Page 1

FÌlles 20 skaber 15 Årsberetning for frivilligcentrene i København

Fem lokale historier


Lea Ravn-Mortensen Socialforvaltningen Københavns Kommune

”Frivilligcentrene har et stort kendskab til de lokale frivillige foreninger og kan hjælpe med at knytte bånd mellem kommunens tilbud og de frivillige foreninger, til gavn for byens udsatte borgere”


Brændstof for frivillighed Der er brug for etablerede fællesskaber og følelsen af medborgerskab. Dette særligt i lokalom­ råderne, hvor hverdagen skal leves og mulighederne for at etablere netværk er størst. At blive en del af fællesskabet betyder ikke kun at blive inkluderet, men også at tage ansvar for sig selv samt eget lokalmiljø. Vi bliver alle rigere gennem hinandens deltagelse og engagement. Et brændstof for fællesskaber er frivilligheden, som findes i foreningerne, klubberne og pro­ jekterne i lokalområderne. De indbyder til samvær, fællesskab og frivilligt engagement. En af civilsamfundets vigtigste opgaver er derfor at understøtte disse fællesskaber, og det er netop hvad frivilligcentrene gør. Frivilligcentrene er katalysator for frivilligheden. Vi skaber, styrker, synliggør og hjælper disse fællesskaber på vej, så de frivillige aktører kan løfte den vigtige samfundsmæssige opgave, de brænder for. I denne udgave af frivilligcentrenes årsrapport viser vi, hvordan de lokale fællesskaber skaber forandring og medborgerskab i vidt forskellige områder af København. Rigtig god læsning.

Frivilligcentrene i København


04

Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/Valby

’Frivillig – fordi du kan’ Et magasin om frivillighedens mange ansigter Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby udgav i 2015 et nyt Frivillighedsmagasin kaldet ’Frivillig – fordi du kan’. I magasinet sættes der spot på det livlige og mangfoldige lokale frivillighedsliv i de tre byområder, som Frivilligcentret dækker. Ligesom der sættes spot på de mange og forskel­ lige frivillige, der dagligt yder en engageret og dedikeret fri­ villig indsats til gavn for såvel lokalsamfundet som for dem selv.

”Hvis man giver noget, kan man jo ikke undgå at få noget igen” siger Asger, der er frivillig ved fødevareBanken.

Lokal sammenhængskraft Magasinet er et bindeled. Det binder foreninger og poten­ tielle nye frivillige sammen. Det spreder budskabet om frivilligt arbejde, og gør de borgere, som endnu ikke er frivillige, nysgerrige herpå. Endvidere binder det lokale for­ eninger sammen. Det er vigtigt, at lokale foreninger har viden om hinandens virke af flere grunde. For det første udvider det foreninger­ nes umiddelbare netværk og herved mulighederne for et fremtidigt lokalt samarbejde foreningerne imellem. For det andet kan foreningerne bedre være med til at understøtte videreformidlingen af frivilligt arbejde og sikre, at der skabes

’FRIVILLIG – FORDI DU KAN’ indeholder i alt 6 dybtgående beretninger samt en indledende artikel om Frivilligcentret og en oversigt over 41 lokale foreninger, organisationer og projekter, hvor man kan yde en frivillig indsats. Magasinet er udgivet i et oplag af 2000 eksemplar og kan læses via www.frivilligcentervsv.dk

et godt match mellem forening og frivillig, så ingen så at sige falder igennem. Således spiller lokale foreninger en stor rolle, hvad angår den lokale sammenhængskraft og det lokale (sociale) sikkerhedsnet. Lokale foreninger bakker lokal­samfundet op!

De personlige beretninger I magasinet er der 6 personlige beretninger om frivillighed. Man kan læse om Bernarda, som er frivillig ved GAME – et projekt der får gadeidrætten til at blomstre i udsatte bolig­ områder. Man kan også læse om Svend, som tager Ruth med på cykeltur i Valbys gader gennem projekt Cykling Uden Alder.


