Groen boom folder herfst 2015

Page 1

GROENKRANT GROEN BOOM > HERFST 2015

EEN BOSBEHEERSPLAN VOOR HET PARK

5

DIT MOET U WETEN OVER DE KLIMAATTOP IN PARIJS

© Foto: Karl Fret

3

17 voetbalvelden. Dat is de oppervlakte die de open sleuf van de A12 inneemt. Al eens nagedacht wat je daar kan mee aanvangen? Groen Boom daagt je uit! >pagina 4

DE A12: DAAR LIG JE WAKKER VAN Dat de Boomsesteenweg geen “Highway 51” is, zoals De Nieuwe Snaar zingt, is een understatement. De A12 de lelijkste weg van Vlaanderen noemen klinkt misschien nogal sterk, al denk ik niet dat het er ver naast is. Feit is: al meer dan 25 jaar wordt Boom in tweeën gespleten. Sindsdien is er eigenlijk altijd al sprake van geweest om deze weg te overkappen, en dit lang voor het ontstaan van burgerinitiatieven zoals “Ringland”. Meer nog, alle lokale partijen hebben zich het voorbije decennium achter een overkapping geschaard. Huidig minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) geeft aan dat een overkapping duur is en daarmee geen prioriteit. Maar de problematiek omtrent de A12 leeft wel. Zo heeft het districtsbestuur van Wilrijk onlangs een motie goedgekeurd voor de ondertunneling van de huidige viaduct. In Aartselaar is er animo omtrent de gevaarlijke kruispunten. In Boom, waar het toch het meest haalbaar lijkt om een overkapping te realiseren, werd het terug wat stil. Met Groen willen wij dit debat opnieuw onder de aandacht brengen. Groen Boom heeft zich altijd uitgesproken voor een oplossing met aandacht voor de héle A12, van Rupeltunnel tot Antwerpen en van Willebroek tot Brussel. Een lokale overkapping is daarbij één van de acties die ondernomen moeten worden, maar er moet ook aandacht uitgaan naar goede fietspaden, betere busstroken en snelheidscontroles. We zullen daarbij blijven hameren op een verbetering van het treinaanbod, ook in het weekend. En we er over blijven waken dat de lightrailverbinding met Antwerpen en Brussel er ook effectief komt. De overkapping van de sleuf moet dus een onderdeel zijn van een groter geheel, maar

is op zich erg belangrijk i.v.m. de luchtvervuiling. In vogelvlucht is de afstand tussen A12 en Bosstraat/Kapelstraat zo’n 2 km. Dus wonen de meeste bewoners daar binnen de gevaarlijke afstand van 1500 m van een drukke weg. Binnen die straal levert de uitstoot van schadelijke stoffen immers een hoger risico op gezondheidsaandoeningen op. Dit is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Resultaten van verschillende studies omtrent de gezondheidsproblematiek en de uitstoot van gevaarlijke stoffen door (vracht-)vervoer kan u terugvinden op de websites van onder meer het VITO en het Vlaams Departement voor Leefmilieu, Natuur en Energie. > lees verder pagina 4: De A12: daar droom je van

SVEN COOLS Gemeenteraadslid info@groenboom.net

© Foto: Koen Peeters

>

Beste Bomenaar Met dit huis-aan-huis-blad van Groen willen we u graag informeren over enkele thema's die ons bezighouden. Op de 'Boomse' bladzijden vindt u informatie over acties die we plannen rond de A12-Boomsesteenweg. Samen met de andere Groenafdelingen uit de regio willen we de A12 opnieuw op de politieke agenda zetten. Ik nodig u alvast uit de affiche binnenin dit blad aan uw raam te hangen. In juli presenteerde het Boomse gemeentebestuur een nieuw bosbeheersplan voor ons park. Groen Boom is ervan overtuigd dat een doordacht bosbeheersplan noodzakelijk is voor deze groene long, maar we vragen ons af of de Bomenaar hier voldoende is bij betrokken geweest. Op zondag 15 november gaan we er samen wandelen. Ik had ook u daar graag ontmoet! Maar in Boom leeft nog heel wat meer. In onze rubriek ‘Gespot in Boom’ vragen we uw aandacht voor initiatieven die wij zelf zeker de moeite waard vinden. Hebt u zelf ook voorstellen voor onze groene ‘Gespot in Boom’, speel ze ons dan door. Kortom, nu het 's avonds vroeger donker wordt, hebt u hiermee wat extra leesvoer. We staan erop u blijvend te informeren, u hebt daar recht op. Ik wens u in elk geval gezellige en sfeervolle herfstdagen toe.

