Page 1

h

nieuwsbrief van stichting hulp oost-europa, nr. 8, december 2010

magazine

‘Hulp aan kinderen blijft voor onze kerk een speerpunt. Zeker nu de economische situatie in Roemenië slecht is’ pagina 4

en verder: Niet bij de pakken neerzitten Computerproject Dit deed HOE in 2010


voorbeeld

Bouwen met God Zoals pijlen zijn in de hand van een held, zo zijn de zonen (en dochters) dicht Salomo in psalm 127. Hij weet hoe belangrijk kinderen zijn! Een erfdeel van de HEERE noemt hij ze! In psalm 127 gaat het over het bouwen van het huis en het gaat over het bewaken van de gebouwen, de stad. Salomo was ervaringsdeskundige! Hij heeft uiteindelijk de tempel, het huis van God op deze aarde, gebouwd. Alle reden dus om naar hem te luisteren. Wij bouwen wat af! Wij bouwen aan ons leven, aan ons gezin, aan onze carrière, aan de gemeente. “Doe het met God” raadt Salomo ons. Doen we het zonder Hem dan is het tevergeefs. Doen we het met Hem dan ontvangen wij het “als in de slaap”. We mogen ook vertalen “de HEERE geeft zijn geliefden slaap”; we ontvangen rust op ons werk. Niet stressen in eigen kracht! Maar Salomo denkt verder. Hij spreekt over het bouwen en bewaren van de stad. Daar zijn mensen bij nodig, nu en in de toekomst. De stad moet verdedigd worden en de vijand moet niet alleen bestreden maar ook weersproken worden. Dat vraagt betrokkenheid en inzet van jongeren. Dat vraagt zorg en toerusting voor kinderen en jongeren, ook in Oost-Europa. Daarom investeert HOE op allerlei manieren in zorg voor kinderen. Lees erover in dit blad: een kindertehuis, gezinsadoptie, kinderhulp. En vooral: lever uw bijdrage, zodat dit werk door kan gaan.

Drs. J. Braaksma, voorzitter


Resultaat van uw steun:

h magazine is een gratis uitgave van Stichting Hulp Oost-Europa. Bezoekadres Wattstraat 2, Barneveld Secretariaat Postbus 455, 3770 AL Barneveld Tel.: (0342) 420 554 (van 9.00 tot 12.30 uur) Fax: (0342) 420 553 info@hulpoosteuropa.nl www.hulpoosteuropa.nl Postbank 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld Stichting Hulp Oost-Europa is een hervormd-gereformeerde stichting die tot doel heeft: geestelijke en materiële hulp te verlenen aan kerken en personen in Oost-Europa. De stichting belijdt en aanvaardt Gods Woord als enige grondslag voor leer en leven, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. Legaat of erfstelling Indien u de stichting met een legaat of erfstelling wilt gedenken, gelieve te vermelden: ‘Ik legateer vrij van lasten aan stichting Hulp OostEuropa, gevestigd te Barneveld, een bedrag van €......’ Giften aan de stichting komen in aan­merking voor belastingaftrek ingevolge artikel 47 van de Wet op de inkomstenbelasting. Bestuursleden J. Braaksma (voorzitter) Mw. G. Geluk (secretaris) G. Molenaar (penningmeester) F.A. van den Berg K. Bos A. Heldoorn M.J. Huizer J.M. Migchels G.J. van Norel T. Tanghe P. van Driel (erelid) Comité van aanbeveling Dr. C.P. Boele, Overberg Mevr. Drs. E.J. van Dijk, Veenendaal Ds. K. van Meijeren, Ede Ds. J. C. den Ouden, Opheusden Dr. S.D. Post, Gorinchem Drs. L.N. Rottier, Bodegraven Drs. P.J. Vergunst, Apeldoorn Ds. H.J. van Wijnen, Nieuwegein Ds. D. van der Zwaag, Veenendaal Fotografie Stichting Hulp Oost-Europa Folkert Rinkema Vormgeving Frivista - (y)our mission, Amersfoort Druk De Bunschoter, Bunschoten-Spakenburg ISDN 0925-3076

Miniboekjes ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ In de afgelopen jaren zijn op kleine schaal vier deeltjes van de miniboekjes ‘Wat de Bijbel ons vertelt’ met platen van Kees de Kort, die in een Hongaarse versie waren verschenen, verspreid onder de contacten van stichting Hulp Oost-Europa. De reacties van kinderen waren erg positief. De boekjes zijn op sommige plaatsen gebruikt bij het kinderwerk in kerkelijke gemeenten. Op andere plekken zijn ze verspreid via winterhulppakketten. Op basis van de positieve reacties heeft stichting Hulp Oost-Europa besloten de uitgave van de complete serie (28 deeltjes) mogelijk te maken. De boekjes zijn bestemd voor het Hongaarstalige gebied. De tekst is heel basaal. Achterin de boekjes wordt het complete Bijbelgedeelte waar de tekst op is gebaseerd afgedrukt. De uitgave en verspreiding zal worden verzorgd door uitgeverij Parakletos in Hongarije. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft toestemming gegeven de platen van Kees de Kort te gebruiken. Stichting Hulp Oost-Europa heeft het plan om vanaf 2011 per jaar een serie van 4 deeltjes financieel mogelijk te maken. Op dit moment zijn de deeltjes in een oplage van 3.000 beschikbaar. De titels zijn: De verloren zoon, het dochtertje van Jaïrus, de 12-jarige Jezus en het paasverhaal. We zijn blij dat mede door uw bijdragen voor dit project de eerste boekjes verspreid kunnen worden in Hongarije en de Oost-Europese landen waar ook Hongaars wordt gesproken. We hopen dat op deze manier vele kinderen de mogelijkheid krijgen kennis te maken met de Bijbelverhalen en dat ook ouders aangezet worden de Bijbel te gaan lezen.

