Page 1

NR. 1

ÅRGANG 3

Gratis kurs i data og norsk

APRIL 2009

Side 8

Harstadbedrift på verdenskartet Side 20

E10-utbygging må forseres Side 4

Attraktive lærlinger Side 10

Hvordan påvirker finanskrisen? Side 14


LEDER

Får vi som fortjent? Jeg hører til stadighet noen som sier at Hålogalandsregionen (Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten) ikke får den oppmerksomhet som vi rettmessig fortjener – vi er jo tross alt den mest befolkningsrike regionen i landsdelen! Dette er nok i mange sammenhenger riktig, men spørsmålet vi kanskje må stille oss selv er – gjør vi de rette tingene for å få det slik vi ønsker? Vi vet at det finnes mange eksempler på saker hvor vi ikke har fått som vi rettmessig fortjener – utkant i hvert vårt fylke, utfordringer med fylkesgrensa etc. Men på motsatt side kan man jo spørre seg - har vi gode eksempler på saker hvor vi faktisk har fått som fortjent? Svaret på spørsmålene er sikkert sammensatt, men vi har nylig sett et klart eksempel i forbindelse med Nasjonal Transportplan (NTP) på at vi i alle fall i den saken fikk mye som vi fortjente. I januar i 2008 var næringsforeningene, og en rekke av ordførerne, i Hålogaland samlet for å drøfte felles prioriteringer i arbeidet med NTP, og på mange måter ble dette starten på et samarbeid i Hålogaland mellom politikere og næringsliv. Veien har ikke vært uten hinder, men vi klarte å få til en felles prioritering som har vært frontet av oss i alle sammenhenger. Resultatene har vi sett når NTP nå ble lagt frem for behandling i Stortinget, og fra sentrale politikere og departement har vi fått en krystallklar melding: ”Dette hadde ikke vært mulig uten felles prioriteringer fra politikere og næringsliv”. Vi er stolt over å ha vært en viktig aktør i dette bildet sammen med de øvrige næringsforeningene i regionen – og vi vil mer.

Jeg sa at vi i forbindelse med NTP fikk mye godt som vi fortjente – i det ligger det at jeg mener vi skal være fornøyd med mye av det vi har fått gjennomslag for (se egen sak på dette), men vi kan allikevel ikke si oss helt fornøyd. I vår region har vi E-10 som en særdeles viktig stamvei, men som har en kvalitet langt under det man bør forvente. Vi skal gjøre hva vi kan for løfte denne lengre frem i køen – og da skal vi naturligvis samarbeide med de øvrige aktørene i regionen. I denne utgaven av magasinet kan du lese om et kompetanseprosjekt som Harstadregionens Næringsforening har fått midler til å gjennomføre. Her har vi sagt at alle bedrifter som ønsker å delta er velkommen – helt uavhengig av om bedriften er medlem eller ikke, hvilken kommune den er lokalisert i o.s.v. Det eneste som kreves fra bedriftene (eller næringsforeningene) er at de tar kontakt med oss for å kunne delta på dette programmet som til alt overmål i tillegg er gratis. Løft av røret og ring oss i dag – det er en god start på at du og dine medarbeidere kan få litt som fortjent. Harstadregionens Næringsforening har hatt en meget fin medlemsutvikling i staren på det nye året, og teller i skrivende stund 185 medlemmer. Samling gir styrke, og vi trenger fortsatt mange flere med oss på veien videre – enkeltbedrifter og gjerne andre foreninger. Vi håper, og tror, at gode resultater gjør at enda flere melder seg inn – det er i det lange løp slik vi kan måle om vi får som fortjent.

Fra foreningens side er vi glad for at dette samarbeidet har vist seg å bære frukter, og vi tror at det fremover vil bli enda viktigere å samarbeide på enda flere områder. Er det noe som hindrer oss i å lage felles næringsplaner i kommunene i Harstadregionen? Er det noe som hindrer næringsforeningene i Harstadregionen å inngå formelle samarbeidsavtaler? Er det noe som hindrer oss i å gjøre dette i større sammenheng – i Hålogaland? Vi tror ikke det – og har et håp om at vi i næringslivet, så vel som i kommunene, i fremtiden får til enda tettere og formalisert samarbeid – og vi skal gjøre vårt til for å realisere dette.

Geir Jørgensen daglig leder Harstadregionens Næringsforening

Harstadregionens Næringsforening

Geir Jørgensen, daglig leder

Postboks 746, 9487 Harstad

E-post: geir.jorgensen@harstad-chamber.no

Faks: 77 04 15 11

Mobil: 905 24 001

Besøksadresse: Havnegata 4, 3. etg. (samme lokaler som Kunnskapsparken)

Ellen Eliseussen, prosjektleder

www.harstad-chamber.no 2

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

E-post: ellen.eliseussen@harstad-chamber.no Mobil: 993 87 470


innhold

LEDER Får vi som fortjent?

AKTUELT E10-utbygging må forseres Milliarder til vegprosjekter Aktivt næringsår Finanskrisen Polarkonsult på verdenskartet

4 5 6 14 20

PROSJEKT Fantastisk mulighet til bedre kompetanse Vår viktigste rekrutteringskilde

8 10

MENINGSFOKUS Næringsutvikling med fokus på internasjonalisering

26

INFORMASJON Styre og stell

27

4

2

5

8 10

14 Utgiver: Harstadregionens Næringsforening Ansvarlig redaktør: Geir Jørgensen Journalist: Gunnar Lund Redaksjon: Fritt Format Grafisk produksjon: Fritt Format Opplag: 2100

Annonsepriser 1/1-side 10.000,1/2-side 6.000,1/4-side 3.500,-

Gode rabatter ved bestilling i flere utgivelser!

Fokus distribueres til alle handlere og kontorer i Salangen, Lavangen, Gratangen, Ibestad, Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad, Lødingen, Bjarkøy og Kvæfjord. Magasinet distribueres gjennom Posten. Annonsemateriell sendes: frittformat@ht.no

Annonsekontakt Ellen eliseussen, 993 87 470, ellen.eliseussen@harstad-chamber.no

3


LEDER AKTUELT

AKTUELT

E10-utbygging må forseres - Forslagene i Nasjonal transportplan er kjempeviktig for regionen, men vi kan ikke vente 10 år på at E10 fra Tjeldsundbrua til Gullesfjord skal utbedres. Vegstandarden er kritisk, og vi må få politikerne på banen snarest mulig, sier Anne Britt Bekken. Tett program Logistikksjefen i Tine Meieriet Nord, og nestleder i Harstadregionens Næringsforening, observerer daglig konsekvensene av elendig vegstandard i Nord-Norge. - Tines transportører kjører årlig 6,8 millioner kilometer i vår langstrakte landsdel, eller nesten 700 ganger rundt jorda ved ekvator. Etterslepet på vegvedlikehold er enormt, og driftskostnadene øker stadig på grunn av ekstra slitasje på bilene. Vi registrerer også at sjåførene sykemeldes oftere. Lastebilenes forbruk varierer faktisk med en halv liter diesel på mila, når man sammenligner

de dårligste og de beste vegstrekningene. Alt i alt er dette ekstra kostnader som til slutt belastes forbruker, og som sjelden tas med i debatten om finansiering ved bruk av bompenger, sier Anne Britt Bekken. - Statens vegvesen forutsetter oppstart på E10 i perioden 2014-19, og fullføring etter 2020. Har regionen tid til å vente? - Smale og dårlige veger fører til møteulykker som koster samfunnet store summer. Det kan vi ikke sitte rolig å se på. Styret i næringsforeningen har allerede drøftet muligheten til å løfte E10-prosjektet fra planperiode

to til planperiode en. Vi kommer til å kontakte lokale, regionale og sentrale politikere for å få fortgang i prosessen, sier Bekken, og legger til: - Det ser ut som om strekningene Tjeldsundbrua – Harstad, Gullesfjord – Sortland og Kåringkrysset – Lødingen får stamvegstatus, slik som E10. Det er positivt med tanke på vedlikehold og utbygging. Daglig leder Geir Jørgensen ser mange muligheter for samarbeid innen regionen når Hålogalandsbrua står ferdig. - Næringslivet i regionen snakker mye sammen i dag, og bedre kommunikasjon gir utvilsomt nye muligheter til samarbeid. Klarer vi i tillegg å forsere utbygging av E10, vil mye være vunnet. - Hvordan kan næringslivet i Hålogaland tilpasses bedre vegforbindelse og felles flyplass? - I Stavanger har 16 kommuner etablert ett utviklingsselskap med felles næringsplan. Det er en modell som vi bør se nærmere på i vår region. Fire næringsforeninger i Ofoten, SørTroms, Vesterålen og Lofoten klarte som kjent å bli enige om felles innspill til transportplanen. Dette var helt avgjørende for at også politikerne klarte å enes. Så hvorfor ikke videreutvikle denne strategien til å knytte Hålogalandsregionen enda tettere sammen, sier Geir Jørgensen. Transportørene til Tine Meieriet Nord kjører årlig 6,8 millioner ­kilometer på nordnorske veger. Forslagene til utbygging er gode, men etterslepet på vegvedlikehold er enormt. E10 til Gullesfjord må derfor forseres, sier Anne Britt Bakken.­ Foto/montasje: Gunnar Lund

4

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


Arbeidet med Hålogalandsbrua starter trolig opp i 2011 (i perioden 2010 – 13). Selve brua blir 1,55 km. Skisse: Statens vegvesen

Milliarder til vegprosjekter Statens vegvesen har laget en presentasjon over nordnorske vegprosjekter som skal realiseres i ­perioden 2010 – 2019. Hålogalandsbrua, inkludert vei og rassikring, er desidert størst, og vil koste 2,2 milliarder kr.

