Page 1

Huishoudelijk reglement VERENIGING DE VRIJE LIJST

Artikel 1 De vereniging is een Politieke Beweging met de naam De VrijeLijst, hierna te noemen "de vereniging". Artikel 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Castricum ten huize van de secretaris van de vereniging en is voor onbepaalde tijd aangegaan. Artikel 3. 3.1 De vereniging heeft ten doel als politieke onafhankelijke groepering het verwezenlijken van haar politiek programma door een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in openbare politieke bestuursorganen. 3.2· De vereniging tracht dit doel te bereiken door: - een politiek programma te ontwikkelen waarin de doeleinden van de vereniging worden omschreven c.q. waarmee de gestelde doelen kunnen worden geconcretiseerd. - leden stimuleren om de verenigingsdoeleinden te ondersteunen door zich verkiesbaar te stellen op de kandidatenlijst van de vereniging voor de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Castricum. - leden aansporen om zich verkiesbaar te stellen voor de verkiezing van afvaardiging in regionale en/of gewestelijke raden, waterschappen en commissies.

Lidmaatschap en donateur Artikel 4 4.1 De vereniging kent leden en donateurs. 4.2 Donateurs zijn zij die zich bereid hebben verklaard om de vereniging financieel of anderszins te steunen. 4.3 Donateurs hebben geen andere rechten en plichtin dan die welke hun volgens de statuten en huishoudelijk reglement zijn toegekend. Artikel 5 5.1 Lid van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen, die de politieke doelstelling, programma’s, statuten en het huishoudelijke reglement onderschrijven en de leeftijd van minimaal zestien jaar hebben bereikt. 5.2 Rechten en plichten die aan het lidmaatschap verbonden zijn, worden in artikel 8 van dit reglement omschreven. Artikel 6 6.1 Over toelating als lid der vereniging beslist het bestuur. 6.2 In geval van afwijzing door het bestuur kan een aspirant-lid bij de Algemene ledenvergadering (ALV) schriftelijk en met reden omkleed alsnog om toelating als lid verzoeken. Artikel 7 7.1 Het lidmaatschap eindigt door: 1


- overlijden van het lid; - schriftelijke opzegging door het lid. - opzegging namens de vereniging. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereninging geschiedt door het bestuur.

7.2 7.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 7.4 Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beĂŤindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat het lidmaatschap wordt voortgezet. 7.5 Een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden wanneer een lid de vereniging ernstig benadeelt, in opspraak brengt, in strijd handelt met de reglementen en statuten en/of zijn financiele verplichtingen niet nakomt. 7.6 Tegen de met reden omklede ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur kan een lid schriftelijk in verweer gaan bij de ALV van de vereniging. De behandeling van het verweer in de ALV gebeurd in beslotenheid met hoor en wederhoor. 7.7 Tijdens de periode tussen ontzetting uit het lidmaatschap door het bestuur en de behandeling van het verweerschrift in de ALV, is het lid geschorst. 7.8 Tegen de uitspraak van de ALV staat geen beroep open bij de geschillencommissie. 7.9 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd. VERPLICHTINGEN DER LEDEN Artikel 8 8.1 Leden en donateurs uitgezonderd raadsleden zijn gehouden tot de betaling van een jaarlijkse contributie die door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur wordt vastgesteld. 8.2 De verplichtingen van de leden worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering. .

De ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) Artikel 9 9.1 Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemenen ledenvergadering (ALV) die wordt gevormd door de in de vergadering aanwezige leden der vereniging. Besluiten van de ALV zijn bindend voor de overige organen der vereniging, maar mogen niet in strijd zijn met de statuten. 9.2 De ALV zal er op toezien dat vastgestelde besluiten van de ALV op werkbare wijze door het bestuur tot uitvoering worden gebracht. 9.2 De ALV heeft voorts tot taak voorstellen te doen die kunnen leiden tot het aanstellen, controleren, benoemen en zonodig vervangen of ontslaan van: leden van het verenigingsbestuur; het politieke beleid, welke door het bestuur van de vereniging naar buiten wordt gebracht; een programmacommissie; het verkiezingsprogramma als leidraad voor de verkiezing van de raad van de gemeente Castricum. een campagneleider; een kandidatencommissie; een kascontrolecommissie;

2


-

werkgroepen.

