Page 1

Copyright Nevnden for Frimurerisk Forskning og Opplysning

Nr. 3

-

1990

REDAKTORZ PER GLAD

42. hrg.

Professor, Doctor Medicinae Ola Knutrud Den Norske Frimurerordens Stormester og Hoyeste Styrer.


ORDENENS NYE STORMESTER:

(Mitte jeg makte A vrcre

et samlingspunkD)

Fra venstre: Ordens Mester

i Die Grosse Landesloge

der Freimaurer von Deutschland Hartwig Inhmann, StorFrimurare Orden Gustaf Piehl, Den Norske Frimurerordens Stormester Ola Knutntd, tidligere Stormester i Den Norske Fimurerorden Bemhard Paus, Stormester i Den Danske Frimurerorden Erik F. mesterens Prokurator i Svmska

Qvist og Stormester

i Dm

Islandske Frimurerordm

Indidi

Pdlsson. (Foto: Sturlason).

31. mai 1990 blefolgende rundskrivelse sendt samtlige loger, deputasjonsloger og broderforeninger:

<Herved meddeles at Den Norske Frimurerordens Stormester og Hoyeste Styrer, Bernhard Paus, Doctor Medisinae, Ridder av St. Olavs Orden, Ridder av Kong Carl Xlil's Orden m.m. har snsket d tekke seg tilbake fra sin hoye og krevende kall. I valgmste, avholdt 29. mai d.d. valgtes med overveldendeJlertall den Hst. Oppl. Broder, professor, Doctor Medisinae, Ridder av St. Olavs Orden m.m. Ola Knutrud til vdr Stormester og Hoyeste Styrer.> DEN NYE STORMESTER er fsdt 5. mars 1919 og ble opptatt i St. Johanneslogen St. Halvard 14. desember 1948. Han ble adoptert i St.Olaus t.d.t. Roser 2J. oktober 1954 og gikk allerede samme host inn i embeaitotlegiet, hvor han har virket som Vik. A.B.B., Vik. F.B.B.., 50

Del. M., Dep.M. og til slutt i Aren e 1972-73 fungert som O.M. Han ble medlem av Logedirektoriet fta 1. juli 1970 og har hatt

i Landslogen. 14. mars fikk han XI grad og ble samme 6r

en rekke embeder L972

utnevnt

til

som O.B.F.

St.I., derefter fulgte embedene julil973, O.St.Mk. 1. juliL977,

1.


O.S.B. 1. juli 1980 og Stormesterens Proku-

rator 15. mai

1984.

Som S.M.P. og Ordforende Mester i Den Norske Store Landsloge var han Stormesterens n&nneste medarbeider og stottespil-

ler i en travel og ekspansiv periode for

vir

Orden. Det kan trygt slies fast at br. Ola Knutrud gin til sitt nye, krevende kall med de beste forutsetninger.

INSTALLASJONEN fant sted 9. juni da br. Bernhard Paus for siste gang f,pnet en sammenkomst avVII

grad

i

nrervrer av

innen- og

uten-

landske deltagere som

fylte Kapitelsalen til siste plass. Aftenens recipiender ble efter Apningen fsrt inn og fikk en pause i opptagelsen for h bivine den hoytidelige begivenhet. Det gjorde et gripende inntrykk pf, Et brodertig hdndtrykk mellom den nye og denfratrddte Stormester. (Foto: Sturlason)alle tilstedev&rende da Bernhard Paus tok av seg Stormesterkjeden som han si verdig innsatsvilje og ditt initiativ preger hele var hadde bf,ret i 21 6r og la den om sin efter- Orden. A takke for en innsats av denne folgers skuldre. Installasjonen ble gjen- kvalitet og denne kvantitet er ikke mulig. nomfort efter der vakre rituale og den nye Heldigvis er forholdet gjensidig - gleden Stormester ledet resten av sammenkomsten. ved arbeidet har vrert din lonn. O.S.M. siterte Vilhelm Krag: <<Hvad gjelder vel minne i skrift og ord, ner bare det EN EPOKE ER OVER gror i ditt plogjerns spor)). Henvendt til han da Knutrud, uttalte O.S.M. br. Ola Paus fortsatte han: - Du har Bernhard ved taffelet innledningsvis rettet noen ord gleden av en enorm vekst, der ditt til sin forgienger. - I min oversikt over din hatt innsats for Den Norske Frimurerorden ved plogjern har ployet. Mitte vi nu makte il din 75-irs dag,kunne jeg uten vanskelighet holde plogfuren rett - og i dyrke videre. gi uttrykk for at ditt enorme arbeide, din Det skje! 5l


-,rRsN\

\ Gu

N

Sttrti,^*D._FRED.

NAfffif"tES

AKERSGT. I -ost,o (V/KARL foHAN)

8.00-16.00

3800 Bo

I ris rk)t(Efl i

rk.

Rasta Senter, 1476 Rasta Lorenskog

1

Blomsler til alle anldninger,

TLF. 41 29 16

IE IEILL ST

Rasla Blom ter og Gaveartikler AIS

tMNrF)

Io

Tlfrf. ((03))es !95 33 3:]00

Hvor kvalitet er tradisjon"

Ui bringer,

fll,

70 62

n

KURS- OG KONFERANSEHOTELLET mcd atmosfii-rcl Plenumsaler, gruppcrom, AV-utstya flcksibcl scn,icc.

WEEKEND-HOTELLET mcd scntral bcliggcnhctl Svomnrcbasseng innc og utc, badstucr; solarium, clrkcstcr og dans.

FERIEHOTELLET fbr hclc f'amilicnl Aktiviteter sommer og vintcr, turprogram, sommcrlcir. Fem minutter til Lificll Skiscntcr og Tclcmark Sommarland.

AL-KO KOBER A/S Postboks 44, 1401 SKI Telefon: 09 -87 43 63 lmportor av AL-KO gressklippere, kompost-\ kverner, betong blandere, trebearbeid ingsmaskiner, sveiseapparater, samt aksler og komplett understell for hengere og campingvogner. Be om brosjyre for ytterligere informasjon.

Utleie av kontor- og lagerlokaler

A/S SANNERBR|'BYGGENE Waldemar Thranes 9t.98.0175 Oslo l.Telefon 02135 46 95.

Finansiering: Bolig- og forbrukslin mot pant i fast eiendom. Forsikring: (livs- pensionstorsikring-

O

\t,/

Bygdoy alt6 3

Tlt.: 02/43

Solheimveien 28

TEILMAN & TEILMAN OSLO

-

0257 OSLO 2

40 - Telefax: 02143 03 60

har

spesialforretningen med hatter og luer

for ethvert hode.

THV. L. HOLM A/S H. Heyerdahls gt. 1 - Oslo Ttt. 41 15 7 4

1473 Skirer Telefon (02) 97 09 30

fT\ \1,

10

FLOSS HATTER KLAPP HATTER

l\fEt<l \rMtr|EIl MOBITTETEFONER

Steinar Brautaset AS ASSURANSEFoRRETNING

1

I{sdbelysning til industriog forsamlingslokaler Y

LYSarmaturer _fo, bil og bdt, I2V og 24 V

Norsk Viftefabrikk ore'"ii;'(6i]%?%"s. 6

e/s

Ledende innen luft - energi - milioteknikk

INGENIORFIRM

Tn,AIDIIYG}

'OTDI Postboks 22OB Posebyen 4601 Kristiansand S. Ttt. 042-33 389

AET

A..C|


Derefter ga Stormesteren uttrykk for sin tillid som var vist ham og sitt onske om e vrere seg sitt ansvar bevisst. Det mAtte v&re ham tillan ogfilgitt at han ved en anledning som denne samlet sine tanker i ett snske og i en bsnn og med salmisten sa: egen glede over den

<Herre Du hsre mig, Herue Du fore mig Hvordan og hvorhen det tjener DiS best. Gi mig d bsyt mig, ler mig d foy, mig Efter Din vilje mens her iey er giest.>

Ola Knutrud rettet en takk til alle som hadde villet vrere med ham og styrke ham i vennskap

pi denne

dag. Han takket Den

lanske Frimurerordens Stormester og

^{oyeste Styrer, Erik Qvist og hans ledsagere S.M.S. Barge Clausen og O.S.B. Erik Sunds, gamle medarbeidere og gode venner. Videre takket han Den Islandske Frirnurerordens Stormester Indridi Piilsson med ledsagere S.M.P. Karl Gudmundsson og O.T.M. Olafur Kjartansson, ogsA dette gamle venner og medarbeidere. Det samme gjaldt Svenska Frimurare-Ordens S.M.P. Gustaf Piehl og ledsagerne St.M. Eric Ehrengren og Vik. for O.S.B. Erik Lyth, som han ba sorge for at hans takk og nrbadige hilsen ble formidlet til Ordenens Stormtistare og Hogste Styresmann, H.K.H.

