KOSEK vuosikertomus 2019

Page 1

VUOSIKERTOMUS 2019   ÅRSBERÄTTELSE

490

UUTTA ASIAKASKONTAKTIA NYA KUNDKONTAKTER

954

YRITYSKÄYNTIÄ FÖRETAGSBESÖK

4,7

ASIAKASTYYTYVÄISYYS (asteikolla 1–5) KUNDNÖJDHET (på skalan 1–5)

96

PERUSTETTUA UUTTA YRITYSTÄ NYGRUNDADE FÖRETAG MAKSETUT KUNTARAHOITUSOSUUDET YHTEENSÄ 2019 BETALDA KOMMUNFINANSIERINGSANDELAR SAMMANLAGT 2019

209 502 €


SISÄLLYS • INNEHÅLL 4

Positiivisten muutosten vuosi

Ett år av positiva förändringar

6

Muutoksen tuulia hyvässä myötäisessä vireessä

Förändringsvindar i positiv riktning

14

Uusia vaihtoehtoja yrittäjyyden alkutaipaleelle

Nya alternativ för nya företagare

16

Lisäarvoa ja kilpailukykyä toimivasta hallituksesta

Mervärde och konkurrenskraft med en fungerande

styrelse

9

10

13

”Välimatka ei ole este palveluiden käyttämiselle” ”Avståndet är inget hinder för att anlita tjänsterna”

16

Bra feedback på finansieringskliniken

17

Rekrytoinnissa uusia tuulia

Nya vindar inom rekrytering

17

Myyntiä digitaalisilla työkaluilla

KOSEKin tilastot vuonna 2019 KOSEKs statistik år 2019 KOSEK on tullut tutuksi perholaisille yrityksille KOSEK har blivit bekant för företagen i Perho

14

2

Rahoitusklinikasta hyvää palautetta

Aina ajankohtaiset omistajanvaihdokset Alltid aktuella ägarbyten

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

Försäljning med hjälp av digitala verktyg


18

KOSEKin messukonsepti helpottaa messuille

KOSEKs mässkoncept gör det lättare att delta i mässor

osallistumista

20

Tapahtumia 2019 / Händelser 2019

22

Luontomatkailussa erinomaiset kasvun mahdollisuudet

29

Tase / Balansräkning 31.12.2019

30

KOSEK on koordinoiva asiantuntija

KOSEK är en koordinerande expert

31

Hallituksen jäsenet vuonna 2019

Styrelsemedlemmarna år 2019

31

KOSEKin henkilöstö 2019

Utmärkta tillväxtmöjligheter inom naturturism

24

Kestävää kasvua pohjoismaisella yhteistyöllä

Hållbar tillväxt genom nordiskt samarbete

26

Maakunnan luonnonvarat Biolit-hankkeen taustalla

Landskapets naturresurser Bakom Biolit -projektet

28

Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2019

KOSEKs personal 2019

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

3


Positiivisten muutosten vuosi

T

oimintavuoden 2019 aikana tapahtui useita muutoksia, jotka vaikuttivat myönteisesti KOSEKin toimintaan. Edellisen puheenjohtajan kaudella laadittu uusi strategia on ohjannut onnistuneesti KOSEKin tekemistä ja selkeyttänyt sitä. KOSEK on olemassa yrityksiä varten, ja meidän työmme lopullinen mittari ja olemassaolon oikeutus on yritysten menestyminen. Toki tulosten mittaaminen ei ole helppoa. Siksi tarvitaankin myös erilaisia välillisiä mittareita, kuten alueemme bkt:n ja työllisyyden kasvu sekä yrityskäyntien määrä, työmme tuloksellisuutta arvioitaessa. Hanketoiminnan siirtyminen Kokkolan kaupungille on osaltaan auttanut KOSEKia keskittymään ydintekemiseensä. Hankeasiat ovat haasteellisia, ja KOSEKin hyvästä valmistelusta huolimatta niihin paneutuminen kuormitti hallitustakin. Perhon mukaantulo KOSEKin jäseneksi on osoittautunut merkittäväksi ratkaisuksi, joka on tuonut sisällöllisesti uutta näkemystä toimintaamme. Firmaxin uusyritysneuvonnan siirryttyä KOSEKille, KOSEK pystyy auttamaan entistä paremmin myös aloittavia yrityksiä. Kun kansainvälistyvät yritykset saavat samoista tiloista lisäksi Viexpon palvelut, yrityksille on tarjolla KOSEKin kautta erittäin laaja kattaus yrityspalveluita. Hallitustyöskentelyä olemme pyrkineet jämäköittämään, ja uusi, asiakkuuksien hallinnassa käytettävä CRM-järjestelmä, on parantanut huomattavasti hallitukselle tulevaa raportointia ja seurantaa. Ensimmäisen puheenjohtajavuoteni aikana minulle on syntynyt todella positiivinen näkemys KOSEKin henkilökunnan osaamisesta. KOSEKissa työskentelee päteviä ja motivoituneita ihmisiä. Haasteena on se, kuinka saada yritykset entistä laajemmin huomaamaan, miten monissa asioissa KOSEK voi olla avuksi. Yritysten oma aktiivisuus on tässä isossa roolissa, koska ulkopuolisille on mahdotonta tunnistaa kaikkia niitä tarpeita, joita yrityksissä kulloinkin esiintyy. Meidän täytyykin työskennellä koko ajan sen hyväksi, että

4

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

Ett år av positiva förändringar

U

nder verksamhetsåret 2019 skedde flera förändringar som påverkade KOSEKs verksamhet positivt. Den nya strategin, som utarbetades under det förra ordförandeskapet, har styrt KOSEKs verksamhet framgångsrikt och samtidigt tydliggjort det. KOSEK finns till för företagen, och den slutliga mätaren för vårt arbete och vårt existensberättigande är företagens framgång. Det är visserligen inte enkelt att mäta resultaten. Därför behövs också olika indirekta mätare, som BNP-tillväxt och sysselsättningsökning inom vår region samt antalet företagsbesök, när resultatet av vårt arbete bedöms. Projektverksamhetens övergång till Karleby stad har för sin del hjälpt KOSEK att fokusera på kärnverksamheten. Projektfrågor är krävande, och trots KOSEKs goda förberedelser belastades också styrelsen av att sätta sig in i dem. Perhos medlemskap i KOSEK har visat sig vara en betydande lösning, som har bidragit med nya insikter när det gäller innehållet i vår verksamhet. Efter att nyföretagarrådgivning i Firmaxi flyttade till KOSEK, kan KOSEK nu hjälpa även nystartade företag bättre. När internationaliserande företag dessutom får Viexpos tjänster i samma lokaler, har företagen tillgång till ett mycket brett erbjudande av företagstjänster via KOSEK. Vi har försökt stärka styrelsearbetet, och det nya CRM-systemet som används för hantering av kundrelationer har avsevärt förbättrat rapporteringen och uppföljningen till styrelsen. Under mitt första år som ordförande har jag fått en mycket positiv syn på kunnandet hos KOSEKs personal. Kompetenta och motiverade människor arbetar på KOSEK. En utmaning är hur vi kan göra företagen mer uppmärksamma på hur många saker som KOSEK kan hjälpa dem med. Företagens egen aktivitet spelar en stor roll i detta, eftersom det är omöjligt för utomstående att identifiera alla de behov som finns i företagen. Därför måste vi ständigt arbeta för att KOSEKs högklassiga tjänster riktas till just de ställen där deras effekt


KOSEKin laadukkaita palveluita kohdistetaan juuri sinne, missä niiden vaikutus on suurin. Yritysten itsensä lisäksi tähän voivat vaikuttaa alan järjestöt. Alueemme elinvoima tarvitsee erityisesti työllistäviä yrityksiä, mutta myös intohimoisia kansainvälistyjiä sekä palveluyrityksiä, jotka auttavat asiakasyrityksiään kasvamaan. KOSEKin asiantuntemus ja resurssit ovat yritysten käytössä kaikissa näissä tilanteissa. VESA PIHLAJAMAA KOSEKin hallituksen puheenjohtaja

är störst. Förutom företagen själva kan branschorganisationerna påverka detta. För att vår region ska vara livskraftig behövs det i synnerhet sysselsättande företag, men även passionerade internationaliserande företag samt serviceföretag som hjälper sina kundföretag att växa. KOSEKs expertis och resurser står till företagens förfogande i alla dessa situationer. VESA PIHLAJAMAA KOSEKs styrelseordförande

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

5


Förändringsvindar Muutoksen tuulia hyvässä myötäisessä i positiv riktning vireessä

K

OSEKin toiminta muuttui vuonna 2019. Toiminta keskittyi yrityskehittämiseen, elinkeinomarkkinointiin ja kuntarahoituksen myöntämisprosessin hallintaan. Henkilöstömäärä laski merkittävästi, koska osa henkilöstöstä siirtyi Kokkolan Matkailu Oy:n palvelukseen, ja saman aikaisesti tapahtui eläköitymistä. Vuonna 2018 henkilöstömäärä oli 17,4 ja vuonna 2019 henkilöstömäärä on ollut 13, joista kaksi on työskennellyt vuoden aikana osa-aikaisesti, ja kaksi työskenteli projekteissa. Perhon kunta liittyi KOSEKin osakkaaksi vuoden 2019 alusta ja Perhoon tuli oma vakituinen yrityskehittäjä. Toiminnassa tapahtui aloittavien yrittäjien palveluiden osalta muutos, kun Uusyrityskeskus Firmaxi ry purettiin ja KOSEK sitoutui tuottamaan vastaavat palvelut. Aloittavan yrittäjän palvelut jaettiin neljän eri yrityskehittäjän toimenkuviin, joista yksi on päävastuullinen. KOSEKin yrityskehitystiimi tarjosi monipuolisia ja maksuttomia elinkeino- ja kehittämispalveluita sekä yritysneuvontaa. Yrityskehitystiimiin kuuluu myös matkailualan yritysten kehittämispalvelu (Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa). Kansainvälistymisen palveluja tarjottiin yhteistyössä osuuskunta Viexpon kanssa. Vuoden 2019 erityisteemoja olivat ; 1) Hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen, strategisen suunnittelun kehittäminen, hallitus pienyrittäjän tukena, 2) Moderni rekrytointi, rekrytoinnin uudet kanavat, työsuhteiden uudet muodot, työllistämisen kynnyksen madaltaminen, työnantajamielikuva, 3) Rahoitus- ja omistajanvaihdokset; eri rahoitusvaihtoehdot, omistajanvaihdoksen vaiheet ja työkalut, 4) Aloittavan yrittäjän/yrittäjille teemakohtainen tietoisku – kerran kuussa säännöllisesti toteutettu koko päivän valmennustapahtuma. KOSEK toteutti vuonna 2019 yhteensä 3205 kpl (v. 2018 yht. 2029) yritys- ja toimija-aktiviteettia, joista 954 kpl oli yrityskäyntejä ja 2251 kpl muun muassa käyntien johdosta tehtyä taustatyötä sekä puhelin- ja sähköpostineuvontaa ja koulutus-/valmennustapahtumaa. Uusyritysneuvonnassa asiakkaita oli 217 kpl, ja uusia yrityksiä perustettiin 96 kpl. Yritystyyty-