Onze hartelijke dank!

Inhoud van dit nummer: 04 Kinderhulp in Oost-Europa blijft nodig 08 Column 10 Lifestory 11 Wat deed HOE in 2010 14 Wij bedanken 15 Nieuws

3


Kinderhulp in Oost-Europa blijft nodig 4


5


De meeste kinderen in Nederland kunnen in een vrije en ongedwongen sfeer opgroeien, spelen en leren. In Oost-Europa hebben veel leeftijdsgenootjes die mogelijkheden helemaal niet. Wezen, straatkinderen, gehandicapten en Romakinderen zijn verschoppelingetjes, zo jong als ze zijn. Stichting Hulp Oost-Europa wil hen, met uw hulp, steunen. Helpt u mee?

zaten ze onder de blauwe plekken. Ze hebben geen vertrouwen in andere mensen en zijn bang. Omdat Ionut niet naar school ging, loopt zijn ontwikkeling ver achter. De kinderen zijn niet gewend om geknuffeld te worden. Ze hebben er geen idee van wat normaal is. Zo vond Ionut het heel normaal om een grote troep te maken in de badkamer. Hij snapte niet dat kinderen in het tehuis zich wasten en kleedden om er netjes uit te zien. Hij dacht dat het allemaal zo hoorde zoals hij het deed. De oudste broer van Ionut en Roxana woont tijdelijk bij zijn oma. Zodra de papieren rond zijn, zal hij ook naar Jozef verhuizen.

Kinderen zijn kwetsbaar. Iemand die weinig of geen liefde ontvangt in zijn jeugd, zal het later moeilijk krijgen. Hopelijk geldt dit niet voor de kinderen in het kindertehuis Jozef in Boekarest (Roemenië). Zij krijgen de warmte en liefde die ze thuis missen, maar of ze hun problematische verleden te boven komen, is maar de vraag.

Het kindertehuis Jozef is onderdeel van de Roemeens Evangelische Kerk (BER). Voorzitter van deze kerkgemeenschap is Ioan Botgros. De kerk schenkt veel aandacht aan hulpverleningsprojecten voor kinderen, maar ook aan arme gezinnen in de stad en op het platteland. “Hulp aan kinderen blijft voor onze kerk een speerpunt. Zeker nu de economische situatie in Roemenië slecht is.” Volgens Ioan Botgros probeert de Roemeense overheid er alles aan te doen om de crisis te beteugelen. “Zo zijn de salarissen van mensen die bij de overheid werken 25 procent gedaald. De regering heeft nog meer maatregelen genomen, maar of daarmee de economische situatie verbetert, is maar de vraag. Overigens zijn de voedselprijzen met 20 procent gestegen.” “De afgelopen jaren zijn veel Roemenen naar het westen vertrokken om daar geld te verdienen voor hun gezin. Dit heeft negatieve gevolgen gehad voor de stabiliteit in de gezinnen. Helaas is door de crisis de werkeloosheid onder deze groep ook groot, waardoor het thuisfront in financiële problemen komt. We merken dat steeds meer gezinnen de kinderen niet naar school sturen, omdat de kosten te hoog zijn. Men laat de verwarming afsluiten, omdat de energiekosten bijna onbetaalbaar zijn geworden. Vorig jaar leefde zo’n 35 procent van de bevolking onder de armoedegrens. Nu is dat gestegen tot 45 procent.”

Roxana is vier jaar en Ionut is zes jaar. Deze twee kinderen wonen sinds kort in het kindertehuis Jozef. Ze zijn er gebracht door hun vader. Hij is monteur en werkt veel in het buitenland. Zijn vrouw is huisvrouw en werkte daarnaast ook in de nachtploeg van een restaurant. Zij is de oorzaak dat de vader de kinderen bij haar heeft weggehaald want zij mishandelde de kinderen. Als ze moest gaan werken dan liet ze de kinderen alleen thuis en bond ze vast aan bed. Ze kregen een speeltje en een beetje water. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de kinderen. Toen ze gebracht werden,

