Page 1

Nr.

2

Copyrigbt Neanden lor Frimurerisk Forskning og Opplysning 1980

REDAKTARI PER GLAD

Han ledet v&r Otd.rt

32. fugang

-.d fast

hand og varmt hi erte

Tidligere Ordenens Stormester og Hoyeste Styrer, Hoyesterettsaduokat Anton Cataa Den Danske og Den Islandske hinco Stub Holnboe, KK C XIil O, 'Eresmedlem Filmurerorden, sant au Die Grosse Landesloge der Freinaarel aon Deutschland, dode L5. nzars 1980.


Hoyesterettsdommer

Anton Cathinco St.tb Hol-bo*

IJnder Ordenens Store Hoytid L3. mars holdt O.S.M. ouerlege, dr. med. Bernhard Paus, folgende minnetale ouer sin forgienger:

Ordens tidligere Stormester, Cathinco Stub Holmboe dode 15. mars iir. Han var fsdt i 1891, blJopptatt i Ordenen 1925, fikk X grad 1947, kom inn i Det Hoye Rad 1951 og var efter hvert Ordenens Seglbevarer og Statholder, fw han til sist var Ordenens Siormester og Hoyeste Styrer f.ra LL.9.I962 til L9.5.1,969. }Jan har vert embedsmann bide i St.Johanneslogen St. Olaus til de tre Roser og Andreaslogen Akershus og har pi denne mite hatt embede i alle Ordenens tre logeskifter. Disse nokterne opplysninger forteller om Stub Holmboes store interesse for logen, som for ham uri rom et annet hjem. Opplysningene forteller ogsi athan mkha vâ&#x201A;Źrt meget godt orientert om frimureriets innhold, for det var talende stillinger han innehadde i alle tre skifter. Han besatte da ogsi et rent fond av kunnskaper. Ved hans 85-Srsdag skrev Frimurerbladets redaktair at Stub Holmboe hadde ledet vir Orden med fast hind og varmt hjerte. Det ror jeg er den korrekte karakteristikk. Med sine kunnskaper og lysende forstand visste han hvordan tingene skulle vâ&#x201A;Źre. Samtidig banket det et varmt og godt hjerte i ham. Derfor ble hinden som styrte ikke bare fast, men ogsi mild. men ett ieg vet som aldri doyt, domen over <<Doyr fe, dayr frender, doyr selv hver en dsd> si sa vire fedre. Nir vi som kjente Stub Holmboe er borte og gitt over i glemselen, vil hans minne leve si lenge vir Orden bestir for det er takket vere ham vi har vire reviderte lover. Han tok pi seg dette helt nodvendige, men kjempemessige arbeide. Og han gjennomforte det si godt at da lovene skulle endelig approberes efter 5 irs provetid, var det ikke pikrevet med endringer. Han kunne kanskje virke noe reservert og utilnatmelig pl samme mite som mange av oss andre. Men for oss som var heldige og fikk komme ham pi narmere hold, falt dette inntrykk fullstendig bort. For oss er det hans sjarm og hans vesen som er det vi aller mest tenker pi. Det var slik som jeg en gang kunne fh sagtham at vi simpelthen ble glade i ham. Selv om Cathinco Stub Holmboe ikke har vert i logen pi lenge, blir det for oss et tomrom nir han nu er borte.

Vir

CARL JOHANS VABENSKJOLD:

Frimurermuseet laser heraldisk gdte Landslogens Museum i Stamhuset har f frtt lost en beraldisk gfrte som uiser at man i lengere tid har utstilt kong Carl Johans personlige ufr,benskiold, uten at dette har fremgfrtt au den <<forer>> som br. Leif R. Natuig i sin tid utarbeidet og som siden bar ligget fremlagt til hielp f o, de besokende. Det uar museets amanaensis (og pfrtroppende Museumsbestyrer) politiforstebetient Harald U ggen, som kom med denne interessante nyhet i et foredrag fo, Rosernes embedskolle gium 20 . mars.

