Page 1

i


En gave fra en sann broder Ref leksjoner om en frimurerbroders hilsen til et nytt logehus Mange gaver så dagens lys da det nye Ordenshuset i Tromsø ble innviet i slutten av januar. Alle har sin spesielle historie. Men en gave blir for alltid husket som noe helt spesielt. Det nye bygget fikk nemlig et ikon med bilde av Apostelen Andreas, overrakt av tidligere Ordførende Mester Wiggo Ryhjell i en av Oslos Andreasloger. Gaven var så visst ikke tilfeldig valgt. Ryhjell fikk en velment og varmt "takk for gaven" - og så var den begivenhet over. Nye gaveoverrekkelser sto i kø. Men gaven fra Ryhjell ble ikke glemt. Det lå så atskillig mer bak denne gaven, gitt av en broder i sør til en logebyg ning langt mot nord. Gaven var et utslag av en sann frimurers væremåte. Ryhjell reiste fra Asker til Tromsø på eget initiativ. Han ville være med på det han betraktet som en helt spesiell begivenhet for frimureriet i Nord-Norge - og således for hele landet. Det nye Ordenshuset i Tromsø var blitt til takket være gaver fra brødre fra hele landet og en veldig dugnadsinnsats fra brødrene i Provinciallogens nedslagsområde. Utrolig er de mange historiene om brødre fra andre loger i landsdelen som dro til Tromsø for å delta i dugnadene. I en tid da de fleste er opptatt av å kreve, står dette Ordenshuset som et symbol på dem som vil gi noe til andre. Mange har grunn til å være stolte over resultatet og mange kan ta til seg varme takkens ord fra dem som har hatt hovedansvaret og fått dette til; brødrene i Tromsø. Det var noe i denne retning jeg tror giveren av ikonet hadde i tankene da han tok turen nordover, medbrakt Andreas-ikonet. Jeg har ikke spurt giveren om dette, men han ga meg og bladets redaktøren bok om ikoner som begge ga oss ettertanker. Et ikon er ikke bare et hvilket som helst bilde. Det er fullt av symboler og opprinnelig et kultbilde i en ortodoks kirke med fremstilling av Madonna, Kristus, helgener og andre religiøse motiver. Boken er skrevet av professor Gunnar Danbolt, heter "Jeg så hans herlighet" og handler om ikonkunstner Hæge Asmundtveits små kunstverk. Mange av

Ikonet avApostelen Andreas, som Wiggo RyhjeII ga i gave til det nye Ordenshuset i Tromsø.

dem henger i mange av landets kirker; fra Nidarosdomen til et lite munkekapell i Telemark. Og nå altså i det nye Ordenshuset i Tromsø. Forfatteren mediterer over utvalgte bibeltekster, kanskje ikke så mye over selve tekstene som bildene, ikonene som man i middelalderen lagde på bakgrunn av bibeltekster. Danbolt holder seg ikke stramt til de ortodokse tolkninger, men han aktualiserer tolkningen og gjør dem relevante for våre liv her og nå. Teksten som ledsager ikonet med Apostelen Andreas forteller om bekjenneren, martyren og helgenen Andreas, der hans kreative kjærlighet trekkes frem. Den hører kanskje mer hjemme i

vår tid enn i den tid Andreas levde, I boken sies det: "Kjærlighetens kreativitet og fantasi er like nødvendig for både bekjenneren og martyren, også når han vitner mot tendenser i tiden som han finner forkastelige." Mange bruker store ord og mye energi i slike situasjoner i sin kamp for egne interesser. Andreas vil nok heller ha fulgt det som står i kjærlighetens evangelium: "Om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle". Vi takker alle for gaven. Den ble gitt i sann kjærlighet. Av Odd Grann

Nr. 2/2005

frimurerbadet


_

Ordenens Stormester Magne Frode Nygaard

Sang- og Sdnqerqlede Det er gjentatte ganger blitt understreket at kvalitet i logearbeidet er en forutsetning for våre logers trivsel og fremgang. Kvalitets-, og derved trivselsfaktoren, består av flere elementer. Ett av disse fikk jeg oppleve i løpet av en meget vellykket frimurertur med Hurtigruten MS Finnmarken i dagene 5.-10. april i år. Turprogrammet bød på besøk i flere loger underveis og vi ble mottatt med blant annet velsmakende fiskesuppe, kanonsalutt, musikk og sang. Men det var korsangen som hos meg bekreftet dens bidrag som kvalitets- og trivselsfaktor. Det var spesielt de to korene i Bodø og Svolvær som ga oss opplevelser og minnestunder som var med på å heve turens ellers så fine innhold. Det var ikke bare ord og toner som gjorde inntrykk. Kvalitet og sangerglede preget brødrene som var med på å utfordre og inspirere til ettertanke og såldes smittet oss med begeistring.

Frimurerkoret i Bodø gledet Stormesteren og alle de andre som var med på frimurerturen langs hurtigruteleden med sin vakre sang. Interessen for å delta i koret er nå så stor at det er innført inntaksstopp. Bildet er fra Bodø Domkirke 8. april iår. Foto: Terje Helsingeng

Opplevelsen har fått meg til å reflektere over betydningen av sangkor og sang i våre loger. I jubileumsskriftet "Den Norske Store Landsloge 1891-1966" står følgende å lese på side 193: "Helt fra 1700-årene hadde det vært et kor av brødre som bidro både ved møtene og ved forskjellige anledninger til å forhøye gleden ved brødrenes samvær. Og her finner vi noe av kjernen: Sangkorene og sangtekstene forhøyer ikke bare gleden, men forsterker logemøtets verdiinnhold, hvilket som kjent er det vi alle tilstreber.

Men sangkorene har også en videre betydning. Vi opplever at mange av dem deltar i tilstelninger også utenfor logen og, et vesentlig poeng; de er tilstede med sang i mange kirker og forsamlingshus. Som kor fra en frimurerloge er de derved med på å formidle gode og positive signaler om frimureriet. Det er derfor en glede for meg å henstille til sangglade brødre om å "prøvesynge" i et logekor. Dere vil da heller ikke unngå å fornemme den spesielle og gode atmosfære som synes å være tilstede i frimurersangkor over hele landet. Landssangerstevne i Bergen vil igjen komme til å demonstrere for oss den sangkvalitet vår Orden kan glede seg over og som vi alle har all mulig grunn til å være stolte av. Jeg takker alle logekor for deres innsats i Den Norske Frimurerordens tjeneste og ønsker dere tilgang, fremgang og glede. Magne Frode Nygaard Q.S.M.

rrimer ur I

—————————

Meddelelser fra Den Norske Frimurerorden Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo Tlf.: 22 47 95 00 Redaktør: Terje Helsingeng Lille Husebyvei lA, 0379 Oslo Tlf: 22 50 18 42. Fax: 22 50 37 81 Mobiltlf.: 91 5596 18, E-post: terje.helsingeng@vg.no

frimurerbiadet

Nr. 2/2005

Redaksjonskomite: Odd Grann (formann) oddgrann@online.no, Terje Helsingeng, Christian Bugge Hjorth, Dag Schilling Medarbeidere: Arne Lie og Sverre Henning Layout: Leif Magne Gramstad, gramstad@start.no Ordenens nett-adresse: www.frimurer.no Annonser: Carsten Christoffersen Conrad Hemsensv.12B, 0287 Oslo Tlf.: 22 55 00 22, Fax: 22 55 00 32 Mobiltlf.: 926 10 532, e-post: oslocar@oslo.online.no Trykk: Merkurtrykk Henvendelse til Den Norske Frimurerorden og

Storsekretariatet: ordenen©online.no Frimurerbladet utkommer fire ganger i året: Februar, mai, september, november. Forsiden: Da frimurererne og deres ledsagere ankom Bodø 8. april med MS Finnmarken ble de møtt av en gedigen kanonsalutt som lokale brødre hadde stelt i stand på Nyholms Skandse, som ligger strategisk til ved innseilingen til byen. På det gamle fortet sto blant annet Ordførende Mester Jarle Saksenvik i St. Johanneslogen Salten og vinket frimurefølget velkommen. Foto: Raymond Jensen


frimurerne er som a de samler Samler: Leif Asbjørn Brennes lidenskap er å samle på alt som har med frimureriet å gjøre.

Leif Asbjørn: En iherdig samler I samlingen til Leif Asbjørn Brenne, sentralt bosatt i Oslo, finnes en rekke gjenstander av glass og krystall med frimureriske symboler. Noen av glassene er fra Hadeland Glassverk og noen vaser fra Firenze, datert 1860. Et par glass med klumpfot kjøpte Brenne på et loppemarked på Smestad skole i Oslo for kr 10,00 pr. stk. Bøker har han også en stor samling av. Mange av dem med dunkel opprinnelse og av ytterst tvilsom karakter. - Hvor lenge har du hatt denne hobbyen Brenne? —Jeg har interessert meg for dette siden jeg ble tatt opp som lærling på begynnelsen av 80-tallet. Jeg samlet først på litteratur, gikk i antikvariater og lette, og ba dem gi meg beskjed om det skulle dukke opp noe. Nå har jeg en omfattende samling. Mye er verdifullt, vil jeg tro, men det er også antimasoniske skrifter som har et slikt innhold at de aldri burde vært trykket. Blant annet er det sterke rasistiske utsagn og formuleringer, ispedd blank løgn og ville fantasier. Jeg skulle gjerne deponert deler av min samling, temporært til et museum, slik at flere kunne få del i disse merkverdighetene. Jeg skulle også ønske at for eksempel lnformasjonsdirektoriet kunne skanne inn en del av de eldre

Noen av Brennes frimurermedaljer.

41*f \ ,&

-

i-'.

I..-

.

Russisk skjødeskinn, iLeif Asbjørn Brennes eie.

frimureriske bøkene i en informasjonsbank, slik at stoffet kunne bevares for ettertiden. Vi må huske at alt ble betraktet som topp hemmelig da det ble trykket. I dag ser vi nok annerledes på det og kan dele informasjonen med langt flere, for eksempel medlemmer av forskningslogene. Jeg har også en samling på rundt 400 utenlandske frimureriske prydelser og medaljer. Mange av dem er rene kunstverk i utforming, farger og materialer. De har innskrifter både på forog bakside som angir hvilke loger de er beregnet for. Jeg skulle ønske jeg hadde tid til å undersøke historien bak medaljene og de andre gjenstandene

jeg har, men da måtte jeg nok ha noen ekstra liv. I samlingen til Leif Asbjørn Brenne befinner det seg blant annet en russisk bok om frimureriet, rikt illustrert og med bilder fra blant annet seremoniene i den russiske Ill graden. Boken ble trykket i 1914, i en meget turbulent tid i Russland. Leif Asbjørn Brenne har ingen planer om å selge samlingen sin. - For meg har hver gjenstand sin egen historie, sin beretning og sin affeksjonsverdi. Slik er det vel for alle samlere. Det blir en hobby, men det er jo hyggelig at også andre viser interesse for dette, sier Leif Asbjørn Brenne.

Nr. 2/2005

frimurerbiadet


Som alle andre har også frimurerne sine spesialinteresser. Noen har som hobby å samle på gamle gjenstander med tilknytning til frimureriet. Interessen gjenspeiler seg i de mange museer som flere loger har opprettet og som de er stolte av.

andre, pd de rdreste tingene... Frimurerbiadet har snakket med to av dem som har spesiell interesse i denne retningen: Leif Asbjørn Brenne og Carsten Christoffersen.

