KOSEK vuosikertomus 2020

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2020   ÅRSBERÄTTELSE

K O E K K S E K O S E K O S K EKK KO OS K K S E O KOS SEK EK O S K E SEKK KKO KO E K O S E K O S K EKK KO OS K K S E O OS SEK EK K O S K K E SEK KKO KO E K O S E K 738

UUTTA ASIAKASKONTAKTIA NYA KUNDKONTAKTER

1 007

YRITYSTAPAAMISTA FÖRETAGSMÖTEN

4,5

ASIAKASTYYTYVÄISYYS (asteikolla 1–5) KUNDNÖJDHET (på skalan 1–5)

101

PERUSTETTUA UUTTA YRITYSTÄ NYGRUNDADE FÖRETAG


SISÄLLYS • INNEHÅLL 4

Koronapandemian sävyttämä haasteellinen vuosi

Hallitukset töihin -hanke aktivoi hallitustyöskentelyä

Ett utmanande år som färgades av coronaviruspandemin

11

Projektet “Aktivera styrelserna” aktiverar styrelsearbetet

6

Koronavuoteen mahtui haasteita, mutta moni yritys

Huomiota kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

myös kehitti toimintaansa

12

Uppmärksamhet på hållbara och innovativa upphandlingar

Coronaåret fylldes med utmaningar, men många företag

utvecklade också sin verksamhet

13

KOSEKin tilastot vuonna 2020

KOSEKs statistik år 2020

15

KOSEKin asema Perhossa jatkoi vahvistumistaan

KOSEKs ställning i Perho stärktes fortlöpande

16

Luontomatkailu kasvoi voimakkaasti, kulttuuri-

matkailussakin paljon potentiaalia

Hyvä suunta jatkui omistajanvaihdoksissa

Kraftig ökning i naturturismen, stor potential också

Den goda trenden fortsatte i ägarväxlingar

i kulturturismen

9

10

11

2

Aktiivista yhteydenpitoa perholaisiin yrityksiin Aktiv kontakt med företag i Perho Kiinnostus yrityksen perustamiseen säilyi hyvällä tasolla Intresset för att grunda ett företag förblev på en god nivå

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020


18

20

Biolit energiamurroksessa Biolit i energirevolutionen Pohjoismaista yhteistyötä digitaalisin menetelmin Nordiskt samarbete med digitala metoder

23

Koronapandemia peruutti messut, tilalle virtuaaliset

Coronaviruspandemin ställde in mässor, ersattes

av virtuella evenemang

tapahtumat

24

Tapahtumia 2020

Händelser 2020

26

Kokkola Material Week toteutui virtuaalisesti

28

Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2020

29

Tase / Balansräkning 31.12.2020

30

KOSEKin organisaatio

KOSEKs organisation

30

Hallituksen jäsenet vuonna 2020

Styrelsemedlemmarna år 2020

31

KOSEKin henkilöstö 2020

KOSEKs personal 2020

Kokkola Material Week genomfördes virtuellt

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

3


K K O E K K S E O OS SEK EK K O S K K O E S SEK EKK KK O S K KO OSE S K K O E K K S E K S I KO E SE K E O S K O K K E S SEK EKK O S K KO K E S Koronapandemian sävyttämä haasteellinen vuosi

Ett utmanande år som färgades av coronaviruspandemin

lmaisu on perinteinen ja kliseinen, mutta siitä huolimatta ”haastava” on se sana, joka kuvaa osuvasti KOSEKin toimintavuotta 2020. Alkuvuosi sujui normaalisti, mutta sen jälkeen tuli koronapandemia, joka pisti aika perusteellisesti elinkeinoelämän sekaisin, ja vaikutti sitä kautta myös KOSEKin toimintaan. KOSEKilla oli pandemian kurittaessa taloutta merkittävä rooli auttaessaan yrityksiä koronatukien hakemisessa, ja tämä oli myös toimintavuoden yksi selkeimmistä onnistumisista. Haasteita toi lisäksi yhtiömme toimitusjohtajan vaihtuminen, kun tehtävää hoitanut Anne Pesola suuntasi uusien haasteiden pariin työ- ja elinkeinoministeriön palvelukseen. Siinä vaiheessa valitsimme vt. toimitusjohtajan KOSEKin omasta henkilökunnasta, ja saimme Pekka Pohjolasta hyvän vetäjän. Hän teki todella ansiokasta työtä viedessään läpi vaativan jakson, jota leimasivat varsinkin koronapandemian aiheuttamat toimenpiteet. Koska alusta pitäen oli

tt traditionellt och klichéartat uttryck, men trots det är ”utmanande” det ord som ger en träffande beskrivning av KOSEKs verksamhetsår 2020. Början av året förlöpte som normalt, men därefter började coronaviruspandemin som rörde till näringslivet ganska grundligt, och på detta sätt påverkades också KOSEKs verksamhet. När pandemin spöade ekonomin hade KOSEK en betydande roll då det gällde att hjälpa företag med ansökan om coronastöd, och detta var också en av de klaraste framgångarna under verksamhetsåret. Utmaningar skapades dessutom då verkställande direktören byttes när Anne Pesola, som hade skött uppgiften, styrde mot arbets- och näringsministeriet för att ta itu med nya utmaningar i ministeriets tjänst. Då valde vi bland KOSEKs anställda en ställföreträdande verkställande direktör. Pekka Pohjola blev en bra ledare för oss. Han gjorde ett mycket förtjänstfullt arbete under en krävande period som känne-

4

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020


E K S E K O S E K O K EKK KOS O K K S E K O S K KO OSE SE K K O E S SEK EKK O S K O K EKK S O K selvää, että toimitusjohtajan tehtävä laitetaan avoimeen hakuun, hakuprosessi käynnistettiin syksyllä, ja se saatiin onnistuneesti toteutettua Timo Lahtisen tultua valituksi KOSEKin uudeksi toimitusjohtajaksi. Hallitustyöskentelyyn pandemia ei aiheuttanut katkoksia, vaan kokoukset ryhdyttiin järjestämään sujuvasti etäkokouksina. Tämä osoittautui toimivaksi käytännöksi, jota todennäköisesti hyödynnetään jossain muodossa pandemian jälkeenkin. KOSEKin strategian päivittäminen viimeisteltiin syksyn aikana. KOSEKin päämäärä on entinen, eli auttaa yrityksiä onnistumaan, ja sitä kautta luoda alueelle lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja verotuloja. Sen sijaan strategia elää ajassa, ja siksi sitä on aika ajoin tarkistettava. Toimintavuoden lopulla voitiin todeta, että alueen yritykset olivat yleisesti ottaen selvinneet siihen mennessä koronapandemiasta vähemmillä vaurioilla, kuin vielä keväällä ajateltiin. Osaltaan tämä johtuu alueen elinkeinorakenteesta sekä siitä, että suurteollisuus pärjäsi varsin hyvin, mikä puolestaan vaikutti positiivisesti alihankkijoiden työtilanteeseen.

tecknades av i synnerhet åtgärder som coronaviruspandemin krävde. Från första början stod det klart att tjänsten som verkställande direktör öppet lediganslås, sökprocessen inleddes på hösten och utmynnade väl då Timo Lahtinen valdes till ny verkställande direktör för KOSEK. Pandemin orsakade inga avbrott i styrelsearbetet, utan möten ordnades smidigt som distansmöten. Detta visade sig vara en fungerande praxis som sannolikt kommer att tillämpas i någon form även efter pandemin. Uppdateringen av KOSEKs strategi slutfördes under hösten. KOSEKs mål är det samma som tidigare, dvs. att hjälpa företag att nå framgång och på detta sätt skapa nya arbetstillfällen, välfärd och skatteintäkter inom området. Däremot lever strategin i tiden, och därför måste den tidvis revideras. I slutet av verksamhetsåret kunde vi konstatera att företagen i området allmänt sett fram till denna tidpunkt klarat sig genom coronaviruspandemin med mindre skador än vad man befarade på våren. Detta beror delvis på områdets näringsstruktur samt på storindustrins relativt goda framgång, vilket i sin tur fick en positiv inverkan på underentreprenörernas arbetssituation.

VESA PIHLAJAMAA KOSEKin hallituksen puheenjohtaja

VESA PIHLAJAMAA KOSEKs styrelseordförande

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

5


K K O E K K S E O OS SEK EK K O S K K O E S SEK EKK KK O S K KO OSE S K K O E S SEK EKK K O S E K O S K O V Å K K E K K S SE SEK O K KKO E S Koronavuoteen mahtui haasteita, mutta moni yritys myös kehitti toimintaansa

Coronaåret fylldes med utmaningar, men många företag utvecklade också sin verksamhet

uosi 2020 alkoi kaikilta osin positiivisissa tunnelmissa. KOSEKissa olimme valmistautuneet toiminnallisesti aktiiviseen vuoteen, ja suhdannenäkymät eri toimialoilla olivat valoisat. Jo alkuvuodesta maailmalta alkoi kuitenkin kuulua uutisia nopeasti leviävästä ja terveydelle vaarallisesta viruksesta. Suomessa koronapandemia johti keväällä lopulta siihen, että maassa päätettiin ottaa käyttöön valmiuslaki 17. maaliskuuta. Koronapandemia aiheutti muutoksia myös KOSEKin toiminnassa. Toimintaympäristön äkilliset muutokset synnyttivät yrityksissä valtavasti isoja kysymysmerkkejä, ja KOSEKissa nähtiin, että tilanteeseen oli reagoitava nopeasti. Maan hallitus päätti ensimmäisistä yrityksille maksettavista koronatuista maaliskuussa. Koska päätökset

r 2020 började i alla avseenden på ett positivt sätt. Hos KOSEK hade vi förberett oss på ett operativt aktivt år, och konjunkturutsikterna var ljusa inom alla branscher. Redan i började det dock från olika håll i världen komma nyheter om ett hälsofarligt virus som sprids snabbt. I Finland ledde coronaviruspandemin slutligen på våren till att man i landet fattade ett beslut om att börja tillämpa beredskapslagen den 17 mars. Coronaviruspandemin orsakade också förändringar i KOSEKs verksamhet. De plötsliga förändringarna i verksamhetsmiljön skapade massor med stora frågetecken hos företagen, och hos KOSEK insåg man att situationen krävde snabba reaktioner. Landets regering fattade i mars beslut om de första stöden som utbetalas till företag. Mycket snabba beslut krävdes,

