Page 1

PREADVIES motie losloopgebied park Noord-End Aan

: De leden van de gemeenteraad

Van

: Het college van burgemeester en wethouders

Datum

: 28 januari 2014

Onderwerp

: Preadvies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum bij de motie van De VrijeLijst over losloopgebied park Noord-End

Aanleiding De gemeenteraadsfractie De VrijeLijst heeft een motie ingediend met betrekking tot het besluit van het college om het loslopen van honden in het park Noord-End niet langer toe te staan. De motie vraagt de gemeenteraad om uit te spreken en het college op te dragen om: 1. Park NoordEnd in Castricum onverkort te blijven benoemen als losloopgebied voor honden; 2. De dossiervorming, overlegsituaties en maatregelen die reeds zijn of nog worden voorbereid om bestuurlijke handhaving en aanwijzingen op te leggen die de gebruiksfunctie van het gebied als losloopgebied voor honden in te perken, met onmiddellijke ingang te beĂŤindigen; 3. Bewoners en overige belanghebbenden met wie het bestuurlijk overleg over het park NoordEnd als losloopgebied is aangevangen, over het besluit van de Gemeenteraad onder 1 en 2 correct en in goed overleg met betrokkenen te informeren; 4. In een media publicatie te verspreiden, dat het park NoordEnd zijn oorspronkelijke functie als losloopgebied voor honden behoudt. Toelichting Het college informeert de raad in het kader van de behandeling van de motie als volgt: De burgemeester heeft getracht een alternatieve oplossing te vinden voor het besluit om het hondenlosloopgebied in het park Noord-End geheel in te trekken en daarmee ook tegemoet te komen aan de hondenbezitters. De burgemeester heeft op 6 november 2013, de avond voor het van kracht worden van de intrekking van het losloopgebied, met de hondenbezitters afgesproken een comitĂŠ te vormen en daarin te bespreken of er een alternatief voor intrekking is. In het onderstaande wordt beschreven hoe de besprekingen in het comitĂŠ zijn verlopen, er worden u drie overwegingen en de bevindingen van het college gegeven om ten slotte u te adviseren ten aanzien van de motie. Eerste bijeenkomst Op 11 november heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waarbij een vertegenwoordiging van de hondeneigenaren en de directeur en de voorzitter van de medezeggenschapsraad van de Visser 't Hooft school deelnamen aan de bespreking. Tijdens deze bijeenkomst vroegen de vertegenwoordigers van de hondeneigenaren de burgemeester of de reacties zijn onderschat. De burgemeester gaf aan dat de reacties wel grotendeels voorzien waren maar ook dat er enkele elementen nu pas duidelijk naar voren komen. Zo leent het gebied zich bij uitstek om ook jonge honden veilig te laten loslopen, ver genoeg van verkeer, terwijl dat elders niet kan. Het gebied is in vergelijking tot de andere losloopgebieden van grotere waarde. In dit overleg werd besproken dat het losloopgebied ten noorden van de school zou kunnen aanvangen zodat de school gevrijwaard is van loslopende honden en dat het speeltoestel kan worden verplaatst naar de omgeving van de school. Tevens wordt besproken dat door plaatsing van extra bordjes duidelijker kan worden aangegeven waar het losloopgebied aanvangt.