6

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

K

OSEKs verksamhet förändrades under 2019. Verksamheten fokuserade på företagsutveckling, näringsmarknadsföring och hantering av processen för beviljande av kommunfinansiering. Antalet anställda minskade betydligt, eftersom en del av personalen flyttade till Karleby Turism Ab, och samtidigt gick vissa anställda i pension. Under 2018 var antalet anställda 17,4, medan motsvarande siffra för 2019 var 13, varav två var deltidsanställda och två arbetade med projekt. Perho kommun blev delägare i KOSEK i början av 2019 och Perho fick en egen, fast anställd företagsutvecklare. En ändring skedde i verksamheten när det gäller tjänster för nya företagare, då Nyföretagarcentralen Firmaxi rf upplöstes och KOSEK åtog sig att producera motsvarande tjänster. Tjänster för nya företagare fördelades mellan fyra olika företagsutvecklare, av vilka en har huvudansvaret. KOSEKs företagsutvecklingsteam erbjöd mångsidiga, kostnadsfria närings- och utvecklingstjänster samt företagsrådgivning. I företagsutvecklingsteamet ingår även utvecklingstjänster för företag inom turismsektorn (Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten). Internationaliseringstjänster erbjöds i samarbete med andelslaget Viexpo. Specialteman för år 2019 var: 1) Utveckling av styrelse- och ledningsgruppsarbete, utveckling av strategisk planering, styrelsen som småföretagarens stöd, 2) Modern rekrytering, nya rekryteringskanaler, nya anställningsformer, sänkt tröskel för sysselsättning, arbetsgivarimage, 3) Finansierings- och ägarbyten, olika finansieringsalternativ, steg i ägarbyte och verktyg för det, 4) Temaspecifika informationsmöten för nya företagare – en heldagscoachning som arrangeras regelbundet en gång i månaden. Under 2019 genomförde KOSEK sammanlagt 3 205 företags- och aktörsaktiviteter (2 029 år 2018), varav 954 var företagsbesök och 2 251 var bland annat bakgrundsarbete med anledning av besöken samt telefon- och e-postrådgivning och utbildnings-/coachningsevenemang. Inom nyföretagarrådgivningen fanns det 217 kunder och 96 nya företag grundades.


väisyyttä kysyttiin yritysrekisterin päivityksen yhteydessä, ja palaute oli positiivista. Yleisarvosanaksi saimme 4.7 (asteikolla 1-5, N=260). KOSEK toteutti noin 45 yrityskehittämistapahtumaa itse tai tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa. KOSEKin hallinnoima Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa-hanke toteutti 47 tapahtumaa ja koulutustilaisuutta. Merkittävimpiä tapahtumia olivat Kokkola Material Week, Alihankintamessu-osasto Tampereella, FEM (Fennoskandia Exploration and Mining) Kittilässä sekä Kokkola Material Week OpenDay, avajaiset ja yritysten Meeting Point-tapahtuma sekä yritysten MeetUp-tapahtuma Kipinä-Kokkola-tapahtuman yhteydessä. KOSEKissa on erittäin osaava henkilökunta, ja haluan kiittää heitä erinomaisesta työpanoksesta ja hyvästä työilmapiiristä. Vietämme vuosittain yhdessä kaksi tyky-päivää ja kokoonnumme keväisin myös lähialueiden kehitysyhtiöiden, Kasen ja Concordian kanssa viettämään yhteistä kehityspäivää. Meillä on päivittäin mahdollisuus 3 minuutin taukojumppaan ennen kahvitaukoa, ja tuemme myös työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastuksia. Osaamisen tasoa pidämme yllä koulutuksilla ja valmennuksilla sekä työtä tukevilla uusimmilla ”työkaluilla”. KOSEK haluaa edelleen arvojensa mukaisesti olla rohkea, luotettava ja asiakaslähtöinen kumppani alueen yrityksille kaikissa yrityksen kehittämisen vaiheissa. Kokkolassa KOSEKin toiminta-aikana, siis vuodesta 2002 alkaen, on perustettu 3652 uutta yritystä ja saman aikaisesti lopettaneita on 2662, eli nettolisäys on n. 1000 uutta yritystä. Vastaavasti yritysten toimipaikat ovat lisääntyneet 1100 kpl (2030/3154 v. 2018)), työpaikkojen määrä on lisääntynyt n.2400 kpl (18139/20525 v. 2017). Työttömyysaste oli vuonna 2002 13,5 % (12/2002) ja 8,2 % (12/2019). Lisäksi Kokkolan pk-yrityksille kanavoitunut EAKR-tuen määrä on noin 35 milj. €, mikä tarkoittaa noin 200 milj. € investointi- ja kehittämishankkeita. Myös suuryritykset ovat investoineet noin 600-700 milj. € vuodesta 2010 lähtien, mikä on tarkoittanut hyviä alihankintatöitä alueen pk-yrityksille. Tämä näkyy myös työpaikkojen siirtymisenä pk-puolelle, eli teollisuudesta on vähentynyt noin 150 työpaikkaa vuodesta 2006. Eli pk-yritysten kehitys on ollut alueellamme mielestäni vahvaa. Saman aikaisesti KOSEK on tehnyt noin 1200 yrityskäyntiä/vuosi, eli 17 toimintavuoden aikana n. 20.000 yrityskäyntiä. KOSEK vuodesta 2014 on toteuttanut yhteensä 11 projektia, joiden kautta olemme saaneet EU/valtion tukea alueen

I samband med uppdateringen av företagsregistret efterfrågades företagstillfredsställelsen, och feedbacken var positiv. Vårt allmänna betyg var 4,7 (på skalan 1–5, N=260). KOSEK genomförde cirka 45 företagsutvecklingsevenemang själv eller i nära samarbete med partner. Dessutom genomförde projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten, som administreras av KOSEK, 47 evenemang och utbildningar. De viktigaste evenemangen var Kokkola Material Week, en monter på underleverantörsmässan Alihankinta i Tammerfors, FEM (Fennoskandia Exploration and Mining) i Kittilä samt Kokkola Material Week OpenDay, invigningen och Meeting Point-evenemanget för företag samt MeetUp-evenemanget för företag i samband med evenemanget Kipinä Kokkola. KOSEK har mycket kunnig personal och jag vill tacka dem för deras utmärkta arbetsinsats och ett gott arbetsklimat. Vi tillbringar två rekreationsdagar tillsammans och samlas under våren också till en gemensam utvecklingsdag med de utvecklingsbolagen Kase och Concordia. Vi har dagligen möjlighet till 3 minuters pausgymnastik före kafferasten, och vi stödjer även medarbetarnas motions- och kulturintressen. Vi upprätthåller kunskapsnivån med hjälp av utbildningar och coachningar och de senaste ”verktygen” som stödjer arbetet. I enlighet med sina värderingar vill KOSEK fortfarande vara en modig, pålitlig och kundorienterad partner för regionens företag i alla steg av företagets utveckling. I Karleby har 3 652 nya företag grundats i Karleby och samtidigt har 2 662 företag lagt ner sin verksamhet under den tid som KOSEK varit verksamt, dvs. sedan 2002. Det innebär en nettoökningen på cirka 1 000 nya företag. På motsvarande sätt har företagens verksamhetsställen ökat med 1 100 (2 030/3 154 år 2018)), antalet arbetstillfällen har ökat med cirka 2 400 (18 139/20 525 år 2017). Arbetslöshetsgraden var 13,5 % år 2002 (12/2002) och 8,2 % år 2019 (12/2019). Dessutom är beloppet på ERUF-stöd som kanaliserats till SMF-företagen i Karleby cirka 35 miljoner euro, vilket betyder investerings- och utvecklingsprojekt värda cirka 200 miljoner euro. Även stora företag har investerat cirka 600– 700 miljoner euro sedan år 2010, vilket har inneburit goda underleverantörsprojekt för SMF-företagen i regionen. Detta återspeglas också i övergången av arbetstillfällen till SMF-sektorn, då omkring 150 arbetstillfällen har minskat i industrin sedan 2006. Jag anser därför att utvecklingen i SMF-företag har varit stark inom vår region. Samtidigt har KOSEK gjort cirka 1 200 företagsbesök per år, dvs. cirka 20 000 företagsbesök unKOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

7


ja toiminnan kehittämiseen yhteensä 2.237.389 euroa. Toisin sanoen noin 1/4 KOSEKin budjetista on pystytty kattamaan ulkopuolisella rahoituksella. Vuoden 2020 alusta hankerahoitus siirtyi Kokkolan kaupungille, ja KOSEK keskittyy entistä vahvemmin Kokkolan ja Perhon yritysten ja elinkeinoelämän kehittämiseen. Teemme työtä suurella sydämellä, ja alueemme vetovoimaa ja pitovoimaa edistäen. ANNE PESOLA Toimitusjohtaja