Ioan Botgros - en met hem vele Roemenen - zien de komende wintermaanden met grote zorg tegemoet. “Analysten hebben in de Roemeense media geschreven dat we het hoogtepunt van de crisis nog niet hebben bereikt. We hopen maar dat de winter niet te hard toeslaat, anders verwachten we een extreem kritische situatie.” De BER ziet het aantal hulpvragen, vooral van gezinnen stijgen. “We willen de verantwoordelijkheid voor het omzien naar de arme naaste ook bij onze gemeenten leggen. Dit jaar zullen we voor het eerst


ook in onze kerken gaan collecteren. Maar onze financiële draagkracht is niet groot, daarom is hulp vanuit Nederland nog steeds hard nodig.” Hulp Oost-Europa Niet alleen in Roemenië ondersteunt Stichting Hulp Oost-Europa kinderhulpprojecten. Ook in andere landen, zoals Oekraïne, Polen, Hongarije en de Balkan zet de organisatie zich in om samen met de plaatselijke kerken en christelijke organisaties kwetsbare kinderen een helpende hand te bieden. In Oost-Europa staat goede hulpverlening aan gehandicapten, straatkinderen en zigeuners in de kinderschoenen. De ontwikkelingen zijn zeker positief, maar veel hulp komt nu nog voor rekening van buitenlandse hulporganisaties. Goede voeding, kleding en onderwijs heeft natuurlijk een prijskaartje. Als christelijke hulpverleningsorganisatie wil stichting Hulp Oost-Europa niet alleen deze basiszorg bieden. We zien het ook als opdracht om kinderen met het Evangelie in aanraking te brengen. Dit kunnen we niet zonder uw steun. Zo kunt u helpen: Bidden Het gebed is een krachtig middel. We vragen u te bidden voor kinderen en jongeren aan de rand van de samenleving in Oost-Europa, bijvoorbeeld voor Roma- en straatkinderen. Bid dat er voor hen opvangmogelijkheden komen en dat ze Jezus Christus leren kennen als hun Herder en Heiland. Bid voor weeskinderen, dat er naast goede opvang

ook kansen komen om naar school te gaan. Bid voor gehandicapte kinderen, dat ze liefdevol verzorgd worden en niet als minderwaardige mensen worden weggestopt. Bid ook voor de leiding dat zij kracht krijgen. Geven We hebben ook financiële steun nodig om dit werk te kunnen laten doorgaan. U kunt een gift overmaken op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kinderhulp 2010’. Let op: Als u bijgevoegde acceptgiro (met betalingskenmerk) gebruikt, dan komt uw gift ten goede aan het werk van de stichting in het algemeen. Kinderadoptieprogramma Eén bepaald kind helpen kan ook. Het kinderadoptieprogramma is hiervoor de uitgelezen mogelijkheid. Wij zoeken ‘adoptieouders’ voor kinderen uit de tehuizen in Roemenië en Oekraïne. Neem hiervoor contact op met het kantoor van stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld (info@hulpoosteuropa.nl of 0342-420554). Familiefonds U kunt ook meedoen in het Familiefonds. Dit fonds is door de stichting in het leven geroepen om financiële middelen te werven voor de allerarmsten en zwakken in de samenleving, waaronder de Roma, weeskinderen, gehandicapten en straatkinderen. U doet al mee voor 5 euro per maand. Kijk voor meer informatie op www.hulpoosteuropa.nl -> Projecten -> Per land -> Diverse landen -> Familiefonds.

7


column

Niet bij de pakken neerzitten Martin de Graaf, vrijwilliger van Stichting Hulp Oost-Europa en verantwoordelijk voor de projecten in het midden van Roemenië bezocht dit jaar twee oudere zussen in Cluj in het kader van de winterhulpactie. “Kati (Kathalyn) en Maria zijn twee ongetrouwde zusters op gevorderde leeftijd die samenleven en elkaar moeten helpen, want Maria heeft diabetes type-1. Ze heeft daardoor inmiddels een niervergiftiging opgelopen. Ze heeft ook problemen met het vasthouden van vocht. Haar zus Kati helpt haar bij een zorgvuldige medicatie, door onder andere regelmatig de bloeddruk, het gewicht en het bloedsuikergehalte te bepalen en op basis hiervan de juiste hoeveelheid insuline vast te stellen. Kati is sinds de geboorte gehandicapt aan haar benen, zodat zij niet kan lopen. Daardoor moet Maria veel praktische zaken regelen. Zo vullen de zussen elkaar prima aan. Bijzonder is dat Kati destijds de mogelijkheid kreeg een behoorlijke schoolopleiding te volgen, terwijl dat helemaal niet gebruikelijk was en zeker niet als je gehandicapt was. Zij kon voor deze opleiding niet in haar eigen woonplaats terecht en moest daarvoor naar het verafgelegen Craoiva. Daarbij speelde ook nog het taalprobleem een rol, want de zussen zijn van Hongaarse afkomst en spreken Hongaars. Op de school in Craoiva werd alleen Roemeens gesproken. Ze rondde haar opleiding af, maar helaas bleek er nauwelijks werk voor haar te zijn. Maar het weinige werk dat ze uiteindelijk vond, stelde het tweetal wel

8

in staat behoorlijk zelfstandig te functioneren. Ze zien dat ook als een stuk leiding in hun leven. Zeker als je bedenkt wat zij allemaal hebben meegemaakt. Zij zijn bijvoorbeeld in de periode dat de communistische regering het voor het zeggen had in Roemenië van de één op de andere dag uit huis gezet. Na verloop van tijd kregen ze wel een flat aangewezen waar ze nu nog wonen, maar ze kregen geen compensatie voor de geleden financiële schade. Inmiddels heeft Kati via een Zwitserse hulporganisatie ook een scootmobiel gekregen, zodat zij niet aan huis gebonden is en zelf wat boodschappen kan doen. Ze ziet dat als een groot voorrecht, want de zussen proberen zoveel mogelijk alles zelf te doen en zelfstandig te blijven. Daarbij speelt het dagelijks leven zich grotendeels af in de keuken. Kati heeft haar plekje bij het fornuis zodat ze zelf kan koken. Ze zorgt er ook voor dat allerlei zaken die ze echt bij de hand moet houden in de buurt voor het grijpen liggen. Het verblijf in de keuken heeft ook nog andere voordelen. Hier kunnen zij zich ’s winters nog enigszins verwarmen. Voor volledige verwarming van de woning is simpelweg geen geld. De zussen stralen een zekere blijmoedigheid uit die weldadig aandoet, waarbij zij met enige regelmaat naar boven wijzen, vanwaar zij hun hulp verwachten en dat ook uitspreken. Voor hen is de winterhulp meer dan een aanvulling op hun beperkte inkomen: het is een stimulans om niet bij de pakken neer te zitten, in de wetenschap dat er elders christenen zijn die zich hun situatie aantrekken en helpen.


Hoe u kunt helpen: 1>Z  onder moddervoeten naar school Lekker spetteren door de plassen is een leuke bezigheid voor ieder kind. In Oekraïne gaat de lol er gauw vanaf als er geen andere manier is om bij school te komen. De kinderen, ouders en leerkrachten moeten elke dag door de blubber en de plassen om de schooldeur te bereiken. Met natte voeten in een koude school zitten, is niet echt gezond en ook de moeders en de juf zijn beslist niet blij met de bagger die de kids met zich meebrengen thuis en in het schoollokaal. Stichting Hulp Oost-Europa wil helpen, zodat men niet meer door de modder hoeft te lopen. Graag zouden we in het Oekraïense dorpje Tiszakátelek 500 meter betonpad willen aanleggen. Iedere meter kost 8 euro. Hoeveel meter neemt u voor uw rekening? Maak uw bijdrage over op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld o.v.v. ‘Betonpad voor school’.

2>O  ndersteun sociaal werkster en evangeliste Mama Ina is 76 jaar en lid van de Roemeens Evangelische Kerk (BER). Acht jaar geleden had zij de leiding over een aantal straatkindertehuizen. Door vernieuwde wetgeving en geldgebrek werden deze huizen gesloten. Mama Ina –zelf wees vanaf haar 5e jaar– heeft een sterke binding met wees- en straatkinderen. Ze is gestart met een voedselproject vanuit haar tweekamerflat. Dagelijks maakt ze in haar kleine keuken maaltijden klaar. Hiermee voorziet ze straatkinderen uit de riolen, zwervers en vluchtelingen van voedsel. Ook neemt ze van tijd tot tijd straatkinderen mee, die ze dan laat douchen en van tweedehands kleding voorziet. Tijdens deze activiteiten deelt ze evangelisatiemateriaal uit en probeert de kinderen met het evangelie te bereiken. Mama Ina bezoekt ook opvangcentra in Boekarest waar bejaarden overnachten. Zij voorziet hen ook af en toe van maaltijden. Het werk kost veel geld. Graag zou ze voor dit werk een tweedehands auto willen kopen om al deze maaltijden rond te brengen. Helpt u mee? Er is 3.000 euro nodig om dit werk, dat het hele jaar doorgaat, te kunnen bekostigen. Uw bijdra-

ge is welkom op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp OostEuropa in Barneveld, o.v.v. ‘Hulp aan straatkinderen’.

3 > Sponsor een (Kinder)Bijbel Een Bijbel en Kinderbijbel hebben is voor ons vanzelfsprekend. Vaak hebben we zelfs meer dan een exemplaar beschikbaar. Tot op de dag van vandaag zijn er nog veel christenen in Oost-Europa die geen Bijbel of Kinderbijbel hebben. Ze hebben het geld niet om er een te kopen of ze hebben geen mogelijkheden naar een grotere stad te reizen waar ze er een kunnen kopen. Zij zien ernaar uit om er een te ontvangen. Helpt u mee om het Woord van God te verspreiden in Oost-Europa? Voor 3 euro kunt u iemand in Oost-Europa blij maken met een Bijbel. Voor 10 euro kunt u iemand in Oost-Europa blij maken met een kinderbijbel. U kunt uw gift overmaken op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Sponsoring Bijbel’. U kunt ook meedoen met de maandelijkse Bijbelsponsoractie waarbij u 3 euro (of een veelvoud ervan) per maand via automatische incasso laat afschrijven. Neem contact op met de stichting en we regelen het graag voor u. Telefoon (0342) 420 554 of email: info@hulpoosteuropa.nl.