KOEN PEETERS Voorzitter info@groenboom.net


DE ECONOMIE VAN DE TOEKOMST IS CIRCULAIR

>

Kristof Calvo: "Dit land verdient beter: eerlijke, eenvoudige en groene belastingen."

Tijd voor een echte tax shift © Foto: bigstock

2

>

Voor Groen is het al geruime tijd een belangrijk speerpunt: lagere lasten op arbeid. We moeten onze fiscaliteit grondig durven verschuiven richting milieuvervuiling en een bijdrage van de grootste vermogens. We keken dan ook erg uit naar de afloop van de tax shift van de regering Michel. Groot was dan ook de teleurstelling toen bleek dat deze tax shift uitdraaide op een sisser.

In plaats van waarde te vernietigen, zoals in onze wegwerpeconomie, wordt in een circulaire economie voortdurend nieuwe waarde gecreëerd.

De operatie rechtvaardigheid en vereenvoudiging blijft uit. Sterker nog, de middenklasse en mensen die moeilijk hebben krijgen opnieuw een reeks facturen voorgeschoteld. Aan het systeem van bedrijfswagens, het subsidiëren van file en fijn stof, verandert er niets. Een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens komt er niet. Er komt enkel een mini-speculatietaks van 28 miljoen euro, terwijl er nog eens bijkomend 1,5 miljard bespaard wordt in de sociale zekerheid.

De laatste tijd wordt er meer en meer gesproken over ‘circulaire economie’. Dat is een economie zonder afval. Het afval wordt gewoon opnieuw gebruikt als grondstof. Is dat echt mogelijk? Ja. In Vlaanderen zijn we koplopers in het inzamelen en recycleren van glas, papier, plastic en kleding. Spullen krijgen een tweede leven via de kringwinkels. Repaircafés, waar mensen samen dingen herstellen in plaats van ze weg te gooien, kennen een groeiend succes. De circulaire economie is niet alleen voor alternatievelingen en hipsters, ook grote bedrijven draaien erin mee. Het Antwerpse bedrijf Umicore bijvoorbeeld is een pionier van wereldformaat en recycleert kostbare metalen zoals platina, zilver, zelfs goud, uit laptops en gsm’s zodat ze opnieuw kunnen gebruikt worden. De bouwindustrie streeft naar het beperken van bouwafval en het (hoogwaardig) recycleren van bouwmaterialen. Gips bijvoorbeeld kan oneindig hergebruikt worden als grondstof.

product aan te schaffen, ook al is er maar één onderdeeltje stuk. Er komen gelukkig steeds meer innovatieve bedrijven die afval opnieuw willen gebruiken zoals het bedrijf Nearly New Office Facilities dat nieuwe bureaus maakt van oud materiaal en de Fairphone, een smartphone gemaakt om zo lang mogelijk mee te gaan. Berekeningen tonen aan dat de circulaire economie in Vlaanderen zou kunnen zorgen voor 2,3 miljard euro toegevoegde waarde en 27.000 nieuwe jobs. Als Vlaanderen daarenboven ook nog eens meer werk zou maken van energiebesparing, zou ons dat een bijkomende 3,4 tot zelfs 6,1 miljard euro kunnen opleveren. Financiële winst en jobs liggen voor het rapen, maar helaas verzuimen de huidige regeringen om de bakens hiervoor uit te