Sto/ene ifrimurerhuset på Hamar, gitt av Carsten Christoffersen

Samler: Carsten Christoffersen har gitt mange gaver til andre loger.

Carsten: En gavmild samler Carsten Christoffersen samler på et mangfold av gjenstander. Nylig donerte han en komplett innbundet samling av Frimurerbladet til den nye forskningslogen. Det første bladet kom ut i 1948— for over 57 år siden. —Jeg synes at denne samlingen hører hjemme i forskningslogen. Samlingen er en kunnskapsbank på mange måter. Ikke minst avspeiler bladet en utvikling av frimureriet som vi skal gi akt på, sier Carsten Christoffersen —til nettopp Frimurerbladet. - Logehuset på Hamar er også tilgodesett? - Du tenker kanskje på et par stoler som står der? Min bestefar og min far ble begge opptatt til frimurere i St. Hallvard på Hamar. Min bestefar var restauratør og hadde oppgaver i forbindelse med kong Haakon og dronnings Mauds signingsferd. På Hamar ble det laget et par stoler i forbindelse med en bespisning for paret i den anledning. Min bestefar tok senere vare på stolene som gikk i arv til min mor også til meg. Vår familie ble enig om at stolene egentlig hørte hjemme i det staselige frimurerhuset på Hamar, og dit kom de i forbindelse med St. Hallvards 75—års jubileum. Da fikk jeg samtidig tilbakelevert min fars og min bestefars lo9emerker ved at jeg limte ett merke pa baksiden av hver stol. - Du bygget også om en lysekrone? -Ja, det er riktig. Jeg hadde en seks-

frimurerbiadet

Nr. 212005

armet lysekrone og jeg hadde alltid ønsket at den var niarmet. Omsider hadde vi fått en stue med tilstrekkelig takhøyde, så jeg bygget den sammen med en trearmet lysekrone og fikk dermed mitt ønske oppfylt. Imidlertid ble takhøyden igjen lavere (kun fysisk) da vi fikk anledning til å flytte til frimurerhjemmet på Bygdøy. Nå har lysekronen fått en verdig plass i logehuset i Sandefjord. Jeg håper den sprer lys og er til glede for brødrene der.

Giverglede Carsten Christoffersen har hatten lang rekke verv og embeder i frimureriet. Hjemmet hans på Bygdøy er fullt av fri-

mureriske gjenstander, blant annet flere verdifulle glass. Han har gitt bort mye av det han i årenes løp har samlet på. - Det knytter seg både glade minner og historier til de fleste av disse tingene. Men jeg vil likevel tilføye at hadde jeg ikke kommet med i frimureriet hadde jeg heller ikke kommet med i menighetsarbeidet både i Frogner og Majorstuen menigheter, noe som preget både min kone og meg selv. Mine historiske interesser har fått næring av det jeg har opplevd siden jeg ble tatt opp som lærling i 1967, sier Carsten Christoffersen. Av Arne Lie

lei


Tore Sivertsen elsker sjøen og friluftslivet. Foto: Privat

Relasjonsbyggeren frimurere sa jeg ja til å søke om opptak. Tore Sivertsen forteller om hvorfor han bletypograf: - Det hele er merkverdig. Jeg sluttet på Dragefjellet skole i Bergen som 15-åring og begynte som typograflærling i Bergens Tidende noen dager etterpå. Jeg ble tidlig organisert i fagbevegelsen og var 59-åringen er uforfalsket bergenser. Han med der helt til jeg startet for meg selv i var kritisk til frimureriet før han kom inn, Oslo i 1976. Min far var skorsteinsfeier og men er i dag glad for at hans egen sønn vid- i vår familie var jobb og et håndverk megerefører arven. Av yrke er han typograf. I et viktig. Fotball var også viktigere enn dag er han bedriftsleder og friluftsfrik, skole i mitt oppvekstmiljø. Samtidig som organisasjonsmenneske på sin hals og av jeg gikk i lære tok jeg realskolen som prioverbevisning, snakker både på inn- og vatist i Bergen, og all annen utdannelse utpust og er kolerisk når det trengs. innen grafisk og økonomi (BI) ble gjort Sivertsen arbeider i et område mellom unna på kveldstid. håndverk, vitenskap og kunst, karakterisert I Oslo kjøpte jeg et trykkeri som for ved visjoner, kreativitet, farger og piksler. øvrig brant ned et par dager etter jeg Han har skapt en høyteknologisk bedrift, hadde overtatt. En katastrofe, men vi preget av store krav og korte tidsfrister. kom da i gang omsider. Jeg opparbeidet - Hvordan ble du frimurer? firmaet til en mellomstor grafisk bedrift. - Ja, du sier noe. Det vet jeg ikke selv På slutten av 80-tallet ble jeg valgt inn i helt engang. Men jeg visste at mange av faglige fora innen den gang Grafiske mine barndomsvenner fra Bergen var tilBedrifters Landsforening (nå VISKOM). sluttet Den Norske Frimurerorden, og de Jeg ble formann i Osloforeningen og sidomtalte logen som et meget positivt sted en formann i Landsforeningen. Jeg satt i å være. Den som fikk overbevist meg var disse styrene i en 12-14 års periode. Viden nær kollega som var tilsluttet Leopardere satt jeg i NHOs hovedstyre i rundt 10 en i Oslo. Han år og idag sitter jeg i konmente bestemt at trollkomiteen, Etvelordette var noe for ganisert organisasjonsliv, 1 meg og all den med høyde under taket, tid jeg kjente så er meget viktig for både mange fornuft' arbeidstakere og arbeidsige oppegående - .. givere. Idag prøver jeg å mennesker som var Arne Lie, arli2@frisurf flO trappe ned og jobber som

-Samfunnet har dessverre fått et skjevt bilde av oss som mørkemenn og hengehoder, sier Tore Sivertsen.

ALT PÅ ETT STED ER LØNNSOMT... Fordi du får:

Alt innen:

Markedets beste betingelser? Ett firma å forholde seg til Første klasses service og oppfølgning Profesjonell, helhetlig økonomisk rådgivning

Kontakt: Jens

Skadeforsikringer Livs- og helseforsikr. Lån og refinansiering Sparing og plassering

Representant for:

GO Storebrand

fsadeforsikrng

arbeidende styreformann i Mediehuset GAN. En spennende utfordring i en tid med en rivende teknologisk utvikling. Vi har rundt 80 ansatte og omsetter for 130 millioner. - Og du kom altså med i frimureriet? —Ja, jeg gjorde det. Jeg forstår egentlig ikke helt hvordan det har latt seg kombinere med jobb. Men nå har jeg fått VIII grad og ring på fingeren. En ansvarlig posisjon. Men jeg var meget, meget skeptisk før jeg kom med. Ekstra skeptisk kan jeg si. Det var meget jeg følte at jeg ikke kunne identifisere meg med. For eksempel det jeg mente var en tydelig tendens til snobberi, til overklassepreg og til unødvendig hemmelighetskremmeri. Oppfatningen jeg hadde var at det var mye "upper dass". —Vi speiler oss alle i andre mennesker.

U$WORSHCRIHG

Hirsch 'II

Tlf.: 22 74 04 00 E -post: Iens.hirschif.no

Mob.: 900 39 999

I I I

I

orsikrinøsL ente et t nd AS I (Hrnscu & 'WsrBr)

Nr. 2/2005

frimurerbiadet


Jeg føler at noen prøver å realisere seg selv i logen. Det finnes fremdeles mange brødre som jeg ikke finner likhetspunkter med. Derfor har jeg nølt med å anbefale medlemskap for noen av mine venner. Det som skjer i det offentlige rom - altså utenfor logen, er åpent. Men slik er det ikke i frimureriet. Der er det dekket og beskyttet av taushet. Jeg tror at vi med fordel kunne vært åpnere. Det skjer så mye verdifullt i logen som bidrar til at jeg forhåpentlig blir et bedre og mer reflektert menneske. Men jeg har alltid beveget meg i åpne fora og forsamlinger hvor debatter, meningsbrytning og diskusjoner har vært viktige og avgjørende ingredienser. Jeg savner plattformer for drøftinger og meningsutveksling. Vi kan vel gi inntrykk av at vi er en relativt konservativ medlemsmasse, men slik forholder det seg neppe. Samfunnet har dessverre fått

et skjevt bilde av oss som mørkemenn og hengehoder. Det er jo slett ikke tilfelle. Her snakker jeg i alle fall for meg selv. Jeg tror at det er en overvekt av samfunnsengasjerte medlemmer i Den Norske Frimurerorden. Vi er en ressurs som samfunnet kan ha nytte av og som kan aktiviseres til fellesskapets beste. For meg er det ikke nok med kollekt ved møtets slutt. Vi bør nok i større grad markere vårt verdigrunnlag. - Men til tross for din skepsis; din sønn er medlem av samme loge? —Ja, det er han. Og jeg er glad for det. Men det var ikke jeg som fikk ham inn. Det har nok den samme person som fikk meg inn, ansvaret for. - Hva gjør du på fritiden Sivertsen? - Jeg elsker sjøen og havet. I øygarden vest for Bergen har jeg funnet mitt sted. Dit reiser jeg så ofte som mulig. Kommer

du lengre vest pleier vi å si at måkene snakker engelsk. Her fanger jeg krabber og stor fisk som jeg tilbereder til fortreffelige måltider for slekt, venner og forretningsforbindelser. I all beskjedenhet: jeg er en habil kokk og har greie på vin og mat. Havet, landskapet der vest, luften, solen, regnet og folket gir meg et løft opp fra min hverdag. Jeg forstår dikteren Jacob Sande og hans lengsel til Kobbeskjer. Havet og livet der har nok bidratt til at GAN Grafisk er en av hovedsponsorene til seilskipet "Statsraad Lemkuhl". Om Tore Sivertsen er det skrevet at han er relasjonsbygger til fingerspissene. Mediehuset GAN består av en grafisk del, en mediedel og en forlagsdel. For å skru sammen noe slikt, kreves det kløkt og diplomati. Hengehode? Ikke Tore Sivertsen.

MS/TIf 48 03 03 00

for bestilling! Priser

Ring nr. 09 Ring nr. 03

frimurerbladet

Nr. 2/2005

Nr. Nr. Nr. Nr.

03: kr 3490,05: kr 2990,07: kr 2490,09: kr 1990,-

7


L

T '"

Grenseløst fri ni «Det ble en strålende - og hektisk opplevelse. I tillegg til alle logeopplei..'e/ser fikk vi mange nye bekjentskaper»

Kåre Jens og Bjørg Holmen

«På vegne av mi ii kone Inger og meg

«Det var en selv vi/jeg takke drefbr en meget/lott hyggelig ogfin båtreise langs kysten. Tiden om bord på tur ned nydeMSFinnmarken og alle på-landlig vær» Jan Gunnar Nordby arrangementfrem til Tromsø havn kunne ikke blitt bedre. Takk. » Terje Westby


«Min kjære Lillian ogjeg vilpa «En meget lærerik og denne måten takke dere for en, minnerik tur, som uforglemmelig tur langs Norges for meg som friniurei kyst. Det er et stort arbeid dere har også ga mange refieksjoner » Kåre-Bjørn Kongsnes lagt nedfor åfå dette til, ogfor oss ble turen et minnefor livet. »

1

Svein Brandt Andersen i mail til reisekomiteen Neste side: Bildene og refleksjonene fra fri murerturen


Den fantastiske frimurerturen Da brødrene i Bodø møtte de 260 frimurerne og deres ledsagere om bord på MS Finnmarken med kanonsalutt under innseilingen til byen ble det en festlig markering av hvordan brødre langs hele leden stilte opp for å gjøre den store frimurerturen til en reise i opplevelser og frimurerisk samvær.