9


Lifestory:

Vakantiebijbelkamp in Roemenië “Wij zijn God dankbaar dat we dit jaar weer een kinderkamp konden organiseren,” vertelt leidster Melinda Boros. “We verbleven op het kampeerterrein Mahanaim, 120 kilometer van Oradea. De camping is van de Christian Endeavour-beweging (piëtistische beweging binnen de Hongaarse Hervormde Kerk in Roemenië, red.). We waren met 43 kinderen en 12 leiders. Het thema van dit vakantiebijbelkamp was: “Het is zaliger te geven dan te ontvangen. (Handelingen 20:35)”. Ons belangrijkste doel was dat de kinderen dit Bijbelvers konden toepassen op hun dagelijks leven. We hebben met de kinderen ook gesproken over dat je mensen niet kunt liefhebben als je egoïstisch bent. Daarbij kwam naar voren dat we Gods hulp nodig hebben om elkaar te accepteren en lief te hebben. We begonnen iedere dag met een korte overdenking, waarna we uit elkaar gingen in kleine groepjes om te discussiëren. Daarna hadden we een creatieve activiteit, die te maken had met het onderwerp. 5 dagen De eerste dag was het thema: ‘Wie ben ik?’ De tieners en de jongeren hebben nog geen gevoel

10

van eigenwaarde. Ze worstelen met een negatief zelfbeeld. Ze kunnen niet aanvaarden dat God met iedereen een doel heeft. Nadat we daarover hadden gesproken kregen de jongelui een fotolijstje die ze mochten versieren. De tweede dag spraken we over de egoïstische mens. Deze mensen leven voor zichzelf en houden geen rekening met God en de naaste. Alleen God kan ons leven veranderen. De derde dag was het onderwerp: ‘God is liefde’. Zijn liefde was zo groot dat Hij Zijn Zoon voor ons opofferde. De vierde dag hebben we nagedacht over het gebod van de liefde, zoals dat geschreven staat in 1 Korinthe 13. De vijfde dag was het thema: ‘Het is zaliger te geven dan te ontvangen’. God leert ons om onze naaste lief te hebben. Zondags preekte een jonge theologiestudent over het centrale thema. We danken God voor de vele zegeningen die we mochten ontvangen. We bedanken ook de donateurs, die ons in staat stelden om zoveel kinderen deze kampweek aan te bieden. De gezinnen waar deze jongelui uit komen hebben vaak financiële problemen. Er waren enkele kinderen die nog nooit op kamp waren geweest. Het was een geweldige ervaring om te zien hoe God werkt in de harten en levens van kinderen.”


Wat HOE deed in 2010: 1 > Gemeentezaal in Brzotin Ds. Mudi uit Brzotin (Slowakije) wil een voormalige gemeentezaal ombouwen tot een weeshuis. Eerder dit jaar vroegen we aandacht voor dit project. Helaas kwamen er geen giften binnen. Er is nog 1.000 euro nodig om het gebouw klaar te maken. Uw gift is nog steeds welkom. Maak uw bijdrage over op giro 8887, t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa o.v.v. ‘Bouw gemeentezaal Brzotin’.

2 > Kamphuis voor Romakinderen Romakinderen uit Cluj krijgen ieder jaar de mogelijkheid om mee te doen met een vakantiebijbelweek in de bergen. Helaas is het kamphuis in Borsec nog niet af om de kinderen een goed onderkomen te bieden. Er is nog 3.840 euro nodig om het gebouw van elektriciteit te voorzien, zodat er ook ’s avonds en ’s nachts verlichting is. De afgelopen maanden kwam 660 euro binnen. Er is dus nog ruim 3.000 euro nodig. Wilt u/wil jij bijdragen aan de aanleg van onder andere 500 meter elektrische kabel. Hoeveel meter neemt u voor uw rekening? Maak uw bijdrage over op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kamphuis Borsec’.

3 > Verslavingszorg in Roemenië De Bonus Pastor Foundation (Stichting Goede Herder), gevestigd in Cluj, heeft van de Roemeense overheid in Ozd een landgoed in bruikleen gekregen van acht hectare met daarop een vervallen kasteel. Op het terrein zijn inmiddels mogelijkheden ontwikkeld om alcoholverslaafden te laten afkicken. Stichting Hulp Oost-Europa vroeg dit jaar aandacht voor dit project. Inmiddels is ruim 2.000 van de gevraagde 5.000 euro aan verslaafdenzorg en afkickprogramma’s binnen. Helpt u mee met de laatste loodjes? Uw bijdrage is hartelijk welkom op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Bonus Pastor’.

4 > Kinderziekenhuis Bethesda Hulp Oost-Europa heeft al jarenlang contact met het christelijk kinderziekenhuis Bethesda in Budapest (Hongarije). De financiële situatie van Bethesda is zorgelijk. Hongarije verkeert in een zware economische crisis. Op de gezondheidzorg wordt sterk bezuinigd. Er is de afgelopen periode 330 euro binnengekomen om speel-, leer- en evangelisatiemateriaal aan te schaffen voor de kinderen en hun ouders.

