Page 42

KOSEK uudisti kotisivut ja graafisen ilmeensä

KOSEK förnyade sina webbsidor och sin grafiska profil

K

F

OSEKin ja Kokkolan Matkailun toimintojen yhdistyminen tarjosi sopivan ajankohdan uudistaa sekä KOSEKin graafinen ilme että kotisivujen ulkoasu ja sisältö. Kokkolan Matkailu uusi onnistuneesti hieman aikaisemmin Visit Kokkolan ilmeen ja olikin luontevaa, että KOSEKin uudistus noudattelisi samoja linjauksia. Tehtävää ryhtyi hoitamaan Visit Kokkolan visuaalisen ilmeen toteuttanut graafinen suunnittelija Elina Warsta. Warsta haki KOSEKin ilmeeseen selkeyttä, keveyttä, modernimpaa otetta ja raikkautta. KOSEKin ja Visit Kokkolan visuaaliset maailmat lähentyivät toisiaan mutta kuitenkin niin, että molemmat säilyttivät omat brändinsä. KOSEKin uusi tunnus muodostuu kahden K:n merkistä ja tekstiosasta. Se on ryhdikäs ja klassisen dynaaminen. Merkki luo mielikuvan yhteistyöstä, fokuksesta ja verkostoitumisesta. KOSEKin kotisivut ovat nyt modernimmat ja responsiiviset, eli kaikilla päätelaitteilla toimivat, ja KOSEKin uusi ilme näkyy luonnollisesti kotisivuillakin. Tärkeä lähtökohta kotisivu-uudistusta suunniteltaessa oli käyttäjäystävällisyys. Yhteystiedot löytyvät helposti useista kohdista. Sen lisäksi palvelut yrityksille ja hankkeille on nostettu selkeästi esille, samoin kuin linkitykset Visit Kokkola- ja Invest in Kokkola-sivustoille. Työkalupakista löytyy muun muassa yritysrekisteri, minkä lisäksi pakkiin on koottu yritysten usein tarvitsemaa tietoa muun muassa kaupungin pienhankinnoista, toimitiloista sekä kuntarahoituksesta. Hankkeet ovat aikaisempaa selkeämmin esillä nostoina etusivulla, kuten myös tuoreimmat uutiset ja suositut kuukauden yritysjutut. Graafinen uudistus jatkuu siten, että seuraavaksi uuden ilmeen saavat lomakkeet ja kirjekuoret.

42

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2015

örenandet av KOSEKs och Karleby Turisms funktioner innebar en lämplig tidpunkt att förnya både KOSEKs grafiska profil och webbsidornas utseende och innehåll. Lite tidigare förnyade Karleby Turism framgångsrikt Visit Kokkolas profil och det föll sig även naturligt att KOSEKs förnyelse skulle följa samma linjer. Grafiska designern Elina Warsta som har förverkligat Visit Kokkolas visuella uttryck tog itu med uppdraget. Warsta strävade efter att göra KOSEKs profil tydlig, lätt och fräsch samt att ge den ett modernare grepp. KOSEKs och Karleby Turism visuella världar närmade sig varandra dock så att båda bevarade sitt eget varumärke. KOSEKs nya logo utformas av två K:n och en textdel. Den är stram och klassiskt dynamisk. Logon ger ett intryck av samarbete, fokus och nätverkande. KOSEKs webbsidor är nu modernare och mera responsiva, det vill säga de fungerar i alla terminaler, och KOSEKS nya profil syns naturligtvis även på webbsidorna. Användarvänligheten var en viktig utgångspunkt vid planeringen av förnyelsen av webbsidorna. Kontaktuppgifterna hittas lätt på flera platser. Dessutom har tjänsterna för företag och projekt lyfts tydligt fram och likaså länkarna till webbsidorna Visit Kokkola och Invest in Kokkola. I avsnittet verktyg finns bland annat ett företagsregister, och dessutom har man i avsnittet samlat sådan information som företagen ofta behöver bland annat om små upphandlingar i Karleby, verksamhetslokaler och kommunfinansiering. Projekten finns tydligare framlyfta på framsidan än tidigare, liksom även de färskaste nyheterna och de populära artiklarna månadens företag. Den grafiska förnyelsen fortsätter på så sätt att blanketter och kuvert står näst i tur att få en ny grafisk profil.

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement