Velkommen til Dansk Friskoleforening

Page 1

Velkommen til Dansk Friskoleforening


Velkommen til Dansk Friskoleforening Dansk Friskoleforening er interesseorganisation for frie grundskoler fordelt over hele landet. Som forælder, ansat eller skolekredsmedlem på én af vores medlemsskoler er du automatisk medlem af foreningen. Du kan benytte dig af rådgivningen i Friskolernes Hus, som er foreningens sekretariat, samt deltage i de kurser, konferencer og temadage, vi udbyder. Desuden har du stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling. Initiativgrupper, der ønsker at etablere en fri grundskole, kan i opstartsfasen gratis benytte sig af Dansk Friskoleforenings hjælp og rådgivning. Dansk Friskoleforening ledes af en styrelse på 11 medlemmer, som arbejder på at styrke de overordnede vilkår for friskolerne i Danmark og sørger for en tæt kontakt til politikere og ministerier på Christiansborg. Vi er en skoleformsforening med noget på hjerte. Derfor deltager vi aktivt i debatten om samfundets udvikling og morgendagens skole. Du kan følge med i vores arbejde for friskolerne i Danmark på www.friskoler.dk, på Facebook samt Twitter ligesom du altid er velkommen til at kontakte Friskolernes Hus på 62 61 30 13. I denne folder kan du få et indblik i, hvad Dansk Friskoleforening repræsenterer, fakta om friskoler, andres erfaringer med at »danne kreds« om en fri grundskole, og hvad vi kan tilbyde dig som medlem. Velkommen til Dansk Friskoleforening!

Peter Bendix Pedersen Formand


Hvad er en fri grundskole? En hyldest til mangfoldigheden

I Danmark har vi undervisningspligt men ikke skolepligt. Det betyder, at forældre har ret til at vælge præcis den undervisning for deres barn, som de finder er i overensstemmelse med deres personlige værdier. Den frihed er baggrunden for, at vi i Danmark har mere end 500 frie grundskoler, som alle har hver deres særpræg og tilsammen er udtryk for stor mangfoldighed. Paletten af frie grundskoler rummer blandt andet friskoler, privatskoler, kristne skoler, lilleskoler, katolske skoler, Rudolf Steiner skoler, internationale skoler, skoler med flersprogede elever og mange andre. De frie grundskoler støttes økonomisk af staten og er udtryk for en fornem dansk, demokratisk tradition for beskyttelse af mindretallet og en beskyttelse af forældrenes ret til at kunne bestemme deres børns opdragelse, dannelse og undervisning.

Det handler om fællesskab og frihed

Friskoletraditionen i Danmark er groet nedefra i mere end 150 år. Det hele begyndte med de græsrodsbevægelser, der skød op fra midten af 1800-tallet og kom til at omforme det danske samfund. Ud af det frie initiativ opstod der blandt andet valgmenigheder, andelsmejerier og -slagterier, brugsforeninger, forsamlingshuse, højskoler og friskoler. Fællesnæveren var det folkelige, som rummer to centrale værdier, nemlig fællesskab og frihed. Det er også i dag kernen i de frie skolers selvforståelse. Den første egentlige friskole blev etableret i 1852 i Dalby på Fyn af Chresten Kold, som var påvirket af N.F.S. Grundtvigs skoletanker. Kold var i sin levetid direkte involveret i oprettelse af cirka 100 friskoler på Fyn og Sjælland og hans tanker om skole og undervisning har været en inspirationskilde lige siden. I 1850 skrev han en lille afhandling »Om Børneskolen«, hvori han beskrev sine skoletanker. Kolds tanker forekommer stadig udfordrende og er fortsat udtryk for et markant modstykke til den gængse opfattelse af, hvad skolen er og skal.

»Undervisning bør danne og beånde. Den må tage hensyn til børnene og navnlig til, hvad der rigtig fornøjer dem, glæder og opløfter dem, og hvad der finder indgang hos dem. Selv det aller ubetydeligste, der virkelig modtages, har mere dannende kraft i sig end store masser af det allernyttigste og klogeste, der bliver påtvunget og altså kun kommer udenpå« (Chresten Kold, Om Børneskolen, 1850)