Artikel 10 10.1 ALV worden minstens eenmaa1 per jaar gehouden en voorts wanneer het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijf leden of minimaal een/tiende van het aantal leden het bestuur daartoe verzoekt. 10.2 Het bestuur stelt de leden ten minste 10 dagen van te voren schriftelijk op de hoogte van de vergaderdatum, plaats, aanvangstijd en de agenda met bijbehorende stukken. Artikel 11 I1.1 In de maand november van elk kalenderjaar wordt een ledenvergadering gehouden die wordt aangeduid als jaarvergadering 11.2 In deze jaarvergadering komen aan de orde: - vaststellen jaarverslag der vereniging; - verslag kascontrolecommissie; - financieel jaarverslag der vereniging; - bespreken en vaststellen begroting voor het komende jaar; - bestuursverkiezing/benoeming Artikel 12 12.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden en donateurs van de vereniging. Donateurs en genodigden hebben geen stemrecht. Toegang tot de AVL hebben leden en bestuursleden, als zij zijn geschorst, alleen als zij zijn 12.2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 12.3 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is kan stemmen op de wijze zoals in dit huishoudelijk reglement is vastgelegd. 12.4 De AVL wordt voorgezeten door de bestuursvoorzitter of zijn vervanger. 12.5 De voorzitter is verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop der vergadering. 12.6 Aan het begin van de vergadering kunnen middels een ordevoorstel regels betreffende de vergaderorde wordt vastgesteld die echter niet in strijd mogen zijn met de bepalingen in de statuten en het huishoudelijke reglement. 12.7 Ordevoorstellen worden staande de vergadering in behandeling genomen. Alle leden hebben het recht het woord te voeren, voorstellen en amendementen te doen en een stem uit te brengen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. Artikel 13 Een besluit is genomen indien de voorzitter geconstateerd heeft dat geen der aanwezige leden om stemming heeft verzocht of een amendement heeft ingediend. Artikel 14 Stemmen over personen geschiedt schriftelijk en over zaken bij handopsteken. Bij acclamatie benoemen is slechts mogelijk indien niemand der aanwezige leden om stemming heeft verzocht. Artikel 15 De door de voorzitter geformuleerde zaken worden aangenomen bij meerderheid van stemmen. Bij staken der stemmen wordt de stemming geschorst. Indien na herstemming de stemmen opnieuw staken dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 3


Het verenigingsbestuur. Artikel 16 16.1 Voor de dagelijkse gang van zaken beschikt de vereniging over een bestuur. Dit bestuur wordt gekozen door de ALV en is daaraan verantwoording schuldig. 16.2 Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en penningmeester (dagelijks bestuur). Het bestuur bestaat maximaal uit zeven leden. 16.3 De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de ALV in functie gekozen. 16.4 De zittingsperiode van bestuursleden is drie jaar en volgens een rooster van aftreden terstond herkiesbaar. Ieder lid kan niet langer dan zes jaar achtereen lid van het bestuur zijn; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 16.5 Behoudens overmacht treden voorzitter en secretaris niet gelijktijdig af. 16.6 Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: - overlijden; - einde lidmaatschap der vereniging; - verhuizing naar elders: - schorsing en royement. - opzegging. Artikel 17. 17.1 Behoudens de bepaling in artikel 16 lid 6 kan een bestuurslid slecht van zijn functie worden ontheven door het orgaan dat hem/haar heeft gekozen. 17.2 Een besluit tot ontheffing kan slechts worden genomen indien een gemotiveerd voorstel hiertoe afzonderlijk voor een vergadering van het bevoegde orgaan is geagendeerd. 17.3 De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan deze vergadering schriftelijk verweer te voeren en heeft tijdens de behandeling het recht mondeling toelichting op zijn verweer te verstrekken. Artikel 18. Het bestuur is verantwoordelijk voor: - de organisatorische gang van zaken in de vereniging; - de coĂśrdinatie van activiteiten binnen de vereniging; - de financiĂŤn van de vereniging; - het voeren van een ledenadministratie; - optimaal functioneren van ingestelde werkgroepen en commissies; - de organisatie van de ALV en activiteitenbijeenkomsten; - het onderhouden van contacten met andere politieke partijen en maatschappelijke organisaties; - ontwikkelen van taken op het terrein van publiciteit, opvang nieuwe leden en de blijvende zorg om nieuwe leden te werven; - in nauw overleg en samenwerking met de raadsfractie politieke standpunten onder de aandacht van de burgers te brengen.