De circulaire economie kan zorgen voor 2,3 miljard toegevoegde waarde en 27.000 nieuwe jobs. De basisgedachte van een circulaire economie gaat echter nog veel verder dan recyclage en hergebruik. Het gaat ook over hoe producten gemaakt worden. De producten van de toekomst zijn niet alleen energiezuinig en gemaakt uit duurzame materialen, ze zijn ook zo gefabriceerd dat ze gemakkelijk hersteld kunnen worden. In plaats van waarde te vernietigen, zoals nu gebeurt in onze wegwerpeconomie, wordt in een circulaire economie voortdurend nieuwe waarde gecreëerd. Vooral elektronica zoals smartphones, printers, … worden vaak zo gemaakt dat ze niet al te lang meegaan. Onderdelen zitten vastgelijmd of zijn na een paar jaar al niet meer verkrijgbaar, zodat je wel verplicht wordt een volledig nieuw

Een trendbreuk blijft uit door de vele taboes. Wij zullen de regering Michel blijven bestoken met voorstellen en alternatieven. Want dit land verdient beter: eerlijke, eenvoudige en groene belastingen.

zetten. Groen zal de komende maanden voorstellen op tafel leggen om de circulaire economie in Vlaanderen te boosten zodat Vlaanderen haar voortrekkersrol in recyclage eindelijk kan verzilveren.

KRISTOF CALVO Federaal fractieleider kristof.calvo@groen.be

>

Tom Caals: "De provincies worden uitgekleed in plaats van afgeschaft."

Provincie onder curatele van de stad? De Vlaamse regering besliste onlangs over het verdere bestaan van de provincies. Ze zullen minder taken krijgen, en vele goede initiatieven rond welzijn, cultuur, sport en jeugd dreigen te verdwijnen. De stad krijgt een veto op beslissingen van de provincie. Wie sprak er van vereenvoudiging? Vele organisaties en sectoren zijn ongerust. De situatie van de musea rond Mode, Foto en Edelsmeedkunst is onzeker. De fiscale situatie van Antwerpen maakt dat mensen straks meer belasting dreigen te betalen voor minder provincie. Groen vindt overleg tussen stad en rand cruciaal en pleit daarom voor stadsgewesten. Bestuurlijke hervormingen verdienen een doordachte aanpak.

WOUTER VAN BESIEN Vlaams volksvertegenwoordiger Wouter.vanbesien@groen.be

TOM CAALS Fractieleider Groen provincieraad tom.caals@groen.be


© Foto: Karl Fret

EEN BOSBEHEERSPLAN VOOR HET PARK

Elk kwartaal gaan we op bezoek in een Boomse wijk om ter plekke te kijken naar één of meer projecten, problemen, vernieuwingen… Bij die gelegenheid bent u als wijkbewoner ook heel welkom om ons uw verzuchtingen, positief of negatief, over te brengen, of om gewoon mee te komen wandelen. Onze eerstvolgende wandeling brengt ons naar het park. Daar willen we kennisnemen van het nieuwe bosbeheersplan, maar tegelijkertijd ook wat opsteken van de historiek en van de natuur. Kom gerust mee wandelen. Iedereen is welkom. Afspraak zondag 15 november om 10 uur aan de ingang van het park (parking Spoorweglaan aan ingang tennis en zwembad). We wandelen ongeveer een uurtje en gaan dan samen nog iets drinken. Einde: omstreeks 12.30 uur.

Het bosbeheersplan op voorhand inkijken? > http://www.boom.be

© Foto: Karl Fret

Vierde Openzondagochtendwandeling

Op 29 juli 2015 stelde het Boomse bestuur het nieuwe bosbeheersplan voor het gemeentelijk park voor. Bomenaars konden het ontwerp van dit plan inkijken tijdens de consultatieronde van 5 juli tot 14 augustus. Midden in de schoolvakantie dus: toch wel een zeer ongelukkig gekozen periode als je inspraak van je bewoners au sérieux wil nemen.