De personlige beretninger viser, at der er mange forskellige grunde til, hvorfor man er frivillig. Nogle frivillige ønsker at bringe specifikke faglige kompetencer i spil, andre frivillige ønsker at have noget at stå op til om morgenen. Beretnin­ gerne viser også, at det frivillige arbejde er organiseret på forskellig vis – men bygger på tillid, indflydelse og en høj grad af fleksibilitet. Nogle frivillige ønsker faste vagter og/ eller opgaver, andre frivillige ønsker at deltage i eventrela­ terede og enkeltstående aktiviteter. Endelig viser beretnin­ gerne, at gruppen af frivillige ikke sådan lader sig beskrive, for i det frivillige arbejde boltrer både unge, ældre, mænd og kvinder sig. Eller sagt med andre ord: Frivilligheden har mange ansigter!

En stemme i Fællesskabet Magasinet giver en stemme til flere af de, som ikke har no­ gen stærk stemme i den offentlige debat. Vi møder eksem­ pelvis tidligere værestedsbrugere, som er trådt over i rollen som frivillig og opnået øget selvtillid og selvværd. I det frivillige arbejde skabes positive, anerkendende og rummelige fællesskaber, hvor menneskelig udvikling sker. For når ’Tina’ arbejder i køkkenet hos SydhavnsCompagni­ et får hun både et socialt netværk og en faglig opkvalifice­ ring, ligesom hun er med til at sikre, at de mange lokale be­ boere får muligheden for at være del af et spisefællesskab og adgang til sund og nærende kost. I magasinet står der:

”Frivilligt arbejde skal være tilgængeligt for alle – deri ligger styrken”.


06

Frivilligcenter Amager

Frivillig fredag En dag i frivillighedens tegn Humøret var højt, da Frivilligcenter Amager havde omdan­ net pladsen foran Amager Centret til en livlig bazar, som bød på hygge, underholdning og information om det mang­ foldige frivillige engagement på Amager. Anledningen var Frivillig Fredag – den nationale frivillighedsdag og mere end 30 foreninger og projekter havde valgt at tage plads i pavillionerne i tidsrummet kl. 13-17. Lokale amagerkanere kunne således møde håndboldspillere, vågekoner, miljøam­ bassadører, pigespejdere, væresteder, fritidsguider, sofa­ surfere og mange flere. Der var boder med verdensmad, pandekager, kaffe, kage og øl. Fra scenen midt på pladsen strømmede der syrisk folkemusik, jazz og blues hele efter­ middagen.

Synlighed og dialog Dagen lokkede en strøm af nysgerrige metropendlere og storcenterhandlende til – og foreninger og projekter fik på denne måde rig lejlighed til at fortælle forbipasserende om deres arbejde og tilbud.

”Borgerne på Amager skal opleve den energi og livsglæde som frivilligt arbejde giver – og få øjnene op for det store frivillige arbejde, som får vores lokalsamfund til at hænge bedre sammen. Dagen kan forhåbentlig inspirere endnu flere til at gå ind i frivilligt arbejde” udtaler Teddy Sidelmann Rasmussen, Centerleder på Frivillig­ center Amager. Denne form for synlighed overfor nye målgrupper kan med små budgetter og få menneskelige ressourcer ofte være en udfordring for især de små foreninger. I den efterfølgende evaluering svarede 79% god eller meget god i vurderingen af synligheden for foreningen på dagen, og 87% svarede god eller meget god i vurderingen af ’muligheden for dia­ log med borgere’. Dagen kunne således bruges til at skaffe nye frivillige til foreningernes aktiviteter og nye brugere til foreningernes tilbud.