26

I nevnte <<forer>> er utelatt katalog nr. 48, som i en oval ramme har inntegnet i gull den sikalte <<Vasakjdrvan>>, lagt

ph en solv skribjelke, og med det over-

i rcdt. <<Vasa-

liggende

felt i blitt, det

kjdrvan>>

er et interessant, eldgammelt heraldisk symbol

underliggende

som kan vrere en sammensetning av etruskernes dobbeltbladede oks og fascesknippene som liktorene bar i prossesjonene foran konsulen eller diktatoren i den romerske republikk. Fascesknippet har trolig sammenheng med de gyvelknipper som i oldtiden har vert an-

vendt som underlag for monumentale stenbygninger, templer og palasser. Gyvelbusken har vâ&#x201A;Źrt anvendt i store deler av Europa som slikt underlagsmateriale efter at det ble kjent at den tilte A hgge nedgravet i jorden i irhundrer uten h rhtne, ja endog uten i miste spireevnen.

Det

synes som om skiftende

stil- og smaksfolelser

har gjort seg gjeldende ved den heraldiske utforelse

av

Forts. s. 43.


Behov for

i

samstemme oss:

De Ordfarende Mestere i Nordens eldste St. Johannesloger samlet i Oslo

Fra uenstre: Kurt Sundaall, Helsingfors, Tborkitd Sondergaard., Kobenhaun, Cbr. Thaulou, Oslo, Victor strom, Stockholn og Fridrik Einarsson, Reykiauik.

Sand''

De Ordforende Mestere for de fem eldste St. Johannesloger i Norden satte hverandre stevne i Oslo 17. og L8. mars. Forste gang de mottes var ved det store festmote i novembet t97g da 160-irs jubileet for overgangen til det svenske system ble markert. Man ble da enige om i motes irlig for i utveksle erfaringer og oppfatninger i sporsmil av felles interesse. Ifjor var vire danske brodre vertskap i Kobenhavn og i ir ble altsi det annet <<otdinere>> mote affangert av Leoparden, mens man i 1981 har planlagt i fortsette droftelsene i Stockholm' Tilstede var O.M.

i

Nordiska Forste, Stockholm,

br. Victor Sandstr@n, O.M. t t.d.kH., Kobenhavn, br. Torkild Sondergaard, O.M. i St. Augustin, Helsingfors, br. Kurt Sundvall, FDM i Edda, Reykjavik, br. Fridrik Einarsson, og O.M. i Leoparden, Oslo, br. Chr. Thaulow. De Ordforende Zorcbabel og Frederik

Mestere var ledsaget av sine Deputerte Mestere, og ved siden av forhandlingene var der lagt. opp et stort program. Ved taffelet efter Leopardens mot e L7 . mars hilste br. Thaulow gjestene i en tale hvor han understreket

betydningen av den kontakt som var opprettet i Norden. Det er nemlig ikke likegyldig hvorledes vi rent frimurerisk arbeider, idet vi alle har det svenske system som grunnlag, uttalte br. Thaulow Vi kjenner behovet for A avstemme og samstemme oss pa de vesentlige punkter ogsi overfor omverdenen. En stor del av frimureriets styrke ligger nettopp i dets uforanderlighet gjennom tidene. Samtlige tilreisende Ordforende Mestere og deres ledsagere deltok L8. mars i Ordenens Store }Jaytid.

27


NY ST. JOHANNESLOGE I STAMHUSET:

St. Olaus dl den gyldne Murski . i gang fra irsskiftet 7 LOGENS NAVN OG VALGSPROG har v€rt gjenstand for omhyggelige overveielser sivel i komit6en som i Logedirektoriet og Det Haye Rad. Der hersket overhodet ingen tvil om at farcte del skulle vrere <<St. Olaus til . . . )>, slik at man fikk markert utspringet fta og samhorigheten med de tre eksisterende St. Olai-loger i Stamhuset. Navnets annen del tok det rimeligvis noe lenger tid i finne frem til fw man samlet seg om det forslag som O.S.M. nu har godkjent: <<. . den gyldne Murskje>>. Valgsproget blir <<Visdom, Styrke, Skjonnhet>.

