Page 1


FRIMURER MED LYSET SOM

INSPIRASJONSKILDE

ADGANG malt av Tor Olav Foss

Bildet på forsiden av dette bladet - med tittelen Adgang - er malt av billedkunstner og frimureren Tor Olav Foss fra Furnes ved Hamar. Gjennom en rekke utstillinger i Italia, Norge, Svalbard, Sverige og Tyskland har hans arbeider oppnådd internasjonal oppmerksomhet og er representert i offentlige og i private samlinger i 11 land. Maleriene spenner fra figurativ til abstrakt uttrykksform i ulike teknikker med lyset som sentralt tema, både i konkret og i symbolsk betydning. Tematikken er dessuten forankret i gamle mysterietradisjoner og tidløs universell visdom om menneskets kontinuerlige streben etter sannhet og lys. I 2004 ble han nominert til The Lexmark European ArtPrize, Milano. Tor Olav Foss har blant annet designet trofeet til den offisielle, norske Kvalitetsprisen, malt sidealteret i Grefsen Kirke Oslo og er prisvinner i fotografi i Norge og Sverige. Når det gjelder tolkningen av dette konkrete bildet er hans erfaringer at det beste er at motivet og billedtittelen taler for seg selv. Betrakteren kan gjøre seg opp sine egne personlige assosiasjoner og ikke bli styrt i noen spesiell retning. PS: Tor Olav Foss har utstilling på Bogstad Gård i perioden 19. - 27. mai kl 12.00 til kl. 16.00 (stengt mandag).


FRIMURER MED LYSET SOM

INSPIRASJONSKILDE

ADGANG malt av Tor Olav Foss

Bildet på forsiden av dette bladet - med tittelen Adgang - er malt av billedkunstner og frimureren Tor Olav Foss fra Furnes ved Hamar. Gjennom en rekke utstillinger i Italia, Norge, Svalbard, Sverige og Tyskland har hans arbeider oppnådd internasjonal oppmerksomhet og er representert i offentlige og i private samlinger i 11 land. Maleriene spenner fra figurativ til abstrakt uttrykksform i ulike teknikker med lyset som sentralt tema, både i konkret og i symbolsk betydning. Tematikken er dessuten forankret i gamle mysterietradisjoner og tidløs universell visdom om menneskets kontinuerlige streben etter sannhet og lys. I 2004 ble han nominert til The Lexmark European ArtPrize, Milano. Tor Olav Foss har blant annet designet trofeet til den offisielle, norske Kvalitetsprisen, malt sidealteret i Grefsen Kirke Oslo og er prisvinner i fotografi i Norge og Sverige. Når det gjelder tolkningen av dette konkrete bildet er hans erfaringer at det beste er at motivet og billedtittelen taler for seg selv. Betrakteren kan gjøre seg opp sine egne personlige assosiasjoner og ikke bli styrt i noen spesiell retning. PS: Tor Olav Foss har utstilling på Bogstad Gård i perioden 19. - 27. mai kl 12.00 til kl. 16.00 (stengt mandag).


I GOD ORDEN! KJÆRE BRØDRE! Igjen har vi innviet en ny loge - denne gangen på Røros hvor St. Johanneslogen Morgenstjernen så dagens lys 14. april. I tillegg ble en ny Ordferende Mester installert og et nytt logebygg i solid Røros-stil innviet. Bedre bevis på at vår Orden lever i Det Høye Råd var samlet til møte i Bergen. Foto: Alf Pedersen beste velgående kan jeg ikke tenke meg. Andre gode tegn på liv i Ordenen er den store aktivitet landet rundt. Som en bekreftelse på betydningen av den landsomfattende virksomhet har vi akkurat nå, for annen gang i min tid som Ordenens Stormester, avholdt møte i Det Høye Råd utenfor Stamhuset i Oslo, nemlig i Bergen i tiden 4. - 7. mai. Neste gang vi gjør det samme blir i Trondheim i forbindelse med "Nordlysets" 125 årsjubileum i januar 2008. Annet hvert år holdes Stormestermøte i Det svenske system. I år arrangeres dette av Den Danske Frimurerorden i Skagen i tiden 31. mai - 3. juni. Målet for disse møter er å styrke vårt system ved å drøfte mulighetene for felles løsninger for våre Ordener i Norden. Jeg har også i den senere tid hatt anledning til å være tilstede ved store jubileer i andre systemer enn vårt, senest i Barcelona og Roma, og blir mer og mer overbevist om at vi tilhører det for oss riktige system; Det svenske system, som altså krever denne tilslutning til den kristne tro, i ekte respekt for den stil og verdighet som vi har arvet og som vi snart ikke finner andre steder i den alminnelige verden. Er vi kristne nok? Ja, kjære brødre, er vi kristne nok? For en tid tilbake holdt vår tidligere Ordenens Høyeste Prelat en tankevekkende tale med dette tema - og jeg synes det er særdeles interessant å gjenta hans spørsmål til oss selv nå. Grunnen til dette er en artikkel i siste nummer av dette bladet som resulterte i meget sterke reaksjonene fra flere brødre. Dette er selvsagt et høyst personlig spørsmål, men fra mitt ståsted ønsker jeg å presisere at bladet ikke skal være noe forum for debatt om nettopp slike spørsmål. Ganske enkelt fordi våre lover (Første kapitel § 8) så klart slår fast hvor Ordenen står: "Den Norske Frimurerorden krever tilslutning til den kristne tro som betingelse for å være medlem. Innenfor denne ramme kreves ikke tilslutning til særskilte dogmer eller bekjennelser". Vi nærmer oss vår Orden fra forskjellig ståsted. Vi kommer hit med vår tro og vår tvil. Hver enkelt opplever sin personlighetsutvikling gjennom det han tar til seg i sitt frimureri. Men basisen er klar og udiskutabel. Faktum est! Når dette leses har vi tatt "sommerferie' Jeg ønsker derfor hver især en riktig god og varm sommer og vel møtt til høsten med nyladede batterier. Ordenens Stormester Med broderlig hilsen Ivar A. Skar Ivar A. Skar Ordenens Stormester


GODKJENNELSE AV MAN ER NEVNDENS VIKTIEIS Av Terje Helsingeng Nevnden for frimurerisk forskning og opplysning er utvilsomt blant de institusjoner i Den Norske Frimurerorden som jobber mest i det stille. Det henger selvsagt sammen med alle de rituelle spørsmål som behandles. Men det er likevel mye som er åpent om Nevndens virksomhet, noe som også fremgår av årsberetningen for 2006. Nevnden har, delvis på anmodning fra Ordenens Stormester (O.S.M.), delvis på eget initiativ utredet en rekke rituelle spørsmål. Disse er nærmere omtalt i årsberetningen. BAKGRUNNEN Den kanskje viktigste oppgave for Nevnden i dag er godkjennelse av foredragsmanuskripter og jubileumsbøker for publikasjon og distribusjon. I løpet av fjoråret ble manus for en jubileumsbok til en lokal loge godkjent for utgivelse. I tillegg ble åtte manus godkjent og tilgjengeliggjort for mangfoldiggjørelse i Ordenens bibliotek og distribusjon til de øvrige biblioteker godkjent. 14 ble underkjent, mens 11 fortsatt var under behandling. En annen viktig oppgave er formidlig av foredragsholdere til instruksjonsloger, spesielt i høygradene. Nevndens Ordførende, tidligere O.A. Conrad Krohn oppfordrer alle som har spørsmål til Nevnden å ta kontakt med ham eller noen av de øvrige medlemmene. To ganger årlig samles alle i Nevnden til felles møte,

Conrad Krohn er Ordferende i Nevnden for frimurerisk forskning og opplysning. Foto: Terje Helsingeng FRIMURERBLADET - 02-07

mens arbeidsutvalget møtes en gang i måneden med unntak av sommermånedene. OPPRETTELSEN Historien om opprettelsen av Nevnden for frimurerisk forskning og opplysning er spesiell. Ja, hadde det gått som Ordenens Seglbevarer Karl Ludvig Tørressen Bugge ønsket, hadde Nevnden vært en realitet allerede i 1891, før Landslogen var et faktum. Hans brannfakkel den gang var at "instruksjonsarbeidet ble forsømt og tilsidesatt for de rent ceremonielle arbeider." Den gang var det 1555 medlemmer i Ordenen. Til tross for at selve logearbeidet var upåklagelig ønsket samme Bugge større fokus på instruksjoner, noe mange loger i senere tid også har satt på dagsorden. Men det skulle gå både en og to verdenskriger før Bugges ønsket ble oppfylt. Ordenens første Stormester etter siste verdenskrig, generalmajor Jacob Hvinden Haug, innså allerede i Det Høyde Råds møte 17. juni 1946 at det var på høy tid å opprette en komité som skulle utarbeide forslag til arbeidsoppgaver for Nevnden for frimurerisk forskning og opplysning. I Rådsmøtet 29. november 1948 ble Nevnden opprettet. Formålet var å fremme frimurervidenskapelig forskning, under-visning og selvstudium ved utgivelse av avhandlinger og fore-drag, samt assistere ved opprettelse av studiegrupper og lignende. Dessuten skulle Nevnden formidle orientering om alminnelig frimurervirksomhet i

Kristian W. Mollestad var i mange år en sentral person i Nevnden. Foto: Arild Stang


NY STOR AVDELING MED SELSKAPSTØY og LOGEANTREKK

USKRIPTER TE OPPGAVE

Cavafiere

innland og utgivelse av et medlemsblad, det som senere er blitt det blad du nå leser; Frimurerbiadet., som i mange år bar sitt opprinnelige navn "Meddelelser fra Den Norske Frimurerordenen". DAGENS NEVN - Det er mitt håp at Nevnden vil bidra til å øke interessen for frimurerisk opplysning innen vår Orden og likeledes være et bindeledd mellom Landsiogen og de enkelt loger, så vel som mellom disse innbyrdes, skrev daværende O.S.M. da han 11. februar 1949 formelt meddelte landets frimurere at Nevnden var opprettet. I årene som har gått siden opprettelsen av Nevnden har en rekke sentrale personer hatt stor betydning for så vel gjennomgåelse av de mange manusskripter samt øvrige spørsmål som har vært til behandling. De siste 30 år er det spesielt en person som skiller seg ut, nemlig tidligere Vikar for Ordenens øverste Prelat, Kristian Wilhelm Mollestad, som i store deler av denne tiden har vært Ordførende i Nevnden for frimurerisk opplysning og forskning. Under 40-årsjubileet til Nevnden ble hans humør og samarbeidsvilje spesielt fremhevet, i tillegg til hans rent frimureriske og faglige kunnskaper.

DAGENS NEVND Ordenens Nevnd for frimurerisk forskning og opplysning består i 2007 av: Ordforende, O.A. em. Conrad Krohn Viseordførende Overantikvar Arne Hilmar Andresen Historiograf, O.M. i Forskningslogen Niels Treschow, Kaare J. E. Stephensen Storintroduktør Bjarne Stabell Storbibliotekar Øyvind Anker Syversen Redaktør Frimurerbladet Terje C. Helsingeng Overarkivar Helge Eriksen L.L.T. Kristian Lassen P.L.T. Trondhjems Provincialloge Ingar Samset O.O.A. Karl Jens Holmen Sekretær D.M. St. Johs logen Roserne Nicolai Kiær Holter

41ENi

T;:OskIær

I FOR MEN AS, AVD. CC VEST LILLEAKERVEIEN 16,0283 OSLO

: Franske Riviera : I Ny, 3-r. topp!. ved Nice til leie. • •

• •

I I

Nær havet, utsikt, terrasse, heis, svømmebasseng, garasjeplass

Trond E. O[aussen

Tlf.: 22524789-90939975

Tlf.: 22 73 0111

ÅPNINGSTIDER 10-20 (09-18)

'mn eno

www.utleiecsm.com

• u••..••u••.••.•.••..• FRIMURERBLADET - 02-07


0

SLIK FOREGÅR ARBEIDET I

KAPITEL BRODERFOR Av Rolf Winther Nielsen og Erik Skjøldt (foto) Kapitel broderforeningene er ikke det som er mest synlig i norsk frimureri, men går man i dybden vil man fort finne ut at aktiviteten er stor og at det nedlegges et enormt viktig arbeid i disse gruppene. Landets eldste - Vestfold og Telemark Kapitel Broderforening - ble stiftet i 1963 og har et rikt tilbud til sine 890 medlemmer. I dette intervjuet gir Ordforende broder Martin Kirsebom oss en dypere innsikt i hva som rører seg i en så aktiv broderforening. - Hva er det som du vil fremheve ved Vestfold og Telemark kapitel Broderforening? Embetsverket i broderforeningen sammen med Stormesterens Prokurator - Det som absolutt er spesielt er Olav Lyngset og Stormesterens Statho/der Ragnar To/lefsen. den gode og broderlige tonen vi har i alle de loger vi besøker i Vestfold og Telemark. 7, To - Men god tone er det vel i alle loger og broderforeninger? - Det stemmer nok, men når det gjelder en broderforening i høygradene er min klare oppfatning at våre foredrag og instruksjoner er et sterkt etterlengtet tema som brødrene til samtlige loger vi besøker. Dette gjør at vi kan sette alle savner. Det er ikke like lett for alle våre brødre å komme seg til våre besøkte loger i stand til den grad møtene skal holdes loger hvor de samme temaer behandles. Vi, derimot, kommer i. Dette var i flere år et betydelig økonomisk løft og gir oss i på besøk og gjør det ekstra lett for brødrene å få med seg dag en avkastning i form av fornøyde og trofaste medlemmer. ritualer og foredrag på sitt eget hjemsted. - Det er vel ikke tilstrekkelig bare invitere til møte og så - De enkelte loger er vel ikke utstyrt for å holde møter i regne med at alt er såre vel? de grader som kapitelet står for? - Nei det kan du være sikker på. Noe vi har vært ekstra - Her er vi ved et viktig punkt hvor denne broderforenheldige med er vårt samarbeid med Landslogen og dens ingen har gjort et pionerarbeid. Takket være våre trofaste embedsmenn. Det er utrolig hvilken kunnskap og glede aktive medlemmer har vi i tidligere år investert i logeutstyr som der er å hente for en kunnskapstørst frimurer, og ikke

foredrag og instruksjoner er et sterkt etterlengtet tema"

v are

Stormesterens Prokurator Olav Lyngset hilser Ordførende Broder Martin Kirsebom. FRIMURERBLADET - 02-07

Fra et møte i Kapitel Broderforeningen.