Her er prosjektene i Hålogaland, og tilgrensede områder: Hålogalandsbrua Arbeidet startes opp i perioden 2010 – 13, og byggetiden er estimert til fire år. Veiens totale lengde blir 6,4 km, inkludert brua på 1,55 km. Ifølge Statens vegvesen vil dette alternativet gi en innkorting på 18 km i forhold til dagens vegtrase, i tillegg til at ras- og ulykkesutsatte strekninger elimineres. Rassikring er planlagt langs E6 i Leirvika. Prosjektet skal finansieres med 720 millioner statlige midler og 1480 millioner kr basert på annen finansiering, i hovedsak bompenger og kompensasjon for nedlegging av flyplass.

bru – Fiskfjord – Gullesfjord er beregnet til 700 millioner kr. Statens vegvesen forutsetter oppstart med 200 millioner kr i perioden 2014-19, og fullføring etter 2020. - Deler av strekningen har dårlig standard og bæreevne. Kåringen er en flaskehals for tungtransporten, påpeker Statens vegvesen i sin presentasjon.

I tillegg vurderes det å bygge tunnel for å lede trafikken forbi Narvik sentrum. Den er beregnet til ca. 450 millioner kr, og forutsettes helt ut finansiert med bompenger.

E6 Sommerseth-Ulsvåg Ulsvågskaret i Hamarøy er en flaskehals, særlig for tungtransport vinterstid. Omlegging og bygging av tunneler er beregnet til ca. 700 millioner kr. Prosjektet forutsettes gjennomført i perioden 2014-19

E10 Hinnøya Utbedring, eventuelt også innkorting, av strekningen E10 Tjeldsund

Bru og veg, med en total lengde på 6,4 km, vil koste ca 2,2 milliarder kr. Beløpet inkluderer også rassikring langs E6 i Leirvika. Kart: Statens vegvesen

E10 Vest-Lofoten Prosjektet omfatter rassikring på flere steder, og vil koste ca 500 millioner kr. Oppstart i perioden 2010 – 2013. Fullføres i perioden 2014 – 2019.

5


LEDER AKTUELT

AKTUELT

Aktivt næringsår 2008 var et aktivt år for Harstadregionenes Næringsforening med 14 medlemsmøter og en rekke åpne møter. Oppslutningen har stort sett vært god. Tema på møtene har vært: - Nye retningslinjer ved sykefravær - Voksnes rett til opplæring - Investorlunsj - Flyselskapet Norwegian - dialogmøte - Hvordan utnytte festivaler bedre – åpent møte Handel & Service - Tilgjengelig for enhver pris – fokus på unge medarbeidere - Utsikter i norsk og internasjonal økonomi, og betydningen dette har for finansmarkedene. - Hva kan HIH bidra med for næringslivet? - Satsning Nord-Vest Russland – Muligheter og utfordringer - City Branding med Lucky Næroset og Drammen kommune – åpent møte - Offentlige anskaffelser – for ikke-jurister - Samferdsel & Logistikk – Orientering og status fra gruppen - Ting som virker - Konjunkturbarometeret. Foreningen har i perioden hatt en utstrakt ekstern kontakt med blant andre: • Stortingspolitikere Troms • Troms og Nordland fylkeskommuner sammen med ordførere i Hålogaland • Troms fylkeskommune. • Samferdselsdepartementet • Widerøe, Norwegian og SAS • ONS 2008 – Representerte Harstad • Nord i Sør konferansen og reiselivsmessa • Næringsforeningene i Nord-Norge • Fellesmøter med alle ordførere i Hålogaland • Fellesmøter med Harstad kommune • Forskningsdagene 2008 på Høgskolen i Harstad Harstadregionens Næringsforening utarbeidet i 2007 et forventningsnotat til Harstad kommune. Dette initiativet har resultert i en god dialog og et godt samarbeid på en rekke områder innen næring og næringsutvikling. Målet er å få til samme type kontakt med alle kommunene i nærings­foreningens nedslagsfelt som er de åtte kommunene i Sør-Troms i tillegg til Evenes, Tjeldsund og Lødingen.

Så langt har medlemsrekrutteringen primært omfattet ­bedrifter i umiddelbar nærhet til Harstad, men interessen fra nabokommunene er økende. - Foreningen har vært inne i konkrete drøftinger om etablering i nabokommunene, og har så langt signaler fra en forening som ønsker å tegne kollektivt medlemskap hos oss, sier styreleder Mona K Rosvold. Foreningen har deltatt i fellesmøter med øvrige næringsforeninger i Hålogaland. - Samarbeidet er fortsatt basert på noen få felles enkeltsaker, men vi tror at dette på litt sikt må videreutvikles og formaliseres enda sterkere. I kraft av dette samarbeidet har vi også bidratt til en felles arena for ord­ førere i ­Hålogaland og næringsforeningene for å ivareta samspillet med det politiske nivå. Viktige saker i dette regions­samarbeidet i perioden har vært felles innspill til regioninndelingen, Nasjonal Transportplan, samferdsel i regionen. Dette samarbeidet prioriteres fra vår side også i 2009, sier Rosvold. Harstad kommune startet i 2008 rullering av kommuneplanen. Foreningen har fulgt opp medlemmenes ønske om et sterkere bidrag i denne prosessen. - Vi har vært delaktig i organiseringen av arbeidet, og svært mange av våre medlemmer i de enkelte gruppene har jobbet med næringsplanen, sier Rosvold. Bedre fagutdanning i Sør-Troms Foreningen fikk i 2008 fullfinansiert prosjektet Bedre fagutdanning i Sør-Troms som har som formål å øke bruken av lærlinger i området (30 prosent økning etter to år). Troms Fylkeskommune har tatt hovedtyngden av ­finansieringen, men også Sør-Troms Regionråd har gitt et betydelig bidrag i tillegg til finansiering av foreningen og egeninnsats fra næringslivet selv. Bakgrunnen for at prosjektet er satt i gang er at Sør-Troms har for dårlig dekning av lærlinger. Tallenes tale viser at 56 prosent av lærlingene i fylket har arbeidsadresse i Tromsø. Midt-Troms andel er 24 prosent, mens Sør-Troms og Nord-Troms ligger i bakleksa med henholdsvis 14 og 6 prosent.

Styret i Harstadregionens Næringsforening: Fra venstre Bengt Olsen, nestleder Anne Britt Bekken, leder Mona K Rosvold og Stig Jarl Jensen. Øvrige styremedlemmer var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Gunnar Lund

6

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


FINNER LØSNINGEN

Totalleverandør av juridiske tjenester

FRITT FORMAT

Noe du ønsker levert?

Vi besøker 12700 postkasser i Harstad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund og Lødingen 6 dager i uka. Vi leverer gjerne også for deg! Arnt, tlf 991 65 450 ama@ht.no Eivind, tlf 476 09 901 ero@ht.no.

Storgata 49, Postboks 265, 9483 harstad telefon 99 29 40 00, faks 77 06 27 28 post@advokatfirmaetfinn.no, www.advokatfirmaetfinn.no

Til tjeneste!

Private/bedrifter

www. harmas.no

PS! Vi utfører slamsuging, spyling av tette avløp, spyling av plasser, tømming av sluker mm. Be om pris.

DØGNVAKT 970 83 700 Telefon 77 05 77 77, Stangnerterminalen 1A, Harstad, firmapost@harmas.no

FRITT FORMAT

Maskinarbeider Vann/avløp Veiarbeider Grunnarbeider for bygg Fjellarbeider Spylevogn Grusproduksjon

7


LEDER AKTUELT

PROSJEKT

Fantastisk mulighet til bedre kompetanse Harstadregionens næringsliv har fått en fantastisk mulighet. Til høsten kan minst 105 ansatte delta på gratis kurs i data og norsk. 734.900 kr er allerede bevilget. Løp og meld dere på!

Folkeuniversitet og Edunor har det pedagogiske ansvaret for kursene. – Vi organiserer gjerne kurs i distriktet dersom påmeldingen blir god nok, og kan også skreddersy opplegg etter behov, sier Øystein Jenssen, FU Harstad. Foto: Gunnar Lund

8

Hva er nå dette, spør du kanskje. Et tilbud som er for godt til å være sant? Neida. Her handler det om en vel begrunnet søknad fra Harstadregionens Næringsforening, Edunor og Folkeuniversitetet i Harstad som ga full uttelling. Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet (VOX) godkjente søknaden, returnerte 734.900 kr og meddelte: Bruk pengene til opplæringstiltak i regionen. - På landsbasis søkte 300, hvorav 80 fikk positive svar. Harstad én blant få søkere i Troms som fikk tildelt midler, til og med like mye som vi søkte om. Det forplikter naturligvis, sier Harriet Karlsen, Edunor. Edunor AS er et aksjeselskap som driver kompetanseutvikling rettet mot offentlig og privat sektor. Data og norsk Søkertroikaen har utformet konkrete kurstilbud som starter til høsten. Her kan du velge mellom Grunnkurs edb, Videregående kurs – edb og Skriftlig og muntlig kommunikasjon. Grunnkurset på 24 timer tar for seg innføring i operativsystemet Windows Vista, tekstbehandling Word 2007, Internett Explo­rer og bruk av e-post. Tre videregående kurs omfatter tekstbehandling Word 2007, regneark Excel 2007 og presentasjoner Power Point 2007. God skriftlig og muntlig kommunikasjon er viktig for alle. Behovet for å videreutvikle egne ferdigheter i muntlig og skriftlig bruk av språket varierer mye. Det tar tilbudet hensyn til ved å lage individuelle kursprogram. Det blir ellers gruppeundervisning som legger vekt på utvikling av språk­ ferdigheter.

