Page 1

EVALUERING AF NETVÆRKSAKTIVITETER FOR DEMENSRAMTE OG PÅRØRENDE Frivilligcenter Langelands demensprojekt 1. januar 2015 - 31. december 2015


INDHOLD:

TILGANG OG FORMÅL MED EVALUERINGEN 3 RESUME 4 BAGGRUND 5 FORMÅL 6 PROJEKTET KORT FORTALT 7 - AKTIVITETER 8 - FACILITETER 12 - REKRUTTERING 13 - FORMIDLING 14 - REGELMÆSSIGHED 16 - FLEKSIBILITET 17 RESULTATER 18 - ANTAL BRUGERE 18 - ANTAL FRIVILLIGE 18 EFFEKT 19 METODE 20 - SPØRGESKEMAER 20 - METODISKE OVERVEJELSER 20 ANALYSE 21 - PÅRØRENDES BESVARELSER 21 - DEMENSRAMTES BESVARELSER 25 FORANKRING 29

Udgivet af Frivilligcenter Langeland, januar 2015 ©

Udarbejdet af Nina Andersen og Linda Dybdal Nielsen

Layout: Marie Wöldike Tryk: NOWHUSET


TILGANG OG FORMÅL MED EVALUERINGEN Denne evaluering er udarbejdet med det formål at dokumentere tilgangen og arbejdsmetoderne i Frivilligcenter Langelands demensprojekt udført i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Det er særligt interessant ift. at undersøge, om det ønskede formål med projektet er realiseret (og dermed hvorvidt det er meningsfuldt/muligt at fortsætte aktiviteterne efter endt projektperiode), og dels med henblik på vidensdeling, således at lignende initiativer i fremtiden kan drage nytte af de gjorte erfaringer.

I forhold til effektmålingen af aktiviteterne er der tale om en kvantitativ undersøgelse i mindre omfang, hvorfor resultaterne blot skal ses som et fingerpeg eller en indikation på, om målgruppen oplever den ønskede effekt ved at deltage i aktiviteterne.

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

3


RESUME I projektets oprindelige projektbeskrivelse var der i høj grad fokus på målgruppen pårørende til demensramte. En væsentlig udvikling i løbet af projektperioden har været, at projektets målgruppe har flyttet sig til at rumme både demensramte og pårørende. Dette bliver især tydeligt i de aktiviteter, der er blevet etableret, som bærer præg af at være aktiviteter, som den pårørende og den demensramte kan deltage i i fællesskab. Derfor er projektets navn ”Pårørende Hjælper Pårørende” ikke blevet anvendt i særlig høj grad, da det virkede misvisende for projektets aktiviteter, efterhånden som projektet skred frem. I stedet er projektet i daglig tale blevet omtalt demensprojektet.

4

Demensprojektet er særligt lykkedes med: • • • • • • •

Samarbejde med kommunale aktører Aktiviteter målrettet demensramte og pårørende – hvor disse kan deltage i fællesskab At få rekrutteret mandlige pårørende At etablere en stærk frivilliggruppe At udvikle aktiviteter efter brugernes behov og inden for projektets rammer/muligheder At opnå den ønskede effekt blandt brugerne At sikre videreførelse af aktiviteterne efter endt projektperiode

Frivilligcenter Langeland


BAGGRUND Baggrunden for projektet er baseret på: •

• • •

Den officielt tilgængelige, faglige viden, der findes om demensramte og pårørendes liv med sygdommen, særligt i forhold til sociale/netværksmæssige behov, ønsker og muligheder Udbuddet af netværksaktiviteter for demensramte og pårørende i frivilligt regi på Langeland Udbuddet af aktiviteter for demensramte og pårørende i kommunalt regi på Langeland Målgruppens størrelse. Ifølge ”Årsrapport for demensområdet 2013” estimeres det, at 367 borgere i Langeland Kommune er ramt af demens. Ca. 150 af disse bor i eget hjem. Antal pårørende anslås til at være mellem 350 og 500 borgere.