6

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020


E K S E K O S E K O K EKK KOS O K K S E K O S K KO OSE SE K O K E K K S SE SEK O O K K EKK S O K piti tehdä todella nopeasti, on ymmärrettävää, että tuossa vaiheessa esiintyi epäselvyyttä muun muassa siitä, mitkä ovat avustusten myöntämisperusteet ja mihin avustuksia voi käyttää. Erityisen paljon KOSEKin henkilökuntaa työllisti yksinyrittäjille myönnetty koronatuki, jonka kriteerit olivat varsin tiukat ja jonka hakemiseen vaadittiin paljon lisäselvityksiä yrittäjiltä. Eri tahojen hyvällä keskinäisellä yhteistyöllä nämäkin tukihakemukset saatiin kuitenkin eteenpäin. Yksinyrittäjien tukea oli käytettävissä 1,9 miljoonaa euroa Kokkolan ja Perhon alueelle yhteensä. Siitä jaettiin noin 30 prosenttia, mikä vastaa koko maan keskiarvoa. Kokonaisuutena yritykset kuitenkin hakivat eri koronatukia varsin maltillisesti. Yhtenä syynä oli todennäköisesti se, että monessa yrityksessä kassatilanne on ollut vahva, ja yleisesti liikevaihdon lasku on jäänyt niin pieneksi, etteivät tukiehdot täyttyneet. KOSEK auttoi yrityksiä selviytymään koronapandemiasta myös antamalla talousneuvontaa, eli siinäkin mielessä pystyimme toteuttamaan perustehtäväämme poikkeuksellisessa tilanteessa. On ollut lisäksi ilahduttavaa huomata, miten vahvasti yrityksissä on koronapandemian aikanakin kehitetty omaa toimintaa. Tämä näkyi muun muassa kasvaneena kiinnostuksena kehittämisavustuksia kohtaan sekä konkreettisina investointihankkeina. Vuoden aikana kertyneiden kokemusten perusteella koronapandemian voi sanoa myös tehostaneen yritysten

och därför kan man förstå att det i detta skedde rådde oklarheter om bland annat grunderna för beviljande av bidrag och för vilket ändamål bidragen kunde användas. För KOSEKs anställda innebar det coronastöd som beviljades ensamföretagare särskilt mycket arbete. Mycket strikta kriterier hade satts upp för stödet, och av företagarna krävdes många tilläggsutredningar för ansökan om det. Tack vare gott samarbete mellan olika parter lyckades man dock få också dessa stödansökningar framåt. Beloppet av ensamföretagarstödet som stod till förfogande för Karleby- och Perhoområdet uppgick till 1,9 miljoner euro. Av detta utdelades cirka 30 procent, vilket svarar mot genomsnittet för hela landet. Totalt sett ansökte dock företagen om stöd i mycket måttlig utsträckning. En av orsakerna var sannolikt att många företag har haft en stark likviditet och att omsättningen allmänt sett minskade så obetydligt att stödvillkoren inte uppfylldes. Också genom finansiell rådgivning hjälpte KOSEK företagen att klara sig genom coronaviruspandemin, med andra ord kunde vi också på detta sätt leva upp till vår grundläggande uppgift i den exceptionella situationen. Det har också varit glädjande att se hur starkt man hos företagen utvecklat den egna verksamheten, även under coronaviruspandemin. Detta framgick bland annat som ökat intresse för utvecklingsbidrag samt som konkreta investeringsprojekt. Erfarenheterna man fick under året visade att coronaviruspandemin också på sätt och vis effektiviserade företagens

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

7


toimintaa, koska yrityksissä on jouduttu karsimaan kaikki turha pois, ja on keskitytty hyvin tarkasti vain olennaisimpaan. Esimerkiksi etäyhteyksien hyödyntäminen on tuonut sekä aika- että kustannussäästöjä, ja etäyhteyksiä varmasti käytetään yleisesti pandemian jälkeenkin. Syksyllä KOSEK toteutti lyhyen yrityskyselyn, jossa vastaajia pyydettiin arvioimaan liikevaihdon kehitystä loppuvuoden aikana. Suurin osa arveli liikevaihdon pysyvän edellisvuoden tasolla, mikä sekin vahvistaa näkemystä siitä, että pandemiasta huolimatta tilanne alueen yrityksissä pysyi keskimääräisesti varsin hyvänä. Poikkeukselliset olot luonnollisesti vaikuttivat KOSEKin omaankin toimintaan. Huhtikuussa erilaisten aktiviteettien määrä oli moninkertainen vuodentakaiseen verrattuna, ja hyvin pian pandemian levittyä Suomeenkin teimme päätöksen järjestää kaikki tapahtumat toistaiseksi virtuaalisesti. Henkilökohtaiset tapaamiset toteutettiin tiukasti terveysturvallisuuden ehdoilla, ja etäpalavereista tuli uusi normaali. Oman henkilökunnan kesken loimme etätyöskentelyyn liittyen uusia käytäntöjä, joilla ylläpidettiin työssä viihtymistä ja tuettiin työssä jaksamista. Käytännöksi tulivat esimerkiksi päivittäiset virtuaalikahvit, joiden äärellä henkilöstö pääsi vaihtamaan kuulumisia vapaa-aikapainotteisesti. Koronapandemian sävyttämään vuoteen sisältyi myös yhteistyön tiivistäminen Kokkolan kaupungin kanssa hyvin konkreettisella tavalla. Yhteistyön tiivistämistä on pidetty tärkeänä ennen kaikkea siksi, että Kokkolan elinkeinoelämä ja yrittäjämyönteisyys näkyisivät ulospäin entistä laajemmin ja vahvemmin. Kaupunki teetti asiasta selvityksen syksyn aikana, ja kaupunginhallituksen päätöksellä KOSEK muutti vuoden lopussa uusiin tiloihin kaupungintalolle. Sen ansiosta yhtiön sekä kaupungin toiminnot tulivat myös fyysisesti lähemmäksi toisiaan. Jatkossa KOSEKin työntekijöiden on paljon helpompi toimia yritysten apuna kaupungin suuntaan esimerkiksi maankäyttöön ja luvittamiseen liittyvissä asioissa sen lisäksi, että neuvontakäynnit yrityksiin pidetään edelleen ensisijaisena kontaktimuotona.

verksamhet till följd av att man vid företagen varit tvungen att gallra bort allt onödigt och mycket noggrant fokuserat på endast det väsentliga. Till exempel genom att använda distansförbindelser har både tids- och kostnadsbesparingar gjorts, och även efter pandemin kommer distansförbindelserna säkert att användas mer allmänt. På hösten genomförde KOSEK en kort företagsenkät där en uppskattning av omsättningens utveckling under slutet av året begärdes av respondenterna. Majoriteten trodde att omsättningen skulle stanna på samma nivå som året innan, vilket också bekräftar uppfattningen om att situationen hos områdets företag förblev ganska bra i genomsnitt, trots pandemin. De exceptionella förhållandena påverkar naturligtvis också KOSEKs egen verksamhet. I april var antalet olika aktiviteter mångdubbelt jämfört med föregående år, och mycket snart efter att pandemin spritt sig även till Finland fattade vi ett beslut om att tills vidare ordna alla evenemang virtuellt. Personliga möten ordnades strikt enligt hälsosäkerhetskraven, och distansmöten blev det nya normala. Bland våra anställda skapades för distansarbetet nya rutiner i syfte att upprätthålla arbetstrivseln och stödja arbetsförmågan. De nya rutinerna omfattade bland annat dagliga, virtuella kaffemöten där de anställda fick vädra nyheter, främst om fritiden. Året som präglades av coronaviruspandemin innefattade också ett intensivare samarbete med Karleby stad på ett mycket konkret sätt. Det har ansetts vara viktigt att intensifiera samarbetet främst för att ge näringslivet och företagarvänligheten i Karleby allt bredare och starkare synlighet utåt. På hösten lät staden genomföra en undersökning om detta, och enligt stadsstyrelsens beslut flyttade KOSEK i slutet av året till nya lokaler i stadshuset. Tacka vare detta kom bolagets och stadens verksamheter också fysiskt närmare varandra. I fortsättningen blir det mycket lättare för KOSEKs anställda att verka som stöd för staden, till exempel i frågor som gäller markanvändning och tillstånd, utöver att rådgivningsbesöken till företagen fortfarande bibehålls som den primära kontaktformen.

PEKKA POHJOLA Vt. toimitusjohtaja

PEKKA POHJOLA Tf. verkställande direktör

8

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020


Aktiivista yhteydenpitoa perholaisiin yrityksiin

V

iime vuodet ovat vahvistaneet entisestään näkemystä siitä, että Perhon kannatti liittyä KOSEKin jäseneksi. Numeroiden valossa toimintavuosi 2020 oli kiitettävän aktiivinen. Perhossa toimii yhteensä noin 190 yritystä, ja KOSEKin sekä perholaisten yritysten välisiä kontakteja eri kanavissa kertyi vuoden aikana peräti 914 kappaletta. Se kertoo paitsi volyymistä myös yritysten luottamuksesta KOSEKia kohtaan. KOSEKin vahvuuksia ovat erityisesti palvelun joustavuus, asiantuntijuus sekä todella kattava kumppanuusverkosto. Perhossa toimiva yrityskehittäjä Anne Koskinen on läsnä paikallisesti KOSEKin edustajana, ja hänen kauttaan avautuu ovi myös KOSEKin muuhun asiantuntijaorganisaatioon. Oma lukunsa on KOSEKin maanlaajuinen kontaktiverkosto. Siitä yhtenä hyvänä esimerkkinä on Viexpon kansainvälistymispalvelut. Onkin vaikea kuvitella, että vastaan tulisi kysymys, johon vastausta ei löytyisi joko suoraan KOSEKilta tai sen verkostoista. Yksi haaste, jossa KOSEKin apu oli vuoden aikana todella arvokasta, oli yksinyrittäjille suunnatun koronatuen hakeminen. Hakuprosessi vaati yksinyrittäjiltä paljon työtä, ja siksi KOSEKin asiantuntijuus ja resurssit tulivat todella tarpeeseen. Koronapandemia hiljensi myös Perhon kylänraittia, mutta isossa kuvassa paikalliset yritykset hakivat koronatukia lopulta varsin maltillisesti. Korona on kohdellut eri yrityksiä eri tavoin, mutta paikallinen yrityselämä on ainakin toistaiseksi säästynyt laajassa mittakaavassa koronan dramaattisilta vaikutuksilta. Perhon kunnan näkökulmasta huomioitavaa on ollut myös luontomatkailun aktivoituminen, ja esimerkiksi Salamajärven kansallispuiston kävijämäärien voimakas lisääntyminen. KOSEKin hallinnoima Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa-hanke on tehnyt loistavaa työtä, ja luontomatkailun suosion jatkaessa kasvuaan myös laadukkaille matkailun lisäpalveluille on tilaa edelleen. LAURI LAAJALA KOSEKin hallituksen jäsen, Perhon kunnanjohtaja

