Page 1

Gratis FĂĽ en

Professions Bachelor praktikant

i Produktudvikling og teknisk integration

i 8 uger

- til dig, der ikke vil have halve løsninger


Uddannelsen I forbindelse med 3. semester skal den studerende igennem et praktikforløb. Den studerende skal erhverve en praktisk indsigt, der indebærer en progression i forhold til de fag, den studerende har haft på uddannelsen. Denne progression nås ved, at den studerende får indsigt i, hvordan virksomhederne agerer i virkelighedens verden. For at opnå denne indsigt, kræver det naturligvis, at de studerende også i et vist omfang bliver vejledt i virksomheden, så de udover at udføre de anviste arbejdsopgaver, kan stille og få svar på relevante spørgsmål. Virksomheden skal med andre ord være villig til ”at lære fra sig”.

Efter endt praktik kan den bachelor praktikanten føldende: - Reflektere over praksis i virksomheder på baggrund af viden om teknologi som et samspil mellem teknik, viden, organisation og produkt. - Anvende metoder og redskaber til produktudvikling, konstruktion/ teknisk projektering samt teknisk integration - Udvikle egne færdigheder inden for konstruktion/teknisk projektering og udvikling af produkter samt komplekse tekniske løsninger i relation til professionsretningen. - Inddrage energi- miljø- og bæredygtighedsproblemstillinger i udvikling af produkter og tekniske løsninger. - Opsamle relevant viden i publikationer inden for forskning og udvikling til belysning af praktiske problemstillinger inden for produktudvikling og teknisk integration - Formidle tekniske problemstillinger, løsningsmuligheder til kolleger i virksomhedens organisation. - Identificere egne læringsbehov inden for viden, færdigheder og kompetencer på baggrund af praktikopholdet samt udarbejde en strategi/plan for dækning af behovet. - Selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde med kolleger på tværs af virksomhedens organisation.

Forskellige praktikmuligheder Arbejdspladspraktik – Det mest almindelige og mest kendte praktikforløb er kendetegnet ved, at den studerende i perioden sidder i virksomheden og deltager i virksomhedens dagligdag. Denne model er specielt rettet mod studiets afsluttende 4. semester. Projektorienteret praktik er et projektforløb, hvor din virksomhed samarbejder med en eller flere studerende, om løsningen af en konkret opgave, som I definerer i fællesskab. Med denne model er der ikke lagt op til, at de studerende nødvendigvis skal være fysisk tilstede i virksomheden. Derimod kan samarbejdet foregå i form af løbende møder og briefing over mail, Skype, Facebook eller anden elektronisk medie.

Denne model er dog specielt rettet mod studiets 3. semester, hvor der vekselvirkes mellem undervisning og projektarbejde.

Produktudvikling

Formålet med uddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt og professionelt at kunne integrere forskellige teknologier og vidensformer i forbindelse med arbejdsopgaver indenfor udvikling og konstruktion af tekniske systemer og produkter, såvel nationalt som internationalt i overensstemmelse med den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling. Herudover skal den færdiguddannede professionsbachelor kunne varetage tværfaglige teknisk betonede ledelsesopgaver. Uddannelsen skal tillige kvalificere den studerende til at kunne fortsætte i videre uddannelse.

Praktikken

Opgaveformulering Inden den studerende begynder praktikopholdet, formuleres en eller flere konkrete opgaver, som skal løses under opholdet i virksomheden. Opgaveformuleringen udarbejdes af den studerende i samarbejde med virksomheden og skal godkendes af skolen. Den studerende laver en afrapportering over for skolen i form af en slutrapport. Kontrakt Den studerende udarbejder i samarbejde med virksomheden en kontrakt, der indeholder relevante data samt opgaveformul


Uddannelsens opbygning

Bachelorprojekt Praktik

3. Semester

ri o s te ab k ns de d e to Vi me og Innovativ teknologi & produktudvikling

Teknologisk projektarbejde Studieretningsteori (T4)

Bæredygtighed Studieretningsog miljø teori (T6)

is k Tekn ration g i n te

Forsikring Den studerende skal dækkes af virksomhedens arbejdsskade- og ansvarsforsikring.

1. Semester

Professionsbachelor i Produktudvikling og Teknisk Integration

De økonomiske rammer Den studerende fortsætter med at modtage sin SU under opholdet i virksomheden, hvilket medfører, at firmaet ingen økonomiske forpligtelser har over for den studerende.

StudieretninsKonstruktion / teori (T5) projektering

Eventuel hovedopgave Et virksomhedsophold kan fortsætte med, at den studerende også skriver sin afsluttende hovedopgave for virksomheden. Denne hovedopgaves indhold kan ligge i forlængelse af praktikopholdets opgave, eller der kan være tale om en hel ny opgave, som virksomheden ønsker løst. Samarbejdet mellem den studerende og virksomheden vil hermed kunne forlænges til i alt ca. 17 uger.

Den tidsmæssige placering Virksomhedsopholdet er placeret i starten af 4. semester, dvs. henholdsvis februar – marts eller september – oktober på studiets 2. år og har en varighed af min. 8 uger á 37 timer.

2. Semester

ering. Kontrakten godkendes af uddannelsesvejleder/-koordinator og underskrives af den studerende, virksomheden og University College Nordjylland.


Kontakt Har De yderligere spørgsmål om opholdets karakter og rammer, eller om uddannelsen i øvrigt, er De velkommen til at kontakte mig.

Jens Christian Kløve Uddannelsesleder, UCN tlf: 72 69 15 80 e-mail: jck@ucn.dk

Pti  

folder virksomheds praktik