Dansk Friskoleforening rummer bredt

Dansk Friskoleforenings medlemsskoler repræsenterer en bred vifte af pædagogiske, ideologiske og religiøse livsanskuelser og rummer derfor grundtvig-koldske friskoler, pædagogisk definerede skoler, skoler med baggrund i frikirker, flersprogede friskoler, Rudolf Steiner skoler, friskoler med baggrund i lukkede folkeskoler og atter friskoler, der vanskeligt lader sig kategorisere. Dansk Friskoleforening ønsker at værne om denne mangfoldighed. Foreningen blev stiftet i 1886 og er i bred forstand interesseorganisation for medlemsskoler fordelt over hele landet. Antallet af medlemsskoler udgør cirka halvdelen af de frie grundskoler i Danmark. Dansk Friskoleforenings øverste ledelse varetages af 11 politisk valgte styrelsesmedlemmer, heriblandt formanden, som varetager politiske og strategiske opgaver. Friskolernes Hus er foreningens skolepolitiske sekretariat, som varetager rådgivningsfunktioner og administrative opgaver over for medlemmerne. Konsulenterne i Friskolernes Hus yder gratis rådgivning til skoler i hele etableringsfasen.

Dansk Friskoleforenings formål:

• At styrke og fremme fællesskabet og samarbejdet mellem de danske friskoler.

• At værne om hjemmenes ret og indflydelse i skolespørgsmål.

• At arbejde for de bedst mulige vilkår for at oprette og drive friskoler i Danmark.


4

Velkommen til Dansk Friskoleforening

Et særligt medlemsbegreb

Enhver skole, der vedkender sig Dansk Friskoleforenings formål og vedtægt, kan optages i foreningen. Foreningens medlemmer er således skoler og enkeltmedlemmer. Dansk Friskoleforenings medlemsbegreb er særegent, idet både ansatte, forældre og skolekredsmedlemmer automatisk er medlemmer via skolen. Dermed er Dansk Friskoleforening til forskel for andre frie skoleforeninger ikke en forening for udvalgte grupper bag skolevirksomheden, men en forening for hele kredsen om en friskole. Medlemsskabet udmønter sig konkret i stemmeret ved Dansk Friskoleforenings årlige generalforsamling og muligheden for at gøre brug af rådgivningen i Friskolernes Hus samt deltage i foreningens regionale møder, kurser, temadage, konferencer m.v.

Bestyrelsen er skolens øverste myndighed

En fri grundskole drives af en bestyrelse, der udgør skolens øverste myndighed. De fleste skoler vælger bestyrelser på den årlige generalforsamling, og på hovedparten af skolerne består bestyrelsen helt eller delvist af forældre. Skolens bestyrelse ansætter og afskediger skolelederen og de øvrige ansatte. Skolelederen har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse. Frie grundskoler underviser elever på samme alderstrin som folkeskolen, men er selvejende institutioner. De frie grundskoler virker alle under samme lov, nemlig »Lov om friskoler og private grundskoler« - i daglig tale »friskoleloven«. Skolernes selveje betyder, at ingen kan få personligt økonomisk udbytte af skolens drift. Et eventuelt overskud af driften bliver i skolens kasse og skal forvaltes efter skolens formål.

Forældrenes skole!

Friskolelovgivningen er baseret på forældrenes grundlovssikrede ret til at tage ansvar for deres børns undervisning. Forældrene har derfor pligt til at føre tilsyn med skolens drift, herunder undervisningen. Med ansvaret følger sædvanligvis også en pligt til aktiv involvering. På de fleste friskoler er der tradition for, at forældrene på forskellig vis bidrager til skolelivet. Det indebærer også forventninger om konkret arbejdskraft til ombygninger, vedligeholdelse, medhjælp ved musicals, teaterforestillinger og lignende. På 9 ud af 10 friskoler yder forældrene frivillig arbejdskraft. En tredjedel af friskolerne stiller også krav om en eller flere obligatoriske forældrearbejdsdage i løbet af skoleåret. Samlet set betyder dette, at udgifterne på den enkelte skole holdes nede, og en sidegevinst er nok også, at skolen i væsentlig grad opleves som et fælles anliggende.

