__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Årsskrift

2019

Jubilæumstillæg

1995-2020


Tak for med-­og modspil igennem årene. Det har været lærerigt, sjovt og spændende. Jette Leth Buhl

3: Forord 4: Året i glimt 7: Frivilligcentret er her for at… 8: Hvem er hvem 9: Frivilligrådet 10: Samarbejdet med Næstved Kommune 12: Vores 2019 i tal 14: Alle kan blive medlem af Frivilligcentret 15: Medlemmer af Frivilligcenter Næstved 16: En vellykket Frivillig Fagfestival 18: Gældsrådgivning Sydsjælland 20: Jubilæumstillæg 1995-2020 28: Vores artikler sætter foreninger i fokus 29: Jette siger farvel 30: Hvor skal vi hen, du - og hvorfor? 31: Visionen er at optimere missionen ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Jette Leth Buhl Frivilligcenter Næstved adm@frivilligcenter-naestved.dk REDAKTION & LAYOUT Ansatte i Frivilligcenter Næstved FOTO OG TRYK Grafik: Colourbox.dk Tryk: Grafik og Print, Næstved

2


Forord Af Jette Leth Buhl Hvert år når vi i Frivilligcenter Næstved ser tilbage på, hvad der er nået i det forgangne år, så bliver jeg overrasket. Overrasket over at så mange frivillige er gået ind i lokalerne, overrasket over hvor mange arrangementer, møder, rådgivninger, spis sammen træf, åbne cafemøder og samtaler med borgere og potentielle frivillige der har været i det her dejlige hus. Det er både lærerigt og spændende at kigge tilbage på året, der er gået. Lærerigt fordi der altid er arbejde, der kan gøres bedre og samarbejde, der altid kan udvides til flere og mere. Udviklingsmuligheder er der altid mange af. Foreninger og initiativtageres mange gode idéer og mange kreative indfald er en af kilderne til positive udfordringer for os – en anden er antallet af brugere og behovet for, at huset kan virke på mange forskellige måder. Når Ventilen spiser sammen, er der mange, der gerne vil lave mad sammen i køkkenet, hygge og snakke i pallesofaen eller lege sjove lege der kan ryste dem sammen - det kræver plads og rum til mange. Morgenen efter er det måske Seniormotion, der har stormøde med deres bestyrelse eller frivillige og som har brug for bordplads og tavler. Senere på dagen kommer Omsorgsgruppen med børnene, der skal lege og tumle på gulvet, tegne og snakke. Sådan skifter indholdet i lokalerne dag for dag – time for time. Det stiller store krav til husets brugere om at tage hensyn til hinanden, tage omsorg for hinandens behov og sørge for at lokalerne kan overtages i god stand for de næste. Det med omsorg og hensyn - det er de sociale foreninger rigtig gode til!

Når jeg nævner dette i forordet på et 25 års jubilæumsnummer, så er det fordi, vi aldrig før har haft så mange lokaleudlån, som vi har nu. Mere end 1.100 bookinger blev det til i 2019. Samtidig glæder jeg mig over, at det har været muligt at bevare den gode og omsorgsfulde kultur i alle årene - også her i De Sociale Foreningers Hus. I Årsskriftet kan du nyde et tilbageblik på 2019, men også et kig helt tilbage til starten for 25 år siden i det lille jubilæumstillæg. I den sidste del af Årsskriftet kigger vi lidt fremad og drømmer os til nye muligheder og nye udfordringer. Tillykke til alle foreninger, frivillige og ansatte der har været med på rejsen hidtil og velkommen til de nye, der kommer med nu. Tillykke med jubilæet til os alle!

3


Året i glimt

Brugermøde

Aktivitetsgruppen

Stemningen var god og dialogen konstruktiv, da vi i februar afholdt det første brugermøde for foreningsbrugere af De Sociale Foreningers Hus. Godt 25 var mødt op og de repræsenterede 19 forskellige foreninger. Vi drøftede funktionaliteten i huset, ønsker for huset og forventninger til Frivilligcentrets tilbud. Der var stor tilfredshed med lokalerne, funktionaliteten af huset og af Frivilligcentrets tilbud til brugerne. Der var et par ønsker til AV-udstyr og til at man som forening kan se lokalebookinger på hjemmesiden. Brugermødet suppleres med digitale undersøgelser.

En lille gruppe af frivillige og medarbejdere i Frivilligcentret dannede i 2019 en aktivitetsgruppe. Gruppens formål er at bringe de mange foreninger, der bruger huset, sammen på kryds og tværs på en uformel måde. I marts, maj, august og oktober blev der holdt fællesspisning med bl.a. grill i haven og forskellige oplæg. Gruppen er klar med nye arrangementer i 2020.

Årsmøde Årsmødet i april var som altid et stormøde for medlemmer (foreninger såvel som støttemedlemmer) - en festdag hvor vi også spiser sammen efter det årlige årsmøde. Folkerummet var godt fyldt op, da formand Viggo Thomsen bød velkommen og gav ordet til årets dirigent Poul Schnack Pedersen. Formanden aflagde

4

beretning for et Frivilligcenter i storform. Lars Pedersen, vores revisor fra Beierholm gennemgik regnskabet og mindede os om, at vi havde vendt et stort underskud til et overskud på blot to år - godt hjulpet af kommunens støtte og de ministerielle puljer. De bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der var på valg, blev alle genvalgt.


Sekretariat for Frivilligrådet

Intro til AV-udstyr

Der nok at se til igennem året som sekretariat for Næstved Frivilligråd. 4-5 bestyrelsesmøder og et fællesmøde for alle råd i kommunen er de faste opgaver. Frivilligrådet bidrager også til arbejdet med Frivillig Fredag og Frivilligkonferencen – her indgår rådets medlemmer i arbejdsgrupper. Næstved Frivilligråd er også meget optaget af at repræsentere det frivillige sociale felt på messer og foreningsdage. Som sekretariat har Frivilligcenter Næstved opgaver med at opdatere Frivilligrådets pjecer, holde styr på møder, dagsordener og referater samt facilitere møder og netværk. En spændende opgave der prioriteres højt.

Det lykkedes Frivilligcenter Næstved at få en ekstra bevilling af §18-puljen til indkøb af efterspurgt AV-udstyr til Folkerummet. Det blev installeret, og i juni afholdte vi et lille informationsmøde om, hvordan udstyret fungerer. Mødet var velbesøgt. Huset brugere benytter sig flittigt af det nye AV-udstyr med stor tilfredshed.

Udviklingsdage med Socialstyrelsen og FriSe

Strategidage

Socialstyrelsen og vores landsorganisation FriSe inviterede bestyrelser fra alle de sydsjællandske frivilligcentre til udviklingsseminar. På baggrund af Rambøll-rapporten fra 2016 om frivilligcentrene har Socialstyrelsen og FriSe igangsat et landsdækkende udviklingsarbejde med bestyrelser og ledere af frivilligcentrene. To af møderne blev afholdt i Frivilligcenter Næstved.

Igennem to dage arbejdede bestyrelse og personale med at videreudvikle strategien for Frivilligcenter Næstved. Visioner, drømme og håb for Frivilligcentret blev luftet og senere indarbejdet i strategi og handleplan. Første seance fandt sted i juni, mens anden del af strategiarbejdet foregik i oktober, hvor Danni fra FriSe styrede løjerne.

