Page 10

KOSEKin käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin • KOSEKs besök enligt typ av aktör Yritys/Företag Toimija/Aktör Projekti/Projekt Omistaja/Ägare

KUVIO 2. KOSEKin käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin. Toimijalla tarkoitetaan alueen muita kehittäjäorganisaatioita ja KOSEKin yhteistyöorganisaatioita. Omistajalla tarkoitetaan KOSEKin omistajakuntaa eli Kokkolan kaupunkia. Toimija/Aktör

Käynnit/Besök 2015

%

FIGUR 2. KOSEKs besök enligt typ av aktör. Med aktör avses övriga utvecklingsorganisationer i området och KOSEKs samarbetsorganisationer. Med ägare avses KOSEKs ägarkommun, staden Karleby. Käynnit/Besök 2014

%

Tuntia/Timmar 2015

%

Yritys/Företag

1064 76,8 744 71,5 1922 63,4

Toimija/Aktör

259 18,7 225 21,6 839,5 27,7

Projekti/Projekt

37 2,7 61 5,9 213,5 7

Omistaja/Ägare

25 1,8 11 1,1 56,5 1,9

Yhteensä/Sammanlagt 1385 1041 3031,5

TAULUKKO 2. KOSEKin käyntien kohdentuminen toimijatyypeittäin kappalemäärinä ja prosentteina. Mukana tuntimäärät vuodelta 2015.

10

KOSEK VUOSIKERTOMUS 2015

TABELL 2. KOSEKs besök enligt typ av aktör i antal och procent. Antalet timmar år 2015 ingår.

Profile for Fristyle

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Kosek vuosikertomus 2015  

Kokkolanseudun kehitys Vuosikertomus 2015

Profile for fristyle
Advertisement