ENINGENE mindre imponerende er den interesse og glede som de samme embedsmenn viser ved å ta arbeidet som foredragsholdere i vår broderforening. - Hvor er så den største oppslutningen og interessen for broderforeningens arbeid? - Det en glede for meg å kunne konstatere at interessen er like stor i begge fylker. Enten vi beveger oss i Telemark eller Vestfold er det store fremmøte og den glede vi konstaterer når vi møtes, en av våre sterkeste motivasjoner for å holde på med vårt arbeid. - Hvor kommer så dine embedsmenn fra og hvor lett eller vanskelig er det å få etterveksten til å fungere? - Våre embedsmenn kommer fra begge fylker og jeg må konstatere at det ikke har vært noen problemer med å rekruttere nye embedsmenn når våre trofaste har måttet trekke seg på grunn av alder eller andre årsaker. - Kan vi konkludere med at broderforeningen er inne i en positiv periode og at ingen mørke skyer synes i det fjerne og at dette kan tilskrives din ledelse og broderlige omgangstone? - Det var vel å ta hardt i, her er vi alle sammen med å dra lasset og dette er ikke noe "one man show" Sammen er vi broderforeningen og sammen gjør vi det som må gjøres for at vår kjære broderforening skal vokse og trives. Sammen skal vi også sørge for at vi yter vårt bidrag til at frimureriet i Vestfold og Telemark står sterkt og rotfestet på solid grunn. - Hvordan arbeidet dere? - En broderforenings arbeid er tilpasset gradens ritual, men det absolutte høydepunkt er foredragene og instruksjonen som ved sitt rike innhold bringer kunnskap om frimureriet ut til alle våre brødre i distriktet. Broderforeningen kan imidlertid ikke ta opp recipiender eller forfremme brødre til høyere grader. - Hvor foregår møtene i broderforeningen? - Våre møter foregår i Tønsberg, Sandefjord, Horten, Larvik, Skien og Notodden - Jeg registrerer at du har fått en ny prydelse. - Ja, dette er et resultatet av en justering av våre ritualer og prydelser. Det var med stor glede jeg tok i mot dette beviset på det embedet jeg bekler. HER ER KAPITEL BRODERFORENINGENE Følgende Kapitel broderforeninger er registrert i Den Norske Frimurerorden. Stiftelsesår og arbeidsgrader i parantes. Opplysningene er hentet fra Matrikkelen 2007: Bodø (1992 - IX og X) Haugesund (1992 - Vil, Vil og IX) Helgeland (2000 - Vil, VIII og IX) Kongsvinger (2006 - Vil, VIII og IX) Kristiansund (1996 - VI 1, Vil og IX) Molde (2002 - Vil, VIII og IX) Opplandene (1972 - Vil, Vill, IX og X) Stavanger (1993 - IX og X) Sørlandet (1993— Vil, IX og X) Vestfold (1963 - Vil, Vill, IX og X) Ålesund (1992 - Vill, IX og X)

FRIMURERBLADET - 02-07


MYE FELLES MED SPEIDING Som frimurer og gammel speider har det interessert meg å se på de mange felles trekk mellom frimureriet og speiderbevegelsen; organisasjonenes medmenneskelige mål, organisasjonsstrukturen, terminologien, arbeidsformen, bruk av ritualer, symboler og påkledning. Det er ikke snakk om felles identitet, men felles trekk. La meg her nevne noen trekk ved speiderarbeidet, så kan leserne selv reflektere over hva de kjenner igjen fra sin frimurervandring.

dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, internasjonal forståelse og opplevelse av speideridealene, b) å gi dem medbestemmelse og ansvar og c) å hjelpe dem til en kristen tro. Eller som Norges KFUK-KFUM-speidere sier: A hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. • Speidernes valgspråk er "Vær Beredt" • Speiderarbeidet er basert på frivillighet og ubetalt innsats, lederne lønnes ikke. • Speidernes utvikling gjennom grader og lederfunksjoner vises ved ytre tegn på drakten. • Møter åpnes og lukkes seremonielt, og det brukes mye lys.

• Speiderbevegelsen er et internasjonalt Grunnleggeren av brorskap. Når speideren tas opp, tas han opp speiderbevegelsen både i sin enhet og i Lord Baden-Powell det internasjonale speiderbrorskapet. var trolig frimurer. • Læremåten i speiderarbeidet er basert på veiledning og eget arbeid for egenutvikling, (Learning by doing), som omfatter utvikling av holdninger • Speiderne går i troppen gjennom tre grader. Det ble i ÅRSAKEN? løpet av de første tiår utviklet tre skifter: Småspeider! (ulvunge), speider og rover, i speiderarbeidet aldersJeg kunne ha nevnt flere forhold, men dette er tilstrekkelig messig definert. for mitt formål, og grunnen til neste spørsmål. Hvis denne • Speiderne gir sin tilslutning til forbundets målsetting lille oversikten viser at det er flere fellestrekk mellom ved å avlegge et løfte med etisk og religiøst innhold. speiderarbeidet og frimureriet enn det som er vanlig I speiderløftet lover de å tjene Gud, hjelpe andre og mellom organisasjoner generelt, kan dette ha noen spesiell leve etter speiderloven. årsak? Et sentralt spørsmål er selvsagt om Lord Baden Powell som startet speiderbevegelsen, var frimurer? Var SPEIDERIDEALER frimureriet eller frimurere aktive ved oppstarten av speiderSpeiderloven har blant annet følgende idealer: arbeidet? Speiderarbeidets program var preget av fire • En speider er åpen for Gud og Hans ord. aktivitetsområder: Friluftsliv, praktiske ferdigheter, moral og • En speider kjenner ansvar for seg selv og andre. religion. Kan frimurere ha preget sider ved speiderarbeidet, • En speider er en god venn. da spesielt på de to siste? • En speider er ærlig og pålitelig. • En speider tenker og handler selvstendig og Var Baden-Powell frimurer? prøver å forstå andre. Mange har antatt at grunnleggeren av speiderbevegelsen • Norges Speiderforbunds mål er å utvikle medlemmene til Lord Baden-Powell (Robert Stephenson Smyth Badenselvstendige og ansvarsbevisste mennesker ved a) å tilby Powell), adlet som i st Baron Baden-Powell of Gilwell, var frimurer. Det virker ikke usannsynlig at generalen Baden-Powell i tillegg til erfaringer fra sin militære karriere, også konsulterte venner og bekjente i oppbyggingen av den nye organisasjonen. Opplysninger om flere av Baden Powells bekjente kan kaste lys over spørsmålet om mulig innflytelse fra frimurere i denne fasen, blant annet forfatteren Rudyard Kipling.

Av Peter S. Lykke Medlem av St. Johanneslogen St. Olaf til det gjenreiste Tempel

Et utvalg av deltakerne under det spesielle logemøtet Den Faste Borg på Kongsvinger 5. juli 2005.


Vær beredt Speiderbror og Logebroder! Mange frimurere kan se tilbake på verdifulle år som speider. En gang speider, alltid speider erblitt et motto for mange rundt om i landet. Er du en av dem som kan kalles både speiderbror o logebroder? Da bør du sette av tredje lørdag i august i år til en historisk begivenhet: Den internasjonale speiderbevegelsen runder 100 år i august 2007. Norske frimurere markerer dette med et jubileumsarrangement lørdag 18. august i Moss. Initiativtakere er Stein Løvold, Arild (Jørgensen) Koch, Nicolai Kiær Holter, Sven Wæring, Olav Balle, Tom S. Vadholm, Peter S. Lykke, Kjell Standal, Kaare J.E. Stephensen, Kåre-Bjørn Kongsnes, Per Trygve Kongsnes, Ole Sivert Walset og Kjell Roar Kanebog. Velkommen til et innholdsrike program: Kl. 11:00:

I gradsmøte i St. Johanneslogen Sirius med påfølgende enkelt brodermåltid.

Kl. 15:00:

"Speiding i Hundre, Frimureri videre..... Samling med foredrag og gruppediskusjoner om følgende temaer: (1) Speidingens opprinnelse og utvikling, globalt og nasjonalt. Hva kjennetegner speiding idag? (2) Speiding og frimureri: Koblinger og felles trekk.

Kl. 19:00:

Enkel grillmiddag ved Reier Gods, Jeløya

Kl. 20:00:

Leirbål ved Reier Gods (med bl.a. fornyelse av speiderløftet) og avslutning av jubileumsmarkeringen.

For nærmere informasjon om arrangementene, overnattingsmuligheter, transport, endelig påmelding etc.: Nicolai Kjær Holter, Ringshusv. 1, 1176 Oslo. Tlf. 22 28 29 35 eller 98 22 84 15. E-post: nic.holter@tele2.no Påmeldingsfrist (ikke logemøtet) 1. august.

(3) Hva speidertiden har betydd for meg. Refleksjon og deling. Logemøter avholdt i forbindelse med større speiderbegivenheter i Norge År 1957 1961 1971 1972 1975 1981 1989 1993 1997 2001 2005

Loge St. Olaus t.d.t. Søiler St. Olaus t.d.t. Søiler St. Olaus t.d.t. Søiler Røros St.Joh.Br.forening St. Olav t.d.g. Kors St. Halvard St. Olaus t.d.t. Søiler Den faste Borg St. Olav t.d.g. Tempel St. Nikolas t.d.g. Anker Den faste Borg

Sted Oslo Oslo Oslo Røros Lillehammer Hamar Oslo Kongsvinger Trondheim Sarpsborg Kongsvinger

Speiderbegivenhet Internasjonal speiding 50 år Norsk speiding 50 år Norsk speiding 60 år Landsleir på Røros Verdensjamboree på Jørstadmoen Landsleir på Åsnes, Solør Landsleir på Skaugum Landsleir på lngelsrud, Eidskog Landsleir på Austrått Landsleir i Fredrikstad Landsleir på lngelsrud, Eidskog

RIMELIGE GAVER FRA EGET VERKSTED - alle annonserte produkter i 585/000 gull i Damering m/emalje 2.Herrering m/onyx, gull 3.Jakkemerke, gull 4.Jakkemerke- større gull 5.Anheng, gull 6.Brystknapper, pr.pargull

kontakt: I GULLSMED

Bjorn Borrmwm DIPLOMGEMMOLOG, F.G.A. (Diamantsakkyndig DGemG.)

Arne Garborgs vei 13A, 1472 Fjellhamar Tlf.: 67 90 12 92 - Mob: 901 23 491 E-mail: b.borrmann@c2i.net

FRIMURERBLADET - 02-07


FRIMURER-HUSTRU HOL1)T UNDER ÅPENT H Av Brita Garnes Den som går inn i logen, som min mann har gjort, har sine tanker og meninger om hva han har tenkt å satse på - og ikke minst motta der. Den som er hjemme, som meg, har sine tanker og forventninger. De bør ikke avvike spesielt mye fra ektefellens. Han har behov for støtte og forståelse for det han ønsker å bruke tid på og oppmerksomhet på. Dette er jo noe vi egentlig vet alle sammen; at aksept ofte er viktig for at noe skal bli vellykket. Da min mann gikk inn i frimureriet var også jeg opptatt av at han skulle finne det han søkte etter. Når folk gifter seg har de ofte de underligste ideer om at de skal dele alt og være sammen om alt. Når så den ene plutselig en dag får tanker om å gjøre noe helt annet, eller være sammen med gamle kamerater, og den andre part ikke får være med, ja, da kan dette bli spiren til uro. - Jeg blir satt utenfor og er ikke ønsket. - Jeg passer ikke inn. I stedet for dette burde man jo bli glad for at den annen part har et større nettverk. Tilførselen av impulser, nye tanker og utfordringer kan berike fellesskapet og holde det levende. Derved også øke følelsen av et verdifullt liv. Som det står i boken "Profeten" er nettopp sannheten, når det gjelder forholdet mellom mennesker, at man bryr seg om hverandre. Vi vil gjerne være sammen. Likevel er vi

Brita og Kjell Garnes hadde viktige bidrag til arrangementet.

ikke helt like. Vi tenker på "For oss ha det vært en de samme ting. Ofte har vi ,, de samme problemene på ubetinget positiv 0ppJ eve J se hvert vårt vis. Da er det

10 FRIMURERBL'\DET - 02-07

godt å ha et forum hvor vi finner næring til vår måte å fungere på uten at det kommer i veien for nærhet og fellesskap på hjemmebane.

FRIMURERMANN Hvordan er det så å ha en mann som er frimurer? Det er ikke så enkelt å bare svare; ja, det er bra. Flere tanker


TALE STAMHUSET

Glemmer han deg'? Jeg visst lite, ja, nesten ingenting, om frimureriet da min mann ble opptatt i logen. Det lille jeg visste hadde jeg sågar hørt fra folk som visste like lite som meg, men som hadde bastante meninger om hva det dreide seg om. Etter at min mann i mange år har vært medlem vet jeg i alle fall dette; Skummelet er det i alle fall ikke. For oss har det vært en ubetinget positiv opplevelse. Jeg merker at møtene gjør ham godt. Er han sliten og trett når han går i logen er jeg like sikker at han kommer hjem som en glad mann. Han har et fellesskap, som jeg riktignok ikke får delta i, men som likevel betyr noe i forholdet oss imellom. Jeg gleder meg over at han i et broderfellesskap kan få være seg selv, oppleve seg selv på en ny og utfordrende måte - og ikke minst; ha glede av det. Jeg ser bare fordeler ved at "min frimurer" hver uke får muligheten til nye impulser og ny innsikt, at han møter nye mennesker, ja, rett og slett får en menneskelig vitamininnsprøyte, om man kan si det på den måten. Jeg vet - og mener - at har man først gått inn i en sammenheng er det også viktig å følge opp. Gjør man ikke det, kan man like gjerne la være å gå inn i noe som helst. Man får jo likevel ikke noe igjen for å gjøre det. Man sitter igjen med bruddstykker. Det ønsker jeg ikke. Hadde vi hatt små barn da min mann ønsket å bli opptatt som frimurer kunne det tenkes at jeg hadde vært bekymret om han ville hatt nok tid til barna. Men jeg tror ikke faktisk ikke det ville ha vært noe problem. I frimureriet er det jo slik at barn og familie går foran logearbeidet. Min fasit, til syvende og sist, er: - Jeg er glad for at Kjell, min ektefelle, er med i frimureriet. - Det er bra for oss i alle sammenhenger. Jeg hevder dette av den rene og skjære sannhet.