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

Gratis tilbud - Kursene er gratis for deltakerne, men får arbeidsgiverne dekket sine utgifter? - Arbeidsgivere som gir sine ansatte muligheten til å delta på kurs vil få øko­ nomisk kompensasjon etter bestemte satser. Det vil også bli tilbud om gratis kurs på kveldstid. Vi håper at næringslivet i Harstad-regionen ser hvilken fantastisk mulighet vi har fått fra Kunnskapsdepartementet, og vi håper på stor pågang og rift om plassene, sier prosjektleder Ellen Eliseussen. Hun legger til at denne typen kompetansepåfyll gjerne kan være første steg på veien mot en formell fagutdanning. - Kurstilbudene går egentlig hand i hand med prosjektet ”Bedre fagutdanning i Sør-Troms”, som næringsforeningen deltar i. Her er målet å bedre fagutdanningen i Sør-Troms ved å øke samarbeidet mellom videregående skole og næringslivet. Motiveringsmøter Harstadregionens Næringsforening, Folkeuniversitetet Harstad og Edunor er i gang med å arrangere motiveringsmøter blant aktuelle bedrifter i regionen. - På første møte orienterte vi representanter for Salto Bysenteret, Amfi Bertheus, Byggmakker og næringsforeningene i Skånland og Ibestad. Responsen var god, og jeg fikk inntrykk av at deltakerne er motiverte til å markedsføre tilbudet ­videre. Innen 15.juni må vi gi VOX tilbake­ melding om hvor mange som har meldt seg på. Jo flere deltakere, jo større andel av bevilget beløp får vi, sier prosjekt­leder Ellen Eliseussen.


For noen er regnskap bare historie. For oss er det et verktøy til å si noe om fremtiden.

FRITT FORMAT

Renate Nikolaisen, daglig leder ved Mekk, representerte kjøpesenter Amfi Bertheus under første orienteringsmøte på kafeen Mat av Vahl. – Jeg skal orientere om prosjektet på første butikkledermøte, og tror bestemt at responsen blir god. Foto: Gunnar Lund

Consis Harstad AS Margrete Jørgensensv 1A, Harstad Tlf 77 01 61 00, harstad@consis.no

www.adessa.no

vil du ha gratis evaluering av ditt markedsmateriell?

*) Glazer & Kennedy

Så mye som 80 % av all markedsføring kan være bortkastet, sier eksperter*. Mye er rett og slett for dårlig. Gjør du noen av de typiske feilene, skal det lite til for at du kan bli mye bedre.

.

Ønsker du å bli bedre? Send SMS med selgbedre til 2007. Frist: 5. juni 2009. Tilbudet gjelder de 15 første som passer for vår MF Basic.

adessa

9


LEDER AKTUELT

PROSJEKT

- Vår viktigste rekrutteringskilde Nilsen & Haukland i Harstad har tatt imot lærlinger i 20 år. Det har entreprenørbedriften tenkt å fortsette med.

Byggmester Steinar Nilsen teller seg gjennom navnelista med ca. 70 ansatte. 12 – 14 av dem startet som lærlinger i bedriften, hvorav én i dag er ingeniør med kontor nesten vegg i vegg med sjefen. - Lærlinger er vår viktigste rekrutteringskilde, sier Nilsen.

Nilsen & Haukland i Harstad har tatt imot lærlinger i 20 år. - Lærlinger er vår viktigste rekrutteringskilde, sier byggmester Steinar Nilsen. Foto: Gunnar Lund

10

Nilsen & Haukland engasjerer årlig tre – fire lærlinger som under kyndig ledelse får varierte arbeidsoppgaver. - Sør-Troms har bare 14 prosent av lærlingene i fylket, mens Tromsø kan vise til en andel på vel 50 prosent. Hvorfor henger vi etter i sørfylket på dette området? - Fordelingen overrasker meg. I fjor var det faktisk vanskelig for oss å få tak i lærlinger. Nå var vi kanskje litt sent ute med forespørsler, men likevel… - Hvordan rekrutterer dere lærlinger? - Tidligere fant de fleste fram til oss på egen hånd, eller vi ringte skolen direkte. Dagens formidling via utdan­ ningsetaten fungerer bra, men jeg håper det kan etableres et eget opp-

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

læringskontor for byggfag i ­Harstad. En mer helhetlig yrkesfaglig videregående opplæring kan kanskje gi større fleksibilitet, slik at lærlinger i perioder får jobbe ved andre arbeidsplasser dersom lærebedriften har for få arbeidsoppgaver, sier ­Nilsen. - Nilsen & Haukland har vært lære­ bedrift i 20 år. Erfaringer? - Mange kommer inn som et friskt pust i bedriften, og stort sett går samarbeidet med våre ansatte veldig greit. Men det er naturligvis en overgang for mange ungdommer å samarbeide med personer som er like gamle som foreldrene. I denne sammenheng er det viktig å etablere gode rutiner og gi læringene varierte arbeidsoppgaver. Hos oss får de prøve seg på nybygg, restaurering og produksjon av ferdigelementer til hus. Antall lærlinger vi tar inn reguleres av arbeidsoppgaver og tilgang på fagarbeidere som kan veilede, sier Nilsen. - Har dine ansatte noe å lære fra ungdommer som kommer rett fra skolen?


Til høsten tar Michael Thoresen fagbrev. Da har han jobbet to år hos Nilsen & Haukland. Her er han i gang med ferdighusproduksjon.

- Det ser jeg ikke bort fra. Men vi opplever nok oftere at videregående skole ikke klarer å henge med i utviklingen innen fagfeltet. Derfor blir lærings­kurven temmelig bratt for ungdommene. - Klarer lærlingene å utnytte de mulig­ heter som en toåring avtale med ­Nilsen & Haukland gir? - I varierende grad, må jeg nok være så ærlig å si. I dag gjør vi det helt klart at det ikke ligger noen automatikk i å få jobb hos oss etter avlagt lærlingkontrakt. Derfor gjelder det å markedsføre seg selv godt, være initiativrik og spørre veilederne når man er i tvil. Samme beskjed får elever som er her på utplassering ei uke. - Bedrifter som tar inn lærlinger får tilskudd. Er økonomi et viktig argument for å ta inn ungdom som arbeidskraft? - Ordningen fungerer egentlig bra, men vår motivasjon for å ta imot lærlinger er ikke begrunnet i offentlige tilskudd. Vi tenker først og fremst langsiktig rekruttering. Lærlingene produserer en god del, men legger

samtidig beslag på fagarbeidere som veiledere. Her gjelder det å finne en grei ballanse, sier Steinar Nilsen. - Påvirker finanskrisen bedriftens mulighet til å ta imot lærlinger? - Vi har et særskilt ansvar for læringer, og kan ikke sende dem på dør under en slakk i markedet. Finanskrisen bør ikke skremme noen fra å fullføre løpet som lærling. En kontrakt kan komme godt med når tidene bedrer seg. Men under dagens situasjon, ser jeg ikke bort fra at det kan bli noe vanskeligere å få lærlingplass hos næringslivet. Nilsen & Haukland har imidlertid ingen konkrete planer om å rekruttere færre lærlinger. Så langt har vi satset på utdanning av tømrere og murere. Det kan også bli aktuelt å tilby lærlingplass til ungdom som ønsker å bli malere og rørleggere. Bedriften har allerede ansatte innen disse fagfeltene, sier Nilsen.

og varierte arbeidsoppgaver. Han regner med å ta fagbrev som tømrer til høsten. - Jeg er imponert over bedriftens ansatte som i en travel hverdag tar seg tid til å hjelpe en maset lærling. Litt fleip og småmobbing forekommer naturligvis, med det må man tåle! - Stor overgang fra skole til arbeidsliv? - Jeg kom hit fra Bygg og anleggsteknikk, tømrerfaget, ved Stangnes videregående skole. Overgang? Jo da, det stemmer nok. Jeg måtte stå tidligere opp… Men det virkelig positive var at jeg fikk lønn. Lønn i stedet for studielån! Alt i alt vil jeg anbefale ungdom å søke om lærlingplass, sier Michael Thoresen.

Michael fikk lærekontrakt hos Nilsen & Haukland for halvannet år siden, og trives på grunn av godt arbeidsmiljø

11


LEDER INFORMASJON

Alt i bygningsmessige arbeider! BETONGSAGING • KJERNEBORING • ASBESTSANERING • REHABILITERING OG OMBYGGING Tlf 970 66 900 • Faks 940 99 440 • Verkstedveien 2 • 9406 Harstad

FRITT FORMAT

- Med fokus på trivsel og trygghet. HAVNEGT. 6 / HARSTAD / TLF 77 00 11 70

RENHOLD / MATTELEIE / KANTINE / VAKTMESTER scanpartner.no

www.detnor.no

Vandrefalken er verdens raskeste dyr, og man har målt hastigheter på 400 km/t i stup.

Større fart Vandrefalken er verdens raskeste dyr. I teorien kan den nå hastigheter på over 600 km/t. Er det en umulighet å gjøre det umulige mulig – i praksis? Vi tror ikke det. For kort tid siden var vi bare et lite oljeselskap fra Trondheim. Med den offensive hastigheten vi holder, kan vi øke til nesten hva som helst!

12

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

E T O FFEN S I V T O L J ES EL S K A P


Satse internasjonalt? Har du VILJE, EVNE og er KLAR? Foto: Innovation Norway Korea

Gjennom prosjektet Eksportsatsing Troms vil Innovasjon Norge hjelpe små og mellomstore bedrifter i fylket med å satse internasjonalt. Nytt Tårnprogram Høsten 2009 starter vi et nytt Tårnprogram - en individuelt tilpasset prosess for satsing internasjonalt. Programmet går over ett år og består av 4 samlinger og individuelt arbeid i bedriften. I programperioden skal deltakerne styrke sin kompetanse, utarbeide sin internasjonaliseringsstrategi og handlingsplan, og sette i gang konkrete tiltak. Målgruppe Målgruppen er bedrifter som har VILJE, EVNE og er KLAR til å satse på et internasjonalt marked. I Tårnprogrammet får du • En grundig analyse av bedriften før oppstart i programmet • En prosessveileder som følger bedriften gjennom programmet • En samlet inngang til alle Innovasjon Norges tjenester, f.eks. kan du få - tilgang til relevant kompetanse og nettverk - kunnskap om juridiske og handelstekniske forhold knyttet til eksport av varer og tjenester - kunnskap om ulike forretnings- og forhandlingskulturer - kunnskap om beskyttelse av immaterielle rettigheter (varemerke, patent og design) - hjelp til å gjennomføre markedsundersøkelser, finne samarbeidspartnere og kunder - hjelp til å vurdere inngangsstrategi og forretningsmodell i de enkelte markeder - hjelp til produkt- og designutvikling - mulighet for finansiering av utviklingsprosjekt Vil du vite mer om Tårnprogrammet? Ta kontakt med prosjektleder i Eksportsatsing Troms, Nils Kristian Sørheim Nilsen • Telefon: 77 60 61 06/991 64970 • E-post: nils.kristian.sorheim.nilsen@innovasjonnorge.no Mer informasjon: www.innovasjonnorge.no/internasjonalisering og www.innovasjonnorge.no/troms

Vi gir lokale ideer globale muligheter

13


LEDER AKTUELT

Finanskrisen Hvilke utslag har finanskrisen fått for næringslivet i Harstad-regionen? Fokusmagasinet har sjekket med ulike næringslivsaktører om virkningene, og resultatet ble: Det står slett ikke så verst til, tross dystre spådommer. Andreas Isachsen Vi stilte fem likelydende spørsmål til de utvalgte bedriftene: 1 2 3 4 5

14

Har finanskrisen påvirket bedriften, og i så fall hvordan? Har finanskrisen fått konsekvenser for bedriften, for eksempel i form av nedbemanninger eller innsparingstiltak? Har finanskrisen resultert i endringer på driftssiden, for eksempel i forhold til innkjøp? Hvordan ser markedet ut fremover? Har dere gjort endringer i forhold til annonsering eller annen markedsføring?