Aktiv kontakt med företag i Perho

U

nder de senaste åren har uppfattningen om att det lönade sig för Perho att ansluta sig som KOSEKs medlem stärkts ytterligare. Enligt siffrorna var verksamhetsåret 2020 ett utomordentligt aktivt år. I Perho finns det totalt cirka 190 företag, och genom olika kanaler kontaktade KOSEK och företagen i Perho varandra 914 gånger under årets lopp. Det är ett bevis på såväl volym som företagens förtroende för KOSEK. KOSEKs starka sidor omfattar i synnerhet flexibilitet i tjänsten, expertis och ett mycket omfattande partnerskapsnätverk. Anne Koskinen verkar som företagsutvecklare i Perho och är som KOSEKs representant närvarande lokalt. Genom henne öppnas också dörren till resten av KOSEKs expertorganisation. KOSEKs rikstäckande kontaktnät är ett kapitel för sig. Viexpos internationaliseringstjänster kan nämnas som ett gott exempel. Det är också svårt att föreställa sig att det kunde dyka upp en fråga på vilken det inte finns något svar, antingen direkt från KOSEK eller genom dess nätverk. En utmaning, där KOSEK bidrog med mycket värdefull hjälp under året, var ansökan om coronastöd för ensamföretagare. Ansökningsprocessen är mycket arbetsdryg för ensamföretagare, och därför behövdes KOSEKs expertis och resurser verkligen. På grund av coronaviruspandemin blev det också tyst på bygatan i Perho, men i stort sett ansöktes slutligen coronastöd i mycket måttlig utsträckning av de lokala företagen. Pandemin har påverkat företagen på olika sätt, men det lokala företagslivet har åtminstone tills vidare inte i stor skala drabbats av några dramatiska konsekvenser av pandemin. Det som med tanke på Perho också bör beaktas är att naturturismen har aktiverats, exempelvis har antalet besökare i Salamajärvi nationalpark ökat kraftigt. Projektet ”Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten”, som administreras av KOSEK, har gjort ett ypperligt arbete, och i och med att naturturismens popularitet ökar fortlöpande finns det fortfarande också utrymme för högklassiga tilläggstjänster inom turismen. LAURI LAAJALA, Styrelseledamot i KOSEK, Perho kommundirektör

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

9


Kiinnostus yrityksen perustamiseen säilyi hyvällä tasolla

K

OSEKin palvelut aloittaville yrittäjille sisältävät muun muassa yritysidean sparrausta ja kehittämistä sekä avustamista liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. KOSEK tekee myös starttirahalausunnot TE-palveluille. Vaikka koronapandemian alkuvaiheessa keväällä toiminta hiljeni huomattavasti, kesän jälkeen palveluiden kysyntä lisääntyi niin paljon, että syksyllä vuosi jatkui uusyritysneuvonnassa kiireisempänä kuin aikoihin. Asiakkailta saadun palautteen perusteella epävarmuudet palkkatyössä olivat yksi syy, miksi monet harkitsivat yrityksen perustamista. Esimerkiksi remonttifirmoja perustettiin ahkerasti, koska koronapandemian seurauksena ihmiset käyttivät tavallista enemmän rahaa kotiensa kunnostamiseen. Talouden epävarmuus vaikutti aloittavien yrityksen kohdalla hetkellisesti lähinnä pankkien myöntämään rahoitukseen riskienhallinnasta johtuvista syistä. Uusyritysneuvonnassa olennainen työkalu on liiketoimintasuunnitelma. KOSEK kehitti käytössään olevasta liiketoimintasuunnitelmasta uuden version, joka palvelee ja ennen kaikkea opastaa aikaisempaa paremmin omaa yritystä suunnittelevia asiakkaita. Uusia asiakkaita uusyritysneuvonnalla oli yhteensä 195 (2019: 217), ja uusyritysneuvonnan avulla perustettiin 101 yritystä (2019: 96).

10

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

Intresset för att grunda ett företag förblev på en god nivå

K

OSEKs tjänster för nya företagare innefattar bland annat sparrning och utveckling av företagsidén samt assistans i sammanställningen av en affärsplan. KOSEK ger också för TE-tjänsterna utlåtanden gällande startpeng.

I början av coronaviruspandemin på våren bromsades verksamheten upp betydligt, men efter sommaren ökade efterfrågan på tjänster så mycket att rådgivningen för uppstartsföretag på hösten stod inför brådare tider än på länge. Enligt kundresponsen har osäkerheterna i förvärvsarbetet varit en orsak till att många övervägde att grunda ett företag. Till exempel renoveringsföretag grundades flitigt till följd av att människor på grund av coronaviruspandemin använde mer pengar än normalt för att renovera sina hem. I fråga om uppstartsföretag påverkade osäkerheten i ekonomin momentant också finansieringen som beviljades av banker, vilket berodde på riskhanteringen. Affärsplanen är ett väsentligt verktyg i rådgivningen för uppstartsföretag. Av den affärsplan som KOSEK använder utvecklades en ny version som bättre betjänar kunder som planerar att starta ett företag och framförallt ger dem bättre handledning om det. Antalet nya kunder hos rådgivningen för uppstartsföretag uppgick till totalt 195 (2019: 217), och med hjälp av rådgivningen för uppstartsföretag grundades 101 företag (2019: 96).


Hyvä suunta jatkui omistajanvaihdoksissa

Den goda trenden fortsatte i ägarväxlingar

K

I

Hallitukset töihin -hanke aktivoi hallitustyöskentelyä

Projektet “Aktivera styrelserna” aktiverar styrelsearbetet

iinnostus omistajanvaihdoksia kohtaan pysyi pitkään matalana, ja usein vaihdoksia ryhdyttiin suunnittelemaan kovin myöhään. Nyt suunta on muuttunut, ja omistajanvaihdosten määrä on pysynyt nousujohteisena koronakevään pientä notkahdusta lukuun ottamatta. Tiedottaminen on vaikuttanut osaltaan siihen, että omistajanvaihdosten tiimoilta on hävinnyt turha mystiikka ja pelkokin. Keski-Pohjanmaan Yrittäjillä on meneillään aiheeseen liittyvä hanke, jossa KOSEK on mukana edistämässä omistajanvaihdoksia. Sen lisäksi että KOSEK tarjoaa omistajavaihdoksiin omaa asiantuntemustaan, yrityksillä on käytössään vahvasti tuettu ELY-rahoitus, jolla voi hankkia omistajavaihdoksessa tarvittavia yrityksen kehittämispalveluita. KOSEK on auttanut yrityksiä sekä edellä mainittujen rahoitushakemusten laatimisessa että sopivien asiantuntijoiden hankkimisessa.

K

OSEK oli yhteistyökumppanina Liikesivistysrahaston rahoittamassa ja Hallituspartnerit Pohjanmaa ry:n vetämässä Hallitukset töihin-aktivointikampanjassa. Hankkeen kohderyhmänä olivat kehitys- ja kasvuhaluiset yritykset, joita hanke auttoi hallitustyöskentelyn käynnistämisessä. Hallituksen merkitys korostuu erityisesti yrityksen muutoshaasteissa, kuten liiketoiminnan laajentamisessa, viennin aloittamisessa, omistusjärjestelyissä tai rahoituksen järjestämisessä. Hyvin toimiva hallitus tuo yritykselle merkittävää lisäarvoa, auttaa yrityksen arvon kasvattamisessa sekä vastaamisessa muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Hankkeeseen osallistuneilla yrityksillä oli mahdollisuus saada aluksi maksuton, noin kahden tunnin mittainen analyysi, hallitustyöskentelyn osaamisesta suhteessa yrityksen tavoitteisiin. Analyysin pohjalta yritys päätti, haluaako se asiantun-

Intresset för ägarväxlingar var under en lång tid obetydligt, och vanligtvis började man planera växlingar i ett mycket sent skede. Nu har trenden vänt, och antalet ägarväxlingar har visat en konstant uppgång, bortsett från den mindre svackan under pandemivåren. Informationen har i sin tur bidragit till att mystiken och även rädslan kring ägarväxlingar har skingrats. Hos Mellersta Österbottens Företagare pågår ett projekt som anknyter till temat och där KOSEK deltar för främjande av ägarväxlingar. Förutom att KOSEK tillhandahåller expertis gällande ägarväxlingar står dessutom starkt stödd NTM-finansiering till företagens förfogande. Finansieringen kan användas för behövliga företagsutvecklingstjänster i ägarväxlingen. KOSEK har hjälpt företag både då det gäller att sammanställa ansökan om ovan nämnda finansieringar och att anlita lämpliga experter.

K

OSEK var samarbetspartner i kampanjen ”Aktivera styrelserna” som finansierades av Liikesivistysrahasto och leddes av Österbottens Styrelsepartner rf. Projektets målgrupp var utvecklings- och tillväxtsugna företag som genom projektet fick hjälp med att påbörja styrelsearbetet. Styrelsens betydelse framhävs i synnerhet i utmaningar som orsakas av företagsändringar, till exempel utvidgning av affärsverksamheten, påbörjande av export, ägararrangemang eller finansieringsarrangemang. En välfungerande styrelse tillför betydande mervärde för företaget samt bidrar till att höja företagets värde och svara på utmaningarna i den föränderliga verksamhetsmiljön. De företag som deltog i projektet kunde i början få en avgiftsfri, cirka två timmar lång analys av kompetensen i styrelsearbetet i förhållande till företagets mål. Utifrån analysen KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

11


tija-apua hallitustyöskentelynsä kehittämiseen. Useat yritykset lähtivätkin vahvistamaan hallitustaan uusilla jäsenillä, ja hanke innosti yrityksiä myös strategisiin keskusteluihin tulevaisuuden tavoitteista. Lisäksi käynnistyi muun muassa ely-rahoitteisia kehityshankkeita ja investointeja. KOSEK järjesti Keski-Pohjanmaalla hankkeen starttipalaverin helmikuussa ja toisen tilaisuuden syksyllä Kalajokilaakson yrityksille. Hanke jatkuu myös vuonna 2021, jotta päästään tavoitteeksi asetettuun 50 yritysanalyysiin. Hankkeen kumppaneina ovat toimineet myös Pohjanmaan Kauppakamari ja Keski-Pohjanmaan Yrittäjät.

fattade man hos företaget ett beslut om huruvida experthjälp ska anlitas för att utveckla styrelsearbetet. Många företag började stärka sina styrelser med nya medlemmar, och projektet gav också företagen en impuls till strategiska diskussioner om de framtida målen. Dessutom inleddes bland annat NTM-finansierade utvecklingsprojekt och investeringar. I Mellersta Österbotten ordnade KOSEK i februari ett startmöte för projektet och på hösten ett annat evenemang för företagen i Kalajokidalen. Projektet fortsätter också 2021 för att uppnå målet med 50 företagsanalyser. Också Österbottens handelskammare och Mellersta Österbottens Företagare har deltagit som partner i projektet.

Huomiota kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin

Uppmärksamhet på hållbara och innovativa upphandlingar

J

ulkisen sektorin rooli on keskeinen kestävien tuotteiden ja palveluiden hankkijana. Suomen julkisten hankintojen vuotuinen arvo on noin 35 miljardia euroa. Julkisten hankintojen vastuullisella kohdentamisella onkin tuntuva vaikutus yhteiskuntaan ja sen tulevaisuuteen. KOSEK toimi kumppanina työ- ja elinkeinoministeriön ohjaamalle ja rahoittamalle KEINO-osaamiskeskukselle, joka tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kehittämään kestäviä sekä innovatiivisia julkisia hankintoja. Paikallinen vuoden päätapahtuma oli marraskuussa virtuaalisesti toteutettu Hankintojen Meeting Point-verkostoitumistilaisuus. Päivän kuluessa alueen yritykset pääsivät tapaamaan ja rakentamaan vuoropuhelua Kokkolan kaupungin hankintavastaavien kanssa. Tapahtuma käynnistyi seminaariosuudella, jossa opastettiin kestävien ja innovatiivisten hankintojen tekemiseen ja käytiin läpi sitä, millaisia sosiaalisia vaikutuksia näillä hankinnoilla voidaan saada aikaan. Lisäksi KOSEK järjesti yrityksille ja hankintayksiköille koulutuksen pienhankintoihin käytettävissä olevista palveluista.