Prins Bertil. En hjertelig hilsen ble ogsi rettet til Ordensmeister der grossen Landesloge der Freimaurer von Deutsch-

rnd, Hartwig Lohmann, Landesgrossmeister der grossen Landesloge Manfred Obermann og Ordensarchitekt Gerd Pickrun.

STAENDE APPLAUS hilste Vise Mester, Bernhard Paus, da han som neste taler hadde snsket den nye Stormester hjertelig til lykke med den oppgave Ola Knutrud med sin rike erfaring var sA godt forberedt til A mste. Mitte han ta gode og rike fu som Ordenens Hoyeste Styrer. Thlen formet seg videre som en takk til de n&rmeste medarbeidere og til alle brsdre rundt i landet. PA annen plass i dette nummer bringer vi en hilsen fra br. Paus til Ordenens medlemmer. Se fulgte gaver, takkens ord og gratulasjoner fra den danske og den islandske Stormester, fra den svenske S.M.P. og fra Ordens Mester i Die Gross Landesloge der Freimaurer von Deutschland, O.T.M. Herbert Thon hilste pi vegne av Fiducia, som han er leder av og overrakte blomster pA vegne av Brita Paus. Rolf Sopler og seg selv. Blomster bragte ogs6 br. Ragnar Tollefsen pi vegne av Kapitel Broderforeningene., og sA kunne endelig O.S.M. tale for aftenens recipiendero som i likhet med samtlige brodre hadde titt en uforglemmelig opplevelse.

DET SISTE LOGEMOTE som i sin helhet ble ledet av Bernhard Paus fant sted i en sammenkomst av VII grad 5. juni. Til dette mste hadde han orrsket A fA en recipiend fra hver av de 2l St. Johannesloger som ligger direkte under Landslogen. I sin tale ved taffelet takket han for at dette onske ble oppfylt. Talen ble foravrig pi sett og vis den avtroppende Stormesters frimureriske testamente, en

klargjorende gjennomgang

av de til-

Mf,tte jeg i 6r som kommer makte A v&re et samlingspunkt, uttalte O.S.M.

bakel agte grader som konkluderte med at logens innerste hemmelighet er bekjennelsen til den kristne tro. Pf, vegne av alle landets Orfsrende Mestere, overrakte O.M. i

poetens ord kan si: at jeg er i all min vandel mer rik pi kraft enn ord. I det gamle installasjonsrituale for O.S.M. sier Stormesteren bl.a.: <<Taushet er en fri og antagen murer-

Soilene Per Glad en kunstnerisk utfatt adresse med samtliges navnetrekk. Den nyvalgte O.S.M. hilste fra Landslogens embedsverk som ga br. Paus et armbdndsur med inskripsjon, og pA vegne av X grads Vakter kom br. Thorolf Aasvistad med en dekketallerken i edelt metall.

avslutningsvis, makte med glede e kunne gi av overskudd, slik at jeg med

broders fornemste plikt og tilbakeholdenhet i tilkjennegivelse av egen dugelighet, en skyldighet.> Mitte jeg lrere meg A leve opp til dette.

53


Elon apefit! I{enrik Catering

ADVOKATFIRMAET

E.T. BEENERUDA/S

for enhver

Akersgt. 41 0158 Oslo 1

Nreringslivets

selskapelighet

Telefon: (021 42 60 70 Telefax: (02\ 42 60 35

tidsskrift

Velkommen

til konf. eller ring!

Utgiver:

nl(o sBo Ix,.[3ti

8S5Sa??jroven 3?3?33

\m $r(ItI

I

\

Ner detgielder

post- og papirbehandling/sutstyr!

HENRIK CATERING A/S Fri mure rlogen, Tonsberg Telefon (033) ll 172

Norsk Elektromotor A/S Brinken 30 B, Oslo 6 Trf . (02) 1e 62 30

JlllL

(03) zz os eo

Ridgivning - Produksjon

--_ +jF PitneyBowes

Skil og Woll elektroverktty, hobby og industri. Gunstige priser.

Post- og papil behandlingsmaskiner

Elektromotorer. Lagerlores opp til 125 hK.

rI

-t

av personlig preget LYSREKLAME - SKILT

Neon-Metall -Plast

Neon Skiltfabrikken as TLF. (03) 77 03 90 - 3074 Skoger

Elektromek. verksted. Utlorer rep. av alle typer elektromaskiner.

As Frankerinq Wfirbdndtingv

Stdlljara

E\f.t

:;"" ;::

:,' *uo'r| n,, o s v e e n Postboks 240, 1 701" Sarpsborg. Telelon 031/46 400.

?::tr:r:

Salg med service.

27.

Postboks 100, Kalbakken, 0902 Os/o

Cappelens vei 1 c, 3100 Tonsberg Trf . (033) 15 145

^rfrrL.

nn

FNZ .9

Stedef tor rrcst- og

i

;

9

5

;' illi' i,i"'fJfJ!;,w

a

tt

e m s' i e

n

1

8

..

tu kontukt nrerl lrrrc

-Q1

EN,,

!ll;,)!,,,,,

s

o re

r,

b,a/tteter+

7-l

UTLEIE/LIVKJOLER Kr. 350,- pr. gang. OSTLANDSKE INGENIOR.

OG ENTREPRENORFORRETNING A/S Postboks 1

-

1476 Rasta

Festantrekk-byriet Ttf. (02) 42 43 67 Nygt.

2B - vis-a-vis Hotel

Sara.

Antikviteter Oppussing og reparasjon av kobber og messing etc.

Centrum Fornikling Storgt. 51, 3. etg., Oslo Ttf. 20 48 41

^k

IDarrtlrer PosrBoKS

rdJ]3131

roNSB ERc

VARME I STORE ROM GJENVINNING

AVFUKTING

UTTARKING

1


TAKK OG ATTER TAKK:

Vise Mesters hilsen til brsdrene Thkknemlighet fyller meg for hva ieg har fdtt oppleve i drene som Stormester i vdr Orden. Jeg takker for all god mottagelse og alle vawne ord ved bessk i logene. Jeg har fdu folelsen av at en del av vaffnen var myntet pd min per' son og ikke bare en formell hilsen til Ordenens Stormester fordi han avla logen bessk. Takk og atter takk! For et par dr siden snsket en del aviser d, skrive om frimureriet. Flere Ordforende Mestere ble intenjuet. Det var meg en fryd d se hvorledes de mstte pressen. De svarte dpent og villig og ga klare, gode og opplysende orienteringer. Det som muligens var ment d skulle bli sensasjonelle <avslsringeD av noe hemmelig og mystisk, ble i stedet en markering av dpenhet og manglende mystisisme. Igien en takk til dere Ordforende Mestere som ble kontakten av avisene.

Jeg takker alle embedsmenn for deres innsats og ieg takker alle som bidrar med ivrig dugnad. Dere betyr alle uendelig meget, ikke bare for logens trivsel og dens skonomi, men ogsd for dens atmosfrere. Her vil ieg ta med alle de som er med pd d virkeliggiore den idd som ligger bak Fiducia. Idden er at logen skal komme med et tilbud til frimureres enker og til eldre brsdre. Jeg takker alle som har bidratt, og fortsatt vil bidra, til at idden er blitt til noe. Jeg ber brsdrene bringe min takk videre til de hustruer som har stillet seg til disposision og hjelper til. Uten dem ville det ikke ha gdtt! Frimureriets hemmelighet er vel dette, at det setter opp etiske og moralske tilrddinger, samt en livsoppfatning som bygger pd troen. Denne hemmelighet har vi arva fra vdre forgjengere giennom et par drhundrer. Idag er det vi som forvarer den. Mdne vi viderebringe den ren og uskadet til

vdreefterkommere!

k.