Netværk mellem foreningerne Frivillig Fredag var samtidig en lejlighed til at frivillige på tværs af foreninger kunne mødes, blive klogere på hinan­ dens arbejde og måske se muligheder for fremtidigt sam­ arbejde. 84% svarede god eller meget god i vurderingen af ’muligheden for netværk mellem deltagerne’. En deltager udtalte:

”Jeg mødte frivillige fra Mødrehjælpen. Det var rart at sætte ansigter på. Jeg kendte mest Mødrehjælpen som et navn på et papir, men nu kender jeg dem personligt og ved, hvad de laver”.


Et lokalt netværk er på denne måde med til at styrke for­ eningerne og sammenhængen i tilbuddene. Lokale for­ eninger har brug for hinanden, og de danner samtidig et vigtigt socialt net(værk) for borgerne. Dagen sluttede med frivilligsamling i foreningshuset Sund­ holm 8, hvor der var buffet, bar, jazz, air-hockey og ikke mindst skuldermassage til de frivillige som tak for deres indsats i det forgangne år. Afslutningen var samtidig endnu en anledning til, at de frivillige kunne mødes uformelt og styrke den lokale sammenhængskraft på det frivillige felt.

FRIVILLIGCENTER AMAGER blev i 2014 administrator af det nye foreningshus Sundholm 8 på Amager. Her kan foreninger og projekter låne lokaler til aktiviteter, arrangementer eller møder. Frivilligcentret afholder også selv kurser, netværkssaloner og foredrag for borgere og foreninger – og huset er på kort tid blevet et populært mødested for det lokale foreningsliv.


08

Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård

Sammen finder vi nye veje Studerende på feltarbejde på Hyltebjerggård Studerende fra Professionshøjskolen Metropol har i forbin­ delse med et projektforløb været på Aktivitets- og Frivillig­ center Hyltebjerggård for at finde nye veje til at skabe vel­ færd. Arbejdsmetoden var samskabelse, som er en proces, hvor forskellige aktører sammen udvikler nye tiltag/aktivite­ ter – i en lokal kontekst. De studerendes opgave var at eksperimentere og finde metoder for samskabelse, og studerende Isabel Kyneb Olander fortæller ”det interessante ved samskabelse er de uopdagede potentialer, og her i huset har det været kombi­ nationen af brugerne, de frivillige, foreningerne og alle mu­ lige andre i huset, som gør, at man hele tiden opdager nye vinkler og nye måder at løse opgaverne på”. Samskabelse er et stort skifte fra den traditionelle statslige måde at tænke på, og bliver her de lokale fællesskabers måde at interagere og udvikle nye tiltag til borgerne på. Bjørn Mortensen, lige­ ledes studerende, fortsætter

”det unikke er, at dem man arbejder med, selv er med til at definere opgaven. Borgerne er fra begyndelsen med til at definere, hvad det er, man stræber imod at skabe”.

Udvikling af idéer – og fornyet inspiration Ifølge Centerleder Ole Vesterlund har de studerendes besøg på Hyltebjerggård givet inspiration på flere planer. For det første er der udviklet konkrete nye idéer. For det andet har de studerendes blik på stedet givet inspiration og ny viden om organiseringen, som ledelsen kan bruge fremadrettet. Konkrete nye idéer tæller for eksempel et ’låne dåbskjole projekt’ for økonomisk trængte familier, en støttegruppe

for forældre med handicappede børn samt tværgående netværksmøder og sparring mellem grupperinger som SOS-Børnebyerne, Café Redesign, De Urokkelige Strikkere og Nørklerne i Mødestedet. Nogle af idéerne er allerede ved at blive til konkrete tiltag, mens andre fortsat er på tegne­ brættet. Fremtiden vil vise, om de vil blive realiseret eller ej.


De studerende er fra socialrådgiver-, lærer- og katastrofe og risikomanageruddannelserne på Metropol.

HYLTEBJERGGÅRD er en selvejende institution med et bredt aktivitetskatalog og en dagscafé. Formålet med stedet er at skabe rum for fællesskab for borgerne i Vanløse.

HYLTEBJERGGÅRD huser også en lang række foreninger, bl.a. de Urokkelige Strikkere, der strikker tøj til Københavns hjemløse.