12

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

D

en offentliga sektorn har en central roll då det gäller upphandling av hållbara produkter och tjänster. Värdet av den offentliga upphandlingen i Finland uppgår till cirka 35 miljarder euro per år. En ansvarsfull inriktning av den offentliga upphandlingen innebär också kännbara konsekvenser för samhället och dess framtid. KOSEK verkar som partner för KEINO-kompetenscentret som leds och finansieras av arbets- och näringsministeriet samt stöder och hjälper offentliga upphandlare i utvecklingen av hållbara och innovativa offentliga upphandlingar. Årets lokala huvudevenemang var det virtuella evenemanget för nätverksbildning Hankintojen Meeting Point som ordnades i november. Under dagen fick företagen i området träffa Karleby stads upphandlingsansvariga och bygga upp en dialog med dessa. Evenemanget inleddes med en seminariedel med handledning om hållbar och innovativ upphandling, varefter en genomgång gjordes av de sociala konsekvenser som dessa upphandlingar kan ge upphov till. För företag och upphandlingsenheter ordnade KOSEK dessutom en utbildning om tjänster som står till förfogande för små upphandlingar.


KOSEKin tilastot vuonna 2020 KOSEKs statistik år 2020

K

OSEKin henkilökunnalle kertyi toimintavuoden 2020 aikana yhteensä 7213 kirjausta / aktiviteettiä yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Kaikista kirjauksista varsinaisia yrityskäyntejä / tapaamisia oli 1007 kappaletta. Uusia asiakas- ja toimijakontakteja tehtiin vuoden aikana 738 kappaletta toiminta-alueellamme ja sen ulkopuolella. Kokkolassa ja Perhossa perustettiin vuonna 2020 KOSEKin uusyritysneuvonnan kautta 101 yritystä. Uusyritysneuvonnalla oli yhteensä 195 asiakasta Kokkolassa ja Perhossa. Seuraavissa kuvioissa ja taulukoissa KOSEKin käynnit on esitetty kunnittain ja käynnin tyypin mukaisesti.

F

ör KOSEKs personal kumulerades under verksamhetsåret 2020 totalt 7 213 registreringar/aktiviteter med företag, andra aktörer inom området och företrädare för kommunerna samt i anslutning till olika projekt. Av alla registreringar var 1 007 egentliga företagsbesök/möten. Under året knöts 738 kund- och aktörskontakter inom och utanför vårt verksamhetsområde. Genom KOSEKs nyföretagarrådgivning grundades 101 företag i Karleby och Perho 2020. Nyföretagarrådgivningen hade totalt 195 kunder i Karleby och Perho. I följande diagram och tabeller presenteras KOSEKs besök enligt kommun och typ av besök.

KOSEKin aktiviteetit lajeittain KOSEKs aktiviteter efter typ Aktiviteettilajit / Aktivitetstyper

Yritystap.

Yritystapaaminen/ Företagsmöte

1 007

Taustatyö ym.

Taustatyö, puhelut, sähköpostit ym. /

5 617

Bakgrundsarbete, telefonsamtal, e-post osv. Seminaarit, webinaarit, koulutukset, tilaisuudet /

589

Seminarier, webbinarier, utbildningar, evenemang Yhteensä/Sammanlagt

Seminaarit, webinaarit koulutukset tilaisuudet

7 213

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

13


KOSEKin aktiviteetit sijainnin mukaan KOSEKs aktiviteter efter plats Aktiviteetit sij. muk. / Aktiviteter efter plats Kokkola / Karleby

Kokkola

3 261

Perho

Perho 768 Muu Keski-Pohjanmaa / Övriga Mellersta Österbotten 563

Muu K-P

Muu Suomi / Övriga Finland

Muu Suomi

1 043

Ulkomaat / Utomlands

30

Yhteensä/Sammanlagt

5 665

Uusyritysneuvonta 1.1. – 31.12.2020 Kokkola ja Perho Nyföretagarrådgivning 1.1–31.12.2020 Karleby och Perho Asiakkaita kpl / Kunder st. Perustetut yritykset kpl / Grundade företag st.

Ulkomaat

Jos olet käyttänyt KOSEKin palveluita, minkä arvosanan 1–5 antaisit niille? Om du har anlitat KOSEKs tjänster, vilken betyg skulle du ge dem på skalan 1–5?

2020 100% 195 90% 101

80% 70%

60 %

60% 50% 40%

30,4 %

30% 20% 10% 0%

0,4%

0,7%

1 2 3 4 5

Asteikolla 1-5, N=260 På skalan 1–5

14

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

8,5 %


KOSEKin asema Perhossa jatkoi vahvistumistaan

V

aikka koronapandemia määritteli toimintavuotta varsin pitkälle, vuoteen sisältyi paljon perinteistäkin toiminnan kehittämistä. Useat yritykset olivat päättäneet jo aikaisemmin investoinneista, joita vuoden aikana vietiin eteenpäin. KOSEK toimi perholaisten yritysten apuna monissa investointiprojekteissa, niin suunnittelussa kuin yhteistyötahona rahoittajien suuntaan. Useimmiten investoinneissa oli kyse yritysten kasvuun liittyvästä toimitilarakentamisesta. KOSEKin tunnettuuden lisääntymisestä Perhossa kertoo osaltaan uusyritysneuvonnan kasvanut kysyntä. Asiakkaina oli sekä päätoimisesta että sivutoimisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita. Koronapandemia aiheutti yritysneuvontaan erityisesti pandemian alkuvaiheessa puheluiden tulvan ja tiedusteluita siitä, millaisia tukia yritysten oli mahdollista saada tilanteen johdosta. Sen lisäksi KOSEKilta kysyttiin talousneuvontaa, jotta yritykset selviäisivät eteenpäin pandemian keskellä. KOSEK sai yhteydenottoja myös uusilta yrityksiltä ja uusilta toimialoilta. Lopulta eri tukimuotoja, kuten yksinyrittäjien tukea, haki vain pieni osa yrittäjistä. Yhtenä syynä tähän oli se, että yritysten liikevaihdot laskivat maltillisemmin kuin tuen saaminen edellytti. Rajoitustoimien seurauksena käyttöön otetut etäyhteydet toivat mukanaan monia hyötyjäkin, kuten ajankäytön tehostumisen. Lisäksi etäyhteydet paransivat yritysten mahdollisuuksia hyödyntää KOSEKin asiantuntijapalveluita, ja KOSEKin taholta voitiin olla yhteyksissä entistä laajemmin yhteistyöverkoston toimijoihin. Perinteiset kunnan ja yrittäjien yhteiset aamukahvit korvattiin kunnanjohtajan etätreffeillä, joihin pystyivät osallistumaan nekin yrittäjät, jotka toimivat Perhon ulkopuolella. Kokonaisuudessaan kyseessä oli aktiivisin toimintavuosi sinä aikana, kun Perho on ollut mukana KOSEKin toiminnassa.

KOSEKs ställning i Perho stärktes fortlöpande

T

rots att verksamhetsåret i hög grad styrdes av coronaviruspandemin innefattade året mycket operativ utveckling, även traditionell. Hos många företag hade man redan tidigare fattat beslut om investeringar som sedan framskred under årets lopp. KOSEK hjälpte företag i Perho i många investeringsprojekt, både i planeringen och som samarbetspartner för finansiärerna. I investeringarna var det oftast fråga om att bygga affärslokaler för företag som växte. KOSEK blev alltmer känt i Perho, vilket framgår som ökad efterfrågan på rådgivning för uppstartsföretag. Kunderna var intresserade av företagande på både heltid och deltid. I synnerhet i början orsakade coronaviruspandemin i företagsrådgivningen en flodvåg av samtal och förfrågningar om vilket slags stöd företagen kunde få på grund av situationen. Från KOSEK begärdes dessutom finansiell rådgivning så att företagen kunde klara sig genom pandemin. KOSEK kontaktades också av nya företag och nya branscher. Slutligen var det endast en liten andel företagare som ansökte om olika stöd, till exempel stöd för ensamföretagare. En av orsakerna till detta var att minskningen i företagens omsättning var måttligare än det som krävdes för att få stöd. På grund av begränsningsåtgärderna introducerades distansförbindelser som också förde med sig många fördelar, till exempel effektiviserad tidsanvändning. Tack vare distansförbindelserna förbättrades dessutom företagens möjligheter att anlita KOSEKs experttjänster, och KOSEK kunde i allt större utsträckning hålla kontakt med aktörerna i samarbetsnätverket. Kommunens och företagens traditionella gemensamma morgonkaffemöten ersattes med kommundirektörens distansmöte i vilket också företagare som är verksamma utanför Perho kunde delta. Totalt sett blev verksamhetsåret det mest aktiva under den period som Perho har varit med i KOSEKs verksamhet.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

15


Luontomatkailu kasvoi voimakkaasti, kulttuurimatkailussakin paljon potentiaalia

R

eittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa-hankkeen II-vaiheen toiminta mukautui nopeasti keväällä pandemian myötä muuttuneisiin olosuhteisiin. Keski-Pohjanmaallakin luontomatkailun suosio kasvoi voimakkaasti vuoden aikana, ja kausi jatkui huomattavasti totuttua pidempään myöhäiseen syksyyn saakka. Poikkeuksellinen vuosi sai alueen yrittäjät puhaltamaan yhteen hiileen, jos mahdollista, vielä aikaisempaa enemmän. Keväällä toteutettu #RetkihaasteKeskiPohjanmaa oli todellinen menestys, joka innosti ihmiset tutustumaan sankoin joukoin maakunnan luontokohteisiin. Matkailuyrittäjät reagoivat omassa toiminnassaan uuteen tilanteeseen muun muassa kehittämällä palvelutarjontaansa. Matkailuyrittäjille yhteiset tapahtumat, kuten valmennukset ja verkostoituminen, ovat monella tapaa tärkeitä. Virtuaalisesti toteutettujen lisäksi järjestettiin perinteisiä tapahtumia, joissa kiinnitettiin erityistä huomiota terveysturvallisuuteen. Käyttöön otettiin esimerkiksi kävelykokoukset ja kokoukset laavuilla ja maastopyöräilyn yhteydessä. Syksyllä Rovaniemelle tehdyllä opintomatkalla oli mukana 23 osanottajaa, jotka tutustuivat tarkemmin 12 matkailuyritykseen. Hankkeessa saadut kokemukset osoittivatkin, että matkailu voi jatkua myös koronapandemian aikana, kun turvallisuusnäkökohdat huomioidaan vastuullisesti tapauskohtaisesti. Luontomatkailun ohella panostukset kulttuurimatkailuun ovat lisääntymässä. Yhdistävänä tekijänä on Keski-Pohjanmaan maakunnan elävä perintö, joka tarjoaa tuotteistamiselle paljon mahdollisuuksia sekä luonto- että kulttuurimatkailussa. Elävä perintö sisältyy myös uuteen maakunnalliseen matkailustrategiaan, johon hankkeessa mukana olevat matkailuyrityksetkin pääsivät vaikuttamaan. Yhteistyö eri tahojen kanssa on keskeisessä roolissa myös