En demenssygdom kan have stor indflydelse på såvel den syge som den pårørendes sociale liv. Især når sygdommen er på et niveau, hvor den demensramte bor hjemme. Demensen kan betyde, at den syge ikke kan deltage i sociale aktiviteter som hidtil og heller ikke kan være alene hjemme, hvorfor den pårørende ligeledes begrænses i sine muligheder for sociale aktiviteter. Overskuddet til at deltage i sociale aktiviteter som par kan forsvinde, både pga. en hård hverdag, men også pga. tabuer forbundet med sygdommen. Demensramte og pårørende kan således opleve at føle sig isoleret og over en periode miste deres daglige netværk. Faktorer, som kan være afgørende for den oplevede livskvalitet, og som også har indflydelse på den pårørendes helbred på længere sigt.

Frivilligcenter Langeland

5


FORMÅL

I samarbejde med Langeland Kommunes demenskoordinator og demensnøglepersoner blev det vurderet, at der fandtes en stor gruppe af borgere, som grundet demenssygdom havde/har et behov for at kunne deltage i sociale/ netværksaktiviteter. Det blev ligeledes vurderet, at disse aktiviteter passende kan realiseres inden for frivilligt regi, idet aktiviteterne ikke kræver faglig kunnen, men handler om at skabe rum for socialt samvær og netværk med ligesindede.

6

Kernepunktet i projektets aktiviteter er således defineret som det at skabe netværk mellem mennesker i ensartede livssituationer, hvilket tænkes at bidrage til en god livskvalitet på trods af sygdom. Dels på grund af den gode oplevelse, man får i fællesskab, når man deltager i sociale aktiviteter, og som kan opleves som et pusterum fra en hård hverdag med sygdom. Dels på grund af den mulighed, der opstår for at danne netværk med andre mennesker, som lever med ensartede udfordringer og bekymringer i hverdagen.

Frivilligcenter Langeland


PROJEKTET KORT BESKREVET

Vigtige parametre for gennemførelse af aktiviteter: 1. At aktiviteternes indhold modsvarer målgruppens behov og ønsker samt at det rent logistisk er muligt at deltage (fx ift. tidspunkt, transport og pris) 2. At der rekrutteres et tilstrækkeligt antal frivillige 3. At rekruttering af målgruppen og løbende formidling af aktiviteterne til brugerne er succesfuld

4. At der forefindes de rigtige faciliteter (lokaler og udstyr) 5. At der etableres en rutine i afholdelsen af aktiviteterne, som de frivillige og brugerne er trygge ved 6. At der er fleksibilitet ift. tilpasning af aktiviteter, uden at de bevæger sig væk fra formålet med projektet

Frivilligcenter Langeland

7


1

AKTIVITETER I DEMENSPROJEKTET

I den oprindelige projektplan var det hensigten af etablere tre forskellige netværksaktiviteter: •

Forkælelsesaften (månedlig fællesspisningsarrangement for demensramte og pårørende)

Mandeklub (månedlig aktivitetsbaseret pårørendegruppe kun for mænd)

Pårørendegruppe (månedlig selvhjælpsgruppe med frivillig tovholder)

Ved endt projektperiode er følgende netværksaktiviteter etableret: •

Forkælelsesaften (månedlig fællesspisningsarrangement for demensramte og pårørende)

Demenscafé (månedlig caféeftermiddag med aktiviteter i frivilligcentret og ude af huset)

Netværksgruppe for pårørende (brugerdrevet samtalegruppe for pårørende – særligt pårørende hvis ægtefælle er kommet på plejehjem eller er gået bort)

Forkælelsesaften er således den eneste aktivitet, som er etableret helt som tiltænkt i projektplanen. De øvrige aktiviteter er blevet tilpasset de reelle behov og muligheder.

8

Frivilligcenter Langeland


FAKTA OG TAL IFT. GENNEMFØRELSE AF AKTIVITETER FORKÆLELSESAFTEN: Hver den sidste torsdag i måneden kl. 17 – 19:30 Pris:100 kr. pr. par Menu: velkomstdrink, to-retters menu og kaffe

Der blev afholdt forkælelsesaften første gang i februar 2015, og der er ikke foretaget nogen ændringer i forhold til beskrivelsen af aktiviteten i projektplanen.