Hyltebjerggård – et unikt sted De studerende har hæftet sig ved, at Aktivitets- og Frivillig­ center Hyltebjerggård bruges af mange meget forskellige slags mennesker. På Hyltebjerggård kan man som bruger tage del i fællesskabet og de forskellige aktiviteter på ens egne præmisser. Der kræves ikke medlemskab, og man vælger selv til og fra i forhold til forskellige tilbud. Det er ifølge de studerende med til at gøre Hyltebjerggård til et unikt samlingspunkt for rigtig mange typer brugere med forskellige behov. To af de studerende er nu tiltrådt i frivilliggruppen på Møde­ stedet for på den måde at være med til at omforme idéerne og drømmene til virkelighed.

”Det er ikke et krav fra skolen, men det er klart, at vi også ønsker, at der skal komme noget konkret ud af projektet” siger Isabel Kyneb Olander.

De studerende ser blandt andet et stort potentiale i at under­ støtte frivilliggruppen på Mødestedet og styrke organise­ ringen her og være med til at gøre mulighederne som fri­ villig endnu mere synlig. De peger også på muligheden for øget synliggørelse af husets organisationer, netværk og aktiviteter generelt, så alle får bedre adgang til de mange tilbud, som findes i huset.


2015 i tal

Tallene viser et udpluk af de aktiviteter frivillig­centrene i København har gennemført i 2015.

FORMIDLING AF FRIVILLIGT ARBEJDE

289

En af vores kerneopgaver er at matche frivillige med foreninger. I 2015 har flere hundrede borgere henvendt sig til frivillig­centrene for at få råd og vejledning om frivilligt arbejde. I mødet med den frivillige drager vi nytte af vores viden om det lokale foreningsliv og spørger nysgerrigt ind til blandt andet ønsker, præferencer, moti­vation og eventuelle særlige behov.

Hvad angår formidling af frivilligt arbejde, så matcher vi også foreninger med frivillige, hvis modersmål ikke er dansk. Frivilligcenter Vesterbro/ Kgs. Enghave/Valby har i 2015 eksempelvis matchet et plejecenter i Valby med en polsk kvinder, som nu er frivillig ved den ugentlige Fredagsbar.

RÅDGIVNING AF FORENINGER Frivilligcentrene tilbyder støtte til ideudvikling, fundraising, synliggørelse, rekruttering af frivillige, frivilligpleje, mm. og bidrager således til, at det bliver nemt at opstarte og videre­ udvikle en idé, et projekt eller en forening.

Urban Film School Copenhagen blev stiftet i 2015 med faglig assistance fra Frivilligcenter SR-Bistand. UFSCs formål er at gøre professionel film­skabelse tilgængelig for børn og unge i alderen 13 – 18 år i udsatte positioner. Foreningen har særligt sigte på at fremme kreativitet og læring samt skabe inklusion og empowerment hos brugeren.

159


7645 Foreningerne ’SMART Recovery’ og ’Nåleøjets Venner’ låner lokaler til deres selvhjælpsgrupper hos Frivilligcenter Amager. Begge foreninger hjælper hver uge borgere med at komme ud af afhængighed – gratis og anonymt.

LOKALEUDLÅN Vi udlåner lokaler til aktiviteter, generalforsamlinger, grupper og arrangementer – eller hjælper med at formidle muligheder for lån i lokalområdet. Mange mindre foreninger har ikke egne lokaler eller økonomi til at leje. Vi hjælper med at skaffe rammerne, så foreninger og projekter kan holde fokus på indsatsen for borgere og lokalsamfund.

160

SYNLIGGØRELSE AF FRIVILLIGHED

Frivillig fredag, lokale arrangementer, foreningsdage m.m. Vi understøtter og arrangerer årligt en række aktiviteter med det formål at synliggøre det frivillige arbejde. Den nationale frivillighedsdag ”Frivillig fredag” afholdes den sidste fredag i september hvert år og er et eksempel på synliggørelse af frivillighed. Dagen markerer og anerkender frivillighed i sine mange facetter.

Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken afholdt i 2015 et Åbent Hus hvor alle foreninger i bydelen kunne fremvise deres aktiviteter. 14 forskellige foreninger fremviste deres aktiviteter for over 350 besøgende gæster.

KURSER OG NETVÆRK

100

Vi er stedet hvor foreninger, projekter, borgere, institutioner og kommunale medarbejdere mødes for at blive klogere på frivilligheden, finde nye samarbejdspartnere og dele erfaringer på tværs. Det skaber sammenhængskraft, mere innovation og stærkere dynamik i lokalsamfundet.

’Få flere frivillige med’ var titlen på et af de kurser som Aktivitetsog Frivilligcenter Hyltebjerggård tilbød i 2015. Kurset blev afholdt i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde og de øvrige frivilligcentre i København. 27 deltagere fordelt på 20 foreninger var mødt op til et intensivt forløb i kunsten at rekruttere nye frivillige.


12

Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken

Det Økologiske Folkekøkken Opskriften på en stærk frivilligkultur Når frivillige mødes for at gøre en forskel for andre, opstår der også internt mellem de frivillige et stærkt fællesskab og sociale relationer. Med den opskrift som udgangspunkt har Det Økologiske Folkekøkken i Brønshøj-Husum fra dag ét tiltalt frivillige og spisende borgere i bydelen.

folkekøkkenet. Det er sket ved, at der er afholdt en række hyggearrangementer, og der har været afholdt kursusog kompetenceudvikling med deltagelse af de frivillige fra folke­ køkkenet, eksempelvis brødbagningskurser, thai street-mad, førstehjælpskursus m.fl.

Hvorfor er man frivillig?

”Jeg har været med på Thai street-kursus og selvom det ikke har nogen direkte relevans til det arbejde jeg udfører i folkekøkkenet, har det styrket min interesse for at afprøve nye kulinariske oplevelser”

For de spisende gæster er de primære incitamenter for at besøge folkekøkkenet at få et billigt, økologisk og sundt måltid mad. Især børnefamilierne har taget konceptet til sig.

”Vi oplever rigtig mange positive tilkende­ givelser fra de besøgende gæster, det er dejligt jævnligt at blive mindet om, at det frivillige arbejde man laver, betyde noget fra andre” siger frivillig Hanne Kirstein. Og naturligvis er en oplagt årsag til at lave frivilligt arbejde, at man kan være med til at gøre en forskel for andre. I folke­ køkkenets tilfælde handler det blandt andet om at medvirke til at lette hverdagen for travle børnefamilier. Men hvad med den enkelte frivillige, hvad skyldes det, at der på de to år har været stor opbakning blandt de frivillige?

Fokus på frivillig-kultur For at styrke Det Økologiske Folkekøkken har der blandt andet været gjort en særlig indsats på at synliggøre og aner­kende det frivillige arbejde, der laves i forbindelse med

DET ØKOLOGISKE FOLKEKØKKEN >H  ar siden opstarten haft en bruttotrup på 42 frivillige >D  et Økologiske Folkekøkken har Fødevarestyrelsens økologiske guldmærke >H  ar gennemsnitligt været besøgt af 180 spisende gæster pr. gang

forsætter Hanne.


Nye frivillige Folkekøkkenet har også haft fokus på, hvordan man tager imod nye frivillige, eksempelvis med mentorordning. Det betyder, at den nye frivillige altid har en at henvende sig til med spørgsmål. I forlængelse heraf har de frivillige også været skarpe til at lave beskrivelser af ”frivillig-opgaverne”, så nye hurtigt kan få et overblik over de mange forskellige opgaver, der findes. Erfaringerne fra Det Økologiske Folkekøkken er, at når det handler om at rekruttere og fastholde, kan det til tider være en barriere, hvis den nye-frivillige ikke har et overblik over, hvad man forpligter sig til. Her har en ”profilbeskrivelselight” altså hjulpet.