Bestuursbevoegdheden en taakomschrijving Artikel 19. 19.1 Buiten de ledenvergadering is het bestuur het hoogste orgaan van de vereniging. Alle ingestelde commissies, werkgroepen en andere organen vallen onder de dagelijkse

4


verantwoordelijkheid van het bestuur, tenzij anders is bepaald zoals de kascontrolecommissie en de gemeenteraadsfractie. 19.2 De voorzitter de voorzitter heeft zowel een externe als interne taak en is naar buiten toe de officiele woordvoerder van de vereniging; - de voorzitter leidt de bestuur- en ledenvergadering en neemt waar nodig in nauw samenspraak met de raadsfractie politieke initiatieven; - de voorzitter is degene die het overzicht behoort te hebben over al wat zich in de vereniging afspeelt; - de voorzitter geeft sturing aan het bestuur, ingestelde commissies en werkgroepen, en houdt toezicht op de correcte uitvoering van besluiten van de ALV; - de voorzitter houdt toezicht op de uitvoering van bestuursbesluiten en afspraken; - de voorzitter onderhoudt namens het bestuur nauwe contacten met de raadsfractie en pleegt periodiek overleg met de fractievoorzitter inzake politieke standpunten; - de voorzitter kan zich bij afwezigheid door de secretaris of ander bestuurslid (vice voorzitter) laten vervangen. - de voorzitter mag zich bij conflicten door een onafhankelijke adviseur laten bijstaan. 19.3 De secretaris - de secretaris beheert het correspondentieadres van de vereniging; - de secretaris is een centraal punt binnen de vereniging en beschikt over de informatie die voor de leden, groepen van leden en de raadsfractie van belang zijn; - de secretaris dient zorgvuldig te werken, correspondentie, e-mail en telefoongesprekken snel en correct af te handelen. Voor deze taak kan hij zich door een ander bestuurslid laten bijstaan; - de secretaris is belast met de registratie van leden en geeft het bestuur en de fractie voorzitter periodiek een bijgewerkte ledenlijst; - de secretaris tekent namens het bestuur de uitgaande post tenzij de mede-ondertekening van de voorzitter dat vereist; - belangrijke stukken met een spoedeisend karakter brengt hij terstond onder de aandacht van de voorzitter en/of fractievoorzitter; - de secretaris geeft geagendeerd verslag van alle in- en uitgaande post in de bestuursvergadering; - van alle inkomende en uitgaande stukken zoals brieven, verkiezingsprogramma’s, reglementen,statuten, fractiestukken, kader en vormingswerk en notulen, maakt hij kopieen en bewaard deze stukken in een archief – computerback-up; - alle inkomende en uitgaande brieven, poststukken, periodieken en oproepingen voor vergaderingen en/of bijeenkomsten, dienen bij de secretaris aangeleverd te worden die voor verdere verzending en/of verspreiding zorgdraagt; - de secretaris kan zich door een ander bestuurslid laten bijstaan in het notuleren van vergaderingen; - de secretaris kan een verspreidingsteam instellen voor het bezorgen van stukken bij leden en andere geadresseerden en houdt daar persoonlijk toezicht op; - de secretaris draagt zorg dat op alle uitgaande brieven en andere stukken het correspondentieadres van de vereniging staat vermeld.(standaard briefpapier) 19.4 De penningmeester - de penningmeester beheert de financien van de vereniging, uitgezonderd het fractiebutget; - de penningmeester houdt boek van alle inkomsten en uitgaven en dient up to date te zijn; - betalingen van rekeningen en declaraties dien in dezelfde maand te geschieden waarin deze zijn binnengekomen; - binnen twee maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar biedt de penning-

5


-

meester aan de door de ALV ingestelde kascontrolecommissie de gevoerde boekhouding ter inzage en controle aan; periodiek brengt de penningmeester verslag uit over de financiele stand van zaken van de vereniging aan het bestuur; in de maand oktober van het lopende verenigingsjaar dient hij een begroting voor het komend jaar in bij het bestuur; declaraties zonder bewijsstukken mag hij niet in behandeling nemen zonder overleg met het bestuur; begrotingsoverschrijdingen van commissies en werkgroepen mogen pas worden voldaan na goedkeuring van het bestuur; de penningmeester staat zeer terughouden tegenover sponsering, giften van een bedrijf of organisaties. Giften van een bedrijf of organisatie die het bedrag van â‚Ź 500,00 te boven gaat, dient hij onverwijld aan de voorzitter te melden.