Aktiviteter: Almindelig snak og fællessang med sangbøger (en gang imellem med musikalsk akkompagnement i form af harmonikaspil) 5 frivillige hjælper til hver gang – 2 i køkkenet (indkøb og madlavning) og 3 er værter (dækker bord, spiser med, hjælper med servering, rydder af og rydder op og sørger for god stemning) 1-3 kommunale medarbejdere (samarbejdspartnere) deltager i spisningen efter eget ønske Der deltager i gennemsnit 18 brugere pr. forkælelsesaften

9

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

9


MANDEKLUB: Èn gang om måneden– varierende tidspunkter Pris: gratis Aktivitetsbaseret samværd Aktiviteter: Opstartsmøde, besøg på mølle, krolf, fodbolddokumentar. Programmet lægges ud fra brugernes ønsker og idéer. Brugere aktive i planlægning og afholdelse af aktiviteter Projektkoordinator deltager som tovholder (med henblik på udslusning)

Mandeklubben blev iværksat i april måned 2015. Desværre lykkedes det ikke at rekruttere et tilstrækkeligt antal brugere til klubben. Der blev søgt rekrutteret via annoncer i lokalpressen, omdelt informationsmateriale (læger, bibliotek mv.), via samarbejdspartnere i kommunen og ved at uddele flyers for klubben til mandlige pårørende, der allerede deltog i forkælelsesaftenen.

10

Mandeklubben blev afholdt i alt fire gange og derefter nedlagt. Mulige begrundelser for manglende fremmøde: •

Mænd med en hjemmeboende syg ægtefælle er ikke tryg ved at lade deres ægtefælle være alene. Dette er forsøgt imødekommet ved at fastlægge møder til tidspunkter, hvor der er mulighed for, at den demente kan komme i aflastning på kommunens aktivitetscentre Indholdet (aktiviteter og netværk med mænd i en lignende situation) taler ikke til et behov blandt målgruppen Tidspunkt, pris, faciliteter og transport vurderes ikke at være problemet, da forskellige tidspunkter blev afprøvet, og mandeklubben blev afholdt på forskellige lokaliteter, hvor transport ikke er problematisk

Frivilligcenter Langeland


”OPLEVELSESCAFÉEN”:

PÅRØRENDEGRUPPE:

Åben hver den anden onsdag i måneden kl. 14:30 – 16:00

Hver den første mandag i måneden kl. 15 - 17

Pris: 50 kr. pr. person

Pris: gratis

Aktiviteter: Altid kaffe og kage/brød, musikalsk underholdning, tur på Skovsgård Museer, tur på Lindelse Kro, julehygge med bankospil. Programmet lægges efter brugernes ønsker og forslag fra de frivillige

Aktiviteter: Erfaringsudveksling og socialt samvær, kaffe og kage

3 frivillige hjælper til hver gang – brygger kaffe, the m.v. og er hjælpsomme værter, som sørger for den gode stemning Der deltager i gennemsnit 12-14 brugere i demenscaféen

Demenscafé for demensramte og pårørende, Oplevelsescaféen, så dagens lys i august 2015. Caféen var ikke en del af den oprindelige projektplan. Baggrunden for caféen var dels et konkret ønske fra deltagere ved forkælesesaften om aktiviteter ud af huset, og dels at frivillige ved forkælelsesaften gerne ville imødekomme disse ønsker.

11

Pårørendegruppen opstartes i februar 2016, og det er således kun det indledende planlægningsarbejde, der er blevet udført i projektperioden. Baggrunden for gruppen er, at tidligere brugere af forkælelsesaftenen, hvis ægtefæller er kommet på plejehjem/ blevet for dårlige til at deltage i aktiviteterne/ gået bort, fortsat ønsker at deltage i aktiviteter/bidrage som frivillige.

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

11


2

FACILITETER

Frivilligcenter Langeland har udgjort rammen om størstedelen af aktiviteterne i demensprojektet. Undtagelsen er de gange, demenscaféen har været på ture ud af huset. Vigtige forudsætninger for at faciliteterne har fungeret: •

• • • •

12

Frivilligcentrets lokalitet i Rudkøbing (midt på øen) med gode parkeringsmuligheder samt tæt på busstoppested Lokale af den rigtige størrelse samt borde/stole til alle Køkken med ovn, kogeplader, køleskab og opvaskemaskine Diverse køkkenudstyr samt mulighed for at supplere med midler fra projektet Tilstrækkelig mængde service samt mulighed for at supplere med midler fra projektet

Erfaringen i projektet viser således, at det er vigtigt at have faciliteter med tilstrækkelig kapacitet. Det har været vigtigt for aktiviteten "forkælelsesaften"s gennemførelse, at der har været mulighed for hurtigt at indkøbe manglende køkkenudstyr og service med midler fra projektet.