8

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

der de 17 verksamhetsåren. KOSEK har sedan 2014 genomfört sammanlagt 11 projekt, genom vilka vi har fått totalt 2 237 389 euro i EU-/statsstöd för utveckling av regionen och verksamheten. Med andra ord har cirka 1/4 av KOSEKs budget kunnat täckas med extern finansiering. Sedan början av 2020 övergick projektfinansieringen på Karleby stad och KOSEK fokuserar allt mer på utvecklingen av företagen och näringslivet i Karleby och Perho. Vi arbetar med stort hjärta för att främja vår regions attraktionskraft och hållkraft. ANNE PESOLA Verkställande direktör


”Avståndet är inget hinder ”Välimatka ei ole este palveluiden käyttämiselle” för att anlita tjänsterna”

P

erhon liittyminen KOSEKin jäseneksi on ollut hyvä päätös. Jo alkuvaiheen kokemukset osoittavat, ettei fyysinen välimatka ole este kehitysyhtiön palveluiden käyttämiselle. Perhon tarpeet on huomioitu toiminnassa kiitettävästi, ja perholaisille yrityksille KOSEK avaa myös mahdollisuuden laajempaan verkostoitumiseen. KOSEK on otettu Perhossa hyvin vastaan, ja palaute on ollut positiivista. Uskallan suositella jäsenyyttä muillekin kunnille. Haaste on enemmänkin se, kuinka yritykset oppivat käyttämään KOSEKin palveluita entistä paremmin. Kehitysyhtiön aktiivinen ja keskusteleva hallitus tekee päätöksiä uuden strategian pohjalta. Sen jälkeen kun hallitus on tehnyt päätökset, organisaatio ryhtyy laittamaan asioita toimeen. KOSEKilla on osaava henkilökunta verkostoineen, jota Viexpo täydentää mainiosti. Tämä laskee yritysten kynnystä lähteä kansainvälisille markkinoille. Kansainvälistymisen ohella tärkeä tavoite on kasvu. Perhossa toimii tällä hetkellä arviolta kymmenkunta potentiaalista kasvuyritystä, minkä lisäksi noin 30-40 yrityksellä tuotteet ja prosessit ovat jo varsin hyvällä tasolla kasvua ajatellen. Näidenkin yritysten kehittämiseen apu löytyy KOSEKista. Kehittäminen on entistä tärkeämpää myös omistajavaihdosten näkökulmasta suurten ikäluokkien tullessa eläkeikään. Sitä helpommin yritykselle löytyy uusi omistaja, mitä pitkäjänteisemmin yritystä on kehitetty. Kun puhutaan maaseudun elinvoimasta, yritysten lisäksi tarvitaan osaavia työntekijöitä. Esimerkiksi matkailu voi luoda Perhoon kymmeniä työpaikkoja, mutta se ei tapahdu hetkessä. Jotta asukasluvun negatiivinen kehitys saadaan pysäytettyä ja vielä mieluummin käännettyä nousuun, kunnan on pystyttävä panostamaan myös ihmisten vapaa-aikaan esimerkiksi sote-palveluiden lisäksi. KOSEKilla on oma tärkeä roolinsa elinvoiman turvaajana, kun se auttaa yrityksiä kasvamaan ja kehittymään. Entinen kansanedustaja Kyösti Karjula on verrannut yrityskenttää tähtitaivaaseen. Samoin kuin tähtitaivaalla, yrityskentässä on erilaisia yrityksiä, syttyviä ja sammuvia. Kysymys kuuluu, kuinka saamme mahdollisimman monen tähden loistamaan entistä kirkkaammin. LAURI LAAJALA KOSEKin hallituksen jäsen, Perhon kunnanjohtaja

D

et har varit ett bra beslut för Perho att gå med i KOSEK. Tidiga erfarenheter visar att det fysiska avståndet inte är ett hinder för att anlita utvecklingsbolagets tjänster. Perhos behov beaktas föredömligt i verksamheten, och för företag i Perho öppnar KOSEK också upp möjligheten till bredare nätverkande. KOSEK har tagits emot väl i Perho och feedbacken har varit positiv. Jag vågar rekommendera medlemskapet också till andra kommuner. Utmaningen handlar mer om hur företagen ska lära sig att använda KOSEKs tjänster bättre. Utvecklingsbolagets aktiva och diskuterande styrelse fattar beslut utifrån den nya strategin. Efter att styrelsen fattat besluten, börjar organisationen verkställa sakerna. KOSEK har en kunnig personal med nätverk som Viexpo kompletterar på ett utmärkt sätt. Detta sänker tröskeln för företag att ge sig ut på den internationella marknaden. Förutom internationalisering är också tillväxt ett viktigt mål. För närvarande verkar uppskattningsvis ett tiotal potentiella tillväxtföretag i Perho, och därutöver har cirka 30–40 företag produkter och processer som redan ligger på en mycket god nivå med tanke på tillväxt. Hjälp för att utveckla också dessa företag finns hos KOSEK. Utveckling blir allt viktigare också ur ett ägarbytesperspektiv, då de stora åldersklasserna närmar sig pensionsåldern. Ju mer långsiktigt företaget har utvecklats, desto lättare är det att hitta en ny ägare till det. När man talar om landsbygdens livskraft, behövs det förutom företag också kunnig arbetskraft. Till exempel kan turismen skapa tiotals arbetstillfällen i Perho, men det sker inte över en natt. För att stoppa den negativa utvecklingen i invånarantalet och ännu få den att bli positiv, måste kommunen utöver social- och hälsovårdstjänster också kunna satsa på människors fritid. KOSEK har en riktig roll i att trygga livskraften, då bolaget hjälper företag att växa och utvecklas. Den tidigare riksdagsledamoten Kyösti Karjula har jämfört företagsfältet med en stjärnhimmel. På samma sätt som på stjärnhimlen så finns det olika företag inom företagsfältet – sådana som tänds och sådana som släcks. Frågan lyder hur vi ska kunna få så många stjärnor som möjligt att lysa allt klarare. LAURI LAAJALA, Styrelseledamot i KOSEK, Perho kommundirektör KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

9


KOSEKin tilastot vuonna 2019 KOSEKs statistik år 2019

K

OSEKin henkilökunnalle kertyi toimintavuoden 2019 aikana yhteensä 3205 kirjausta / aktiviteettiä yrityksien, alueen muiden toimijoiden ja kuntien edustajien kanssa sekä eri projekteihin liittyen. Kaikista kirjauksista varsinaisia yrityskäyntejä / tapaamisia oli 954 kappaletta. Uusia asiakas- ja toimijakontakteja tehtiin vuoden aikana 490 kappaletta toiminta-alueellamme ja sen ulkopuolella. Kokkolassa ja Perhossa perustettiin vuonna 2019 KOSEKin uusyritysneuvonnan kautta 96 yritystä. Uusyritysneuvonnalla oli yhteensä 217 asiakasta Kokkolassa ja Perhossa. Seuraavissa kuvioissa ja taulukoissa KOSEKin käynnit on esitetty kunnittain ja käynnin tyypin mukaisesti.

U

nder verksamhetsåret 2019 hade KOSEKs personal sammanlagt 3 205 registreringar/aktiviteter med företag, andra aktörer i nejden och kommunernas representanter samt i anslutning till olika projekt. Av alla registreringar var 954 stycken företagsbesök/möten. Under året gjorde vi 490 nya kund- och aktörskontakter inom och utanför vårt verksamhetsområde. I Karleby och Perho grundades 96 företag genom nyföretagarrådgivningen under 2019. Nyföretagarrådgivningen hade totalt 217 kunder i Karleby och Perho. I diagrammen och tabellerna nedan presenteras KOSEKs besök efter kommun och typ av besök.

KOSEKin aktiviteetit lajeittain KOSEKs aktiviteter efter typ Aktiviteettilajit / Aktivitetstyper

Yritystap.

Yritystapaaminen/ Företagsmöte

Taustatyö ym.

Taustatyö, puhelut, sähköpostit ym. /

954 2 076

Bakgrundsarbete, telefonsamtal, e-post osv. Seminaarit, koulutukset, messut ym. /

175

Seminarier, utbildningar, mässor osv. Yhteensä/Sammanlagt

10

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

3 205

Seminaarit ym.


KOSEKin aktiviteetit sijainnin mukaan KOSEKs aktiviteter efter plats Aktiviteetit sij. muk. / Aktiviteter efter plats

Kokkola

Kokkola / Karleby

Perho

1 665

Perho 420

Muu K-P

Muu Keski-Pohjanmaa / Övriga Mellersta Österbotten 308 Muu Suomi / Övriga Finland

681

Ulkomaat / Utomlands

22

Yhteensä/Sammanlagt

3 096

Uusyritysneuvonta 1.1. – 31.12.2019 Kokkola ja Perho Nyföretagarrådgivning 1.1–31.12.2019 Karleby och Perho Asiakkaita kpl / Kunder st. Perustetut yritykset kpl / Grundade företag st.

Muu Suomi Ulkomaat

Jos olet käyttänyt KOSEKin palveluita, minkä arvosanan 1–5 antaisit niille? Om du har anlitat KOSEKs tjänster, vilken betyg skulle du ge dem på skalan 1–5?