ÅPENT HUS MED ÅPEN LINJE Det svingte i Stamhuset da 311 personer kom til informasjonsmøte 4. mars. Det var Frimurernes Blåseensemble som slo an tonene og satte de besøkende i godt humør fra første stund. Møtet kom i stand etter initiativ fra landets eldste loge, Leoparden, som også sto som teknisk arrangør. Det er tydelig at det er behov for slike møter. Programmet bød på foredrag, omvisning og kunstneriske innslag. Sammenkomsten ble holdt i regi av Den Norske Frimurerorden og ble humørfylt og presist ledet av Ordenens Seglbevarer Oddvar Davidsen. Stormesterens Prokurator Olav Lyngset ønsket velkommen i den nyoppussede festsalen. Han understreket gleden ved å kunne vise frem bygningen og fremhevet den åpenhet som frimureriet har lagt seg på de siste årene. Den linjen vil fortsette også i fremtiden, sa Lyngset. Tidligere Stormester Magne Frode Nygaard holdt hovedforedraget. Han ga med stor varme og innlevelse et godt bilde av frimureriet og trives tydelig som fisken i vannet med publikum foran seg - og lang erfaring bak seg. Det er klart at hans blide vesen og entusiasme smitter over på tilhørerne. Brita Garnes representerte familien (se annen artikkel på disse sidene). Kristoffer Sandven fra Horten representerte de unge frimurerne og tilveksten til logen. Han redegjorde for sine erfaringer i frimureriet på en utmerket måte. Det er viktig å slippe ungdommen til fordi fokus og perspektiv ofte blir et annet enn det tilvante. Tore Johnsen har arrangert Adventskonserter i 12 år; alltid med fulle hus og lange ventelister. Det er klart at han ikke har gjort det alene, men like klart er det at Johnsen har vært primus motor i dette. Tore Johnsen ga riss av musikkens betydning for frimureriet fra kong Fredrik V steg i land i Kristiania i 1 749 med musikanter og sangere og helt frem til i dag. Musikk spiller utvilsomt en vesentlig rolle i frimureriet. Johnsens poenger ble understreket av Frimurernes Blåse-ensemble som møtte de besøkende ved inngangen med lystige toner og av studentene Gunnlaug Svela og Mirjam Kringen fra Norges Musikkhøyskole som sjarmerte og beveget forsamlingen til stående applaus. - Vi er tilfredse både med hensyn til den store interessen og for den fremragende innsats som leopardbrødrene gjorde. Vi tenkte på forhånd: Hva om det bare kommer noen få personer - eller hva om det kommer så mange at vi må lukke dørene og sende folk hjem igjen? Men slik som det ble var det akkurat passe, sier Kjell Garnes og Tor Ole Torp, som sto for programmet og hadde tilrettelagt den tekniske delen.

Av Arne Lie arli2@frisurf.no

PS! Innlegget er noe forkortet og redigert. FRIMURERBLADET - 02-07

11


HVORFOR KUN BESØKE ANERKJENTE LOGER.? Når norske frimurere er i utlandet ønsker de ofte å besøke en lokal frimurerloge, noe det også er rike muligheter for å gjøre, men det fordrer at den aktuelle loges Storloge er anerkjent av Den Norske Frimurerorden. Av og til viser det seg at den aktuelle loge hører under en storloge som ikke er anerkjent av Den Norske Frimurerorden. Vær derfor oppmerksom på at gjensidig besøksrett kun gjelder de grader som tilsvarer våre St. Johannesgrader. Skal man gjeste høyere grader må tillatelse innhentes både i Norge og fra det utenlandske frimurersamfunn. Unntaket er gjensidig besøk innen Norden. Det kan være flere årsaker til at der ikke foreligger en anerkjennelse og hvor et eventuelt norsk besøk kan medføre at Storlogenes relasjoner kan bli skadelidende. Jeg skal prøve å illustrere dette i noen forhold hvor problemstillingene ikke er helt ukjente. BESØK I UTLANDET En norsk frimurer kan besøke en utenlandsk loge i grader tilsvarende våre I, Il eller Ill grader uten forut å ta kontakt, men slik forutgående kontakt (og da gjennom Kontoret for Utenrikssaker mot Storlogen ute) kan ofte være å anbefale. Den besøkende skal legitimere seg med logepass og et "Letter of Good Standing" som bekrefter at han har oppfylt sine forpliktelser hjemme. Dette dokument utstedes på forespørsel av Storsekretariatet i Oslo. Mange land opererer med flere Storloger som er mer eller mindre seriøse, eller har ulikt formål eller verdigrunnlag. Noen Storloger er "politiske", og deltar aktivt og offentlig i politisk valgkamp, engasjerer seg i sosiale spørsmål blant landets opposisjon mv. Det kan være mindre gunstig for Den Norske Frimurerorden å bli identifisert med, og ha relasjoner til Storloger som har holdninger og/forholder seg til saker som vi tar avstand fra. Derfor er det en langvarig prosess når nye Storloger søker om anerkjennelse fra vår Orden. Vi skal sikre oss at den nye Storlogen oppfyller de krav vi selv kan stå inne for og som er internasjonalt akseptert, bl.a. at man tilkjenner seg troen på et høyeste Vesen. Dette er nedfelt i vår Ordens lover i det 16. kapitel. Der hvor et land har flere Storloger, og vi i forveien har opprettet kontakt/anerkjent en, vil det kunne oppstå problemer ved å anerkjenne også en annen. Det kan være motstridende holdninger til frimureriske eller ikke12 FRIMURERBLDET - 02-07

frimureriske saker mellom Storlogene i landet. Forholdet mellom Den Norske Frimurerorden og den allerede anerkjente Storloge vil da kunne bli skadelidende, noe ingen ønsker. Av ren uvitenhet å besøke en loge som arbeider under en Storloge vi ikke anerkjenner kan medføre komplikasjoner. Det finnes eksempler på at enkelte ikke-anerkjente Storloger har "tolket", og "offentlig" gått ut med, at uformelle besøk fra utlandet er en anerkjennelse, hvilket kan føre med seg meget uheldige konsekvenser i forhold til øvrige land og den enkelte broder. Den Norske Frimurerordens kontor for utenrikssaker har god oversikt over de ulike systemer det arbeides etter i de forskjellige land og kan således være behjelpelig med å "plassere" brødre mht. grad og besøkelsesmulighet i utlandet. Selv innen det samme system kan det være innholdsmessige variasjoner i gradene fra land til land, og det er derfor ikke alltid slik at besøk i én utvalgt grad nødvendigvis gir adgang til samme grad i et annet land. Kontoret for Uten rikssaker ønsker, og oppfordrer, brødre til å besøke loger i utlandet. Vi hjelper gjerne til med veiledning og nødvendige kontakter.

Av Åge Wailin Sekretær for utenrikssaker

NYTT FRA UTEN RIKS KONTORET: Anerkjennelse er gitt til United Grand Lodge of Bulgaria som arbeider i grader tilsvarende våre St. Johannesgrader. Denne må ikke forveksles med Grand Lodge of Bulgaria som ikke er en regulær Storloge og følgelig ikke anerkjennes av vår Orden eller andre regulære Storloger. Anerkjennelse er også gitt til Grand Imperial Conclave for England, Wales and Territories Overseas - "Red Cross of Constantine". Dette er et frimurersamfunn som arbeider i høyere grader og besøk der må derfor klareres på forhånd.


HVORDAN GJØRE EN MANN VINKELRETT?, "Forbundet av skvære karer" kunne kanskje være oversettelsen til norsk / av innskriften på den avbildede amerikanske platte hvor det, på en skjemtefull måte, gis oppskriften på hvordan man skal gjøre en mann "vinkelrett". Skvær er et norsk uttrykk de fleste av oss forstår betydningen av uten kanskje å kunne forklare fullt ut. Kan hende er det like vanskelig som å forklare hva det i murerisk sammenheng betyr å være vinkelrett i sine gjerninger og væremåte. En vis kineser sa, lenge før frimureriet i vesten fikk sin nåværende form, at den som hadde et embete skulle legge rettferdighetens vinkel på sine handlinger. Kanskje forsto ikke alle hva det betydde. Det engelske ordet square oversettes gjerne med kvadrat - en likesidet geometrisk form hvor alle vinklene er 90 grader - altså i rett vinkel. Derav utledes at ordet også kan oversettes med rettvinklet. I murerisk sammenheng vet vi hva det betyr - og vi vet (eller burde vite) hvordan konstruksjonen av den rette vinkel gjøres på papiret. Spørsmålet er bare hvordan konstruksjonen kan overføres på oss selv. VINKELHAKEN I de gamle laug - logene for de operative stenhuggere og murere - og i de frimurerloger som arbeider etter de ritualsystemer som har britisk opprinnelse (også i Polarstjernelogene) er den Ordførende Mesters prydelse den rette vinkel eller vinkelhaken. Denne skulle han bruke for å kontrollere om arbeidet var vinkelrett og i water - ja, for waterpasset var opprinnelig to mot hverandre stilte vinkler med en loddsnor. Ofte sies at vinkelhaken er symbol for loven; den lovmessighet utførelsen må ha for å kunne godkjennes. En frimurer skal være "skvær". Han skal måle sine handlinger med lovens vinkelhake - og da ikke alene tenkt på vår Ordens lover, men i like stor grad de regler som er stilt opp i Den Store Bok vårt arbeid hviler på. Og dette er ikke tanker som først fikk sin form da James Anderson skrev "konstitusjonen" for den første engelske storlogen.

I de gamle regler for håndverker-logene som kjennes fra Middelalderen, er det oppstilt i lover, regler og forordninger medlemmene / skulle forholde seg etter. Det var herfra broder Anderson hentet stoffet. "Are you on the square?" er et spørsmål vi kan få ute i verden. For en frimurerbroder burde svaret qL være enkelt - om man kjenner til betegnelsen "to be on the square" for det å være medlem i en frimurerloge. A være på eller i kvadratet er altså synonymt med å være en frimurer. Og om vi tøyer begrepet litt lenger kan vi si at kvadratet kan videreføres til formen kuben eller kubus. På samme måte som en billedhugger en gang skal ha sagt om det å ta ut en figur av en stenbiokk, på samme måte kan det sies at i en ru, utilhugget sten finnes en fullkommen kubus bare man vet hvordan den skal tas ut. Og igjen må vinkelhaken frem for å kontrollere om formen er i overensstemmelse med de lover som gjelder for den fullkomne, tilhuggede eller tuktede sten. Passer stenen i byggverket eller forkastes den etter å ha fått vinkelhaken lagt på seg? Enhver svarer for seg selv. A skape det vinkelrette menneske må nok foregå på en noe annen måte enn den som er vist på platten. Metoden kan, om enn i overført betydning, være god nok - legg vinkelen på et menneske og les av graden av "frimurer" i det.

4,

USKYLDIG SKJEMT Kan man tillate seg å skjemte med så alvorlige saker som det å skape et vinkelrett menneske? Det er sagt at den som tar alvor kun på alvor og skjemt som bare skjemt har forstått begge deler meget dårlig. Dette gjenspeiles også i vår Ordens lover - i Annet kapitel, § 30: Uskyldig og anstendig

Korn til København ENKELT VÆRELSE

DOBBELT-

b_

GRUPPE-PRIS Dkr. DOB.VÆR.

r Inc[. vort store morge med att til starten på en ny dag, samt opgradering til de bedste værelser når der er plads.

MUSEET Av Overantikvar Arne Hilmar Andresen arnehandonline.no

- Det smilende hotel i København...

-kvalitet og en god

Best Western Hotel Hebron Helgolandsgade 4 1653 København V Tlf. 3331 6906 www.hebron.dk

.

oplevelse! -personlig og pmfessionel atmosfære!

FRIMURERBADET - 02-07

13


FRIMURERDYDER OG ANDRE DYDER. Tittelen er naturligvis misvisende. Det er selvsagt ingen forskjell på de dyder en frimurer bør etterleve og de dyder som for en generasjon eller så siden var allmenne samfunnsdyder - og for manges vedkommende heldigvis er det fremdeles. Forskjellen måtte i tilfelle være at den frimureriske læremåte betoner noen av dydene særlig sterkt - som spesielt viktige for menneskets personlige utvikling. De norske frimurerakter er oversatt fra svensk tidlig på 1800-tallet. Før 1818 praktisertes dansk frimureri. Det sier seg selv at det ikke alltid har vært mulig å finne norske ord og vendinger som helt dekker den opprinnelige betydning. Ett av disse begrep - der vi etter min mening har mistet noe vesentlig ved oversettelsen - er ordet måtehold, som i dagligtale nå oftest forbindes med forsiktighet med overdådig inntak av mat og drikke. Vårt ord "måte" kommer fra sen gammelnorsk mâti og middelaldertysk mate som begge betyr mål - og ikke måte. Den svenske formulering "måttlighet" - tilsvarende den tyske "mässigkeit" har begge det viktige begrep "mål" som første del av ordet - som best kan oversettes med det sammensatte ord "målholdighet""Dette er et langt mer omfattende begrep enn vårt "måtehold" som svarer til det danske "mådehold". De svenske og tyske uttrykk henviser imidlertid direkte til et mål - en målestokk - vi bør leve opp til, både for oss selv og for andre. heten i vanlig betydning, men hva den Begrepet mål er i denne i alltid og overalt nødvendigvis utelukker mening kjent også fra evang• er middelmådigheten. Ingen kraft uten eliene, der det heter "det skal i måles opp for dere i det målet OUUltlV stillhet, lavmelthet, sakmodighet. Lærer dere selv bruker" (Matt. 7.2). du ikke dette får du ikke vite hva solskinn er?' Like førjul i fjor hadde forskeren og filosofen Henrik Syse en Etter Ekelunds mening lønner "mått" kronikk i Aftenposten der han med bestandighet, jevn glede og et sier: "Når Platon beskriver den gode statens og det gode rolig lys i sjelen, fritatt for alt for heftige forandringer. "Mått" individets kvaliteter, står moderasjonen eller besinnelsen skaper det beste sjelsklimaet, et idealistisk temperament. sentralt. Den er en av hoveddydene (senere kjent som "De skarpe og plutselige lys er gode, men bare i det kardinaldydene). Knapt noen annen menneskelig kvalitet bestandige, milde vokser sjelens største kraft, bare der er kan tenkes fullt utviklet uten at moderasjonen er med, i det mulig å nå frem til klarsyn og vurdering av livet" følge Platon' Vi skal selvfølgelig ikke rette noe i våre akter, men Og senere tilføyer Syse: "Vi mennesker er skjøre kanskje kan vi gi nettopp dette begrepet en dypere mening vesener, og mye kan gå i stykker om vi ikke bruker moderat - dersom de talende brødre benytter muligheten til å kraft i omgangen med hverandre' betone moderasjon og besinnelse som vesentlige eleEn av de beste omtaler av denne kardinaldyd har jeg menter i arbeidet med vår egen foredling. funnet hos den svenske forfatter Vilhelm Ekelund (1 880 Som Henrik Syse avslutter sin kronikk: "Vi må lære oss 1949) i hans lille skrift METRON, der tittelen alene moderasjon. Da finner vi kanskje også tilbake til oss selv, illustrerer noe av forskjellen mellom den svenske og den til hverandre - og forhåpentlig til en mer levelig verden?' norske formulering. Dette er også frimureriets utfordring til oss alle gjennom Om Ekelund skriver nemlig den danske litterat Erling sitt unike pedagogiske system - om vi forstår og anvender Nielsen i innledning til boken: "Hans METRON betyr det rett. harmoni i sinnet, ikke forstått som lunkent måtehold, men som en syntese og overvinnelse av motsetningene, som åndelig spenstighet" Innledningsvis sier Ekelund i sin bok: "En viss ridderlighet och pietetsfull candidezza gentemot kjänslans och Av Halfdan Wiberg hjårtats makter hør til klassisk mått" - og senere: "Metron Tidligere Stormesterens Prokurator - eller moderasjon - utelukker ikke nødvendigvis umåtelig-

a lenge rrian søker er man pr Vilhelm E kelund

ONIKK

Henvendelse til Den Norske Frimurerorden og Storsekretariatet E-post: ordenen@online.no Besøk: www.frimurer.no

14 FRIMURERBLADET - 02-07


ORDENSBALLET..'