Frivilligcenter Langeland


3

REKRUTTERING AF FRIVILLIGE

Strategi for at rekruttere frivillige - lagt ved projektstart: Rekrutteringsmetode Kickstart-arrangement Omtale/annoncer i pressen Frivilligjob.dk Netværk (frivilligcentret, frivillige og brugere) Tidligere brugere

Ved endt projektperiode er 12 frivillige tilknyttet aktiviteterne – og i alt 15 har været tilknyttet i projektperioden. Erfaringen i projektet peger således på, at det er mest effektivt at rekruttere gennem netværk – frivilligcentrets eget og i særdeleshed de tilknyttede frivillige. Dette er dog en proces, som er sværere at kontrollere end fx efterlysning af frivillige på frivilligjob.dk og i pressen (som kun har givet en meget lille effekt i dette projekt).

13

Resultat/antal frivillige 3 0 1 9 2 Der er en tendens til, at særligt ældre (i pensionsalderen) og mennesker, som i forvejen har kendskab til målgruppen, bliver frivillige i projektet. For at fastholde frivillige afholdes ét opkvalificerende arrangement med relevant tema om året, der inviteres til to årlige frivilligmøder, projektkoordinator sørger for at lytte til de frivilliges input til gennemførsel af aktiviteter, og de frivillige inviteres med til sommerfest for alle frivillige i centret.

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

13


4

FORMIDLING TIL / REKRUTTERING AF MÅLGRUPPEN

At tilbuddet om projektets aktiviteter formidles succesfuldt ud til målgruppen er uhyre vigtigt for gennemførslen af aktiviteterne. Strategi for formidling til målgruppen - lagt ved projektstart: Kommunikationskanal/metode Kickstart-arrangement Presse Opsøgende arbejde på plejecentre Internet/hjemmeside Distribuering af folder (læger, sundhedshus, demensklinik, borgerservice mv.) Samarbejde (bl.a. distribuering af folder) med kommunale demensaktører (en demenskoordinator og to demensnøglepersoner) Brugernes netværk

14

Resultat/antal brugere 0 2-4 0 0 0 Ca. 50

0

Frivilligcenter Langeland


Erfaringen i projektet er, at det er langt den mest effektive metode at have et tæt samarbejde med de kommunale demensaktører. Når disse er involveret i projektet, kan de nemt videreformidle projektets aktiviteter.

Der er en formodning om, at målgruppen i høj grad får deres viden om lokalsamfundet via lokalaviser (og i meget lille grad via internettet – fx. hjemmeside og sociale medier). Pressen vurderes således at være en vigtig kilde til synliggørelse af projektet - også over for andre interessenter, fx. donationsgivere og samarbejdspartnere.

At ”invitationen” eller opfordringen til målgruppen om at deltage i aktiviteterne kommer fra en person, som målgruppen kender og (formenligt) har en tillidsfuld relation til, kan tænkes at have en positiv effekt på lysten/modet til at deltage.

15

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

15


5

REGELMÆSSIGHED OG RUTINE

Af hensyn til frivillige og brugere er det blevet prioriteret forholdsvis hurtigt at indføre en regelmæssighed i afholdelsen af aktiviteter. Dette indebærer bl.a. fastlæggelse af tidspunkt for aktiviteterne samt indhold ca. et halvt år frem i tiden. Det er i et forsøg på at gøre det mere overskueligt for brugerne, som på grund af sygdommen kan have en belastet hverdag, at planlægge samt at deltage i aktiviteterne, når disse afholdes kontinuerligt på samme ugedag og tidspunkt. For frivilliggruppen anses det ligeledes for en vigtig omstændighed, at aktiviteterne afholdes kontinuerligt på samme ugedag og tidspunkt. Det er ligeledes blevet vægtet hurtigt i projektforløbet at finde en rytme og kontinuitet i de frivilliges arbejdsopgaver, da det anses for en væsentlig motivation og tryghed for de frivillige, at de kender deres rolle og arbejdsopgaver i gennemførslen af

16

aktiviteterne. Fx. er der blevet udarbejdet vagtplaner med tydelig fordeling af ”køkkenpersonale” og ”værter”, samt gennemgået i fællesskab, hvilke indhold og opgaver der skal varetages i afholdelsen af aktiviteterne. Dette fokus på at etablere en kendt rutine anses også for vigtigt for forankringen af aktiviteterne efter projektperiodens udløb. Erfaring i projektet peger på, at kontinuiteten er en god ting at have for øje ift. at sikre succes med fastholdelse af brugere og frivillige. Her har det været særligt vigtigt, at projektet har haft tilknyttet en lønnet koordinator, som har kunnet sikre kontinuiteten ved at træde til og udføre/supplere opgaver, som der i opstartsprocessen ikke var rekrutteret tilstrækkeligt med frivillige til at varetage (fx. sørge for menuplanlægning og indkøb). Således er planlagte aktiviteter aldrig blevet aflyst. Forankringsprocessen i sidste fase af projektperioden har været god, hvilket netop vurderes at hænge sammen med de frivilliges tryghed i deres roller og udførelse af opgaver.

Frivilligcenter Langeland


6

FLEKSIBILITET

Fleksibilitet har gjort sig gældende projektet igennem og har fra start været anset som en vigtig faktor for at opnå projektets formål og succeskriterier. I forhold til de frivillige samt brugerne har det været nødvendigt at skabe en ramme, hvor der f.eks. er plads til at melde afbud, uden at nogen får dårlig samvittighed eller bliver kede af det. De frivillige er derfor blevet rustet til at håndtere afbud i sidste øjeblik, og brugerne ved, de er mere end velkomne en anden gang, og at vi har fuld forståelse for deres situation uden nærmere forklaring. Den mest gennemgribende ændring har været, at målgruppen for nogle aktiviteter er blevet udvidet fra kun at være for pårørende til at være for både pårørende og demensramte. Aktiviteten ”Oplevelsescaféen” blev således direkte affødt af den store tilslutning til forkælelsesaftenerne.

17

Det blev vurderet, at der ikke var behov for/grobund for en pårørendegruppe på det planlagte tidspunkt i projektplanen. Sidst i projektperioden er betingelserne opstået mere ”organisk” i og med, at initiativet til en pårørendegruppe da opstod i samspil med målgruppen/deltagerne i de eksisterende aktiviteter og pga. deres specifikke, opståede behov. Projektkoordinatorens rolle har således i høj grad været at facilitere den tidlige opstart af gruppen, som derefter forventes at have en mere selvstændig startfase end de øvrige aktiviteter.

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

17


RESULTATER 52

28

13

12

DELTAGERE

PÅRØRENDE

MÆND

FRIVILLIGE

ANTAL BRUGERE I alt har 52 demensramte og pårørende til demensramte deltaget i aktiviteter i projektperioden. Det har været et særligt mål for projektet at rekruttere mandlige pårørende, da erfaringen i Langeland Kommune og generelt på landsplan er, at mandlige pårørende til sygdomsramte ofte ikke deltager i sociale/netværksaktiviteter. Projektets aktiviteter, hvor demensramte og pårørende har mulighed for at deltage i fællesskab, har imidlertid haft stor succes med at tiltrække mandlige pårørende.

18

Ud af 28 pårørende til demensramte, som har deltaget i projektet, er 13 mandlige pårørende. Alt i alt vurderes det ud fra antallet af deltagere, at der er et klart behov for netop de typer af aktiviteter, som projektet har etableret. ANTAL FRIVILLIGE I alt 15 frivillige har i projektperioden været tilknyttet projektet. Ved endt projektperiode er 12 frivillige tilknyttet projektet, hvilket er et tilfredsstillende antal og passende ift. mængden af opgaver. Det er ligeledes en passende størrelse frivilliggrupe ift. videreførelse og forankring af aktiviteterne.

Frivilligcenter Langeland


EFFEKT Møde mennesker i samme situation

Bryde eller forebygge social isolation

Mindre sårbar over for at opleve ensomhed

Oplever mere energi og overskud i hverdagen

Effekten af aktiviteterne er optimalt, at deltagerne får mulighed for at møde mennesker i samme situation som dem selv og derigennem bryder eller forebygger social isolation. Resultatet af dette forventes at være en mindskning af følelsen af anderledeshed, samt at man som pårørende/demensramt bliver mindre sårbare over for at opleve ensomhed, hvilket igen kan bidrage til, at deltagerne oplever mere energi og overskud i hverdagen.

