Page 1

1

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENen ONTRUIMINGSPLAN

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008


2

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

Object: Gemeente: Telefoon:

Zantingh BV, Aarbergerweg 9 te Rijsenhout Haarlemmermeer 0297-219100

Directeur: J.G. Zantingh 0297-320525 Aantal personeelsleden: ca. 50 Aantal personen: binnen kantooruren: ca. 20-30 [buiten kantooruren] buiten kantooruren: ca. 5 [bij overwerk] Calamiteiten- en ontruimingsplan aanwezig bij De receptie (receptionisten) De bedrijfshulpverlener(s) De afdelingshoofden Arbo-coördinator Bedrijfshulpverleners (BHV's) Frits Klaassen

tst. 172

Alarmering waarschuwingsmiddel intern Omroepsysteem: Handbrandmelders:

Ongevallen-procedure Brandmeld-procedure Ontruimings-procedure Brandmeld-procedure Ontruimings-procedure

Alarmering waarschuwingsmiddel extern Telefoon bij alle externe meldingen: Mobiletelefoon: Handbrandmelders/ontruimingmelders Telefoonnummer huisartsenpraktijk:

0-112 112 0-325860

Veiligheidmiddelen, EHBO EHBO koffers, bestemd voor calamiteiten, bevinden zich boven op de service afdeling tegen het archief en beneden achter de verkoopbalie tegen de buitenmuur. De pleistertas bevind zich ook achter de verkoopbalie en is bestemd voor kleine verwondingen. Achter bij de laad en los ruimte bevindt zich een oogdouche In elke keuken hangt een blusdeken Ongevallenprocedures Betreft ongevallen of bijna ongevallen, ook (bijna)ongevallen die buiten het bedrijf plaatsvinden, waar medewerkers of tijdelijke medewerkers direct of indirect bij betrokken zijn. Zware ongevallen Zware ongevallen worden gemeld aan een beschikbare bedrijfshulpverlener (zie voorblad) die als coördinator optreedt, de overige BHV waarschuwt rechtstreeks of via de receptie de alarmdienst 0-112 met de daarbij behorende informatie. Na deze eerste fase zorgt hij voor de begeleiding van de patiënt(en) en licht de Arbo-coördinator of het hoofd administratie in. Zij zorgen voor doormelding aan de arbo-inspectie, de naaste familie en de directie.

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008


3

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

Lichte ongevallen Lichte ongevallen (intern) melden aan de interne Bedrijfshulpverleners, eventueel via de receptie. Zij schakelen zonodig een arts in en melden het voorval aan de arbo-coördinator of het hoofd administratie. Bijna ongevallen Voorvallen die nog net goed aflopen, maar zeker letsel, schade of ongewenste milieueffecten tot gevolg kunnen hebben worden gemeld door middel van een skil-formulier aan de arbocoördinator of hoofd administratie. Zij inventariseren de geconstateerde “bijna ongevallen”, nemen ze op in het arbo-jaarverslag en de integrale risico inventarisatie & evaluatie. Schade (inclusief milieuschade) Toegebracht aan eigendommen van Zantingh of derden wordt gemeld aan het afdelingshoofd Het afdelingshoofd zorgt voor volledige schriftelijke rapportage aan het hoofd administratie, deze laatste bepaalt aan de hand van de grootte van de schade of er proces-verbaal moet worden opgemaakt Bij afwezigheid van het hoofd administratie wordt deze taak door het afdelingshoofd overgenomen Inhoud meldingen ongevallen, bijna ongevallen en schade Ongeval- en schademeldingen omvatten tenminste: datum; tijdstip; precieze plaats, aantal slachtoffers; soort ongeval: bijna ongeval, ongeval met/zonder verzuim, dodelijk ongeval, materiële schade, milieu-incident; toedracht/vermoedelijke oorzaak; soort letsel en letselplaats (bijv. breuk linkerbovenbeen); eerste behandeling ehbo-huisarts-ziekenhuis; naam en adresgegevens ooggetuigen. Procedures bij ongevallen-, brandmelding / ontruimen Taken receptioniste a) In geval van een ongeval-, brandmelding of een eigen waarneming neemt u telefonisch contact op of roept u met vooraankondiging “NOODOPROEP” de beschikbare bedrijfshulpverleners op. Bij direct brandgevaar drukt u op de handbrandmelder. b) U informeert de BHV’s over de plaats, aard en omvang van ongeval of brand. c) Bel op zijn instructie de hulpdienst middels 0-112 en Melding:

Uw naam, ik bel voor de firma: Zantingh BV, Aarbergerweg 9 te Rijsenhout, Gemeente Haarlemmermeer. Tel: 0297 - 21 91 00

Ik bel voor: ambulance / brandweer / politie Soort incident, Eventueel tijdstip van het incident, Toestand van slachtoffer(s) / situatie, Eventueel genomen maatregelen, Is er spraken van reanimatie ja/nee versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008


4

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

d) Geef terugmelding aan BHV’s over de gedane melding. Blijf op uw plaats achter de balie, indien zonder gevaar, U bevindt zich in een veilige zone. Geef instructies over de te volgen vluchtroute. e) Stuur iemand in uw nabijheid naar de inrit om als gids voor de hulpverlening te fungeren en auto’s van het terrein te weren één en ander in overleg met de BHV. f) Wacht op instructies van de BHV’s. Taken Bedrijfshulpverleners a)

Ingeval van een ongeval-, of brandmelding neemt u contact op met, of gaat u naar de receptie en informeert naar plaats en situatie van het incident. Overleg in het kort met de andere BHV’s en maak een taakverdeling.

b)

Gaat naar de locatie vanwaar het incident gemeld is en schat de situatie in en verdeel de taken.

c)

Bij ongeval de patiënt gerust stellen, stabiliseren of reanimeren, door de receptie eventuele professionele hulpdienst laten waarschuwen, vraag om terugmelding. Bij licht ongeval patiënt verbinden/verzorgen en begeleiden, eventueel via receptie arts waarschuwen.

d)

Bij brand begint u, indien mogelijk eventueel bijgestaan door de andere BHV’s, met brandbestrijding en maak een taak verdeling, sluit ramen en deuren. Houdt voortdurend controle zodat er geen uitbreiding kan ontstaan. Bij direct gevaar voor uitbreiding handbrand, ontruimingmelder (slow-woop) in(laten)drukken en via receptie laat u de hulpdiensten waarschuwen.

e)

Geeft leiding aan ontruiming en geef receptioniste instructies. Voor ontruiming kunt u middels de receptie of rechtstreeks de afdelingshoofden bereiken en instrueren.

f)

Controleer de ontruimde afdelingen op achterblijvers.

g)

Vang de professionele hulpverleners op en wijs hen de weg in het bedrijf naar de plaats van het incident. Informeer hen over het soort incident en de reeds genomen maatregelen, of er slachtoffers zijn, mensen gevaar lopen. Of er gevaar bestaat voor de hulpverleners, overleg eventueel een plattegrond.

h)

Controleer bij de afdelingshoofden of de appellijsten kloppen, dit in verband met eventuele achterblijvers.

De bedrijfshulpverlener heeft ook de taak erop te letten dat de vluchtroutes permanent veilig en zonder obstakels zijn, brandbestrijdingsmiddelen goed bereikbaar zijn controleren op juiste werking en onderhoud. EHBO middelen beschikbaar zijn en worden aangevuld en vervangen. Er zorg voor dragen dat er minstens éénmaal per jaar geoefend wordt. Taken en instructies afdelingshoofden Administratie Verkoop Projecten Service / Arbo Inkoop / Logistiek

René Vellekoop Rein Tichelaar Jan Brouwer Rob van der Pol Jeffrey Rodewijk

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008


5

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

a) Indien u een noodomroep via de omroepinstallatie of een brand/ontruimingsalarm hoort via de slow-woop sirene begeeft u zich (indien nog verantwoord) naar uw afdeling en blijft in de buurt van uw toestel. b)

Sluit ramen en deuren, pak uw appellijst (door ieder hoofd zelf bij te houden).

c)

Volg instructies van de bedrijfshulpverleners/receptie op.

Bij brand binnen uw afdeling a) Bel receptie (indien mogelijk) en geef snel informatie over plaats en omvang en eventuele gewonden. b) Probeer ramen en deuren te sluiten en begeef u naar een veilige zone, druk handbrand/ontruimingsmelder in en ontruim de afdeling. c)

Breng collega’s en bezoekers in veiligheid.

d)

Neem appellijst mee en volg instructies BHV’s op.

INSTRUCTIES AFDELINGSHOOFDEN MET BETREKKING TOT ONTRUIMEN a)

Neem uw appellijst mee!

b)

Controleer, zonder gevaar voor eigen leven, uw afdeling op achtergebleven personen en wijs daarbij eventueel een secondant aan, begin achterin en begeef u daarna in de vluchtrichting kijk in toiletten, kasten en onder bureaus.

c)

Sluit ramen en deuren.

d)

Controleer of brandscheidingen gesloten zijn.

e)

Stuur alle personen naar de aangegeven verzamelplaats.

f)

Houdt daar appel.

g)

U blijft bij de mensen uit uw afdeling tot andere instructies zijn gegeven.