2019 100% 217 90% 96

74,9%

80% 70% 60% 50% 40% 30%

21,6%

20% 10% 0%

0,4%

0,0%

3,1%

1 2 3 4 5

Asteikolla 1-5, N=260 På skalan 1–5

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

11


Maksetut kuntarahat 2019 Betalda kommunpengar 2019

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

%

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

84 276 40,23

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

63 379 30,25

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

KOSEK

57 145 27,28

KOSEK

Muut / Övriga

4 702

Muut / Övriga

Yhteensä / Sammanlagt

2,24

209 502

Hankkeiden tuottamat palvelut 2019 Tjänster som producerades inom projekten 2019 Verkostoituminen/ Nätverk Liiketoiminnan kehittäminen ja kannattavuuden parantaminen/ Affärsutveckling och lönsamhetsförbättring Uudet innovaatiot ja teknologiat/ Innovationer och nya teknologier Uudet markkinat ja liiiketoiminta/ Nya marknader och affärsverksamhet Henkilöstön osaamisen kehittäminen/ Personalens kompetensutveckling Kansainvälistymisen kehittäminen/ Internationaliseringen i utveckling Työhyvinvoinnin edistäminen/ Bättre arbetshälsa Kehittämisen ja kasvun rahoitus/ Utvecklings- och tillväxtfinansiering Johtamisen osaamisen kehittäminen/ Ledarskapets kompetensutveckling Laatu- tai toiminnanohjausjärjestelmien kehittäminen/ Kvalitets- eller ERP-systemutveckling Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen/ Försäljnings- och marknadsföringsutveckling Työvoimapoliittiset palvelut/ Arbetskraftspolitiska tjänster

12

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

0

2

4

6

8

10

12

14

16


KOSEK on tullut tutuksi perholaisille yrityksille

P

erhossa on pyritty vahvistamaan yritysten mahdollisuuksia menestymiseen tiedottamalla tehokkaasti useissa kanavissa eri tahojen tarjolla olevista keinoista yrityskehittämisen tueksi. Tavoitteena on perholaisten yritysten innostaminen ja aktivoiminen hyödyntämään tehokkaasti yritysten kehittämispalveluita sekä osallistumaan erilaisiin valmennuksiin myös Kokkolassa. Erilaista asiantuntijuutta on tuotu lähemmäs yrityksiä myös järjestämällä yritysten aamukahveja tiiviissä yhteistyössä Perhon Kehitysyhtiö Oy:n kanssa. Osallistujia aamukahveille on saatu mukavasti, kun aiheina asiantuntijapuheenvuoroissa on käsitelty muun muassa yrityksen strategista johtamista, digimarkkinointia sekä sähköistä taloushallintoa. Kohdennetusti toimintavuoden aikana on kontaktoitu kasvuyrityksiä sekä kartoitettu niiden palvelutarpeita. Lisäksi asiakashankintaa on tehty yrityskäynneillä sekä kohdennetun tiedottamisen kautta. Toimivimmaksi tavaksi on osoittautunut yrittäjän oma aktiivisuus yhteydenotossa, jolloin yrittäjällä on yleensä jo tunnistettu tarve kehittämispalveluille. Myös Uusyritysneuvonnassa on asioinut runsaasti yritystoimintaa suunnittelevia asiakkaita, 23 henkilöä vuonna 2019, ja perustettuja yrityksiä 7. Monet heistä, jotka eivät ole perustaneet yritystä, hyödyntävät niin sanottua kevytyrittäjyyden mahdollisuutta pienimuotoisessa toiminnassaan, jota he voivat harjoittaa esimerkiksi palkkatyönsä ohella. KOSEKin palvelut ja paikallinen yrityskehittäjä ovat tulleet tutuiksi paikkakunnalla, ja kahden toimintavuoden jälkeen yrittäjät ovat hyvin tietoisia olemassa olevista palveluista. Yritysrekisterin noin 190:stä yrityksestä on henkilökohtaisesti tavoitettu yli 100. Yhteydenottoja erilaisissa kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä pienemmissä ja isommissa asioissa tehdään aktiivisesti. Tiedottamiseen eri kanavissa panostetaan jatkuvasti, jotta yrittäjät ovat tietoisia ajankohtaisista mahdollisuuksista yritysten kehittämisessä, ja että he voivat aktiivisesti hyödyntää niitä.

KOSEK har blivit bekant för företagen i Perho

I

Perho har man försökt stärka företagens framgångsmöjligheter genom att effektivt kommunicera via flera kanaler om de medel som erbjuds av olika instanser för att stödja företagsutvecklingen. Målet är att inspirera och aktivera företag i Perho att effektivt utnyttja utvecklingstjänster för företag samt delta i olika coachningar även i Karleby. Olika typer av expertis har förts närmare företagen också genom att arrangera morgonkaffemöten för företag i ett nära samarbete med Perhon Kehitysyhtiö Oy. Teman i expertanförandena har varit bland annat strategisk ledning av företag, digital marknadsföring samt elektronisk ekonomiförvaltning, och de har lockat rätt många deltagare till morgonkaffestunderna. Vi har kontaktat tillväxtföretag och kartlagt deras servicebehov på ett inriktat sätt under verksamhetsåret. Dessutom har vi värvat kunder med hjälp företagsbesök och riktad information. Företagarens egen aktivitet att ta kontakt har visat sig fungera bäst, eftersom företagaren i allmänhet redan då har identifierat behovet av utvecklingstjänster. Även Nyföretagarrådgivningen har besökts av många kunder som planerar starta företag; 23 personer under 2019, och 7 företag har grundats. Många av dem som inte har grundat ett företag utnyttjar möjligheten till så kallat lättföretagande i sin småskaliga verksamhet, som de till exempel kan utöva vid sidan av sitt förvärvsarbete. KOSEKs tjänster och den lokala företagsutvecklaren har blivit bekanta på orten, och efter två verksamhetsår är företagarna väl medvetna om de tjänster som erbjuds. Av de cirka 190 företagen i företagsregistret har vi personligen nått över 100. Vi kontaktar företagen aktivt i olika mindre och större tillväxt- och utvecklingsrelaterade frågor. Vi satsar ständigt på information via olika kanaler, för att företagarna ska vara medvetna om aktuella möjligheter inom företagsutveckling och för att de aktivt ska kunna utnyttja dem. KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

13


Aina ajankohtaiset omistajanvaihdokset

Alltid aktuella ägarbyten

O

Ä

Uusia vaihtoehtoja yrittäjyyden alkutaipaleelle

Nya alternativ för nya företagare

mistajanvaihdokset ovat vuodesta toiseen ajankohtainen asia. Keski-Pohjanmaallakin toimii suuri joukko yrityksiä, joissa omistajanvaihdosta mietitään esimerkiksi yrittäjän eläköitymisen vuoksi. Samanaikaisesti löytyy yrittäjähenkisiä ihmisiä, jotka harkitsevat uuden yrityksen perustamisen sijasta toimivan yrityksen ostamista. KOSEKin palvelut kattavatkin niin yritystoiminnasta luopuvien kuin yrityksen ostamista harkitsevien tarpeet. KOSEKin järjestämillä omistajanvaihdosiltapäivillä on hyväksi todettu konsepti, johon kuuluu aiheeseen liittyviä alustuksia sekä mahdollisuus tavata eri alojen asiantuntijoita. Tilaisuuksiin osallistuvia eli yritystoiminnasta luopuvia ja yritysostoa harkitsevia, mietityttävät muun muassa rahoitukseen ja verotukseen liittyvät asiat. Jo ilmoittautumisvaiheessa osanottajat voivat kertoa, mistä asioista juuri he haluavat lisätietoa, jolloin aiheisiin voidaan varautua etukäteen tilaisuuden valmisteluvaiheessa.

F

irmaxin pitkään hoitama uusyritysneuvonta siirtyi vuoden 2019 alussa KOSEKille. KOSEKin palvelut aloittaville yrittäjille ovat kattavat sisältäen esimerkiksi yritysidean sparrausta ja kehittämistä, tarvittaessa KOSEKin ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, sekä avustamista liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. KOSEK antaa myös starttirahalausunnot. Uusyritysneuvonta on ollut tärkeä apu jo sadoille yrityksille. KOSEKin yksi tärkeä tehtävä on innostaa aloittavaa yrittäjää näkemään mahdollisimman laajasti niitä mahdollisuuksia, joita oma osaaminen mahdollistaa. Toiminnan käynnistyttyä yrityksen on luonteva jatkaa jo tutuksi tulleen KOSEKin muiden yrityspalveluiden käyttöä.

14

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

garbyten är aktuella från år till år. Även i Mellersta Österbotten finns det en mängd olika företag där man funderar över ägarbyte till exempel på grund av att företagaren pensioneras. Samtidigt finns det människor med entreprenörsanda, som funderar över att köpa ett verksamt företag i stället för att starta nytt. KOSEKs tjänster omfattar behoven både hos dem som avstår från företagsverksamhet som hos dem som överväger att köpa ett företag. Ägarbyteseftermiddagarna som KOSEK arrangerar har ett välbeprövat koncept, som inkluderar anföranden kring temat samt möjlighet att träffa experter inom olika områden. De som deltar i evenemangen, dvs. personer som avstår från företagsverksamhet och personer som överväger företagsförvärv, funderar bland annat över frågor som gäller finansiering och beskattning. Deltagarna kan vid registreringen berätta vilka saker de vill ha mer information om, och då kan vi förbereda oss på ämnena medan vi förbereder evenemanget.

I

början av 2019 tog KOSEK över nyföretagarrådgivningen, som Firmaxi skött under en lång tid. KOSEKs tjänster för nya företagare är heltäckande och inkluderar till exempel sparring och utveckling av företagsidén, vid behov med experter utanför KOSEK, samt hjälp med att göra upp en affärsplan. KOSEK ger också utlåtanden för startpenning. Nyföretagarrådgivningen har varit en viktig hjälp redan för hundratals företag. En viktig uppgift för KOSEK är att inspirera nya företagare att på ett så omfattande sätt som möjligt se de möjligheter som deras egna färdigheter möjliggör. Efter att verksamheten har startat är det naturligt för företaget att fortsätta anlita KOSEKs övriga företagstjänster. Även på KOSEKs verksamhetsområde är nya former för företagande ett växande fenomen, i synnerhet användningen av


Myös KOSEKin toimialueella kasvavavana ilmiönä näkyvät uudet yrittäjyyden muodot, eli varsinkin erilaisten laskutuspalveluiden käyttö. Ne ovat hyvä tapa kokeilla yrittäjyyttä ja ottaa ensimmäisiä askeleita varsinaisen yrittäjyyden suuntaan. Haasteeksi saattaa tulla erityisesti se, kuinka hyvin laskutuspalveluiden käyttäjät tietävät, missä kulkevat muun muassa verotukseen ja YEL-maksuihin liittyvät yrittäjän velvollisuudet.

olika faktureringstjänster. De är ett bra sätt att prova på företagande och ta de första stegen mot egentligt entreprenörskap. Hur väl de som använder faktureringstjänster känner till bland annat företagarens skyldigheter när det gäller beskattning och FöPL-premier kan visa sig vara en utmaning.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

15


Lisäarvoa ja kilpailukykyä toimivasta hallituksesta

Mervärde och konkurrenskraft med en fungerande styrelse

H

S

Rahoitusklinikasta hyvää palautetta

Bra feedback på finansieringskliniken

allituksen merkitys korostuu varsinkin yritysten erilaisissa muutostilanteissa. Tehokkaasti toimiva hallitus, jossa on monipuolista osaamista, merkitsee yritykselle aitoa lisäarvoa ja parantaa kilpailukykyä. Hallitustyöskentelyn kehittäminen olikin KOSEKin alkuvuoden teemana. KOSEK järjesti kevättalven aikana hallitustyöskentelyn aktivointivalmennuksen, johon osallistui maksimimäärä eli seitsemän yritystä. Kolmesta päivästä koostuneen Toimiva hallitus yrityksen tukena-valmennuksen toteutti Pohjanmaan Hallituspartnerit ry. Valmennuksen tuloksena KOSEK sai käyttöönsä kattavan työkirjapohjan, jonka avulla viedä hallitustoiminnan kehittämistä eteenpäin asiakasyrityksissä. Osa valmennuksista tallennettiin, ja tallenteet ovat vapaasti katsottavissa KOSEKin YouTube-kanavalla. KOSEK jatkaa yhteistyötä Pohjanmaan Hallituspartnereiden kanssa vuonna 2020 järjestettävällä Hallitukset töihin! aktivointihankkeella Keski-Pohjanmaalla.