Overige taken en activiteiten. 19.5

Algemeen Overige bestuursfuncties worden in onderling overleg verdeeld. Bestuursleden houden elkaar op de hoogte van hun werkzaamheden die tussen de bestuursvergaderingen plaatsvinden. Bestuursleden geven mondeling of schriftelijk verslag van hun bevindingen als zij de vereniging vertegenwoordigen. 19.6 Bestuurleden belast met promotie en werving (PR) Onder supervisie van de voorzitter en/of fractievoorzitter kan het bestuur een of meerdere bestuursleden belasten met PR werkzaamheden en ledenwerving. Doelstelling van de PR werkzaamheden is om ten bate van de vereniging en de raadsfractie publiciteitsplannen en persberichten te produceren en te verspreiden. Doel van de ledenwerving is de positie en het draagvlak van de vereniging in de samenleving te versterken. 19.7 Stemming in (bestuurs)vergaderingen Over zaken wordt bij handopsteken gestemd tenzij een (bestuurs)lid op schriftelijke stemming aandringt. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel dat in stemming is gebracht, geacht te zijn verworpen; tijdens de stemming voor de kandidatenlijst wordt de stemming ĂŠĂŠnmaal herhaalt; als dan de stemmen opnieuw staken beslist het lot. . Over personen wordt schriftelijk gestemd als een bestuurslid daarom verzoekt. Blanco stemmen tellen mee voor het bepalen van de uitslag. Bij staken van schriftelijk stemmen wordt het in stemming gebrachte voorstel verschoven naar de eerstvolgende bestuursvergadering. 19.8 Openbaarheid van (bestuurs)vergaderingen In beginsel zijn alle (bestuurs)vergaderingen van de vereniging openbaar toegankelijk en wordt hiervan ook melding gemaakt in publieke media zoals op internet en in veelgelezen kranten. Slechts wanneer vertrouwelijke zaken aan de orde komen of als het over personen gaat, kan de voorzitter de vergadering geheel of gedeeltelijk besloten verklaren.

Onverenigbaarheid van functies Artikel 20 20.1 Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd ook lid zijn van de kascontrolecommissie. 20.2 Een bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de kandidatencommissie als hij/zij zelf ook opteert als kandidaat voor een verkiesbare plek. 20.3 Een lid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de kandidatencommissie als hij/zij ook opteert voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. 6


20.3 Een lid kan niet tegelijkertijd lid zijn van de kandidatencommissie als hij/zij opteert voor een politieke taak waarvoor de goedkeuring van de gemeenteraad van Castricum vereist is.

Kascontrolecommissie Artikel 21 De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden en wordt jaarlijks door de ALV ingesteld. De kascontrolecommissie dient gevraagd en ongevraagd inzage te verkrijgen in de gevoerde boekhouding van de penningmeester. Binnen drie maanden na het verstrijken van het boekjaar controleert de kascontrolecommissie de boeken over het afgelopen boekjaar en brengt schriftelijk verslag van bevindig uit aan de ALV. Bij tussentijds aftreden van of verkiezing van een nieuwe penningmeester is de kascontrolecommissie bevoegd de boeken te controleren alvorens die aan een opvolger worden overgedragen.

