Tussentijdse folder over de kleiputten - september 2019

Page 1

Standpunt Groen Boom: Het standpunt van Groen Boom in dit dossier is en blijft helder. De sanering van deze site moet duurzaam zijn en op een veilige manier gebeuren, met een minimale impact op de omgeving en het milieu, zodat we voor de toekomst gerust kunnen zijn. Dus liever wat meer en wat uitgebreider saneren, dan hals over kop en beperkt ingrijpen om dan binnen enkele jaren opnieuw met problemen geconfronteerd te worden. Bevoegde instanties zullen hiervoor duidelijke studies en onderzoeken op tafel moeten leggen.

De nabestemming moet aansluiten bij de uitkomst van het participatietraject. Dus voor ons GEEN camping voor Tommorowland, GEEN golfterrein, GEEN 2e Schorre-evenementendomein,… Hier past enkel de zachte recreatie zoals ze er ook in de voorbije decennia een plaats had. Wij pleiten ervoor om voor de nazorg en het toekomstig beheer voldoende geld vrij te maken. Daarbij moeten de garanties voor natuurherstel zeer concreet en duidelijk zijn vóór de werken van start gaan. Als blijkt dat de grond uit de Oosterweelwerken bij de sanering kan bijdragen en we hierdoor de kosten voor de gemeenschap, (de belastingbetaler) kunnen beperken, dan kan dit voor ons. Uiteraard moeten we erop toegezien dat ook deze aangevoerde grond zelf niet vervuild is. Sven Cools als Groen schepen zal, binnen zijn mogelijkheden en bevoegdheden, erover waken dat alles hier verder correct verloopt en ingrijpen als dat dreigt niet te gebeuren. U mag als Bomenaar op ons rekenen.

Groen Boom: Koen Peeters, Schaarbos 6 - 2850 Boom 0475 49 02 70 - info@groenboom.be www.groenboom.be www.facebook.com/boomsegroenen Verantwoordelijke uitgever: Groen Boom

Er is heel wat te doen over deze sterk vervuilde kleiputten, het zogenaamde Schorre deelgebied 2. In deze folder willen we u laten kennis maken met het standpunt van Groen Boom .

Sven Cools

Dat hiervoor bomen (zullen) moeten sneuvelen is jammer, maar nodig.

Saneren van de kleiputten tussen Boom, Terhagen en Rumst Een stukje geschiedenis….

Toen de ontginning van de kleiputten in de Rupelstreek 50 jaar geleden sterk begon af te nemen, werden heel wat van de aanwezige kleiputten gebruikt als stortplaats. Zo ook deze putten aan de rand van onze gemeente. Eternit nv stortte er een tiental jaren sterk vervuild asbesthoudend afval. Dit gebeurde op het stuk aan de Bosstraat, op Booms grondgebied dus. In Rumst stortte de stad Antwerpen grote hoeveelheden huishoudelijk afval. Deze stortingen liepen door tot begin jaren ’80… In 1983 konden de milieubewegingen een stortmoratorium afdwingen waardoor in de Rupelstreek meer dan 15 storten definitief sloten. Daarna nam de natuur het gebied van de kleiputten over. Wandelaars, mountainbikers, spelende kinderen,…maakten graag gebruik van het ‘wilde’ groengebied.. De afdekking van het asbeststort was maar pover en dit had gevolgen. Doorheen de jaren kwam her en der asbestafval bloot te liggen. Een bodemonderzoek, uitgevoerd in 2014 (door Technum), maakte duidelijk dat de sanering van het Eternitstort hoogdringend was als gevolg van aangetroffen asbestvezels. Bovendien was het grondwater in de zone van het huisvuilstort zwaar vervuild. OVAM verplichtte bijgevolg de huidige eigenaars,de NV Vlaamse Waterweg (VWW) en de provincie Antwerpen, om beide zones te saneren.

wij komen op voor een leefbare en groene rupelstreek In onze folder van januari 2014 kaartte Groen Boom dat probleem al aan en riepen we de gemeente, de provincie en OVAM op dit verder te onderzoeken en maatregelen te nemen. De provincie startte dan eind 2017 met de nodige studies. Een grondige afdekking van het vervuilde terrein met een ondoordringbare folie en met een dikke laag grond bleek de veiligste werkwijze te zijn.