,

I T*{ta'<c(

eLrril 55


Nardet

n*,O--

Q

Emballasje-Service A/S

Kvalitet

O

og service

K

B/ER EPOSE-SPESIALI STEN Ruller - poser - ark. Ass. lager av bereposer, standardposer etc. Trykk inntil 6 farver.

Postboks 1121 - 3001 Drammen Trf. (03) 83 68 00

A/S FRED. OLSENS FLYSELSKAP

NILS MARTIN KALAGER

(FRED. OLSEN ATRTRANSPORT LTD.)

Reg. revisor

Tlf. Holmestrand 51 323

Spesialforretn ing

for uniformer og prof ilert bek led n ing.

Kingos 9t.9, P.8.9815 lla, 0132 Osto 1

-

Tlf.02-38 4040

4q ,ft;ir;a BUNTMAKER HOLTEGT. 32

TELEFON 46 37 68

Nils Hjelmeland Lenestollabrikk 6010 Spjelkavik Produsent av

stoppede kvalitetsmobler

ta kontakt

A/S DE FORENEDE

med vdre

SNEKKERE Torggt. 23, andre g6rd. Tlf. 20 ST 46

Dine renholdsoppgayer

Malerarbeid inn- og utvendig Tapetsering - Gulvlegging Utleie av lift

pdtar yi oss ! Daglig renhold, hovedrengioring, vindu,spttss, tepperens, boning etc. IJforbindtlig gratis opp md ling. Gode ref. Ring oss neste gong: (09) 8I 26 fi.

ROMERIKE VASK A/S, Storg t, 43,2000 Lillestrsm

frF ,T Fotrctningr- Forurn

og

/JA\\

W&

tapetsermester

Gunnor ll" lf onsen 4.s Stromsvn. 76 - 2010 Strommen Tff. kontor (06) 81 80 20 - priv. (06) 81 18 84 Personssker 096 - 34 512 Mobiltlf . 094 - 22 503 HOOVER Deler - Service

^-

Apparatservice Grorudvn. 55 - Oslo

o.,

Postboks 3020, Elisenberg, Oslo 2 Kontor: Bygdoy A116 Zg, 0207 Oslo 2 Tlf . (02) 44 13 13

EKTAKON A.S POSTBOKS 2246 STROMSO

_/n

Maler-

- N-3003 DRAMMEN ROSENKRANTZ GT.85 - TLF. (03) 83 59 80

rft. "25

g5 50

9


ORDENENS HUI\DREARS JUBILEUM:

Fe stgudstj ene

sto, mo ttagelser,

minnemed a$e, CD-pl ate og

jubileumsbok Den Norske Frimurerorden feirer i og broderforenindagene 16. og 17. mars 1991 sitt hundre6rs-

jubileum. Det blir mottagelse i Stamhuset for inviterte gjester lordag 16. mars og derefter en stor festmottagelse i Konserthuset med adgang for alle brsdre med ledsagere, bare de skaffer seg billett i tide. Vi tsr vel trygt gA ut fra at Konserthusets 1400 plasser blir besatt ved forhindssalg! Det blir satt opp et rikholdig prograffi., som Frimurerbladet kommer tilbake til i neste nummer. Sondag 17 ,mars blir det festgudstjeneste i Oslo Domkirke ved O.H.P. domprost Leif Petter Ottersâ&#x201A;Źo, og med deltagelse av domkor og blAsere. Jubileumslogen blir holdt i VII grad samme aften. I anledning av jubileet blir det preget en MEDALJE I PATINERT GULL som pA aversen har Den Norske Frimurerordens vApenskjold omgitt av teksten (1891 1991)>. Medaljens revers 100 6r har mellom to tentpelkors teksten <Kong Oscar II den 10. mai l89l: Jag bifaller Den Norske Provinciallogens gjorda anmtillan samt constituerer Norske Frimuraresamhiillet som X provins och Provinciallogen til Landsloge)). Medaljen blir i jubileums6ret tildelt alle medlemmer av Den Norske Frimurerorden mot en bestemt avgift. Den kan bare breres av brsdre som er opptatt i Ordenen innen utgangen av 1991. Det er anledning til 6 benytte medaljen som gave til besokende utenlandske frimurere. Loger

ger kan kjope den til dette bruk. Det fremgir av statuttene at medaljen breres pn venstre side av brystet. Der preges ogs6 en mi-

niatyrmedalje som kan breres pi jakkeslaget og plasseres sist og pe samme linje som andre dekorasjoner. Til jubileet vil der ogsA bli utgitt en CD-PLATE som en egen komite under ledelse av Landslogens Kantor, br. Olaf Buverud har redigert. Her presenteres komposisjoner av norske frimurere. som f.eks. Johan Halvorsen' Gustav Lange, Eilif Guldbrandsetl, Dag Kristoffersen og Tiond Kverno. Fremforingen blir besorget av Frimurernes Orkester, Frimurernes Sangforening, Frimurernes Sangforening Polarstjerne Il, samt fremragende kunstnere som pianisten Einar Steen-Nskleberg, fiolinisten Aage Wallin, operasangeren Svein Carlsen og cemballisten Ketil Haugsand m.fl. Br. Buverud ber oss understreke at CD-platen (som ogsA er tilgjengelig pi kassett) vil egne seg fortrinlig til faddergave. Det gisr antagelig ogsf, JUBILEUMSBOKEN som skrives av br. Per Glad og har tittelen

STABELL OG WELHAVEN.NESS A/S

ARKITEKTER MNAL NPA MNIL

VALLEGT.

T

0454 oSLO 4

57


Haslevangen 45

Aut. rorleggerbedrift

P.B. 269 @kern, Oslo 5

Tefefon 64 21 80

Advokat M.N.A.

Svell-Erik Hallgren Gronlandsleiret 39 - 0190 Oslo Ttf. (02) 17 77 77 GRAM TEPPER NORGE A/S - POSTBOKS 29 - NESSET I BUNDEFJORDEN 1401 SKr, NORGE - TLF. (02) 94 6264 - TELEX 76 077-N - TELEFAX (02) 94 63 45

TAUAREPADE| D''HAR -der

er rnonge maler 6 sikrc seg po.

Eiendomsomsetning Bilsaker Rettslig inkasso Alm. praksis

)t

&tsa

RADGIVENDE INGENIORER

Fugblk gir deg gode rcd.

1

I BYGGETEKNIKK

Saft og syltetoy

Vi kon tilby Nordens stercte ulvolg innen ovstengning og sikring. Dekoralive og

godkiente gillere.

Rullegittere

4.s ttling

Skyveporter

Siolusier

Automofikk

Fosle

Fiernstyring m/minisender

gitfere

==ffiffiffiffi Be om

vdr store forgebrosiyre

Nir det gjelder rengjoringsmaskiner

rck ke l:J'1r"of i" r, i n s e r.

og utstyr, kontakt:

BONtrET,CGI

Electrolux

HC mASKtl{ A/S STAilSE - MASKIN - MEK. VERKSTED

Johannessen

Ringeriksveien 173 1313 Voyenenga - Tlf. (02) 13 12 22

Rengjori ngsmask i ner

Ni-To Management A.S Lindlokka

BOKS 66, 2OO8 FJERDINGBY TLF. (06) 83 70 94

13

1370 Asker Ttf. (02) 78 92 94

TELEFAX (06) 83 2510

rDwrAsso Utestiende fordringer blir kontanter gjennom oss.