Hele turen, fra starten i Bergen til avslutningen i Tromsø, ble en lang og verdifull opplevelse av den grenseløse gjest-......... frihet og - g lede vi møtte fra brødrene langs ruten. Et lite utdrag fra et av de mange takkebrev sier noe om deltakernes reaksjo "Vi begynner å våkne etter den drømaktige og innholdsrike turen langs vår nordlige ville kyst... ...Vi mottok gleder vi ikke klarer å uttrykke ... vi takker for springende ben, galopperende tanker, varme smil, omtenksomme handlinger, slagferdige ord med latterfølge og trivelige atmosfære. Dere ga oss broderkjærlighet og skapte livsglede. Varme tanker og glade hilsener fra Christen og Else Toft". Det hele begynte i Bergen der bergensbrødrene lagde i stand en strålende mottagelse med sangkor, orkester, bergensk fiskesuppe og festlig lokalhistorie. En bedre start kunne ikke turen fått og Provincialmester Jon RandulfVestrheim og Ordførende Mester Kåre Offerdahl var med på seilasen og bibeholdt hele tiden den gode bergenske stemningen hos oss alle. Ålesund møtte oss i strålende vårvær. Brødrene i logene hadde lagt opp til valgfrihet; byvandring med guider, bussutflukt til Borgund eller bussightseeing i byen, selvsagt med inn-

10

Reise/eder Odd Grann holdt et utrolig høyt tempo under hele turen.

lagt besøk ilogen og i Âlesund kirke. De Ordførende Mestrene ør Sigfred Lunde og Torgeir Hjellen ble med på seilasen til Molde, der sangerbrødre fra Molde og Kristiansund Pkom ombord for å synge l Kristiansund. Ordførende Mester Dag Brekke i Aldebaran kåserte om sunnmøringerog romsdalinger, mens Ordførende Mester Hege Enge Jensen i Syvstjernen fortalt om nordmøringene. I Nidarosdomen ønsket domprosten velkommen, før broder kantor spilte på det store orgelet og Frimurernes Sangforening sang. Deputert Provincialmester John Solberg med logenes Ordførende Mestre og embetsmenn orienterte om huset og frimureriet i Trøndelag. Sverre Henning kåserte om det helt spesielle takmaleriet i logebygningen. På turen langs Trøndelagskysten kåserte Thor Heyerdahl om sin far på en fengslende og festlig måte. Han måtte holde foredraget to ganger og flere hørte på han begge ganger. Etter at Polarsirkelen var passert var det polardåp for alle, hvor isbiter i vann ble helt nedover ryggen. I Bodø hadde brødrene lagt opptil program i kirken der logens sangkor på over 50 brødre sang så det frydet både hjerter og ører. Ordførende

Mester Georg Rasmussen og Ordførende Mester i den helt nye Johanneslogen Salten, Jarle Saksenvik er begge gode talsmenn for det blomstrende frimureri i området, som også den flotte logebygningen i Bodø vitner om. Over Vestfjorden ble vi underholdt av pensjonert hurtigrutekaptein Fredrik Hals med levende beskrivelse og innblikk i Hurtigrutens historie. I Svolvær arrangerte Frimurerkoret en offentlig konsert i kirken. Det ble en uforglemmelig opplevelse. Korsangen står i det hele og store sterkt i logene og bidrar på en meget verdifull måte til å høyne møtenes kvalitet. I Harstad oppvartet logen med morgenfrukt, forfriskende drikke og litt orgelmusikk i Johannesalen. På veien til Tromsø fikk vi oppleve et festlig og latterfylt kåseri om nordlendingene, signert Nils M. Knutsen. Vi gikk i land i Tromsø med et smil om munnen og glade til sinns. I Tromsø hadde brødrene, under ledelse av Provincialmester Kåre Bjørn Kongsnes, lagt opp til møter både i I, IVN og Vil grad. Gjestende brødre fungerte som ordførende mestere og som talere. De øvrige embeter var besatt av brødre fra Tromsø. Det var imponerende å oppleve hvordan brødrene maktet å skape verdifulle møter i tre grader på samme tid, uten at noe klikket. Det nye Ordenshuset fikk en ny ildprøve som det besto med glans. Etterpå var det brodermåltid i Arctic Hall for 350 brødre med ledsagere. Et lite måltid, med en felles resepsjonstale fra Ordenens Stormester, Magne Frode Nygaard, musikk, sang og hyggelig samvær avsluttet en stor dag i Tromsø og begivenhetsrike møter med frimurermiljøer langs kysten. Det er fristende å ta store ord i bruk for å beskrive den broderlige innsats som ble vist alle de steder vi besøkte. Jeg velger heller å sitere "Beskjedenhet er fortjenestens skjønneste pryd" og si dere alle en hjertelig takk fordi dere viste oss som kom på besøk sann broderlighet og varm gjestfrihet. En ekstra blomst til dere som ga oss så mye vakker sang og musikk. Dere viste med all lydelighet den store betydning og verdi sangen og musikken har i norsk frimureri. Odd Grann, reiseleder

Odd Børre og Jan Novak gledet vakker musikk hver eneste kveld.

I

O.S.M. Magne Frode Nygaard var som ble døpt av kong Neptun.

O.S.M. Magne Frode Nygaard og Kongsnes under det avsluttende

Nr. 2/2005

frjmurffbladet


frimurerfø/get med

Ragnar To/le fsen og Kåre-Bjørn Kongsnes koste seg sammen Sverre Henning (i midten) holdt foredrag i logen i Trondmed sine ekte feller. Her fotografert i Ålesund. heim Her sammen med to av sine foresatte i logen.

den første Reise/eder Odd Grann fikk også et vått møte med kong Neptun.

Provincialmester Kåre-Bjørn "brodertaffelet i Tromsø.

frimurerbladet

Thor Heyerdah/ jr. ble ogsa døpt av Kong Neptun etter at Polarcirkelen var passert.

Johs Nissen fra Bergen var ansvarlig for den store frimurerutstillingen om bord.

Fire fornøyde frimurere slapper av om bord på MS Finnmarken. Reise/eder Odd Grann og hans kone. Foto: John Sundal Foto: John Sundal

Nr. 2/2005

11


Storsekretariatet Kontortiden i Storsekretariatet i Stamhuset i Oslo er fra kl. 09.30 til kl. 14.00, (lunsj 12.00-12.30). I Matrikkelen side 2 er det oppført direkte telefonnummer til de fleste som har sitt virke der. E-post adressen til Ordenen er: ordenen@online.no Hoveddøren til Stamhuset er åpen til følgende tider: Kl. 10.00-14.30 og fra kl. 17.00. Storsekretariatet tar sommerferie f.o.m. 20. juni tom. 14. august 2005.

Stormestermøte Den Norske Frimurerorden skal i år arrangere Stormestermøte i Trondheim i tiden 16. til 19. juni. Stormestrene i Norge, Sverige, Danmark og Island møtes annet hvert år og møtet går på omgang mellom landene. Til behandling på Stormestermøtene er saker av felles interesse innenfor Det svenske system. De saker som behandles er i første rekke forslag som foreligger fra Kanslerkomiteen. Forslagene tar sikte på å komme frem til ensartet gjennomføring av alle grader innen Det svenske system. Felles anerkjennelse av utenlandske Storloger blir også behandlet. Ensartethet i prydelser blir også tatt opp.

Nye loger på Stord og i Flekkefjord 25. april 2005 innvietO.S.M: en ny St. Johannesloge på Stord. (J58) Den nye logens navn er: St. Johanneslogen Haakon til den gylde Hjelm. Som logens første O.M. ble installert Roar Sæbø. O.S.M. har i Det Høye Råds møte 2. mars 2005 innvilget søknad om opprettelse av en ny St. Johannesloge i Flekkefjord. Den nye logens navn blir, St. Johanneslogen Flikke til de tvende Fiorde.

Ordenens Store Høytid ble avviklet i regi av Landsiogen 15. mars. Tilstede på dette møtet var to stormestre fra Sverige og Tyskland, foruten den norske. På bildet er Magne Frode Nygaard sammen med den svenske Stormesteren, Anders Fahlman (til venstre) og Joachim Kaluss fra Tyskland. Foto: Terje Helsingeng

12

stdMhusets vokter

Ivar Salvesen er i dobbelt forstand - en kjent mann i Stamhuset i Oslo. Han kjenner huset i alle detaljer, og kjenner de fleste av brødrene. Sammen med en rekke kolleger passer han Stamhuset fra tidlig på dagen tilmidnattstid. - Hva er egentlig din viktigste oppgave? - Først og fremst skal vi ivareta Stamhusets

sikkerhet og passe på at ikke uvedkommende kommer inn i bygningen. Vi har dessverre hatt noen slike tilfeller. Det er ikke så lett å få uvedkommende ut når de først er kommet innenfor dørene. De kan være beruset og da er det heller ikke så lett å kommunisere med dem. Vi får i slike tilfeller litt assistanse fra politiet. Det ordner seg etter hvert. Vi fungerer som sentralbord og alminnelig informasjonsbank. Vi holder også rede på hvem som er i huset, hvem som har møter, hvilke loger som har møter på kveldstid etc. Bare det er en stor oppgave. Men jeg har lang fartstid som sekretær og F.B.B. i Roserne. Det hjelper selvfølgelig. Jeg kan i alminnelighet svare på det meste. Vi yter også hjelp så

Nr.

langt vi kan. Trenger noen assistanse til å få rullestoler inn i huset er vi til rådighet. Pakker mottas, beskjeder formidles, i det hele prøver vi å bistå så godt vi kan. Men den viktigste oppgaven er som nevnt å passe på Stamhuset. - Er frimurerne et høflig folkeslag? - Ja, uten tvil. De huser og smiler både når de kommer og går. Mange stopper opp og slår av en liten prat dersom de ser at jeg har tid. Skulle noen glemme det, skyldes det nok at de tenker på de oppgaver som venter dem. Jeg trives både i Stamhuset og sammen med mine brødre. Dessuten er jeg valgt som tillitsmann i min loge. Dermed får jeg et ekstra stort kontaktnett. Av Arne Lie

212005

frimurerWadt


Ordenens Overantikvar .Arne Hilmar Andresen

"—under numerd i Norge indtrådte fdrhållanden ---"

Med denne ordlyd innledet Kansler i Svenska Stora Landslogen brevet til X Frimurerprovins, altså det frimurersamfunn som fra 193 5 er kjent under navnet Den Norske Frimurerorden, datert 29. september 1905, hvor han meddelte at Kong _______ Oscar Il la ned sitt embede som Stormester i det norske frimurersamfunn. 114 dager tidligere hadde Stortinget i en bisetning "avskjediget" ham som norsk statsoverhode. Dette hadde satt frimurerne i en "klemme", de hadde ikke lyst til uten videre å gjøre det samme mot en broder som hadde vært en god leder og både direkte og indirekte bidratt til store fremganger for Ordenen. Det var under ham at frimurerne i Norge fikk sin "selvstendighet" i og med opprettelsen av den autonome Orden. Og ettersom vi her i landet arbeider etter det svenske system var det i tråd med tradisjonene naturlig at den norske konge —ja, Kong Oskar II var også norsk konge i Kongeriket Norge - ble Stormester. Under hans stormesterskap ble det opprettet fem St.