Op 1 juni 2018 sloten de provincie, de nv Vlaamse Waterweg, de gemeente Rumst en LANTIS (het vroegere BAM) een principeakkoord om hiervoor grond, afkomstig van het Oosterweelproject, te gebruiken. Onder andere Groen-Boom protesteerde hiertegen. Er werd immers gewag gemaakt van een volledige dichtstorting van het hele gebied met een 100% kaalkap tot gevolg en een nabestemming van golfterrein en camping voor Tommorowland. Actiegroepen gingen meteen van start om tegen dit scenario in protest te komen. De provincie startte daarop een participatietraject waarin de burger inspraak kreeg over de nabestemming. Hierdoor verdwenen de 100% kaalkap en volledige nivellering. Er ontstond een ontwerp dat toch meer natuurgaranties voor de toekomst biedt.

De voorbije drie maanden…

In mei van dit jaar stelden omwonenden vast dat er, o.a. door erosie en omgewaaide bomen, grotere plekken asbest vrij kwamen zodat er onmiddellijk gevaar dreigde voor de volksgezondheid. De milieudienst van de gemeente ging daarop onmiddellijk ter plaatse om correcte waarnemingen en staalnames

te doen. Een dringende interventie bleek nodig. De NV Vlaamse Waterweg (VWW) werd met een ‘bevel van de burgemeester’ aangemaand het nodige te doen. De toegang tot het gebied werd verboden en een firma werd belast met het afdekken van de gevaarlijke plekken met een laag aarde, in afwachting van de al besliste definitieve sanering van het ganse gebied. Maar de door VWW aangestelde firma ging zeer onzorgvuldig te werk waardoor nog meer asbestafval aan de oppervlakte kwam. De gemeente liet de werken onmiddellijk stilleggen en nam de noodzakelijke bewarende maatregelen. De brandweer werd ingeschakeld om het gebied te benevelen, de meest urgente plekken werden behandeld en bedekt met geotextiel en aarde. De metingen naar asbestvezels in de lucht in de wijk Bosstraat, gaven gelukkig geruststellende resultaten. Het terrein wordt omheind om verdere toegang onmogelijk te maken. Ook hier ging de aangestelde firma onzorgvuldig te werk zodat de werken meermaals stilgelegd werden in het belang van de volksgezondheid. Vandaag is de omheining geplaatst, zijn de gevaarlijkste stukken (voorlopig)afgedekt en is er een procedure afgesproken om de situatie ter plekke nauwgezet op te volgen.

Vanaf het begin hebben schepen Cools (Groen), de bevoegde gemeentelijke diensten en burgemeester Jeroen Baert er alles aan gedaan om de situatie het hoofd te bieden. Metingen door onafhankelijke deskundigen hebben aangetoond dat er geen asbestvervuiling in de lucht aanwezig is. Groen betreurt dat recent verspreide informatie onterecht angst bij de bevolking probeert te zaaien. Het is niet correct om te beweren dat de volksgezondheid nog altijd in acuut gevaar is. De voorbije dagen waren de werkzaamheden en de omheining ook mikpunt van vandalen die hier op schandalige manier tewerk gingen. Als dit uit protest is, dan is dit zeker niet met een bekommernis voor de gezondheid en veiligheid van de bevolking als drijfveer… Welk motief wordt hier wél nagestreefd?

Een grondige sanering met garanties voor lange tijd

Dat het vervuilde gebied een degelijke sanering nodig heeft, daar is Groen Boom samen met vele anderen van overtuigd. Na het aanbrengen van de ondoordringbare folie en de ophoging met een dikke laag grond kan er opnieuw begroeiing komen. Het zal ongetwijfeld zijn tijd vragen voordat hier terug de wilde natuur is die we vandaag kennen. Uit het participatietraject is duidelijk naar voren gekomen dat een herstel van de huidige situatie maximaal moet nagestreefd worden. D.w.z. dezelfde soort recreatie moet mogelijk zijn en het reliëf in het landschap moet blijven,.… Dat betekent een resolute afwijzing van een camping voor Tommorowland of een golfterrein. De nodige aanvragen en vergunningen voor deze sanering gaan gepaard met openbare onderzoeken waarop alle betrokkenen hun opmerkingen nog kunnen formuleren. Daarom is het onmogelijk om deze sanering nu snel en onmiddellijk uit te voeren zoals sommigen vragen. Het is wel de bedoeling om het landschap grondig te herstellen, zonder uitstel.