A/S KONSULENT OG INKASSOBYRAET rrf (033) 16.t0.;Ji5il3#:f

6

-

a.s

Sinsenvn. 4, Oslo 5 Trf . (02) 38 19 70

NORTON 7^/

Storgaten 3, p boks 375, 8001 BODQ Bankgrro 4500 OT 30215 Postgiro 3 68 7050 . Tlf 081/20 000

Boks 50e

)nxvethvotdan

SKJULT SIKKERHET INNSTOPNINGSSAFER FOR VEGG Flere

strrrelser.

DII\ oc K \FTNANS-

!

Montering

AS.

kan utfrres. Utstilling:

FoRSTKRTNGSFoRMTDLTNG

GUNSTIG FINANS/ERING FOR N/ERINGSL/VET OG PRIVATMARKEDET Ldn til naringslivet - Boligldn - Forsikringer Kapitalplasse ringer

Ostensjoveien 16, 0661 Oslo 6. Tlf. (02) 65 62 00

Bygdoy A116 111,

FG godkicntc

@ffi

0273 Oslo 2

];H't,


Midtre Tioms Frimurergruppe ble broderforening Fsrste rekke:

S.

Ronuld

Sandbakk, A.B.B. Olaf Frostad, O.M. Carstein E. So/-

lie, Ordf.Br.

Nils-Roald

Kirkvik, F.B.B.

Tbrstein

Ringholm, Vise Ordf.Br. Birger Caspersen. Annen rekke: Moderlogens A.B.B.

Bjom Limder, C.M. Arnulf Steinsvik, moderlogens S.

J.

Reinkiop, moderlogens

C.M. Jan

Eirik Lian, Vakth.

br. Yngvar Thlberg, T. A. Kverneland, Sk.M. A. Olsen, moderlogens F.B.B. J. Ivarson.

Midtre Tioms St.Johannes Frimurergruppe, stiftet

juni

hadde i lopet av et par 6r vokset fra 8 til 24 medlemmer og ble 4. mai 1990 opphoyet til Broderforening under St.Johanneslogen Arcturus, Nar17.

1987,

vik. I nrervrer av 76 brodre foretok Ordfsrende Mester i moderlogen, br. Carstein E. Sollie den hoytidelige innvielse av foreningen og innsatte dens fsrste Ordforende Broder, Nils-Eirik Kirkvik i hans embede. Efter at br. Kirkvik selv hadde stadfestet de ovrige embedsmenn, avsluttet han med god hjelp av disse. sammenkomsten. Kantor br. A. Fossland og

moderlogens sangkor under ledelse av br. A. Larder bidro til A sette en ekstra spiss pA den vellykkede sammenkomst. Et enkelt, hoytidelig taffel sto dekket i befalsmessen pA Bardufoss flystasjon, der man fortsatte det broderlige samvrer., som ble en uforglemmelig opplevelse for samtlige deltagere. Nu h6per man om ikke lenge e fa bessk ogs6 fra Landslogen og Trondhjems Provincialloge, som denne gang ikke var representert.

<<Veritas,,

mange baller i luften. Han hiper, og regner

sentrerer seg

vel ogsi med, at flest mulig brodre vil benytte den bestillingskupong som stAr overst pi siste side i dette nummer av Fri-

Caritas, Fiducia>. Boken konikke bare om de sist forlapne hundre 6r, men tar sitt utgangspunkt i den regnfulle sommeren 1,7 49 da den forste norske frimurerloge ble stiftet ph Ladegaardssen. Meget hadde skjedd far Kong Oscar II 10. mai l89l resolverte slik det er sitert pA jubileumsmedaljens revers. Forfatteren forssker e fremstille det omfattende stoff pi err lettlest og tildels spennende mite. Formannen i jubileumskomiteeoo O.T.M.

br. Herbert Thon. har som man vil forsti

Pe Lillehammen rank SHELL hos MENKIS

murerbladet. Det er en fordel om man klipper ut seddelen slik at lappen med navn og

adresse falger med. Den som nodig vil klippe i bladet, kan selvfslgelig sende sin bestilling pA annen mite. Spesielt bokens og CD-platens opplag er begrenset, sa det gjelder ikke d vente for lenge, om man vil sikre seg farsteutgavene!

Helgef,lenkemcls tt

s2

1s4 |VlOtofsentef

HAMARVN.

_

1 KM S@R FOR LILLEHAMMER

59


T

NOBO C

Det nye konseptet for kontormsbler Glem skrivebordet. Ni kan du tenke pi arbeidsplassen din som en helhet, som et miljo trives i. Med N0li0 CIINIT kan du utforme den akkurat slik du

i

onsker. Du bestemmer seh' hvilken form den skal ha,

hvilke materialer, hl'ilke farger. Alt du trenger av datautstyr og andre hjelpemidler bygges inn der du vil ha det. N0tt0 CENIT er fremtidens kontormobler. lfesok ett av l'ire kontormobelsentre 0g pro\' seh:

WINGEREI A'S kontorinnredning Grensevn. 99. 0663 051.,0 6. Tlf. 65 70

BOLIGII\FORMASJON qdr ploner

ringer... ffiDe -vi bil6rtil

Kotoloqen for deq som med om nybyg"g i ng, e| |eirehobi[i teri ng / oppu ssi ng -Sendes grotis pd foresptrs6l'

ffi

^ , l\, \--) z

Moppgavene! (! flt F

Utgiver:

ftO

-

Boks 2883 Tayen - 0608 Oslo 6 Tlf. (02) 68 63 60 - Fax (02) 67 61 55

I f-f,/mtAuLlzl \lI il tttY utt

\l/'

)

Mobiltelefon (094) 15 341

Ridgivende ingeniorer elektronikk MNIF MRIF

ASBJORN MATHIESEN

Thaulows vei 7 B, Oslo 3 - Tlf. .46 68 43

AIt i

rnithassel a.s

elektrisk insta llasion utlgrcs hurtig og tagmessig r_E

R

sLE N

fEIqu

gIR | 1

INGENIOR. OG RORLEGGERBEDRIFT KAPELLVEIEN 23 . 0487 OSLO 4 TLF. 2219 20 - 15 12 69 VERKSTED OG LAGER:

s_l

rAseruvErEN 26 - 0853

Persienner -

oslo I

TLF. 23 71 16

gardin brett/skinner

INSTALLASJONSFIF|MAET

BEFIg Otl EANOBOE A.B

Foldedgrer - Markiser

Mlr

Teglverksgt. 7

Rullgardiner

0553 oSLO 5 Ttf. (02) .35 40 50

Storgt. 54, 2000 Lillestrom Telefon: (06) 81 56 15

|

INSTALLASJONSMATERIELL - OSRAM - BATTERIER - STOVPOSER UTELAMPER LYSARiIATURER SMATEKN. APPARATER

-

-

ELEKTRO-DETALJISTEN A/S TOLLBUGT.2T - 0157 OSLO 1. TLF. (02) 33 68

94

At( GSvE B

for ordens skyld

BOKS 147

-

3301 HOKKSUND

-

utstyrfor

I l skoler, I videregAende I teknis ke f agskoler, hoes.t ^t^. r I ;;;;; J", os indu"rri]""'"" I \"or, ,5. 5so t - rLE ps) s5 r, ol iatteverandor

av

"o"" i de tekniske fag inne I opptering

AID

TLF. (03) 75 2577

NIOR$K GRBN$E-KIARTHR]I

NI

FORTOLLING VED RIKSGRENSEN HELE

iH

A-S

TIf

OSIO

DIGNET ?!:

02-68 91 20

09-81 14 40 066-37

888


OLAF KYRRE I VESTERLED:

Med norsk rituale og egen recipiend til LJSA

Representanterfor embedsverket i Grand Lodge oJ North Dakota og deJire Fargo-logene snmmen med Kvrue-brsdrene.