Johannesloger og to St. Andreasloger. Mer om dette vil du kunne lese i den bok om Stormestrene i Norge som er under arbeid. At frisigelsen fra unionen med Sverige kom på sommertiden ga frimurerne her i landet mulighet til å områ seg. Det var ingen møtevirksomhet og svært lite skjedde innen det frimureriske arbeid på den tid. Men sommeren går fort -og hvordan skulle man løse problemet "en Stormester skal være borger av riket", slik det i henhold til gammel tradisjon skal være i det frimureriske samfunn i vårt land? Kong Oscar var, etter "avskjedigelsen" ikke borger av riket! Og, som for å gjøre situasjonen ennå mer vanskelig, man visste ikke om landet skulle bli republikk eller fortsette som et monarki. Folket hadde talt i en folkeavstemming 13. august - oppsigelse av unionen var folkets ønske (99,97 %). Fra norsk side ble den avsatte kongen tilbudt å velge en prins av Sverige som skulle innsettes som konge i Norge, men svaret lot vente på seg. Blant de aktuelle som ville kunne være "kandidater" var det flere som var frimurere, hvilket ville kunne ha løst problemet. I mellomtiden førte man hemmelige forhandlinger om en dansk prins, for å holde den muligheten åpen. Også i Danmark var det flere prinser som var frimurere og som derfor kunne tenkes å ville overta Stormesterstolen. Stormesteren Kong Oscar Il forsto nok det problem situasjonen hadde skapt for hans norske brødre og løste, som det innledningsvis er beskrevet, problemet ved selv å frasi seg verdigheten.

Ka rika tura v B. Molock

Tidens vittighetsblader fremstilte den avsatte konge i flere sammenheng på en lite flatterende måte. Illustrasjonen til denne artikkel kan tolkes på flere måter, men har vel lite å gjøre med kongens verdighet som leder for frimurerne. Hva vi kanskje legger merke til er at kongen bærer et rødt kors om halsen - Kungl. Carl XIII Orden, altså den høyeste orden innen det svenske frimureri. På vår side av grensen vil vi feire på svensk side er man mer ambivalent til det hele. Idag er det glemt at den gang sto broder mot broder med våpen i hånd, så la oss derfor heller minnes at det hele løste seg i beste broderlig ånd.

RIMELIGE GAVER FRA EGET VERKSTED - alle annonserte produkter i 585/000 gull kontakt: i Damering m/emalje 2. Herrering m/onyx, gull 3. Jakkemerke, gull 4. Jakkemerke - større gull 5. Anheng, gull 6. Brystknapper, pr.par,gull

Bpm Bomnwuz • GULLSMED

DPLOMGEMMOLOG, F.G.A. (Diarnantsakkyndig DGemG.)

Arne Garborgs vei 13 A, 1472 Fjellhamar Tlf.: 67 901292-Mob: 901 23491 -miI h hnrrmnnc7inpt

frimurerbladQt

Nr. 2/2005

13


frimureriets fremtid

"Menneskets sanne lykke er personlighetsutviklingen. Har man erfaret den dype tilfredsstillelse ved denne

vekst kommer alt annet i annen rekke." Alf Larsen At vi forvalter en skatt er de fleste frimurere enige om. Hva skatten egentlig består i — hva den innerste kjerne i frimureriet inneholder — vil det nok være forskjellige oppfatninger av. Denne "hemmelighet" har for media vært en kilde til nysgjerrighet og mistro overfor systemet i altfor mange år. Dette har naturlig nok medført en endring i Ordenens praksis når det gjelder forholdet til økt åpenhet som er lett registrerbar særlig i de siste tiår. Vi har forsøkt å tilpasse oss et "åpnere" samfunn, der alt som smaker av hemmelighetskremmeri synes å være et takknemlig bytte for store deler av media — og for spesielt kritom og spørre. Et av resultatene var at iske enkeltpersoner, også innenfor enkPaus offentliggjorde at Ordenen hadde elte kristne organisasjoner der vi kanskje en inntil da "hemmelig" Xo —en beslutikke hadde ventet det. ning som skapte visse problemer i de Også en endret familiesituasjon, med øvrige nordiske land. For Den Norske Frien vel berettiget likestillingsprosess, gjør murerorden var dette neppe noe som at våre medlemmer har større "ødela" noe av vårt logebehov for å fortelle sine ledsystem i særlig grad. sagere noe mer enn i tidligere Åpenhetsproblemet fortider. Vi har derfor en vanskesatte under Ola Knutrud, lig balanse i den helt nødvendsom i tillegg til å delta i en ige oppgave det er å engasjere TV-debatt, inviterte media våre ledsagere i vårt frimurerHalfdan iViberg, S.M.P. til pressekonferanse i liv uten å blande dette med Stamhuset. Syver Hagen selve logearbeidet. samtykket senere i at lokHvorledes Ordenen har møtt alpressen fikk se logelokaldisse utfordringer har variert noe - og er rundt om i landet, og der intervjue ikke alltid gitt det ønskede resultat, nem- Ordførende Mestre med noe skiftende lig å bekrefte at Den Norske Frimurerhell. Resultatene er like avhengig av orden er stueren og troverdig, med et journalistenes målsetting som av de prisverdig formål for sin virksomhet. respektive Ordførende Mestres evne til å Denne utvikling begynte allerede i formulere det som er vanskelig å Stormester Bernhard Paus' tid i 70-og 80- uttrykke i klartekst. åren, da en voksende kritikk og et sterkt Denne utviklingen har fortsatt de senkrav om innsikt meldte seg i flere av de ere år, og har sannsynligvis ført til en viss nordiske land. En konstruert film om et reduksjon av medias aggressive holdning teoretisk tredjegradsmøte ble laget i til frimureriet generelt. Hva Ordenen Danmark, men forbudt vist i fjernsynet stadig poengterer er at vi ikke har noen av retten. Før vi kunne få gjort noe tilannen "hemmelighet" enn de prinsipper svarende i Norge ble den vist her, med vi benytter for å stimulere våre meddet resultat at media fikk mye å skrive lemmers menneskelige foredling - slik

mi

det er formulert i våre lover. Det vesentlige spørsmål er derfor ikke bare hva vi har "vunnet" i kampen med pågående media, men om hva vi eventuelt har tapt —og hvorledes Ordenen skal overleve med det i en overskuelig fremtid. Den "alminneliggjøring", som kan være en konsekvens av mediaoppslagene, er neppe positiv. Heller ikke at vi selv eksponerer oss for mye i sammenhenger som har lite med det egentlige frimureri å gjøre. Det skal ikke så mye til før en for aktiv åpenhet skader mer enn den gagner. Personlig tror jeg kanskje at noe mer taushet, og ikke minst forsiktighet, er nødvendig for å skjerme det egentlige frimurerarbeid fra rampelyset. Det er ikke bare i innsatsen for de nødlidende vi har behov for stillhet. Klarer vi dette på en balansert og forsvarlig måte vil vår aktivitet i Ordenen igjen kunne konsentreres om frimureriets egentlige mål for den enkelte, - foredlingens vanskelige kunst. Blir vi for engasjert i den alminnelige "travelhet" mister vi deler av den mulighet for stillhet og kontemplasjon som er grunnlaget for åndelig vekst. Særlig for brødre i de lavere grader er det helt vesentlig å gi dem følelsen av delaktighet i et miljø som stimulerer til et dypere engasjement og en bedre forståelse av hva det hele går om. Det er min overbevisning at Den Norske Frimurerorden vil klare den utfordring som ligger foran oss - om vi alle husker på at hver og en av oss er viktige deler av Ordenens nåtid — og fremtid - og innretter vårt frimurerarbeid etter det. Et viktig og gledelig signal er at Stormestrene i de nordiske land har besluttet å gjennomgå våre ritualer og fjerne alle udokumenterte korreksjoner. Da har vi skjerpet redskapene, og kan ile langsomt videre. - FESTINA LENTE gjelder også for de aktiviteter vi idag mener er til Ordenens beste.

- ALLE TYPER ELEKTROMOTORER - Vi LEVERER og REPARERER - ALLE TYPER ELEKTROMOTORER - Vi LEVERER og REPARERER • Elektromekanisk verksted • Alle typer reparasjoner • Elektromotorer, alle -

• - --

rT aaIr Norsk

sti!5ZY4

Gearoverføringer Frekvensomformere 1 - • -

- Tlf.: 23 28 98 60 - www.norsk-elektromotor.no - Prof. Birkelansv. 24 C, P.b. 110 Kalbakken, 0902 Oslo - Fax: 2328 9861 -

14

Nr. 2/2005

frimurerbladet


Svensk hedersteqn til norsk brod På Svenska Frimurareordens Hägtids dag 23. mars 2005 ble Ordens Hederstegn tildelt Tore L. Frantzen.

Tore ble opptatt på Hamar i 1962, hvor han også har fått alle sine 10 grader som medlem av St. Halvard hvor han også var Taler i perioden 1972 -76. Det ble dessverre en så alt for kort tid Tore fikk glede seg over denne utmerkelsen. Allerede 6. april bare noen dager etter at han hadde passert 74 år gikk han plutselig bort. På grunn av et økende engasjement i Sverige lot han seg adoptere 1998 i Svenska Frimurare Orden. Han var Ordførende broder i Dalarnas Andreasbröder (IV-X grad) og ble medlem av det første Fördelningsråd etter den nye organisasjonsmodellen. Som Ordförande i Sam-

-

ordningsgrupp Dalarna, hadde han, som betegnelsen sier, en overordnet funksjon i forhold til regionens loger og broderforeninger. Ved siden av å være Overofficiant i Värmlands Provincialloge var han også VPL's representant i SFMO Utbildningsnåmnd. Tore var en flittig gjest i sin gamle loge St. Halvard og i St. A. Hamarhus, ofte som foredragsholder. Johannesbrødrene, spesielt i de østlige områder av det indre østlandsområdet, har kunnet glede seg over seminaret "Möt Ljuset vid Siljan i Johannesdagens Månad" som han var initiativtaker til og leder for i alle syv år.

li* Pj~~ ~

Av Edmund Juliussen

Innehaver av SFMO's Hedersteckn, Tore L. Fra tzen og professor Anders Fahiman, Svenska Frimurare Ordens Stormästare. Foto: Edmundiuliussen

fl

For rad og veiledning ved kjop og salg av eiendom i Torrevieja og omegn i Spania, ta kontakt med: Knut Mentzoni +47 750 43734 mentzonIine.no

Irene Mentzoni +34 630 224 267 imenIzonLtorreremax.es

• TOMEVIEJA

TA KONTAKT FOR

frimurerbladet

W. 2/2005

INFORMASJON.