Ook maatregelen tegen honden die betrokken zijn geweest bij een bijtincident, een beperking van het aantal honden die personen, bijvoorbeeld in het kader van uitlaatservices, in het park mogen laten loslopen en het toepassen van venstertijden worden besproken. Tweede bijeenkomst Bij de tweede bijeenkomst op 25 november waren meer belanghebbenden vertegenwoordigd (zij waren bij de eerste bijeenkomst verhinderd of melden zich daarna als belanghebbenden aan), te weten hondenbezitters, buurtbewoners, vertegenwoordigers van de school, agrariĂŤrs, politie en de gemeente. Tijdens dit overleg werden in eerste instantie de standpunten van partijen toegelicht, werden verschillende visies gedeeld en de bevindingen uit de vorige vergadering toegelicht. De vader van het bijtslachtoffertje vertelt over de toedracht van het bijtincident, over de gevolgen daarvan en over het in eerste instantie uitblijven van een reactie vanuit de politie en de gemeente. De beide agrariĂŤrs lichtten toe dat jaarlijks meerdere schapen van hen werden gebeten door honden die de sloot overstaken waarbij schapen zwaar verwond of de dood vonden. Dit heeft hen genoodzaakt om de weilanden niet langer te gebruiken om schapen te weiden. De hondeneigenaren lichtten toe dat voor hen het park Noord-End van grote waarde is, dit park juist de mogelijkheid biedt om honden los te laten lopen zonder te hoeven vrezen voor verkeer. Tevens lichtten zij toe dat het losloopgebied voor velen een belangrijke plek is om sociale contacten te onderhouden en dat het park al heel lang als losloopgebied in gebruik is zonder dat dit in het verleden tot (ernstige) bijtincidenten heeft geleid. De intrekking heeft hen overvallen. De hondengeleider van de politie licht toe dat bekend is dat er veel overlast wordt ervaren van loslopende honden maar dat er maar weinig geregistreerde meldingen of aangiften zijn. De burgemeester benoemt de emoties van de deelnemers en geeft aan dat de veiligheid en overlast reden zijn geweest om in te grijpen. Hij licht toe dat er een risico voor bezoekers van het park bestaat om ter plaatse te worden gebeten. Het college vindt dit risico niet aanvaardbaar. Zowel de nu bijna wekelijks ontvangen meldingen bij de gemeente over hondenbeten en andere gevaarlijke situaties waarbij honden zijn betrokken als de landelijke cijfers omtrent aantallen geregistreerde hondenbeten laten zien dat wij onze ogen hiervoor niet mogen sluiten. Feit is dat er jaarlijks meer dan 150.000 hondenbeten worden geregistreerd en er elk jaar ten minste 1 dodelijk slachtoffer van hondenbeten te betreuren is. Verder licht de burgemeester toe dat uit de vorige bijeenkomst naar voren is gekomen dat in de buurt van de school geen honden mogen loslopen hetgeen het college onderschrijft. De combinatie van een speeltuin in het losloopgebied mag niet voortbestaan, dat is strijdig met de eigen gemeentelijke regels. In de kern gaat het erom dat een aantal hondeneigenaren hun honden niet in de hand hebben. Hierin kan training deels een oplossing zijn maar het is niet mogelijk om op voorhand te bepalen welke honden bij bijtincidenten betrokken zullen raken. Bovendien is het ook lastig gebleken om eigenaren van honden die bij een bijtincident betrokken zijn te achterhalen. Aan de hand van een luchtfoto wordt verder gesproken over de indeling van het park. Alle deelnemers zien mogelijkheden om het park in te delen zodanig dat er voor de school en kinderen enerzijds een gedeelte is waar honden niet mogen loslopen en er anderzijds een deel van het park is waar honden wel mogen loslopen maar de zienswijzen omtrent de omvang van de 2 te onderscheiden gedeelten liggen ver uiteen. De Burgemeester benoemt als onderdeel van een oplossing dat het deel van het park waar timmerdorp wordt georganiseerd beter kan worden ontsloten als losloopgebied en dat de school gevrijwaard moet zijn van loslopende honden. De deelnemers bespreken meerdere opties waarbij van Noord tot Zuid een losloopgebied behouden blijft, de school vrij van honden blijft en aan de Noordwest zijde een flink gedeelte niet langer als losloopgebied wordt aangemerkt. Hierin zijn 2 varianten te onderscheiden die tijdens een rondgang door het park met verschillende vertegenwoordigers worden beoordeeld. Na deze rondgang werkt de

2


gemeente de beide varianten uit die tijdens de volgende vergadering worden besproken (bijlagen 1a en 1b). De vertegenwoordigers van de hondeneigenaren vragen aandacht voor het verrichten van een evaluatie. De burgemeester vertelt dat over de registratie van incidenten en de ontvangst van meldingen goede afspraken zijn gemaakt, ook tussen de politie en de gemeente. Rondgang door het park Noord-End Op 5 december vond de rondgang door het park plaats. Ter plaatse is met name bekeken naar de praktische uitvoering van de varianten. Ter sprake kwamen ook het verlies van het zwemwater voor de honden in het Noorwestelijke deel van het park, de wijze waarop een scheiding tussen het losloopgebied en de aangelijnde gebieden, de weilanden, de omgeving van de school en het fietspad vorm kan krijgen. Daarop zijn de 2 varianten uitgewerkt en verstuurd aan de deelnemers (bijlagen 1a en 1b). Reacties Diverse deelnemers aan het comité hebben voorafgaand aan de vergadering van 16 december gereageerd. De vertegenwoordigers van de school gaven aan verder af te zien van deelname aan het comité. Hun standpunt is duidelijk naar voren gebracht en het schoolbestuur zag aanleiding in de vervelende reacties vanuit hondeneigenaren waarmee de school, ouders en leerlingen werden geconfronteerd om hiervoor te kiezen (bijlage 2 betreft het standpunt van de school). De vertegenwoordigers van de hondeneigenaren reageerden met toezending van het kaartje behorende bij het besluit tot aanwijzing van het park Noord-End als losloopgebied uit 1992 én toezending van een nieuwe variant. Het kaartje liet zien dat het losloopgebied ook omvat het gedeelte van het park direct ten noorden van de Bloemen maar niet het gedeelte bij het oorlogsmonument. De nieuwe variant omvat het voorstel om het Noordwestelijke deel van het park wel te blijven behouden als losloopgebied en het gedeelte van het park direct ten noorden van de Bloemen tot voorbij de Visser ’t Hooftschool als aangelijnd gebied te laten gelden (bijlage 3). De vertegenwoordigers van de buurtbewoners kwamen ook met een eigen variant waarbij met name de uitwerking van de afscheiding bij de school en de toegang tot het veld waar timmerdorp wordt georganiseerd nader is verfijnd (bijlagen 4a, 4b, 4c en 4d). Derde bijeenkomst Op 16 december was de derde bijeenkomst en werden de verschillende voorstellen beoordeeld op voor- en nadelen. Uiteindelijk bleek tijdens deze bijeenkomst dat de optie die namens de hondeneigenaren werd ingediend niet uitvoerbaar is (bijlage 3). Het plaatsen van hekken op de gronden van de agrariërs stuitte op het praktische bezwaar dat het onderhoud aan de sloten niet kan worden uitgevoerd. Bovendien gaven de agrariërs te kennen dat op hen de verplichting rust om er voor te zorgen dat hun eigen dieren niet kunnen uitbreken maar dat van hen niet mag worden gevergd dat zij voorzieningen treffen of het treffen hiervan op hun eigen grond toestaan die moeten voorkomen dat honden op hun gronden kunnen komen. Ten aanzien van de variant die door de vertegenwoordigers van de bewoners was ingediend was de bevinding dat de hierin gelegen verfijning in de door de gemeente geschetste tweede variant wordt verwerkt. Deze bijeenkomst leverde aldus twee haalbare opties op (bijlage 5) die thans op haalbaarheid worden getoetst. Hierin is het grootste deel van het park nog steeds losloopgebied, maar zijn ook de aspecten van het speelgebied, de school en de agrariërs gewaarborgd. In de laatste bijeenkomst gepland voor 27 januari zou hierin een compromis gezocht worden. Voor 27 januari 2014 was een overleg gepland waarbij bespreking van deze 2 concrete, financieel uitgewerkte, varianten op de agenda stond. Wij