H

yvää palautetta jo aikaisemmin saanut KOSEKin rahoitusklinikka järjestettiin jälleen marraskuussa. Rahoittajien edustajina tilaisuudessa olivat Vauraus Suomi, Business Finland, Team Finland, ELY, Finnvera, Osuuspankki, Nordea, Fennia sekä Arvo Sijoitusosuuskunta.

16

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

tyrelsens roll betonas i synnerhet vid olika ändringar i företag. En effektiv styrelse med mångsidig kompetens innebär ett genuint mervärde för företaget och en bättre konkurrenskraft. Därför var just utveckling av styrelsearbete temat för KOSEK i början av året. Under vårvintern arrangerade KOSEK en aktiveringscoachning för styrelsearbetet, där det maximiantalet, dvs. sju företag deltog. Tredagarscoachningen om en fungerande styrelse som stöd för företaget, ”Toimiva hallitus yrityksen tukena”, genomfördes av Pohjanmaan Hallituspartnerit ry. Som ett resultat av coachningen fick KOSEK en omfattande arbetsboksmall för att föra vidare utvecklingen av styrelseverksamheten i kundföretag. En del av coachningarna spelades in, och inspelningarna kan ses fritt på KOSEKs YouTube-kanal. KOSEK fortsätter samarbetet med Pohjanmaan Hallituspartnerit med aktiveringsprojektet för styrelser, ”Hallitukset töihin!”, i Mellersta Österbotten.

K

OSEKs finansieringsklinik, som redan tidigare fått bra feedback, arrangerades återigen i november. Representanter för finansiärer på evenemanget var Vauraus Suomi, Business Finland, Team Finland, NTM-centralen, Finnvera, Andelsbanken, Nordea, Fennia och Arvo Sijoitusosuuskunta.


Rahoittajien puheenvuorojen jälkeen ohjelmassa oli yritysten ja rahoittajien kahdenkeskisiä tapaamisia. KOSEK on kokenut rahoitusklinikoiden järjestämisen tärkeäksi, koska varsin usein yritykset eivät tiedosta, kuinka paljon on olemassa erilaisia rahoitusmuotoja sekä rahoittajia. Rahoitusklinikassa oli edustettuna noin 20 yritystä.

Efter finansiärernas anföranden fanns möten mellan företag och finansiärer på programmet. KOSEK har upplevt att det är viktigt att arrangera finansieringskliniker, eftersom företag tämligen ofta inte är medvetna om hur många olika finansieringsformer och finansiärer det finns. Ett tjugotal företag fanns representerade på finansieringskliniken.

Rekrytoinnissa uusia tuulia

Nya vindar inom rekrytering

H

P

Myyntiä digitaalisilla työkaluilla

Försäljning med hjälp av digitala verktyg

enkilöstön rekrytointikanavat ja -menetelmät monipuolistuvat. Samalla korostuu työnantajamielikuvan merkitys, koska monia yrityksiä vaivaa pula ammattitaitoisesta työvoimasta. KOSEK onkin tiivistänyt yhteistyötä oppilaitosten ja TE-palveluiden kanssa palvellakseen yrityksiä entistä paremmin muuttuvassa rekrytointiympäristössä. Toukokuussa KOSEK järjesti tilaisuuden, jossa käsiteltiin rekrytoinnin näkökulmasta muun muassa hyvän HR-toiminnan merkitystä sekä digitaalisissa kanavissa tapahtuvaa osaajien etsintää. Tilaisuudessa esiteltiin myös rekrytoivaa koulutusta eli mallia, jossa yritykset yhteistyössä oppilaitosten kanssa täsmäkouluttavat itselleen uusia työntekijöitä. Aihe kiinnosti laajasti, sillä mukana oli noin 30 osanottajaa.

D

igitaalisuus tarjoaa myynnille paljon uusia mahdollisuuksia. Tammikuun lopulla päättyneen Kohtaamo-hankkeen puitteissa KOSEK järjesti Modernin myyjän taidot ja työkalut-seminaarin, johon osallistui 27 osanottajaa. Seminaarissa Verkkoasema Oy:n Riikka Pohjosen johdolla käytiin läpi muun muassa modernin myyjän taitoja. Luentojen jatkeeksi kokonaisuuteen sisältyi 2-päiväinen valmennus esimerkiksi myynnin ja asiakkuuksien hallinasta moderneilla digitaalisilla työkaluilla.

ersonalrekryteringskanalerna och -metoderna blir mer mångsidiga. Samtidigt betonas betydelsen av arbetsgivarens image, eftersom många företag besväras av bristen på kvalificerad arbetskraft. Därför har KOSEK intensifierat samarbetet med läroanstalter och arbets-och näringstjänsterna för att betjäna företag allt bättre i en föränderlig rekryteringsmiljö. I maj anordnade KOSEK ett evenemang som behandlade bland annat betydelsen av god HR-verksamhet ur ett rekryteringsperspektiv samt sökandet efter experter via digitala kanaler. På evenemanget presenterades även rekryterande utbildning, dvs. en modell där företagen i samarbete med läroanstalter precisionsutbildar nya arbetstagare åt sig själva. Ämnet väckte stort intresse, eftersom cirka 30 personer deltog.

D

et digitala erbjuder många nya möjligheter till försäljning. Inom ramen för Kohtaamo-projektet, som avslutades i slutet av januari, anordnade KOSEK ett seminarium om en modern försäljares färdigheter och verktyg, med 27 deltagare. På seminariet behandlades bland annat moderna försäljares färdigheter under ledning av Riikka Pohjonen från Verkkoasema Oy. Utöver föreläsningarna inkluderade helheten en två dagars coachning om till exempel hantering av försäljning och kundrelationer med moderna, digitala verktyg.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

17


KOSEKin messukonsepti helpottaa messuille osallistumista

M

essut ovat yrityksille tärkeä mahdollisuus kohdata kasvokkain yritysten palveluista ja tuotteista kiinnostuneita tahoja, sekä verkostoitua uusien yhteistyökumppaneiden kanssa. KOSEKin yrityksille toimittama yhteisosasto avaimet käteen-palveluna on vaivaton, helppo ja kustannustehokas ratkaisu, joka madaltaa messuille osallistumisen kynnystä. Yritysten ei tarvitse käyttää aikaa esimerkiksi osaston suunnitteluun ja rakentamiseen. KOSEK järjestää alueensa yrityksille vuosittain yhteisosastoja sekä verkostoitumistapahtumia ympäri Suomen. Yhteisosastolla jokaisella yrityksellä on omat esittelypisteet ja niissä teknologiat esitellä tuotteita tai palveluita omalla näytöllä videoin ja kuvin. Osastolla on lisäksi yhteistä tilaa, missä yrityksen edustaja voi istahtaa asiakkaan kanssa kahvikupposen äärelle, ja syventyä tarkemmin yhteistyön mahdollisuuksiin. KOSEK pyrkii myös sparraamaan yrityksiä esimerkiksi messuihin valmistautumisessa ja jälkimarkkinoinnissa, jotta messut voidaan hyödyntää mahdollisimman täysipainoisesti. Vuonna 2019 KOSEK oli mukana Pohjanmaan teollisuus-messuilla Seinäjoella, Alihankintamessuilla Tampereella sekä Fennoscandian Exploration and Mining-conferenssissa Levillä. Esimerkiksi Alihankintamessut ovat olleet jo vuosia tiivis kohtaamispaikka kansallisesti, ja nykyään tapahtuma vetää kävijöitä Pohjoismaiden lisäksi muualta Euroopasta. Kiinnostus messuja kohtaan on säilynyt vakaana, sillä taantumamaalailuista huolimatta kokkolalaiset pk-yritykset kehittyvät ja investoivat hyvää tahtia. Tilauskanta on kehittynyt myönteisesti, ja digitaalisuuden kasvava merkitys tunnistetaan yrityksissä yhä laajemmin.

18

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

KOSEKs mässkoncept gör det lättare att delta i mässor

M

ässor är en viktig möjlighet för företag att ansikte mot ansikte träffa dem som är intresserade av företagens produkter och tjänster, samt att skapa nätverk med nya samarbetspartner. Den gemensamma montern som KOSEK tillhandahåller företagen som en nyckelfärdig tjänst är en smidig, lätt och kostnadseffektiv lösning som sänker tröskeln att delta i mässor. Företagen behöver inte använda tid på att till exempel planera och bygga en monter. KOSEK ordnar varje år gemensamma montrar för företag i regionen samt nätverksevenemang på olika håll i Finland. I den gemensamma montern har respektive företag egna presentationspunkter och de innehåller teknik för video- och bildpresentationer av produkter eller tjänster på egna skärmar. Montern har även ett gemensamt utrymme, där företagets representant kan sitta ner med kunder över en kopp kaffe och fördjupa sig mer i samarbetsmöjligheterna. KOSEK strävar också efter att sparra företag till exempel när det gäller mässförberedelser och eftermarknadsföring, så att mässan kan utnyttjas så mycket som möjligt. Under 2019 deltog KOSEK i industrimässan Pohjanmaan Teollisuus i Seinäjoki, underleverantörsmässan Alihankinta i Tammerfors samt i konferensen Fennoscandian Exploration and Mining i Levi. Alihankinta-mässan har till exempel redan under flera år varit en nära mötesplats nationellt, och numera lockar evenemanget besökare från resten av Europa utöver de nordiska länderna. Intresset för mässor har varit stabilt, eftersom SMF-företag i Karleby utvecklas och investerar i god takt trots farhågor om en recession. Orderstocken har utvecklats positivt företagen identifierar digitaliseringens betydelse allt mer.


KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

19


Tapahtumia 2019 / Händelser 2019 Listaukseen on koottu KOSEKin itse tai osittain järjestämiä tapahtumia ja messuosallistumisia. Listan innehåller en sammanställning av evenemang som KOSEK arrangerat helt eller delvis och deltagande i mässor.

22.1. Modernin myyjän taidot ja työkalut seminaari 24.1. Myynnin ja markkinoinnin moderni (ilmainen) työkalu HubSpot 1.2. Uusyritysneuvonnan viestinvaihtopäivä Yritystalo Evaldissa 11.2. Matkailutoimijoiden kuvankäsittely ja valokuvaus koulutus 13.2. Luontomatkailun kehitysnäkymät Keski-Pohjanmaalla 14.2. Toimiva hallitus yrityksen tukena 28.2. MicroEntre: Keski-Pohjanmaan ydinryhmän tapaaminen - aiheena strateginen johtaminen 7.3. KokkoGrow -hankkeen Keltaisen talon iltapäiväkahvit 11.3. Digi-AEC (Digitalization as a driving force in the AEC-industry) –info 9.4. B2I - Gates open / Portit auki! 25.4. Keski-Pohjanmaan matkailutyöpaja 26.4. Yritysten aamukahvit / Perho 29.4. KokkoGrow Loppuseminaarin: Onko meillä omaa maakuntalehteä tulevaisuudessa? 7.5. Nordic Business Forum Stockholm Livestream Kokkolassa 11.5. Perhon yritysmessut 15.5. Pohjanmaan Teollisuus 23.5. Moderni rekrytointi -tapahtuma 30.5. Ilmailupäivä 3.6. MicroEntre tapaaminen 11.6. Kolster IPR-klinikka 3.8. Perhopäivä

20

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019


3.9. Paikkaseksikäs luonto ja maaseutu 5.9. KIPINÄ Kokkola ja MeetUp by KOSEK 5.9. Finnveran rahoituspäivystys 10.9. Työhyvinvoinnin johtamisen huippuseminaari 10.9. Kysymyksiä teollis- ja tekijänoikeuksista 17.9. LTS-valmennus aloittaville yrittäjille 19.9. LTS-valmennus toimiville yrityksille 11.10. Yritysten aamukahvit / Perho 16.10. LTS-valmennus aloittaville yrittäjille 22.10. Palautetaidoista menestystekijä -koulutus 22.10. Finnveran rahoituspäivystys 31.10. Kiinnostaako yrityksen myynti, osto tai sukupolvenvaihdos? 9.11. - 14.11. Kokkola Material Week 12.11. LTS-valmennus aloittaville yrittäjille 13.11. MicroEntre tapaaminen 14.11. LTS-valmennus toimiville yrityksille 15.11. Yritysten aamukahvit / Perho 21.11. Yrityksen rahoitusklinikka 21.11. Möttösen markkinatapahtuma / Perho 26.11. Komatsu Forestin yritystapaaminen 29.11. Finnairin ja KOK Airportin tiedotus- ja keskustelutilaisuus 10.12. Kolster IPR-klinikka 11.12. MicroEntre tapaaminen 18.12. LTS-valmennus aloittaville yrittäjille

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

21


Luontomatkailussa erinomaiset kasvun mahdollisuudet

H

uhtikuussa 2017 käynnistyneen Reittien ja matkailupalvelujen Keski-Pohjanmaa-hankkeen (#ReittienKP) I-vaihe päättyi syyskuun lopussa, ja hanke jatkui lokakuun alusta vuoden 2022 syyskuuhun kestävällä II-vaiheella. Paljon toivottu ja peräti 3-vuotinen II-vaihe kertoo hankkeen saamasta suuresta suosiosta ja matkailun mahdollisuuksista Keski-Pohjanmaalla. Kaikkein tärkeimpänä tavoitteena hankkeessa on ollut yhtenäisen, koko maakunnan kattavan matkailualueen luominen sekä toimijoiden yhteishengen kasvattaminen. Verkostoituminen yli kuntarajojen, tutustuminen ja yrittäjien välisen luottamuksen syntyminen. Tässä on myös onnistuttu. Matkailuyrittäjien ja -toimijoiden kesken vallitsee erinomainen yhteishenki, toimijat suosittelevat toistensa palveluja, ja markkinoille on syntynyt useita yrittäjien yhteisiä tuotteita ja palvelupaketteja. I-vaiheessa oli mukana 143 yritystä ja 58 muuta toimijaa.

22

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

Utmärkta tillväxtmöjligheter inom naturturism

F

as I i projektet Ledernas och turistservicens Mellersta Österbotten (#ReittienKP), som startade i april 2017, slutfördes i slutet av september, och i början av oktober fortsatte projektet med fas II, som pågår till september 2022. Den efterlängtade andra fasen, som pågår i hela 3 år, vittnar om projektets stora popularitet och möjligheterna för turism i Mellersta Österbotten. Det viktigaste målet i projektet har varit att skapa ett sammanhängande turistområde som täcker hela landskapet samt att öka gemenskapen bland aktörerna. Att skapa nätverk, lära känna varandra och skapa ett förtroende mellan företagarna. Här har vi också varit framgångsrika. Det finns en utmärkt laganda mellan turismföretagare och -aktörer, aktörerna rekommenderar varandras tjänster, och flera gemensamma produkter och servicepaket har lanserats på marknaden. I fas I medverkade 143 företag och 58 andra aktörer. Fram till september hade vi gått i genom alla vandringsleder och natur-


Syyskuuhun mennessä kaikki Keski-Pohjanmaan luontoreitistöt ja -kohteet oli kierretty läpi gps:n kanssa, valokuvattu ja arvioitu sekä kunnossa olleet ja suositeltavat reitit syötetty Outdooractive-karttasovellukseen. Kunnostusta vaatineet reitit on kunnostettu yhteistyössä yhdistysten kanssa. Outdooractive-sovelluksessa keskipohjalaiset reitit ja kohteet on nähty jo 1,5 miljoonaa kertaa. Workshopeja ja muita tilaisuuksia on ollut yhteensä 83 kappaletta. Hankkeiden tuella on perustettu 12 yritystä, ja hanke on poikinut lukuisia uusia hankkeita eri yhteistyöverkostoille. Kuusi reitistöä on kunnostettu eri puolilla maakuntaa hankkeen puitteissa. II-vaiheessa tavoitteena on saada mukaan noin 100 yritystä, jotka haluavat kasvaa ja kehittää toimintaansa edelleen. Outdooractive-sovellus on tuonut Keski-Pohjanmaalle paljon kansainvälistä näkyvyyttä tarjoten kasvulle hyvät edellytykset. Jatkossakin kaikki tekeminen lähtee yrittäjien tarpeista. II-vaihe koostuu kolmesta työpaketista, joiden aiheina ovat “Yritykset toimintaansa kehittämässä”, “Myymisen ja ostamisen helppous” sekä “Alueen matkailubrändin kehittäminen ja testaaminen”. Yritysten kanssa muun muassa etsitään kullekin sopivimmat kasvun keinot, selvitetään parhaat keinot tuotteiden myymiseen ja asiakkaan näkökulmasta helppoon ostamiseen sekä tavoitellaan yhteistä luontomatkailuun perustuvaa näkyvyyttä ja brändiä teemalla “mereltä erämaahan”.

destinationer med GPS, fotograferat och utvärderat dem samt matat in alla rekommenderade leder som var i skick i kartprogrammet Outdooractive. De leder som krävde åtgärder har rustats upp i samarbete med olika föreningar. I Outdooractive har lederna och destinationerna i Mellersta Österbotten setts redan 1,5 miljoner gånger. Vi har arrangerat sammanlagt 83 workshoppar och andra evenemang. Med stöd av projekten har 12 företag grundats, och projektet har gett upphov till flera nya projekt för olika samarbetsnätverk. Inom ramen för projektet har sex leder på olika håll i landskapet rustats upp. I fas II är målet att involvera omkring 100 företag som vill växa och utveckla sin verksamhet vidare. Outdooractive-programmet har gett Mellersta Österbotten stor synlighet internationellt och erbjudit goda tillväxtförutsättningar. Även i fortsättningen utgår allt vi gör från företagarnas behov. Fas II består av tre arbetspaket, vars teman är ”Företag som utvecklar sin verksamhet”, ”Lätt att sälja och köpa” och ”Utveckling och testning av turistvarumärket i regionen”. Tillsammans med företagen söker vi bland annat de bästa tillväxtmetoderna för respektive företag, tar reda på de bästa sätten att sälja produkter och enkla sätt för kunderna att köpa dem samt eftersträvar en gemensam synlighet och ett gemensamt varumärke för naturturismen med temat ”från hav till vildmark”.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