15


u

-Koret Cantato gledet med sin sang i Stamhuset festsal.

350 Pd MUSIkalsk mdtine I

Med 350 tilhørere tilstede feiet festlige toner, fremført av profesjonelle musikere og sangere, ut i Stamhusets festsal i Oslo. Det er en begivenhet og en opplevelse som alle tilstedeværende har grunn til å takke for Når så mange finner å ville bruke en strålende vakker aprildag til å gå på konsert, betyr det noe. Kanskje at musikk og sang er en viktig bestanddel av livet og enda mer verd når det kan deles med andre. Det var Frimurernes Orkester som sto som innbyder og arrangør av matineen. Frimurerbiadet snakket med flere fremmøtte og det var bare godord å høre. Da orkesteret klemte til med melodier av den kjente danske komponist og militærmusiker H. C. Lumbye kjente vi

16

hvordan stemningen steg i festsalen. Da kunne vi gjerne ha invitert våre gode naboer fra Stortinget på besøk, slik at de kunne få se og høre spennvidden i frimurernes repertoar og virksomhet. Vi fikk høre en spesiell oppførelse av Johann Strauss Radetzkymarsj, arrangert for dagen og til vår ære. Det vil føre for langt a nevne alle de medvirkende, men en spesiell takk til dirigenten Bjørn Mellemberg, til fiolinsolistene Nina M. Olsen og Håkon Gudbrandsen, til koret Cantato og til Frimurernes Orkester og til Frimurerorkesterets Storband. Vi satt der og lyttet til tonene og tenkte på hvor mange foreninger kan det være som er så heldige å ha så mange musikkinteresserte i blant seg? Dette ertradisjonsbevaring på sitt aller beste

Noe for ungdommen Rune Aleksandersen (37) forteller til Frimurerbladet at det er veldig koselig å være med i Frimurernes Orkester. Han har stor spilleglede og det er et spesielt trivelig miljø. Rune har mellomfag i musikk fra Universitetet i Oslo og har undervist i musikk. Rune spiller både fiolin og

trompet og , i sier at han kan anbefale .• . ' Frimurerorkesteret til alle interesserte og særlig til ungdommer. John Martin (37) spiller bass og har erfaring fra musikkundervisning. Han har syv års utdanning i musikk og arbeider nå i ITbransjen. Til høsten skal han tas opp som frimurerlærling, noe han gleder seg til. John forteller at det er noe spesielt med miljøet i orkesteret; det er spesielt inkluderende, man føler seg velkommen, det er preget av høflighet og det er intet prestasjonsjag. John vil også anbefale orkesteret til alle interesserte. Man behøver ikke være frimurer og kvinner er selvsagt velkomne. Vi, som så vidt presterte noen magre, merkverdige og underlige lyder på blokkfløyte, men som likevel begeistres og røres av musikk, vil takke alle medvirkende. Vi gleder oss til neste treff! På konsert: Arne Lie

Nr. 2/2005

frimurerbiadet


Frimurernes Orkester lever [ godt med sine

H

_- ---

Publikum trivdes underkonserten.

Herre & Ungdomsklær

FOR MEN AS, AVD. CCVEST Å Rune Aleksandersen spiller både fiolin og trompet.

frimurerMadet

Nr. 2/2005

LILLEAKERVEIEN 16,0283 OSLO TIL: 22 73 0111 ÅPNINGSTIDER: 10-20 (09-18) www.formen.no 4

17


I.

-

Bildene viser et utsnitt av stjernehimmelen i en av logesalene, og interesserte brødre i museet.

St. (lemens brødre inntok København Mange har vel tenkt og sagt at det ville jo vært interessant og givende å besøke en annen loge -og kanskje spesiell i utlandet. Så når muligheten kom, var det 16 brødre fra Norge og St. Johanneslogen St. Clemets som tok morgenflyet til Køben-

havn, for deretter å besøke St. Johanneslogen Genesis i København og det fraktfulle Stamhuset. Både besøket i museet og selve logemøtet ble en stor opplevelse som frister til gjentakelse.

Frank Jakobsen fotografert sammen Tiedemand-Johannessen.

Iddderi - Ja, dette er en stor glede for meg, kunne en stolt Frank Jakobsen berette til redaktør Erik Mathiesen i logens eget medlemsblad da det endelig var tid for taffel-

Nr. 2/2005

frimurerbladet


med sine fire fadderbarn som alle fikk Il grad på samme møte. Fra venstre: Runnar Fossum, Carsten Steenmark, Frank Jakobsen, Lars Løken og Petter Foto: Erik Mathiesen, Den gyldne Cirkel.

for fire brødre p d samme dag et. Spesielt gledet det fadderen at de fire han hadde ført til logens port etterpå ble observert ivrig opptatt med å diskutere sine egne erfaringer etter at de

frimurerbladet

hadde fått den ny graden. Både Frank og hans fire fadderbarn trives godt i Den gyldne Cirkel, som holder til på Ski utenfor Oslo og som tross sin unge alder allerede har i over-

W. 212005

kant av 200 medlemmer. Logen har eget hus med III gradssal, stor spisesal med tilstøtende salonger og egen restauratør som sørger for utmerket mat. Frank Jakobsen er selv en ivrig

frimurer som går på møter så ofte han kan. Det er også han som har byggetopp brodertjenesten i Den gyldne Cirkel.

19


Td n e o in Mine arbeidsbøker inneholder forskjellige sitater og klipp som jeg gjerne deler et utvalg av med talere og andre som er på jakt etter impulser og ideer i sitt arbeide. "Følg ei med strømmen, men følg med tiden hvis du vil holde deg ung i striden." Henrik Ibsen "Fred kan du bare få hvis du gir den." Ebner-Eschenbach

Ordenens Storbibliotekar Egil H. Stenberg Hvis du selv vil bli lykkelig, må du vise barmhjertighet. Dalai Lama

"Der hvor der fin des Tak, der er ogsaa Gud." Kaj Munk

"Livet må forstås baklengs, men det må leves forlengs." Søren Kierkegaard

"Når du drikkeravet vannløp, så tenk på dets kilde." Kinesisk ordspråk

"Kun ved å ville det største vi vet, og fylle vårt sinn med uendelighet reiser vi oss av fallet." Alf Larsen

"Det er Herrens velsignelse som gjør rik, og eget strev legger ikke noget til." Ordspr.10.22

"Kjenn deg se/v" Gresk; "Gnot/ifseauton" Innskrift over inngangen til templet i Delfi. Usikkert tillagt filosofen Thales av Milet, død ca. 580 f. Kr. Overs. til latin av Cicero 106-43 før Kristus med "Nosce te i;osum ".

"Bønnen forandrer ikke Gud, men den for"Den som ikke har fred i seg, kan heller andrer den som ber." ikke skape fred om seg." Søren Kierkegaard Ukjent IU "Å se sine egne feil, er det første skritt til å få dem rettet. Epikur, gresk filosof 341-270 for Kristus "Det er ens eget indre, som er sorgens eller gledens kilde." Knut Hamsun "Menneskets ånd er et vesen av absolutt uforgjengelig natur; den går fra evighet til evighet Den ligner solen som bare for våre jordiske øyne synes å gå ned, men som i virkeligheten aldri går ned og bestandig fortsetter å lyse." Johann Wolfgang von Goethe

I I I I I

I

"Etikk er det til det grense/rase utvidete ansvar for alt som lever." "Voks inn i dine idealer, så kan livet aldri ta dem fra deg." Albert Schweizer "Det er viljen som gjelder; viljen frigjør eller feller. At ei du kan deg vist forlates, men aldri at du ikke vil." Henrik Ibsen "Hvis du vil gjøre andre lykkelige, må du vise barmhjertighet.

"Det finnes bare én klokke som alltid går riktig: Samvittigheten." Friedrich Hebbel, 1813-63 "Samvittigheten er den høyeste domstol." Victor Hugo, 1802-85 "Det viktigste kan du ikke alltid se med øynene - det viktigste ser du med hjertet. Biskop Rosmarie Køhn "Sannheten har vikeplikt for opplagstallene." Pater Kjell Arild Pollestad "Når mennesket lytter, taler Gud. Når mennesket adlyder, handler Gud." Buchman? "Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv." Arnulf Øverland "Imorgen heter vårt idag - igår, og all vår fremtid heter fortid siden, men det forklarer at hvert nu vi når er selve evigheten midt i tiden." Herman Wildenvey, i diktet "Nuet' "Takknemlighet er hjertets hukommelse." Abbé Cucurron-Sicard

"Hva vier, er resultatet av hva vi tenker." Buddha, ca. 565-485 før Kristus "Først knåckte du mig alla granna klåder, ohjålplig bit för bit. Sist tok du skammens hårda rem av lider, och pryglade til blods min hud. Nu står en menniska naken för sin Gud." Jarl Hemmer i sitt dikt om ydmyghet "Den største gleda ein kann ha, det er aa gjera andre gla, og vil du gjerne lukka naa, daa fyrst deg sjølv du gløyma maa." Mikael Aksnes "Aanders Herre! Du skal raade for de Skatte, Du mig gav. 0, men vis mig og din Naade, når min sang er stilnet af!" Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven; fra diktet 'En sangers bøn" "Om man utryddet menneskehetens tro på udødeligheten, ville ikke bare kjærligheten, men også all livskraft forsvinne med en gang." Dostojevskij, 1821-81; Brødrene Karamasov "Dujages forunderlig hit og dit, du spør hvorfra og hvortil, men du og de evige stjerner er gnister av samme ild." Gunnar Reiss Andersen "Den som vet hvorfor man lever, tåler nesten ethvert hvordan." Viktor Frankl "Hjertet har sin egen forstand, som forstanden ikke forstår." Blaise Pascal, 1623-62

Jaquet+Girard gull Jubileumsur (også dameur)

".T Kr. 4.975,-

20

Alle armbåndsur kan leveres med vinkel/passer og dine initialer. Ca. kr. 500,-. Tre ukers leveringstid.

Nr. 2/2005

Selvopptrekk. Kr. 8.740,-

frimurerbladet


Åpent Hus Alle velkommen til Kulturnatt fredag 3. juni Fredag 3. juni er Stamhuset i Oslo åpen for absolutt alle som ønsker å besøke den vakre og spesielle bygningen. Som et ledd i Kulturnatt Oslo åpnes dørene for publikum fra kl. 18.00 til 24.00. Har du ikke besøkt bygningen før eller ønsker å vise den frem til familie eller kjente har du denne kvelden en gylden anledning til å både festsaler og Johannessa len. Dette er et tiltak i regi av Hundreårsmarkeringen for Norges selvstendighet i 2005 og Stamhuset er en av de sentrale institusjonene i hovedstaden som åpner sine dører for publikum. Det er første gang det arrangeres såkalt kulturnatt i Oslo og dette blir samtidig åpningsarrangementet for hundreårsmarkeringen. Det er tanken at dette skal bli et årlig arrangement. Publikum må betale kr 80,- for et felles adgangskort til samtlige arenaer som holdes åpne. Det være seg teatre, museer, kinoer, historiske bygg, slott og bibliotek. Stamhuset vil nok være av spesiell interesse for mange. Vi er derfor forberedt på storinnrykk.