Instellen kandidatencommissie voor gemeenteraad/deelraadverkiezingen. Artikel 22 22.1 Ter voorbereiding van de gemeenteraad/deelraad verkiezingen dient de ALV op voordracht van het bestuur en zittende fractie uiterlijk acht maanden voor de verkiezingen een lijstaanvoerder/ster en lijstduwer te benoemen. 22.2 Op aangeven van de zittende raadsfractie en het bestuur kan voor de bezetting van de plaatsen 2 tot 20 op kieslijst een kandidatencommissie worden ingesteld 22.3 De leden van de kandidatencommissie worden gekozen door de ALV uit een door het bestuur en fractievoorzitter samengestelde lijst van kandidaten. Het bestuur en fractievoorzitter voegt daar een voorstel over de omvang en meest wenselijke personele samenstelling van deze commissie aan toe. 22.4 De werkwijze en mandaat van de door de ALV ingestelde kandidatencommissie omvat onder andere de zorg voor tijdige bekendmaking van een oproep tot kandidaatstelling voor de plaatsen 2 tot 20 op het concept kieslijst. 22.5 De kandidatencommissie legt aan de aangemelde kandidaten een bereidverklaringsformulier voor waarin onder meer gevraagd wordt naar personalia, deskundigheid, politieke opvattingen en inzichten, de plaatsen waarvoor de kandidaat zich beschikbaar stelt en andere gegevens die voor de vervulling van de desbetreffende functie van belang zijn. 22.6 De kandidatencommissie verifieert of er na de door de ALV bepaalde bewilligingstermijn voldoende kandidaten op verkiesbare plaatsen zijn aangemeld. Van deze bevinding brengt de voorzitter van de kandidatencommissie terstond de bestuursvoorzitter en lijstaanvoerder/ster op de hoogte. 22.7 Indien er niet voldoende kandidaten voor verkiesbare plaatsen zijn aangemeld kan na overleg met het bestuur en lijstaanvoerder/ster worden besloten om een tweede kandidaatstellingsronde uit te schrijven waarbij de kandidatencommissie mede bevoegd is om onder de leden kandidaten te werven. 22.8 De kandidatencommissie is gehouden om met alle kandidaten die zich voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst hebben aangemeld, gesprekken over hun bekwaamheden, vaardigheden en beschikbare tijd te voeren. In de gespreken wordt ook nagegaan in hoeverre kandidaten aan de door de ALV vastgestelde criteria voldoen en hoe zij/hij op de posten waarvoor zij zich hebben aangemeld, denken te functioneren. 22.9 De kandidatencommissie dient met de lijstaanvoerder/ster overleg te voeren over de advieslijst alvorens die vroegtijdig aan het bestuur wordt aangeboden. Het bestuur dient de

7


advieslijst zonder op of aanmerkingen direct aan de leden kenbaar te maken. Direct na afloop van de ALV waarin de definitieve kandidatenlijst is vastgesteld,zal de kandidatencommissie de bereidheidsverklaringsformulieren en alle verdere vergaarde vertrouwelijke gegevens over de kandidaten onder toezicht van de bestuursvoorzitter vernietigen. 22.11 Het mandaat voor de kandidatencommissie waarin vermeld de criteria waaraan een kandidaat moet voldoen, zal voorafgaand aan het instellen van de commissie door de ALV worden vastgesteld. 22.12 Terstond na de definitieve vaststelling van de kandidatenlijst door de ALV wordt de kandidatencommissie ontbonden. 22.10

Uitgangspunten raadsfractiestatuut Artikel 23 23,1 Het politieke primaat over alle zaken die de gemeente betreffen, ligt bij de raadsfractie. Deze stelt voor haar dagelijkse werkzaamheden en taakafspraken een fractiestatuut vast. 23.2 De fractie bestaat uit gekozen raadsleden, aangevuld met burgercommissieleden en steunfractieleden. De fractie regelt zonder last of ruggespraak haar werkzaamheden middels verdeling van de portefeuilles onder de gekozenen. 23.3 Direct na de benoeming kiezen de fractieleden uit hun midden een fractievoorzitter. De andere functies worden onderling verdeeld. 23.4 De vergaderingen van de fractie zijn openbaar toegankelijk. Hiervan wordt melding gemaakt in openbare media zoals het internet en in veelgelezen kranten. Als er zakelijk gevoelige of personele onderwerpen aan de orde komen, kan de fractievoorzitter de vergadering besloten verklaren. 23.5 De fractievoorzitter is de officiele woordvoerder namen de fractie en zit de fractievergaderingen voor. Hij kan zich laten bijstaan door een fractiesecretaris. 23.6 Voor een goede communicatie en afstemming tussen de fractie en het bestuur is het aan te bevelen dat de bestuursvoorzitter of diens plaatsvervanger de fractievergaderingen bijwoont. 23.7 Leden van de raadsfractie en overige leden van de vereniging die namens de vereniging zitting hebben of hebben gehad in openbare lichamen dragen vijf procent (5%) van de hen uit hoofde van die functie toekomende geldelijke vergoeding af aan de vereniging. Bij afwezigheid van enig ander inkomen kan hiervan worden afgeweken. De hoogte van de verplichte afdracht wordt jaarlijks in overleg met het bestuur door de ALV vastgesteld.

Slotbepaling Artikel 24 Wat niet is geregeld in dit huishoudelijke reglement dan wel in de statuten of het fractiestatuut, wordt door het bestuur beslist en op de eerstvolgende ALV verantwoord. Aldus vastgesteld en getekend in de ledenvergadering van ...............................

Voorzitter

Secretaris

8

Hrdevrijelijst  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you