Kredsen om skolen Skolekreds

Forældrekreds

I centrum for skolen står:

W³gc VchViiZ WZhingZahZ h`daZaZYZg

:ki# W³gcZ]VkZ$ kj\\ZhijZ

Evt. hi³iiZ[dgZc^c\


Økonomi

De frie grundskolers statstilskud svarer til en procentdel af driftsudgiften til folkeskolens centrale virksomhed (pt. 71 procent). Hertil kommer bygnings- og fripladstilskud. Af den årlige finanslovsbevilling fratages et beløb til specialundervisning, inklusion, vikardækning og lærernes efter- og videreuddannelse og andre øremærkede, mindre puljer. Disse puljer afsættes som en solidarisk »forsikringsordning« mellem de frie grundskoleforeninger. De resterende midler fordeles derefter med udgangspunkt i tre fordelingsprincipper:

1. Skolestørrelse (mindre skoler modtager forholdsvis mere i tilskud end store skoler)

2. Regionaliseringsfaktoren (tillæg til skoler i visse områder af landet)

3. Elevfaktoren (elever på 13 år og derover modtager mere i tilskud end øvrige elever)

Tilskuddet bliver konkret givet som et grundtilskud, fællesudgiftstilskud og et undervisningstilskud. På Dansk Friskoleforenings medlemsskoler kommer cirka 20 procent af indtægterne fra forældrebetaling og indtægter i forbindelse med loppemarkeder, cykelløb og andre arrangementer på skolen.

Tilsynet på friskolerne

Når undervisningen skal leve op til lovgivningen, vil det sige, at den skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. “Stå mål med kravet“ betyder, at elever, der forlader 9. klasse på en fri grundskole, skal have modtaget en undervisning, som giver dem de samme muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet, som hvis de havde gået i folkeskolen.

Forældrekredsen er forpligtet til i fællesskab at føre tilsyn med skolens drift, herunder undervisningen. Hvordan dette præcist skal ske, beslutter forældrekredsen på hver enkelt skole. Forældrekredsen og skolens bestyrelse skal desuden træffe beslutning om, hvorvidt skolens tilsyn skal varetages af en eller flere eksterne certificerede tilsynsførende eller ved en omfattende »selvevaluering«. Tilsynserklæringen eller alternativt selvevalueringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Undervisningsministeriet fører desuden – via Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen – et overordnet tilsyn med undervisningen på de frie grundskoler. Der er to former for ministerielle tilsyn: »Det almindelige tilsyn«, som omfatter screening af karakterer samt stikprøvekontrol af skolernes hjemmesider. Desuden »Skærpet tilsyn«, som er et omfattende tilsyn, hvor styrelsen blandt andet observerer undervisningen. I sidste instans kan et skærpet tilsyn ende med, at friskolen fratages retten til at være en fri grundskole.

Den røde tråd i børnelivet

Frie grundskoler har lovhjemmel til at etablere børnehaver og vuggestuer. Interessen for at skabe denne røde tråd mellem daginstitution og skole har lange traditioner i den frie grundskoleverden. Det giver god mening at sikre overgangene fra en institutionstype til en anden, ligesom det er værdifuldt, at søskendebørn går i den samme institution – på tværs af alder og på tværs af institutionstype. I Dansk Friskoleforening har 33 procent af medlemsskolerne egen børnehave – og antallet er støt stigende. Et stigende antal friskoler etablerer også vuggestuer.


6

Velkommen til Dansk Friskoleforening

“Man skal turde tro på det” Den løse snak over hækken om et alternativt skoletilbud i Jelling har taget form som en populær friskole

En klar stemme skærer igennem den ivrigt summende børneflok rundt om det store bord med legoklodser: “Det vigtigste er menneskene!” De andre børn bifalder og Henrik Ottosen, næstformand i Jelling Friskoles bestyrelse, smiler. Han sidder sammen med nogle af børnene i indskolingsgruppen og bygger en skole af legoklodser. Og legomennesker, forstås. Fantastiske rammer

Oprindeligt har der dog ikke været behov for at bygge en fysisk skole. Jelling Friskole lejer sig nemlig ind i en tom undervisningsfløj hos lærer- og pædagoguddannelsen i Jelling, UCL. Det giver fordele for begge parter. ”Det er helt fantastisk, at vi kan være her, og det betyder også, at vi har let adgang til faglokaler som hjemkundskab, fysik og den slags. Samtidig får vi tit besøg af lærerstuderende, som kommer med nye input eller skal ”låne” en klasse til at prøve en ny metode af,” fortæller Henrik Ottosen. At gå til friskole