5


Udearealgruppen

Foreningsudvikling

Arbejdsgruppen har igennem året flittigt arbejdet videre med de store planer om at udvide huset med et orangeri og med ønskerne om at skabe en forbindelse med Grønnegade kulturø. Det lykkedes at etablere kontakt til de interessenter i Kultur og midtbyprojektet, som vi gerne ville have i tale, og der var en positiv tilgang til idéerne i projektet. Der blev udarbejdet første del af den store ansøgning, som skal sendes til Realdania.

Frivilligcenter Næstved bidrager gerne til udvikling af foreningerne. I oktober kaldte foreningen Stop Madspild Lokalt Næstved på et minikursus om arbejdet med og for de frivillige. Hvilke forventninger kan man have til ledelsen af en forening, og hvilke forventninger kan man have til de frivillige. Der var behov for en drøftelse og en forventningsafstemning. Det var en lærerig dag for alle, deltagere og facilitator, den sene eftermiddag mellem frugt og grønt i kasser på Stenlængegård.

Frivilligkonferencen Den årlige Frivilligkonference i november kom i 2019 til at tage afsæt i kulturpolitikken i Næstved Kommune. ”Kultur til alle” i betydningen at kultur skal være tilgængelig for alle. Workshop, oplæg og korsang var nogle af redskaberne til en positiv dialog om udsatte borgere og kulturliv.

6

Det var Næstved Frivilligråd, Næstved Kommune og Frivilligcenter Næstved, der stod bag konferencen. Traditionen tro var der Repræsentantskabsmøde i Næstved Frivilligråd og fællesspisning i forlængelse af konferencen.


Frivilligcentret er her for at… Vores formål er at skabe de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde i Næstved.

Kort fortalt Foreningen Frivilligcenter Næstved er medlem af Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp (FriSe) og arbejder med de seks kerneydelser, som alle 70 frivilligcentre landet over arbejder med.

Herudover driver vi løbende en række udviklingsprojekter samt Gældsrådgivning Sydsjælland.

Vores seks kerneydelser Foreningsservice: Medlemsforeninger får hjælp til fx lokaler, annoncering og synliggørelse. Information: Uanset om du er borger, forening eller kommune kan du få viden om frivilligt socialt arbejde hos os. Konsulentstøtte: Medlemsforeninger kan få praktisk og rådgivende konsulentstøtte til mange forskellige opgaver. Projektudvikling: Vi tilbyder støtte og sparring til projektudvikling til nye frivillige sociale initiativer. Frivilligformidling: Vi formidler kontakt mellem frivillig og forening, og tilbyder bl.a. annoncering på Frivilligjob.dk, i vores nyhedsbrev, på vores hjemmeside og Facebookside. Borgertilbud: Vi tilbyder bl.a. en samtale, hvor vi kan hjælpe med at skabe overblik over de muligheder for hjælp, der findes i vores lokalområde. Samtalen er anonym, og vi har tavshedspligt.

7


Hvem er hvem Frivilligcentrets bestyrelse og ansatte. Frivilligcenter Næstved ledes af bestyrelsen, der er sammensat af fire repræsentanter fra frivillige sociale foreninger, én repræsentant for støttemedlemmerne og fire udpegede medlemmer; én fra Landsorganisationen i Danmark (LO), én fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og to medlemmer af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget i Næstved Kommune. Bestyrelsens formand vælges blandt de medlemmer, der repræsenterer støttemedlemmer eller foreningsmedlemmer.

Viggo Thomsen Bestyrelsesformand Foreningspræsentant Scleroseforeningen

Ebbe Nielsen Næstformand Foreningsrepræsentant Home-Start Birgit Parkdal Foreningsrepræsentant Alzheimerforeningen Susanne Thuge Foreningsrepræsentant Kræftforeningen De Aktive Per Brimer Støttemedlemsrepræsentant Martin Grangaard 1. suppleant Foreningsrepræsentant Scleroseforeningen Annalise Blak 2. suppleant Foreningsrepræsentant Mødrehjælpen

Kirsten Ottenheim Suppleant Støttemedlemsrepræsentant Lisbeth Schou Udpeget af LO Kredsformand i Socialpædagogernes Landsforbund Peter Mønsted Udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening Næstved Erhvervsråd Anette Brix Hanne Sørensen Begge udpeget af Næstved Kommune Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget

Jette Leth Buhl Centerleder adm@frivilligcenter-naestved.dk

Maj-Britt Øgelund Centermedarbejder mb@frivilligcenter-naestved.dk

Betina Rasmussen Administrativ medarbejder btr@frivilligcenter-naestved.dk

Stine Relsted Fahnøe Projektleder, Gældsrådgivningen srf@frivilligcenter-naestved.dk

Anne Damsbo Kommunikationsmedarbejder pr@frivilligcenter-naestved.dk

Else Marie Munther Kommunikationsmedarbejder emm@frivilligcenter-naestved.dk

Amdi Hansen Bogholder eah@frivilligcenter-naestved.dk

8


Frivilligrådet NÆSTVED FRIVILLIGRÅD Foreningernes paraply

Fælles berøringsflader Næstved Frivilligråd og Frivilligcenter Næstved samarbejder om at drive De Sociale Foreningers Hus. Det gør vi bl.a. ved arbejdsgrupper og fællesmøder. I arbejdsgrupperne er der altid repræsentanter både fra Frivilligrådet og Frivilligcentrets bestyrelser. De indstiller til beslutning i bestyrelsen for Frivilligcentret. Herudover er Frivilligcentret sekretariat for Frivilligrådet. Vi var også fælles om en stand på Foreningernes Dag i 2019.

Rådets fornemmeste opgave er at bygge bro mellem foreninger og kommunen, så samarbejdet bliver til glæde og gavn for de frivillige og forvaltningen, samt højne kvaliteten af det frivillige sociale arbejde. Medlemmer af Frivilligrådets bestyrelse i 2019: Birgit Parkdal, Alzheimerforeningen; Formand Anja Adjoh, Frelsens Hær Annalise Blak, Mødrehjælpen Ebbe Fossing Nielsen, Home-Start Hiba Belhaiba, Nødhjælpsdepotet Jørgen Bojesen, Ældre Sagen Kirsten Boriis, Gigtforeningen Kirsten Krøll, Gå tur-venner Tina Wesselhoff, Frelsens Hær Susanne Thuge, Kræftforeningen De Aktive Viggo Thomsen, Scleroseforeningen Tilforordnede: Jonna Riis Møller, Næstved Kommune Mette Dinesen, Næstved Kommune Jette Leth Buhl, Frivilligcenter Næstved Anette Brix, Byrådsrepræsentant Michael Perch, Byrådsrepræsentant

9


Vores samarbejde med Næstved Kommune På mange områder er der etableret samarbejdsflader eller samspil med Næstved Kommunes forvaltninger.

Oplæg for frivillige fra Plejecenter Munkebo, som var på besøg i maj. Ældreområdet var det første kommunale område vi fra Frivilligcenter Næstved havde tæt kontakt til, idet vi formidlede frivillige ud til de enkelte centres aktivitetsområder. I dag er kontakten stadig intakt, idet der er en naturlig vejledning til frivillige om at bidrage til de frivillige indsatser på alle ældrecentre i alle distrikter. Det betyder også, at det er naturligt, at vi jævnligt henvender os til de frivilligkoordinatorer, der er ansat på centrene, når vi inviterer til at deltage i netværk, eller vi inviterer til kurser eller konferencer.