Den vakre vestibylen vil være det første som møter de besøkende når det er åpent hus i StamFoto: Sturlason huset fredag 3. juni.

Det vil være vakter som også kan guide publikum på stasjoner flere steder i 1. og 2. etasje. Frimurernes orkester stiller med musikergrupper for å gi musikalsk ledsagelse under rundturen og Johannesalen vil stjernehim RDAKTøRSflhINAR: Lørdag 4. juni vil det i Stamhuset bli melen være tent med orgel1k avviklet et seminar for redaktører av regionale o musikk som akkompagnement. aler frimurerblader. Også dem som er ansvarlige or Enkelte mindre kåserier om fride enkelte logers nettsider er invitert til dette se mimureriet vil det også bli. naret. Kulturnatt" er laget for dem Lokale redaktører som ikke har mottatt invitasjon som liker å vandre, drømme, la - bes straks om å kontakte lnformasjonsdirektorie t.

GuI/doub/e lomm m/fr,mureriske symbo/er. J rK,.' 8.780,- m//enke kr. 1.790.-

frimurerbladet

Nr. 212005

seg forføre av historier, musikk, tradisjoner og vakre byggverk. - Vi er glade for at Oslo har valgt Stamhuset nettopp til denne markeringen og vi er stolte over å kunne vise frem vårt praktbygg for byens borgere. Det ville selvfølgelig være ekstra hyggelig at mange frimurere med familie og venner fra hele landet legger turen innom Stamhuset denne kvelden, sier Odd Grann, som i egenskap av Ordførende i Ordenens lnformasjonsdirektorium ønsker alle velkommen fredag 3. juni.

Sø/v/forgyltkors

-49

mprip.mA]ip frn

21


Bannerfører Ivar A. Skar sammen med Ordførende Broder Stein Dahl i den nye broderforeningen i Spania.

Embedskollegiet fotografert etter stiftelsesmøtet.

første norske broderforen ing i utlandet Oslo Mynthandel AS i nye lokaler!

Vi har nå åpnet i nye, større lokaler i en sentral, tradisjonsrik bygning

Dammgaarden i øvre Slottsgate 6

Åpningstider Mandag 10-17

Tirsdag- fredag 9 — li

Lørdag 10-14 •

OSLO e*

k MYNTHANDEL

Aamlid & Thesen Oslo Mynthandel AS, DAMMGAARDEN, øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo, Norway. Postboks 355 Sentrum, N-0101Norway Oslo, ~ Telefon 23 100000. Telefax 23 10

22

Ordenens Bannerfører Ivar A. Skar kunne fredag 25. februar på vegne av Ordførende Mester i St. Johanneslogen St. Olaus til den Hvide Leopard installere den første norske broderforening utenom landets grenser.

Det skjedde i et fullsatt høytidsmøte i Costa Blanca St. Johannes Frimurergruppe, som dermed ble opphøyet til broderforening.

I kirken Frimurergruppen ble stiftet 10. februar 1978 og har derfor feiret 25-års jubileum for to år siden. Nå blir gruppen en ny broderforening som fortsetter sine møter i foreningens faste møtelokaler i Den norske Kirke i Villajoyosa. Solgården er kirkens nærmeste nabo.

Broderforeningen har 130 medlemmer rekruttert både blant fastboende logebrødre og blant brødre som besøker Costa Blanca for kortere eller lengre perioder.

Stein Dahl innsatt

På høytidsmøtet deltok vel 80 brødre. Under ritualmessig seremoni ble Stein Dahl innsatt som den nye broderforenings første Ordførende Broder av Ordenens Bannerfører Ivar A. Skar. To av den tidligere frimurergruppes Ordførende Brødre var faddere for den nye ordførende broder. Under møtet ble også de nye embetsmenn innsatt på ritualmessig måte av den nye Ordførende Broder. Ved høytidstaffelet var det hilsningstaler både fra Landslogen og fra Moderlogen St. Olaus til den Hvide Leopard. Tidligere Stormesters Prokurator Nils-PetterWedege takket ved velvalgte ord for dagens høytidstaffel. Logearbeidet på Costa Blanca går nå inn i en ny æra med tett oppfølging fra både Stamhuset og Moderlogen St. Olaus til den Hvide Leopard! Av Ragnar Stålsett

Nr. 2/2005

frimurerbiadet


Har friMU[ergruppene en plass i det frIMUrer15 e arbeid? Ladegaardsøen St. Johannes Frimurergruppe har 135 med lemmer. I underkant av halvparten av medlemmene bor i Frimurerhjemmene på Bygdøy eller i Ladegaardsøen Borettslag.

Resten av medlemmene bor hovedsakelig i Oslo eller omegn, men gruppen har også medlemmer helt ned til Arendal. Det er grunn til å tro at oppslutningen skyldes at det er et behov også for frimurergrupper i Ordenes arbeid. En frimurergruppe er imidlertid ikke pr. definisjon arbeidende. Det kan ha sine fordeler ved at gruppene selv bestemmer form og innhold i møtevirksomheten. På den annen side kan mangelen på frimurerisk "identitet" føre til at gruppene velger en arbeidsform som kan variere sterkt, fra å ligge nært opp til en broderforening til å være en mer uformell frimurerisk sammenkomst. Dette fører til al mange stiller spørsmålstegn ved frimurergruppenes eksistens og plass i Ordenen. Dette gjelder kanskje spesielt Ladegaardsøen Frimurergruppe som ligger en 20 minutters busstur fra Stamhuset. Interessen og oppslutningen om gruppens virksomhet kan oppfattes som et signal om at denne møteformen kanskje også har en berettiget plass i det frimureriske arbeid og kan bidra til å stimulere interessen for arbeidet i loger og i broderforeninger. Derfor er det arbeidet som nå pågår for å formalisere virksomheten meget viktig for at også frimuregruppene skal kunne få en berettiget plass i det frimureriske arbeid. Under besøket i vår gruppe i fjor høst, pekte Ordenens Stormester på at det er

nødvendig å bringe inn mer frimurerisk innhold i gruppenes møteform. Betenkeligheten har vært at møtelokalene ikke kan "sikres" forsvarlig i forhold til den alminnelige verden. På den annen side inneholder våre ritualer en rekke elementer som ikke nødvendigvis bør være "hemmelige", men som tvert om bør være kjent for den alminnelige verden fordi de forteller om det verdigrunnlag som Ordenes læremåte er bygget på. Samtidig vil det å bringe disse elementene inn i gruppenes arbeidsform og "seremoniell" kunne bidra til at gruppenes medlemmer føler at gruppene også er arbeidende i en frimurerisk sammenheng. Dette er spesielt viktig fordi de fleste friTidligere ordfører Albert Nordengen varen av mange murergruppene er etablert fordi som har gjestet Ladegaardsøen Frimurergruppe på det er lang avstand til nærmeste Bygdøy. Her er han fotografert sammen med grupploge eller broderforening. Manens første leder Bjørn Jenssen. Foto: Terje Helsingeng ge brødre har også problemer med å komme til loger eller broderforeninger på grunn alder, møtene. Han har i sterk grad bidratt til at sykdom eller andre årsaker. Frimurergruppens virksomhet er blitt en suksess gruppene kan derfor være det eneste og at fremstående foredragsholdere alternativet for mange som ellers ikke gjerne kommer til gruppen for å opplyse har mulighet eller anledning til å delta i og berike brødrene. Spørsmål og diskudet frimureriske arbeid. Forandre represjon etter møtene understreker behovet senterer kanskje frimurergruppene et også for denne møteformen i det frisupplement til arbeidet i loger og mureriske arbeid. Nettopp derfor bør broderforeninger, nettopp fordi gruppogså en frimurergruppe være arbeidenes møter har en form og et innhold ende. som skiller seg fra andre former for friI år fyller Ladegaardsøen Frimurermurerisk arbeid. gruppe 10 år. Vi er optimister og håper Det er nettopp dette som er utfordrat vi kan markere jubileet med at også vi ingen for det arbeidet som nå gjøres blir anerkjent som en arbeidende del av under ledelse av Ordenens Bannerfører, frimureriet og at vi kan ta i bruk nytt Ivar Skar. Skar har deltatt aktivt i Laderitual. gaardsøen Frimurergruppes arbeid i nesten 10 år. Ikke bare har han deltatt i Jan H. Syvertsen gruppens møter, men også i kollegieLeder Ladegaardsøen Frimurergruppe

NOMMØRLOGE for brødre over 67 år avvikles i Stamhuset i Oslo lørdag 24. september kl. 12.00. Det blir I gradsmøte etter Polarstjernelogenes rituale. Påmelding til vestibylevakten (22 47 95 20).

EIENDOM COSTA DEL SOL?

ROLAND KJELDAHL

Ønsker du å kjøpe eller selge eiendom på den spanske solkysten? - Kontakt broder Bjørn Kalleberg for nærmere avtale. Han har arbeidet som eiendomsmegler på kysten siden 1985 i samarbeid med norske og spanske advokater, og sørger for nødvendig sikkerhet gjennom hele prosessen. - Kun normal meglervirksomhet -ikke time-share

Strafferett - skifterett - arv - testamente - Intern. avtalerett - prosedyre Tlf.: 24140300—Fax: 24 14 03 01 —Mob.: 913 68 764 Grensen 18, 0159 OSLO - E-post: roland@ibacomputers.com

HOLIDAY INTERNATIONAL Tlf./Fax: 00-34-952933310 E-mail: kalleberg@telefonica.net

"SPflD[RLOG[" I forbindelse med Norges Speiderforbunds landsleir på lngelsrud i Eidsberg blir det i regi av Den faste Borg arrangert recepsjonsloge i I grad på Kongsvinger tirsdag 5. juli kl. 18.30.

ADVOKAT M.N.A.

frimurerbladet

Nr. 2/2005

23


O.M. i St. Olav

I

InStdlldS

3. mars takket Anders Stende for åtte år som Ordførende Mester i St. Olav til det gylne Kors på Lillehammer. Samtidig ble Ådne Norheim installert som ny O.M. av Ordenens Stormester Magne Frode Nygaard. Anders Stende deler ofte sine dikt med brødrene. De er sterkt preget av hans frimurertilhørighet. Dette var ett av mange dikt som han ga oss denne aftenen. Kampen mellom godt og ondt Mennesket er skapt i guddommens bilde, som et fullkomment vesen er mennesket skapt. Vi som bare kunne øse av livets kilde, når var det at guddomsbildet gikk tapt? Når kom ondskapen inn i vår verden? Når ble det kamp mellom ondt og godt? Var det da Adam ble drevet utpå ferden fordi fristelsene fra Eva ikke ble bestått? Men en gnist av lyset ble i mennesket bevart, det er den som må tennes på ny! Vi som iEdens Have fikk så fin en start i menneskehetens morgengry. Vi må søke innad i vårt eget indre, vi må søke med åpent sinn. Lysets kilde er neppe blitt mindre, måtte vi gjenfinne den trinn for trinn! Vårt håp er engang lyset å finne, det lys som gjør allting så godt. Da kan vi ondskapen overvinne og foredle det liv vi har fått. Vi må dyrke det gode og luke bort, vi må være bevisst at vi vil, for livet vårt er så uendelig kort, og vi er underlagt kreftenes spill. Vår lønn blir kanskje å finne den kilde som livet er utsprunget fra den gang vi ble skapt i guddommens bilde for å forvalte en verden der alt var bra.