© Foto: Koen Peeters

De oppositie stelde dat dit een zeer vreemde periode was voor een consultatieronde. Daarom verlengde het college de periode tot 5 september. Een lichte verbetering maar nog steeds niet optimaal. Bomenaars kunnen het bosbeheersplan nog steeds inkijken op de website van Boom, maar voor bezwaren of opmerkingen is het te laat.

>

Een twintigtal opruimers, jong en oud, waren present aan het Kleibrood voor de opruimactie van "Let's do it!"

GESPOT in Boom: "Let's do it! Belgium" ruimt op Zaterdag 26 september hield 'Let's do it' een opruimactie in Boom. Ook enkele Groen-sympathisanten stapten mee om afval op te ruimen. We vertrokken aan het ecohuis in het park. Via het park, de vijvers, het Conscienceplein liepen we door de Hugo Verrieststraat, de Velodroomstraat, tot aan de Rode Pijl in Hoek. Ondanks het puike werk van de gemeentelijke reinigingsdienst is het ontstellend om te zien hoeveel zwerfvuil je nog overal aantreft... soms op een paar meter van een vuilbak. Het (trieste) resultaat van de opruimactie: we hebben 300 liter drankverpakkingen opgehaald, 140 liter plastiek verpakkingen en 20 liter ander restafval. De drankverpakkingen bestonden uit 265 blikjes, 156 plastiek drinkflesjes, 60 drankzakjes en drankkartons en 24 glazen flessen. Boom is weliswaar weer een beetje properder dankzij deze actie, maar eens te meer blijkt toch dat het nodig is om op bovenlokaal vlak een debat te voeren over zwerfvuil en hoe dit probleem valt te bestrijden.

www.facebook.com/letsdoitbelgium

Dat dit plan nodig was voor het park, daar twijfelt Groen Boom niet aan. Na de ingrijpende houtkap in de rand van het park, vooral uit veiligheidsoverwegingen en omwille van achterstallig beheer, werd er nu een bosbeheersplan opgesteld dat voor 20 jaar de beheersdoelstellingen en maatregelen voor het park vastlegt. Zo kan er duurzaam aan de ontwikkeling van het park gewerkt worden.

vermindert. Tevens moet het noodzakelijke onderhoud het park omvormen tot een inheems bos. Dat komt de biodiversiteit ten goede. Het "kanaliseren van het recreatieve aspect" betekent volgens het plan dat men een “weloverwogen speelzone zal aanduiden”. Overal in het park vrank en vrij rondlopen of spelen zal dus niet meer zomaar kunnen. Met Groen Boom zijn we voorzichtig positief over deze maatregel. Alleen hopen we dat de gemeente de omliggende scholen en jeugdbewegingen voldoende betrekt bij het aanduiden van deze speelzone. En waarom niet meteen samen nadenken over de ontwikkeling van een heus milieuleerpad en een speelbos? Het betaamde niet om dit bosbeheersplan

Laat jeugdbewegingen en scholen mee nadenken over de speelzones Het plan stelt dat het park vooral een recreatieve functie heeft maar dat er momenteel geen officiële speelzone is. Hierdoor is het in principe verboden om van de paden af te wijken. Toch zijn er verschillende “officieuze” paadjes ontstaan door het veelvuldig gebruik door wandelaars. Ook fietsers en ruiters gebruiken paden waarop ze eigenlijk niet toegelaten zijn. Dat heeft gevolgen voor de natuur in het park. Door achterstallig beheer zijn er ook veel uitheemse soorten in het park gekomen "die de potentie van het park onderdrukken”.

te verstoppen in een consultatieronde op een moment dat bijna iedereen, en toch zeker de schoolbevolking, met vakantie was. Groen Boom denkt dat dit bosbeheersplan de gemeente net een buitenkans biedt om meer transparantie en participatie te brengen in een dossier dat ons allen nauw aan het hart ligt.