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


Eirik Munkvold, Bennet BTI Harstad 1. Jeg tror at de aller fleste, også reiselivsbransjen, på en eller annen måte har merket finanskrisen. Vi har spesielt merket dette i form av at bedriftsmarkedet reiser mindre og er mye mer prisbeviste enn tidligere. De vil ganske enkelt ha reisene billigere enn tidligere. Når også Avinor melder om en gjennomsnittlig nedgang på norske flyplasser på mellom 1015 prosent i årets tre første måneder er det ingen tvil om at nedgangen for bransjen er merkbar. 2. Vi har ikke nedbemannet, men vi har flyttet kontoret opp en etasje fra gateplan noe som har resulterte i mindre husleiekostnader. 3. Vi har ikke endret våre innkjøpsrutiner vesentlig da det faktisk har vært en positiv økning over Evenes i forhold til ferie og fritidsmarkedet. At nå også bedriftsmarkedet syntes å bedre seg har gjort sitt til at vi ikke lenger trenger å tenke i de baner. Men vi følger nøye med og er i stand til å gjøre endringer på kort varsel. 4. Markedet ser faktisk svært bra ut fremover. Vi har god innbooking på både vår, sommer og høst innen chartertrafikken, og som sagt ser bedriftsmarkedet frem mot sommerferien veldig bra ut. 5. Vi har nok brukt en del mindre på markedsføring all den stund det meste av vår markedsføringen skjer gjennom en fordeling mellom oss og turoperatørene. Når de skjærer de ned må også vi gjøre det samme. Runar Bjørkelund, daglig leder Eiendomsmegler1 i Harstad 1. Vi har helt klart i en periode merket at finanskrisen har påvirket markedet. Fra å ha hatt et marked med høy temperatur og kjapp omsetning til nå å oppleve at det i langt større grad tar lengre tid å få solgt boliger med høy verdi. 2. Eiendomsmegler1 i Harstad er forholdsvis nyetablert med en liten men erfaren arbeidsstyrke der alle deltar i de ulike produksjonsfasene.

3. Vi er veldig kostnadsbeviste og har hele tiden fokus på kostnadssiden. I langt større grad enn tidligere følger vi nå mye mer nøye med i hvordan markedet utvikler seg. 4. Vi er langt mer optimistiske og positiv nå enn vi var for bare noen få måneder siden. Vi ser at de mange og til dels store rentenedsettelsene begynner å virke, og for vårt vedkommende har de siste to månedene vært nesten på nivå med de samme to månedene i fjor. 5. Vår bransje bruker tradisjonelt mye på markedsføring. Vi har stor tro på å gi ut vår egen avis, noe vi også merker godt på responsen ute i markedet. Vi har ingen umiddelbare planer om å endre på dette. Eirik Jakobsen, markedssjef BM Byggmakker 1. Bygg- og anleggsbransjen er en av de bransjene som er hardest rammet av finanskrisen så det ville vært merkelig om ikke også vi merket noe til den. For vårt vedkommende er det Proff-markedet som har merket det mest, det vil si fag kundene, byggmestre og entreprenører. På forbrukermarkedet har det vært et jevnt sig, noe jeg tror rett og slett skyldtes at de fleste av oss tross alt har fått bedre råd som følge av lavere renter. 2. Vi har hatt to permitteringer i butikken og en på lageret, men har valgt å ta den ene i butikken tilbake i jobb igjen. Vi har hatt en fast og solid arbeidsstokk gjennom mange år og ikke ansatt mange nye selv om tidene har vært gode. Derfor klarer vi oss bra uten å måtte si opp noen. 3. Vi må bare bli ennå flinkere på innkjøp. Vår bransje er på mange områder volumbasert. Det er derfor viktig at vi samordner alle avdelingene våre og sørge for i størst mulig grad å koordinere innkjøpene der dette er mulig. 4. Vi tror det kan bli tøft både i år og til neste år. Vår policy har alltid vært å drive nøkternt. Det skal vi forsette med og på den måten komme styrket ut av krisen vi nå er inne i. Vi forventer også at ”krisepakken” gir utslag utover høsten og vi merker at det er mye å regne på for tiden. 5. Vi har i den senere tid kjørt et tøft løp i forhold til markedsføring. Vi har valgt å ha fokus på å bli flinkere til å kanalisere markedsføringsmidlene vi har satt av knyttet opp mot godt synlige og målbare aktiviteter. I tillegg må vi være i stand til raskt å endre fokus dersom vi ser at markedet endrer seg.

15


AKTUELT LEDER

Jim Madsen, Biltrend Harstad 1. November og desember var en rolig periode for vårt vedkommende, men så har det nærmest eksplo­dert de første tre månedene i 2009. Vi har ikke hatt en bedre start på året siden vi etablerte Biltrend Harstad for fire år siden. Vi har solgt 100 nye og brukte biler i denne perioden, noe som er 30 biler mer enn snittet i samme periode de tre årene forut. 2. Tvert imot! Vi har ansatt flere og er i tillegg i ferd med å ansette enda en person for å bli bedre i stand til å serve kunden på en optimal måte. Vi har ikke satt i gang spesielle innparingstiltak da vi i utgangspunktet har stort fokus på å drive nøkternt og kostnadsbevist. 3. Det har ikke vært nødvendig å foreta de store endringene da vi hele tiden har fokus på å holde kostnadene så lave som mulig. 4. For oss ser det etter forholdene lyst ut. Vi har to solide leverandører i Hyundai og Mazda som gir oss gode betingelser på de ulike modellene. I tillegg fokuserer vi på ikke å bygge opp et unødig stort bruktbilutvalg da dette binder opp mye kapital. På tross av dystre spådommer mot slutten av fjoråret der truslene om nedskjæringer og stor svikt i omsetningen var gjennomgangstonen, ser det for vårt vedkommende slett ikke så verst ut. 5. Mazda og Hyundai bruker store summer på nasjonal og internasjonal markedsføringer gjennom ulike kanaler. I Norge brukes både TV, radio og ulike aviser og tidsskrifter hyppig for å presentere i første rekke Hyundais nye I-20 og I-30 modeller, men også Mazda bruker mye på den nye Mazda 6. Lokalt betyr dette for vårt vedkommende at vi har valgt å bruke en del mindre på blant ­annet avisannonsering. Lars Holst Roness, senterleder Amfi Kanebogen 1. Vi merket en viss treghet og nedgang i markedet gjennom høsten 2008, men i og med at vi hadde hatt et godt første halvår endte senterets omsetning året sett under ett med en liten økning.

16

2. Det kan ha en sammenheng med finanskrisen at to kjeder hos oss gikk konkurs. I kjedesammenheng har disse som ofte et sterkere fokus på kostnadsbildet enn det enkelte frittstående butikker har, og tar ofte raske ­avgjørelser i forhold til å legge ned butikker. Svært få av butikken hos oss har så langt vært nødt til å nedbemanne eller si opp folk. 3. Mange av våre aktiviteter er nøye planlagt og bestemt lang tid i forveien av Amfi-kjeden sentralt. Disse ser vi ingen grunner til ikke å gjennomføre. Det er imidlertid ikke lagt opp til noen ytterligere økning i antall aktiviteter. 4. Vi må hele tiden være på tærne og levere og yte god service til våre kunder. Bransjemiksen hos oss består av bedrifter med lite kapitalkrevende varer, noe som gjør oss mindre sårbare enn mange andre bransjer som åpenbart er blitt hardere rammet enn hva tilfellet er med oss. 5. Vi har ikke igangsatt noen innsparingstiltak. Vi følger våre vedtatte budsjetter. I og med at vi ikke har opplevd noen inntektssvikt ser vi derfor heller ikke noen grunner som skulle tilsi særlige endringer. Vi ser med andre ord ingen grunn til panikk.

Finanskrisen vil forandre oss Finanskrisen kommer til å endre våre levevaner og verdier. Det er spådommene i ny rapport. Institutt for Fremtidsforskning i København har sett inn i krystallkulen for å forsøke å forutsi hvordan folks liv kommer til å arte seg etter at finanskrisen er avblåst. For miljøet og verden for øvrig mener de vi kommer til å leve litt mer bære­ kraftig enn før. Dagens Næringsliv har sett nærmere på innholdet i rapporten: Overflødig luksus blir det mindre av. Folk kommer ikke til å savne det heller. Tvert imot blir det status å finne smarte måter å spare penger på gjennom for eksempel gjenbruk. Verdien av immaterielle goder blir større. Vi kommer til å legge større vekt på andre ting, som viktige i livet, enn shopping. Det kan bli mer status å vise at man har tid. På nasjonalt plan kan det bli lagt større vekt på "Bruttonasjonal lykke" enn på Bruttonasjonal­ produkt som måler verdiskapingen i landet. Spåmennene og damene i København mener også tempo i arbeidslivet kommer til å bli ­lavere framover. Og folks tiltro til de frie markeds­ kreftene, har fått seg en skikkelig knekk.