10

Socialpsykiatrien i Næstved Kommune har igennem mange år været en naturlig samarbejdspartner. Senest bidrog Frivilligcentrets leder for et par år siden til fødslen af projekt Vejen Frem, der kobler sundhedsindsatser med psykiatrisk indsats. Vejen Frem er siden blevet en lille forening, der også bruger Frivilligcentrets lokaler til nogle af deres aktiviteter, selvom de stadig har en tæt tilknytning til socialpsykiatrien.

De mest aktuelle samarbejdsrelationer til Næstved Kommune var i 2019: Sundhedscentret Vi har samarbejdet med Næstved Sundhedscenter om gruppeforløb i 2019, da flere af de grupper, der er indskrevet i Sundhedscentret, har ønsket at fortsætte deres netværk i frivilligt regi. Frivilligcenter Næstved stillet frivillige tovholdere og lokaler til rådighed, hvilket har bevirket, at grupper som Rygestop, Livsstils-gruppen og KOL-gruppen i Fuglebjerg har fortsat deres netværk efter endt forløbet hos Sundhedscentret. Derudover har Frivilligcentrets leder deltaget i følgegruppen for ABC mental sundhedsprojektet hele året. Center for Arbejdsmarked (CAM) CAM har særligt været med i samspillet omkring Frivilligcenter Næstveds Gældsrådgivning. Sagsbehandlere har anbefalet borgere til at søge hjælp hos de


Oplæg for frivillige fra Plejecenter Munkebo, som var på besøg i maj. frivillige rådgivere i Gældsrådgivningen, ligesom de frivillige rådgivere har bidraget til oplysning om økonomi og gæld til særlige målgrupper i CAM. Du kan læse mere om Gældsrådgivningen på side 18. Kulturforvaltningen Den årlige Frivilligkonference med temaet ”Kultur til alle” blev afviklet i tæt samarbejde med Kulturforvaltningen. Næstved Kommunes kulturpolitik indeholder et ønske om, at Kulturen skal nå ud til alle borgere og en idé om, at frivillige foreninger kan være medvirkende til at nå de mest udsatte borgere. Da frivillige sociale foreninger henvender sig til de mest udsatte og kriseramte borgere, var det naturligt at drøfte, hvordan der kan etableres nemme adgange til de etablerede kulturmiljøer, og hvordan frivillige sociale foreninger kan bidrage til dette. Da den nye foreningskonsulent Margit Grønnegaard tiltrådte, inviterede Frivilligcentrets leder til måned-

lige samarbejdsmøder for at udveksle viden. Samarbejdsmøderne med Margit stoppede efter 5 måneder, da vi fik en besked om, at den nye brobygger til Kulturforvaltningen blev Mette Dinesen. Vi orienterer og henviser naturligvis fortsat til i hinanden i konkrete sager og ved behov fra foreningerne i henholdsvis det frivillige sociale felt og folkeoplysningsfeltet. Området for socialt udsatte Omsorgs- og forebyggelsesudvalget har varslet, at der vil blive igangsat et arbejde for at imødekomme især unges behov for at få hjælp og støtte. Det forberedende arbejde med at lave en projektbeskrivelse har Frivilligcentrets leder bidraget til. Hensigten er, at Frivilligcentret i 2020 skal involveres mere direkte i den udførende del af ”Borgerbutikken”, som indsatsen hedder. Det vil blive afklaret i løbet af første halvdel af 2020, hvordan Frivilligcentret kan spille sammen med den kommunale indsats.

11


Vores 2019 i tal

108

74

1.176

Døren er åben

Konsulentbistand

Lokaleudlån

108 borgere har i 2019 fået hjælp og vejledning i Frivilligcentret.

Vi gør det let at starte og videreudvikle en idé, et projekt eller en forening. I 2019 ydede vi konsulentbistand til 74 igangværende og nye sociale initiativer.

Vores lokaler bliver brugt til bl.a. rådgivning, bestyrelsesmøder, selvhjælpsgrupper, netværk og generalforsamlinger. I 2019 havde vi 1.176 lokaleudlån, og lånerne har meldt tilbage, at de har samlet haft over 7.526 deltagere i deres aktiviteter. Vi kan desværre ikke altid opfylde alle forespørgsler om lån af lokaler.

Vi bistår gerne med viden om de tilbud og aktiviteter, som de sociale foreninger tilbyder, og vi kan hjælpe med at skabe overblik over lokale muligheder for hjælp.

Vi støtter alt fra idéudvikling og projektledelse til netværksdannelse og synliggørelse.

239 Synlighed For at synliggøre frivilligt socialt arbejde havde vi i årets løb 239 konkrete aktiviteter rettet mod offentligheden. Vi udgav en ny version af Den Sociale Vejviser. Vores hjemmeside havde 6.041 besøg. 219 opslag postede vi på vores Facebookside, som har 535 følgere. Vi skrev 10 ”Forening i fokus”-artikler og udsendte 12 nyhedsbreve i 2019.

12

Frivillig Fagfestival


82 Medlemmer 82 medlemmer støttede i 2019 det frivillige sociale arbejde som medlem af Foreningen Frivilligcenter Næstved. Foreningerne arbejder bl.a. indenfor det sociale, kulturelle eller sundhedsmæssige område. I medlemsrækken er der også en håndfuld private støttemedlemmer.

44 Kurser & netværk Uddannelse, informationskurser og netværksarrangementer på kryds og tværs. I 2019 blev det til 19 kurser, workshops og temadage for bl.a. foreninger, projekter, borgere, institutioner og kommunale medarbejdere. Derudover havde vi 25 netværksarrangementer for foreningerne.

103 Nye frivillige 103 personer henvendte sig til os i løbet af året 2019 for at blive frivillige. De er enten kommet via portalen frivilligjob.dk eller har kontaktet os direkte. Vi sørger for at finde det helt rigtige frivillige arbejde til den enkelte.

13


Alle kan blive medlem af Frivilligcenter Næstved Med dit medlemskab støtter du Frivilligcenter Næstved som et samlingspunkt for frivillige og frivillige sociale foreninger i Næstved Kommune. Du er med til at styrke arbejdet for at skabe gode frivillige tilbud og støtte de mange frivillige, der gør en indsats i vores lokalområde. De fleste af vores medlemmer er frivillige sociale foreninger, men privatpersoner såvel som andre foreninger, institutioner, organisationer og grupper kan også blive støttemedlemmer. Som medlem får du eller din forening følgende fordele og tilbud:

Privatmedlemmer Privatmedlemmer - 200 kr. årligt: • Få tilsendt Frivilligcentrets årsskrift. • Deltag i Frivilligcentrets arrangementer og kurser til nedsat pris/medlemspris. • Deltag med stemmeret i årsmødet i Foreningen Frivilligcenter Næstved.

Foreningsmedlemmer Foreningsmedlemmer - 300 kr. årligt: • Få tilsendt Frivilligcentrets årsskrift, kursus tilbud og andre informationsmaterialer. • Deltag i Frivilligcentrets arrangementer og kurser til nedsat pris/medlemspris. • Benyt vores foreningsservice og øvrige kerneydelser såsom frivilligformidling, konsulentstøtte og projektudvikling. • Deltag med stemmeret i årsmødet i Foreningen Frivilligcenter Næstved. For frivillige sociale foreninger og grupper: • Lån gratis lokaler og lej foreningsskabe i Frivilligcenter Næstved – De Sociale For eningers Hus.