Henrik Ottosen kalder sit bestyrelsesengagement for “at gå til friskole” - ligesom nogen går til badminton eller italiensk. For det kræver et par aftener om ugen. Selv har han ingen børn på skolen, men besøger den ofte. Han er læreruddannet, arbejder som underviser på læreruddannelsen og har efter eget udsagn altid haft en iværksætter i maven. “Inden vi nåede til at trykke på startknappen, kom der et punkt, hvor vi måtte kigge hinanden dybt i øjnene for at afgøre, om vi turde tro på det. For i opstartsfasen er det virkelig svært at vurdere, hvor mange forældre, der reelt melder deres børn ind. Mange vil gerne lige vente og se, om det bliver til noget. Men hvis alle gør det, så kuldsejler projektet jo,” siger næstformanden og understreger, at den moralske og økonomiske opbakning fra lokalsamfundet altid har været der. Det samme har støtten fra Dansk Friskoleforening, som hurtigt var på banen med en startpakke og konsulentbistand. I dag nyder skolens bestyrelse stadig godt af foreningens ekspertise, og det samme gør skolelederen, Brian Salomonsen, som indgår i et netværk med andre skoleledere i foreningen. En vigtig del af demokratiet

“Den indbyggede ret, danske forældre har til at starte en friskole med statsstøtte i ryggen, er en vigtig del af

demokratiet,” slår Henrik Ottosen fast. “Det giver en mangfoldighed blandt landets grundskoler, og det er godt, for ligesom børn er forskellige, bør skoletilbuddene også være det.” Men det tager tid og kræfter at bygge en friskole op – og det er en kæmpe tilfredsstillelse, når det lykkes. ”Et billede på hvor meget det kræver, så vi efter første skoledag det allerførste år”. Her berettede alle fra initiativgruppen, at de nærmest kollapsede, da de kom hjem. Nu var friskolen endelig født!” supplerer skoleleder Brian Salomonsen og fortæller, hvordan initiativgruppen i månederne forinden havde bredt vingerne ud, så flere nye hoveder blev inddraget i processen. Hermed sikrede de gruppen energi, dynamik og brede kompetencer. ”Det betyder, at vi nu har en stærk og velfunderet skole, som hviler på mange hænder. Vi er gået fra 50 til 97 elever på bare ét år – blandt andet fordi det pædagogiske fundament er solidt,” fortsætter han. Og hvad er det så for en skole, de har bygget op i Jelling?“ Vi er ikke en protestskole, men et alternativ til folkeskolen. Vi er en skole, som er blevet til ud fra en optagethed af friskoletanken. Vi uddanner verdensborgere gennem grundværdier som glæde, kompetencer og fællesskab,” slutter Henrik Ottosen.

Henrik Ottosen Næstformand på Jelling Friskole

Jelling Friskole uddanner verdensborgere med afsæt i glæde, kompetencer og fællesskab Etableret i august 2013 Elever: 97 i august 2014 Bor i lejede lokaler hos UCL i Jelling


“Vi vil hellere være sammen med børnene!” Med hjælp fra Dansk Friskoleforening kan personalet på Løgumkloster Friskole prioritere undervisningen

Løgumkloster Friskole er med sine 27 år på bagen efterhånden en fast forankret del af den sønderjyske provinsby – til trods for, at skolen hverken er en kristen friskole eller en tysk mindretalsskole, som det ellers er mest almindeligt på de kanter. “Vi synes selv, vi er en helt almindelig skole, men alligevel stikker vi lidt ud på flere punkter,” fortæller viceskoleleder og lærer i Store klassen, Annette Sommer. Et eksempel er klassekvotienten på 8-10 børn pr. årgang, som har samlæsning i tre klasser med tre årgange i hver. Et andet eksempel er de mange traditioner, som skolen holder i hævd: Teater i december, en årlig fælles lejrtur for lærere, børn og forældre foruden en særlig klassetur, for blot at nævne nogle. “I sin tid blev skolen stiftet af forældre, som oplevede et behov for en mindre skole – og gerne en skole med bevidste værdier,” siger Annette Sommer. Og sådan er det blevet.

I forhold til møder og kurser er Løgumkloster Friskoles voksne flittige brugere af Dansk Friskoleforenings tilbud: “Ud over fællesmødet og forskellige relevante småkurser har vi – både lærere og forældrerepræsentanter – også efterhånden fået tradition for at være med på Dansk Friskoleforenings årlige generalforsamling,” slutter Annette Sommer.