Der ble skrevet frimurerhistorie onsdag 16. mai 1990. For forste gang ble en norsk recipiend opptatt i en loge under Den Norske Frimurerorden og efter norsk rituale, men i et amerikansk logelokale, og pi

amerikansk jord. Begivenheten fant sted i Fargo, Nord-Dakota, efter behsrig innhentet tillatelse fra sAvel Den Norske Frimurerorden som Grand Lodge of North Dakota. Riktignok var det ikke forste gang en norsk recipiend ble opptatt efter norsk rituale utenfor Norge. I Frimurerbladet nr.2/88 skildrer vi Olaf Kyrres bessk i Island, men sammenkomsten i Fargo Masonic Temple brerer i enda stsrre grad bud om at broderkjeden strekker seg rundt den ganske jord. Del.M. i Olaf Kyrre, Bjorn lddeng' hadde sammen med den amerikanske broder Carrol T. Juven i halv-

annet Ar forberedt reisen

til det norskeste av

Amerika, en rundtur i dobbeltdekket buss gjennom Minnesota, Nord-Dakota og Syd-Dakot a. I lapet av l8 dager fikk deltagerne se det meste av disse tre stater, hvor sA mange av vire landsmenn har sl6tt seg Selvklebende etiketter. Tape og klipsKlarfilm med og uten trykk icellofan-polyetylenpolyprop. for poser - slange og folieBareposer: papir og plast med og uten trykkForslag til dekor av emballasie.

ned og bygget landet. Amerikanerne er kjent for sin gjestfrihet. NAr de dessuten var av norsk herkomst (mange av dem snakket norsk) og dessuten frimurere, ble det et hjertelig mote.

EN SPESIELL OPPLEVELSE var sammenkomsten i Fargo Masonic Temple, et logemote som ble arrangert i felleskap med Grand Lodge of North Dakota og de fire logene i Fargo, Shiloh Lodge No. l, Sunrise Lodge No. 130' East Gate Lodge No. 120 og Moorhead Lodge No. 126. (Samtlige norske brsdre ble utstyrt med sertifikat som bevidner at de er <<Honorary Members)) i disse

fire loger.) De amerikanske brodre hadde for anledningen bygget om arbeidsrommet efter norske spesifikasjoner. I likhet med de ovrige amerikanske loger, arbei-

i Fargo i de tre fsrste grader efter sitt modifiserte engelske <blA-logeD-system, og tildels

der man

betydelige justeringer mAtte til. Det ble et uforglem-

wfil,

EMBALLAS.'EKCINSULENT GOllRAll llElfISEllS UEI 19 A

- 0287 0St0 2 - Tlf. 02lU 43 55

61


INGENI0RENE SIVERTSEN & WAAGE A/S RADGIVERE I VVS-TEKNIKK NEDRE BANEGT. 3

B. A. SANDBERG A/S Stanse- og metallvareindustri Solheimvn. 4, 1473 SKARER

. 4014 STAVANGER

Telefon .70 20 98

REGNSKAPSNSTITUTTET US

o Konstruksjon og forarbeiding av stanseverktoy i moderne verktoymakeri. TrAderosjon.

Regnskap - Lonn Fakturering - Lagerstyring On-line losninger Konsu lenttjenester

TLF. (05) 20 01 29 (05) 20 01 03

e Fremstilling av masseartikler. o Kortserieproduksjon. CNC-styrt stanseautomat. CNC-styrt kantpresse

o Overflatebehandling. o Sveising. o Overflatebehandling med epoxy.

ADVOKAT

Mobiltlf. 090-56 612 lnndalsvn. 104 - 5032 Minde

Vifter for vindu, vegg, tok, bord osv.

M.N.A.

BJORN KOLSOE OKERNVEIEN 145, OSLO 5 KR E DITTO PPLYS N I NGS BY RAET

INDEX

HOYTRYKK GJOR RENT!

ulbrqndsen

TERNO.CLEAIl

ols

Hoytrykksaggregater

Brynsengvn. 7, 0667 Oslo 6

Trond T. Wikant

C. S. Christoffersen Bygdo

A116

A/S

Kongensgt. 16, 0153 Oslo 1 Tefefon (021 42 99 11 - Telex 71462lndex-N

5, Oslo 2 - Tlt. (02) 44 70 71

M

askinf orretning

OSLO

AUBERT OLSEN A/S Skippergt.2l - OSLO 1 - Tlf. 42OO04 - 426294 - 41 4828 - Tetex 21585-0 (lllNTEX Bremse- og Glutchbelegg (RAILKO" Anti-friksjonsmaterialer

-

Asbestf rie bremseprod ukter.

ASPHEIM

Berumsveien 357

T,O.CONSUflVS

1346 Gjettum Telefon (02) 51 50 Z0

FURUMOBLER

Husflidvarer i tre, smi, kobber og vev samt rosemalingsarbeidei.

NORsK

@

A/s, Grgnlandsleiret

AIT.

Et

16,

oslo

1

.,r.lSIAt t ASJO^ISF,R

SANDEFJORD. TLF. (034) 79 844

Landets ledende verksted.

Spor efter br. Andersson.

E @

BYGNERUNsT

Ttf. 67 26 59 ,, 1g gg g2

MA

- MOB|LTLF. 094_55 017

Ir!

U'eie;ll?5;,ffil?

E

til hytter, peisestuer og hjem. Garderobe- og kjokkeninnredninger.

GRONLAND TREVARE

FAZIOLI.BOSENDORFER SCHIMMEL.FAZER

Dranosenter

Storgt. 38, 0182 Oslo 1 . Tlf.: (02) 20 45 46 - 20 44 40.

Atr i el.installasjoner utlgres storstedelen av Vestfold


melig mote med norsk Polarstjerne-rituale under ledelse av Dep.M. i Olaf Kyrre, Odd-Erik Thorshaug,

assistert av nuvrerende og tidligere embedsmenn i logen. Aller mest uforglemmelig ble vel sammen-

komsten

for recipienden, Geir Gudmundsen

og

hans far Gustav J. Gudmundsen. Sangeren Gunnar

Gunn og organisten Ketil Haugsand bidro ytterligere

til et vellykket

i norsk

mote

6nd og tone.

TANKEVEKKENDE OG GRIPENDE var det da broderkjeden ble dannet av brodre fra to

nasjoner, side ved side

i sluttet krets. Selv om

ritualene er forskjellige, er likevel fundamentet det samme. De amerikanske brodre forsto derfor det vesentlige i det som foregikk, enten de behersket norsk eller ikke. Flere bemerket recipiendens totale mangel pA forberedelse og mange onsket seg deler av det norske rituale overfart til sine loger. De norske brsdre la forovrig merke til at amerikansk logeantrekk

kunne omfatte alt fra smoking til mork dress, et par

brodre som tydeligvis kom rett fra gArdsarbeidet, stilte i dongeri. rutet skjorte og stsvler. GAVER OG HILSENER ble det meget av, bAde i Fargo og i andre loger som ble besskt underveis. Kyrre-brsdrene overlot sitt arbeidsteppe til Frimurermuseet i Fargo. De amerikanske loger ble ogsd overrakt Lover for Den Norske Frimurerorden med spesiell hilsen fra O.S.M. Bernhard Paus. Ved siden avendel mindre gaverbragte man med seg tre store. firkantede granittstener med Olaf Kyrres logemerke og hilsenen <<l broderlighet> innhugget. Overrekkelsen av disse var en <tyngende> oppgave for giver og mottager. I dag stAr det en sten i hver av de tre stater. Fra amerikansk side ble det gjentatte ganger overrakt gaver til Olaf Kyrre og til hver enkelt av reisedeltagcrne. alle fikk minner med seg hjem. I lopet av l8 dagers omflakkende tilvrerelse sammen med frimurerbrsdre i USA fikk giestene oppleve bofler. skyskrapere, innkvartering i amerikanske hjem. kirkebesok, mottagelser, banketter, naturpar-