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


SEAWORKS - Et markedsutviklende selskap innen sjøbårne tjenester

Har du riktig bank om bord? Én ting er sikkert. En fisker som ønsker framgang, må ha et meget nært samarbeid med banken sin. Vi vil gjerne bli den banken. Ta kontakt med oss.

www.seaworks.no

Gjør det mulig Bedriftsmarked Hålogaland Tlf.: 06002 nordea.no

Drivkraft Industri

Det vi ønsker skal bli varig, må vi utvikle

Vi skal være en aktiv pådriver for bedrifter i arbeidet med å utvikle og kommersialisere produkter innen petroleum, fornybar energi og oljevern/-beredskap. Våre tjenester: • Faglig rådgiving i forretningsutvikling • Prosjektutvikling og prosjektledelse • Kobling til FoU-miljø, investorer, andre bedrifter og vårt eiernettverk • Utviklingskapital Kontakt oss på 77 04 15 10 eller besøk oss på www.kupa.no vizuelli.no Foto: Trym I. Bergsmo

17


LEDER INFORMASJON

vizuelli.no

La mitt unge pågangsmot løfte bedriften din

Fordeler ved å ta inn lærlinger: • Ungt pågangsmot sprer initiativlyst blant medarbeiderne. • Lærlinger blir raskt nyttig og billig arbeidskraft. • Løfter ofte det faglige nivået, fordi faglige veiledere må holde seg oppdatert. • Du får selv forme dine egne fagarbeidere. • Gode tilskuddsordninger.

LÆRLINGER LØFTER BEDRIFTENE!

18

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

• Du er med på å ta et felles ansvar for å sikre tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Ønsker du å vite flere fordeler og hva som skal til for å bli lærebedrift? Kontakt Ellen Eliseussen på 993 87 470.


Master in Logistics and Cross Cultural Business Ny, aktuell Master. Oppstart i september.

• 3 årig – deltid • 12 samlinger - en i Tyskland, en i Russland • Engelskspråklig • Erfaringsbasert

vizuelli.no

Søknadsfristen er ute, men fortsatt noen ledige plasser. Søknader vurderes i den rekkefølge de kommer inn.

Mer infrmasjon.: www.hih.no Kontaktpersoner: Førsteamanuensis Nils Magne Larsen, nils.magne.larsen@hih.no Førsteamanuensis Trond Hammervoll, trond.hammervoll@hih.no Høgskolen i Harstad tlf 77 05 81 00

CICERO ts

Fokus på styrket kompetanse for å møte utfordringer knyttet til logistikk og internasjonal handel. Nord-europeisk perspektiv.

Ca 105 personer i Harstadregionen får nå muligheten til å gå på gratis kurs. Kursene har som mål å bedre arbeidstakernes basiskompetanse. Det blir tilbud om dataopplæring på to nivåer, samt kurs som bidrar til å bedre den enkeltes formuleringsevne, både skriftlig og muntlig. I arbeidslivet i dag kommuniserer vi mye skriftlig, da er det viktig å kunne uttrykke seg presist, kortfattet og informativt. Gratis kurs + kompensasjon Arbeidsgivere som gir sine ansatte muligheten til å benytte seg av dette tilbudet, vil få økonomisk kompensasjon etter gitte satser for kurs i arbeidstida. Det vil bli tilbud om gratis kurs både på dag- og kveldstid.

Gra

ti

s!

Kompetansepåfyll for bedrifter

Grip muligheten nå! Ønsker du mer informasjon om kursene, ta kontakt med Ellen Eliseussen på mob. 993 87 470, eller e-post: ellen.eliseussen@harstad-chamber.no

19


LEDER AKTUELT

Polarkonsult på verdenskartet Daglig leder i Polarkonsult AS, Sigmund Sørensen, må fram med verdenskartet når han skal vise hvor kundene befinner seg.

Når Fokus ringer og spør om en intervju­avtale, er sjefen akkurat tilbake etter en tre ukers jobb i Asia. Årlig er han på reisefot 100 – 120 dager. Kina, India, Sør-Korea, Japan, Europa, Sør-Amerika, Nord-Amerika. - Klart jeg stiller til intervju, men kan du kanskje vente til over helga? Jeg trenger litt akklimatisering. Hvordan jobber sjef og ansatte i en bedrift med hele verden som marked? Hvordan tar man hensyn til fremmede kulturer, ulike språk, tidssoner og enorme reiseavstander? Sigmund Sørensen kikker på verdens­kartet, og sier flegmatisk: - Man kommer langt med almin­ nelig folkeskikk, ydmykhet, respekt og gode relasjoner til andre, uansett

TUNGE LØFT: Polarkonsults styrke er å utvikle ny design og ny teknologi, blant annet tungløftskip. Produksjonsleder Terje Richardsen dekker kontorveggene med tegninger av nye prosjekt.

20

hvor på kloden kundene bor. Tilliten i markedet er systematisk bygd opp gjennom mange år. For oss er det viktig at hvert skip som Polarkonsult designer får positiv omtale. Alle ansatte vet nemlig at det skal ikke mange feilskjær til før kundene ser seg om etter andre leverandører. Du spør om tilpasning til fremmede kulturer. Det kan jeg svare på med følgende eksempel: Det er utenkelig å besøke et skipsverft i Kina uten å sette av god tid til å spise lunsj eller middag. Uten gode sosiale relasjoner kommer man ikke langt. - Hvordan reagerer kundene når de får vite at hovedkontoret til Polar­ konsult nærmest ”ligger i Nordpolens forgård”? - Norge har et godt renommé innen shipping. Det er en viktig ballast for oss som jobber på det internasjonale markedet. Om hovedkontoret ligger i Harstad, Oslo, Bergen eller Ålesund er av underordnet betydning. Våre forretningsforbindelser synes heller det er eksotisk med besøk så langt mot nord, sier Sigmund Sørensen, og legger til: - Vi jobber ut fra at det er i Harstad bedriften er lokalisert. Polarkonsult er prisgitt gode hoder for å kunne konkur­rere i et tøft marked. Og det har vi her. - Har det vært vanskelig å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i årenes løp? - Vi bygde opp Polarkonsult i en

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

periode der verftsindustrien bygde ned. Dermed fikk vi god tilgang på kvalifiserte ingeniører. Utfordringene på dette området blir nok større i framtida. Vi har allerede ansatt dyktige utenlandske fagfolk. Vår filosofi er å bygge opp solid kompetanse her på huset, kombinert med kjøp av tjenester i utlandet. I årenes løp har vi nemlig bygd opp et godt nett av underleverandører i mange land. Dette gir nødvendig fleksibilitet og god kapasitet. - Polarkonsult er forholdsvis lite enga­ sjert i oljevirksomhet. Hvorfor? - Vi gikk noen runder med oss selv tidlig på 1980-tallet, og konkluderte med at det var bedre å utvikle det vi kan, nemlig skip. Oljen får komme når den kommer. Det var et riktig valg. I dag er hovedfokus fortsatt på skip, men vi har også kontrakter med StatoilHydro på Norneskipet. I tillegg har vi prosjektert seismikkskip og utviklet produksjonsskip for et indisk rederi. Ombygging av tankskip til flytende produksjonsskip a la Norne ser ut til å bli stadig mer aktuelt. Her kan Polarkonsult utnytte sin kompetanse på og erfaring med skip, sier Sørensen. - Hvordan klarer Polarkonsult – i et høgkostland som Norge – å konkurrere om oppdrag i et globalt marked? - Fordi bedriften tilbyr kundene en total­pakke. Kort fortalt så utvikler vi


et prosjekt, designer skipet og henter inn pris på bygging. Alt inkludert. Her er det naturligvis viktig å ha god kontakt med verft, meglere og leverandører i inn- og utland. Når totalpakken er ferdig, går vi til kunden. Vår økonomiske andel er naturligvis bare en liten del av den totale kontrakten. For kunden er det totalsummen som er interessant. - Det utvikles stadig nye skipstyper. Satser dere mye på spesialisering? - I tank og bulkmarkedet er det mye standardisering. Polarkonsult har derfor valgt å satse på skreddersøm. Vår styrke er å utvikle ny design og ny teknologi, blant annet tungløftskip. Selv om skipene bygges i SørKorea eller Kina, bruker vi i betydelig grad norsk og europisk skipsutstyr som garanterer service over hele verden. Også Kina kan levere skipsutstyr, men satser i hovedsak på eget marked, og mangler derfor et godt service­apparat utenom landets grenser. - Finanskrisen byr på store utfordringer for næringslivet. Påvirkes Polarkonsult? - Vi kjenner til kanselleringer i markedet, men så langt er ingen av våre prosjekter rammet. Markedet er roligere, men fortsatt finnes det rederier med finansiell styrke som ønsker å satse på nybygg. Vi er i gang med prosjekter, på ulike stadier, både i Skandinavia og Tyskland. Pluss nye

fergeprosjekt både i inn og utland. I slike tider er det spesielt viktig å være på hugget. Her nytter det ikke å sitte rolig og vente på at potensielle kunder skal ringe. - Polarkonsult ble etablert i 1974. Mange kjenner navnet, men vet lite om bedriften. Hvorfor? - Det er fordi vi jobber med pro­ dukter som ingen i lokalmiljøet ser. Skip vi designer bygges hovedsakelig i utlandet. Men Polarkonsult er godt kjent i de miljøer der bedriften bør være godt kjent; blant rederier, meglere og leverandører i inn- og utland. For eksempel er en god omtale i engelskspråklige fagtidsskrift av skip som vi har tegnet viktig for oss, sier Sigmund Sørensen.