23


Kestävää kasvua pohjoismaisella yhteistyöllä

F

uture Cleantech Solutions (FCS) on Interreg Botnia-Atlantica (BA)-aluekehitysrahaston päärahoittama hanke, jonka tavoitteena on tiivistää Pohjoismaissa tehtävää yhteistyötä ja sitä kautta edistää cleantech-toimialaa edustavien pk-yritysten kestävää kasvua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun KOSEK on toimijana mukana Interreg Botnia Atlantica-hankkeessa. Hanketta toteuttavat 1.1.2019 - 31.12.2021 Kompetensspridning Umeå AB (hankkeen hallinnoija), Skellefteå Science City, Örnsköldsvikin kunta, Teknologiakeskus Merinova, Vaasanseudun Kehitys ja Kokkolanseudun Kehitys tiiviissä yhteistyössä Uumajan, Skellefteån, Örnsköldsvikin, Vaasan ja Kokkolan kaupunkien sekä energiayhtiö Skellefteå Kraftin ja Umeå Energin kanssa. Rahoituksesta 60 prosenttia tulee EU:n Interreg BA-ohjelmasta. Lisäksi rahoittajina ovat Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten ja Region Västernorrland sekä edellä mainitut hanketoteuttajatahot. Hankkeen näkökulmasta ytimessä ovat pk-sektorin cleantech-yritykset sekä suuralueella suunniteltavat ja toteutettavat suuren kokoluokan investoinnit. Tällaisia ovat muun muassa Kokkolan suurteollisuusalueen tulevaisuusinvestoinnit, Vaasaan rakennettava Wärtsilän tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskus Smart Technology Hub, Komatsu Forestin Uumajaan valmistuva hiilineutraali metsäkonetehdas, Northvoltin investoinnit Skellefteåssa sekä Örnsköldvikin teollisuusalueen kehittämisinvestoinnit sekä koko suuralueen infrainvestoinnit. Hanke pyrkii linkittämään cleantech-ratkaisuja tarjoavia yrityksiä suurhankkeisiin kehittämällä uusia menetelmiä verkostoitumiseen ja tiedonvälitykseen. Puhdasta teknologiaa edustavat ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi vedenpuhdistukseen, energiantuotantoon sekä kestäviin rakennus- ja IT-ratkaisuihin. Perustana ovat YK:n 2030 tavoitteet kestävämmästä teollisesta maailmasta sisältäen myös sukupuolten välisen tasa-arvon. Kunkin alueen eritysosaamisalueet on nostettu kantaviksi teemoiksi: Kokkolassa kemia, Vaasassa ja Skellefteåssa energia, Örnsköldsvikissä biotalous ja Uumajassa kestävä kaupunkirakentaminen.

24

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

Hållbar tillväxt genom nordiskt samarbete

F

uture Cleantech Solutions (FCS) är ett projekt som i huvudsak finansieras av den regionala utvecklingsfonden Interreg Botnia-Atlantica (BA), där målet är att samarbetet som utförs i Norden ska bli närmare och därigenom främja en hållbar tillväxt hos SMF-företag i cleantech-branschen. Det här är första gången som KOSEK är medverkar som aktör inom Interreg Botnia-Atlantica-projektet. Projektet genomförs 1.1.2019–31.12.2021 av Kompetensspridning Umeå AB (projektadministratör), Skellefteå Science City, Örnsköldsviks kommun, teknikcentret Merinova, Vasaregionens Utveckling och Karlebynejdens Utveckling i nära samarbete med Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Vasa och Karleby städer samt enenergibolaget Skellefteå Kraft och Umeå Energi. EU:s Interreg BA-program står för 60 procent av finansieringen. Dessutom finansieras projektet av Österbottens förbund, Region Västerbotten och Region Västernorrland


Ensimmäisen vuoden aikana hankkeessa on rakennettu pohjaa yhteistyölle, prosesseille ja menetelmille sekä haettu ratkaisuja muun muassa oleellisen tiedon keräämiseen, käsittelyyn ja jakamiseen sekä vahvistettu verkostoa, jotta toimijat tuntevat toisensa ja eri alueet mahdollisimman hyvin. Hankkeen kolmantena päätehtävänä on nimittäin vahvistaa alueella jo toimivia klustereita ja lisätä niiden välistä yhteistyötä. Projektiryhmä muun muassa vieraili Kokkolassa tutustuen KIP:n alueeseen, Kokkolan kaupungin kehityssuunnitelmiin sekä paikallisiin cleantech-yrityksiin KIPINÄ-tapahtuman aikaan syyskuussa. Marraskuussa Komatsu Forestin Uumajan tehtaanjohdolle järjestettiin verkostoitumisvierailu Pohjanmaalle. Yli 100 osanottajaa Wasa Innovation Centeriin keränneen yleisötilaisuuden jälkeen tapahtuma jatkui Komatsu Forestin ja yritysten kahdenkeskisillä tapaamisilla, joihin osallistui myös keskipohjalaisia yrityksiä. Kokkolan aluetta ja sen yrityksiä on tehty tunnetuksi myös Ruotsissa järjestettävissä tilaisuuksissa, kuten Energy ConFusion Skellefteåssa kesäkuussa 2019, klusterikehityspäivässä Uumajassa marraskuussa 2019 sekä tasa-arvokoulutuspäivien aikana Örnsköldsvikissä tammikuussa 2020.

samt de ovan nämnda aktörerna som genomför projektet. Ur projektets perspektiv står cleantech-företag inom SMF-sektorn samt storskaliga investeringar som planeras och genomförs inom storregionen i centrum för projektet. Sådana är bland annat framtidsinvesteringar i storindustriområdet i Karleby, Wärtsiläs forsknings- produktutvecklings- och produktionscentrum Smart Technology Hub som ska byggas i Vasa, Komatsu Forests klimatneutrala skogsmaskinfabrik i Umeå, Northvolts investeringar i Skellefteå samt utvecklingsinvesteringar i industriområdet i Örnsköldvik samt investeringar i infrastruktur i hela storregionen. Projektet syftar till att sammanföra företag som tillhandahåller cleantech-lösningar med stora projekt genom att utveckla nya metoder för nätverkande och kommunikation. Rena tekniklösningar kan gälla till exempel till vattenrening, energiproduktion samt hållbara byggnads- och IT-lösningar. Grunden utgörs av FN:s 2030-mål om en mer hållbar industriell värld, som också inkluderar jämställdhet mellan könen. Specialkompetensområdena för respektive region har lyfts fram som bärande teman: kemi i Karleby kemi, energi i Vasa och Skellefteå, bioekonomi i Örnsköldsvik bioekonomi och hållbart stadsbyggande i Umeå. Under det första året har projektet byggt upp en grund för samarbete, processer och metoder samt sökt lösningar för bland annat insamling, bearbetning och delning av väsentlig information och stärkt nätverket för att aktörerna ska känna varandra och olika områden så bra som möjligt. Projektets tredje huvuduppgift är nämligen att stärka de kluster som redan är verksamma i regionen och att öka samarbetet mellan dessa. Projektgruppen besökte bland annat Karleby för att utforska KIP-området, Karleby stads utvecklingsplaner och lokala cleantech-företag under KIPINÄ-evenemanget i september. I november arrangerades ett nätverksbesök till Österbotten för Komatsu Forests fabriksledning i Umeå. Efter publikevenemanget, som samlade över 100 deltagare till Wasa Innovation Center, fortsatte evenemanget med tvåpartsmöten mellan Komatsu Forest och företag, där även företag från Mellersta Österbotten deltog. Karlebynejden och dess företag har också skapat sig ett namn på evenemang i Sverige, som på Energy ConFusion i Skellefteå i juni 2019, klusterutvecklingsdagen i Umeå i november 2019 samt under jämställdhetsutbildningsdagarna i Örnsköldsvik i januari 2020.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

25


Maakunnan luonnonvarat Biolit-hankkeen taustalla

B

iolit-hankkeen taustalla on Keski-Pohjanmaalla sijaitsevat massiiviset luonnonvarat. Fossiilisten raaka-aineiden, kuten litiumin, lisäksi alueella on uusiutuvia luonnonvaroja. Keski-Pohjanmaalla sijaitsevat litiumspodumeenivarannot ovat Euroopan merkittävimmät ja ne riittävät GTK:n tutkimusten mukaan kymmeniksi vuosiksi. Hankkeen yksi keskeisimmistä tavoitteista on akkuarvoketjuun sijoittuvien yritysten ja koulutuslaitosten toimintaedellytysten parantaminen alueella. Esimerkiksi yhteistyössä Keliber Oy:n kanssa valmisteltu alihankintarekisteri toimii nykyään kohtaamisalustana alueella suunnitteilla oleville suurhankkeille ja alihankkijoille. Jatkossa Kokkolan seudulla toteutettavat suurhankkeet voivat hyödyntää portaalia entistä paremmin tunnettuuden kasvaessa. Biolit-hankkeen nimi koostuu bio-alkuosasta ja litium-loppuosasta. Bio-osuudella tarkoitetaan Kokkolan seudulla sijaitsevien uusiutuvien luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Hankkeessa bio-sanan alle lukeutuu myös kiertotalous yhdessä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisen kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi Perhon biokaasulaitoksen rakentamisen edistämistä. Vuoden 2019 alussa alkaneen hankkeen työntekijäksi palkattiin DI Janne Keränen Yliopistokeskus Chydeniuksesta. Hänen tietotaitonsa soveltuu laaja-alaisen hankkeen parissa työskentelyyn. Tutkijakoulutuksen ansiosta hänellä on hyvät pohjatiedot Biolit-hankkeessa valmisteltavien asioiden tekniseen ymmärrykseen. Hankkeen ajankohtaisuudesta kertoo myös uudessa hallitusohjelmassa useasti esiintyvä biokaasu. Biokaasuaiheen ympärille ryhdyttiinkin kokoamaan vuodelle 2020 ajoittunutta teemapäivää. Puhujien löytymisessä auttoi huomattavasti hankkeen puitteissa tapahtunut verkostoituminen, kuten osallistuminen World BioEconomy-foorumiin. Tapahtumista kirjoitettujen kattavien raporttien ansiosta KOSEKin työnte-