BLIR EN UNIK OPPLEVE En historisk begivenhet vil finne sted lørdag 26. januar 2008. Da avvikles nemlig historiens første Ordensball og hva er vel mer naturlig enn at den nyrestaurerte festsalen i Stamhuset i Oslo er arena når 250 frimurere og deres ledsagere samles. Ordensballet er ment å bli en årviss begivenhet og billettene vil bli fordelt i henhold til antall medlemmer i de forskjellige provinsene. - Jeg tror dette kan bli en unik opplevelse for frimurere og deres ledsagere, sier Ordenens Stormester Ivar A. Skar til Frimurerbladet Stil og etikette vil bli vektlagt både i forberedelsene og i gjennomføringen. Ballet skal i prinsippet være selvfinansierende. Det innebærer at kuvertprisen trolig vil ligge i underkant av 1000 kroner for hver deltaker. Påmeldingskupong med mer detaljert informasjon vil bli komme i neste nummer av Frimurerbladet. Ballkomiteen, under ledelse av Ordførende Mester i Oslo-logen Søilene, Sverre L. Sivertsen, har allerede kommet langt i planleggingsarbeidet. Det legges opp til tre-retters meny med viner. Gjestene vil bli ønsket velkommen av herolder og flere orkestre, deriblant Frimurernes Storband, når de ankommer Stamhuset en gang før kl. 18.00 lørdag 26. januar neste år. Deretter blir det kunstnerisk underholdning i Stjernesalen før festsupeen inntaes i festsalen. Antrekket er galla m/hvit vest og hvite hansker. Og selvsagt står polonese på programmet. GUDSTJENESTE Også dagen etter, søndag 27. januar, er det tilbud om program for dem som måtte ønske det. Da blir det gudstjeneste i Trefoldighetskirken, kirkekaffe i Stamhuset og matiné med Frimurernes Orkester og sopranen Elisabeth Tandberg.

Dørene åpnes 26. januar,

008'

/ den vakre festsalen, som i fjor ble pusset opp for rundt fire millioner kroner, skal tidenes første Ordensball avvikles lørdag 26. januar neste år. Foto: Stur/ason

WANGS Begravelses- og Kremasjonsbyrå Norges eldste begravelsesbyrå Siden 1877 har vi hjulpet de etterlatte med rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring av gravferden basert på lange tradisjoner og med personlig oppfølging. Våre tjenester tilpasses alltid familiens ønsker til en på forhånd avtalt pris. Vi kan kontaktes til enhver tid for personlig informasjon, konferanser og avtaler, gjerne i Deres hjem.

NORDSTRAND * WANG KRISTIANIA BEGRAVELSES BUREAU AS

DØGNVAKT Majorstuen: Nordstrand:

Jacob Aallsgt 42 Ekebergveien 230 www.nwb.no

Tlf.: 23 1961 50 Tlf.: 23 16 83 30

FRIMURERBLADET - 02-07

15


VERDENS NORDLIGSTE ST. ANDRESLOGE 30 ÅR Selv om 30 år ikke er noen alder i frimurerisk sammenheng var det unektelig en historisk begivenhet for brødrene i Troms og Finnmark da verdens nordligste St. Andreasloge kunne markere sine første 30 år. 6. februar feiret St. Andreaslogen Skansen sitt jubileum i Tromsø med et 1 00-talis brødre tilstede, anført av Stormesterens Statholder Ragnar Tollefsen, som i en årrekke har vært en ivrig gjest i alle logene i Ishavsbyen. Historien om logens fremvekst viser at St. Andreasfrimureriet i nord er av forholdsvis ny dato. For inntil 30 år siden måtte brødre som skulle forfremmes til 1V/V og VI grad reise helt til Svolvær eller enda lenger sør for å få oppfylt sine ønsker. Det var en reise som tok flere dager. Tanken om en St. Andreas Broderforening i Tromsø var Først 14. april drøftet flere ganger i årene etter 1945. 1953 søkte 30 brødre av VI til X grad om å få opprette en St. Andreas Broderforening. Moderloge ble St. Andreaslogen St. Eystein i Trondheim, som da var den nærmeste St. Andreasloge og 4. oktober samme år ble Troms og Finnmark St Andreas Broderforening innviet. 6. februar 1 977 ble St Andreaslogen Skansen innviet i Tromsø av Ordenens Stormester Bernhard C. Paus. Torleiv Senum ble innsatt som den første Ordførende Mester, et embede han hadde i mer enn 12 år. Logens navn Skansen henspiller på den borg som Håkon IV Håkonsson lot bygge sentralt på Tromsøya i ca år 1250 til vern mot karelere og russere. Symbolsk antyder vel navnet: skanse mot ondskap og mørke. Som logens valgspråk ble valgt Gjennom Mørke til Lys. 28. mai 1989 ble Reidar Johnsen ny Ordførende Mester, et embede han hadde frem til 1996. Deretter overtok Martin Buvik som hadde embedet frem til 25. januar 2000. Det var en begivenhetsrik og svært arbeidsom tid, hvor embedverk skulle læres opp til funksjoner i nye lokaler som fortsatt ble gjort i stand, samtidig som brødre skulle befordres videre. Ordenens Stormester Syver Hagen kom til Tromsø og foretok den høytidelige innsettelsen av Hermod M. Lauritzsen som ny Ordførende Mester 25. januar 2000. Vedlikehold og utvikling av lokalene og opplæring av embedsverket har vært en kontinuerlig prosess i denne tiden. Befordringen av brødre har vært det mest sentrale arbeidet. Hermod M. Lauritzsen går i mai av etter nærmere åtte år som Ordførende Mester. Stor vekt har også vært lagt på den videre utbredelse av Andreas-frimureriet i regionen.

Stormesterens Statholder Ragnar To/lefsen hilste til Andreasbrødrene i Skansen og O.M. Hermod Lauritzsen fra Ordenens Stormester. 11990 ble Harstad St. Andreas Broderforening opprettet. I 2002 ble Finnmark St. Andreas forening opprettet. Skansen er moderloge for begge. Høsten 2005 ble Midt-Troms St. Andreas Broderforening stiftet, under administrasjon av Skansen.

Skansen i Tromsø nar runuet 3 0 ar

HVORFOR FRIMURER? I sin taffeltale reflekterte Ordførende Mester Hermod M. Lauritzsen blant annet over hvorfor menn søker frimureriet: - I logen får vi tid til noe som er grunnleggende viktig, samme hvilken jobb vi har i den alminnelige verden: Tid til ettertanke. Tid til å tømme sinnet for negative tanker fra den alminnelige verden og fylle den med opplevelser fra ritualer og seremonier. Det er ved å sitte stille og lytte at vi kommer i kontakt med oss selv - vår egen indre loge. Dette skjer ikke over natten, det er en prosess, en langsom modning gjennom vår vandring. Hvorfor søker vi så frimureriet? Jeg er sikker på at de fleste av oss kommer fordi vi mener at frimureriet gir oss innhold som gjør det lettere å ta riktige moralske og etiske valg. Ingen steder i logen er dette så grunnleggende som nettopp i denne første graden i St. Andreasfrimureriet. Dette er derfor en meget viktig grad i vårt læresystem. Som kjent er en frimurers fornemste dyder taushet, forsiktighet, måtehold og barmhjertighet. I våre lover står det; Det påligger en frimurer å nære og vise deltagelse, medlidenhet og barmhjertighet mot alle sine på jordens vandrende medmennesker. Nestekjærligheten eller ADVOKAT M.N.A. barmhjertigheten er et av de mest sentrale og bærende budskapet i frimureriet, fremholdt Hermod Strafferett - skifterett - arv - testamente - internasjonal avtalerett - prosedyre Lauritzsen. Tlf.: 24140300—Fax: 24 14 03 01 —Mob.: 913 68 764 Grensen 18, 0159 OSLO - E-post: roIand.kjeIdahI@forsvarsadvokatene.no Av Bjarne Eilertsen

ROLAND KJELDAHL

16 FRIMURERBLADET - 02-07


HEDERSMANN RUNDET 90 ÅR Kjell Lauritzen en av 27 med II dersteçnet

- Snakk om Hedersmann! I en alder av 90 år er maskinist og verktøymaker Kjell Lauritzen daglig å se Stamhuset i Oslo. Allerede ved syv-tiden om morgen er han på plass i sin lille verkstedhule i kjelleren og deltar du på logemøte om kvelden kan du være ganske så viss på at han også er å se der. Ikke rart at Kjell er en av de 27 brødrene som står oppført i Matrikkelen som Innehaver av Den Norske Frimurerordens Hederstegn. - - Du, Kjell, har fått den høyeste utmerkelsen som vår

i

Strøm, Henning von Zernichow, Arne Hilmar Andresen, Otto Kloumann, Kjell Magnus, Christian W. Lindmann, Rolf B. Samal, Bjørn Kynø, Anton Dahl Olsen, Sverre Sommernes, Holger Kiil, Tore Weckhorst, Egil P. W. Grude, Andreas Mithassel, Anders Jarnes, Johan Iversen, Per Aas, Leif J. Solberg, David 0. Kløve, Svein Ole Almåsbakk, Kjell Lauritzen, Knut Arvid Astrup, Bjarne H. Reenskaug, Kristian Borud, Knut Paulsen, Bjørn Olafsen og Gunnar Gran.

Stamhusets husinspektør Bjørn Ola fsen er tildelt Hederstegnet.

-

ker og drømmer om å oppleve Verdens øreise eller et cruise med Hurtigruten? gger hele reisen for brødre eller losjer er en uforglemmelig opplevelse både nære og flerne destinasjoner. personlig service og oppfølging, )hn A. Sundal, telefon 55 30 68 99, mobil 90 84 91 94. e-mail js@kystopplevelser.no.

1 kystopplevelser. no -ramsahle fesredoger-

FRIMURERBLADET - 02-07

17


HVERDAGSTANKER. TIL INSPIRASJON Tidligere Ordenens Høyeste Prelat - domprost emeritus - broder Leif P. Ottersen har skrevet en bok som utgis på Orion Forlag i disse dager. Gnist i gress - hverdagstanker til inspirasjon er en lyrikksamling der forfatteren ønsker å formidle sine tanker omkring det liv vi lever, omkring våre gjensidige forhold til dem vi lever våre liv sammen med. Ved å la bokens fire hovedbolker være fremstilt gjennom de fire årstider - ved å innlede med våren og avslutte med vinteren - beskriver broder Ottersen dermed livets syklus. Han skuer tilbake til sorgløse oppvekstår og deler med leseren betraktninger fra sitt ståsted i dag. Med frodig spennvidde lar han oss møte så vel barnet som den gamle mannen, så vel den lyse sommeren som den tunge mørketid. Uten annen rød tråd enn den linjen livet løper langs lar han pludring omkring dagligdagse trivialiteter gå hånd i hånd med filosofering rundt de evige spørsmål. På samme tid som han eksponerer sine lekende sider, retter han formanende fingre mot likegyldighet og manglende engasjement. Vi møter her medmennesket, familiemannen, naboen, privatpersonen og presten. Innsiktsfullt, deltakende og engasjerende gjennom 24 lyrikkstykker skisserer han storheten i det enkle, og trekker lærdom av barnesinnet med den gamle manns forstand. I en nøktern, direkte stil formidler han sin lyrikk - usminket, og i ydmykhet. Gnist i gress er et bilde på at livet er en kort og flyktig gave, og at det skal leves med engasjement og intensitet. Det er en vakker, liten bok på 111 sider - frodig og smakfullt illustrert av Carolina Mari Finngård. Boken lever i sannhet opp til sin tittel: en samling av hverdagstanker til inspirasjon.

Oslo Mynthandel AS i nye lokaler! Vi har nå åpnet i nye, større lokaler i en sentral, tradisjonsrik bygning

Dammgaarden i øvre Slottsgate 6

Leif Otter

'

U' V

BIBLIOTEKET. Av Øyvind Anker Syversen Storbibliotekar

FEIRET HØYTIDSDAG NR. 107 St. Johannes logen Oscar t.d.k. Bøg i Larvik feiret sin 107. Høytidsdag 22. januar. Ordenens Stormester Ivar A Skar med følge deltok i en meget minnerik aften. Ca 120 brødre fylte logesalen til bristepunktet. Bøgens Kammerkor gledet brødrene med vakker sang under møtet og etter taffelet.

Åpningstider: Mandag 10-17 Tirsdag- fredag 9-17 Lørdag 10-14

OSLO_

MYNTHANDEL Aamlid & Thesen Oslo Mynthandel AS, DAMMGAARDEN, øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo, Norway. Postboks 355 Sentrum, N-0101 Oslo, Norway Telefon 23 10 00 00. Telefax 23 10 00 25 i. A

18 FRIMURERBLDET - 02-07

Rad i fra venstre: Ordenens Stormester Ivar A. Skar, Oscar t.d.k. Bøgs Ordførende Mester Svein Herregården og Ordenens Statho/der Ragnar To/lefsen. Rad 2 fra venstre: Bannerbærer Gunnar K. Petersen, Oscar t.d.k.Bøg, Lands/ogens Sekretær Kjell Kristoffersen, Lands/ogens Første Seremonimester be Sve/land, Vakter for O.S.M. Tom Ekenes og Karl Bjørn Andersen, Oscar t.d.k.Bog. Foto: Erik Skjøldt


Q**

El


MORGENSTJERNE i Logebygget faller bygningsmessig godt inn i det lokale miljøet på Røros.