Fakta • Polarkonsult AS ble etablert i 1974, og har i dag ca. 25 ansatte. • Bedriften er ledende innen skipdesign i Norge. • En rammekontrakt med Sjøforsvaret omfatter leveranser av ulike utredninger og ingeniør tjenester til deres fartøyer. • Polarkonsult er et autorisert foretak som utfører godkjenning av mindre fiskefartøy på vegne av Sjøfartsdirektoratet. • I 2008 var 90 prosent av omsetningen salg til utlandet. Tidligere har andelen vært 50 – 60 prosent. • Omsetning i 2008 var NOK 46 millioner kr

- Bør flere bedrifter i vår region vurdere et større geografisk marked? - Internett har gitt nye muligheter til å handle nasjonalt og internasjonalt. Noen få lokale bedrifter er allerede i gang. Her er det viktig å se etter mulig­heter og ikke være for opptatt av begrensninger. Men alle bransjer har naturligvis ikke samme mulighet til å nå større markeder. Her er shipping i en særstilling, og det forsøker Polarkonsult å utnytte så godt som mulig. KYSTEN: Polarkonsult har designet mange fartøysom nå trafikkerer langs kysten. Her en modell av ferga ”Lurøy”.

21


AKTUELT NOTERT I BRØNNØYSUND Nyregistreringer 05.11.08 – 30.03.09 LEDER Harstad:

HARSTAD BREIVIKA BRYGGE BORETTSLAG Formål: Borettslag. Styrets leder: Knut Helge Fenes

ADVOKATFIRMAET EUROJURIS HARSTAD AS Formål: Advokatvirksomhet og oppgaver som står i forbindelse med dette. Daglig leder: Øystein Martin Sagen Styrets leder: Ottar Bjarne Nilsen

HÅLOGALAND KRAFT AS’ PENSJONSKASSE Formål: Pensjonskassen er opprettet av Hålogaland Kraft AS for å forvalte fore­ takets pensjonsordning for dets ansatte og pensjonister, samt opptjente pensjonsrettigheter for ansatte som har fratrådt uten pensjon. Regelverket for pensjonsordningen er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og foretaket. Pensjons­kassen kan også omfatte aksjeselskap eller andre selskaper hvor foretaket eier mer enn 50 prosent av aksjene eller andelene, aksjeselskap eller selskaper som har nær tilknytning til foretaket (i det følgende kalt enheter) dersom foretakets styre og styret i enheten har fattet vedtak om at pensjonskassen skal omfatte disse. Vedtak om å tilby pensjonsordning til nye enheter treffes av pensjonskassens styre. For enheter som omfattes av pensjonskassen, skal rettigheter og plikter for disse og deres arbeidstakere tilsvare det som gjelder for foretaket og dets arbeidstakere. Pr 1. januar 2008 omfatter pensjonskassen følgende foretak/enheter: Hålogaland Kraft AS, Hålogaland IKT AS. Pensjonskassen skal yte alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner eller barn. Daglig leder: Jan Fredrik Lundgreen Styrets leder: Johannes Terje Kristoffersen

ADVOKAT GEIR OLAV PEDERSEN Formål: Advokatvirksomhet. Innehaver: Geir Olav Pedersen

ARH HOLDING AS Formål: Kjøp og salg av verdipapirer og fast eiendom. Styrets leder: Andreas Hansen BOBIL 1 AS Formål: Import og salg av campingbiler, verksted for campingbiler og annen tilhør­ ende virksomhet. Selskapet kan foreta oppkjøp av andre selskaper, samt drive annen virksomhet som det finner formålstjenelig. Daglig leder: Trygve Allan Slettbakk BÅRNAKKVEIEN INVEST AS Formål: Kjøp og salg askjer og andre verdi­ papirer. Styrets leder: Stig Lind D HENRIKSEN INVEST LIMITED Formål: Investeringsbransjen: investering i aksjer og andre omsettelige verdipapirer. Daglig leder: Dagfinn Henriksen

DAGHENRI LIMITED Formål: Salg innen detaljhandel: oppsøk­ ende salgsvirksomhet innenfor segmentet, herunder også restauranter, puber og lign­ JMO INVEST AS ende. Formål:Erverve og eie aksjer og andeler i Daglig leder: Dagfinn Henriksen andre selskaper samt all annen virksomhet som naturlig hører med. DE 4 ROSER TROMSØ AS Daglig leder: Rune Jostein Olsen Formål: Restaurantvirksomhet. Styrets leder: Johanne Mari Olsen Daglig leder: Grethe Katrine Byberg Styrets leder: Trond Dahle KARIN SALONG AS Formål: Drive frisersalong, samt alt som FYSIOTERAPIKLINIKKEN HARSTAD DA naturlig står i forbindelse med dette. Formål: Fysioterapitjenester. Daglig leder: Karin Irene Johnsen Daglig leder: Knut Ståle Arntsen FYSIOTERAPIKLINIKKEN KNUT STÅLE ARNTSEN Formål: Fysioterapitjenester. Daglig leder: Knut Ståle Arntsen FYSIOTERAPIKLINIKKEN STEIN DRAGLAND Formål: Fysioterapitjenester. Daglig leder: Stein Harald Dragland GK-TECH ENGINEERING Formål: Engineering av stålkonstruksjoner onshore og offshore. Teknisk konsulent­ tjenester. Teknisk produktutvikling og design. Daglig leder: Geir Halvar Høgstad

TIPS

GUNN LAILA JOHANSEN Formål: Totalleverandør/supermarked for bedrifter, nettbasert, innkjøpsportal, informasjon og salg, leverandør i alle fagfelt. Daglig leder: Gunn Laila Johansen

TOUR DE ANDØRJA STORGATA 33 AS Formål: Kjøp, salg og utleie av fast eien- TRIPLE CHALLENGE AS Formål:Sammen med eierne, å fremme indom. teressen for kultur og idrett gjennom arranDaglig leder: Bodil Hallseth Knutsen gementet Tour de Andørja Triple Challenge. LIV JORUN ANDREASSEN Styrets leder: Håvard Solstad Styrets leder: Rune André Tøllefsen Formål: Gårdsbruk med sauedrift. Daglig leder: Liv Jorunn Andreassen TOBELA AS Formål: Å drive varehandel herunder med KVÆFJORD: LYKKE OG LUKAS AS byggartikler, samt deltagelse i andre sel- ELDEVIK INDUSTRIDESIGN LIMITED Formål: Konsulentbransjen: salg og oppFormål: Butikkdrift innenfor forbruksvarer, skaper med lignende formål. læring. gaver og lignende. Daglig leder: Torgeir Lakselv Daglig leder: Frode Eldevik Daglig leder: Benedikte Nilsen Styrets leder: Magne Kjetil Teigland Styrets leder: Eirik Ivan Munkvold ELDEVIK INVEST LIMITED TONFABRIK Wolfgang B. Schmitt Formål: Investeringsbransjen: Investering LØVÅSEN AKTIVITETSSENTER AS Formål: Musikkertjeneste. i aksjer og andre omsettelige verdipapirer. Formål: Pedagogisk tilrettelagt aktivi- Innehaver: Wolfgang Berthold Schmitt Daglig leder: Frode Eldevik tetstilbud/skolefritidsordning til barn og unge med utgangspunkt i områdets flotte TORBJØRNS CATERING AS natur­omgivelser. tilbudet skal tilpasses Formål: Cateringvirksomhet, kjøp og KOA SOGN OG FJORDANE AS den enkelte, med varierte aktiviteter og salg av mat og rekvisita som hører under Formål: Tilby helserettede tjenester til gode opplevelser som skal sikre en allsidig catering­virksomhet. Selskapet skal også offent­lige og private aktører, eie aksjer, samt delta i andre virksomheter. Selskapet utvikling for barna. kunne delta i andre selskaper. kan også drive annen virksomhet som de Daglig leder: Tone Holte Løvås Daglig leder: Jørn Emil Hansen finner formålstjenlig. MACOFFICE.NO Rune Håkon Åge Selnes TØMRER SIMEN FREDHEIM JOHANSEN Daglig leder: Jan Morten Sørgård Formål: Engroshandel med datamaski- Formål: Entreprenør og snekkerarbeid, ner, tilleggsutsyr til datamaskiner samt samt annen virksomhet som hører natur- NATURPLUSS - T. JOHANSEN program­vare. lig inn, herunder også å delta i andre Formål: Import av helserelaterte produkter for videresalg. Daglig leder: Rune Håkon Åge Selnes selskaper. Daglig leder: Torbjørn Einar Johansen Daglig leder: Simen Fredheim Johansen MARON LIMITED PØBBEN DA Formål: Salg av produkter innen helse og UNIK HAIRDESIGN Formål: Formålet med driften av Pøbben hygiene. EVE CHRISTINE HÖRNIG DA er å gi Borkenes tilbake det pubalterna­ Daglig leder: Ronny Becker Formål: Frisørsalong. tivet som tidligere var her. Vi ønsker å gjøre Innehaver: Eve Christine Hörnig stedet til et sosialt og kulturelt bar alterMIR INVEST LIMITED nativ for befolkningen i bygda med lave Formål: Investering i aksjer og andre WHATIF HOLDING AS verdipapirer, herunder naturlig tilhørende Formål: Eie aksjer i andre selskaper, her- økonomiske investeringer og en begrenset inntjening. virksomhet. under selge og kjøpe slike. Daglig leder: Torgeir Solvang Daglig leder: Ronny Becker Daglig leder: Tone Alfhild Henriksen LINK TRANSPORT Hugo Skarstein Formål: Transport av gods på vei. Innehaver: Hugo Skarstein

NORWEGIAN PETRO SERVICES AS Formål: Rådgivning og planarbeid innenfor oljevern og miljø samt rådgivning innenfor annen petroleumsrelatert virksomhet. Daglig leder: Stein Thorbjørnsen Styrets leder: Ivar Frans Hagenlund

LØDINGEN:

KÅRINGEN SENTER AS Formål: Investering i eiendom, utleie og drift av eiendom, investering i andre aksjeselskaper og deltagelse i andre virksomheter, samt hva som hermed står i forbindelse. Daglig leder: Bjørn Gunnar Larsen