Frivillighed som grobund for lokale fællesskaber Det Økologiske Folkekøkken er blevet til i et samspil mel­ lem de frivillige, det professionelle køkken der laver maden og Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken. Den vigtigste forudsætning for at det er blevet bæredygtigt er, at sam­ spillet mellem de frivillige og de professionelle har skabt en opskrift, der ganske enkelt virker.

Og vores erfaring, som frivilligcenter, er, at opskriften bag Det Økologiske Folkekøkken ikke er så anderledes, end hvis man havde været frivillig i forbindelse med fodbold, gymnastik eller spejder. Så forhåbentlig venter der mange nye og spændende opskrifter forude.


14

Frivilligcenter SR-Bistand

Frivillighed i børnehøjde Næste generations frivillige I starten af året indledte Frivilligcenter SR-Bistand et sam­ arbejde med Nørrebro Lilleskole om frivillighed. På skolen havde man længe gået med tanker om at inddrage elever­ ne fra 6.-8. klasse i et valgfagsmodul, hvor et af emnerne var frivillighed og medborgerskab i lokalområdet. Eleverne skulle introduceres til de lokale frivillige tiltag og lære, at de selv havde mulighed for at bidrage til en forbedring af nær­ miljøet, både gennem eksisterende og egne nye initiativer. En lærer tog kontakt til Frivilligcenter SR-Bistand for at få sparring omkring ideer til valgmodulet. Hurtigt stod det klart, at der var potentiale for et udvidet samarbejde og re­ sten af projektet blev udviklet i fællesskab. Nørrebro Lilleskole kunne få viden og adgang til forenings­ verdenen gennem Frivilligcenter SR-Bistand. Omvendt kunne Frivilligcenter SR-Bistand få mulighed for at afprøve metoder og teknikker i arbejdet med en målgruppe, som var yngre end den vi normalt arbejder sammen med.

Processen I månederne op til projektet, blev eleverne introduceret til frivillighed og medborgerskab på Frivilligcenter SRBistand. Der var oplæg fra centerets medarbejdere, korte legende sessions og gruppesamtaler. Herefter valgte ele­ verne om de i det følgende forløb ville udvikle deres eget projekt med hjælp fra medarbejdere i frivilligcentret, eller om de to og to ville tage ud og besøge udvalgte foreninger. Seks foreninger skulle besøges, og der skulle lægges en halv dags arbejde hos hver i løbet af projektperioden. For­ løbet strakte sig over otte uger. Én dag om ugen var pro­ jektdag, hvor eleverne enten var ude i foreningerne eller på frivilligcentret.

Foreningerne bidrog Med udgangspunkt i Frivilligcenter SR-Bistands store kendskab til lokale foreninger og projekter blev der taget kontakt til seks meget forskellige foreninger. Eleverne skul­ le have så bredt et udsnit af det frivillige arbejde som over­ hovedet muligt. Foreningerne blev bedt om at lave et pro­ gram og udpege nogle specifikke opgaver, som eleverne kunne varetage, naturligvis med hensyn til elevernes alder. Foreningerne støttede godt op om tiltaget og fik mulighed for at dele ud af deres engagement og så frø til kommende frivillige.


”Det var både festligt og lærerigt at have elever fra Nørrebro Lilleskole som frivillige i nogle uger. De var interesserede og umiddelbare og havde et godt parløb med vores faste frivillige” Henrik Olsen, fødevareBanken

Kort vej fra tanke til handling Erfaringerne fra samarbejdet er mangfoldige. Eleverne, som arbejdede med egne projekter, fik i forløbet blandt andet arbejdet med projektbeskrivelse, research, interviewøvel­ ser, kontaktskabelse til interessenter og viden om puljer og fonde. De, som var på besøg i de forskellige foreninger, fik et konkret indblik i, hvor stor bredden er blandt frivillige foreninger på Nørrebro og fik mødt engagerede ildsjæle. Frivilligcenter SR-Bistand fik viden om, hvordan den næste generation af frivillige arbejder og ser på medborgerskab med en langt mere dynamisk og umiddelbar realiserende vinkel. Eleverne var hurtige til at følge op på et initiativ og ofte uden, at der blev lagt planer for arbejdet.