Het is dus nodig om het recreatieve aspect van het park te “kanaliseren”, zodat de druk op de fauna en flora

SVEN COOLS Gemeenteraadslid info@groenboom.net

3


© Foto: Bart Van den Bossche

DE A12: DAAR DROOM JE VAN

GESPOT in Wilrijk: prachtige studie voor een A12-tunnel in plaats van een viaduct

© Foto: Karl Fret >

Ook in Wilrijk zit Groen niet stil als het om de A12 gaat. "Om Wilrijk leefbaarder te maken, is een hertekening van de A12 en zijn beruchte viaduct nodig", lezen we op hun website. Architect Bart Van den Bossche en Groen Wilrijk maakten een streefbeeldstudie. Geen viaduct, maar tunnels. Geen geluidshinder, wel gezonde lucht. Ruimte voor pleintjes, parkeerzones, een vrije trambaan, veilige kruispunten & brede fietspaden. Te mooi om waar te zijn, denkt u? Neem dan eens een kijkje op de facebookpagina "zonder de brug". Bart werkt in zijn voorstel alle aspecten tot in detail uit. Verkeersknooppunten, openbaar vervoer, tunnelingangen, bouwfasen bij de omschakeling, herbestemming voor de vrijgekomen ruimte: het komt allemaal aan bod. Te duur? Dan wordt het hoog tijd dat we de financiële gevolgen van de viaduct op gezondheid en welbevinden eens een keer in kaart brengen.

Zicht op de A12 vanop het dak van de Flash Tower, weliswaar zonder de sleuf...

Zeventien voetbalvelden! Dat is de ruimte die de sleuf van de A12 inneemt. En dan rekenen we de zijbanen nog niet mee. Deze sleuf snijdt Boom middendoor. Bedenk eens wat de gevolgen zouden zijn voor het leven in Boom als ze overkapt wordt. Groen Boom zoekt naar creatieve Bomenaars die durven dromen. Dromen van een overkapte A12. Bomenaars met ideeën over wat zij zouden doen met de ruimte die ter beschikking komt als deze verkeersader overkapt wordt. Ben jij zo'n Bomenaar? In Antwerpen zien we dat burgers zich organiseren rond Ringland om alternatieve voorstellen te doen over de ring rond Antwerpen. Ook in de omgeving van Machelen verzamelen zich meer en meer burgers en deskundigen die Uplace niet zien zitten en die boeiende alternatieven naar voor schuiven. Zij geloven dat er heel wat ideeën leven bij de bevolking die de moeite waard zijn om te bundelen en op de tafel te leggen bij de overheid.

We leveren je alvast wat inspiratie, maar laat je vooral niet beperken: > Indien in je voorstel de laterale weg (de bovenliggende zijwegen van de A12) wordt heraangelegd, dan komt er nog meer ruimte vrij om creatief mee om te springen. > Het overkappen van het gedeelte aan de Rupel zou meteen de levendige historische band van vroeger tussen de Grote Markt en de stationbuurt kunnen herstellen. Op de overkapping kan dan ruimte komen voor wonen aan ’t water, voor een terminal voor het openbaar vervoer (tram en bus) met aansluiting op het station (lightrail), voor... De A12 ligt op deze plaats zo diep, dat zelfs een ondergrondse autoparking bovenop de sleuf zou kunnen. Zo wordt de Markt van Boom opnieuw een Markt die

Geef kleur aan de A12: ontwerp je eigen voorstel voor een overkapte A12 in Boom Groen Boom is ervan overtuigd dat ook in Boom mensen wonen met creatieve ideeën. We willen al deze ideeën verzamelen en tentoonstellen. Geef je creativiteit dus maar de vrije loop en stuur je inzending in vóór 15 februari 2016. Een tekening, een schilderij, een maquette, een computersimulatie, een filmpje, een sketchupvoorstelling..., het maakt niet uit, als je maar origineel uit de hoek komt.