Bjarne Stabell har Inngangsdøra er gitt som en gave fra moderlogen Nordlyset i nedlagt et betydelig arbeid for den nye logen. Trondheim.

Av Terje Helsingeng (tekst og foto) Med innvielsen av St. Johanneslogen Morgenstjernen er det frimureriske lys endelig kommet med sin fulle styrke og kraft til Røros. Det skulle med andre ord gå hele 123 år fra det første, spede lys ble tent, da broderforeningen hadde sitt første møte 8. april 1884, og 11 år etter at den frimureriske virksomheten ble ytterligere opplyst gjennom opprettelsen av deputasjonslogen. Nå er målet endelig nådd. Lørdag 14. april ble den nye logen innviet av Ordenens Stormester Ivar A. Skar. Men han var ikke kommet til Røros bare av denne ene grunn. Et flunkende nytt logebygg med tilhørende arbeidsrom ble også innviet samtidig som Willy Aune ble innsatt som logens første Ordførende Mester. Det ble en begivenhetsrik helg i det beste vårværet som tenkes kan i bergverksbyen. Til sammen 142 frimurerbrødre, mange av dem tilreisende, hadde gleden av å overvære den vakre og stemningsfulle innvielsesseremonien. For et knapt 50-talls av disse må innvielsen fortonet seg svært så spesiell og uvanlig da de måtte se innvielsen i på storskjerm. Det de mistet av nærvær til de rituelle handlingene fikk de igjen av å være historiske i den forstand at det var første gang i Ordenens 258 år lange historie at et frimurermøte ble formidlet til et lokale utenfor selve logerommet. Morgenstjernen kan også smukke seg med å være den 60. i rekken av St. Johannesloger i Norge. Når man så vet at St. Johannesloge nr. 40 så dagens lys så sent som i 1995, for bare 12 år siden, forteller det mer enn noe annet hvilken rivende utvikling frimureriet i Norge er inne i. De fleste av de nye logene har også vokst opp på steder hvor frimureriet tidligere ikke var spesielt utbredt; Sandnessjøen, Mosjøen, Alta, Ski, Hammerfest, Brønnøysund,

Slik ser I gradssalen på Røros ut. Foto: Trond Dalseg

St. Johanne sio g e nr. 6 innviet

20 FRIMURERBLADET - 02-07

Sortland, Bardufoss, Volda, Voss, Stord og Flekkefjord. Men denne artikkelen dreier seg altså om Røros. Den nye logen har sitt utspring i moderlogen Nordlyset i Trondheim, Ved innvielsen sto det 83 navn oppført i medlemsregisteret, men med den tilgang på nye brødre som allerede er på beddingen går det ikke lang tid før tallet har passert de magiske 100. Etter å ha hatt en omflakkende tilværelse i leide lokaler, sist i det såkalte Sangerhuset, kan frimurerne på Røros endelig sette ben i eget hus - og det i en bygning som fra arkitektens første skisse utelukkende er tilegnet frimureriske formål. Derfor er også alle rom tilpasset hverandre på en praktisk måte. Totalt er bygningen på 640 kvadratmeter bebygd gulvareal, Formannen i bygningskomiteen og Deputert


LYSER OVER RØROS / salongen var stoler satt ut for at de tilstedeværende kunne se innvielsen på storskjerm.

Kontoret til Ordførende Mester har møbler gitt av en gavmild frimurer.

Tidligere O.S.M. Magne Frode Nygaard og leder av bygningskomiten Trond Dalseg.

Fra en mottakelse i forkant av innvielsen av logen på Røros: Tidligere O.S.M. Magne Frode Nygaard, O.S.M. Ivar A. Skar og O.M. Willy Aune.

Mester i logen, Trond Dalseg forteller at oppføringen av bygningen ble gjennomført på halvannet år. I oktober 2005 kom de første dugnadsbrødrene til tomta og med unntak av noen gjenstående detaljer kunne altså bygningen innvies i april i år. 1 000 kubikk med masse er gravd ut og Dalseg kan med stolthet garantere at logen på Røros står på så fast grunn som overhodet mulig. - Og heldigvis er den også godt isolert, ler han, vel vitende om de bitende kalde vintrene som er et kjennemerke for fjellbyen 15 mil sør for Trondheim og 40 mil unna Oslo. Til sammen er det nedlagt 13 000 dugnadstimer. I tillegg kommer 3000 timer med innleid hjelp. De total byggekostnadene ligger et sted mellom 4 og 4,5 millioner kroner, men takket være egenkapital, de mange gavesjekkene og andre bidrag som har tikket inn under byggeprosessen er logens gjeld nå om lag 1,5 millioner kroner. Det er en gjeld som både Willy Aune, Trond Dalseg og ikke minst Ordenens Rentemester Knut Falkenberg mener er overkommelig og til å leve med videre. Gjelden ble forøvrig betydelig redusert på innvielsesdagen da Ordenen, gjennom bidrag fra Fondet for nye logebygg som ledes av Arne Skuseth, samt gaver opp mot

100 000 kroner som ble gitt av frimurere som ønsker å gjøre den i stillhet. Budsjettet er stort sett holdt, men en kostnad skiller seg ut i negativ retning, nemlig systemet som styrer lyset i arbeidsrommet. Ifølge Trond Dalseg ble dette "ekstrem dyrt' - Ja, men så er det også blitt den mest storstilte og styringsmessig beste som finnes i noen loge, repliserer Bjarne Stabell, Ordenens Storintroduktør som samtidig også har vært arkitekt for logebygget på Røros. Den innsats han har nedlagt kan ikke roses nok og brødrene på Røros er full av beundring for hva han har fått til av praktiske løsninger. Utvendig fremstår bygningen i typisk Rørosstil; et laftet tømmerhus i den svarte fargen man finner igjen i så mange av de gamle hus i byen. Ennå gjenstår det å legge taket, men det forsikres fra autoritært hold at det selvsagt skal bli torvtak. Hva ellers? Vi befinner jo oss fortsatt på Røros. Ikke sant? PS! Morgenstjernen, som har gitt logens dens navn, er det første synlige tegn man ser på sørøsthimmelen over Røros om våren.


A LOGENS D

reren Johan Falkberget ma i Forskningslogen Hilding

1. april 2007 var det møte i Forskningslogen schow. Denne gangen var møtet lagt til Kristiande flotte lokalene til St. Johanneslogen Orion til der. 49 medlemmer i Forskningslogen var møtt høre foredraget med tittelen "Johan Falkberget yss underveis mot stjernene Harald Forodden fra St. Johanneslogen Nordi var invitert til å foredra om frimureren og forlohan Falkberget. Petter Falkberget var født i de siste dagene i er i 1879 på gården Falkberget i Rugidalen ved milien hadde navnet Lillebakken og gutten het han Petter Lillebakken. Først senere tok han ter stedet han kom fra. :1 Foroddens foredrag får vi følge Falkberget fra ndom og gjennom livet til hans død i april 1967. et hadde en mangslungen yrkeskarriere som [ter, journalist, gårdbruker, handelsmann og stortingsrepresentant, idet han representerte Arbeiderpartiet i en periode. Falkberget begynte sin yrkeskarriere som gruvearbeider der han var både vaskarryss - den aller laveste på rangstigen - og gruvegesell. Mange av Falkbergets romaner skildrer arbeidere og arbeidsvilkår i gruvesamfunnet. Det litterære gjennombrudd kom i 1924 med romanen «Den fjerde nattevakt", en historisk roman med handling lagt til første halvdel av 1800-tallet. I "Christianus Sextus" (1927-35) er handlingen lagt til tiden rundt 1720. Også her er gruvedriften et sentralt motiv. Falkberget ble tatt opp som medlem i St. Johanneslogen St. Olaus til den hvite Leopard i 1913. Sporene efter Falkbergets opptagelse er få, og det

I sin tale under taffelet takket Ordførende Mester Kaare J E Stephensen foredragsholder Harald Forodden for et spennende og godt foredrag som vi gi mange frimurere lyst til å hente frem Falkbergets bøker igjen. Tidligere Provinisialmester i Trondhjem, Conrad Krohn lytter oppmerksomt. er ikke mulig å finne ut helt eksakt hvem som var hans faddere. Falkberget beholdt sitt medlemskap i logen hele livet, og avsluttet sin frimurerkarriere i Ill grad.

r

Harald Forodden holdt foredraget med tittelen "Johan Falkberget vaskarryss underveis mot stjernene Foto: Fredrik Hilding

-

Dagens embetsverk: Foran fra venstre dagens foredragsholder Harald Forodden og Ordførende Mester Kaare J. E. Stephensen. Bak fra venstre: A.B.B. Helge Bjørn Horrisland, C.M. Joe R. Svelland, S. Fredrik Hilding, Skm. Johs. Nissen, Dep. M. Arne Hilmar Andresen og FB.B. Thor Heyerdahl.


DEVISE SPORENE I HANS BØKER På forskjellige steder i hans bøker kommer hans tanker fra frimureriet frem. Her er noen få eksempler fra de mange Harald Forodden hadde funnet frem: I "Christianus Sextus" hører vi om de ridderlige brødre som drikker sin broderskål. Videre ser vi karakteren Brochgrevink som snakker om den kongelige kunst, Madam Dopp som forteller at vi skal tenke på døden med sitt "Memento Mon", og tilslutt der Borchgrevink snakker om at "taushetens tegn" var på alles tunger. Det siste spor vi ser av frimureren Johan Falkberget er der han deltar på et møte i 1964 for å blåse nytt liv i broderforeningen på Røros. Her deltok Falkberget sammen med en gruppe frimurere på Røros sykehus.

DEN NYE LOGEN PÅ RØROS Den nystiftede logen på Røros (april 2007) har naturlig nok hentet mye fra Falkbergets dikting. Navnevalget falt på St. Johanneslogen Morgenstjernen, og devisen er - nesten selvfølgelig - " I loddsnorens tegn", som er tatt direkte fra hans bøker og peker på noe av det Falkberget tok med seg fra frimureriet inn i sitt forfatterskap.

FRIMURERBLADET - 02-07

23


i

IINNEMIVÅ, 0

Søndag 11 .februar 2007 var Parkteateret i Moss fylt med 445 personer. De aller fleste hadde en eller annen frimurerisk tilknytning. Også Ordenens Stormesteren Ivar A. Skar kom for å høre Frimurernes Storband med sine solister. Konserten var kommet i stand for å samle inn midler til oppføring av logebygning i Moss. For mange var dette tiltaket en bedre måte å gjøre det på enn å sende ut bankgiroer. Konserten startet med velkomstord fra Ordførende Mester i den lokale logen, Sirius, Kjell Ragnar Olsen. Han avsluttet med å ønske de fremmøtte en god tur i sangen og tonenes verden, knyttet opp til et rikholdig musikalsk program Først ut var logens Operasanger Svein Carlsen i en for oss uvant setting gjennom tolkning av Negro Spirituals. Sangeren og trompetisten Karol Zavodny fremførte melodiene Sweets og Almost Like Being In Love. Aftenens kvinnelige solist, Ase Line Kure sang Lullaby of Brodadvay og Just the Way You Are. Det finnes solister som har evnen til å smelte sitt publikum med sin utstråling

onseir t

og sang. En slik fant vi Åse Line Kure. Mon tro om hun som datter av Svein Carlsen har arvet sin fars stemme. Eplet faller som vi vet ikke så langt fra stammen. Hans Christian Wethal ga oss en innføring i trommekunst gjennom melodien Cute og Rune Nicolaysen på tenorsax fulgte opp med melodien Daga. For de som vokste opp i Norsketoppens barndom var gjensynet med Stein lngebrigtsen nostalgi. Han hadde blitt noen år eldre, men stemmen var inntakt. Solistinnslaene ble avsluttet med Unforgettable i en duett mellom Ase Line Kure og Stein lngebrigtsen. Det hele ble bundet sammen gjennom instrumentale innslag, og klappsalvene satt løst denne kvelden. O.M. Kjell Ragnar Olsen avsluttet forestillingen med utdeling av blomster til solistene og dirigenten Lars Jegleim, som hadde ledet orkesteret med fin og bestemt hånd. Dette var et storartet tiltak. Derfor honnør til de som fikk dette til.

- i L L til inni.ei for logebygg

FRIMURERBLADET - 02-07

Anmeldt av Bjørn Roger Hansen


i

fra kr. 1.500,(anker eller panser) m/2 stk. carabinlåser (loddet), ca. 5 cm, fra kr. 200,-