16

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

Kraftig ökning i naturturismen, stor potential också i kulturturismen

V

erksamheten i den andra fasen av projektet ”Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten” anpassades snabbt till den förändring i förhållandena som orsakades av pandemin. Också i Mellersta Österbotten ökade naturturismens popularitet kraftigt under året, och säsongen, som blev betydligt längre än normalt, fortsatte fram till senhösten. Det exceptionella året fick företagarna i området att ro åt samma håll, om möjligt, ännu starkare än tidigare. Vårens #RetkihaasteKeskiPohjanmaa blev en verklig framgång som gav massvis med människor inspiration att bekanta sig med naturdestinationerna i området. I sin egen verksamhet reagerade turistföretagarna på den nya situationen genom att bland annat utveckla sitt utbud av tjänster. Gemensamma evenemang för turistföretagare, till exempel coachning och nätverksbildning, är på många sätt viktiga. Utöver virtuella evenemang ordnades traditionella evenemang där särskild uppmärksamhet fästes vid hälsosäkerhet. Bland annat introducerades promenadmöten, möten i vindskydd och i samband med terrängcykling. På hösten deltog 23 personer i en studieresa till Rovaniemi för att närmare bekanta sig med 12 turistföretag. Erfarenheterna från projektet visade också att turismen kan fortsätta, även under coronaviruspandemin, så länge säkerhetsaspekterna beaktas på ett ansvarsfullt sätt från fall till fall. Parallellt med naturturismen satsar man alltmer på kulturturism. Den gemensamma nämnaren är landskapets Mellersta Österbottens levande arv som ger många möjligheter för produktifiering inom både natur- och kulturturism. Det levande arvet ingår också i landskapets nya turismstrategi som även turistföretagen som deltar i projektet kunde påverka. Samarbetet med olika parter kommer också att ha en central roll i den andra fasen av projektet. Samarbetspartnerna omfattar exempelvis Visit Finland, Jakobstads- och Kalajokiregionerna samt verksamhetsstället i Perho för Keski-Pohjanmaan


hankkeen II-vaiheessa. Yhteistyötahoina ovat esimerkiksi Visit Finland, Pietarsaaren ja Kalajoen seudut sekä luonto- ja ympäristöalan koulutukseen keskittyvä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Perhon toimipaikka. Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa-hankkeen II-vaihe koostuu kolmesta työpaketista, joiden aiheina ovat ”Yritykset toimintaansa kehittämässä”, ”Myymisen ja ostamisen helppous” sekä ”Alueen matkailubrändin kehittäminen ja testaaminen”.

koulutusyhtymä som fokuserar på utbildning inom natur- och miljöbranschen. Den andra fasen av projektet ”Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten” består av tre arbetspaket med temana ”Företag som utvecklar sin verksamhet”, ”Lätt att sälja och köpa” samt ”Utveckling och test av områdets turismvarumärke”.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

17


Biolit energiamurroksessa

K

eski-Pohjanmaan massiivisten luonnonvarojen vastuullisessa hyödyntämisessä avustavan Biolit-hankkeen vuosi käynnistyi ministeriötason vierailulla Brysseliin ja Pariisiin. Vierailun tarkoituksena oli luoda suhteita akkuarvoketjua silmällä pitäen, ja mukana oli edustusta sekä Kokkolan kaupungilta että kehitysyhtiö KOSEKilta. Vierailun aikana alueen suhteita tiivistettiin myös Suomessa jo toimiviin yksityisen ja julkisen sektorin tahoihin. Biolit-hankkeen kutsumana Business Finland osallistui Kokkola Material Weekille, joka tänä vuonna järjestettiin lukuisten muiden tapahtumien tapaan virtuaalisesti. Biolit-hankkeen vastuulla olleessa ohjelmaosiossa käsiteltiin akkusektorin tilaa maailmanlaajuisesta näkökulmasta lähentyen aina Kokkolan tilanteeseen saakka. Tapahtuma keräsi huomattavan määrän positiivista palautetta ohjelman ja teknisen toteutuksen osalta ministeriötasoa myöten. Tapahtumien järjestäminen vaikeutui pandemian alkaessa, mutta alkuvuodelle suunniteltu Biokaasupäivä ehdittiin järjestää normaalioloissa. Tapahtuma keräsi Kokkolaan noin 40 kuulijaa neljän tunnin pituiseen keskustelutilaisuuteen. Tilaisuus pyrittiin järjestämään mahdollisimman osallistavana, ja palautteen perusteella tässä myös onnistuttiin. Hyvästä palautteesta huolimatta pandemia on vaikuttanut myös Biolit-hankkeen toteuttamiseen, kun aikataulut eivät ole pitäneet. Biolit-hankkeelle haettiinkin loppuvuodesta ohjausryhmän tukemana jatkoaikaa lokakuun 2021 loppuun saakka. Jos myllerryksessä on ollut perinteinen toimistotyö, niin muutoksia on ollut myös energiaan liittyvissä asioissa. Biolit-hankkeen kautta KOSEK on voinut tarjota tukea Keski-Pohjanmaan liitolle, joka valmistelee TEM:ille Keski-Pohjanmaan kantaa Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston käytöstä. Rahaston tarkoituksena on kompensoida pääasiassa turpeentuotannon vähentämiseen tähtäävistä toimista aiheutuvaa liiketaloudellista haittaa. Yhdessä poliittisten päätösten aiheuttaman turbulenssin ja teknologisten ratkaisujen kehittymisen myötä Biolit-hankkeessa onkin keskitytty paljon energiamurroksen tuomiin haasteisiin, jonka ydinkysymys kuuluu; kuinka energia tuotetaan lähitulevaisuudessa? Energiansäästöön liittyen Biolit-hanke oli toteuttamassa Kokkolan kaupunkialuesuunnittelun asiantuntijatyötä, jossa

18

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

Biolit i energirevolutionen

E

tt besök på ministernivå i Bryssel och Paris utgjorde startskottet för Biolit-projektet som är till stöd för ansvarsfullt utnyttjande av de massiva naturresurserna i Mellersta Österbotten. Syftet med besöket var att etablera kontakter med tanke på värdekedjan för batterier. Företrädare för både Karleby stad och utvecklingsbolaget KOSEK deltog i besöket. Under besöket intensifierades områdets kontakter, också i Finland, med verksamma parter inom den privata och offentliga sektorn. På inbjudan av Biolit-projektet deltog Business Finland i Kokkola Material Week som detta år ordnades virtuellt, precis som många andra evenemang. I programdelen som Biolit-projektet svarade för behandlades läget inom batterisektorn ur globalt perspektiv, också situationen i Karleby togs upp. Evenemanget fick rikligt med positiv respons då det gällde programmet och dess tekniska implementering, även på ministernivå. När pandemin började blev det svårare att ordna evenemangen, men man lyckades ordna den planerade Biogasdagen i normala förhållanden. I Karleby drog evenemanget cirka 40 åhörare till det fyra timmar långa diskussionsmötet. Målet var att ordna ett så inkluderande evenemang som möjligt, och enligt responsen lyckades man också med detta. Responsen har varit god, men pandemin har också påverkat genomförandet av Biolit-projektet så, att tidtabellerna inte har hållit. Med stöd av styrgruppen ansökte man därför i slutet av året en förlängning för Biolit-projektet fram till utgången av oktober 2021. Visst har omvälvningar ägt rum i det traditionella kontorsarbetet, men förändringar har också skett i energifrågor. Genom Biolit-projektet har KOSEK kunnat stödja Mellersta Österbottens förbund som för ANM bereder Mellersta Österbottens ståndpunkt om användningen av Fonden för en rättvis omställning. Syftet med fonden är att kompensera de affärsekonomiska negativa konsekvenserna av åtgärderna för att minska i huvudsak torvproduktionen. Till följd av den turbulens som politiska beslut ger upphov till och utvecklingen av de tekniska lösningarna har man också i Biolit-projektet fokuserat på utmaningarna som energirevolutionen för med sig. Den centrala frågan är hur energi ska produceras i den närmaste framtiden.


selvitettiin keinoja alentaa kokonaisenergian käyttöä huomioiden samalla viihtyisyyden. Energiaa, vastuullisuutta ja ympäristönsuojelua koskevista asioista keskustellaan tällä hetkellä kiihkeästi. Biolit-hankkeen tavoitteena on loppuaikana kartoittaa, kuinka näitä kansallisia strategioita voidaan toteuttaa Kokkolan suunnalla, ja millaista työtä jatkossa tarvitaan, ettemme erkane alueena kansallisista tavoitteista.

Gällande energibesparing deltog Biolit-projektet som expert i stadsområdesplaneringen för Karleby och undersökte då möjligheterna att sänka förbrukningen av totalenergin med beaktande av trivseln. För tillfället pågår en intensiv diskussion om ärenden som gäller energi, ansvarsfullhet och miljöskydd. Inom Biolit-projektet har man för avsikt att under den återstående tiden kartlägga hur dessa nationella strategier kan förverkligas i Karlebytrakten och vilken typ av arbete som behövs i fortsättningen för att vi inte som område distanserar oss från de nationella målen.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

19


Pohjoismaista yhteis- Nordiskt samarbete työtä digitaalisin med digitala menetelmin metoder

F

uture Cleantech Solutions (FCS) on Interreg Botnia Atlantica-aluekehitysrahaston päärahoittama hanke, jonka tavoitteena on tiivistää Pohjoismaissa tehtävää yhteistyötä ja sitä kautta edistää cleantech-toimialaa edustavien pk-yritysten kestävää kasvua. Hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu cleantech-ratkaisuja tarjoavien pk-yritysten ja suurinvestoijien yhdistäminen uusien verkostoitumismenetelmien ja tiedonvälityksen avulla sekä alueella jo toimivien klustereiden vahvistaminen ja yhteistyön lisääminen. Kyseisiä tavoitteita on edistetty vuoden 2020 aikana hankkeen edellisenä vuonna rakentamalla pohjalla, ja erilaisia menetelmiä tiedonjakoon ja verkostoitumiseen on kokeiltu runsaasti. Keväällä alkanut, pandemiasta johtunut poikkeustilanne, pakotti myös hankkeen sopeuttamaan omia toimiaan tilanteeseen, mutta hankkeen onnistui nopealla aikataululla muuntaa suunniteltuja tapahtumia virtuaalisiksi. Toki pandemiatilanne on dramaattisesti muuttanut vierailumahdollisuuksia Ruotsin ja Suomen välillä. Hanke on vuonna 2020 toteuttanut neljästä virtuaaliwebinaarista koostuvan Industry Insight-webinaarisarjan, jossa osallistujat ovat päässeet tutustumaan teollisuuden eri osa-alueisiin molemmin puolin Merenkurkkua. Sarjan tavoitteena on ollut tehdä näkyväksi niitä investointeja, joita alueella tehdään, ja niitä tarpeita ja haasteita, joita suurinvestoijilla on, ja täten avata kauppamahdollisuuksia pk-yrityksille. Ensimmäinen webinaareista käsitteli Kokkola Industrial Parkia ja antoi livelähetyksen muodossa laajan katsauksen KIP:n alueen tulevaisuudennäkymiin ja -suunnitelmiin. Toisen webinaareista hanke järjesti yhteistyössä Trafikverketin kanssa, ja se käsitteli suunnitteilla olevaa 270-kilometristä Norrbotniabanan- rautatietä ja sen alihankintatarpeita. Kaksi jälkimmäistä webinaaria käsittelivät julkisia hankintoja ja niihin osallistumista, ensimmäinen ruotsalaisesta ja jälkimmäinen suomalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tapahtumat keräsivät satoja ilmoittautuneita, ja lisäksi ne ovat olleet myöhemmin nähtävissä hankkeen Future Cleantech Solutions YouTube-kanavalla.