med The Shriners og besoket i Anoka Lodge No. 30 utenfor Minneapolis/St. Paul i Minnesota. 17. mai i Fargo var vel forberedt. Det falt i det norske reisefslgets lodd 6 bekranse byens Henrik Wergeland-statue og Gange-Rolf-statuen. Kyrre-<familien> utgiorde et helt lite 17. mai-tog, mange i bunad og samtlige med norske flagg og sloyfer. Gode taler og <<Ja, vi elsker>> sket nasjonalfolelsen. Om aftenen var alle invitert til 17. mai-feiring i Sons of NorwaylKringen Club, hvor det var en kjempemonstring av skandinaver. Nasjonalsangene ble sunget og hilsningstaler ble holdt bl.a. av presidenten i Kringen Club, den norske generalkonsul og borgermesteren i Fargo. Talen for dagen ble holdt av F.B.B. i Olaf Kyrre, AivindJacobsen, mens GunnarGunn og Ketil Haugsand igjen sto for det kunstneriske sammen med Kringen Kor. Bevertningen var helnorsk pd amerikansk: norsk torsk og kjottboller. Det lokale TV hadde selvsagt stor dekning. Dagen efter mdtte 17. mai-feiringen gientaes i Minot, en liten by lenger nord. Borgermesteren insisterte pA det. Her ble det bekransning av Sondre Nordheim-statuen og om kvelden satt 800 personer tilbords med Kyrre-folket som hedersgjester. Det ble ny tale av Aivind Jacobsen og ny opptreden av de medbragte kunstnere. }NOTET MED THE SHRINERS imponerte reisefolget. De utgj ar en egen loge av 32 grad (tilsvarende v6r 10. grad) og de norske brodre var deres gjester ved flere anledninger. Storst inntrykk gjorde bessket pA Shriners Hospital for Crippled Children i Minneapolis/St. Paul. Man drev 22 ulike hospitaler i USA i tillegg til et krefthospital og et

hospital for brannskader. alle med forsteklasses standard og faglig blant verdens fremste pd sitt omrdde.

Alt var gratis for pasientene, som

ikke

begrenset seg til barn av frimurere. The Shriners p6tok seg ogsd gjerne oppgaven som <dagpappaer))

for barna. Her var frimurer6nd virkelig blitt

Frimurerbladet, finner

handling! Broderdnd motte Kyrre-brodrene ogsd i den lille logen Anoka Lodge No. 30. Underveis var det blitt bessk og omvisning i en rekke loger, men ingen amerikansk logesammenkomst. Anoka-brodrene innkalte pA kort varsel til et mate i Leerlingegraden, slik at gjestene ogs6 fikk oppleve det amerikanske ritualet. Det var en interessant og fin opplevelse. Mange bekjentskaper ble stiftet og mange b6nd

TRE STORE BEGIVENHETER nemlig I I . mai-feiringen i Fargo og Minot, mstet

brodrene og deres ledsagere virkelig ble sveiset sammen til en <familie>.Og nu er de amerikanske brodre i gang med 6 planlegge en tur til Norge!

ker. indianerreservater, westernmiljoer, gullgraverbyer. kullminer og enorme avstander over en prierie som vekslet mellom beitemark, oljepumper og korndyrking. Selv smdflekker pA kartet med 150 innbyggere hadde frimurerloger i egne bygninger og mange kjorte l0-20 mil for 6 komme til motene. Br. Helge

Yvoll, som rapporterer grunn

til

til A trekke frem

l.rcolr.A

a

r I rdtrilrr.a

.,cr,rr^fe i'itliiuhetrtt get'

a

I f

r.strE

ble knyttet under reisen, samtidig som Kyrre-

I | .rrr+.rrrlff

lle,A

STATSAUTORISERT

EI EN

Af

t ..cofff.f

DOMSM EGLER

SVEF]RE A DOMAAS 3

Ofav Tryggvasonsgt . 21tl Trondheim Tff. 52 7'l 34

-

63


Advokathjelp

i

rqfuw.sHrPs,f

7NOND''E'N? Ring advokat MNA NONTEN FOSSUN Ttf. (07) 53 26 05

KLARERING SKIPSEKSP. SPEDISJON LINJE-

-

6701 MALOY Tef efon (057) 51 077 - Telex: 42 501 mship

ATT PA ETT STED: Snekker o Murer o Maler o Elektriker o Rorlegger o Blikkenslager o Glassmester

HOLM.KRISTIANSEN A/S

^e

--,ffi

M

Tsmmermester Entreprenor 19

IOFT- OG SiKR iNGS - U TS]

vlDl'flul

SCANMILJg

ARLIGETTERSYNAVTRYKKLUFTBEHoLDERE, tHH TILARBEIDSTILSYNETS FORSKRIFTER.

O

PROSJEKTERI NG OG MONTERI NG AV KOMPLETTE ANLEGG INKL R@R. OPPLEGG FOR TRYKKLUFT.

O

SPESIALDIM. AV BERGBOR TIL BLOKKSTEININDUSTRIENSAMT MASK INER OG SPESIALBORR IGG

ER.

l{r-

NORBYGT.62,,0190OSLO I -TELEFON (O2)

M LN

' ^ !

MALOY A.S SKIPSEKSPEDISJON

AS

SERVICE/REPARASJON AV ALLE TYPERKOMPRESSORANLEGGBERGBORMASKI NER-BORRIGGER

^

AGENTURER

...trenger du hdndverkshjelp?

&

TRYKKLUFT

5547

'YR A-!s

SALG - SERVICE. UTLEIE Kanalgata 1 0, 3250 Larvik

Tlf.034 82970 - Fax. 034 87 604

VENTILASJON

KLIMAAiILEGG

Ventilasjon og klimateknikk ?,$ Haugervn. 1, 1400 Ski

SERV|CE (0e) 87 71 20

Vi tilbyr

MALERMESTER . TAPETSERMESTE R

Terie Englund GRINDSTUVEIEN 30. 1349 RYKKINN

TLF (02) 13 34 95. PERS.SOK 096-50 178, MOBIL 030-04 410

o Restaurering o ved I i kehold oGa m melt og nytt oTekst iler o ta peter o ma I ing oTepper o gu lvbelegg o parkett

Brannsikre tekstiler for kino- og teater-

scener firmaet mot atf.eks. kioskvarer blir oppfart som driv-

stoff. Kontakt oss for full informasjon om S-kort

Nyhet:

orientalske tepper

A.S {/sfr0ns,ffsflErrM TTAM.IMPORT Hallingsgt. 4, 0170 Osto 1

Tlf . (02) 69

34 14 - Fax: (02) 69 1 6 21


W GRATULEREN

som satte stor pris pA bes sket. Br. Sorlie ga uttrykk for stor glede over a tilhare Frimurerordenen og beklaget sterkt at hans fysiske helse ikke lenger tillot ham f, delta aktivt i virksomheten. De besskende brsdre gikk oppmuntret fra det hyggelige samvrer med jubilanten. *{<{<

HYGGELIG NYHET: 0

Apent hus i Stamhuset 1 /' ,c nver tlrs0ao 1

Et tiltak som sikken blir hilst med glede,

Ingenisr Leif Ssrlie som 3. juni fylte l0l Ar, kunne l. april se tilbake pA 50 Ars medlemskap i v6r Orden. Han ble opptatt i St.Johanneslogen Nordlyset og

tilhorer nu Fraternitas t.d.t. Fyrtaarn., som gjerne ville gJsre stas pA ham ved jubileet. Nuvrerende og tidligere Ordforende Mester

besokte ham pA Tvedestrand Sykehjem hvor han nu bor. De motte en hoyst Andsfrisk broder

ikke minst av de tilreisende brsdre, men ogsd av brsdrene i Oslo'omrddet, vil bli giennom-fort -fra og med 23. oktober og hver tirsdag fremover ndr det er mste i Landslogen. I samrdd med restauratsren har O.S.M. bestemt at der da skal vere dpent hus i Stamhuset mel' lom kl. 12.00 og kl. 14.00. Det blir anledning til lunsj fra disk og brodrenes ledsad "fd sernert gere er ogsd velkomne til d delta i et hyggelig og uformelt samvnr.

Norges nye kaffe.

65


Postadr.:

Postboks 31 1 3251 LARVIK

Telefon: 034-84 493

Telefax:

ANDREAS BJORN SALVESEN

INGENIORFIRMA

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

ALT I MOTSTANDSSVEIS

i

ADVOKATFIR]UIA

034-85 336

Punkt-, press-, stuk- og srmsveisemaskiner

Sentralbord (043) 91

* Sveisetenger

t

Styring€r - tyristokonntaktorer

501

Telegr.adr.: TAXLEX Strandgt. 10 - Box 35 - 4551 Farsund

* Spesialmaskiner * Utstyr for mlling av strtm, tid og trykk * Punktsveiseelektroder * Stangkobber * Rldgivning og service

E.0. Havelend's

Agenturer

TEiIA AS er importrr og generalagent for ESAB's motstandssveiseprogram.