Tre smilende "Døler": F.v. O.M. Ådne Norheim, O.S.M. Magne Frode Nygaard og tidl. OM. Anders Stende. Foto: Edmund Juliussen

Bolig i Spania - sol og golf! Kontakt broder Arne Martinsen

fJjJiJ

24

iiri@

._______

'

Nr. 2/2005

frimurerMadet


Thomas Angellsgt. 12B,

1 VIKIfl hoteLlf

ADVOKATFIRMA

7406 Trondheim

ANDREAS BJØRN SALVESEN

- E-post: vikinghotel@vikinghotel.no Trondheimshotellet der brødre trives!

www.vikinghotel.no

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Teif.: 38 39 59 59

Le-

Fax.: 38 39 59 50

HVA KAN JEG GJØRE FOR DEG? Hjelp med lederforedling? Styrke - livsverdier glede - mot - angst - visjoner?

Epost: advokat@salvesen.no Strandgt. 10- Boks 24

Personlig coaching eller grupper? Ole Petter Ottersen - prest og coach Fax: 22 23 00 83 Mob.: 950 54950 - e-post: ole.petter©ottersen.no

4551 FARSUND

Betenk din neste med en broderlig gave!

40

Vi har stort utvalg i:

-

i

.

Frimurererringerl4K

Mobiltelefon: 211 700 982 il 701

.,

Jakkemerker Båndklemmer Slips og slipsholdere Sverd med balg Frimurerkuler -3 størr. Armbåndsur m, symb. - flere modeller Vimpler og flagg

i

14

i LI

-. /

.

BRODERGAVE U DESIGN APS

.

I

-: 3

IjtillIÇ

Ostbanegade 15, DK-2100 København 0 Tlf. og fax: 004535385600 Man-tre. 11-17 (Eller e. avtale)

(

Tåsenveien 26, 0853 Oslo _______

FLOSSHATTER KLAPP HATTER

lar du i spesialforretningen som fører hatter og luer for nettopp ditt hode!

II

S -

Frimurerglass Karafler Mansjett-og brystknapper

Bank: D.n.B. knt.: 7058.07.23762 E-post: brodergave@adr.dk BESØK: www.brodergave.com

Sender over hele landet.

THV. 11 HOLM A/S H. Heyerdahls gt. 1-0160 Oslo. 22 41 15 74- Fax 22 41 75 37 E-post: hatteholm@hatteholm.com

Tlf.:

Besøk våre hjemmesider:

www.hatteholm.com Tykkluft for profesjonelle

LAVPRISBUTIKKER •FØRDE'HAUGESUND.STAVANGER •BRYNE.SANDNES.KRIS11ANSAND •H0NEFOSS.MJ0NDALEN.SOTRA' ÅSANESKOKSTAD (ved FLESLAND). •SVEBERG (ved TRONDHEIM).KIRKENES *STRANDGATEN (BERGEN).SKIeARENDAL

I I I

-

-

-

KAESER Kompressorer AS Verpetveien 28 - 1540 Vestby Tlf.: 64983400 Faks.64983401 E-post: info.norway@kaeser.com www. kaeser. com

TLF: 55 52 7000 AS SPAR KJØP-POSTBOKS 7303 - 5020 BERGEN ... Skandinavisk rensespedition

Ring oss Oslo 22083660 ørje 69819940 by 62455095

FORTOLLING VED

RIKSGRENSEN

frimurerbladet W. 2/2005

Vittjärn +46 560 50 126 Hån +46 573 63 87 00 6stersund +46 63 13 34 19 HELE

DØGNET

25


Stoimester-bo en en kjempesuksess Du har forsatt mulighet til å bestille den Interessen for boken om Stormestrene i Den Norske Frimurerorden er blitt en kjempesuksess allerede før den er utgitt. Langt over 1000 brødre har allerede bestilt boken og er du snart ute kan også du fått ditt navn trykket i boka. Men da må du sende inn din bestilling så raskt som mulig. Nederst i denne artikkelen finner du bankgironummeret som du må benytte. Husk også å oppgi ditt navn slik at vi kan få det med i Tabula gratulatoria-oversikten. Allerede nå kan vi røpe noe av innholdet i boken: SS-offiseren Erich Ehlers var ansvarlig for oppløsningen av norsk frimureri i 1940 "Hvordan går valget aven Stormester egentlig for seg? Med ild og flammer? Mer om valget kan du lese i Stormesterboken. Kong Oscar// mellom barken og veden i 1905. Han var Stormester både i Sverige og Norge" Dette er selvsagt bare et par smakebiter, men la oss tilføye at det meste av stoffet handler om den enkelte Stor-

Tre av forfatterne til boka om Stormestrene. Fra venstre Kristian W. Mollestad, Olaf Torp og Foto: Terje Helsingeng Helge Bjørn Horrisland.

mester, hvem de var, hva de var opptatt av og hvordan de ledet det norske frimureriet i sin tid. Dette var betydelige personligheter uansett hvilke målestokker vi legger på dem. Det meste av stoffet er nytt og det er samlet med et mål for øye; beskrive våre Stormestere slik at du kan danne deg et inntrykk av hva de har utrettet for hver enkelt av oss. Men det blir også stoff om frimureriets opprinnelse og utviklingen i Norge. Boken blir rikt illustrert med et totalt sidetall på 180-200. Formatet vil bli det

samme som En Lysets orden, som ble utgitt til jubileet i 1999. Alle som bestiller boken får sitt navn trykket i Tabula Gratulatoria og sitt eksemplar signert av Stormesteren. Boken vil bli gratis tilsendt høsten 2005. Det er ingen grunn til å vente med bestillingen som kan skje ved å innbetale kr 500.- til: Den Norske Store Landsloge, Nedre Vol Igt. 19, 0158 Oslo. Konto 5005 6626309

WANGS Begravelses- og Kremasjonsbyrå Norges eldste begravelsesbyrå Siden 1877 har vi hjulpet de etterlatte med rådgivning, tilrettelegging og gjennomføring Lav gravferden basert på lange tradisjoner og med personlig oppfølging. Våre tjenester tilpasses alltid familiens ønsker til en på forhånd avtalt pris. Vi kan kontaktes til enhver tid for personlig informasjon, konferanser og avtaler, gjerne i Deres hjem.

NORDSTRAND * WANG KRISTIANIA BEGRAVELSES BUREAU AS Adm. Direktør Tredje generasjon i familie bedriften

26

DØGNVAKT Majorstuen: Nordstrand:

Jacob Aallsgt 42 Tlf.: 23 19 61 50 Ekebergveien 230 Tlf.: 23 16 83 30 www.nwb.no

Nr. 2/2005

frimurerMadet


Rime & Co TR

ADVOKATFIRMA

HAAVE AS

Tlf: (+47) 23 00 34 00 Fax: (+47) 23 00 3401 Mobil: 91883 869 E-mail: /awfirm()rimeco.no

jteiiøve11

P.b. 4,3996 Pors runn Telefon: 3551 61 50- Fax: 35 516160/-4777

E -post: haaveas@online.no BESØK: www.haave-treprofiler.no - og du vil finne utrolig mye interessant:

Rime & Co Advokatfirma DA

Listeverkprofiler og tresorter. Bruksområder, tradisjoner, overtro, askeavkok, tyri, hellige trær, skogstyper, vekstområder, drivhuseffekten, tre og miljø, maritimt listverk, finér og mye mer.

Øvre Slottsgate 12 B NO-01 57 Oslo.

INTERESSANT LESESTOFF FOR Deg:

besøk: www.storeys.no

Saft og syltetøy

Besøk fabrikkutsalget i: Ringeriksveien 173, 1339 Vøyenenga Åpent: Man-tor:07:00-16:00, fre:til 15 Tlf.: 67 13 12 22 - Fax: 67 13 22 56 E-post: as-Iisaconline.no

Velkommen til

1918-2003

EK

Fridtjof Kristiansen AS Internasjonal transport, spedisjon og skipsmegling

Regelmessige transporter til/fra: Danmark, Sverige, England, Tyskland, Holland, Belgia, Sveits, Italia og Spania. Fortolling, lagring og innenlandsdistribusjon. Alt med personlig oppfølging og service. Datterselskap av: Adr.: Sørenga (Oslo Havn)

Tlf.: 23.16.30.50 - Fax.: 23.1 6.30.51

Toten Transport AL

E-mail: firmapost@fr-kristiansen.no

Raufoss.

KUNNGJØRING Vær oppmerksom på at alle logemerker, også ved efterbestilling, må godkjennes av

CA TV- DVB- fl/RO- VSI4T Bredbånd - IT Nettverk Marine Stabil/seil SatCom Kabelsøkere og TDR

www westron.no

Heraldicus Magnus STAMHUSET

22021810

Tlf.: 22479513 -Fax: 22 47 95 21

22021820

Telefon:

.............. n..t..e..r ...............

9SI(i Per Christian Knobeiauch

._

I snart 15 år har vi vært ledende påutstopping av dyr og fugler. Har levert til bl.a. Stat, kommunerog Lillehammer-OL

ØSTLANDET PREPARASJON Stein Ove Lyngstad - Medl. Norsk Taxidermistforbund. Stein Ove Lyngstad -2647 Sør-Fron (Harpefoss) Telefon 6129 81 89— Mobil 992.98.189

TIL VÅRE ANNONSØRER Gjennom Frimurerbiadet når du mer enn 18.200 brødre 4 ganger i året - intet annet blad kan gi deg tilsvarende tilbud!

frimurer

,. Nr. 2/2005

PA


Henvendelse til Den Norske Frimurerorden og Storsekretariatet Besøk: www.frimurer.no

E-post: ordenen@online.no

Er du "FRIMURERKONE"? Livkjole. Mørk dress, enkeleller dobbeltspent. Vi har utvalget—og tilbehøret. Kom innom og prøv.

- Da må du forvisse deg om at din mann er medlem i Begravelseskassen! - Det er vondt og sårt for en hustru som er blitt enke, å bli møtt med svaret: 'Dessverre frue, din mann var ikke medlem i Begr elseskassen. - Be ham allerede i dag å bringe dette jorden!

MESSING RØRDELER GU N NÅR IØYE

KIRSEBOM & IMS AS

Bogstdveien 52- 03660,10 - TFf, 22 59 3490

ØSTLANDSKE MILJØRENHOLD AS

Karenslyst Allé 10 Postboks 364 Skøyen 0213 Oslo Tlf. 23 0140 40 - Fax: 23 0140 41 web: www.renhol.org

P"-FESTANTREKK »

Utleieav selskaps- og kamev.ul5tyr Storgt. 13, 2.etg. i Strøget TIf.: 22427802- Fax: 22423609

LIVKJOLE m/Skjorte, vest og sløyfe: Leie: Kr.: 550,Salg: Kr.: 3.500,SORT DRESS: Salg: Kr.: 1.850,-

Blomqvist er landets eldste og største auksjonshus. Vi utfører taksering for assuranse, skifte og salg. Innlevering pågår. For mer informasjon, vennligst kontakt oss på tlf. 22 70 87 70 eller se www.blomqvist.no

Støperiveien 5 - 20 10 Strømmen

STRØMMEN STORSENTER Telefon: 63 8123 20

iIiII

En landsdekkende kjede av takentrepenører EKTAKON A.S - POSTBOKS 214 - 3054 KROGSTADELVA TLF.: 32 23 15 90 - FAX: 32 23 15 91 E-post: ektakon@ektakon.no www.ektakon.no - som

28

avtalt

Nr. 2/2005

frimurerbladet


Viser DU ansvar for dine pårørende

TLF 22 .22 ro 58

VI KOM MtH HJEM TrL EJEH

Har du dataproblemer? Datamesterne kommer hjem til deg og bistår deg med dine dataproblemer. Datamesterne tilbyr også bistand til bedrifter. Kontakt oss gjerne for en firmaavtale.