Vil du være medlem? Så kontakt os på tlf. 55 77 62 43 eller adm@frivilligcenter-naestved.dk.

14


Medlemmer af Frivilligcenter Næstved i 2019 ADHD lokalafdeling Næstved, Faxe, Stevns

LivaRehab

Advokatvagten i Næstved

Livets Lys

Alzheimerforeningen Lokalforening Storstrøm

LMS Næstved

Amnesty Næstved

LyLe - Patientforeningen for Lymfekraft, Leukæmi og MDS

Autisme 4700 Bedre Psykiatri Næstved Lokalafdeling Bisidderne i Næstved Broen Næstved Børns Voksenvenner Næstved Chrispys’ hjælpende hænder afdeling Næstved CP Danmark Kredsforening for Storstrøm

Lænken Næstved Mødrehjælpens Lokalforening i Næstved Naest ved Afrika Næstved Døveforening Næstved Seniordansere Næstved Senior Motion

Dagny-klubben

Nødhjælpsdepotet - Danish Relief Group

Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Næstved

OK-Næstved Omsorgsgruppen

Dansk-Afghansk forening ved Næstved

Osteoporoseforeningen Lokalafdeling Storstrøm

Dansk Fibromyalgi Forening, Næstved Netværksgruppe

Parkinson Klub Næstved

Dansk Vandrelaug Storstrøm Depotet

Prostatakræftforeningen PROPA, Lokalgruppe Næstved

Det Grønlandske Hus

Psoriasisforeningen Storstrøms Kredsen

DH Næstved

Red Barnet Næstved

Diabetesforeningen Næstved Lokalforening

Red Barnet Ungdom

DLHM Storstrøm Klubben (Dansk Landsforening for Hals- og Mundhuleopererede Storstrøms Klubben)

Røde Kors Næstved-Fuglebjerg

EmpowR - GirlTalk.dk

Sam-X Næstved

FBU Sjælland Syd

Polsk-Dansk Forening i Næstved

Rønnebæk - Vejlø Husholdningsforening

Fredagspigerne

Scleroseforeningen - Lokalafdelinger for Næstved og Vordingborg Kommuner

Fuglebjerg Pensionistforening

Senior Erhverv Sydsjælland

Gigtforeningen Sydsjælland og Møn

Seniorværkstedet Næstved

Grønlænderforeningen Arsarnerit

Sind Lokalafdeling Næstved

Gå Tur Venner - Næstved

Sjølund Genbrug

Hearts & Hands Næstved

Somali Næstved Kulturforening

Hjerteforeningen i Næstved

Stop Spild Lokalt Næstved

Hjerterytterne Næstved

Svovlstikkerne

Home-Start Næstved

UlykkesPatientforeningen og Polioforeningen, Storstrøm

Husrådet Multihuset ”Sydpolen” Høreforeningen Næstved Lokalafdeling Kræftens Bekæmpelse Næstved Kræftforeningen De Aktive KV-Syd (Kulturens Venner) Landsforeningen for Efterladte efter selvmord Landsforeningen Spor - Sydsjællands Spor

Vandrevenner Sydsjælland Vejen frem Næstved Ventilen Næstved Ældre Sagen i Næstved Ældre Sagen Suså-Holmegård Østafrikas Venner

15


Frivillig Fredag – nu på en torsdag:

En vellykket FrivilligFAGFESTIVAL Torsdag den 26. september 2019 bød på FrivilligFAGFESTIVAL – den første af sin slags i Næstved - en hel dag, hvor vi satte fokus på at styrke samarbejdet på tværs ved dialog, viden og debat om det, der rører sig i frivilligfeltet. Mange deltog i Fagfestivallen, som var opbygget i tre programdele, hvor den enkelte havde mulighed for at deltage i den eller de programdele, som netop var interessante og relevante for denne. Involvering og ledelse af frivillige Om formiddagen til ”Involvering og ledelse af frivillige” diskuterede koordinatorer og tovholdere livligt strategier til, hvordan de kan tiltrække flere frivillige og brugere, mens de bl.a. spillede Teamleader-brætspillet, som er udviklet af Ingerfair. Din forening kan låne ”Teamleader” Frivilligcenter Næsted og Næstved Frivilligråd har sammen købt to af de spændende og lærerige Teamleader-spil. Frivillige sociale foreninger, der er medlem af en af de to organisationer, kan gratis låne spillene. Kontakt Frivilligcenter Næstved for at høre mere herom.

16

Kick off på projektledernetværk Efter frokost var der ”Kick off på projektledernetværk”, hvor lokale projektledere og koordinatorer har mulighed for at danne netværk. Her summede lokalet af inspirerende snak om, hvorfor og hvordan vi vil samarbejde i den frivillige verden. Projektledernetværk Kick off-mødet var startskuddet til Projektledernetværk 2020. Frivilligcenter Næstved har opstartet netværket, og det første af fire møder blev afholdt i januar 2020. Målet med at etablere et projektledernetværk på tværs af foreninger, kommunen og andre organisationer er at skabe et fælles sprog omkring de frivillige sociale indsatser og få ny viden og sparring fra oplægsholdere og fra hinanden. Glæd dig til at læse mere om det i årsskrift næste år.


Fagfestivalen blev afholdt i Ressource Citys lokaler i Næstved, og i pausen inden ”BorgerDialog” var der mulighed for at høre mere om Ressource City og få en lille rundvisning på Maglemølle. BorgerDialog Alle frivillige og folk, der er interesseret i frivillighed, var velkomne til at deltage i ”BorgerDialog” fra kl. 16.30-20.30. Der var et bredt fremmøde med alt fra foreningsfolk og frivilligkoordinatorer til politikere, kommunale medarbejder og andre interesserede. Efter borgmester Carsten Rasmussens velkomst varmede Lasse Petersen fra Ingerfair deltagerne op til en god debat om 6 emner ved 6 borde i Open Space. Senere var et panel bestående af Alexander Osmond fra Home-Start, Lissi Lund fra FOA og de to byrådspolitikere Michael Perch og Sebastian Mylsted-Schenstrøm klar til debat. Frederik Boll fra Ingerfair styrede løjerne og loddede også holdningerne hos publikum med deres farvede papirer. Til slut blev fagfestivalen rundet af med cannapeer og Frivilligbajere til toner fra Phil & Fod.

Tak til alle Fagfestivalen var årets Frivillig Fredags-arrangement. Det var arrangeret af Næstved Frivilligråd, Næstved Kommune og Frivilligcenter Næstved i tæt samarbejde med Ingerfair og i sparring med Kulturlandet, Næstved Bibliotek og Borgerservice samt Center for Politik og Udvikling og Kultur og Fritid i Næstved Kommune. Der skal lyde en stor tak til alle, der var med til at gøre fagfestivalen til en succes!

17


Gældsrådgivning Sydsjælland De sidste mange år har været præget af økonomisk opsving i samfundet med bl.a. rekordlave renter. Bankerne spår dog, at opsvinget er ved at være forbi, og at 2020 bliver første år uden egentlig højkonjunktur siden 2014. Når de frivillige rådgivere i Gældsrådgivning Sydsjælland møder borgere, der søger rådgivning til håndtering af deres privatøkonomi, er det svært at forstå, at vi befinder os i et samfund, der gennem en årrække har været præget af økonomisk optur.

mennesker ikke betaler deres regninger. Efterfølgende blev hun først frivillig og senere lønnet medarbejder i Forbrugerrådet Tænk’s Gældsrådgivning, og da hun flyttede til Næstved, startede hun hurtigt som rådgiver i Gældsrådgivning Sydsjælland.