Et forpligtende fællesskab

Når lærerkollegiet på Løgumkloster Friskole hvert år drager af sted i samlet flok til Dansk Friskoleforenings kursus, »frie skolers fællesmøde«, er det et billede på skolens vigtigste værdi: Det forpligtende fællesskab. For selvfølgelig gør lærerne da dét sammen, og selvfølgelig passer frivillige forældre da skolen imens! “Det giver en fælleskollegial oplevelse at gøre noget sammen, som ikke har noget konkret med hverdagen at gøre, og vi får mulighed for at se nye vinkler på gamle problemstillinger,” fortæller Annette Sommer om fællesmødet. Faglige input og lettere administration

I det hele taget bruger skolen Dansk Friskoleforening meget i løbet af et skoleår. “I disse år ændrer tingene sig meget hurtigt, men friskoleforeningen hjælper os til at være opdaterede på love, deadlines og nye regler, som skal implementeres. Og det er dejligt, for vi vil hellere bruge tiden sammen med børnene,” slår Annette Sommer fast, selvom hun stadig synes, at administrationen fylder rigeligt. Det næste, hun har tænkt sig at søge sparring om, er Ungdommens Uddannelsesvejledning, og hvordan hun og kollegerne kan forholde sig til karakterkravet, når løbende karaktergivning strider imod skolens værdigrundlag.

Annette Sommer Viceskoleleder på Løgumkloster Friskole

Løgumkloster Friskole samler børn og voksne i et forpligtende fællesskab af ligeværdighed og medleven Etableret i august 1987 Elever: 79 i august 2014 Bor i et nedlagt hotel samt et byhus i Løgumkloster


SKAL I ANSÆTTE? ?

– få alle e fordelene ved en n aftale fo or pædagoger 4 go g de grund n e ti nd til at vær ære me m d på å aftalen: 1. Aftalen sikre rerr et gen nnems skuelig gt grundlag forr de løn- og an nsæ sætt ttel else lsessm smæs æsssige villkår 2. Aftalen en underst støt øttte øt ter ordned ede forrhold på sko ed ko ole en 3. Aft fta alen ska kabe ka ber en att be ttrakt t ktiv iv sko kole le, SFO og g/e /ellle lle err dag ginstitutio io on for pæ pæd dagoger 4. Aftalen sikrer ensartede vilk lk kår år i for o ho old d till and ndre e friisk skol oler err.

Hør mere om aftalen og din skoles muligheder Kontakt: Søren Thorning Andersen (BUPL), sta@bupl.dk, telefon: 3546 5194 bupl.dk/slok


“Man får et kærlighedsforhold til projektet” Mangel på modersmålsundervisning fik en gruppe forældre med muslimsk baggrund til at etablere Vejle Privatskole

“Jeg plejer at sige, at børn er genier, hvis de kan forstå opgaven. Og det var tit et problem for nogle af vores større børn,” lyder det fra Ahmet Incikli, skoleleder på Vejle Privatskole, som er en multikulturel skole. Problemet var, at børnene tumlede med to forskellige sprog. Men det besluttede en gruppe forældre med indvandrerbaggrund sig for at lave om på, og i august 2013 startede børn af indtil videre 13 forskellige nationaliteter på skolen, hvor modersmålsundervisning er en fast del af undervisningen. En dejlig hobby

Forud var gået års planlægning og opstartsarbejde, der bragte arbejdsgruppen omkring Dansk Friskoleforening. “Friskoleforeningen sendte os en USB-nøgle med en slags køreplan – et væld af filer, der beskrev forskellige problemstillinger, vi ville blive stillet overfor, og hvilke muligheder vi havde for at løse dem,” fortæller Ahmet Incikli. I dag er arbejdsgruppen blevet til skolens bestyrelse. “Det er ikke nogen kaffeklub, vil jeg gerne understrege. Det kræver et godt team og en god indsats at etablere en skole, men det går hen og bliver en dejlig hobby, fordi man tænker på børnenes fremtid. Man får et kærlighedsforhold til projektet,” tilføjer Ahmet Incikli. Et af skolens mål er, at alle børn skal videre til en ungdomsuddannelse, og 60-70 procent af dem gerne til en videregående uddannelse herefter. ”Vi er så privilegerede her i Danmark, at det er helt vildt. Når vi og hundredevis af andre forældregrupper kan etablere vores egen friskole, er det med til at sikre børnenes muligheder i fremtiden,” siger skolelederen.

Ahmet Incikli Skoleleder på Vejle Privatskole

Væk med gæstearbejdermentaliteten

Hvert år rejser skolens ældste børn 3-4 dage til udlandet. Sidste år var de i Paris. “Vi stod og så på Eiffeltårnet og hørte om byggeriet, Gustave Eiffel og Verdensudstillingen. Pludselig udbrød en af drengene: “Hvis jeg lavede et pizzaria lige derovre, så ville jeg være millionær!” Det er præcis den form for gæstearbejdermentalitet, vi gerne vil have pillet ud af børnene: At de skal arbejde i et pizzaria og flytte til Tyrkiet, når de bliver gamle. Nej, de skal turde drømme om noget andet og tro på sig selv. Tro på, at de kan blive arkitekter, ingeniører eller hvad det nu kan være,” siger Ahmet Incikli.

