. Skemaet er en hjælp til at synliggøre din egen vurdering af opnået viden i de nævnte områder. Det er inddelt efter fag og underpunkterne en uddybning af tilhørende emner som er inkluderet i faget. Du skal lave en generel vurdering af hvor meget du har af viden/ erfaring og forståelse for de enkelte emner. Vurderingen skulle gerne hjælpe dig til at lave en bedre målsætning fremover.

Bygningskonstruktion 0 Ingen viden Viden om krav til bygninger (brand, BR-krav) Byggeteknisk viden 1) Konstruktionsopbygning 2) Tegneteknik og forståelse Viden om materiales egenskaber

1 Viden

2 Forståelse

3 Anvendelse

4 Analyse

3 Anvendels e

4 Analyse

x x x x x

1) Byggeteknisk viden: f.eks. funktionsanalyse 2) Konstruktionsopbygning: opbygning af en ydermur, samlingsdetaljer

Byggeriets planlægning og styring – BPS 0 Ingen viden Planlægning. Bygningsjournal (inkl. valg af og krav til materialer, konstruktioner, installationer og overflader) Økonomiske overslag (inkl. mængdeudtagning). Udarbejdelse af tidsplaner

BK2 – Kompetanceskema

1 Viden

2 Forståelse

x x

x x

2


Bygningskonstruktøruddannelsen Sagsmappestruktur. (inkl. tegningsnummer, bygnigsdelsjournal mv.)

BK2 – Kompetanceskema

x

3


Bygningskonstruktøruddannelsen Tekniske installationer 0 Ingen viden Planlægning af varmeinstallationer Planlægning af afløbsinstallationer og Kloakering Planlægning af vandinstallationer Naturlig ventilation Elinstallation

1 Viden

2 Forståelse

3 Anvendels e

4 Analyse

x x x x x

Bærende konstruktioner – Statik 0

1

2

3

4

Ingen viden

Viden

Forståelse

Anvendelse

Analyse

x

Viden om påvirkninger på bygninger (vind, sne, mennesker, møbler…) permanent/variabel last Viden om kræfternes forløb fra tag til fundament Stabilitet Evner at beregne laster

x x x

Revit

Tegner model op i 3d Redigere detaljer i 2d

BK2 – Kompetanceskema

0

1

2

3

4

Ingen viden

Viden

Forståelse

Anvendels

Analyse

e

x x

4


Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningsfysik 0

1

2

3

4

Ingen viden

Viden

Forståelse

Anvendels

Analyse

e x x

Viden om energikrav Evne til at beregne U-værdier

Studie tekniske kundskaber 0

1

2

3

4

Ingen

Viden

Forståelse

Anvendelse

Analyse

viden Søge viden om nye emner og gøre notater Læse vejledninger og anvisninger Stille kritiske spørgsmål Dokumentere resultater Skrive rapporter Skriftlighed - formuleringsevne Gruppearbejde Vidensdeling Samarbejde Argumentere for egne synspunkter Lytte til andre

x x x x x x x x x x x

Firuz Naghizadeh

10-02-2014

Navn:___________________________________________________Dato:_____________

Marker hvor du mener du befinder dig netop nu ( X ).

BK2 – Kompetanceskema

5


Bygningskonstruktøruddannelsen Marker dernæst i de områder, hvor du gerne vil forbedre dig ( F ). Bemærk at denne liste kun har nogle emner med. Derfor kan du sagtens finde nogle emner, som du gerne vil fokusere på som går ud over testen her.Blooms

taksonomi.

Niveau

Beskrivelse

0 - Ingen viden

Kan ikke genkende

1 – Viden

Kendskab er knyttet til at kunne genkende og til

Beskrive, definere, genkende,

en vis grad gengive information

skelne

Anvende det indlærte, men ikke nødvendigvis

Beregne, forklare med egne ord,

således, at man kan relatere det til andet stof,

give eksempler

2 – Forståelse

Eksempler på adfærdsudtryk

eller forstå det helt til bunds.

3 - Anvendelse

Kundskaber skal kunne overføres til nye

Afprøver, afgøre, klassificere,

situationer eller problemer, som svarer til

konstruere, udnytte, vælge

allerede kendte.

4 – Analyse

Nye og ukendte problemer skal kunne nedbrydes

Finde, identificere, sammenligne

i del-elementer.

5 – Syntese

Meddelt information kan sammenholdes med

Foreslå, kombinere, konkludere,

egne erfaringer, hvorudfra egne opfattelse

organisere, udlede

formuleres.

BK2 – Kompetanceskema

6


Bygningskonstruktøruddannelsen 6 – Vurdering

Der kan foretages en afvejning baseret på

Bedømme, evaluere, kontrollere,

kriterier. Personlige holdninger kan indgå, men

påpege

formuleres da klart som sådanne.

BK2 – Kompetanceskema

7


Bygningskonstruktøruddannelsen

BK2 – Kompetanceskema

8

Kompetanceskema start af 2. semester