19

Mindske følelsen af anderledeshed

UNDERSØGELSE Det har ikke været realistisk inden for projektets rammer (økonomisk og tidsmæssigt) at lave en tilbundsgående valid undersøgelse af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået gennem projektets indsats. Der er ikke foretaget nogen undersøgelse af den konkrete målgruppe forud for projektet (baggrundsviden om målgruppen er hentet fra nationale undersøgelser og forskning), og der er ikke oprettet nogen kontrolgruppe. Den valgte metode til at ”måle” effekten af projektets indsats skal derfor ses i lyset af disse begrænsede ressourcer.

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

19


METODE 30

15

10

5

DELTAGERE

BESVARELSER

PÅRØRENDE

DEMENSRAMTER

SPØRGESKEMA I november 2015 blev der udsendt et spørgeskema med bundne svarmuligheder / svarskalaer) til 30 personer (15 par pårørende/syg), som har deltaget i en eller flere aktiviteter i projektet. Deltagelsen i undersøgelsen var anonym og frivillig. I alt 15 spørgeskemaer kom retur til frivilligcentret. 10 af disse er besvaret af pårørende til demensramte, og 5 er METODISKE OVERVEJELSER Oversigtstabellerne på de følgende sider og analysen heraf er således fordelt på henholdsvist besvarelser fra pårørende og demente. Der tages endvidere forbehold for, at besvarelsesgrundlaget er spinkelt. Dels er det kun 30 af de ialt

20

52 deltagere, der har været tilknyttet projektet, som har fået spørgeskemaet. Dels har kun halvdelen (15) af de adspurgte besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en tilkendegivelse fra ialt 29 % af den samlede deltagergruppe. Samtidig skal det bemærkes, at det har været et bevidst valg kun at udsende spørgeskemaerne til de par, som fortsat ved projektets afslutning er aktive. Frafaldet af deltagere undervejs har skyldtes sygdom, fraflytning fra øen, flytning på plejehjem og andre ydre omstændigheder, der således ikke direkte skulle kunne påvirke oplevelsen af effekten og tilfredsheden med projektet som sådan. Resultatet af undersøgelsen skal derfor ses som en indikation af, hvorvidt projektets indsats har haft den ønskede effekt.

Frivilligcenter Langeland


ANALYSE

Pårørende til demensramte – 10 besvarelser i alt: Er det vigtigt for dig, at tilbuddene giver mulighed for at være sammen med ligesindede/folk i en lignende situation: 6 5 4 3 2 1 0 meget uenig

uenig

hverken eller

enig

meget enig

Giver tilbuddene dig bedre mulighed for at komme ud af huset: 5 4 3 2 1 0 meget uenig

uenig

hverken eller

enig

Frivilligcenter Langeland

meget enig

21


Føler du dig mindre isoleret, fordi du har mulighed for at deltage i tilbuddene: 6 5 4 3 2 1 0 meget uenig

uenig

hverken eller

enig

meget enig

Giver det dig mere energi i hverdagen, at du har mulighed for at deltage i tilbuddene: 6 5 4 3 2 1 0 meget uenig

22

uenig

hverken eller

enig

Frivilligcenter Langeland

meget enig


Gør det det lettere for dig at leve med sygdommen, at du har mulighed for at deltage i tilbuddene: 5 4 3 2 1 0 meget uenig

uenig

hverken eller

enig

meget enig

Fortolkning af de angivne svar i spørgeskemaerne: Der gives en klar indikation på, at det er vigtigt for de pårørende at møde andre mennesker, som er i en tilsvarende situation, da alle deltagerne har erklæret sig ”enig” eller ”meget enig” i dette. Indsatsen skaber således den ønskede effekt ift. at give mulighed for at møde ligesindede. Dog giver undersøgelsen ikke uddybende svar på, hvorfor dette er vigtigt for deltagerne.