3


verwijzen naar de kaartjes hiervan in de bijlagen 5 (luchtfoto waarop de begrenzing van de 2 varianten is ingetekend) en 5a en 5b (de financiële doorrekening van beide varianten). Na indiening van de motie hebben de hondeneigenaren per brief aan de burgemeester laten weten dat zij afzien van verdere deelname aan het comité (bijlage 6). Daarvoor worden het ontbreken van draagvlak bij de achterban en het vooruitzicht op brede ondersteuning vanuit politieke partijen voor het behoud van het losloopgebied in het park Noord-End als belangrijkste redenen gegeven. In deze brief hebben de hondenbezitters aangegeven toch enkel het door hen ingebrachte derde alternatief te steunen (bijlage 3). In dit alternatief is echter, zoals eerder beschreven, het plaatsen van een hekwerk op de weilanden van de agrariërs beoogd waaraan de beide agrariërs geen medewerking verlenen omdat dit het onderhoud aan de sloten in de weg staat. Door de terugtrekking uit het comité door de hondeneigenaren zag de burgemeester zich genoodzaakt om de laatste bespreking niet door te laten gaan. Overwegingen ten aanzien van de motie  De waarde van het losloopgebied voor honden en eigenaren wordt door het college onderschreven;  In de motie wordt echter het gegeven dat er een risico voor bezoekers van het park bestaat om gebeten te worden niet onderkend. Het college meent dat dit risico niet aanvaardbaar is;  Binnen het losloopgebied liggen de Visser ’t Hooft school én een speeltoestel. De hierdoor ontstane vermenging van loslopende honden en kinderen geeft grote risico’s en is in strijd met de gemeentelijke regels ten aanzien van losloopgebieden. Het park Noord-End eerlijk delen Het college constateert dat het Park Noord-End groot genoeg is om daarin zowel een losloopgebied aan te wijzen als een gedeelte waar honden niet mogen worden losgelaten. Dit wordt onderkend door belanghebbenden. Het is de taak van de gemeente om de risico’s verbonden aan dit samengaan van mens en dier te beperken en om de in het park Noord-End beschikbare ruimte op evenwichtige wijze toe te delen aan de verschillende gebruikers van het park zodat eenieder kan genieten van het park. De omstandigheid dat er niet 1 gezamenlijk alternatief door het comité kan worden gevonden omdat de vertegenwoordigers van de hondeneigenaren zich hebben teruggetrokken doet er niet aan af dat het comité veel nader is gekomen tot een oplossing. Een beter besluit dan het geheel intrekken of geheel in stand laten van het losloopgebied ligt evenwel in het verschiet. Waar partijen nu van elkaar verwijderd zijn gebleven zal het college een besluit nemen dat concessies van betrokken partijen veronderstelt. Het college zal in haar besluitvorming kiezen voor een variant waarvoor het meeste draagvlak wordt verwacht. Conclusie 1. Het college wenst het Park Noord-End voor een gedeelte te blijven benoemen als losloopgebied voor honden. Het college wenst ook om een gedeelte vrij te houden van loslopende honden om de veiligheid én vrijheid voor gebruikers van het park te vergroten; 2. Enige dossiervorming en overleg mag worden verlangd om de besprekingen in het comité en de besluitvorming in het college te faciliteren; 3. Uiteraard zal het college bewoners en overige belanghebbenden correct en in goed overleg met betrokkenen informeren over het te nemen besluit; 4. Ook in de media zal over de besluitvorming worden bericht. Advies Op grond van het voorgaande geeft ons college uw raad het volgende advies:  Het college ontraadt de motie.

4

02 preadvies motie park noord end 28012014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you