Stuur je inzending naar info@groenboom.net

naam waardig, met ruimte voor terrassen, evenementen en ander sociaal leven. > Er komt ruimte vrij voor verschillende doeleinden: een sporthal, een cultureel centrum, speelruimte, bedrijfsruimte, woongelegenheid, groen en recreatievoorziening ...

KARL FRET Medewerker Groen Boom info@groenboom.net - 0474 90 95 07

//www.groenantwerpen.be/stadsontwikkeling/ een_groene_boulevard_voor_wilrijk

© Foto: Karl Fret

4

>

De Wereldwinkel en Booms Welkom brengen nieuw leven in de Blauwtraat.

GESPOT in Boom: Wereldwinkel & Booms Welkom geopend in de Blauwstraat Begin september openden Booms Welkom en de Wereldwinkel feestelijk hun nieuwe deuren in de Blauwstraat. Booms Welkom biedt onderdak aan verenigingen die bezig zijn met diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit. Wekelijks kan je er biomanden met fruit en groenten afhalen, er komt vanaf 2016 een Repair Café, Samenlevingsopbouw heeft er haar werkruimte en heel wat verenigingen komen er vergaderen. Samen zorgen ze voor een laagdrempelig onthaal voor al wie naar Boom komt om Nederlands te leren, te werken, te wonen en samen te leven. Boomse vrijwilligers van alle kleuren en afkomsten werken er samen, zodat het leven in de Blauwstraat weer wat meer bruist. BOUDEWIJN GOOS Meer info? Stap eens binnen in Blauwstraat 43 – 45 of e-mail naar boomswelkom@gmail.com


KLIMAATTOP PARIJS

De vijf heetste vragen over de top waar de hele wereld het over heeft

2

3

2015 herfst nationaal.indd 1

Wat staat er op het spel in Parijs? De verwachtingen voor Parijs zijn hooggespannen. De wereldleiders van 190 landen zullen er tijdens de 21ste klimaatconferentie van de Verenigde Naties onderhandelen over een nieuw globaal klimaatakkoord dat de opvolger moet worden van het Kyoto-protocol. De inzet? Een ambitieus internationaal klimaatbeleid dat landen wereldwijd internationaal bindende doelstellingen oplegt om hun uitstoot van broeikasgassen voor de komende tien tot vijftien jaar aan banden te leggen.

gers, verenigingen en bedrijven van dit land. Want in al deze beleidsdomeinen liggen de innovatieve oplossingen al op tafel. De politieke wil en durf om keuzes te maken, daar wachten we op.

4

Waarom is twee graden cruciaal? Klimaatverandering treft nu al wereldwijd miljoenen mensen. Als we niets doen, zal onze aarde tegen eind deze eeuw met twee graden Celsius opwarmen en wordt de situatie onomkeerbaar. Alleen een glazen bol kan voorspellen wat dat precies betekent, maar één ding is zeker: hoe hoger het kwik stijgt, hoe kleiner de kans dat we ons collectief kunnen wapenen, tegen meer extreme weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel en smeltend poolijs. Vooral de meest kwetsbare mensen zullen het hardst getroffen worden, in het Zuiden maar ook hier. Daarom zijn klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid voor Groen twee zijden van dezelfde medaille. Alleen als we allemaal samen een inspanning leveren, kan er echt iets veranderen.

Wat moet het beleid doen? De temperatuur onder de twee graden houden is perfect mogelijk, maar vraagt moed, wilskracht en leiderschap. Europa en België kunnen daarin een belangrijke rol spelen. De klimaattop is het moment om ook onze ministers wakker te schudden om mee koploper te worden naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Met vier klimaatuitdagingen daagt Groen onze ministers verantwoordelijk voor energie, mobiliteit, landbouw en economie daarom uit om elk binnen hun beleidsdomein werk te maken van een ambitieus en inspirerend klimaatbeleid dat goed is voor de bur-