Disponent: Einar O. Haveland Agenturlorretning Forhandler av SCOTCHTINT Sol- og varmereflekterende film fra 3M

\bl mstt

fbiHOTEL

Sol

€(ROROS

midti

Welhavens gt. 1 - 5000 Bergen Trf . (05) 32 03 10

An-Magrittsvei. 7460 Roros ,,'l rererbx: (074) r0022

Norgel

il';Jl,li};,i

Hotellet med ((egen>) jetflyplass.

Inter Nor Hotels. Kjeden med hoteller sentrale steder i Sor-Norge.

)

N

FORRETN I NG - ETABL l B 9 O

Oslo

- vi tar kart pd alvor

SCAN'(ANT

asStormMartens MASKI

Produsent av: reflekterende rullegardiner

Bergen

BE OSS OM BROSJYRE

VAKASVEIEN

9

Postboks 149 13& Hvalstad

Telefon (02) 84 56 90 Telefax (02) 84 56 88

tAilIDETS LEDEI{DE PIISTIIRDRE. F0RRETlllltlG LAVPRT' ursALG I

BERGEN - FORDE - HAUGESUND - STAVANGER BRYNE - KRISTIANSAND S. HONEFOSS LAGERUTSALG KOKSTAD VED FLESLAND

_

-

A/S SPAR.KJOP

-

POSTBOKS

DET MESTE I INNRAMMING OG LAMINERING

373-5001

BERGEN

LOGEGLASS/ F@RES NA HOS:

Frimurerkuler a 14 karat gull! mm: 2.100,-

13

kr.

16 mm:

kr. 2.800,- mot oppkrav Bt,TIKKEN VED TRIKKEN

Scandinavian Diamond Exchange Postboks 21 Korsvoll - 0808 Oslo 8 Trf. (02) 23 s2 93 - 41 74 74 Narmere opplysninger etter kl. 17.00 ved br. Werner Dyis, tlf. (02) 23 56 24

Griniveien 10, Rga Trf. (02) 50 51

01


Kobberkanner til dronningen og Murskjeen! Det skjer stadig noe spennende pA de turer som Murskjeens iherdige reiseleder Jens Nickelsen arrangerer. og det ble ingen unntagelse da 32 brsdre, de fleste med ektefeller avsluttet forrige arbeids6r med et besok pA Jersey. Brsdrene deltok her i en medbrodersammenkomst i <Prince of Wales Lodge

No.

1003)). Provincialmesteren

og hans

embeds-

menn var tilstede og Jerseybrodrene mstte frem i et sd stort antall at ekstra stolrader mAtte breres inn i

arbeidsrommet. Ved taffelet overrakte Murskjeens Del.M. Anton Bech, en kopi av et gammelt drikke-

horn fra vikingetiden, montert pd en plate

med logens merke og en minneplakett. Hornet inneholdt noen gyldne norske dr6per, som Ordfsrende Mester, Willy Hibbs. under stor jubel provesmakte. slik det

fremg6r av billedet. Returgaven var en kopi av en gammel <Jersey Milk

Churn>. en kobberkanne som de lokale budeier holdt mellom knrcrne n6r de melket sine beromte Jersey-kuer. Kannen var hAndlaget av en dyktig kunstsmed og br. Nickelsen forteller stolt at Dronning Elisabeth fikk det fsrste eksemplar da hun besskte Jersey. mens det andre nu befinner seg i Murskjeens eie. Mange brodre som har hsrt om turen. har bedt om at den mA bli gjentatt og dette vil

Search ing

eventuelt

bli ved avslutningen av

gjenbesok

i Murskjeen.

innevrcrende

loge6r. Jersey-brsdrene planlegger pa sin side et

for management talent

A/S Isco Group International o Knut Isachsen Oscars gate 23 P.O.Box 7L93

-

Homansbyen TEL: (2) 69 8l 10 N-0352 Oslo 3, Nonvay

67


f=

Postadr.:

Postboks 31 1 3251 LARVIK

Telefon: 034-84 493

Telefax:

Deres storhusholdnings-

034-85 336

feveran

INGENIORFIRMA

og kjokkenartikler II

*320065

DET ER VI SOM HAR BOLTER OG UTSTYR FOR:

* * *

dgr i Oslo:

Papir, Yaske-

Loftetenningsmetoden med kapasitet lra 3-25 mm O for vanlig stll, overflatebehandlet og rustfritt

,##_

SrcovLV EtxrctRos A.s Prof . Birkelands vei 24 a - 1081 Oslo 10

Kondensatoranlegg med kapasitet fra 3-8 mm: for vanlig sttl - rustfritt - aluminium - messing og kobber

Rldgivning og service

TEMA AS er importor og generalagent for TRW Nelson boltsveis

Olerud Frukt og Tobakk Tipping

Lotto

- Lotteri Finere sjokolade

Ii'ESTRONA.S

Tannlege M.N.T.F.

Enrique R. Rezk

MARIDALSVN. 160, 0461 OSLO 4 TLF. (02) 23 11 90 - FAX (02) 39 43 38

Spesialist i kjeveortopedi

Restaurering av boker Innbinding av tidsskrifter Kartklebing

Bygdsy Alle 9 C. Tlf. 44 87 83

Hverd. 08-20, Ssnd. 12-20 Ullevilsv. 37, 0171 Oslo 1 Tat. 02/ 46 08 26

HOFFSVN.

SIIDRRE AASDR AS

1O

0212 oSLO 2

...takontukt

TLF. (02) 52 07 96

nrt'tl yurt'

-Q-

EN'"'::;::,,,\orcr,

Weflings Regnskapsservice A/S Torggt. 1 - 1440 Drsbak Tlf . (09) 93 18 52

il A t E R l,l

I

t I ",T;, 9:, i *99 : I Hf !, .*, :?ll

s

!!,.1'

ALT I MALER- TAPETSER- OG GULVARBEIDER

=\,17DATA J)IgCONSULT

ffitrlh

Postboks

1

190 - 9001 Tromso

HarstadKristiansand

So:'tland

-

Nesbyen

-

Telefon (083) 71 522

Mosjoen - Orkanger Fredrikstad Arhus

-

-


Endringer i 0rdenens 0g Landslogens embedsverk

Nlte

Ordensfficianter: Ordenens Seglbevarer, br. Per Spete, ogOrdenens Bannerforer, br. KdreTonsberg. (Foto: Sturlason)

I mote av Det Hoye Rad 21. juni har O.S.M. foretatt en rekke utnevnelser og entledigelser i Ordenens og Landslogens embedsverk med virkning fra l. juli 1990. Til ny S.M.P. og Ordforende Mester i Den Norske Store Landsloge, ble utnevnt br. Syver Hagen. Til embedet som O.S.B. ble utnevnt br. Per Sperre, efter br. Hans Ringvold som hadde bedt seg entlediget. og til ny O.B.F. efter br. Syver Hagen

ble utnevnt br. KAre Tonsberg. I Finansdirektoriet tiltrer br. Tollef Bredal som VIII grads medlem og i Logedirektoriet overtar br. Sven Jorgensen jr. som Sekretrcr efter br. KAre Tonsberg. I embedet som Landslogensl.Sr. B.B. blir br. Tsnsberg :fterfulgt av br. Roy Taby og som St.V. ble utnevnt br. Hans Georg Haga. Embedet som St.M. blir overtatt av br. Erling Herstad samtidig som br. Per Sperre entlediges p.g.a. overgang til embedet som O.S.B. Br. Sverre Sorboe overtar som F.O.B.B. efter br. Roy Thby og br. Wiggo Ryhjell overtar som A.O.B.B. efter br. Sorboe. Br. Tor Rosmer ble utnevnt til O.S. Br. Thorolf Aasvistad og br. Asbjorn Birkelund ble entlediget som X grads Vakter og efterfolges av br. Olav Gulli og br. Aivind Holtan . V. for St.M. br. Bjorn Brandt og br. Erling Herstad entlediges, den forste pd grunn av

bestemmelsene om funksjonstid, den annen fordi

han gAr over i annet embede. Til ny Vikar ble utnevnt

br. Odd Pettersen.