5 > Evangelisatiepost in Roemenië Turcin Daniël is lid van de Roemeens Evangelische Kerk (BER), een kerkgemeenschap in het zuiden en oosten van Roemenië. De evangelist leeft van giften. Hij krijgt ook financiële hulp van Nederlandse spon-

sors. Turcin Daniel is bezig met de bouw van een kerk in een van de dorpen waar hij evangeliseert. Arbeidskosten zijn er niet, want de evangelist doet alles zelf. Er was een bedrag van 5.000 euro nodig. U gaf de afgelopen periode ruim 2.000 euro. Er is nog geld nodig. U kunt uw bijdrage overmaken op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Kerkbouw BER’.

6 > Maaltijd voor straatkinderen In Velyki Mosti (Oekraïne) is een kleine christengemeente. Iedere zaterdag zien de dominee en zijn dochters kans tussen de twintig en dertig straatkinderen in de gemeentezaal bijeen te brengen en hen op een eenvoudige manier een Bijbelverhaal te vertellen, met een leuke verwerkingsopdracht. Ze krijgen ook een maaltijd aangeboden. Dankzij uw bijdragen konden we deze kinderen helpen.

7 > Kinderbibliotheken Oost-Europa Stichting Hulp Oost-Europa is in 2007 begonnen met het opzetten van kinderbibliotheken in Oost-Europa. De kinderboeken zijn bestemd voor kinderen tussen 4 en 13 jaar. Doel van dit project is dat kinderen in kleine dorpen, waar geen boeken beschikbaar zijn, leren lezen. Een bibliotheek kost 200 euro. Dankzij uw bijdragen van in totaal 4.900 euro konden we diverse dorpen en steden voorzien van een bibliotheek, waaronder de gemeente Panet in Roemenië.

8 > Geef een (Kinder)bijbel weg Stichting Hulp Oost-Europa draagt ieder jaar bij in de kosten voor drukwerk en verspreiding van Bijbels en Kinderbijbels. In juni vroegen we aandacht voor dit project. Er kwam 4.544 euro binnen. Er is 1.500 euro gebruikt om Bijbels voor Servië beschikbaar te stellen.

9 > Studieboeken voor evangelisten Onder de evangelisten in Roemenië is dringend behoefte aan geestelijke lectuur. Vaak hebben zij naast de Bijbel geen andere boeken om voor hun preken uit te studeren. Drie keer per jaar krijgen de evangelisten een training, waar ze van kerkleiders onderwijs krijgen. Deze studieweek wordt als zeer positief en geestelijk verrijkend ervaren. Er kwam 122 euro binnen voor dit project. Er is dit jaar 500 euro besteed aan een studieweek voor evangelisten in Roemenië. Uw bijdrage is daarom nog steeds welkom op giro 8887 t.n.v. stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld, o.v.v. ‘Studieboeken evangelisten’. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.hulpoosteuropa.nl.

11


Computerproject Stichting Hulp Oost-Europa verzendt al decennia lang goederen naar Oost-Europa. Dit gebeurt voornamelijk vanuit het depot in Delft. Het accent ligt hierbij steeds meer op het vraaggestuurd verzenden, dus gericht op de behoefte. Een voorbeeld zijn tweedehands computers. In Nederland zijn er verschillende scholen, bedrijven en andere organisaties die hun overtollige computers ter beschikking stellen aan stichting Hulp

Oost-Europa. Het gaat dan meestal om partijen van enkele tientallen nog goed functionerende computers. Deze computers worden in het depot in Delft ingezameld en nagekeken. Alleen de bruikbare exemplaren worden naar Oost-Europa vervoerd. Dat gebeurt vaak met een groot transport in een vrachtwagen, maar het komt ook voor dat vrijwilligers van de stichting tijdens hun projectreizen computers in de auto meenemen. Hoewel niet helemaal state-of-the-art zijn deze computers nog steeds interessant voor organisaties in Oost-europa. Dat betreft in elk geval scholen of kindertehuizen die niet of nauwelijks door de staat gesteund worden. Martin de Graaf coördineert al vele jaren dit project in het depot in Delft. Tevens maakt hij zelf regelmatig reizen naar Roemenië en meestal neemt hij dan een aantal computers mee. Zo heeft hij in juli van dit jaar 19 computers bezorgd bij het Theologisch Instituut in Cluj, en nog tien op andere adressen, waaronder kindertehuizen. In alle gevallen is men heel dankbaar en voorzien de computers duidelijk in een behoefte. Vaardigheid Voor wat betreft de toekomst denkt Martin dat deze wijze van ondersteuning nog geruime tijd zinvol zal blijven: ”Het vervangen in Nederland houdt gelijke tred met de capaciteit van computers. Tegelijk blijft de armoede in delen van Oost-Europa helaas ook nog steeds voortduren. Daarom zal er voorlopig nog wel behoefte blijven aan goede computers”. Overigens valt het hem steeds weer op dat jongeren in Oost-Europa op computergebied vaak net zo handig zijn als ‘westerse’ jongeren. Hij is dan ook niet bang dat de computers ongebruikt zullen blijven. Integendeel: “Door de verdere verspreiding van computers neemt de vaardigheid en belangstelling alleen maar toe”. Stroomlijning De komende tijd wil hij zich samen met zijn medewerkers in het depot richten op een verdere stroomlijning van de interne organisatie en tevens de activiteiten zo mogelijk uitbreiden. Hij verwacht ook een verdere belangstelling van organisaties in Nederland die zich het belang en de mogelijkheden van het project realiseren en daar graag aan bij willen dragen.