5

Hoe groot is de kans op een akkoord? We mogen gerust hoopvol zijn. De klimaatbeweging beleeft een renaissance. Nog nooit was er zoveel goodwill en actie. De grote vervuilers zullen in Parijs naar alle waarschijnlijkheid wel het akkoord tekenen en ratificeren. Ook China, de Verenigde Staten en zelfs de paus nemen een duidelijke(re) klimaatvisie aan. Intussen gaan overal in de samenleving burgers en bedrijven aan de slag met innovatieve oplossingen. Al die hoopvolle klimaatinitiatieven samen leggen de kiem van verandering en maken duidelijk dat mensen actie willen. Het is die druk van onderuit die er mee kan voor zorgen dat we in Parijs een sterker akkoord uit de brand slepen.

De bevolking wil het, de bedrijven willen het, nu is het aan de politiek om leiderschap te tonen. MEYREM ALMACI Voorzitster Groen

Waarom is dat voor mij belangrijk? Klimaatverandering gaat niet alleen om de planeet redden. De klimaatstrijd is het perfecte excuus om in België, Europa en de hele wereld werk te maken van een betere samenleving, op maat van mens én planeet. Want maatregelen nemen voor het klimaat heeft overal ter wereld een positief effect op het dagelijkse leven van mensen. Het zorgt voor meer jobs, gezondere en meer energieonafhankelijke burgers en leefbaardere steden en gemeenten. Een Europa met meer hernieuwbare energie en minder vervuiling levert 420.000 Europeanen een job op en spaart Europa jaarlijks 46.000 vroegtijdige sterfgevallen en 150 miljard euro aan energiekosten uit.

Ondek al onze voorstellen en het laatste nieuws over onze klimaatcampagne: GROEN.BE/KLIMAATUITDAGINGEN

© Imagedesk - Bart Dewaele

1

© Bigstockphoto

2015 is het jaar van het klimaat. Het jaar waarin Obama, Radiohead en zelfs de paus aan de klimaatalarmbel trekken en overal ter wereld burgers massaal van zich laten horen. Ook in ons land blaast de klimaatbeweging verzamelen. Negenduizend Belgen, waaronder enkele bekende gezichten, brengen onze regeringen voor de rechtbank, uit liefde voor het klimaat. In heel het land zijn wakkere burgers intussen onderweg naar Parijs, waar eind november een cruciale klimaattop plaatsvindt. Wat daar precies op het spel staat en waarom dat ook voor jou belangrijk is, ontdek je hier.

10/13/2015 10:28:37 AM


GESPOT in Boom: tweede Kringloopatelier zondag 22 november in het Atheneum In het kader van de Europese Week van de Afvalvermindering organiseren LETS Rupel, Transitie Rupel en Boom Canvas in samenwerking met de gemeente Boom, het OCMW Boom en de provincie Antwerpen, het Kringloop Atelier 2015. De Europese week van de afvalvermindering (EWAV) is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer. Elk jaar werkt deze 'Week' rond één specifiek thema. Vorig jaar ging dat over het voorkomen van voedselverspilling. Dit jaar staat “dematrialisatie” in de aandacht. In mensentaal betekent dat: “meer doen met minder”. Bekende voorbeelden binnen dit thema zijn LETS, Autodelen, enz… Dit jaar zullen we dus meer de focus op de deeleconomie leggen, met een grotere aanwezigheid van LETS (Local Exchange en Trading System) en andere “deel”initiatieven. Ook het Repair Café en het “Speelgoedgeefplein” zullen weer van de partij zijn. Het Kringloop Atelier 2015 vindt plaats op zondag 22 november in het Koninklijk Atheneum te Boom. Het start om 11 u. en eindigt omstreeks 17 u. Doorlopend kan men deelnemen aan creatieve upcycling workshops, het Repair Café en infomomenten rond duurzaamheid, transitie en deeleconomie. //www.kringloopatelier.be www.facebook.com/kringloopatelier Info: Sven Cools 0499 74 34 36 -