Til nye V. for O.B.B. efter br. Hans Georg Haga og br. Wiggo Ryhjell, ble utnevnt br. Bjorn Johansen og br. KAre Klette, mens br. bivind Holtan efterfolges i embedet som V. for O.K. av br. Trygve Olsen. Til F.C.M. ble utnevnt br, Tron lvar Laache, mens br. Knut Holsve efterfolger ham som,4. C.M.I henhold til bestemmelsene om aldersgrense entlediges br. Egil Cato Smith som A.St.St. og br. Arne Nilsen overtar embedet. Til ny,S. efter br. Tor Rosmer ble br. Sverre Sommernes utnevnt. Br. Knut Sandaas entlediges som IX grads Vakt, mens br. Johan Ltitzow-Holm og br. Elling Asleson Enger blir utnevnt. Br. Harald Flaatrud, br. Jon Palmar Hole og br. Bjorn Barkvoll ble utnevnt til V. for Sr.Sr. mens br. Arve Nilsen entlediges pA grunn av overgang til

annet embede. Da br. Bjarne Stabell har fAtt X grad. entlediges han som V.for K. og efterfolges av br. Jon Hartvig Myklebust og br. Per Alf Helgen. Br. Tore Henry Blyberg overtar som F.B.U.SI. efter br. Harald Flaatrud som 96r over til annet embede. OgsA br. Jon Palmar Hole gAr over i annet embede og efterfolges av br. Anton Enger som A.B.U.SI. Br. Halfdan LieDavidsen ble utnevnt til U.S. og br. Erik Rath ble utnevn t til V. for C.M. efter br. Knut Holsve. Til V. for

NDS-gruppens egen-importerte PC'er selges rimelig over hele landet! Ta kontakt med A/S Norsk Data-Service Tlf. .(02) 32 40 80 - Professor Birkelands v. 33, Oslo 10.

NDS-GRUPPEN SESTAN

IV:

1 DATASENTRAL

r60 REGNsKAPsavnAen

=

DATAKOMMUNIKASJON OVER HELE LANDET!

69


Bli med Frimurerne i februar I 991pi virt irlige cruise, denne gang ombord i Crown's flye, luksusisse <<Crown Monarch>. Opplev et eksotisk og minneverdig 7 dagers Crown Cruise i det Karibiske hav, til Key West, Grand Cayman, Ocho Rios og Labadee Shore, Crown's private strandklubb

sam

cruise

tzl*mrs

Fra r.r.

i Pa#,#ff.ipn

13.5000-

Jan. 31.

-

hotell

Feb. e.

I ssr

Prisen er pr. person i dobbel lugar, avhengig av hvilken lugarkategori som velges. og inkluderer tur/retur flybillett fra/til Oslo,landtransport og Frimurer Ball.

pi Haiti. Ombord pi <<Crown Monarch> vil De finne et utmerket forsteklasses internasjonalt kjokken, fremragende underholdning, bl.a. Broadway Show, spennende Casino aktiviteter, en glitrende Natt-klubb, svommebassenger, helseklubb etc. etc.

Spennende Sun Destinations Fsr-Cruise, eller etter-Cruise pakker!

Grand Bahama 26. januar

til

2.

gar-Cruise

februar,l99l

Orlando, Flori da $rr-cruise Sun Destinations!

Til forlengelse av Deres

ferietur tilbys vire spennende fsr-Cruise eller etter-Cruise pakker. Den perfekte start eller avslutning pi Deres Crown Cruise.

Antall plasser er begrenset si bestill snarest, og senest innen I 5. november 1990.

26. januar

til

2.

fra kr.

4.940,pr. person

februar,l99l

Island of St. Maarten (etter-Cruise) 9. februar til 14. februar, l99l

Palm Beach Oceanfront Resort (etter-Cruise) 9. februar til 14. februar, l99l


I broderlig erindring

FRIMURERBLADET Meddelelser fra

Den Norske Frimurerorden. Nedre Vollgt. 19. 0158 Oslo l. Tlf.: (02) 42 65 35. Redaktoren privat: (02) 53 65 30.

REDAKTOR: PER GLAD REDAKSJONSKOMITE:

Nils Petter Wedege (formann). Jan Schjelderup Mathiesen. Jon Winge. ANNONSER: Konsulent Robert Sehlmann. Conrad Hemsens vei 14 B. Oslo Tlf.: (02) 4 68 t7.

TRYKK: brevig trykk

2

a.s

Grensen 5/7,0159 Oslo l. Tlf.: (02) 4277 33.

Msteplan for I.S.C.O.N. If,ktor Karl Johan Skarsvik tidligere O.M. i St.Johs.logen St. Michael til det lysende Kors, dode 24. juni. Sa sent som i forrige nummer av Frimurerbladet bragte vi en omtale av hvorledes han ble hyldet pA logens Hoytidsdag 5. mars, da han efter l8 6r som O.M. ble avlsst av br. Erik Anton Johnsen. To Ar tidligere hadde han mottatt Ordenens hederstegn for sin utrettelige innsats i logen, der han ble opptatt i 1959 og fra forste stund lot seg engasjere i arbeidet. X grad fikk han i 1972. Br. Skarsviks efterfalger som Ordforende Mester, br. Erik Johnsen, skriver i sin nekrolog i Tonsberg Blad, at <underveis pA den veien han vandret var han

utrettelig virksom med a utdype den utfordrende oppgave det er 6 nrerme seg sannhets erkjennelse, slik den fortonte seg for ham. Denne erkjennelse bragte ham ogsd n&rmere det som er siktepunkt og m6l for den som befinner seg i tunnelen, nemlig lyset. I overfort betydning var det kanskje det som opptok ham mer enn noe annet. Emner som religion, etikk, filosofi og humanitet beskjeftiget ham i srerdeles stor grad, og hans innsikt og engasjement i slike og andre sporsmil knyttet til en livsanskuelse, ble hayt verdsatt av de mange som fikk det privilegium Ahsre ham utvikle sine tanker om dem.>>

B.U.St. utnevnte O.S.M. br. Kaare Asbjorn Solvang og br. Thorbjarn Johansen, som efterfslger br. Tore Henry Blyberg og br. Anton Enger. Den som skulle ha problemer med d tyde deforkortelser

pd embedsbetegnelsene som er benyttet her, anbefoles d sld opp i Matrikkelen, side l9l, hvorforklaring blir gitt.

The International Square and Compass Club of Norway innledet arbeids6ret med en sammenkomst I l. september og de fortsatte moter er berammet til 9. oktober, 13. november. I l. desember (Christmas Meeting), 8. januar, 12. februar, 12. mars, 27. april

(Ladies Night) og 14. mai (Election Meeting). Motene holdes i Norsk Maskinistforenings lokaler,

Arbinsgt. 1, Oslo og begynner kl. 19.00. Man benytter daglig logeantrekk uten prydelser og arbeidssproget er engelsk. Presidenten, Petter Tolboe, onsker alle brodre av III og hoyere grad, velkommen til forelesninger med temaer fra internasjonalt frimureri og broderlig samvrer med anledning til diskusjon.

PLASSMANGEL gJst dessverre at en del stoff mA neste nummer av bladet.

sti over til

Antrekht syr ui efter lo rson llge

mil Tlf.42 94

95 fro*nknnEgtl

mehreh

I'/hrcnc nyo *jopkort. I Att?â&#x201A;Źtlctn E t pnr. YloJ rqryhodJ Eu roqrd. I Dittott Club.

7l


-

Livkjole. Msrk dress, eilkeleller dobbeltspent. Vi har ufualget - og tilbehsret.

Kom innom og prgv.

G,NNAR

0tt

Frimurerbladet 1990 - 3  
Frimurerbladet 1990 - 3  
Advertisement