20

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

F

uture Cleantech Solutions (FCS) är ett projekt som huvudsakligen finansieras genom regionutvecklingsfonden Interreg Botnia Atlantica och vars syfte är att intensifiera det nordiska samarbetet för att på detta sätt bidra till en hållbar tillväxt bland små och medelstora företag inom cleantech-branschen. Projektets centrala mål omfattar att med hjälp av nya metoder för nätverksbildning och informationsförmedling skapa kontakter mellan små och medelstora företag, som tillhandahåller cleantech-lösningar, och storinvesterare samt att stärka kluster som redan är verksamma inom området och utvidga samarbetet. Uppnåendet av de aktuella målen har under loppet av 2020 främjats utifrån grunden som lades föregående år, och olika metoder för distribution av information och nätverksbildning har testats i stor utsträckning. Den av pandemin orsakade undantagssituationen som började på våren tvingade också projektet att anpassa sina egna aktiviteter till situationen, men projektet lyckades snabbt omvandla de planerade evenemangen till virtuella evenemang. Visst har pandemisituationen inneburit en dramatisk förändring i möjligheterna för besök mellan Sverige och Finland. Under loppet av 2020 har projektet genomfört en Industry Insight-webbinarieserie bestående av fyra virtuella webbinarier där deltagarna fått bekanta sig med de olika industrisektorerna på vardera sidan av Kvarken. Syftet med serien har varit att föra fram investeringarna som görs inom området samt de behov och utmaningar som finns bland investerarna för att på detta sätt öppna handelsmöjligheter för små och medelstora företag. I det första av webbinarierna behandlades Kokkola Industrial Park och gavs i en livesändning en bred översikt över framtidsutsikterna och -planerna för KIP-området. I samarbete med Trafikverket ordnade projektet det andra webbinariet där temat var den planerade 270 kilometer långa järnvägen Norrbotniabanan samt behovet av underentreprenader för denna. I de två sista webbinarierna behandlades offentliga upphandlingar och deltagande i dessa, det första av dessa ur Sveriges


Hanke on halunnut toimissaan myös vastata poikkeustilanteen luomaan epävarmuuteen ja stressiin, joita monet elinkeinoelämässä ovat keväästä lähtien kokeneet. Yhtenä toimenpiteenä hanke on toteuttanut webinaarisarjan, jossa ihmisten hyvinvointia ja kestäviä toimintatapoja käsiteltiin neljän eri teeman kautta. Ensimmäinen webinaareista toteutettiin Suomen puolella, ja se antoi konkreettisia vinkkejä ja neuvoja pandemian aiheuttamien seurausten ja tunteiden käsittelyyn. Marraskuussa Industry MeetingPoint with FCS, jota järjestämässä Future Cleantech Solutions -hanke oli, keräsi osana Kokkola Material Weekiä koolle yrityksiä, tutkijoita ja teollisuuden edustajia ympäri koko Merenkurkun alueen. Tilaisuuden osallistujat pääsivät tutustumaan alueen investointeihin ja kuulemaan tulevaisuudensuunnitelmista virtuaalisella kierroksella Kokkolan, Vaasan, Örnsköldsvikin ja Uumajan kautta aina Skellefteåhån saakka. Tämän jälkeen heille mah-

perspektiv och det andra ur Finlands perspektiv. Hundratals personer anmälde sig till evenemangen som senare också visats genom YouTube-kanalen för projektet Future Cleantech Solutions. I sin verksamhet har projektet också haft som mål att ta itu med den osäkerhet och stress som undantagssituationen gett upphov till och som många i näringslivet upplevt sedan våren. En av åtgärderna var projektets webbinarieserie där människornas välbefinnande och hållbara förfaranden behandlades genom fyra olika teman. I det första webbinariet som ordnades i Finland gavs konkreta tips och råd om hur man kan hantera konsekvenser och känslor som pandemin ger upphov till. I november ordnade projektet Future Cleantech Solutions evenemanget Industry MeetingPoint with FCS som inom ramen för Kokkola Material Week samlade företag, forskare och industriföreträdare från hela Kvarkenområdet. Under en virtuell rundtur via Karleby, Vasa, Örnsköldsvik och Umeå ända KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

21


dollistettiin verkostoituminen muiden osallistujien kanssa kymmenminuuttisissa kahdenvälisissä keskusteluissa Brella-virtuaalialustalla. Verkostoitumista siivittivät kommunikaatioasiantuntija Antoni Lacinain jakamat vinkit onnistuneisiin etätapaamisiin. Future Cleantech Solutions sai loppuvuodesta 2020 ilokseen vastaanottaa vuosittain jaettavan hankepalkinto Arctic Awardin, jonka tehtävänä on nostaa esille esimerkillisiä, innovatiivisia hankkeita, jotka kytkeytyvät vahvasti arktiseen alueeseen. Hanke voitti palkinnon kategoriassa ”Overcoming Critical mass”. Tuomariston perustelujen mukaan Future Cleantech Solutions osoitti kehittäneensä konkreettisia, cleantech-liiketoimintaa Merenkurkun alueella uudistavia yhteistyömuotoja alueen luonnonvarat ja tasa-arvon edistämisen huomioiden ja vastaavansa hyvin haja-asutettujen alueiden tarpeeseen klusterien kehittämisessä, cleantech-ratkaisujen edistämisessä ja vertikaalisten yhteyksien luomisessa yritysten välille. Hankkeessa Kosekilla alkuvuodesta 2019 työskennellyt Reija Harlamow sai marraskuussa 2020 työparin myös Nora Birkmanin aloittaessa hankkeessa.

fram till Skellefteå fick deltagarna i evenemanget bekanta sig med områdets investeringar och höra om framtidsplanerna. Därefter kunde deltagarna bilda nätverk med varandra under tio minuter långa bilaterala samtal på den virtuella plattformen Brella. Nätverksbildningen fick luft under vingarna av tipsen om lyckade distansmöten som gavs av Antoni Lacinai. I slutet av 2020 fick Future Cleantech Solutions till sin glädje ta emot projektpriset Arctic Award som delas ut årligen i syfte att lyfta fram exemplariska, innovativa projekt som har en stark koppling till det arktiska området. Projektet vann priset i kategorin ”Overcoming Critical mass”. Enligt juryns motiveringar visade Future Cleantech Solutions att man hade utvecklat konkreta samarbetsformer som för Kvarkenområdet innebär reformer av cleantech-affärsverksamheten med beaktande av områdets naturresurser samt svarat på de mycket glesbebyggda områdenas behov av att utveckla klustren, främja cleantech-lösningar och skapa vertikala kontakter mellan företag. Reija Harlamow som inom projektet arbetat vid Kosek sedan början av 2019 fick i november 2020 en arbetspartner när också Nora Birkman började arbeta inom projektet.

Future Cleantech Solutions hanketta yhteistyössä toteuttavat 1.1.2019-31.12.2021 hankkeen hallinnoijana toimiva Kompetensspridning Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsvikin kunta, Teknologiakeskus Merinova, Vaasanseudun Kehitys ja Kokkolanseudun Kehitys yhdessä Uumajan, Skellefteån, Örnsköldsvikin, Vaasan ja Kokkolan kaupunkien sekä energiayhtiö Skellefteå Kraftin ja Umeå Energin kanssa. Rahoituksesta tulee 60 % Interreg Botnia-Atlantica-ohjelmasta, jonka lisäksi rahoituksesta vastaavat Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten ja Region Västernorrland sekä aiemmin mainitut hanketoteuttajatahot.

Future Cleantech Solutions-projektet genomförs 1.1.2019– 31.12.2021 i samarbete mellan projektadministratören Kompetensspridning Umeå AB, Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, Teknologicentret Merinova, Vasaregionens utveckling och Karlebyregionens utveckling samt Umeå, Skellefteå, Örnsköldsviks, Vasa och Karleby städer, energibolaget Skellefteå Kraft och Umeå Energi. Av finansieringen kommer 60 procent ur Interreg Botnia-Atlantica-programmet, för resten svarar Österbottens förbund, Region Västerbotten och Region Västernorrland samt de ovan nämnda projektgenomförarna.

22

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020


Koronapandemia peruutti messut, tilalle virtuaaliset tapahtumat

K

oropandemian vuoksi peruuntuivat kaikki KOSEKin vuotuisaan toimintaan normaalisti kuuluneet messut. Tämä vaikutti niin yritysten keskinäiseen kanssakäymiseen kuin elinkeinomarkkinointiin. Messujen sijaan KOSEK toteutti markkinointia hankkimalla näkyvyyttä valtakunnallisesti ja paikallisesti lähinnä painetuissa julkaisuissa sekä ennen kaikkea keskittämällä resursseja Kokkola Material Weekin toteutukseen. Keväästä lähtien tapahtumia ryhdyttiin järjestämään virtuaalisesti. KOSEK reagoi muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti ja aloitti virtuaalisten tapahtumien järjestämisen koronapandemiaan liittyneillä ajankohtaisilla tiedotustilaisuuksilla. Virtuaaliset tapahtumat pysyivät käytäntönä siitä lähtien, ja syksyllä näin toteutettiin muun muassa Hankintojen Meeting Point sekä Kokkola Material Week, jonka järjestelyissä KOSEK oli keskeisesti mukana. Kokkolan kaupungin 400-vuotisjuhlavuoteen liittyen KOSEK julkaisi juttusarjan, jossa kerrottiin kokkolalaisesta yrittäjyydestä Kokkolalle tyypillisine toimialoineen ja yritysesittelyineen. Esittelyiden sisällöissä korostettiin juhlavuoden teemoja, kuten yrittäjyyteen erityisesti liittyvää rohkeutta.

Virtuaalisiin tapaamisiin kannattaa panostaa

Uusien menetelmien ja teknologioiden sujuva käyttöönotto virtuaalisissa tapahtumissa ja tapaamisissa tuo myös kilpailuetua yrityksille. Siksi KOSEK jakoi käytännön vinkkejä sekä kannusti yrityksiä kehittämään omaa osaamistaan ja harjoittelemaan kameralle puhumista vaikkapa keskusteluissa KOSEKin yrityskehittäjien kanssa. On tärkeä muistaa, että virtuaalisissa tapaamisissa käytettävät järjestelmät ovat vain työkaluja, ja olennaista ovat edelleen ihmiset, joihin näiden järjestelmien avulla pidetään yhteyksiä. Etäyhteydet ovat kuitenkin loistava mahdollisuus päästä lähelle yhteistyökumppaneita ja asiakkaita välimatkoista huolimatta.