- er DU medlem i BEGRAVELSESKASSEN av 1899 FOR FRIMURERE?

• Vi løser raskt og rimelig dine dataproblemer! • Vi kommer hjem til deg. • Prisen er alltid tydelig!

Midt i blinken som FADDERGAVE! Folder utlagt i Stamhusets vestibyle.

Kontakt oss på telefon 22 38 48 58 eller besøk vare internettsider:

Kontakt forretningsfører: Lars Gjertsen Tlf.: 22479538-i dag!

http://www.datamesterne .no

ADVOKAT

KAARE J. E. STEPHENSEN Medl av Den norske Advokatforening

ARV/SKIFTE - EIENDOMSRETT - BOLIGSALGSOPPGJØR - ALM.PRAKSIS Møliergt. 24- NO-0179 OSLO. 17f.: 22362650-Fax: 22 36 23 61 - Mob.: 91322 545 E-mail: advsreph@onlino.no

Persienner Gardinbrett ISkinner Foldedører - Markiser Rullegardiner P.b. 227 - 2001 Lillestrøm Tlf.: 63 89 32 89 Fax: 63 89 32 90 E-post: info@lady.no Besøk: www.Iady.no

S Kov LY JØRNSEN TAK AMS

ET FIRMA

• i SOVLYOUPPE4

Pb 214-3054 KROKSTADELVA TIf.:32231580- Fax: 32231581

Deres:

E-post: per.anders@ektakon.no

STOR-husholdnings-grossist i STOR-Oslo

www.ektakon.no

Prof. Birkelandsv. 24A, 1081 Oslo Tlf.: 22 79 35 50- Fax: 22 79 35 60

- som avtalt

AUT. EL. ENTREPRENØR

7L

TEDLLEFSEN & LIE ELEKTRISKE as

Laskenveien 70, P.b. 1086, 3204 Sandefjord. Telefon: 3347 98 44 / Telefax: 3347 9845 Mob.telefoner: 97 1405 05 e-post: ragnar.toflefsen@tollie.no 9VTORISERT

frimurerbladet

W. 212005

oos AS

(hUsTA HA TUR

Skipsinstallasjon

) Bolig- og industriinstallasjon

29


Hjertelig velkommen til herlig natur, broderlig atmosfære - og god, hjemmelaget mat! Et sted hvor brødre og søstre gjerne treffes.

STRAND FJELLSTUE

730 rn.o.h.

50/vi og Geir Solbakken Tlf.: 61 28 57 20 Fax: 61 28 57 21 Besøk: www.strand-fjellstue.no

i Espeda len —24 mil fra Oslo

.Sundstens Kranservice as — Fagfolk pa løft

il r,

Visirer

Tevlingveien 1 Furuset 1081 Oslo Tlf 22 3009 71 • Fax 22 3009 72 sundstens@kranservice.no

Postboks 1262- 3254 Larvik. TIf.:33127465- Fax: 33127466 E-post post,?vister.no

Ledig kapasitet

PEDER NORBY[

Mail: trond@trondm.no

ORGELBYGGERI Kvartsveien 17, 4823 Nedenes Tlf.: 37 03 64 08 - Mob.: 901 12 987

Nybygg - reparasjoner - stemming

JONS.IVINSIN AI BYGGMESTER OG ENTREPENØRFORRETNING

NYBYGG - RESTAURERING - OMBYGGING PÅ

Alkevn. 1, P.b. 2248, 9269 Tromsø Tlf: 77 75 3040 Fax: 77 75 3041 E-post: torai@trollnet.no

Transport og spedisjonstjenester innenlands eller utenlands til/fra Tromsø og Svalbard. Små og store forsendelser med bil, båt eller fly.

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP

Tlf: 45603498 Fax: 22503676

I

Vister Byggeadministrasjon AS

TRONDM REGNSKAP Spesialist enkeltmannsforetak

4

Valget er enkelt!

la -

På jakt etter kalosjer? se

Fr. Langes gt. 14, P.b. 279, 9253 Tromsø Telefon: 77 60 03 80—Fax: 77 60 03 90 firmapost@norbye.no - www.norbye.no

wwwiialosjer.no

NOR cARGO Nor-Cargo Tromsø AS Postboks 1053.9261 Tromsø

Tlf.: 776 48090 Fax: 776 75344

Corner Motell 8901 Brønnøysund Telefon 75 02 08 77

Godt og rimelig -Midt i sentrum

El Aktiv Kapital OSLO - RØRVIK - HELSINKI - LAHTI - STOCKHOLM - UPPSALA - GOTHENBURG- CHESTER - COPENHAOEN Aktiv Kapital er en ledende aktør som bistår kunder i å frigjøre ressurser bundet i kundenes kredittkjede. Dette oppnås gjennom tjenester som: * Fakturaadministrasjon * Reskontroservice * Inkasso * Betalingsgaranti IM Aktiv Kapital

* Factoring

Nor-Cargo, det naturlige valg når kvalitet, sikkerhet og fleksibilitet står i fokus

Derfor er vi en naturlig samarbeidspartner

* Kjøp av kreditter

østensjøveien 36, Postboks 6426, Etterstad 0605 Oslo Tlf 2288 41 00 Fax: 22 88 41 50 e-mail firmapost(a)aktivkapital com www.aktivkapital com

-CARGO NOR-CARGO MÅLØY AS TLF. 57 85 42 00

ET GODT TILBUD PÅ NYE LEIEBILER Richard Withspl. 4- P.b. 480 - NO 9255 Tromsø - Tlf.: 77 62 44 00 SAGA Bl L UTLEIE AS.

Hertz Licensee Når kjøreglede og sikkerhet prioriteres, er din leiebil-leverandør: I

30

Nr. 2/2005 frimurerWadet


Frimurerkuler i 14 karat gull! 16 mm.kr. 3.000,-

13 mm: kr. 2.500,-

mot oppkrav

Scandnavian Damond Exchange

'VENTILASJON 'KLIMAANLEGG 'KJØLING

Svensenga 49, 0882 Oslo Tlf.: 22 23 52 93 og 22 41 74 74

Ventilasjon og klimateknikk a1s

Nærmere opplysninger etter kl. 17.00 ved br. Werner Dyås, tlf.: 22 23 5624

Haugervn. 1,1400 Ski

DITT FØRSTE VALG fra VERKTØYSENTERET

SERVICE 64 87 7120

TERJE KULVIK AS

INNOVASJON

Nedre Ila 39-7018 Trondheim - Tlf. 7356 1150 - Fax 73 50 26 70 E-mail: firmapost@vstk.no www.vstk.no

Kurs og foredrag PROFESSOR SJUR DAGESTAD Se filmene: www.innoco.no Tlf. 97 75 9104

KOØFLETF PROGRAM AV SYS1FMVERKTØY fl&flr1G.

I

BOII1G OG UIBORING

I

MEDIAINFORMASJON FRIMURERBLADET 2005 Bladet utgis av Den Norske Frimurerorden og sendes 4 ganger i året (kvartalsvis) til Ordenens mer enn 18.200 medlemmer. Intet annet presseorgan kan gi Dem dette tilbud! Frimurerbladet er fritatt for merverdiavgift.

Priser for annonser på rubrikkside. De oppgitte p riser er for ett år - 4 innrykk - i sort/hvitt Rubr. Nr.: (H x B) mm Pris i NOK for 4 innryl 1.418 I 28x 61 Ønskes 4 farger på rubr.- ellertekstside: + 10% 2.877 Il 28 x 122 Ønskes annonsen på tekstside.............: + 10% 2.877 Ill 56 x 61 5.754 IV 56x122 Annonser på tekstside mottas også som 4.316 V 84x 61 enkeltinnrykk - og i andre formater 28x183 4.316 VI Be om tilbud! 5.755 Vil 116x 61 Alle henvendelser ang. annonser rettes til: Carsten S. Christoffersen, Conrad Hemsens vei 12 B, NO - 0287 OSLO. Tlf.: +47122.55.00.22 Fax: +47122.55.00.32 Mobil: +471926.10.532 E-mail: oslocar@oslo.online.no

Utgave: 200501 200502 200503 200504

IDeadline: 01 .feb 18apr 01 aug 01nov

Utgivelse: 14feb 02mai 15aug 14nov I

I

I

Bestilling i god' tid gir mulighet for BEDRE PLASSERING!

I

I I I

Betaling skjer til kto.: 7058.05.05226, Den Store Norske Landsloge, Nedre VolIgt. 19, NO -0158 OSLO.

VI YTER GRATIS HJELP TIL UTFORMING AV ANNONSER!

frimurerbadet

Nr. 2/2005

31


-

IBLAD

:

Returadresse

B

Den Norske Frimurerorden, N. Voligt. 19, 0158 Oslo

En sugetablett ZINKORALTM

En personlig og verdig gravferd til en rimelig kostnad

fjerner årsaken til dårlig ånde på 3 minutter * Virkningen varer i minst 6timer

SEBYGG Entreprenør innen nybygg og rehabilitering Sentral godkjenning for ansvarsrett Godkjent våtromsbedrift

akasien BEGRAVELSESBYRÅ

Oslo—Asker—Bærum 23 22 13 10/ 67 80 87 80 hele døgnet

Dokumentert av norske forskere

Stamveien 8, 1481 Hagan

Prest/dag!. leder

* ZII%IKORALTM får du på apoteket

Telefon: 67 07 37 37 Telefax: 67 07 37 38

FFV

KRISTIN KOLSTAD

www.akasien-norge.no

GULLSMED

Vi utfører også maskin- og håndgravering. Sendes i rekommandert oppkrav.

y

med frimureriske

'V lakkernerker. tre farger

I ,,

SkI.krI

300.-

'I9O.-

Slipsklype/ båndklemme

ans ettknapper

bandkle

,

C

+

.lnsI.kn• Skj.knapper

65

350.'

.ekj.knapper

-.

4 _ItJ.•

I

-

.•.

Randklemme

Lom ur uten kjede

350

30. -

-

Skjorte'

Randklemme

1j,Çi.apper

-

-

iSO. -

Frirnurerkule 16 mm

3000.

(i

BØRKE 7

7

ArmIndsur

-

jn. stk.

Tinnkrus

psklpe/ båndkl. 390,-

Strandgr. 33— Hamar

Postboks 112-2301 HAMAR Telefon 62536450— Telefaks 62536451 E-mail: pemolaf@borke. no www.borke.no

-

Frimurerbladet 2 2005  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you