Ud fra spørgeskemaet gives der en mindre klar indikation på, om indsatsen skaber bedre mulighed for at komme ud af huset. 5 er ”enig” eller ”meget enig”, 4 er ”hverken eller” og 1 er ”uenig”. Med andre ord vil det sige, at 50 % af besvarelserne tilkendegiver, at indsatsen har den ønskede effekt ift. at give bedre mulighed for at komme ud af huset og dermed eventuelt føle sig mindre ”låst”

Frivilligcenter Langeland

23


til hjemmet. Igen giver denne besvarelse dog ingen uddybning af, hvad det nærmere har af betydning for deltagerne. Ud fra de to ovennævnte spørgsmål og besvarelser kan det konkluderes, at der er indikationer på, at indsatsen har en effekt ift. at skabe rammer, som giver målgruppen mulighed for at komme ud af huset samt at møde ligesindede. I projektplanen er der angivet et virkningshierarki, hvor effekten af at komme ud og deltage i socialt samvær samt møde ligesindede formodes at føre til mindre oplevet social isolation, at få mere energi i hverdagen samt at gøre det lettere at leve med sygdommen. Om indsatsen har den ønskede effekt i forhold til at bidrage til en forbedring af livskvalitet hos de pårørende, kan de resterende tre spørgsmål og besvarelser give en indikation på.

klærer 6 sig ”enig” eller ”meget enig”, og 4 erklærer sig "hverken eller". På baggrund af denne besvarelse gives der en indikation af, at indsatsen har en effekt i forhold til, at deltagerne oplever at føle sig mindre isolerede. På spørgsmålet om deltagerne føler, at mulighed for at deltage i tilbuddene giver mere energi i hverdagen, erklærer 4 sig ”enig” eller ”meget enig”. 5 erklærer sig ”hverken eller”, og 1 erklærer sig ”uenig”. Der er således et overtal af deltagere, som ikke decideret føler, at indsatsen giver dem mere energi i hverdagen. Til gengæld erklærer 6 ud af de 10 sig ”enig” eller ”meget enig” i, at deltagelse i tilbuddene gør det lettere at leve med sygdommen. 4 angiver, at tilbuddene ikke har nogen hverken positiv eller negativ effekt på dette.

På spørgsmålet om deltagerne føler sig mindre socialt isolerede, fordi de har mulighed for at deltage i tilbuddene, er-

24

Frivilligcenter Langeland


Mennesker ramt af demens - 5 besvarelser i alt: Er det vigtigt for dig, at tilbuddene giver mulighed for at vĂŚre sammen med ligesindede/folk i en lignende situation: 5 4 3 2 1 0 meget uenig

uenig

hverken eller

enig

meget enig

Giver tilbuddene dig bedre mulighed for at komme ud af huset: 3

2

1

0 meget uenig

uenig

hverken eller

Frivilligcenter Langeland

enig

meget enig

25


Føler du dig mindre isoleret, fordi du har mulighed for at deltage i tilbuddene: 4

3

2

1

0 meget uenig

uenig

hverken eller

enig

meget enig

Giver det dig mere energi i hverdagen, at du har mulighed for at deltage i tilbuddene: 4

3

2

1

0 meget uenig

26

uenig

hverken eller

Frivilligcenter Langeland

enig

meget enig


Gør det det lettere for dig at leve med sygdommen, at du har mulighed for at deltage i tilbuddene: 4

3

2

1

0 meget uenig

uenig

hverken eller

Frivilligcenter Langeland

enig

meget enig

27


Fortolkning af de angivne svar i spørgeskemaerne: Besvarelserne giver en klar indikation på, at det er vigtigt for brugere, som er ramt af demens, at møde andre i en lignende situation. Igen gives der i denne undersøgelse dog ingen uddybende svar på, hvorfor dette er vigtigt. Besvarelserne giver en indikation på, at tilbuddene giver de demens ramte bedre mulighed for at komme ud af huset. Dette kan tolkes således, at brugere med en demenssygdom føler sig mindre låst til hjemmet, hvilket kan være medvirkende til, at de føler sig mindre socialt isoleret. Ser man på svarene ifht. oplevelsen af social isolation, gives der da en indikation på, at tilbuddene har afgørende positiv betydning.

Af dette kan tolkes, at tilbuddene for nogen har en stor betydning ift. oplevet energi i hverdagen, mens det for andre ikke har nogen betydning. 4 ud af 5 brugere ramt af demens tilkendegiver, at deltagelse i tilbuddene gør det lettere for dem at leve med sygdommen. 1 ud af 5 erklærer sig ”uenig” i dette. Alt i alt giver besvarelserne fra brugere ramt af demens og de pårørende en indikation på, at tilbuddene har en positiv effekt i forhold til de formål med aktiviteterne, der er beskrevet i projektbeskrivelsen.