Gu//doublé lommeur m/frimureriske symboler, m/Ienke kr. 1.790,-

Sølv/forgyltkors med emalje, fra kr. 630

752taks 6

FRIMURER

25


ÅPENHET I EN LUKKET ORDEN Vi lever i en tid der begrepet "innsyn" dessverre er blitt viktigere enn innsikt, og der appetitten på dette plan har vokst over alle grenser - særlig i media. Også Frimurerordenen har blitt preget av dette. Tidligere Ordenens Stormester Bernhard Paus var den første som, etter å ha blitt provosert offentlig, ga uttrykk for at han ikke ville ha noe ledd i gradsinndelingen som var hemmelig. Den gang dreide dette seg om annen del av X graden som ikke var offentlig kjent. Den neste Stormester Ola Knutrud ble, sammen med daværende Ordenens Høyeste Prelat i sin tid intervjuet av NRK-TV. Resultatet var til tross for de intervjuedes velvilje neppe positivt for Ordenen. En rekke ubesvarte spørsmål og tvilsomme påstander fra en meget provoserende intervjuer ble hengende i luften. Frimureriet ble godt stoff i landets aviser i lengre tid etter dette. En påfølgende "åpning" av Stamhuset for media gjorde neppe saken bedre. De besøkende var langt mer interessert i det de ikke fikk se og høre enn i det foreviste. Som avdøde frimurerbroder Jan Brøgger skrev i en artikkel i Aftenposten: "På bakgrunn av forenklede forestillinger forlanges det innsyn i det som bare har verdi om det forblir usynlig?' Siden har Ordenen likevel hatt en relativt positiv holdning til "åpenhetsproblematikken". Et fortsatt ønske om å "avmystifisere" frimureriet i vanlige menneskers øyne har vært en begrunnelse som stadig synes aktuell, til tross for de negative konsekvenser dette måtte ha for Ordenen og den enkelte søkende. HØY PRIS Jeg er redd for at prisen kan ha vært for høy allerede for det som hittil har vært ofret på åpenhetens alter. Vi står stadig i fare for å alminneliggjøre vesentlige sider ved frimureriet i vårt ønske om at utenforstående skal skjønne hva vi egentlig driver med i Ordenen. Dette kan likevel aldri oppnåes. Forholdet er at frimureriet er og blir en esoterisk bevegelse, bestemt for de som allerede er "innenfor". Det har sterke innslag fra eldgamle tradisjoner innenfor mystisismen - i ordets aller beste og mest positive betydning. Dette meget seriøse begrep er velkjent også innen religiøs ordbruk og har intet med det vi i dag kaller "mystikk" å gjøre. Frimureriet er til innvortes bruk, og kan ikke dissekeres for mye uten å tape vesentlige deler av sitt vesentligste ideinnhold - og dermed sin betydning for den enkelte broder. Spørsmålet er selvsagt hvor langt Ordenen skal akseptere kravet om "innsyn" - særlig når det går om deler

av virksomheten som ene og alene beskjeftiger seg med menneskets foredling. Som vår broder, professor Arne Bugge Amundsen skrev i bladet Logekjeden for noen år siden: "Jo mer jeg hører på all denne tale om åpenhet, svar, informasjon, teknologi, jo tristere blir jeg til sinns. Så ofte jeg kan plasserer jeg meg derfor - som en slags motvekt mot denne tristheten - i det meditative hjørnet - på kontoret eller i min egen stue - og tenker. Jeg tenker slik: Hva skal man med all denne åpenheten i det moderne samfunn hvis man selv er tom? Hva skal man med alle de tenkelige og utenkelige svarene i det moderne samfunn, hvis man ennå ikke har funnet noe godt spørsmål å stille? Og hvorfor skal man hele tiden informere og kommunisere hvis man ikke har noe å formidle? LIVETS SPØRSMÅL Det jeg gjør da, er å snu oppmerksomheten i en annen retning, ikke i retning av enda mer åpenhet, informasjon og svar, men i retning av spørsmålenes velsignelse. I stedet for bare å lete etter svar, prøver jeg i stedet å nærme meg de helt grunnleggende spørsmålene: Hvem er jeg? Hva godt eller ondt har jeg gjort? Hva er målet med livet mitt? Hva vil jeg i møte med de mennesker som omgir meg? Slike spørsmål finner man ikke gjennom all verdens åpenhet, informasjon eller teknologi. Det er mulig all verdens svar finnes i det moderne informasjonssamfunnet, men min tanke er at det er spilt møye så lenge man ikke har funnet frem til de grunnleggende spørsmålene?' Den viktigste form for åpenhet vi burde tilstrebe i Ordenen er derfor sinnets åpenhet - et begrep som ikke er nok aktet i et samfunn der "innsynskravet" har passert alle rimelige grenser, og nå spenner fra telefonavlytting og spionasje på offentlige personers privatliv til dyneløfting. Det er fristende å sitere hva Dagens Næringsliv skrev den gangen hetsen mot Ordenen var på det heftigste: "La dem få mure i fred". - Sannsynligvis er det nettopp det Ordenen og den enkelte broder er best tjent med - også i fremtidens møte med sensasjonspregete spørsmål og grunnløse spekulasjoner. De kommer nok likevel.

ALT PÅ ETT STED ER LØNNSOMT Alt innen:

Fordi du får: Markedets beste betingelser? Ett firma å forholde seg til Første klasses service og oppfølgning Profesjonell, helhetlig økonomisk rådgivning Representant for:

26 FRIMURERBLADET - 02-07

f.skadd~%

ETTERTANKER Tidligere Stormesterens Prokurator

Kontakt: Jens

Skadeforsikringer Livs- og helse forsikr. Lån og refinansiering Sparing og plassering

_ REISEFORSIKRING

Hirsch

Tlf.: 02402 E-post: iens.hirschif.no Mob.: 90 03 99 99

ForsikringsSetitei,et Nordstrand AS (IcH &Wsisi


ITANDEN BRINNERII Attraktiv nærings- og boligeiendom til salgs Tangen brenneri - 3200 kvm nærings- og boligeiendom med 10,5 mål tomt selges. Med over 100 år gammel brennerihistorie er dette en enestaende mulighet til a sikre seg et praktfullt teglsteinsbygg med unike utviklingsmuligheter. Tangen Brenneri er et stilfult bygg med idylliske omgivelser savel vinter som sommer. Bygget inneholder i dag en leilighet pa ca. 200 kvm, i tillegg til en noe mindre leilighet. Det er potensiale i bygget til a utvide med 10-12 stk. leiligheter. I tillegg er flere lokale bedrifter allerede etablert pa Tangen Brenneri Eiendommen bestàr av to tomter hvor den ene er ubebygd. Den ubebygde tomten er pa ca. 5000 kvm, og kan ytterligere bebygges med 24-32 stk. leiligheter, samt nærings-/forretningsbygg. Eiendommen har utrolig mange bruks- og utviklingsomrader. Gangavstand til Mjøsa med flott bathavn og bade- og fiskemuligheter. Atlungstad 18 hulls golfbane ligger 20 minutter nordover fra Tangen, Oslo Lufthavn Gardermoen ligger 45 minutter sørover, og Oslo en time unna. Tangen Brenneri har i tillegg til sin sentrale beliggenhet langs E6 også egen jernbanestasjon. Standard/tekniske opplysninger. Nytt tak ble lagt for ca. 15 ar siden. Elektrisk anlegg oppgradert i stort sett hele bygget. Eiendommen er betydelig oppussetloppgradert de siste arene. Kontaktpersoner: Stein Morten Mortensen tlf: 994 37 188 Hanne Hillestad, DnB-Nor Eiendom, Ullevål.

ADRESSE: TYPE LOKALE: GRUNNFLATE: AREAL: BYGGEAR: RENOVERT. TOMT:

Tangstubakken 3, 2337 Tangen Kombinasjonsloka/er 1100 kvm 3200 kvm til 3200 kvm 1904 2004 10.500 kvm

FRIMURERBADET - 02-07 27


KUNNSKAP OM KRISTEN ETIKK OG MORAL Spørsmålet "Hvorfor går brødrene i logen?" er blitt besvart av over 200 brødre. Den viktigste grunnen er det sosiale samvær, helst kombinert med kunnskap om våre historiske røtter og om gradvis utvikling mot en tro. Våre europeiske forfedre brukte logen som "Tankens laboratorium" og mange av dagens brødre ser på møtene i logen på samme måte. Vi er blitt medlemmer i bevisstheten om vår tilhørighet til den kristne tro og vi verdsetter logens måte å formidle kunnskap om kristen etikk og moral. Dette vektlegges ulikt i Ordenens inndeling i tre skifter, som har hver sin oppbygging innenfor et helhetlig pedagogisk program. De to første skifter bærer preg av at vårt frimureri ble til i et Europa som på i 700-tallet var preget av renessansens humanisme som satt individet og dets frihet i høysetet og av opplysningstidens betoning av fornuft og personlig erfaring. "Vi starter alle med en blank tavle ("tabula rasa") som vi fyller med vår egen erfaring' Tiden var også preget av kampen for religiøs toleranse, med kristendommen som et sentralt element for dem som videreutviklet frimureriet i vår del av verden. ÅNDELIG PÅFYLL Våre ritualer er naturlig nok preget av denne "miks" av åndelig påfyll, med et opplegg i de første skifter som er preget av selverkjennelse, egenutvikling og barmhjertighet. Innenfor en slik ramme tilbys vi kunnskap om livet, håpet og troen. "Menneske først - kristen så" var et uttrykk grunnleggeren av Folkehøyskolene, danske Grundtvig, ofte brukte om sitt pedagogiske system. Han var ikke frimurerer, men han kan meget vel ha vært påvirket av den frimureriets pedagogiske oppbygging. Vi lærer mye om livet, det vil si om oss selv og vårt eget liv, deretter får den enkelte anledning til å utvikle sitt håp og sin tro, i denne rekkefølge. Det er imidlertid ikke for noen som går inn i Den Norske Frimurerorden noen tvil om at grunnlaget for denne egenutvikling er kristen moral og etikk. Vi er kommet inn i logen med den kristne tro vi har, med tvil og usikkerhet. Dette vil for de fleste bety barnelærdommen som er blitt påvirket underveis av den tid og det miljø vi har levd i. Frimureriet er et tilbud om å få kunnskap til å utvikle et personlig, trygt ståsted i livet, basert på kristen humanisme og

28 FRIMURERBLADET - 02-07

Artikkelforfatteren Odd Grann (til venstre) og tidligere Ordenens Høyeste Prelat Leif P. Ottersen møtes ofte i logen. Her er de fotografert under Ordenens Store Høytid i mars i år. Foto: Arild Stang individets frihet. Frimureriet er ingen kirke, og ingen erstatning for kirken, men mange brødre får gjennom sitt murerarbeid en forsterket interesse for kirkens budskap og kirkelige aktiviteter. BRODERSKAPET Den trygghet og sinnsro som en personlig åndelig utvikling som logearbeidet gir, med forankring i "den gyldne regel": "Gjør aldri mot andre annet enn det du vil at han skal gjøre mot deg", setter mange brødre stor pris på. Denne regel har preget det frimureriske arbeidet i den vestlige verden siden startet. Broderskapet forsøker å la slike tanker smitte over på alle dem vi omgås. Ingen lett oppgave, men livet er ikke alltid lett og vi er innstilt på at dette er en oppgave som er tilstrekkelig til daglig sysselsetting. Alle de store religioner har en tilsvarende regel i sine skrifter, men frimureriets forankrer den i den kristne tradisjon og belyser den på forskjellig måte gjennom de tre skifter. Det er i seg selv meget lærerikt og utfordrende. 0

SKRÅBLIKK Av Odd Gran Tidligere Ordenens Overarkitekt


KONGSBERG FÅR EGEN LOGE Igjen har et møte i Det Høye Råd blitt avviklet utenfor Oslo. Første helg i mai samlet Ordenens Stormester Ivar A. Skar ordensoffisiantene til rådsmøte i Bergen. Denne gangen var også ledsagerne invitert med. Det ble, i følge Skar, en usedvanlig vellykket opplevelse. I fjor var Tromsø vertskap for samme arrangement og når vi skriver 2008 samles Det Høye Råd med ledsagere i Trondheim. - Det fine med disse møtene som avvikles utenfor Oslo er at vi får bedre tid til å bli kjent med hverandre og at vi også har med oss våre ledsagere som gir oss så verdifull støtte ellers i året, sier Ivar A. Skar til Frimurerbladet. Foruten selve rådsmøtet og de rituelle møtene som ble avholdt i henholdsvis 1V/V og i grad, sistnevnte ledet av Skar selv, vektlegges også den mer utenomfrimureriske aktivitet, I Bergen var det blant sosialt samvær og minigudstjeneste i Lyse kloster, sammenkomst på Lysøen hvor Ole Bull hadde sitt hjem samt middag i ærverdige Schøtstuene i Bergen.

Det Høye Råd med sine ledsagere samlet på Lysøen i Bergen en vakker vårdag i mai. Foto: Alf Pedersen

KONGSBERG-LOGE En av de viktigste beslutninger som ble fattet under møtet i Det Høye Råd er at det ble gitt klarsignal for å opprette en selvstendig St. Johannesloge på Kongsberg. Innvielsen vil finne sted en gang ut på høsten. NY BANNERFØRER Ettersom Tron Ivar Laache hadde bedt seg entlediget som Ordenens Bannerfører ble Bjørn Bergholtz utnevnt i hans sted. Ny Storvokter blir Tore Evensen. Også i Trondheim Provincialloge blir det endringer i ledelsen 5. september. Da overtar John Solberg som Provincialmester etter Magne Lyngstad. Ny Deputert Mester blir Ingar Samset. Ny Ordførende Mester i Borg Stewardsloge, etter Sverre Strand, blir Øystein Andersen.

HEDERSTEGN. Gunnar Gran fikk Den Norske Frimurerordens Hederstegn under et møte i Oscar. Her sammen med O.M. Arne Nordbø og O.S.M. Ivar A. Skar. Foto: Alf Pedersen

Eiendomsmegling på sitt beste!

Bente Hirsch faglig leder

Trond Svarød megler /jurist

Eikin Schrøder megler

Binh Ngoc Nguyen meglerassistent

Lise Aldal dagligleder

Geir H. Zetterstrøm megler / jurist

Ring Eiendomsmegling er bygget av erfarne meglere i samarbeid med Storebrand. Hvert kontor er selvstendig eiet, noe som gir et sterkt personlig engasjement for hver enkelt bolighandel. Vi kan tilby verdivurdering, salg, kjøpsoppdrag og bolig i utlandet. Vi tilbyr også gunstige finansieringsløsninger via Storebrand Bank.

Ta kontakt for en god opplevelse - tel. 2303 1900 Faks: 2303 1901 epost: sa@ringeiendom.no

o

Ring Eiendomsmegling —isamarbeid med <W storebrand

FRIMURELADET - 02-07

29


0

BL, MED PÅ FRIMURERTUR NOEN FÅ LEDIGE PLASSER IGJEN Selv om den store, nordiske frimurerturen med hurtigruten M/S Midnatsol i september i realiteten er fulltegnet har du fortsatt en mulighet for å være med. Men da må du melde din interesse så raskt som mulig. Turen starter i Bergen mandag 24. september og avsluttes i Tromsø søndag 30. september. I tillegg til selve turen med hurtigruten er det lagt opp til besøk, omvisning og underholdning i flere av logene som passeres underveis. Det hele avsluttes med en festmiddag på idylliske Sommarøy utenfor Tromsø. Interessen fra de øvrige nordiske landene er stor for å være med på turen og til sammen er det påmeldt nærmere 200 deltakere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til et lite følge av utvandrede nordmenn med ledsagere fra USA. Det er med andre ord bare et påfall ledige lugarer igjen. Vil du være med på turen kan du få nærmere opplysninger ved å kontakte Jarle Wahl via e-post ja-mwah@online.no eller sende påmelding til: Frimurerbladet Merk: Frimurerturen Nedre Vollet. 19 0158 Oslo

GOLF på Solkysten i Spania Costa del Sol St. Johs. Br.forening ønsker velkommen til Golfturnering for brødre 16. oktober på Santa Maria Golf Club i Marbella. Middag med sosialt samvær etter turneringen *** Vi har logemøte 15. oktober, og brødre som vil besøke oss er hjertelig velkomne. Ta en tur til Costa del Sol og kombiner golf med et hyggelig møte i vår broderforening!