GESPOT in Boom: krijgt de Rode Pijl een opknapbeurt? De Kaaimannen (organisatoren van Hoekstock en Theater aan 't Water) willen de Rode Pijl tegen 15 mei 2016 restaureren. De Rode Pijl, een kunstwerk in de wijk Hoek aan de Rupeldijk, is gemaakt in 1983 naar een ontwerp van Paul De Nil. Op 15 mei 1983 werd het monument feestelijk ingehuldigd, naar aanleiding van het stortmoratorium dat toenmalig minister van Leefmilieu Lenssens afkondigde. Hij deed dat onder druk van de bevolking van de Rupelstreek, die er, samen met ALR (Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek), jarenlang actie rond gevoerd had. Groen Boom hoopt dat de Kaaimannen voldoende middelen en steun vinden om deze restauratie te realiseren, zodat de Rode Pijl ons blijvend zal herinneren aan dat heuglijke moment van 15 mei 1983. //www.kaaimannen.be/ -

Groen Boom: actief in de gemeentelijke raden We willen u graag nog voorstellen aan Sita Vanderheyden en Iris Claessen. Beiden zijn actieve leden in de kern van Groen en zijn ook onze vertegenwoordigers in de gemeente: Sita in de middenstandsraad en Iris in de cultuurraad. De middenstandsraad is een brug tussen onze handelskern en het gemeentebestuur. De cultuurraad buigt zich over de budgetten en de programmatie van het Cultureel Centrum. Zo houden we op alle gemeentelijke vlakken een vinger aan de pols...

Deze krant is een uitgave van Groen. Gedrukt op 100% gerecycleerd papier en zonder water door Eco Print Center.

®

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci, Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

VAN FIETSSTRAAT TOT SPEELWEEFSEL: HET KAN BETER

© Foto: Karl Fret

6

>

Op enkele plaatsen vinden we fietswegen en speelweefsel, maar nog steeds is het totaalplaatje voor Boom veel te mager.

Volgens Groen Boom heeft onze gemeente nood aan verfijning. In onze vorige folder gaven we al aan dat ons dorpscentrum beter autovrij wordt. De markt en de winkelstraten kunnen gezellige wandelruimtes worden. Maar er moet en er kan nog veel meer. In het begin van deze legislatuur keurden meerderheid en oppositie een voorstel van Groen goed om, waar het kan, fietsstraten in te richten. De realisatie hiervan laat nog steeds op zich wachten. Een doordacht fiets(paden)beleid zou de hiaten kunnen aanpakken zodat we alle hoeken van

We merken hier te weinig van. Het enige 'groen' dat we in het centrum zagen verschijnen zijn wat bloembakken van oude paletten, met (verdorde) berkenbomen in dezelfde bakken. We schreven het eerder al: deze meerderheid toont te weinig ambitie om de zaken grondig aan te pakken.

Voor kinderen een weefsel van speelruimten creëren die veilig bereikbaar zijn onze gemeente met de fiets op een aangename en veilige manier kunnen bereiken. Maak daarbij nog werk van meer open, groene ruimten, verspreid in de gemeente en bereikbaar via deze fietspaden, en je krijgt een mooiere en aangenamere leefomgeving.

Nu we halverwege de legislatuur zijn doen we hierbij nogmaals een oproep om er echt werk van te beginnen maken. Dit zou toch de coalitie van de 'verandering' zijn? Voor Groen moet het inderdaad 'veranderen'!

Voor de kinderen creëren we zo een weefsel van speelruimten die veilig bereikbaar zijn. Open ruimte zorgt er ook voor dat mensen meer kansen hebben om mekaar te ontmoeten. En dat is een voorwaarde om mekaar te leren kennen, om te komen tot samenleven en wederzijds respect. KOEN PEETERS Voorzitter info@groenboom.net

Groen Boom

info@groenboom.net

Sven Cools

www.groenboom.net

Bassinstraat 73

@groen

2850 Boom

www.facebook.com/Groen Boom


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.