Vejle Privatskole er en flersproget skole med fokus på kvalitet, identitet og samarbejde Blev etableret i august 2013 Elever: 115 i august 2014 Bor til leje i et nedlagt butikslokale i Vejle. Har købt byggegrund til fremtidigt byggeri


10

Velkommen til Dansk Friskoleforening

Hvad får jeg som medlem i Dansk Friskoleforening? Foreningens opgaver og ydelser •

Vi yder gratis rådgivning i etableringsfasen af en ny friskole eller børnehave/ vuggestue i tilknytning til skolen.

Friskolernes Hus udgiver en række vejledningsmaterialer, tilrettelægger kurser, temadage og konferencer.

Konsulenterne i Friskolernes Hus rådgiver om almene skole- spørgsmål, administration, personaleforhold, det daglige ledel- sesarbejde, lovgivning, vejledning til arbejdet i bestyrelsen, samarbejdet om skolen, skoleudvikling og meget andet.

Vi påtager os mæglingsopgaver, når der opstår personalesager eller mere generelle samarbejdsproblemer på en skole.

Såvel konsulenterne i Friskolernes Hus som styrelsesmedlem- merne har mulighed for at bidrage med oplæg på friskoler, der ønsker belysning af et særligt emne eller område.

Vi samarbejder med ministerier, faglige organisationer og andre frie grundskoleforeninger.

Vi er politisk kontaktled mellem Christiansborg og medlemmerne.

Vi blander os i medierne med indlæg, kommentarer og debat, der nuancerer skoledebatten i Danmark

Vi sørger for at orientere medlemmerne om relevante nyheder – blandt andet via faste nyhedsbreve, som er særligt målret- tet de forskellige medlemsgrupper.

Vi administrerer Friskolefonden, der støtter friskoler økonomisk, og Understøttelsesfonden, der blandt andet giver tilskud til efteruddannelse.

Vi udgiver friskolerelaterede bøger - blandt andet Dansk Skole- sangbog.

Foreningen har nedsat udvalg, der har fokus på pædagogik, kurser, kommunikation samt et forligsnævn.

Styrelsen understøtter netværksaktiviteter til gavn for fællesska- bet og sparringen mellem medlemsskolerne.

Foreningen henvender sig til hele medlemsgruppen: forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer.

Vi udgiver Friskolebladet.


Velkommen til Dansk Friskoleforening

11


DET ER KONGE MED EN FED LEGEPLADS Lad os udfordre jer nĂŚste gang I skal investere i udendørs legeredskaber eller aktiviteter til eleverne. Vi giver jer gerne gode rĂĽd, idĂŠer og attraktive priser – uforpligtende naturligvis!

HOPPEPUDER

LEGEPLADSER

Kontakt os pĂĽ 7525 4141 eller se mere pĂĽ blaabjergleg.dk

SPORT

!DU­FDKRD�NF�+­QHMF *NMS@JS�)H�RONQS�NF�E�DS�FNCS�SHKATC

)HĂ„RONQSĂ„ Ă„.QCQDSDKDENM Ă„ Ă„ Ă„ Ă„ Ă„ Ă„.QCQDE@W Ă„ Ă„ Ă„ Ă„ Ă„ Ă„DL@HK Ă„ONRS IHRONQS CJĂ„ Ă„VVV IHRONQS CJ


HAR JERES SKOLE MON DE RIGTIGE FORSIKRINGER? Med det eksklusive skoleforsikringsprogram fra Willis får I: • • • • • • • • • •

Forsikringsplan og forsikringspolitik Forsikringsudbud med 500 andre skoler Tilbudssammenligning og beslutningsoplæg Forsikringsoversigt Skadeforebyggelsesrapport Sikringsrapport Beredskabsplan Willis Stifinder; fra sygemelding til raskmelding Arbejdspladsvurdering 360 graders risikorådgivning

Læs mere på http://skoleinfo.willisweb.dk eller kontakt Kurt Henriksen på 88 13 94 82

Dansk Friskoleforening_annonce_190x125.indd 1

De Frie Skolers Indkøb

Spar tid på administrationen Nemt og effektivt Attraktive indkøbsaftaler Fordelagtig bonusordning Se mere på www.dfsi.dk