Opdracht tot ontruimen 1]

In opdracht van BHV’s.

2]

In opdracht van afdelingshoofden.

3]

In opdracht van professionele hulpdienst.

4]

Door slow-woop sirene.

Ontruimen geschied afdelingsgewijs, volgorde en tempo worden bepaald door BHV’s of professionele hulpdienst. Verzamelplaatsen 1]

Inrit dokshelter ter hoogte van de personeelsingang.

2]

Parkeerplaats voor garage Biesheuvel.

De te kiezen plaats is mede afhankelijk van brandlocatie en weersomstandigheden. versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008


6

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

Een en ander ter beoordeling van de BHV’s of hulpdiensten. Controleer de appellijsten, ook bezoekers appellijst van receptie. Taken alle personeelsleden buiten kantooruren Ingeval van waarnemen brand a)

Lokaliseer de brand, bij kans op uitbreiding handbrand/ontruimingsmelder slow-woop indrukken

>>> bij twijfel nooit een ruimte in gaan<<<< b)

Bel vanaf een veilige plaats de brandweer middels 0-112 geef uw naam en meldt: Zantingh BV, Aarbergerweg 9, Rijsenhout Gemeente Haarlemmermeer telefoon 0297 21 91 xx (toestel vanwaar u belt) Eventueel mobiel nummer Ik bel voor brandweer / ambulance / politie Geef een korte omschrijving van het incident en geef de benodigde en gevraagde gegevens door, eventuele gewonden

c)

Bij ontruimingsalarm naar buiten, sluit ramen en deuren.

d)

Breng alle personen in veiligheid, tenminste achter 1 brandscheiding volgens aangegeven vluchtroute.

e)

Vang de hulpdienst bij de inrit op, begeleid ze en volg de instructies op.

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008


7

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

Appellijst [per 23-01-2008]

Naam

Afdeling

René Vellekoop

administratie

Saskia de Rijk

administratie

Petra Nuijens

administratie

Frits Klaassen

administratie

Marjan Onderwater

administratie

Isabella de Haan

administratie

Gert-Jan Zantingh

directie

Cyselle Palermo

receptie

Esther van Teeffelen

receptie

Leonie Donker

receptie

Rein Tichelaar

verkoop

Bertus Baas

verkoop

Reinier van der Steen

projecten

Jens Könst

verkoop

Ton van Klink

service

Jan Brouwer

projecten

Maurits Kramer

projecten

Frank Blom

projecten

Rob van der Pol

service

Hella van Deelen

service

Jan Verheijden

service

Kitty Bouwman

p&o

Jan Volwater

werkplaats

Louis Façee Schaeffer

werkplaats

Erik Gase

bls

Kees Koopman

verkoop cv

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008

Aanwezig JA/NEE

Op appel


8

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

Marianne Koper Appellijst [vervolg]

verkoop cv

Naam

Afdeling

Jeffrey Rodewijk

inkoop

Erwin Stolwijk

inkoop

Renato Corsi

magazijn

Patrick Lebesque

magazijn

Henk van Dijk

magazijn

Ron Leenders

service buiten

Harold Vossebelt

service buiten

Rien van Ooyen

service buiten

Dirk van den Bos

service buiten

Dennis van den Bosch

service buiten

Piet Koot

chauffeur

Jack de Boer

service buiten

Leon Bouten

service buiten

Arjan Burggraaf

service buiten

Johan Kip

service buiten

Arjen van Loon

service buiten

Harry van der Noll

service buiten

Nico Noort

service buiten

Wim Noort

service buiten

Richard Schreurs

service buiten

Jan Zantingh

directie

Ans Tersteeg

administratie

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008

Aanwezig JA/NEE

Op appel


9

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

6

Verzamelplaats

20

P

Slanghaspel

Blusapparaat

2

Diverse Vluchtrichtingen Bediening ontruimingssignaal

Brandmeldpaneel

Brandwerende scheiding

G

Zelfsluitende deur brandwerend 30 min.

W

Afsluiter G = Gas W = Water

Hoofdschakelaar Elektrische installatie

E

Handbrandmelder

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008


10

ARBO en VEILIGHEID, CALAMITEITEN EN ONTRUIMINGSPLAN

versie 04 - geldig vanaf 8-01-2008

Ontruiming- en Calamiteitenplan  

Ontruimings- en calamiteitenplan Aarbergerweg 9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you