I Gældsrådgivningen møder vi dem, som ofte kaldes ”socialt udsatte” – udsatte familier, enlige forældre, psykisk sårbare, ensomme ældre. De fleste er kendetegnet ved at mangle et solidt netværk, der kan støtte dem, når tingene er svære.

Mette fortæller, at hun er frivillig i Gældsrådgivningen, fordi hun med en overskuelig indsats kan gøre en tydelig forskel for de mennesker, hun rådgiver. ”Vi kan jo ikke fjerne den dårlige økonomi, men vi kan hjælpe til at håndtere den med oprejst pande. Ofte vender de i hvert fald tilbage som gladere mennesker. Det er skønt”, fortæller Mette.

Sidste år henvendte næsten 140 borgere sig til Gældsrådgivning Sydsjælland for at få individuel og personlig rådgivning. Derudover skal lægges den store gruppe borgere, der allerede var i forløb hos os, for de fleste borgere har brug for flere møder, før de er klar til at stå på egne ben. Jeg har gennem flere år været en del af det team, der hjælper en ung pige. Hun har en masse forbrugslån og en fuldstændig uoverskuelig økonomi. Pigen kæmper med psykiatriske udfordringer, og økonomien er prikken over i’et i et liv med mange udfordringer. Selvom vi ikke kan løse hendes problemer, er det skønt, når vi for hver gang vi møder hende kan se, at hun er nået et skridt længere. Mette, frivillig rådgiver Mette på 35 år har været frivillig rådgiver i Gældsrådgivningen siden 2015. Mette har en kandidat i statskundskab og har lavet frivilligt arbejde, siden hun var helt ung. Da hun var studentermedhjælper i et inkasso-firma, fik hun øje på den del af samfundet, hvor

Vi ser ikke luksusfælder I Gældsrådgivningen opgør vi ikke, hvilke socialgrupper eller livssituationer de mennesker, der søger råd hos os, befinder sig i. Men kategorien ”socialt udsatte” kan virke rammende – med det forbehold, at vi alle har potentialet til at blive socialt udsatte. Vi ser fx en del helt almindelige mennesker, der på grund af en livsbegivenhed – dødsfald, skilsmisse, sygdom – får brug for råd og vejledning. ”Socialt udsatte” er på den måde en bred og fleksibel ramme, som man kan komme indenfor, og som man også kan komme ud af. Generelt kan vi dog se, at mennesker uden et ressourcestærkt netværk oftere har brug for rådgivning, og at økonomiske udfordringer hurtigt kan vokse sig store, hvis man er alene. Gitte, som har været rådgiver hos os siden vi åbnede i 2013, har med hendes baggrund som socialrådgiver mødt en lang række helt almindelige mennesker, hvor livet skaber en uheldig spiral: ”Jeg husker en yngre familie med tre børn, hvor det ene barn havde en kronisk

2019 i Gældsrådgivningen Udover ugentlig rådgivning, kompetenceudvikling af de frivillige rådgivere, fast undervisning af vordende unge forældre er 2019 gået med: • Udvikling og implementering af Den Nationale Vidensfunktion for Økonomi- og Gældsrådgivnings Kvalitetsmodel.

18

• • • •

Udvikling af ny samarbejdsaftale med Næstved Kommune (Center for Arbejdsmarked), som bliver færdiggjort i 2020. Udvikling af tværgående unge-indsats. Undervisning af unge i Næstved Kommune og ZBC. Udvikle netværk med gældsrådgivninger i FriSe.


sygdom, der både var følelsesmæssigt og økonomisk drænende for dem. De fortalte kort om deres dårlige økonomi og bagefter om baggrunden for den økonomiske situation. Det viste sig, at familien hang i laser på alle tænkelige måder. De havde brug for aflastning på grund af det syge barn, de havde brug for at få hjælp til at være familie. Jeg kunne hjælpe dem med at få overblik over, hvad de havde af muligheder. Det handlede ikke kun om økonomi, men om at få en hverdag på benene med de vilkår, livet havde budt dem”. Gældsrådgivningen er bemandet af en række rådgivere med økonomisk faglighed og ekspertise. Men vi har også en håndfuld socialrådgivere og jurister, da baggrunden for den økonomiske situation ofte findes i sociale eller juridiske områder. Der er dog en række kendetegn, som ofte er til stede hos de mennesker, der søger hjælp i Gældsrådgivningen: En del har psykisk sårbarhed, som i perioder præger deres liv. Og vi ser desværre ofte, at mennesker med

psykisk sårbarhed lever normalt og velovervejet i hverdagen, men at nedture og udsving i den psykiske sårbarhed resulterer i forbrugslån og uansvarlig opførsel, som så skal håndteres, når hverdagen vender tilbage. Derudover møder vi ofte unge mennesker, der ikke har haft gode rollemodeller og opdragelse i forhold til sund privatøkonomi. Disse unge mennesker opdager først alt for sent, hvad konsekvenserne ved en livsstil præget af overforbrug er, og de bliver ofte meget overraskede, når de lærer at beregne og forstå omkostningerne ved afbetaling på forbrugsgoder. I Gældsrådgivningen bruger vi mange ressourcer på at undervise disse unge (helst inden det går for galt) og fortælle dem om mulighed for rådgivning, hvis deres økonomi er uoverskuelig. Vi forsøger også at nå de unge mennesker med en dårlig økonomisk forståelse gennem et ambitiøst unge-projekt, som vi har i støbeskeen gennem Gældsrådgivningens tværgående følgegruppe. Vi håber at afprøve projektet i løbet af 2020.

Om Gældsrådgivningen Gældsrådgivning Sydsjælland tilbyder individuel og personlig rådgivning, hvor to frivillige rådgivere deltager ved hver samtale. Derudover står vi for forebyggende undervisning i samarbejde med kommunen og uddannelsesinstitutioner.

Projektadministrationen består af to medarbejdere, der til sammen dækker én fuldtidsstilling. Gældsrådgivningen er finansieret af driftsmidler fra Næstved Kommune og satspuljemidler. Satspuljemidlerne udløber maj 2020.

Rådgiverne har uddannelse og baggrund indenfor tre områder: Økonomi, jura og socialrådgivning.

Kontakt Gældsrådgivningen på 41 44 45 26 eller gaeld@frivilligcenter-naestved.dk.

19


Jubilæumstillæg 1995 - 2020 Et tilbageblik på de forgangne 25 år. I 1995 da planerne for det nye FuturaCenter var under udarbejdelse, ville vi indrette en moderne café som indgang til det nye mødested. Arkitekt Kristian Knudsen (der også har hjulpet os med indretninger ved de efterfølgende flytninger) og centerleder lod sig inspirere af en meget omtalt tegnefilm ”The CROW”. Filmen havde en særlig stemning, som vi ville lade præge den nye café.

krokodille ved åbningen i 1996 – den har fulgt os lige siden. Først hang den på væggen til Caféen i Ringstedgade, senere er den blevet til legedyr for børnene og har holdt til i badekarret på Farimagsvej 22, og den ”bor” nu på reposen på 1 sal.