På spørgsmålet, om deltagelse i tilbuddene giver brugere ramt af demens en oplevelse af at få mere energi i hverdagen, er svarene tvetydige. 3 ud af 5 har svaret, at de er ”meget enige” i, at tilbuddene giver dem mere energi, mens 2 ud af 5 har svaret ”hverken eller” i forhold til dette spørgsmål.

28

Frivilligcenter Langeland


FORANKRING I den oprindelige projektbeskrivelse var det planen, at aktiviteterne skulle forankres som en selvstændig forening eller indlemmes i en eksisterende forening. Denne forankringsmodel er ikke blevet valgt. Det blev vurderet, at det ikke var hensigtsmæssigt at løsrive aktiviteterne helt fra frivilligcentret. Det er således ved endt projektperiode planlagt, at projektet mindst et år frem (2016) skal være tilknyttet frivilligcentret, som således fortsat varetager en del af organiseringen. Dog i langt mindre grad end under projektperioden.

Demenskoordinatorens rolle er i høj grad at være bindeled mellem aktiviteterne og målgruppen - især i forhold til videreformidling. Derudover tilbyder demenskoordinatoren at give faglig sparring til styregruppen og resten af frivilliggruppen, såfremt der er behov for det.

For at sikre aktiviteternes fortsættelse efter endt projektperiode og skabe en overgang, hvor mere ansvar overlades til frivilliggruppen, blev der i slutningen af projektperioden oprettet en styregruppe, som skal mødes to gange årligt.

Medarbejderen i frivilligcentret varetager tilmeldinger og økonomi.

Medarbejderen i frivilligcentret og de frivillige i styregruppen varetager i fællesskab de organisatoriske opgaver. Bl.a. afholdelse af frivilligmøder, udarbejdelse af vagtplan og udvikling af aktiviteterne.

Styregruppen består af: 3 frivillige, 1 medarbejder fra Frivilligcenter Langeland, 1 demenskoordinator fra Langeland Kommune.

Frivilligcenter Langeland

29


KONKLUSION Det vurderes, at projektet er lykkedes i forhold til det i projektbeskrivelsen opstillede formål. Der er i projektperioden blevet afholdt 18 aktiviteter for demensramte og pårørende. Deltagerantallet har svinget fra 3 til 24 personer og har i gennemsnit været på 14 - 16 deltagere. I alt har 52 unikke borgere deltaget i aktiviteterne. Der er i projektperioden rekrutteret 15 frivillige til at udføre opgaver i projektet. 12 af disse er fortsat frivillige ved endt projektperiode, og dermed er der et tilstrækkeligt antal frivillige til at videreføre

30

strukturen omkring aktiviteterne og samtidig tage hensyn til de frivilliges individuelle ønsker om omfang af vagter. Med det aktuelle antal vil der på en sæson på 6 måneder være 6 muligheder for at være frivillig, og ca. 3 vagter pr. person. En passende frekvens af vagter for både at fastholde motivationen og forebygge udbrændthed hos de frivillige forventes at have en god effekt på fastholdelsen af de frivillige. Besvarelserne af de udsendte spørgeskemaer giver en indikation på, at aktiviteterne har den ønskede effekt.

Frivilligcenter Langeland


ANBEFALINGER Vigtige parametre for succesfuld gennemførelse af projektet: •

Faciliteter – lokale med god plads, god akustik, gode køkkenfaciliteter samt gode adgangsforhold med bil og offentlig transport

Samarbejde med kommunale aktører, som har en god relation til målgruppen

En stærk frivilliggruppe – dvs. frivillige, som er stabile i deres fremmøde, fleksible og føler engagement ift. projektets formål

Økonomi til at aflønne projektmedarbejder i opstartsfase (minimum et år)

31

Økonomi til at indkøbe de nødvendige køkkenredskaber, service samt dug, lys, servietter osv.

Økonomi til at dække dele af udgifterne til aktiviteter, så egenbetaling holdes på et niveau, hvor alle kan deltage

Fleksibilitet i forhold til målgruppens behov og ønsker til aktiviteternes indhold

Frivilligcenter Frivilligcenter Langeland Langeland

31


www.frivilligcenterlangeland.dk Find os pĂĽ Facebook

Adresse:Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon: 22 34 45 33 Mail: kontakt@frivilligcenterlangeland.dk

Evaluering demensprojekt 2016  
Evaluering demensprojekt 2016  
Advertisement