Coronaviruspandemin ställde in mässor, ersattes av virtuella evenemang

P

å grund av coronaviruspandemin inställdes alla mässor som normalt hör till KOSEKs årliga verksamhet. Detta påverkade såväl företagens inbördes kommunikation som marknadsföringen av olika näringar. KOSEKs marknadsföring på mässor ersattes med marknadsföring, som gav synlighet på riksnivå och lokalt, närmast i tryckta publikationer samt framförallt centralisering av resurserna till genomförandet av Kokkola Material Week. Från och med våren började man ordna evenemangen virtuellt. KOSEK reagerade snabbt på den förändrade situationen och började ordna virtuella evenemang med aktuell information i anslutning till coronaviruspandemin. Från och med denna tidpunkt etablerades de virtuella evenemangen, och på hösten ordnades bland annat Hankintojen Meeting Point samt Kokkola Material Week där KOSEK bidrog med en stor insats i arrangemangen. I anslutning till Karleby stads 400-årsjubileumsår publicerade KOSEK en serie artiklar om företagandet i Karleby, inklusive branscher som är typiska för Karleby och företagspresentationer. I presentationerna betonades jubileumsårets teman, till exempel mod som särskilt anknyter till företagande.

Värt att satsa på virtuella möten Genom en smidig introduktion av nya metoder och nya typer av teknik i virtuella evenemang och möten får också företagen konkurrensfördelar. Därför delade KOSEK ut praktiska tips samt uppmuntrade företag att utveckla sin kompetens och framför en kamera öva att prata exempelvis i diskussioner med KOSEKs företagsutvecklare. Det är viktigt att observera att de system som används för virtuella möten är enbart verktyg och att det väsentliga fortfarande är människorna som man med hjälp av dessa system håller kontakt med. Distansförbindelserna ger dock en ypperlig möjlighet att vara nära samarbetspartnerna och kunderna, trots avstånden. KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

23


Tapahtumia 2020 / Händelser 2020 Listaukseen on koottu KOSEKin itse tai osittain järjestämiä tapahtumia ja messuosallistumisia. Vuonna 2020 suuri osa tapahtumista järjestettiin virtuaalisesti. Förteckningen innehåller evenemang och mässor som helt eller delvis har ordnats av KOSEK. År 2020 ordnades en stor del av evenemangen virtuellt. 10.1. #ReittienKP: Miten yrittäjä saa kaiken hyödyn irti OutdoorActive karttasovelluksesta? 10.1. #ReittienKP: Johku-myyntialustan info 17.1. We say welcome to talent 23.1. Modulointi valmistavissa yrityksissä 24.1. - 25.1. #ReittienKP: Matkailun digitaalinen myynti ja markkinointi valmennus 25.1. #ReittienKP: Teemoittaiset tuotteistamispajat, luongo-opastus 12.2. #Reittien KP: Tuotteistetaan Outdooractiveen 12.2. Kasvu Open starttipäivä Seinäjoella 13.2. #ReittienKP: Tervetuloa luontomatkailuseminaariin - Me teimme sen! 19.2. Hallitukset töihin! -teemailtapäivä 19.2. Biolit: Biokaasupäivä 20.2. #ReittienKP: Matkailuyrittäjän tuet, ehdot ja tietosuoja -valmennusiltapäivä 4.3. #ReittienKP: Tuotteistetaan Outdooractiveen 5.3. Hankintojen vaikuttavuutta edistämässä 10.3. Hanhikivi 1-hankkeen alihankintaverkostojen kick off -tilaisuus 11.3. #ReittienKP: OutdoorActive tuotteistamistyöpajat 11.-12.3. #ReittienKP – Talvimatkailun verkostoitumistyöpaja 24.3. #ReittienKP – Liiketoimintasuunnitelman työpaja 26.3. Konkreettisia vinkkejä talouden hallintaan koronatilanteessa -webinaari 26.3. #ReittienKP: Johku kauppapaikan webinaarit 27.3. #ReittienKP: Nyt otetaan suosittelumarkkinointi haltuun Tripadvisor 27.3. Kokkolan Tahdo uudistua -webinaari 30.3. Yrityksille suunnatut rahoitusinstrumentit COVID-19- epidemian aikana -webinaari 31.3. COVID-19- aiheuttamat sopimusrikkomukset ja uudet sopimusehdot -webinaari 3.4. #ReittienKP: Nyt otetaan suosittelumarkkinointi haltuun Google my Business 15.4. Yksinyrittäjän koronatuki -webinaari 4.5. Energiaoivalluksia-webinaarit 22.4. #ReittienKP: Sustainable Travel Finland – ohjelman esittely, Visit Finland 23.3. #ReittienKP: Sustainable Travel Finland – ohjelman esittely - työkalut tutuksi, Visit Finland 28.4. #ReittienKP: Perustetaan Johku-kauppapaikka ja verkkosivut etätyöpaja 28.4. Kunnanjohtajan etätreffit, Perho 29.4. #ReittienKP: Perustetaan Johku-kauppapaikka ja verkkosivut etätyöpaja 5.5. #ReittienKP: Perustetaan Johku-kauppapaikka ja verkkosivut etätyöpaja

24

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020


7.5. #ReittienKP: Liiketoimintasuunnitelman työpaja 19.5. Kunnanjohtajan etätreffit, Perho 20.5. #ReittienKP: Perustetaan Johku-kauppapaikka ja verkkosivut etätyöpaja 20.5. FCS: Det ärliga, öppna samtalet om Tillsammans i oron - en andningspaus Yrityskummiklinikat 26.5. FCS: Industry Insight with KIP -webinaari 2.6. FCS: INDUSTRY INSIGHT with Norrbotniabanan 3.-6.6. #ReittienKP: Verkostointivaellus ja teemoittaiset iltatyöpajat 4.6. FCS: Ett ärligt, öppet samtal om att hitta sin inre kraft 10.6. #ReittienKP: Perustetaan Johku-kauppapaikka ja verkkosivut etätyöpaja 12.6. Tervatynnyri pitchauskilpailu 15.6. Yrittäjä! Paluu tulevaisuuteen -valmennus 16.6. FCS: INDUSTRY INSIGHT with Offentliga upphandlingar » 13.-14.8. #ReittienKP: Melonta ja melontaturvallisuus 27.8. Tahdo uudistua -rieha » 3.9. Hallitukset töihin! -teemailtapäivä webinaari » 5.9. Yrittäjän päivän syystärskyt Perhossa » 11.-13.9. #ReittienKP: Luonnonantimien hyödyntäminen matkailussa: kalastus, sienestys ja villiyrtit » 25.-26.9. #ReittienKP: Potkua tuotteistamiseen valmennuskokonaisuus 12.9. #ReittienKP: Kalastus, sienestys ja villiyrtit 22.9. Kunnanjohtajan etätreffit, Perho 25.9. Tervaporvari 2020 julkistaminen livestreamin kautta 1.10. Pienhankintapalvelu Tarjouspalvelun käyttökoulutus yrityksille (yhteistyössä Biolit-hanke) 1.10. Pienhankintapalvelu Cloudian käyttökoulutus hankintayksiköille (yhteistyössä Biolit-hanke) 2.10. #ReittienKP: Matkailuyrittäjän pelastus ja turvallisuussuunnitelma valmennus 6.10. #ReittienKP: Perustetaan Johku-kauppapaikka ja verkkosivut etätyöpaja 6.10. #ReittienKP: Keski-Pohjanmaan matkailutiimin työpajailta 19.10. Kunnanjohtajan etätreffit, Perho 20.10. FCS: Industry Insight med Offentliga upphandlingar - Kommunen som kund: Case Vaasa 23.-24.10. #ReittienKP: Potkua tuotteistamiseen valmennuskokonaisuus 28.-30.10 #ReittienKP: Rovaniemen opintomatka 7.-8.11. #ReittienKP: Salamajärven kansallispuiston yhteistyötreffit 9.-12.11. Kokkola Material Week (Biolit ja FCS) 10.11. FCS: Industry Meeting Point with FCS 10.11. #ReittienKP: Salamajärven kansallispuiston katselmuspäivä 19.11. Hankintojen Meeting Point 20.-21.11. #ReittienKP: Keski-Pohjanmaan matkailutiimin työpaja ja kaamosmatkailun ideailta 24.11. #ReittienKP: Kulttuuri ja matkailu kohtaa verkostoitumispäivä 24.11. Kunnanjohtajan etätreffit, Perho 1.12. #ReittienKP: Airbnb & Airbnb Experiences 3.12. #ReittienKP: Kaamosmatkailu ja yrittäjän jaksaminen 16.12. Tiedätkö mistä saat tukea energiankulutusta vähentäviin investointeihin?

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

25


Kokkola Material Week toteutui virtuaalisesti

Kokkola Material Week genomfördes virtuellt

K

D

ahdeksas kansainvälinen Kokkola Material Week järjestettiin marraskuussa täysin virtuaalisesti. Vielä keväällä järjestäjät joutuivat vakavasti pohtimaan, voidaanko tapahtuma ylipäätään järjestää koronapandemian takia. Live-lähetyksinä toteutettu neljän päivän kokonaisuus osoittautui lopulta menestykseksi. Yhteystietojen perusteella osallistujia oli yli 650, mutta käytännössä määrä lienee vieläkin suurempi, koska tapahtumaa seurasi useita ryhmiä yksittäisillä tunnuksilla. Kokkola Material Weekin päävastuullisena toimi tällä kertaa Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja KOSEK osallistui jälleen tapahtumavalmisteluihin ja yhteistyöhön vahvasti kaikkien tapahtumajärjestäjien kanssa. Lisäpanostuksen vuoden 2020 tapahtumalle toi Future Cleantech Solutions-hanke, jossa KOSEK on osatoteuttajana, tavoitteenaan mahdollistaa osanottajien verkostoituminen virtuaalisesti ja tiedonkulku Brella-alustalla. Suunnitteluvaiheessa kävi ilmi, että itse asiassa koko tapahtuma, seminaarilähetykset ja verkostoituminen, voidaan toteuttaa kyseisellä alustalla virtuaalisesti, kuten myös tapahtui. KOSEKin edustajat osallistuivat monin eri tavoin tapahtuman sisällön suunnitteluun, seminaaripäivien fasilitointiin ja käytännön järjestelyihin, esimerkiksi KOSEKin hallinnoima Biolit-hanke tuotti GeoKokkola-päivään Batteries from Finland seminaariosuuden. Live-toteutukseen ryhtyminen vaati järjestäjiltä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta, mutta lopullisesti tapahtuman onnistumisen sinetöi eri tahojen erinomainen yhteistyö. Virtuaalisuus avasi myös mahdollisuuksia tavoittaa uutta yleisöä. KOSEK markkinoikin tapahtumaa vahvasti sosiaalisen median kanavissa, minkä lisäksi markkinointia tehtiin perinteisen median avulla. Future Cleantech Solutions-hankkeen ansiosta Kokkola Material Week sai etukäteen näkyvyyttä myös Ruotsissa. Kokkola Material Weekin päälavan audiovisuaalisesta tuotannosta vastasi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän Mediakeskus LIME. Jos koko tapahtuman toteuttaminen virtuaalisesti oli ainutkertainen oppimistapahtuma Kokkola Material