22-09-2014 16:51:32

Vi har i øjeblikket aftaler på følgende områder: Brandmateriel Brændstof til skole og dens medarbejdere Buskørsel (indhent tilbud fra forskellige vognmænd) El Forsikringer Sportstøj Fødevarer Tavler Hårde hvidevarer Tryksager Kaffe Træpiller Kaffe- og vandautomater Værktøj- og maskiner Kurser Køkkenartikler Køkkenudstyr Linned- og måtteservice Møbler Naturgas GRATIS Parkmaskiner OG Pensioner UFORPLIGTENDE Rejser Reklameartikler Rengøringsartikler Rådgivning kopimaskiner Skærmbriller


Friskolebladet er for forældre, ansatte og skolekredsmedlemmer i friskolerne: Reportager fra skolerne, pædagogisk inspiration, orientering, nyheder og debat. Prisen er fra 246 til 492 kr. om året afhængigt af abonnement: se www.friskolebladet.dk.

Gratis første år for nye skoler!

Få bladet direkte i postkassen 11 gange om året: Kontakt Birgitte Gram i Friskolernes Hus, Middelfartvej 77, 5466 Asperup. Tlf.: 62 61 30 13 eller mail: birgitte@friskoler.dk.

www.BrandtRevision.dk

BRANDT revision & rådgivning – af frie skoler... Vi elsker frie skoler, og kærligheden må være gengældt, da vi efterhånden reviderer og rådgiver mere end 60 skoler. Vi har over 50 års erfaring indenfor området, og vore dedikerede medarbejdere har meget tæt kontakt til ”vores” skoler, da en del af vores filosofi netop bygger på, at vi kommer ud på skolerne, så både skolen og vi får en tæt dialog og et rigtigt samarbejde.

Birger Hansen

Tina Dalsgaard Revisor

Reg. revisor

Gennem mange forløb med fødselshjælp til nye skoler, har vi opbygget et stort knowhow, og har I tanker om opstart af skole i jeres område, så kontakt os for et indledende møde det koster kun noget hvis skolen kommer i gang. Selvom vi har kontor på Mors, dækker vore skolekunder hele danmarkskortet, så hvis I vil opstarte en ny friskole, eller I ønsker andre øjne på jeres regnskab og en mere nærværende revisor – så kontakt: Limfjordsvej 42 | 7900 Nykøbing Mors | Tlf. 97 72 32 44 Løbende udvikling og næsten 60 års erfaring har gjort os til et af landets 10 største revisionsfirmaer – dog uden at miste jord- og lokalforbindelsen. Vi har kontorer i Thisted, Hurup Thy, Hanstholm, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Kolding, Fredericia, Esbjerg og Aarhus, hvor der beskæftiges tæt ved 190 medarbejdere, heraf 27 statsautoriserede revisorer og 11 registrerede revisorer. Gennem vort medlemskab af RevisorGruppen Danmark er vi medejere af Revitax, der er et af landets førende skatte- og momsrådgivningsfirmaer, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og it-rådgivning. Internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International.

THISTED | HURUP THY | HANSTHOLM | NYKØBING MORS | FJERRITSLEV | SKIVE | KOLDING | FREDERICIA | ESBJERG | AARHUSFriskolernes Danmarkskort

Vendsyssel Skallerup

Hjørring Ny Steiner

Hjørring Frederikshavn

Lørslev

Ingstrup

Bornholm

Jerslev-Østervrå Sæby Pr

Region Nordjylland Aabybro Vedsted

Hanstholm Klim Klitmøller

Ålborg

Vejlernes

Thisted

Hundborg Sønderhå

Bjergby

Egense

Haubro Landsbyskole

Skalllerup

Boddum-Ydby

Vaarst

Guldbæk

Skørbæk-Ejdrup

Sundby

Gregers Krabbe

Sønderup

Lødderup

København og Frederiksberg

Nr. Kongerslev-Komdrup

Hellum

Øster Jølby

Sydvestmors

Sydbornholms Pr.