QUEST MARKETING CONSULT LIMITED Formål: Grafisk design. Telebransjen: tele­ marketing, kjøp og salg av teleprodukter IBESTAD: TOUR DE ANDØRJA AS KILKAMLØYPENE AS og tjenester. Formål: Tour De Andørja AS har eier­retten Formål: Anskaffelse og drift av løype- Daglig leder: Tor Erik Nilssen til merkevaren Tour De Andørja. Tour maskin samt annet nødvendig utstyr til De Andørja AS har som formål å utvikle vedlikehold av IF Kilkameratenes ski- og RELAX MASSASJESENTER AS lysløypenett i Kilbotn, og dessuten utleie Formål: Massasje og salg av aloe vera organisasjonen med nye arrangementer som kan markedsføres, og gjennomføres av maskiner og utstyr til andre ved ledig produkter. under Tour De Andørja paraplyen. Tour De kapasitet. Daglig leder: Line Brændmo Rasmussen Andørja AS skal videre jobbe med å utvikle Daglig leder: Kjell Arne Jakobsen Styrets leder: Tatjana Olsen synergieffektene til merkevaren Tour De Andørja. Herunder utvikling av turisme og LINDSTAD FIX LIMITED RENTEX EIENDOM AS Formål: Vaktmesterbransjen. Vaktmester- Formål: Selskapets virksomhet skal selv, reiseliv. Et naturlig del av dette arbeidet er å og reperasjonstjenester samt annen lik- gjennom hel- eller deleide selskaper eller arbeide med overordnede arealplaner som nende tjenesteytelse. ved samarbeide med andre virksomheter, tar høyde for de behov framtidig turisme Daglig leder: Raymond Lindstad eie og drive utleie av fast eiendom, samt krever. Herunder legge til rette for økt overnattingskapasitet, bedret infrastruktur og annen virksomhet i tilknytning til dette. andre nødvendige fasiliteter arrangement LINDSTAD INVEST LIMITED Styrets leder: Arne Rikard Karlsen under Tour De Andørjaparaplyen trenger Formål: Investeringsbransjen. Investering i fremover. Arealplanene må tilrettelegge for aksjer og andre omsettelige verdipapir. STENE EIENDOM HARSTAD AS Daglig leder: Raymond Lindstad Formål: Investering i og utleie av fast eien­ økt ferdsel i naturen, og nødvendige areal­ behov ulike Tour De Andørja - arrangedom. menter krever. Planene må ivareta naturens Daglig leder: Edvin Stene mangfold ved økt belastning som følge av økt turisttilstrømming til Kommunen. Styrets leder: Ole Ingvald Skardal

SALANGEN:

BERNT STEINAR AAKENES HEGGEN Formål: Hvitevareverksted. Reparasjon av småmotorer. Dekksalg. Småelektrisk. Innehaver: Bernt Steinar Aakenes Heggen ROY ANTONSEN EIENDOM AS Formål: Å drive kjøp, salg og utleie av fast eiendom foruten å kunne engasjere seg i andre selskap med lignende virksomhet. Daglig leder: Roy Antonsen

SKÅNLAND:

STIFTELSEN HUSET I HAVET Formål: Eie eiendommen Gnr. 65 Bnr. 415 i Skånland med påstående bygning og kai, holde disse i hevd i forhold til nåværende og framtidige behov og leie de ut til lag og foreninger samt enkeltpersoner i bygda. Herunder skal stiftelsen sørge for at betingelsene for de offentlige tilskudd som er gitt til byggingen, blir oppfylt. Styrets leder: Elisabeth Balteskard

Kurs i Coachende ledelse Onsdag 6. mai arrangerer vi kurs i Coachende ledelse. Rune Frøyslie vil ha fokus på coaching i lederrollen, men vil også se på life-coaching og andre områder hvor coaching kan bidra i utviklingsprosesser. Les mer om kurs og påmelding på www.harstad-chamber.no

22

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


Harstadsuksess [lokale krefter og byens egen bank] Trond Dahle og Grethe Byberg eier restaurant og café De 4 Roser AS, etablert i 1996. Restauranten har siden åpningen vært rangert blant Norges beste restauranter med opplevelsen rundt mat, vin og service som fokus. De 4 Roser AS er kunde hos Frank Kulseng og Harstad Sparebank.

Din næringspartner - et komplett tilbud til næringslivet fra din lokale sparebank

Hålogaland Kapital hjelper deg å få brikkene på plass » Idè og konseptevaluering » Egenkapital finansiering tlf 77 04 16 80 | e-post sveinung.karlsen@hkapital.no

23


LEDER

vizuelli.no

LEDER AKTUELT INFORMASJON

)

)

Latterteamet på produsentstudiet arrangerer konferansen

HumOR HELT SERIØST!

deg som gjør Medisin nstilt n i e ervic s g o d a gl lgjengelig for

Oppbevares ti

flest mulig

re for lave Medisin r sykefrav

Medisin som få r deg til å bl i forelsket i be driften din Oppbevares tilgjengelig

for flest mulig

Oppbevares tilgjengelig

v

ngelig for flest

flest mulig

Medisin mot kj ipe hverdager

tiati ller ini a k m e r f som Medisin e ideer lønnsomm e r og fle lgje Oppbevares ti

lgjengelig for

Oppbevares ti

for flest mulig

mulig

er Anni Onsag kommer!

k Sveba Sven r! komme

lder agsho g r d e r o lig f eutbrudd o nå hemme is en å n s f g O s det alle e k n OBS! m n e fi r tte il f som v ramper. De in mot! k r medis latte ikke

HUMOR - HELT SERIØST! • 19. mai 2009 • Nordic Hall, Harstad En latterfull og seriøs konferanse med resepter på hvordan du kan bruke humor som medisin for økt arbeidsglede og energi på arbeidsplassen. Garanterte bivirkninger: Fantastiske foredragsholdere, latterfulle overraskelser og mye, mye mer. Dette er konferansen du absolutt bør velge i 2009. Kontakt oss på latterprod@gmail.com eller 468 44 607. Påmeldingsfrist: 12. mai.

24

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN


Vrooom. Musikk. Latter...

Reklame er morsomst på TV!

7 7 0 18 0 0 0

Kontakt oss på 77 01 80 00/annonse@ht.no og vi forteller deg mer om TV-reklame!

vizuelli.no

FRITT FORMAT

PSSST! Visste du at Hålogaland TV er større enn NRK Troms og NRK Nordland i Harstad og Narvik med omland?

Se vårt kurstilbud på edunor.no

Det er opp til deg

Lyst til å gå videre i livet? I Edunor har vi spesialisert oss på opplæring av voksne. Du kan velge mellom våre tilbud innen videregående skole, fagskole eller kurs på høgskolenivå. For de fleste fagområdene kombineres bruk av nettet med undervisning i klasserom eller på arbeidsplassen. Hos oss får du alltid moderne undervisningsmetoder med dyktige lærekrefter. Ja, se hva vi har å tilby deg på edunor.no

25


s u k o f s g n i n e M LEDER AKTUELT

Sigmund Sørensen,

Dette er medlemmenes egen spalte. Har du noe på hjertet? Skriv til oss, da vel! Send til: frittformat@ht.no

Managing Director, Polarkonsult

Næringsutvikling med fokus på

internasjonalisering I denne artikkelen ønsker vi å belyse næringsutvikling i regionen sett fra vårt ståsted og med våre erfaringer som bakgrunn. Vår egen historie forteller om en bedrift som for 35 år side ble tuftet på et solid hjemmemarked, men som fant veien ut i et internasjonalt marked. Vi har lyktes med denne utviklingen og føler at vi er konkurransedyktige i det globale markedet for skipsdesign. For oss i Polarkonsult er vi heldig stilt idet vår kompetanse på skipsdesign kan benyttes internasjonalt. Shipping er en internasjonal bransje, men å satse internasjonalt er mye mer krevende enn å arbeide på det lokale og nasjonale markedet. Vi har møtt nye faglige utfordringer, andre språk, annen kultur og ikke minst andre markedmessige mekanismer. Det lokale markedet er selvsagt viktig for alle typer service- og handels­ bedrifter. Selv om vi tar med omlandet og regionen rundt Harstad, er det en kjensgjerning at hjemmemarkedet er begrenset. For mange bedrifter kan derfor muligheten være å se på landsdelen, hele Norge ­eller verden for øvrig som sitt marked. Mange lokale bedrifter har både produkter og tjenester som kan videre­ utvikles og selges langt utenfor vår egen region. Det handler i stor grad om å se seg om og våge å tenke større. En strategi om å satse ute, må være sterkt forankret i vilje og ­utholdenhet. Samarbeid og lokal konkurranse Sett fra vårt ståsted kan det se ut som næringslivet i Harstad er mest opptatt av at de ”store” nasjonale aktører sør i landet skal etablere seg her. De kommer, høster så lenge det er noe å høste, hvoretter de trekker seg tilbake. Vi hevder at det er

26

mye viktigere at vi selv og med lokalt eierskap, kan utvikle våre egne bedrifter. Vi må ikke slå oss til ro med å være underavdelinger og underleverandører. Vi må ha kontroll med markedet og ha tålmodighet til å gjøre dette selv. Bedrifter med lokalt eierskap har normalt en større vilje til å bli værende også i dårlige tider. Et marked som går opp, vil uvilkårlig komme ned. Kunsten er å delta i veksten på en så robust måte at en også står oppreist når nedgangen kommer. Det snakkes ofte om at næringslivet må samarbeide. Samarbeid kan gi muligheter, men samarbeid er krev­ ende, en må avgi noe av sitt ego for å få til noe felles. Samarbeid må gi forretninger til begge parter. Partene må innse og erkjenne at de har behov for hverandre. Kvalitet og kompetanse i bunn Uansett hvilket geografisk marked en ønsker å fokusere på, er det avgjørende at kvalitet og kompetanse ligger i bunn. En må besitte basiskunnskaper i verdensklasse. Kompetanse kommer neppe som et resultat av alle de fancy kurs og seminarer som ofte arrangeres i regi av en egen bransje som det er lett å henge seg på. Dette er nesten bortkastede penger for bedriftene. En må alltid spørre seg hva vi har igjen for kurset eller seminaret. Den viktigste utviklingen av egen kompetanse kommer gjennom den jobben en gjør i det daglige, enten det er teknologisk utvikling eller markedsarbeid. Denne form for kompetanseutvikling er den som er mest robust, men som det også tar mest tid til å utvikle. Inngående kunnskap om produkt og marked er avgjørende for å kunne