26

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

et åttonde internationella evenemanget Kokkola Material Week ordnades helt virtuellt i november. Osäkerheten gällande coronaviruspandemin gjorde att arrangörerna fortfarande på våren grubblade över huruvida evenemanget överhuvudtaget kunde ordnas. Det fyra dagar långa evenemanget genomfördes i form av livesändningar och blev slutligen en framgång. Enligt kontaktuppgifterna uppgick antalet deltagare till 650, men i praktiken är antalet förmodligen ännu högre, eftersom många grupper deltog med gemensamma koder i evenemanget. Denna gång var Karleby universitetscampus Chydenius den huvudansvariga för Kokkola Material Week, och KOSEK deltog igen starkt tillsammans med arrangörerna i evenemangsförberedelserna och samarbetet. Future Cleantech Solutions-projektet, i vars genomförande KOSEK deltar, bidrog med en extra insats i evenemanget 2020 i syfte att ge deltagarna en möjlighet att bilda nätverk virtuellt och sköta informationsgången på Brella-plattformen. I planeringsskedet framgick det att hela evenemanget, seminariesändningarna och nätverksbildningen de facto kunde förverkligas virtuellt på denna plattform, och det gjordes också. KOSEKs representanter deltog på många olika sätt i planeringen av evenemangsinnehållet, faciliteringen av seminariedagarna och de praktiska arrangemangen, till exempel det av KOSEK administrerade Biolit-projektet producerade seminariedelen Batteries from Finland för GeoKokkola-dagen. Av arrangörerna krävdes mod och öppenhet för att ta itu med en livesändning, men de olika parternas utmärkta samarbetet blev det slutliga sigillet för evenemangets framgång. Tack vare det virtuella genomförandet kunde också ny publik nås. Därför marknadsförde KOSEK evenemanget starkt genom de sociala medierna och dessutom de traditionella medierna. Tack vare Future Cleantech Solutions-projektet fick Kokkola Material Week i förväg synlighet också i Sverige. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymäs Mediecentrum LIME svarade för produktionen av den audiovisuella huvudarenan för Kokkola Material Week. Om genomförandet av hela eve-


Weekin järjestelyorganisaatiolle, se oli sitä myös Mediakeskus LIMEn opiskelijoille. Kokemusten ja osanottajilta saadun palautteen perusteella on mahdollista, että live-lähetyksiä toteutetaan jossain laajuudessa myös jatkossa, kun Kokkola Material Week voidaan taas järjestää normaalioloissa. Jatkokehittämistä tarvitaan esimerkiksi siinä, että osanottajia opastetaan vieläkin tarkemmin, kuinka virtuaalista alustaa voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti yhteistyöverkostojen luomiseen ja yritystapaamisten järjestämiseen. Kokkola Material Weekin järjestelyissä olivat mukana Biolaakso-klusteri, Centria-ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus,  Interreg Botnia-Atlantican FCS-projekti, Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Industrial Park, Kokkolan kaupunki, KOSEK,  Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, KPedu, Luonnonvarakeskus, Mediakeskus Lime sekä Pohjanmaan ELY.

nemanget virtuellt var en unik händelse för lärande för hela arrangemangsorganisationen bakom Kokkola Material Week så var det också unikt för studerandena vid Mediecentret LIME. Erfarenheterna samt responsen från deltagarna var goda, och därför ordnas eventuellt livesändningar i någon utsträckning också i framtiden då Kokkola Material Week igen kan ordnas i normala förhållanden. Konceptet måste vidareutvecklas så, att deltagarna får ännu exaktare handledning om hur de så effektivt som möjligt kan utnyttja den virtuella plattformen för att skapa samarbetsnätverk och ordna företagsmöten. Biolaakso-klustret, yrkeshögskolan Centria, Geologiska forskningscentralen,  Interreg Botnia-Atlanticas FCS-projekt, Mellersta Österbottens Förbund, Kokkola Industrial Park, Karleby stad, KOSEK,  Karleby universitetscampus Chydenius, KPedu, Naturresurscentralen, Mediecentret Lime samt Österbottens NTM deltog i arrangemangen för Kokkola Material Week. KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

27


Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2020 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja kulut

2020 2019 719 019,13 352 022,11 -116 990,99 -688 107,57 -2 392,42 -263 472,73

867 522,30 322 310,76 -97 778,24 -774 543,39 -3 189,90 -314 364,03

OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader

77,53

-42,50

Rörelsevinst (-förlust)

-77,53

42,49

Finansiella intäkter och kostnader

Voitto (-tappio) ennen tilin- 0,00 -0,01 Vinst (-förlust) före bokslutspäätössiirtoja ja veroja dispositioner och skatter Tuloverot -320,09 0,00 Direkta skatter TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -320,09 -0,01 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (-FÖRLUST)

28

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020


Tase / Balansräkning 31.12.2020 VASTAAVAA

2020

2019 AKTIVA

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 7 177,27 9 569,69 Sijoitukset 527 946,26 527 946,26 Pysyvät vastaavat yhteensä 535 123,53 537 515,95

BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Placeringar Bestående aktiva

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset yhteensä 338 424,94 189 848,70 Rahat ja pankkisaamiset 310 173,89 998 910,36

RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kassa och bank

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

RÖRLIGA AKTIVA

648 598,83

1 188 759,06

VASTAAVAA 1 183 722,36 1 726 275,01 AKTIVA

VASTATTAVAA

2020

2019 PASSIVA

OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Osakepääoma 50 000,00 50 000,00 Aktiekapital SVOP-rahasto 386 551,13 386 551,13 SVOP-fond Edellisten tilikausien voitto (tappio) 18 396,07 18 396,08 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden voitto (tappio) -320,09 -0,01 Räkenskapsperiodens vinst (-förlust) Oma pääoma yhteensä 454 627,11 454 947,20 Eget kapital VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Lyhytaikainen yhteensä 729 095,25 1 271 327,81 Kortfristiga Vieras pääoma yhteensä 729 095,25 1 271 327,81 Främmande kapital VASTATTAVAA 1 183 722,36 1 726 275,01 PASSIVA

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

29


KOSEKin organisaatio

KOSEKs organisation

K

K

Hallituksen jäsenet vuonna 2020 Styrelsemedlemmar år 2020

KOSEKin toimitusjohtaja Verkställande direktör för KOSEK

okkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK on 19.9.2002 perustettu, Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan (1.1.2019 alkaen) omistama kehitysyhtiö. KOSEK vastaa Kokkolan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta ja yritysten tarvitsemista palveluista. KOSEK kehittää alueen yrityksiä ja toimialoja, edistää kansainvälisyyttä sekä palvelee omistajanvaihdoksissa. Tuemme yrityksiä kasvussa ja investoinneissa uusien työpaikkojen luomiseksi. Viestimme alueen vahvuuksista yritysten sijoittumispaikkana ja liiketoimintaympäristönä. Toimimme yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja TE-palveluiden kanssa osaavan henkilöstön saamiseksi ja monipuolisen koulutuksen tarjoamiseksi. KOSEK palvelee ja kehittää yrityksiä ja aluettamme, ja alueen yrityksille neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Laajat verkostomme mahdollistavat monipuolisen kontaktipinnan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vesa Pihlajamaa puheenjohtaja, ordförande Sari Innanen varapuheenjohtaja, viceordförande Olli Lindqvist Eija Pienimäki Johanna Paloranta Janne Jukkola Linda Boberg-Santala Mauri Salo Lauri Laajala

30

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2020

24.3.2020 alkaen Vesa Pihlajamaa puheenjohtaja, ordförande Sari Innanen varapuheenjohtaja, viceordförande Olli Lindqvist Eija Pienimäki Janne Jukkola Linda Boberg-Santala Lauri Laajala

arlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK grundades 19.9.2002 och är ett utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun (från och med 1.1.2019). KOSEK ansvarar för att genomföra Karlebys näringsprogram och för de tjänster som företagen behöver. KOSEK utvecklar företagen och branscherna i regionen, främjar internationalisering och betjänar vid ägarbyten. Vi stöder företag i tillväxt och investeringar för att skapa nya arbetstillfällen. Vi kommunicerar om områdets styrkor som placeringsort och affärsmiljö för företag. Vi samarbetar med utbildningsorganisationer och arbets- och näringstjänsterna för att få kunnig personal och för att erbjuda mångsidig utbildning. KOSEK betjänar och utvecklar företag och vår region, och rådgivningstjänsterna är avgiftsfria för företagen. Våra omfattande nätverk möjliggör en mångsidig kontaktyta regionalt, nationellt och internationellt.

KOSEKin toimitusjohtajana ajalla 1.9.2014 23.3.2020 on toiminut Anne Pesola. Ajalla24.3.2020 – 10.1.2021 vt. toimitusjohtajana toimi Pekka Pohjola. Anne Pesola verkade som KOSEKs verkställande direktör 1.9.2014–23.3.2020. Pekka Pohjola var verkställande direktör 24.3.2020–10.1.2021.


Timo Lahtinen KOSEK Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi KOSEK Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi KOSEK Oy:n hallitus valitsi Timo Lahtisen 1.1.2021 alkaen. Valintaperusteissaan hallitus korosti muun muassa Lahtisen pitkäaikaista kokemusta ja näkemystä yrityselämästä. Timo Lahtinen on toiminut koko tähänastisen työuransa yrityselämässä viennin, tuonnin ja vähittäiskaupan parissa.

Timo Lahtinen blir KOSEK Ab:s nya verkställande direktör KOSEK Ab:s styrelse utsåg Timo Lahtinen till KOSEK Oy:s nya verkställande direktör från och med 1.1.2021. I sina urvalsgrunder betonade styrelsen bland annat Lahtinens långa erfarenhet och vision om företagslivet. Timo Lahtinen har under hela sin arbetskarriär i företagslivet verkat inom export, import och detaljhandel.

KOSEKin henkilöstö 2020 KOSEKs personal 2020 Anne Pesola, toimitusjohtaja (23.3.2020 saakka) Leila Pirttimäki, taloussihteeri Johanna Haikola, viestintäkoordinaattori

Sami Viljanen, yrityskehittäjä

Reija Harlamow, projektipäällikkö

Reijo Kinnunen, yrityskehittäjä

Nora Birkman, projektityöntekijä (2.11.2020 alkaen)

Anne Koskinen, yrityskehittäjä, Perho

Ole Gustafsson, yrityskehittäjä

Pekka Pohjola, yrityskehittäjä, teknologia-asiantuntija, (vt. toimitusjohtaja 24.3.2020. – 10.1.2021)

Sabina Storbacka, yrityskehittäjä

Mari Keiski, projektipäällikkö

Janne Keränen, projektipäällikkö

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2020

31


K E K K S E K O S E K O S K EKK KO OS K K S E O KOS SEK EK O S K K O E S SEK EKK KK O S E K O S K EKK KO OS K K S E O OS SEK EK K O S K K O E S SEK EKK KK O S E K KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY KARLEBYNEJDENS UTVECKLING AB

FRISTYLE • 2021

Kauppatori 5 Salutorget 67100 Kokkola - Karleby Puh./Tfn. (06) 824 3400 info@kosek.fi www.kosek.fi