Østskolen RSS

Lyngbjergård-skole

Vilsted

Sydthy

Mentiqa

Vokslev

Thorsted

Astrup

Ørding Thise Fjelsø

Rødding

Thyholm

Vindblæs

Hvilsom Hobro

Bjerregrav Bonnet

Udefriskolen Fjaltring

Skive

Ejsing

Resen

Langsø

Hjelm Hede

Struer

Viborg

Margretehe Reedtz

Bøvling

Holstebro

Hald Ege

Gudenådalens Vellev

Silkeborg

Hammerum

Grønbjerg Hover-Torsted

Studsgård

Gludsted

Hoven

A^kZih H`daZ AVcYhWnh`daZc

Den Moderne kulturelle Sk. Selam Lykke-sk RSS Århus

KonTiki Slotsparkens

Vejle P

Kalundborg

Kolding

Fænøsund Middelfart

Kolding Rødding Stepping Fole

Simmersted

Brøns-Rejsby

Busses

Region Fyn Roser Skolen

Vestermose

RingstedNy

Stige

Kertemindeegnens Al Salahiyah Sk. Kgl.Teat.Ballet-sk. Odense City Mentiqa Odense Aller Al-Salam RSS Odense Langtved Ådal-sk. Højby Frøbjerg-Orte Ferritslev Odense Nørre Lyndelse Sdr. Nærå Refsvindinge Glamsbjerg Nordskovens Den Nye Ringe Køng Broby Hjemly Ryslinge Svindinge Jordløse Rudme Gislev Haastrup Krarup Svendborg Oure Enghave-sk. Østerlund Egebjerg Øster Åby Oksbøl Svendborg Vester Skerninge Svenstrup Ollerup Eckersberg Midtals

Branderup Bedsted

Jejsing

Åbenrå

Sønderborg

Søgård

Kværs

Grænseegnens

Kristoffer Sk.

Roskilde Roskilde Pr.

Viby

Køge

Sydkystens Pr.

Ringsted

Vinde Helsinge

Trelleborg Forlev Helms

Kværkeby Ringsted Pr

Landsgrav

Herfølge Pr. Druestrup

Slagelse

Lille Egede

Skelbæk Hellested

Spjellerup

Næstved

Stevns

Friskolen af 2008

Region Sydjylland Løgumkloster

Vidar RSS Athene

Michael RSS

ROS Freds Sk. Holbæk Osted Den Demokratiske Freja Skolen Allindelille

Ubby

Sæby-Hallenslev

Fredericia

Gjendrup Vejen

Bramming

Nærum Pr.

Vallekilde-Hørve

Starreklinte Tømmerup

Fredericia Esbjerg

København

Høve Faarevejle

As Vejle F

Mejls-Orten-Tinghøj

RSS i Esbjerg

Al Irchad Sk.

Kvistgård RSS

Grejs

RSS i Vejle

Helsingør Pr.

Helsingør

Samsø

Randlev

Nr. Asmindrup

Vejle

Balle

£gZhjcYh >ciZgcVi# H`

Region Hovedstaden

Vestbirk

Odder Lille Margrethelyst

Karlskov Jelling

Filskov

Skovlund

KVca³hZ Eg#

7dgY^c\h ;g^h`daZ

?^ccV] >ci H#

Hedegård

Lyne Kvong Blåbjerg

HkVcZkZ_ Eg#

7_³gch >ci# H`daZ

@^aYZh`daZc

Nilen Pr.

RSS Skanderborg

Bakkelandet Tønning-Træden Klovborg

Uhre

Sønder Vium

H_²aaVcYh Eg#

6bV\Zgh >ci# H`#

>fgV Eg

Feldballe

Herborg Thorlund

HVa^m

6a FjYh H`daZ

>fWVa >ci H@

Århus

Fri Hestehave-sk.

HiZ^cZgh`daZc @W]#

6a =jYV H`daZc

=6N"H`daZc

Voldumegnens Hinnerup

Regnbue-sk.

RSS Silkeborg

Børneskolen (Skærgården)

Ølstrup Velling

Frijsendal

Lemming

Parkskolen

Herning

CdgY"KZhi Eg^kVih`#

6a"=^aVa H`daZc

;gZYZg^`hWZg\

Midtdjurs

Romalt

Mammen

Region MidtjyllandSahl

Herning

BVg^ZcYVa

6a =^`bV H`daZ

9>6 Eg^kVih`daZ Gjerrild-Bønnerup

Randers

Holstebro

Ballet-sk.

Sdr. Nissum

Mellerup

Fussingø-egnens

Vejrum-Viskum

6]^ >ci# HX]dda

Sværdborg Øster Egesborg RSS Vordingborg Møn Skovby

Tandslet Gråsten

Kassebølle Ærø

Krumsø

Region Sjælland Magleby

Dansk Friskoleforening Friskolernes Hus Middelfartvej 77, Båring 5466 Asperup df@friskoler.dk 62 61 30 13 www.friskoler.dk www.twitter.com/friskoler www.facebook.com/danskfriskoleforening Layout og grafisk design: Lee Storm design