MEDVIRKENDE FORENINGER: fødevareBanken, Folkekirkens Nødhjælp, ByOasen, Caféen Skjolds Plads, Mellemfolkeligt Samvirke, Nørrebro Bibliotek, Café Retro


Mette Krab, Koordinator i Home-Start

”I Home-Start København er det oplagt, at vi bruger det lokale netværk omkring både offentlige og frivillige tiltag. I forhold til frivilligheden har jeg i frivilligcentrene en samarbejdspartner med et stort overblik i lokalområdet”


Frivillighed er dynamisk Du har nu læst om frivillighedens mange former – om de mange forskellige årsager til at lokale borgere dagligt yder en dedikeret frivillig indsats, og om de mange måder hvorpå man kan engagere sig i sit lokalmiljø. Frivilligheden er dynamisk. Den vokser, udvides og ændrer form. Den spænder fra traditionel foreningsdeltagelse over mentorordninger, eventfrivillighed, virksomhedsfrivillighed til virtuel frivillighed. Især de unge eksperimenterer med andre former for engagement, deltagelse og organisering. De vælger ofte projektorienterede eller korte og målrettede frivillige aktiviteter og kan være engageret i en række sager og organisationer. En anden tendens er de frie og borgerdrevne initiativer med højt til loftet, og stor innovativ kraft. Fællesskaber som er løst organiserede, og hvor der er kort vej til handling. Kommunerne viser stigende interesse for at arbejde med frivillighed. Enten ved selv at organi­ sere muligheder for at blive frivillig, ved at støtte aktivt op om nye frivillige initiativer eller ved at indgå i samarbejde med etablerede foreninger. De forskellige typer frivillighed supplerer hinanden. Den ene form sker ikke på bekostning af den anden og frivilligcentrene griber frivillighedens mange udtryk. Vi ser frem til at være en del af udviklingen og at debattere potentialer, udfordringer og synergier. Vi glæder os til samarbejdet i 2016!

Frivilligcentrene i København


Birthe Varsted Ældre Sagen Brønshøj-Vanløse

”Den varme og positive atmosfære, der er på det sted er ”guld” værd – den giver stor lyst til både at arbejde som frivillig og til at deltage i andre aktiviteter”


4

5

2 1

3

1

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby Lyrskovgade 4, 2. sal. 1758 København V T: 6171 5574 E: Info@frivilligcentervsv.dk

4

Frivilligcenter EnergiCenter Voldparken Kobbelvænget 65, st. 2700 Brønshøj T: 3121 5014 E: mfh@energicentervoldparken.dk

2

Aktivitets- og Frivilligcenter Hyltebjerggård Linde Allé 33 2720 Vanløse T: 3888 4898 E: info@hyltebjerggaard.dk

5

Frivilligcenter SR-Bistand Tagensvej 70, 1. sal 2200 København N. T: 3539 7197 E: srb@sr-bistand.dk

3

Frivilligcenter Amager Sundholmsvej 8 2300 København S T: 6126 5549 E: info@frivilligcenteramager.dk

www.frivilligkbh.dk

Årsberetning for frivilligcentrene i København 2015  

Frivilligcentrene er katalysator for frivilligheden. Vi skaber, styrker, synliggør og hjælper fællesskaber på vej, så de frivillige aktøre...

Årsberetning for frivilligcentrene i København 2015  

Frivilligcentrene er katalysator for frivilligheden. Vi skaber, styrker, synliggør og hjælper fællesskaber på vej, så de frivillige aktøre...

Advertisement