St. Johanneslogen St. Olaus til den gyldne Murskje har fhtt sin pitroppende Ordforende Mester, sitt navn og sitt valgsprog. Men

S.M.Stb. befraktningssief Gustau Adolf Sommerfelt, blir den forste O.M. i St.Johanneslogen St. Olaus

sorn

til

den gyldne Murskie.

la seg arrangere? Det forste av disse sporsmil kan vi uten videre

svare

Ordenens Stormester har bestemt at

DEN FORSTE ORDFORENDE MESTER

blir

S.M.Sth. befraktningssjef Gustav Adolf Sommerfelt, som ogsi er formann i den intenst arbeidende komit€ for opprettelse den nye loge. Br. Sommerfelts ^vvi komme tilbake til nir han er frimureriske vita ffu installert, her skal forelopig bare nevnes at han kan se tilbake pi lang embedstjeneste sivel i Johanneslogen som i Landslogen. Han blir heller ikke den farste kjedeberende Ordensofficiant som piltar seg ledelsen av en ny St. Johannesloge. Fomige gang en slik begivenhet fant sted i Stamhuset var i 1903 da Seglbevareren (senere Statholder, S.M.P. og O.S.M.) kammerherre August Christian Mohr ble installert som O.M. i Soilene. Denne gang kan det v€re en serlig fordel forbundet med A hente den Ordforende Mester blant Ordensofficiantene i starten ved at man derved forhipentlig sikrer et jeunere fordelt tilsig fua de forskjellige loger enn tilfellet kanskje ville ha vert, om en hay embedsmann fua de bestiende St. Johannesloger skulle ta ledelsen. Det formodes vel ogsi at en Ordensofficiant vil ha lettere for

i

vere noytral i valg av

28

EMBEDSVERKET?

Vi retter sporsmllet til br. Gustav Adolf Sommerfelt som logelrets siste mineder pifallende ofte har latt seg observere bide hoyt og lavt i Stamhuset. Er

Nyheten om at der skulle opprettes en ny St. Johannesloge i Stamhuset (Frimurerbladet nr. 1/80) vakte som rimelig kunne v€re, stor oppmerksomhet. Sporsmilene har svirret: Hvem blir Ordforende Mester? Hva skal logen hete? Nir vil innvielsen finne sted? Hva med recipiender? Hvordan skal i det hele tatt dette

pi.

HVA MED

embedskollegium.

man ute og verver embedsmenn i de bestiende loger? Nei, det er ikke slik det foregir. Nir det gjelder brodre som nu innehar embedsstillinger retter jeg i det hele tatt ingen henvendelser til dem uten forst A ha konsgltert de Ordforende Mestere. Dette er en klar forutsetning ogsi fra komit6ens side, men samtidig er den nye loge selvsagt avhengi g av A ffi enkelte embedsmenn i nokkelstillinger med erfaring fta tilsvarende arbeide. Jeg har ikke inntrykk av at det skal by pi store problemer. Ellers er tanken i stor utstrekning efter hvert A rekruttere embedsverket blant brodre som hittil ikke har fhtt slippe til i sine nuvarende moderloger, hvor medlemstallene jo er si haye at bare relativt fA blir

gitt

sjansen

til

A pr@ve seg.

I

forste omgang

vil j.g

derfor ta sikte ph 6, noye meg med i finne forstemann og bare en vikar til hvert embede. Resten ffu komme efter hvert nht arbeidet er i gang. La meg understreke at jeg vil forsoke a satse pl unge embedsmenn i storst

mulig utstrekning. Behovet

for vikarer vil vel sti

i

forhold til

ANTALL MEDLEMMER OG MOTEVIRKSOMHET? For h ta det siste forst: <<Murskjeen>> skal vcre en <<torsdagsloge>> og det blir ukentlige moter, enten i forste, annen eller redje gtad. Med hensyn til medlemsvi med en nodvendig grunnstamme ph 150 brodre, som jeg hiper vil fordele seg noenlunde jevnt ph de tre store St. Olailoger, og jeg hiper ogsi at en tredjedel av disse brodre vil vere noenlunde jevnt fordelt pZ Johannesgradene. Dette siste er jo helt nod-

tallet, regner


vendig som arbeidsgrunnlag for <<Murskjeen>> og j.g stoler her i stor grad ph medvirkning fua komitdens

X GRAD

medlemmer.

S.M.Sth. nevnte de rre St. OlaiJoger. Vi har da vitterlig seks St. Johannesloger i Stamhuser?