26

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

Landskapets naturresurser Bakom Biolit -projektet

B

akom Biolit-projektet ligger de massiva naturresurserna i Mellersta Österbotten. Förutom fossila råvaror, som litium, finns det även förnybara resurser i regionen. I Mellersta Österbotten finns Europas viktigaste litiumspodumenförekomster och enligt GTK:s undersökningar räcker de till för tiotals år. Ett av projektets huvudmål är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företag och utbildningsanstalter i bat-


kijät ovat päässeet hyödyntämään yleensä vain paikan päällä olleille tarjottavaa tietoa. Tiedon tuottamisen lisäksi hankkeessa on luonnollisesti pyritty konkreettisiin tekoihin esimerkiksi osallistumalla aktiivisesti Kokkola Material Weekin järjestelyihin. Hankkeen projektipäälliköllä oli vastuullaan muun muassa paikkojen myynti näytteilleasettajille. Lisäksi Biolit-hankkeen tavoitteita on toteutettu esimerkiksi tukemalla Kokkolan kaupunkia Keskuskentän ja Janssonin peltojen kaavoittamiseen liittyvissä asioissa. Biolit-hanke järjesti tarjouskilpailun niiden ehdotusten parantamiseksi, jotka kaupunki sai kaavoituksen tueksi. Kilpailutuksen voitti konsulttiyhtiö FCG. Biolit-hankkeessa keskitytään jatkossa Biokaasupäivän kaltaisten tapahtumien järjestämiseen, sopivien selvitystöiden teettämiseen sekä KOSEKin ydintoimintaan kuuluvaan yrityskehittämiseen.

terivärdekedjan i regionen. Till exempel fungerar det underleverantörsregister som utarbetats i samarbete med Keliber Oy nu en mötesplattform för planerade stora projekt och underleverantörer i regionen. I framtiden kommer stora projekt som genomförs i Karlebyregionen att kunna utnyttja portalen portalen på ett bättre sätt allt efter som medvetenheten om den ökar. Namnet på Biolit-projektet består av förleden bio och efterleden litium. Med bio-leden avses ett hållbart utnyttjande av förnybara naturresurser i Karlebyregionen. Bio-ordet omfattar även cirkulär ekonomi tillsammans med utnyttjandet av förnybara energikällor. Detta innebär till exempel att främja byggandet av en biogasanläggningen i Perho. DI Janne Keränen från universitetscentret Chydeniu anställdes i början av 2019 som projektarbetare. Han har den knowhow som behövs för att arbeta med det omfattande projektet. Tack vare sin forskarutbildningen har han en god kunskapsgrund för tekninsk förståelse för de ärenden som bereds inom Biolit-projektet. Biogas, som förekommer ofta i det nya regeringsprogrammet, vittnar också om att projektet är aktuellt. En temadag under 2020 började sammanställas kring biogastemat. Nätverkandet inom ramen för projektet, till exempel deltagandet i World BioEconomy-forumet, var till stor hjälp när det gällde att hitta talare. Tack vare de omfattande rapporterna om evenemangen har anställda på KOSEK kunnat dra nytta av information som vanligtvis endast ges till dem som är på plats. Förutom att producera information har projektet naturligtvis också eftersträvat konkreta åtgärder, till exempel genom att aktivt delta i arrangemangen för Kokkola Material Week. Projektledaren hade bland annat ansvaret för försäljning av platser till utställare. Dessutom har målen för Biolit-projektet genomförts till exempel genom att stötta Karleby stad i frågor som rör planeringen av Centralplan och Janssons åkrar. Biolit-projektet ordnade en anbudstävling för att förbättra de förslag som staden fick för att stödja planläggningen. Anbudstävlingen vanns av konsultföretaget FCG. Biolit-projektet kommer i fortsättningen att fokusera på att organisera evenemang som Biogasdagen, låta utföra lämpliga utredningsarbeten samt på företagsutveckling, som hör till KOSEKs kärnverksamhet.

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

27


Tuloslaskelma / Resultaträkning 31.12.2019 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO)

2019 2018 867 522,30 322 310,76 -97 778,24 -774 543,39 -3 189,90 -314 364,03

1 358 570,96 427 126,11 -349 588,10 -975 513,87 -4 253,20 -456 803,42

OMSÄTTNING Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader

-42,50

-461,52

Rörelsevinst (-förlust)

Rahoitustuotot ja kulut 42,49 450,99 Finansiella intäkter och kostnader Voitto (-tappio) ennen tilinpäätössiirtoja -0,01 -10,53 Vinst (-förlust) före bokslutsdispositioner ja veroja och skatter Tuloverot 0,00 -42,20 Direkta skatter TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) -0,01 -52,73 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (-FÖRLUST)

28

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019


Tase / Balansräkning 31.12.2019 VASTAAVAA

2019

2018 AKTIVA

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet 9 569,69 12 759,59 Sijoitukset 527 946,26 441 080,02 Pysyvät vastaavat yhteensä 537 515,95 453 839,61

BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Placeringar Bestående aktiva

VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset yhteensä 189 848,70 212 982,93 Rahat ja pankkisaamiset 998 910,36 866 543,05

RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kassa och bank

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

RÖRLIGA AKTIVA

1 188 759,06

1 079 525,98

VASTAAVAA 1 726 275,01 1 533 365,59 AKTIVA

VASTATTAVAA

2019

2018 PASSIVA

OMA PÄÄOMA EGET KAPITAL Osakepääoma 50 000,00 50 000,00 Aktiekapital SVOP-rahasto 386 551,13 361 262,74 SVOP-fond Edellisten tilikausien voitto (tappio) 18 396,08 18 448,81 Balanserad vinst (förlust) från tidigare räkenskapsperioder Tilikauden voitto (tappio) -0,01 -52,73 Räkenskapsperiodens vinst (-förlust) Oma pääoma yhteensä 454 947,20 429 658,82 Eget kapital VIERAS PÄÄOMA FRÄMMANDE KAPITAL Lyhytaikainen yhteensä 1 271 327,81 1 103 706,77 Kortfristiga Vieras pääoma yhteensä 1 271 327,81 1 103 706,77 Främmande kapital VASTATTAVAA 1 726 275,01 1 533 365,59 PASSIVA

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

29


KOSEK on koordinoiva asiantuntija

KOSEK är en samordnande expert

K

K

okkolanseudun Kehitys Oy, KOSEK on 19.9.2002 perustettu, Kokkolan kaupungin ja Perhon kunnan (1.1.2019 alkaen) omistama kehitysyhtiö. KOSEK vastaa Kokkolan elinkeino-ohjelman toteuttamisesta ja yritysten tarvitsemista palveluista. KOSEK kehittää alueen yrityksiä ja toimialoja, edistää kansainvälisyyttä sekä palvelee omistajanvaihdoksissa. Tuemme yrityksiä kasvussa ja investoinneissa uusien työpaikkojen luomiseksi. Viestimme Kokkolan vahvuuksista yritysten sijoittumispaikkana ja liiketoimintaympäristönä. Toimimme yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja TE-palveluiden kanssa osaavan henkilöstön saamiseksi ja monipuolisen koulutuksen tarjoamiseksi. KOSEK palvelee ja kehittää yrityksiä ja aluettamme, ja alueen yrityksille neuvontapalvelut ovat maksuttomia. Laajat verkostomme mahdollistavat monipuolisen kontaktipinnan alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

30

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2019

arlebynejdens Utveckling Ab, KOSEK grundades 19.9.2002 och är ett utvecklingsbolag som ägs av Karleby stad och Perho kommun (från och med 1.1.2019). KOSEK ansvarar för att genomföra Karlebys näringsprogram och för de tjänster som företagen behöver. KOSEK utvecklar företagen och branscherna i regionen, främjar internationalisering och betjänar vid ägarbyten. Vi stöder företag i tillväxt och investeringar för att skapa nya arbetstillfällen. Vi kommunicerar om Karlebys styrkor som placeringsort och affärsmiljö för företag. Vi samarbetar med utbildningsorganisationer och arbets- och näringstjänsterna för att få kunnig personal och för att erbjuda mångsidig utbildning. KOSEK betjänar och utvecklar företag och vår region, och rådgivningstjänsterna är avgiftsfria för företagen. Våra omfattande nätverk möjliggör en mångsidig kontaktyta regionalt, nationellt och internationellt.


Hallituksen jäsenet vuonna 2019 Styrelsemedlemmar år 2019 Jonne Sandberg puheenjohtaja, ordförande Sari Innanen varapuheenjohtaja, viceordförande John Hagnäs Kajsa Kouvo Mauri Salo Vesa Pihlajamaa Johanna Paloranta Janne Jukkola 1.4.2019 alkaen Vesa Pihlajamaa puheenjohtaja, ordförande Sari Innanen varapuheenjohtaja, viceordförande Olli Lindqvist Eija Pienimäki Johanna Paloranta Janne Jukkola Linda Boberg-Santala Mauri Salo Lauri Laajala

KOSEKin toimitusjohtaja Verkställande direktör för KOSEK KOSEKin toimitusjohtajana 1.9.2014 lähtien on toiminut Anne Pesola. Anne Pesola har varit verkställande direktör för KOSEK sedan 1.9.2014.

KOSEKin henkilöstö 2019 • KOSEKs personal 2019 YRITYSKEHITTÄMINEN FÖRETAGSUTVECKLING Ole Gustafsson Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare

Reija Harlamow Projektipäällikkö/ Projektchef

Sabina Storbacka Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare

Janne Keränen Projektipäällikkö/ Projektchef

Sami Viljanen Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare

Niina Hämäläinen Yrityskoordinaattori (30.9.2019 saakka) Företagskoordinator (t.o.m. 30.9.2019)

Pekka Pohjola Yrityskehittäjä, Teknologia-asiantuntija/ Företagsutvecklare Teknologiexpert

HALLINTO FÖRVALTNING

Reijo Kinnunen Yrityskehittäjä/ Företagsutvecklare

Leila Pirttimäki Taloussihteeri/ Ekonomisekreterare

Anne Koskinen Yritysneuvoja/ Företagsrådgivare Perho

Johanna Haikola Viestintäkoordinaattori/ Kommunikationskoordinator

Mari Keiski Projektipäällikkö/ Projektchef

Marjo Rahikka Hankekoordinaattori/ Projektkoordinator

KOSEK ÅRSBERÄTTELSE 2019

31


KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY KARLEBYNEJDENS UTVECKLING AB

FRISTYLE • 2020

Ristirannankatu 1 Ristrandsgatan 67100 Kokkola - Karleby Puh./Tfn. (06) 824 3400 info@kosek.fi www.kosek.fi