ET MAGASIN FOR NÆRINGSLIVET I HARSTADREGIONEN

lykkes ute. Produkt og tjeneste må vurderes nøye med hensyn til markedsmessig- og teknologisk risiko før en tar avgjørelsen om å satse inter­nasjonalt. Jobb smart Å satse på vekst på i det globale marked, kan selvsagt gjøres på forskjellige måter. Hvis bedriften sitter på en voksen pengesekk og har tilstrekkelige økonomiske muskler, kan en jo rett og slett bare beslutte å opprette en ny avdelig eller ny markedssatsing, gå i gang og håpe på at det går bra. De fleste bedriftene i vår region har vel neppe et slikt funda­ment. Begrensede økono­ miske ressurser krever trinnvis utvikling og fokus på å utnytte muligheter som vil komme dersom en er tålmodig. I et nasjonalt eller internasjonalt perspektiv er de fleste bedrifter i vår region små og har begrensede økonomiske resurser. Bedrifter i vår region må derfor jobbe mer effektivt og smartere enn de store. Omdømme, kontaktnett og anerkjennelse Dette er begreper som i den senere tiden er blitt gjenstand for voksende oppmerksomhet. Dette er allmenn­ gyldig uansett marked hvilket marked en jobber mot. For en liten bedrift på det globale markedet er dette imidlertid avgjørende. Det kan ta år å bygge opp et godt omdømme og respekt, mens det kan ta en halv dag å ødelegge det. Du får som ­oftest kun et forsøk mot den kunden du har satset på!


LEDER

LEDER AKTUELT INFORMASJON

RESSURSGRUPPER:

STYREMEDLEMMER: Mona Kristine Rosvold, Leder Adm. Dir. Harstad Tidende Anne Britt Bekken, Nestleder Logistikksjef Tine Meieriet Nord Svein Haukebøe Econ Consult Ola M. Løkholm Direktør Harstad Kulturhus Stig Jarl Jensen Hypermarkedssjef, Coop Obs Randi Normann Daglig leder Lødingen Innovasjon Bengt Olsen StatoilHydro VARAMEDLEMMER: Arild Albrigtsen Eier og Daglig leder Harstad Elektro AS Tore Karlsen Banksjef Harstad Sparebank Mariette Verhage Daglig leder Destination Harstad

Petro

Hans-Peter Stabursvik, HiH, leder Ellen Eliseussen, HRNF Eirin Bornø, Studio Carpe Diem Stig Solheim, Statoil Butikk Harstad Elinor Hodel Forsgren, Nikita Hair AS Ole Jonny B. Pettersen, Auto Nord AS Laila Linaker, Consis Stig J. Jensen, Coop OBS Mona Kristine Rosvold, Harstad Tidende/ styreleder HRNF Lars Holst Rones, Amfi Kanebogen/ styremedlem HRNF

Jørgen Bratting, Kunnskapsparken, leder Hans Peder Olsen, Noweco Ivar F. Hagenlund, Grenland Artic Jarl Annar Samuelsen, Vann & Varme Svein Johnny Grønhaug, StatoilHydro

Kultur, reiseliv & opplevelse Knut-Eirik Dybdal, F2 by Nordic Hotels, leder Christel Boquist, Christel Boquist Interiør Design Vivi-Ann Sandnes, Eggum Gamnes gård Odd-Arne Strøm, Visit Harstad Mariette Verhage, Destination Harstad Lillian M. Sund, Sund Raad Andreas U. Hellebust, Neo Media Bård Andreassen, Festspillene i Nord-Norge Heidi Angell Berntsen, HiH Marianne Pettersen, Den kulturelle skolesekken, Troms Roanne O’ Donell, styrets representant

Harstad

Se www. jektholtet.no

Samferdsel & Logistikk Steffen G. Kristiansen, Harstad Havn, leder Trond Hammervoll, HiH Steinar Johansen, Veolia Anne Britt Bekken, Tine/styremedlem HRNF Elling Haukebø, Haukebø transport Alf Ervik, Transportsentralen

Bygg & Anlegg Pål Johnsen, Stangnes vgs, leder Hans julius Edvardsen, Hinnstein AS Rune Fossem, Nilsen & Haukland Bent Myhre, YIT Roger Moe, Harstad Maskin & Anlegg AS Arne Eidissen, Sør-Troms Lys & Varme AS Viggo Svanstrøm, ST-Klimateknikk AS Jann Olav Bordevich, Hålogaland Plankontor AS Hallgren Gundersen, styrets representant

24 boliger og småbåthavn!

FRITT FORMAT

Styret Harstadregionens Næringsforening, HRNF:

Handel & service

Tore Hunds gt 5, Harstad, Tlf 77 05 90 70, Faks 77 05 90 78 Epost: post@nilsen-haukland.no

27


M E D L E M S TA L L

0 1 8 5

Bli medlem og la din bedrift også dra nytte av fellesskapet! Sjekk våre hjemmesider

per 21.04.09

www.harstad-chamber.no

MEDLEMMER: Foreningen vokser stadig – dette nettverket kan du bli en del av med å tegne medlemsskap. Adecco Norge AS adessa Advokatfirmaet Eurojuris Harstad DA Advokatfirmaet Finn AS Advikatfirmaet Lov & Rett AS Aktiv Media AS Aktiv Revisjon AS ALTiBygg Altinex Services AS Amfi Bertheus Amfi Drift AS – avd. Kanebogen Arctic Creative Cluster Arkitekt Jim Myrstad AS Arne Johnsens Bilverksted AS Art Gymsal AS Auto Nord AS Avinor Badekarran AS Bergen Group avd. Harstad Berggård Amundsen & co AS Bil i Nord AS Bilutleie Nord Binders Harstad BMV Industri as Bohus Harstad Byggsystemer - Harstad AS Chili Harstad AS Christel Boquist Interiør Design Consis Harstad Coop Nord BA Copy Safe AS Destination Harstad Det Norske Oljelselskap ASA Det Norske Veritas AS DNB Nor ASA Dragland Oversetting Dreyer Kompetanse AS E. A. Smith Harstad AS Econ Consult AS Edunor AS Eidissen Merkantil AS El.Installatøren Harstad AS F2 by Nordic Hotels Facta Service AS Farveglede Interiør AS Festspillene i Nord-Norge Galant As

Gamnes Gård Gjensidige Forsikring Grand Nordic Hotel Haneseth Harstad AS Harder AS Harstad Elektro AS Harstad Gjenvinning AS Harstad Havn KF Harstad Helsebutikk AS Harstad Innrammingsforretning Harstad Kulturhus Harstad Maskin og Anlegg AS Harstad Skipsindustri AS Harstad Sparebank Harstad Stålmontasje Harstad Taxisentral AS Harstad Tidende Harstad Trading AS Harstad Web Haukebøe Transport Heli-Team AS Hinnstein AS Hipp Hurra! as Hoelstuen AS Holst Engros Holst Fiskeindustri Hotel Arcticus AS HRG Nordic/ Bennett Ferie HTG-Trykk AS Høgskolen i Harstad HålogalandBilskade As Hålogaland IKT Hålogaland Industrier AS Hålogaland Kapital AS Hålogaland Kraft AS Idesmia AS Ikas Kredittsystemer Nord AS INDUSTRIBUTIKKEN AS Inko AS Ipnett AS IT Partner Harstad AS iTet AS JHK-Reklame Kalles Bilpleie AS Kanebog Transport AS Kjell Arnesen AS Knekk Koden

Kunnskapsparken i Harstad Kvedfjord Fabrikker AS Lødingen Innovasjon AS Manpower AS Marcussen Metallstøperi as Markussen Transport AS Marios Musikk AS MAT av Vahl Media Services AS Mercur Maritime AS Momelk Engineering AS Mon Ami AS Mølla Bakeriutsalg NASA Salangen AS Nikolaisen Patent Nilsen & Haukland AS NISCAYAH AS Nord-Norsk Skipskonsult AS Norsk Medisinaldepot AS Norbase AS Nordea Bank Norge ASA Nordic Corporation AS Nordic Last og Buss AS Norengros NB Engros AS Nordlysparken AS Nordmegling AS Norlines Harstad Nortura BA avd. Harstad Norwegian Petro Services AS Norwegian Welding Control AS Opplæringskontor for Elfag – Troms Parabolflua Sport AS Parfymelle Per Strand AS Harstad Personalhuset avd. Sortland petre as Petter’s Sjømat AS Pibo Optikk Picasso AS Polarkonsult AS Renova AS Rentex Harstad AS Resight AS Røch Teknikk og Vann Røkenes Gård og Gjestestue Salto Bysenteret AS Seashore Technology AS

Seaworks Slip AS Selmer Hansen Kontorspar Siwe Elektro AS Skavhaugs Reiseeffekter Skohuset Harstad AS SparebankEn Nord-Norge Stangnes Videregående Skole StatoilHydro ASA Statoil Butikk Harstad Stene Revisjon Storebrand Studio Carpe Diem ST-Klimateknikk AS SUND RAAD AS Sæteråden Sag og Høvleri AS Sør-Troms HMS Tjeneste Sør-Troms Lys og Varme AS Teknor as Telenor Norge Thon Hotels Harstad V/Vidda AS Tilbords Storgatens Glassmagasin AS Tine Meieriet Nord Tornerose AS Tors Møbler as Total Consult Nord-Norge AS Total E&P Norge AS Totonor AS Toyota Harstad AS Transportsentralen AL Trollfjord Consulting AS TrygVesta TøCo AS Tømrerservice AS UNIK Kompetanse as Uson Marine Norway AS Vann & Varme AS Via Travel VIC Harstad A/S Vizuelli AS Weatherford Norge AS X-Partner Hålogaland AS, Harstad Yggdrasil Management AS YIT ØkonomiConsult AS

Fokus - næringslivet i harstadregionen. 2009-1  

Et magasin fra Harstadregionens Næringsforening.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you