*** Påmelding innen 1. oktober til: Br. Johs, tlf. +47- 55.31.84.84 Br. Helge, tlf. +47- 55.13.28.07 eller: helgeolsen@mediconsult.no

30 FRIMURERBLADET - 02-07

BLI MED TIL USA OG 66 FOR FRIMURERERE

Fredag

"Freemason Route 66" fra Los Angels til Chicago. Turen inneholder frimurermøter, konsert, sever digheter som Las Vegas, Grand Canyon samt mye mye mer. Turen varer 16 dager og avsluttes med retur til Norge lørdag 7. september. Opplevelsen koster ca. kr. 31.800,- og arrangeres i samarbeid med Norwegian Route 66. Prisen inkluderer fly fra Norge tur/retur USA. Motorsykkel leie (Harley Davidson etter ønske) for hele turen, ca 3950 km gjennom 8 delstater og 3 tidssoner. Bensin, overnatning på hotell/motell, følgebil med ekstra motorsykkel, alt inkludert, unntatt mat og drikke. Eventuelle konsertbilletter samt andre severdigheter kommer i tillegg. Opphold på motell/motell i dobletrom, tillegg for enkeltrom kr. 5.500,Av opplevelser i Chicago kan nevnes: Buddy Guys Blues Legend og Kingston Mines for Blues. Chicago Chop House for middag. Navy Pier, Magnificent Mile, Grant Park, osv. Prisen. Endelig program for turen settes opp i løpet av høsten 2007. Send en E-post til undertegnende og meld din interesse for en tur du ikke vil glemme. Vi skal også avlegge flere loger i USA et besøk, samt mye sosialt samvær osv. Det vil bli arrangert møter på hoteller med frimurerisk samtaler, instruksjoner, foredrag og diskusjoner. Turen er kun for frimurerbrødre og som har Ill grad eller høyere og deltakerantallet er begrenset til 30. For nærmere informasjon og påmeldingsskjema, ta kontakt med Thore B Sirnes Stemhølen 27 4400 Flekkefjord +47 90 08 53 11 mobil. +47 38 32 21 22 arb. Thore.b@sirnes.no


SOMMER

SOMMERSAMLING PÅ SØRLANDET Fraternitas t.d.t. Fyrtårn i Arendal inviterer fastboende og sommergjester med ledsagere til en uformell frimurersamling i sommer. Fredag 20. juli kl. 17.00 blir det samling i Fjellkirken på Risøya, ved Gjeving. Rektor ved Risøya Folkehøyskole, Kjell Wedø vil forrette og fortelle om denne spesielle kirken. Kl. 1900 blir det festaften på Lyngørporten feriesenter. Her dekker vertskapet opp et stort koldtbord med "Havets delikatesser", underholdning og frimurerrelatert stoff. Tidligere Delegert Mester i Sørlandet Stewardloge, Harald Asting Lie, vil holde tale med tittelen: Fra livets hittegodsavdeling. Arendal-legen finner det svært viktig at brødre (og "søstre") dyrker godt vennskap. For nærmere opplysninger og påmelding; kontakt Erling Sætherlien, på telefon 915 89 945 eller mail vakt4conline.no senest 6. juli.

JAZZ I LOGEN I MOLDE Mandag 16. juli 2007 - den dagen Molde internasjonale jazzfestival åpner - blir det møte i I grad med opptak i St. Johanneslogen Aldebaran. Tilpasset jazzmusikk vil ledsage handlingene. Opplev det selv! I år blir det en instrumentalgruppe fra Trondheim under ledelse av Torstein Siegel som vil spille. For ledsagere blir det en egen samling, alternativt jazzfestivalens åpningskonsert på mandag. Om fjorårets arrangement se Frimurerbladet nr. 3 i fjor. Søndag 15. juli blir høymessen i Domkirken kl. 11.00 jazzpreget og det blir egen førjazzkonserti Domkirken om kvelden. Aktører er p.t. ikke kjent. Meld dere på NA! Vi har reservert noen hotellrom. Påmelding - foreløpig - sendes O.M. Dag Brekke, Fannebakken 21, 6422 Molde. E-post: da- bre@online.no Angi navn og antall personer og antall overnattinger.

SOMMERMØTE Kragerø St.Johs Broderforenings sommermøte: Tirsdag 10. juli kl. 18:30 i restaurant Admiralen. Foredrag v/del.M. Atle Ljåstad. Pent ferieantrekk. Påmelding: E-post: tore.trondsen@kktv.no eller: 924 80 145 for 6.juli

EIENDOM COSTA DEL SOL? Ønsker du à kjøpe eller selge eiendom p den spanske solkysten? - Kontakt broder Bjørn Kalleberg for nærmere avtale. Han har arbeidet som eiendomsmegler på kysten siden 1985 i samarbeid med norske og spanske advokater, og sørger for nødvendig sikkerhet gjennom hele prosessen. - Kun normal meglervirksomhet - ikke time-share

HOLIDAV INTERNATIONAL Tlf./Fax: 00-34-952933310 E-mail: kalleberg@telefonica.net

-

LEILIGHET ønskes leid/kjøpt til min datter, 27 år, ikke-røker - single. Jeg garanterer greit oppgjør. Ta kontakt: 917.01.884 Morten Christophersen St. Magnus

FRIMURERBLADET - 02-07

31


v USIKALSK STAMHUSET

Li

Milutin Petrovic som spiller fiolin og nylig ble tatt opp som lærling er selvsagt hjertelig velkommen i orkesteret. - Men vi har alltid plass til flere, sier den entusiastiske musikksjefen Helge Eriksen.

Festsalen var meget godt besøkt

Av Jan Erik Grundtjernhien og Arne Lie (foto)

Svært mange trosset det flotte vårværet og tok turen til Stamhuset i Oslo for å overvære Musikalsk matiné lørdag 24. mars. Med Arne Wedholm på klaver startet det hele med "Klaverkonsert nr. 21 - 2 sats" av Mozart. Kor og orkester utfylte hverandre med høy profesjonalitet og ga et imponerende musikalsk bilde i en mer enn fullsatt festsal. Etter nyrestaureringen fremstår festsalen som noe som må være et av de flotteste rom i landet. Akustikken står ikke tilbake for å gi dette stedet dets monumentale preg, og er så absolutt verdig som en fantastisk og helhetlig ramme rundt denne gjennomførte konserten. Mozart ble etterfulgt av "Sangerhilsen" av Grieg, "Sjøfareren vid milan" av Palmgren, "Kristallen den fina" (svensk folkevise) og "Under rönn og syrén" av Herman Palm. Frimurernes Sangforening er 165 år i år og det eldste mannskor i landet. Høy alder til tross; koret strutter av vitalitet. Det ble spilt en rekke utdrag fra "Tryllefløyten" med blant annet nydelig sang av Lars Esholdt. "Eine Kleine Freimaurerkantate" ble solid og behørig fremført. En komposisjon som for øvrig er noe av det aller siste Mozart skrev. Videre fulgte mer komplekse toner fra Bach's sakrale kantate BWV 147. Fra wienerklassisisme og barokk bar det over i svulstig nasjonalromantikk av Thomas Beck's toner til "Arnljot Gelline - skiferden". Siste del før pause ble fylt av muntre

og lekne toner fra "Liten Suite" av Margrethe Sakshaug, som selv satt på hedersplass under dagens konsert. Etter en god pause fant gjestene tilbake til plassene sine. Munter og avslappet prat fylte festsalen. Med et øredøvende smell sparket Frimurernes Storband i gang med "The Creeper", så folk hoppet i stolene. Her var det ingen tvil om hvem som skulle ha oppmerksomheten' Bandet fortsatte med Duke Ellington slagere som "Strayhorn Taket The A Train" og "Satin Doll", med soloer av Karol Zavodny på trompet og Rune Nicolaisen på saxofon. Dette svinger! Videre herfra er det den reneste parademars! "The Lady Is a Tramp" med solosanger Ase Line Kure. På Glenn Millers "Pennsylvania 6500" får Storbandets dirigent Lars Jegleim publikum til å synge med. Storbyfølelsen blir bekreftet med "New York, New York" med vokalist Stein Ingebretsen. Og med Nat King Coles "Unforgettable" setter bandet et foreløpig punktum for en storslagen og fargerik konsert, vi neppe glemmer med det første. Leder for dagens arrangement, Helge Eriksen hadde all grunn til å smile da han mottok blomster og rungende applaus. En musikalsk fest som dette måtte naturligvis avsluttes med musikk, og hva var vel mer naturlig enn å runde av med "We'll meet again"?

- ALLE TYPER ELEKTROMOTORER - VI LEVERER og REPARERER - ALLE TYPER ELEKTROMOTORER - VI LEVERER og REPARERER -

Elektromekanisk verksted *A Ile typer reparasjoner Elektromotorer,alle typer

* -

Gearoverføringer - Frekvensomformere Generatorer

- Tif.: 23 28 98 60- www.norsk-elektromotor.no - Prof. Birkelansv. 24 C, P.b. 110 Kalbakken, 0902 Oslo - Fax: 23289861 -

32 FRIMURERBLADET - 02-07


SOLKYSTEN HAR. FATT SIN BRODERFORENING I Det Høye Råds møte 9. februar 2007 ble det etter søknad godkjent opprettelsen av Costa det Sol St. Johannes Broderforening. Den nye Broderforening er underlagt St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard. Dette medførte at O.M. i Leoparden Tor Ole Kjellevand kom til Fuengirola 1. april 2007 for å foreta innvielse og installasjon. Den høytidelige innvielsen fant sted i tidligere Costa del Sol St. Johannes Frimurergruppes lokaler. Høytideligheten ble overværet av 46 brødre som befant seg på Solkysten. Arvid Grobæk fra St. Johanneslogen Fraternitas t.d.t. Fyrtaarn i Arendal ble deretter installert som Broderforeningens første Ordførende Broder. Ved etterfølgende taffel ble det holdt taler og utvekslet gaver før O.M. Tor Ole Kjellevand holdt en tankevekkende tale. Broderforeningen møter fremgår av Matrikkelen, slik at brødre som er på besøk på Solkysten i lenge eller kortere tid kan ta hensyn til møtedato Fra innvielsen. Ordførende broder Arvid Grobæk i midten og Ordførende Mester i Leoparden, Tor Ole Kjellevand til venstre for ham. og planlegge samtidig besøk.

INå 1/2 pnf i s

ritualer og

kr224

/1

Dette tilbudet f aOr du også gjennom Frimurerlogen i Oslo og Provinciallogene i Bergen, Trondheim og Tromsø

/0

320 siders innbundet praktverk om frimureri. «... boken gir en god og saklig presentasjon av frimureri som helhet ... en estetisk opplevelse med et overveldende illustrasjons materiale ... befriende blottet for spekulative konspirasjonsteorier.» O.S.M. Ivar A. Skar

kr 448

Tlf.: 24 15 50 90 Faks: 24 15 50 99 E-post: orion.orionforlag.no eller send kupongen til: Orion Forlag, Skippergaten 33, 0154 Oslo ja, send meg

eks. av boken FRIMURERI, kr 224,- + fors.omk.

Navn: Adresse: Postnr.

Sted:

FRIMURERB!ADET - 02-07

33


'

ViKing hotel.1

Thomas Angellsgt. 12B, P.b. 571 7406 Trondheim Tlf: 73 51 21 33 Fax: 7351 4314

I I I

ADVOKATFIRMA

www.vikinghotel.no - E-post: vikinghotel@vikinghotel.no

I I I

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Trondheimshotellet der brødre trives!

I

Teif.: 38 39 59 59

0

HVAKAN JEG GJØRE FOR DEG? Hjelp med lederforedling? Styrke - livsverdier - glede? Coachende lederstil - personlig coaching eller grupper Ole Petter Ottersen - prest og coach Tlf.: 22 28 02 20- fax: 22 28 02 21 Mob.: 950 54 950 - E-post: ole.petter©ottersen.no

ANDREAS BJØRN SALVESEN

Fax.: 38 39 59 50 Epost: advokat@salvesen.no Strandgt. 10- Boks 24 4551 FARSUND

Betenk din neste med en broderlig gave!

øk

Vi har stort utvalg i: Frimurergiass Karafler Mansjett- og brystknapper Frimurererringer 14K Jakkemerker Båndklemmer Slips og slipsholdere Sverd med balg Frimurerkuler - 3 størr. Armbåndsur m, symb. - flere modeller Vimpler og flagg

FL OSSHA TTER KLAPP HATTER får du i spesialforretningen som fører hatter og luer for nettopp ditt hode! Sender over hele landet.

BRODERGAVE DESIGN Aps

G

ki5

østbanegade 15, DK-21 00 København 0 Tlf. og fax: 0045 35 38 5600 Man-fre. 11-17 (Eller e. avtale)

Bank: D.n.B. knt.: 7058.07.23762 clk E-post: b.[p .rjgav BESØK: www.brodergave.com

THV. L. HOLM A/S H. Heyerdahls gt. i -0160 Oslo. Tlf.: 22 41 15 74 - Fax: 2241 7537 E-post: hatteholm@hatteholm.com

Besøk våre hjemmesider:

www.hatteholm.com

Trykkluft for profesjonelle LAVPRISBUTIKKER 'FØRDE' HAUGESUND- STAVANGER -BRYNE -SANDNES -KRISTIANSAND •HØNEFOSS- MJØNDALEN 'SOTRA' ÅSANE-KOKSTAD (ved FLESLAND). •SVEBERG (ved TRONDHEIM) -KIRKENES -STRANDGATEN (BERGEN)-SKI-ARENDAL TLF 55 5270 00

AS SPAR KJØP-POSTBOKS 7303 - 5020 BERGEN

Skandinavisk 4-rensespedition

Ring oss Oslo 2208 3660 Ørje 69819940 Ecia 6283 7888 Østby 62455095

KAESER Kompressorer AS Verpetveien 28 - 1540 Vestby Tlf.- 64983400 Faks- 64983401

Vittjarn Hån Storlien Ostersund

+46 560 50 126 +46573638700 +4664 7702 25 +4663 1334 19

FORTOLLING VED RIKSGRENSEN HELE DØGNET 34 FRIMURERBL\DEJ - 02-07


Verdensledende innen elektronisk varesikring CCTV tqcqD og Stanseveien 13, 0975 OSLO Tlf.: 815 58 888 - E-post:Isveeniiiycoint.co,n

CA E

Metallbøyle til 120,-i nesen? Utviklet av norsk veterinær med gylden murskje!