Dengang var der ikke andre caféer end Bagercaféen i Torvestræde i Næstved. Vi ville signalere: nytænkning, skævhed, fremtidsorientering, rummelighed, mystik og tæthed. Interiør og farver var klare, mørke og varme, der var brugt genbrugsmaterialer og skabt en unik disk i mahogni med lys og metal.

Modelprojekt

Socialministeriet ønsker at afprøve idéen om, at de sociale foreninger kan understøttes og vokse med hjælp fra lokale mødecentre og øget samspil med kommuners socialområde. Næstved (FuturaCentret) deltager sammen med seks andre kommuner i et modelprojekt. Der bevilges 400.000 kr. årligt, nedsættes en midlertidig bestyrelse og Jette Leth Buhl ansættes den 1. april 1995. FuturaCentret åbner i foreningslokaler i december samme år. Projekterne evalueres og resulterer i en bogudgivelse.

1996 - 2015

1996 - nu

1995 - 1998

Andre kunne mærke den særlige stemning, og en nær ven af huset forærede FuturaCaféen denne sjove

20

FuturaCaféen åbner i Ringstedgade 20

FuturaCaféen, der er en del af FuturaCentret, åbner i Ringstedgade 20 i april 1996. Caféen drives af ledige og er en del af et aktiveringsprojekt. På første sal i samme bygning er der mødelokaler og arbejdsrum, hvor bl.a. Åben anonym rådgivning for forældre og børn holder til.

Udlån af lokaler til foreninger

Siden vi åbnede, har foreninger og projekter haft mulighed for gratis at låne lokaler her. Udlånene har været støt stigende over årene. I 2019 blev lokalerne udlånt 1.176 gange. (Fotoet er fra Farimagsvej 22).


1999 - 2012

De første mange år udgiver vi et trykt blad ”FuturaPosten” med nyheder inden for det frivillige sociale område. Efter 2012 bliver nyhedsformidlingen digitaliseret, og nu udkommer vi med et nyhedsbrev hver måned. (Fotoet er fra 2003).

Udgivelse af Social Vejviser

Siden 1998 har vi hvert andet år udgivet Den Sociale Vejviser. Bogen indeholder et samlet lokalt overblik over hjælpemuligheder og foreninger i Næstved kommune. Nu udgives den også digitalt på Frivilligcentrets hjemmeside.

Selvstændig forening

FuturaCentret etableres som en selvstændig forening med vedtægter og målsætning. Målsætningen er at skabe de bedst mulige rammer for det frivillige sociale arbejde lokalt samt drive café som møde- og aktiveringssted.

2001

1998

1998 - nu 1996 - nu

Nyhedspost

2001-karavanen

Den landsdækkende kampagne for frivilligt socialt arbejde gæster Rådmandshaven med en dobbeltdækkerbus. 53 sociale foreninger deltager på plænen med stande og fortæller om deres arbejde. Borgmesteren uddeler tre priser til hhv. en frivillig social ildsjæl, en virksomhed og en organisation. Desuden vedtager Kommunen en frivilligpolitik, som giver kommunale ledere medansvar for at samarbejde med frivillige sociale foreninger.

Udstillinger

Igennem alle årene har vi stillet væggene i café og center til rådighed for udstillende lokale amatørkunstnere. Også efter cafélukningen fortsætter vi med at tilbyde vægarealer til de lokale kunstnere. (Fotoet er fra 2010).

21


Vi samarbejder med kommunes ældreområde og flere sociale foreninger om et stort demensprojekt ”ODA”. Projektet omfatter i alt ti kommuner, og skal over tre år afdække, hvad der skal til for at foreninger på ældreområdet - fx Alzheimerforeningen og Lotus-aflastningsprojekt - kan spille sammen med kommunernes indsatser.

Nytårskur

Husgruppen i FuturaCentret arrangerede i flere år Nytårskur.

LODS-projektet

PUF-puljen afsætter penge til udvikling af en særlig indsats overfor selvmordstruede borgere, ”Lodsprojektet”. Projektet etableres i samarbejde med Storstrøms Amts Psykiatri, Næstved Sygehus’ team for samme målgruppe og Livslinjen. Projektet kører både i Næstved og Nykøbing Falster.

2001 - nu

2003 - 2009

2004

2004

ODA

22

Frivilligkonferencer

Siden 2001 er der hvert år blevet afholdt en Frivilligkonference for det frivillige sociale område. Her deles viden og udveksles gode idéer i kombination med indtag af ny viden og et måltid mad. Det er blevet en tradition, at Næstved Frivilligråd holder repræsentantskabsmøde og fællesspisning i forlængelse af konferencen. (Fotoet er fra 2017).


I forbindelse med kommunesammenlægningerne sætter vi og Frivilligcenter Gedser to store konferencer op, hvor 24 kommuners politikere og foreninger får mulighed for at diskutere værdien af foreninger og samlingssteder i by og på land. Dette gøres for at forebygge, at de små lokalområders mødesteder bliver lukket ned. Via §18-midlerne blev mødestederne Café Fuglen i Fuglebjerg, Kroen og Café Rejseladen i Glumsø, Depotet i Skelby m.fl. efterfølgende sikret. Alle §18-pengene blev desuden reserveret til de frivillige sociale foreninger i hele kommunens udbredelse.

2006

2006

Udviklingsprojekt ifm. kommunesammenlægningerne

10 års-fødselsdag

FuturaCentret og FuturaCaféen fylder 10 år i lokalerne i Ringstedgade og får besøg af borgmesteren.

NÆSTVED FRIVILLIGRÅD

2004 - 2018

2006 - nu

Foreningernes paraply

Næstved Frivilligråd

Vi etablerer i samarbejde med Det Sociale Brugerråd ”Frivilligrådet” - et stort samlet råd på det frivillige område. Rådet, der kan tale de sociale foreningers sag og være høringsorgan, vedtages af Byrådet. Frivilligrådet, som vi i øvrigt er sekretariat for, har repræsentanter i puljegruppen for det frivillige sociale område (§18-midler og §79-midler) og er således med til at uddele midler til foreninger, aktiviteter og nye initiativer.

Selvhjælpsgrupper

Igennem alle år har vi fokus på selvhjælpsgrupper. Med periodevise ansættelser qua PUF- og fondsmidler bl.a. i 2004-2018, har større indsatser været mulige. Deltagerne deler samme krisesituation. I mindre grupper drøftes aktuelle problemstillinger, og deltagerne støtter hinanden i at komme videre i livet. Typisk aftales et selvhjælpsgruppeforløb på otte uger. Grupperne er tilknyttet en tovholder, der hjælper med bl.a. opstart, struktur og forventningsafstemning. Selvhjælpsprojektet samarbejder med Sundhedscentret, psykiatrien og handicapområdet.

23


Vi disponerer over et kolonihavehus. I mandeprojektets sidste fase blev huset mødested for en lille gruppe mænd. Kolonihavehuset benyttes stadig af mandegrupper og forskellige andre foreninger.

24

Apape

Frivillige og personalet tager på udflugt bl.a. med skibet Apape.

Frivillige farver

Vi afholdte flere introduktionsmøder for etniske grupper, da Center for Frivillig Socialt Arbejde og Rådet for Etniske Minoriteter indledte en kampagne for at invitere flere etniske minoriteter ind i foreningslivet.