Wij bedanken: Veenendaal Zorggroep Charim in Veenendaal steunde stichting Hulp Oost-Europa met een gift van 71,25 euro. Nunspeet Vrouwenvereniging Ruth uit Nunspeet maakte een gift over van 40 euro. Wijk en Aalburg Een echtpaar uit Wijk en Aalburg vierde zijn 40-jarig huwelijksjubileum. Een gift van 525 euro werd overgemaakt naar stichting Hulp Oost-Europa en bestemd voor het kindertehuis ‘De Barmhartige Samaritaan’ in Nagydobrony (Oekraïne). Kaatsheuvel Een bedrijf uit Kaatsheuvel stortte een eindejaarsgeschenk van 28 euro. Renswoude In Renswoude komt tweewekelijks een kring voor verstandelijk gehandicapten bij elkaar om te luisteren naar een bijbelverhaal, te zingen, met elkaar te praten en spelletjes te doen. Zij maakte het gespaarde bedrag van 145 euro over naar Stichting Hulp Oost-Europa. Monster Vrouwenvereniging Tryfena uit Monster maakte een gift over van 200 euro, bestemd voor ouderenwerk. Nieuwerkerk aan den IJssel Een echtpaar uit Nieuwerkerk aan den IJssel was 40 jaar getrouwd en maakte van de ontvangen giften 1.300 euro over. Ook hebben ze een gezelschapsreis gemaakt naar Zwitserland en tijdens deze vakantie een collecte gehouden. De opbrengst hiervan was 700 euro. Beide bedragen zijn bestemd voor een diaconaal project in Roemenië. Oud-Beijerland Tijdens een ouderenmiddag in Oud-Beijerland werd een collecte gehouden. De opbrengst was 89,44 euro.

14

Hattem We kregen een bericht van stadsgids W.S. uit Hattem. “Vanmorgen heb ik een gift overgemaakt van 50 euro te besteden voor het project ‘Onderwijs OostEuropa’ en ‘Geef een Bijbel’. Dit bedrag heb ik gisteren gekregen van een bruidspaar vanwege het vrijwillig gidsen van bruiloftsgasten door onze mooie stad Hattem. In principe ‘beur’ ik daar niets voor, maar in dit geval heb ik hun gewezen op de stichting HOE en dit bedrag ontvangen. Sterkte in jullie mooie en goede werk, maar bovenal Gods zegen.” Dronten De protestants-christelijke basisschool De Zevensprong in Dronten is dit jaar druk bezig geweest om geld in te zamelen voor de hulp aan Romakinderen in Oekraïne, zodat zij ook naar school kunnen gaan. Bert Pierik, vrijwilliger van stichting Hulp Oost-Europa, hield twee dagen een presentatie over het Romawerk. Iedere maandag was de zendingspot bestemd voor het werk in Oost-Europa. Daarnaast is er door een flink aantal kinderen geld opgehaald met de actie ‘een heitje voor een karweitje’. Ze haalden 435,90 euro op. De zendingscommissie maakte uiteindelijk een totaalbedrag van 1.800 euro over. Een geweldige prestatie! Start winterwinkelwagen.nl Waarnemend burgemeester mw. M. Aartsen-den Harder van de gemeente Putten startte op donderdag 14 oktober 2010 in Plussupermarkt Dee in Putten de winterhulpactie van Stichting Hulp OostEuropa. De stichting stond drie dagen lang met een stand in de winkel. Er werd speciaal aandacht gevraagd voor de webshop www.winterwinkelwagen.nl. In deze webshop kunnen mensen symbolisch een voedselpakket samenstellen en de waarde ervan overmaken. Het geld wordt besteed in Oost-Europa voor de aankoop van op maat samengestelde pakketten. Zie voor meer informatie over de winterhulpactie de achterpagina van dit blad.


Nieuws: 1 > Schenkingen en legaten Wellicht behoort u tot de betrokken, trouwe achterban die het werk van stichting Hulp Oost-Europa al lange tijd regelmatig financieel steunt met een gift. Zo zijn er gelukkig velen. Ze stellen ons in staat ons werk voort te zetten. Dat is nog steeds hard nodig. Mogelijk hebt u wel eens overwogen om na uw overlijden een stukje van uw bezit voor het werk van de Stichting te bestemmen, maar hebt u daar nog geen initiatief toe genomen. ‘Praten over nalaten’ is immers een gevoelig thema. Wij doen dat dan ook met de grootst mogelijke schroom. En met geen ander motief dan om voor u de mogelijkheden aan te geven, en wat u daar eventueel voor moet doen. Wilt u onze folder ‘Dienen en delen, nu en later’ ontvangen? Neem contact op met het kantoor van Stichting Hulp Oost-Europa. U kunt de folder ook downloaden via www.hulpoosteuropa.nl -> Downloads -> Folders en brochures.