Bestill: www.easyair.no KTIf. 90546 163 kl. 10-18

KUNNGJØRING

TR ld/$ilTer HARVE AS4 P.b. 4, 3996 Porsgrunn Telefon: 35 5161 50- Fax: 35 51 61 60 / .47 77

E-post: haaveas@online.no BESØK: www.haave-treprofiler.no - og du vil finne utrolig mye interessant: Listeverkprofiler og tresorter. Bruksområder, tradisjoner, overtro, askeavkok, tyri, hellige trær, skogstyper, vekstområder, drivhuseffekten, tre og miljø, maritimt listverk, finér og mye mer.

Vær oppmerksom på at alle logemerker, også ved efterbestilling, må godkjennes av

STOREYS STOREYS OF LANCASTER A/S Tel 63646820 • Fex 63 84 68 30 • wvxx storeyxeo

Heraldicus Magnus STAMHUSET

Besøk:

www.storeys.no

Tlf.: 2247 95 13- Fax: 2247 9521

TRONDM REGNSKAP AUTORISERT REGNSKAPSFORERSELSKAP Ledig kapasitet

Saft og syltetøy

Spesialist enkeltniannsforetak Tlf: 45603498 Fax: 22503676 Mali: trond@trondm.no

S Besøk fabrikkutsalget i: Ringeriksveien 173, 1339 Vøyenenga Åpent: Man-tor:07:00--16:00, fre:til 15 Tlf.: 67 13 12 22 - Fax: 67 13 22 56 E-post: as-IisaonIine.no

SLIPS, merke i sølv el. gull, kr. 245,GLASS med frim. symboler.......... " 385,VANTER, størr. 8 -11, pr. par.........." 20,"12pack" ....................." 200,VANTER med friksjonsgrep, som ovenfor, pris pr. par kr. 25.-, pr. "12 pack" kr. 250,-

TIf.22 54 73 53 - Mob.905 79 848

CA TV- DVB- TI/RO- VS4T Bredbånd - IT Nettverk Marine Stabilisert SatCom Kabelsøkere og TDR

www. westronno

INTERESSANT LESESTOFF FOR Deg: Telefon: x: Telefax.22 02 18 20

FRIMURERBLADET - 02-07 35


Er du "FRIMURERKONE"? - Da må du forvisse deg om at din mann er medlem i Begravelseskassen! - Det er vondt og sårt for en hustru som er blitt enke, å bli møtt med svaret: 'Dessverre frue, din mann var ikke medlem i Begravelseskassen

ell Livkjole. Mørk dress, enkeler dobbeltspent. Vi har utvalget - og tilbehøret

- Be ham allerede i dag å bringe dette i orden!

Kom innom og prøv.

FOR SALG, KJØP, SEKSJONERING AV TOMT OG FORVALTNING AV FRITIDS- OG BOLIGEIENDOM RING BARD HUSEBY 410 00 200 - 22 93 08 30 bardboIigosIo.no

GUNNAR Bogt,dveier 52 - 03660,10 - TIf, 22 69 34 90

- - - -Trenger du en murer — bruk en frimurer!

BoligEksperten Sentrum AS St.•td&?fl•fl #1S,,4O.fl.,flte,ft'.tfldfl9

DALSBERGETS MURSERVICE

Ø MS

L

9flP

410dM, 1dM

UfIevM.v,In 113- NO-0369 OSLO

Ingeniør- og murmesterforretning

Alt i mur, puss, peiser og fliser — Våtromssertifikat

Ttt-d47-22 930830- F. ,.47.22 93 08 31

FFV

r'

TIL 62 81 63 65 • Mobil 915 88 299

www.estate.no

2210 Granli • wwwdalsberget.no L — — — —Solbakken, ———————————— - agkokap ' uygqse1

Persienner Markiser

ØSTLANDSKE

Rullegardiner Solfilm

LADY no

MILJØRENHOLD AS

Karenslyst Allé 10 Postboks 364 Skøyen 0213 Oslo Tlf. 23 0140 40 - Fax: 23 0140 41

5 0 L 5 K i E R M I N G

Besøk: www.Iady.no - så ser du hva vi kan! Telefoner: Oslo: 22 64 8130 - Lillestrøm: 63 89 32 89

web: www.renhold.org

E-post: in fo@lady.no

En landsdekkende kjede av takentrepenører TAKRINGEN A.S - POSTBOKS 214 - 3054 KROKSTADELVA TLF: 3223 15 90 - FAX: 3223 1591 E-post: ektakon@ektakon.no www.takringen.no

- som avtalt

"Begeistring og glede gjennom god mat og drikke"

BOGSTAD GA RD

Catering Jo er stolte av vår mai. vårt gjeslehus og vår service. og vi vil alltid g/øre vårt vilersle/or at du skalp ros for arrangementet ditt

Telefon: 22703.1 oo Teke(a; 22 70 34 05

36 FRIMURERBLADET - 02-07

jemce

0.olo

e&kapssrvice driver også Bogsiad Gård og Frimuerlogen i Oslo. Derfor kan vi tilby deg urrangemenL6 tilpasset dine ønsker og behov. /0-350 personer eller vår Catering leverer hjem til deg

OSLO SELSKAPSSERVICE AS STAMHUSET: Til.: 22 4188 IS- E-po%t: trygveiirestcon.no

www.oslo%eiskap%serviee.no E-post: po%t(zcckbo.no


Viser DU ansvar for dine pårørende - er DU medlem i BEGRAVELSESKASSEN av 1899 FOR FRIMURERE? Midt i blinken som FADDERGAVE! Folder utlagt i Stamhusets vestibyle. Kontakt forretningsfører: Lars Gjertsen Tlf.: 22 47 95 38 - i dag!

ADVOKAT

KAARE J. E. STEPHENSEN Medl av Den norske Advokatforening

ARV/SKIFTE - EIENDOMSRETT - BOLIGSALGSOPPGJØR - ALM.PRAKSIS Nedre Slottsgt. 15, NO-0157 OSLO - TIf.:+47 24 14 67 00 - Fax.:+47 24 14 67 01 Mob.: +47 91322 545

E-mail, stephenserl©dineadvoka ter no

VI PÅTAR OSS ALLE OPPGAVER INNEN REGNSKAP/ØKONOMI: *Regns k ap

*Arsoppgj ør med likningspapirer

Lønn, med lønns- og trekkoppgaver *Konsulenttjenester

REGNSKAPVERKET

Ring:

926 05 514 1440 Drøbak

r&nnelt2nevarkat nr

JØRNSEN TAK AMS Pb 214 - 3054 KROKSTADELVA Tlf.: 32 23 15 80 - Fax: 32 23 15 81 E-post: pa@jtak.no www.takringen.no

— som avtalt

AUT EL. ENTREPRENØR

7L

7MLEFSEN & LIE ELEKTRISKE a•s

Skipsinstallasjon

Laskenveien 70, P.b. 1086, 3204 Sandefjord.

Telefon: 33 47 98 44 / Telefax: 33 47 98 45 Mob.telefoner: 97 14 05 05 e-post: ragnar.tollefsen@tollie.no luroRIStRT ,1,p45n111a røR

Bolig- og industriinstallasjon FRIMURERBLADET - 02-07 37


Advokat Olav Farstad

GLASS m. FR!M.SYMBOLER

- din juridiske rådgiver i Lofoten Telefon 76 07 44 05 E-post: farstad@kystadvokat.no

- et godt tilbud se: www.broderglas.dk HARRO HELLESKOV

Kystadvokat

Tlf/Fax: +45 - 55 34 45 70 E-post: hh.brawo@nyraad.net

h

$p9ff

ORGEL13YGGERI Kvrtseicn 17, 4823 Nedories Tlf.: 37 03 64 08 - Mob.: 901 12987 Nybygg - reparasjoner - stemming

JOH. IV[REN A/

REVISJON RÅDGIVNING

BYGGMESTER OG ENTREPENØRFORRETNING

'søk: www.gulliksen-holmen.no - info om hvem vi er og hva vi kan r ytterligere informasjoner: mail@gulliksen-holmen.no

NYBYGG - RESTAURERING - OMBYGGING

PEDER NORBY[ Er. Langes gt. 14, P.b. 279, 9253 Tromsø Telefon: 77 60 03 80 - Fax: 77 60 03 90 firmapost@norbye.no - www.norbye.no

Tlf: 32 26 41 00 - Fax: 32 26 41 01 Nedre Storgate 29, P.b. 2013, NO - 3003 Drammen

Alkevn. 1, P.b. 2248, 9269 Tromsø 77 75 30 40 Fax: 77 75 30 41 I E-post. torai@trollnet.no

Corner Motell 8901 Brønnøysund Telefon 75 02 08 77

Godt og rimelig - Midt i sentrum

Frimurerkuler i 14 kairat gull! 13 mm:

16 mm:

kr. 2.500

kr. 3.000,-

not oppkrav

Scandinavian Darnond Exchange Svensenga 49, 0882 Oslo Tlf.: 22 23 52 93 og 22 41 74 74

Ô

Nærmere opplysninger etter kl. 17.00 ved br. Werner Dyås, tlf.: 22 23 56 24

Jaktreiser til Mozambique, Zimbabwe, Namibia, Sør Afrika og Burkina Faso - alt fra antiloper til BIG FIVE. Kontakt Hans Jacob Dehlie - tlf.: 99 55 36 65 -_www.safari-north.com

Vil du annonsere i Frimurerbiadet? utgave har deadline 8. it. ;1

(ifc;i

GARDIN- og TEKSTILLØSNINGER har vi levert siden 1972 til hoteller, restauranter, loger og festsaler m.m. Egen stor systue og stort utvalg, samt dyktige håndverkere og interiørkonsulenter. Gardiner/draperier - stol/møbeltrekk, duker/tekstiler

Se mer pa www.visko.no - Tromsdalen - +47- 77 63 98 30 - ajenssen@visko.no 38 FRIMURERB!ADET - 02-07


TAIt ,.,

*VENTILASJON *KLIMAANLEGG • KJØLING

c~>VA

VI KOMMER HJEM Til Datamesterne kommer hjem til deg og bistår deg med dine dataproblemer. Vi tilbyr også bistand til bedrifter. Kontakt oss gjerne for en firmaavtale. • Vi løser raskt og rimelig dine dataproblemer! • Vi kommer hjem til deg • Prisen er alltid tydelig!

FO

Ventilasjon og klimateknikk a1s

Kontakt oss på telefon: 22 38 48 58 eller besøk våre i nternettsider: http://www.datamesterne.no/

Haugervn. 1,1400 Ski

DITT FØRSTE VALG

SERVICE 64 877120

fra

VERKTØYSENTERET TERJE KULVIK AS

4

Nedre ila 39- 7018 Trondheim - Tlf. 7356 11 50- Fax 73 50 26 70 E-mail: firmapost@vstk.no www.vstk.rro

undstens Kranservice as -

Fagfolk på loft

Tevlingveien 1 Furuset 1081 Oslo

KOMPLL1T PROGRAM AV SYSIEMVERK1'OY

Tlf 22 30 09 71 • Fax 22 30 09 72 sundstens@kranservice.no

DREHNG- FRESG BORING OG LTEBORING -

MEDIAINFORMASJON FRIMURERBLADET 2007 Bladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes 4 ganger i året (kvartalsvis) ti! Ordenens mer enn 18.200 medlemmer. Intet annet presseorgan kan gi Dem dette tilbud! Frimurerbiadet er fritatt for merverdiavgift. Priser for annonser på rubrikkside. De Rubr. Nr.: (H x B) mm Eris for 4 in NOK: 28x 61 NOK: Il 28 x 122 NOK: Ill 56 x 61 NOK: IV 61 x 122 NOK: V 84x 61 NOK: VI 28x183 NOK: Vil 116x 61 Alle henv. ang. annonser rettes til: Carsten S. Christoffersen, Conrad Hemsens vei 12 B, NO 0287 OSLO. Tlf.: +47122.55.00.22 Mobil: +471926.10.532 E-mail: oslocar(âoslo.online.no -

Betaling skjer til kto.: 7058.05.05226, Den Norske Store Landsloge, P.b. 506 Sentrum,

ppgitte priser er for ett år 4 innrykk i sort/hvitt I rykk: 1.418,2.877,ønskes 4 farger på rubr.- eller tekstside: + 10 % 2.877,ønskes annonsen på tekstside.............: + 10% 5.754,4.316,Annonser på tekstside mottas også som 4.316,enkeltinnrykk og i andre formater 5.755,Be om tilbud! -

-

-

UTGI VELSESPLAN 2007 Utgave: 1/2007 2/2007 3/2007 4/2007

IDeadline:

Utgivelse:

01feb 27apr 08.aug 30.okt

I

20.feb 21mai 28.aug 20nov

I Bestilling i god mulighet I tidforgirBEDRE I

PLASSERING!

Rubrikkannonser selges fortrinnsvis "løpende". dvs.: De fornyes automatisk for ett år ad gangen dersom de ikke sies opp innen utgangen av november måned året før de ønskes stoonet.

VI YTER GRATIS HJELP TIL UTFORMING AV ANNONSER! FRIMURERBLADET 02-07 -

39


B-PostAbonnement Returadresse: Den Norske Frimurerorden P.b. 506 Sentrum, 0105 OSLO

Vi støtter deg når du tar avskjed

En sugetablett

ZINKORALTM

SEBYGG nybygg og rehabilitering

Sentral godkjenning for ansvarsrett Godkjent våtromsbedrift

fjerner årsaken til dårlig ånde på 3 minutter * Virkningen varer i minst 6 timer

Stamveien 8, 1481 Hagan

Dokumentert av norske forskere

Telefon: 67 07 37 37 Telefax: 67 07 37 38

*

Akasien er ditt personlige begravelsesbyrå med nærhet til Asker, Bærum og Oslo Hele døgnet kan du ringc 67808780 Kristin Kolstad-Aagaard Daglig leder med bakgrunn som menighetsprest og sykehusprest

ZIKORALTM på

FEV

får du apoteket

GULLSMEDARTIKLER med frimureriske emblemer

Vi utfører også maskin- og håndgravering. Sendes i rekommandert oppkrav (kr 122,kommer i tillegg til porto).

Ø

wx

tre farger

•• I'

SRJ.Kfl'

p,.stk_ffi stk.

Slipsklype/ båndklemme

() Slipsklype/ bandkIem.

390,-

490,klemme

V 69

390,-

490,-

Skjorte Ipper

Frimurer kule 16 mm

3150,Båndklemme

390,-

Skj.knapper

slett- c sper ,.

Skj.knapper

•'•7I".'

bltndkl.

49n-

Tinnkrus m/gravert V&r

590,-

390,

P BORKE ETABLERT 1857

Strandgt. 33— Hamar Postboks 112 - 2301 HAMAR Telefon 62536450— Telefaks 62536451 E-maiL-borke@borke.no www.borke.no (xxiii)

Frimurerbladet 2 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you