2007 - 2009

2008

2008

2009 - nu

Kolonihavehus til låns

Mandeprojekt

”Projekt Mandfolk” for mænd over 60 år oprettes med formålet at forebygge ensomhed. Musiker Anders Roland leder gennem 14 intense måneder projektet frem til succes. Ældre håndværkere hjalp andre ældre med småreparationer i eget hjem og ”Seniorværkstedet”, hvor mænd kan bruge deres evner sammen, blev etableret på Militærsvinget.


2010 - 2013

Vi flytter til Farimagsvej 22. Caféen og aktiveringsprojektet udvikler sig til et dejligt spisested med økologisk mad, seniormad til frokost og familiemad. Udsatte og de mest sårbare får særrabatter. Caféen er arnested for nye fællesskaber. De aktiverede ledige møder positive kunder og bliver udfordret både praktisk og socialt. Lokaleudlån stiger til cirka 600 udlån pr. år.

Amdi holder foredrag

Erik Amdi Hansen, der ud over at være vores bogholder også er en dygtig foredragsholder udi vandringens kunst, holder flere foredrag om sin vandring på Caminoen.

Ungegrupper

Projekt Frivillig var en særlig ungerettet kampagne, hvor unge kunne optjene points for 20 timers frivillig indsats. Vi samarbejder med uddannelsesinstitutioner, fx Herlufsholm skole og frivillige foreninger.

2011

2010 - 2017

2009

Flytning til Farimagsvej 22

Projekt Efterværn

Sammen med Ungenetværket etablerer vi en efterværnscafe for unge, der vender hjem fra anbringelse. Her kan de sammen med ligestillede arbejde med, hvad de vil med deres liv.

25


Vi etablerede et samarbejde med Socialt Udviklingscenter og Center for Handicap og Psykiatri omkring en ungeindsats, kaldet ”Fremtidslab”. Her fik de mest udsatte unge i Næstved mulighed for at skabe deres egne meningsfulde fremtidsplaner.

2012 - nu

2012 - 2013 Frivillig Fredag

Sammen med Næstved Frivilligråd og Næstved Kommune har vi igennem alle årene, den nationale frivilligdag har eksisteret, arrangeret forskellige events på Axeltorv, i Grønnegades Kaserne Kulturcenter, i Frivilligcenteret mv.

2011

2015

2011 - nu

Fremtidslab

26

Markedsdage

Igennem årene har vi afholdt flere loppemarkeder. Billedet er fra en tøjbytte-dag.

Gældsrådgivningen Sydsjælland

Gældsrådgivningen er et projekt i Frivilligcenter Næstved. Her kan du få gratis og uvildig rådgivning og vejledning, hvis du står i en svær økonomisk situation. Der er tilknyttet 15 frivillige økonomer, bankrådgivere, jurister og socialrådgivere til rådgivningen. Vi ansøger løbende puljemidler for at videreføre Gældrådgivningen og imødekomme det fortsat stigende behov for rådgivning.

Opsigelse af aktiveringsaftalen

Omlægningen af aktiveringsindsatsen i Næstved Kommune satte en stopper for flere social økonomiske virksomheder - heriblandt Markloppen og FuturaCaféen. Center for Arbejdsmarked opsiger vores aktiveringsaftale med 8-12 aktiverede ledige, og dermed forsvinder grundlaget for Caféen. Den lukkes, og de to deltidsansatte holdledere opsiges.


2020

Det var et tilløbsstykke, da vi tog initiativ til at introducere de nye Hemmingway Clubs for lokale ældre mænd over 60.

Frivillig Fagfestival

Sammen med Næstved Frivilligråd og Næstved Kommune afholdte vi en stor Frivillig Fagfestival i Ressource City. Ingerfair, der er konsulentvirksomhed på det frivillige sociale felt, donerede faciliteringen af fagfestivallen.

2017

2019 2016 - 2017

Hemingway Club

Flytning til Farimagsvej 16

Næstved Kommune overdrog bygningen Farimagsvej 16 til Frivilligcenter Næstved med en særlig driftsaftale. Sammen med Frivilligrådet blev navnet De Sociale Foreningers Hus valgt. Aftalen løber frem til 2027.

Cafélokalet bliver til foreningslokale

Cafélokalet bruges nu kun til udlån til foreninger. Vores formelle navn har siden 2009 været Foreningen Frivilligcenter Næstved, men til dagligt fortsat kaldt FuturaCentret. Efter Caféens lukning udfases FuturaCentret helt af vores navn, så vi kun benævnes som Frivilligcenter Næstved.

27


Vores artikler sætter foreninger i fokus I 2019 har vi skrevet flere artikler om frivillige sociale foreninger for at hjælpe dem til at blive mere synlige i gadebilledet og nå ud til flere i deres målgruppe både via vores kanaler og ved at få aviserne til at præsentere foreningerne. Vi bringer her appetitvækkere på artikler, der kan læses på vores hjemmeside. Parkinsonforeningen – velkommen i fællesskabet ”På nuværende tidspunkt kan sygdommen ikke helbredes, men motion og fysioterapi forbedrer mobiliteten meget”, siger Jørgen Wichmann fra Parkinsonforeningen. Jørgen meldte sig i sin tid ind i patientforeningen, fordi han ønskede mere viden på området, og at det kunne være rart med

et sted, hvor han kunne udveksle erfaringer med andre, der havde sygdommen tæt inde på livet. I 2018 var han med til at starte den lokale klub i Næstved op. Jørgens kone, Annelise lægger et stort stykke arbejde i Parkinsonklub Næstved som kasserer.

Børns Voksenvenner ”Vi laver te, hygger og hjælper hinanden meget”, siger Adam på 10 år, der synes, at det er fedt at have sin egen voksenven at lave ”drengeting” med. Adam bor sammen med sin storesøster og mor. I familiens netværk er der få mænd - ingen som Adam har en tæt kontakt til.

Derfor har Adams mor kontaktet foreningen Børns Voksenvenner, og Adam har nu fået en voksenven: Allan. De mødes et par gange om måneden og spiller brætspil, taler om fodbold, cykler ture og laver lige, hvad de har lyst til.

Dansk-Afghansk Forening ved Næstved Som 16-årig rejste Idris Farzad til Rusland for at blive udvekslingsstudent, og på grund af den politiske udvikling i Afghanistan kunne han ikke vende tilbage til sit hjemland. I dag arbejder han på Sydsjælland i et opholdssted for voksne med særlige behov. Sammen med sin kone og to børn

28

føler han sig godt integreret i det danske samfund. Idris er formand for Dansk-Afghansk Forening ved Næstved, der er en uafhængig, social forening baseret på accept af demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne inklusive ligestilling mellem kvinder og mænd.

I kan også få sat fokus på jeres forening med en artikel skrevet af vores medarbejder ud fra et interview. Er I interesserede, så send os en mail på adm@frivilligcenter-naestved.dk.


Jette siger farvel Hvor heldig er jeg, at jeg har noget, der gør det så svært at sige farvel. Peter Plys

Kære foreninger, samarbejdspartnere og frivillige For længe siden bebudede jeg min afgang fra Frivilligcenter Næstved. Allerede i starten af året orienterede jeg bestyrelsen, og i den forbindelse blev det selvfølgelig også klart, at år 2020 både er mit jubilæumsår som ansat den 1. april, men også Frivilligcentrets jubilæumsår i december. 25 år er der gået, og de er gået med travlhed og udviklingsbriller på – hele tiden. Som det så tit sker, så kan heller ikke jeg forstå, at der er gået 25 år – det synes, som om årene er fløjet afsted. Når man ikke lægger mærke til, at tiden går, så er det ofte fordi, tiden går godt, og fordi man er optaget af vigtigere ting end årstal.