2 > PostOpMaat Stichting Hulp Oost-Europa hecht er veel waarde aan om rekening te houden met uw wensen als het gaat om postbezorging. PostOpMaat is een service om ervoor te zorgen dat u uw post op de door u gewenste manier ontvangt. Ga naar www.hulpoosteuropa.nl. Klik dan op ‘Contact -> PostOpMaat’. Door het invullen van het formulier kunt u uw wensen kenbaar maken. Hebt u geen internet? Neem contact op met het kantoor van stichting Hulp Oost-Europa (tel. 0342-420554) en we zorgen ervoor dat u het formulier thuisgestuurd krijgt.

3 > Promoot de winterwinkelwagen Begin oktober hebben we de website www.winterwinkelwagen.nl gelanceerd. Op deze website kunnen mensen symbolisch ‘shoppen’ voor voedselpakketten in Oost-Europa. We zouden het fantastisch vinden als u in uw vrienden- en kennissenkring deze actie kenbaar maakt. Graag helpen we u daarbij. We hebben folders en posters beschikbaar. Vraag het materiaal aan via 0342-420554 of www.hulpoosteuropa.nl. Alvast heel hartelijk dank voor het meedoen.

4 > HOE houdt graag een presentatie Bent u voor de wijkavond, vrouwenvereniging of bejaardenmiddag op zoek naar interessante sprekers? Zoek jij voor de Open Jeugdwerkavond of voor de jeugdvereniging een leuk en gevarieerd onderwerp? Dan heeft stichting Hulp Oost-Europa iets voor u en jou. Stichting Hulp Oost-Europa heeft vrijwilligers in huis die meer kunnen vertellen over het werk van de stichting. Leiding van de jeugdvereniging, laat je informeren over de mogelijkheden voor het organiseren van een werkvakantie. Neem gerust

contact met ons op. Misschien kunnen we wat voor u en jullie betekenen. Wellicht is dit ook een goede opstap om u als gemeente of jullie als jeugdvereniging voor te laten lichten over de mogelijkheden voor financiering van een Oost-Europees project. Bel met ons kantoor: 0342-420554 of stuur een e-mail: info@hulpoosteuropa.nl.

5 > VakantiePlus 2011 Wel eens gedacht aan een werkvakantie in OostEuropa? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We organiseren jaarlijks reizen naar onder andere Hongarije, Slowakije, Servië, Bosnië en Roemenië. Ben je 18 jaar en ouder en heb je zin om mee te gaan? Vraag nu de vakantiegids 2011 aan of kijk op www.hulpoosteuropa.nl of www.vakantieplus.nl. In deze gids staan verschillende projecten. Bij het ene project moet er bijvoorbeeld worden geklust, bij een ander project is er behoefte aan kinderwerk. Er staat vast iets bij waaraan jij je bijdrage kunt leveren! Naast de presentatie van de projecten kun je lezen over ervaringen van eerdere jaren. Veel leesplezier toegewenst! Heb je vragen, stel deze gerust. We zien je in 2011 graag deelnemen aan onze vakanties!

6 > Oude Ansichtkaarten Indien u beschikt over oude ansichtkaarten van voor 1960 die u aan ons wilt afstaan, dan kunt u hierover contact opnemen met de heer H.J.K. Versluis, die de kaartenactie voor Hulp Oost-Europa coördineert, telefoon (0318) 521232 of met ons kantoor in Barneveld, telefoon (0342) 420554. Mailen mag ook: info@hulpoosteuropa.nl. Verantwoording verkoop: Fam. W. te E. Mw. de J. uit W. Fam. De H. uit Z. N.N. uit Z. Mw. W. uit C. Mw. A. uit E. N.N. uit L. Eigen in- en verkoop

50 10 78 40 10 70 12 2.230

euro euro euro euro euro euro euro euro

We danken u allen voor het beschikbaar stellen van de ansichtkaarten. Mede door uw gift kunnen we het werk voor onze naasten in Oost-Europa voortzetten.

15


U

hoe u kunt meehelpen

www.winterwinkelwagen.nl

Wellicht herinnert u zich nog het vorige magazine waarin we aandacht schonken aan de winterhulpcampagne. Tijdens de wintermaanden krijgen mensen in Oost-Europa die dat nodig hebben via onze contactpersonen een voedselpakket, hout voor de kachel, kleding en/of medicijnen. Steun uw naasten in Oost-Europa door één of meer boodschappenpakketten te sponsoren op www.winterwinkelwagen.nl. Geven kan ook via de bijgevoegde antwoordkaart of via giro 8887 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, o.v.v. ‘Winterhulp 2010-2011’. Verder willen we u vragen te bidden voor uw Oost-Europese naasten en voor het werk van onze contactpersonen in Oost-Europa. Alvast bedankt voor uw hulp.

Brood Heel, bruin

€ 1,22 van:

Voor:

Oost-Eu

ropa

Wilt u meer informatie? Ga dan naar onze website www.winterwinkelwagen.nl Winkelen voor boodschappenpakketten in Oost-Europa op:

hoe_magazine_2010__8  

Magazine van Stichting Hulp Oost-Europa

Advertisement