Jeg fratræder endeligt den 30. juni 2020, og hvis ikke vi når at ses til det ene eller det andet arrangement, så vil jeg bare ønske jer alle en dejlig tid fremover og sige TAK for med- og modspil igennem årene. Det har været lærerigt, sjovt og spændende. TAK til Ledernetværk, FriSe, Center for Frivilligt Social Arbejde, Frivilligrådet både nationalt og lokalt, Socialstyrelsen, Næstved Kommune og alle jer, der er aktive i de sociale foreninger! Jette Leth Buhl

Det var meningen, at mit jubilæum skulle fejres den 3. april 2020, men ligesom dronningen, må jeg springe over i disse coronatider. Det er selvfølgelig ærgerligt, men de som kender mig ved, at jeg også kan føle det som en befrielse ikke at skulle være midtpunkt i et festligt arrangement til ære for mig. Min endelige afgang skulle være timet med, at vi afholdt årsmøde i Frivilligcenteret som sædvanligt den 30. april 2020. Men Årsmødet er udskudt på grund af coronapandemien. Tag godt imod den nye leder, der overtager efter mig, og glæd jer over at der er så meget, der er godt i gang i den frivillige sociale verden i Næstved. Det er en solid ”butik”, der nu overdrages til nye og gode kræfter. Det er en kompetent bestyrelse, der styrer de fremtidige projekter og bevillinger i positivt samspil med leder og medarbejdere. Det er dygtige og gode medarbejdere, der udgør et helt fantastisk team, som I også fremover vil møde i Frivilligcenter Næstved.

29


Hvor skal vi hen, du – og hvorfor? Strategi fra teori til praksis. Udgangspunktet for Frivilligcentrets arbejde er de forandringsteorier, vores landsorganisation FriSe har udarbejdet sammen med Socialstyrelsen. Det er forudsætningen for, at frivilligcentrene fortsat kan modtage støtte til driften landet over: • At gøre det lettere at blive frivillig. • At give lettere adgang til hjælp fra civilsamfundet for udsatte borgere. • At give adgang til frivillige fællesskaber for udsatte borgere. • At arbejde for at den frivillige foreningsverden i det sociale felt får tilbud om at blive dygtigere på kurser og temadage. • At støtte op om foreningernes sociale indsatser ved sparring og udvikling af indsatserne. Efter flytningen til De sociale Foreningers Hus har vi i de seneste to år i Frivilligcenteret arbejdet aktivt med øget brugerfokus. Det har vi gjort, fordi vi gerne vil være tættere på de mere end 6.000 brugere, der benytter vores Sociale Foreningers Hus hvert år. Vi har holdt fysiske brugermøder både de formelle, der handler om husets og Frivilligcentrets ydelser, og de uformelle, der handler om at skabe gode uformelle netværk mellem foreninger og frivillige i huset. Vi har brugt forskellige metoder til at blive klogere på foreningernes ønsker, udfordringer og behov. På baggrund af indsatserne må vi konstatere, at vi på en lang række punkter allerede imødekommer brugernes behov.

30

Foreningerne er yderst tilfredse med de faciliteter, vi har skabt for afholdelse af deres møder og arrangementer. Enkelte ønsker bedre AV-udstyr i nogle af lokalerne, mere synlighed af lokalebookinger på vores hjemmeside og flere uformelle møder, hvor man bare mødes med hinanden. Det er i gang i 2020 Derfor har vi i 2019 forbedret disse ting. I 2020 vil vi arbejde videre med et formelt brugermøde, hvor vi taler om, hvordan det fungerer i praksis, når foreningerne afvikler deres arrangementer. Vi fortsætter også med spørgeskemaundersøgelser, og vi vil fokusere mere på Frivilligcentrets ydelser til foreningerne. Det vi i daglig tale kalder de seks kerneydelser, nemlig praktisk foreningsservice, synlighed, frivilligjob-annoncering og guidning af borgere til foreninger, hvor de kan modtage den rette hjælp, kurser og muligheder for at dygtiggøre foreningsfrivillige mv. Vi har igangsat et nyt projektledernetværk, der har til formål, at koordinatorer og projektledere fra den kommunale og den frivillige verden kan mødes og få et fælles sprog for den måde, vi samararbejder med frivillige og frivillige organisationer på. Der er aftalt fire møder i netværket i 2020. Vores hjemmeside udvides med et frivilligjob-modul, der tilkobles her i foråret. Forarbejdet er i skrivende stund i gang. Når det er sat op på hjemmesiden, vil brugerne bl.a. få mulighed for på et geografisk kort at finde frivilligjob, der udbydes af foreninger. Det bliver også muligt at udbyde event-frivilligjob i forbindelse med afholdelse af indsamlinger, events eller andet af mere kortvarig karakter. Også i 2020 vil vi fortsætte det gode arbejde med at synliggøre nye og gamle sociale foreninger via artikler. Vi har fået etableret et samspil med flere af de lokale aviser, der er flinke til at bringe de artikler, der er produceret af Anne fra Frivilligcenter Næstved. Vi har i de seneste år også øget synligheden af, hvad der rører sig inden for det frivillige sociale felt på Facebook med opslag flere gange ugentligt.


Visionen er at optimere missionen Hvad skal vi (mission), og hvad vil vi (vision).

Frivilligcenter Næstved har som mission at opfylde den fastlagte strategi, som er blevet til i samråd med bestyrelsen. Det drejer sig om kerneopgaver, projektarbejde og øvrige tiltag. Herunder hører også administration af lokaler samt støtte og vejledning ved aktiviteter udtænkt af husets brugere. Frivilligcentret skal være med til at skabe rammerne, som muliggør gennemførelsen. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle og synliggøre husets drift i form af nytænkning af aktiviteter, opdatering af hjemmesiden, udgivelse af Den Sociale Vejviser og meget mere. Alt sammen er det noget, som den daglige leder, personale og frivillige udfører med stor dygtighed i et engageret fællesskab. Tanker og idéer om husets fortsatte udnyttelse og udvikling opstår løbende.

Der pågår fortsat spændende sonderinger omkring et udbygningsprojekt i form af orangeri/ankomstlokalitet/venteareal med cafemulighed - tiltag, som kræver særlig godkendelse og ekstern finansiering for gennemførelse. Drømme kan skabe nytænkning og vision. Hvor vil vi hen, og hvordan finder vi vejen dertil? Det kan være ad ubetrådt sti, men derved skabes ofte udvikling og positiv fornyelse. Lad dette udsagn være min hilsen med ønsket om en fortsat lys fremtid for VORES HUS. Viggo Thomsen Formand

31


FRIVILLIGCENTER NÆSTVED Farimagsvej 16 4700 Næstved 55 77 62 43 adm@frivilligcenter-naestved.dk www.frivilligcenter-naestved.dk Følg os på Facebook

Profile for Frivilligcenter Næstved

Årsskrift 2019 og Jubilæumstillæg 1995-2020  

I december 1995 slog Frivilligcentret dørene op under navnet FuturaCentret. Meget er sket siden da, og i jubilæumstillægget kan du kigge til...

Årsskrift 2019 og Jubilæumstillæg 1995-2020  

I december 1995 slog Frivilligcentret dørene op under navnet FuturaCentret. Meget er sket siden da, og i jubilæumstillægget kan du kigge til...

Advertisement