Ja, og snart har vi syv! Men jeg forstir sp@rsmilet og vil gjerne gjsre det helt klart at brodre fua Olaf Kyrre, Kolbein og Haakon er like hjertelig velkomne som alle andre. Nir vi i forste rekke har tenkt A rekruttere fra Leoparden, Soilene og Roserne skyldes

det selvfolgelig at disse loger har omrrenr like hoyt medlemstall som Leoparden hadde ved delingen i i,903, og at det skal arbeides efter de samme ritualer. overgangen til den nye loge frivillig? - Blir Selvsagt helt frivillig og meget enkel I ordne. For logen er innviet blir det ikke snakk om noen formell adopsjon for den som vil vzcre med i <<Murskjeen>>. Det er nok i skrive noen ord til St. Olaus t.d.g.Murskje, ved meg, med onske om overforsel, oppgi navn, adresse, grad og sorg samtidig for at moderlogen blir underrettet. Alle som melder seg pi denne mite vil dermed bli en av den nye loges stiftere. Og det haster kanskje hvis man vil sikre seg en

slik plass i annalene? Jeg bw i hvertfall ha anmeldelsene innen utgangen

av- oktober 1980. La meg tilfaye at jr1 hlper de litt

eldre brodre vil ta sine <<fadderbarn>> med seg. Dessuten er det allerede nu full anledning til A anmelde ft. sokende til <<Murskjeen>>. De forste anmeldelser foreligger allerede og flere er lovet av btadre som soker seg over. Det ligger i sakens natur at ventetiden for recipiendene

blir kort. Nlr skal

innvielsen foregi? - Det bestemmer O.S.M. n&r han finner at tiden er inne, men efter den interesse jeg allerede nu har registrert fta brodre og i serdeleshet den gledelig positive

innstilling som Stamhusets Ordforende Mestere viser for berettigelsen av denne nye loge, har j.g godt hip om at Murskjeen kommer igang senest fua irsskiftet 1980/81.

>(-

Den Norske Store Landsloge 26. februar 1980: Forsoksleder Anton Letnes, Bilitt, Lege Sverre Olaf Queseth, Grilum, Grosserer Einar Stuhaug, Viceadmiral Skule Valentin Storheill, Drobak, Driftsleder Reidar

Hikon Roren, Disponent Finn Malterud, Gjovik,

Asmaloy, G&rdbruker Ole Andersen Ness, Brandbu, Sivilingenisr Trygve Gram Bramer, Komm andsrkaptein Henrik Bucher, Horten, Regnskapsforer Henry Adolf Svendsen, Tonsberg, Malermester Soren Hansen, Duken, Disponent Reidar-Adolf Sundling, Halden, Innkjopssjef Robert Frank Godell, Bokhandler Knut Seierstad, Lena, Revisor Ivar Iversen, Risor, Gullsmed Halfdan Nordby Johnsen, Risor, Advokat Jens Hauge, Fredrikstad,

Driftsleder Halvard Thoralf Halvorsen, Honefoss, Oberst Aksel Sinding, Kontormann Knut Knudsen, Larvik, Disponent Harald Schram.

Den Norske Store Landsloge 15. april 1980: Gartnerieier Knut Morch Lofgten, Gjovik, Konsul Guttorm Arnfinn Vennesland, Lillesand, Bestyrer Reidar Asbjorn Pettersen, H.r.advokat Anders Odd Stavnes, Filialbestyrer Oddvar Sether, Rorleggermester Anton Aschjem Kjar, Branntakstbestyrer Ole Martin Larssen, Bodo, Sivilingeniar Egil Dagfin Koestol, Kristiansand, Advokat Sverre Fari, Disponent Kaate Andreas Ronning, Sivilokonom Tom Sparre-Enger, Krikeroy, Kjspmann Kaare Ragnvald Bunes, Gjovik, Driftssjef Alf Gunnar Hem, Innkjopssjef Ernst Hugo Sromme, Kristiansand, Kontorsjef Oddvar Johan Hilland, Kjopmann Per Olav Gjorvad, Gjavik, Optiker Hamy Charles Casper Rodholm, Kontorsjef Karl Gustav Ferm, Dispo-

nent Finn Sigurd Solheim, Gjovik, Direktor

i Det

Hoye Rfrds moter,

Trondhjems Provincialloge 72. mars 1980: benboldsuis

10. desember 1979 og 14. februar 1980 utneunt der og Kommandar med det rade Kors:

til

Rid-

Statsautorisert reuisor Gunnar Frank Sorensen, Grosserer Arne Munthe-Kaas, Stortingets ombudsmann fo, foraaltningen,

b.r. domruer Erling

Sandene.

Kommandarkorsene ble ouerrakt pfr Ordenens Store

Hoytid,

SA

Conrad

Gdrtner, Advokat Trygve Rokling, Bestyrer Olav Avernes, Tvedestrand, Girdbruker Konrad Johan Bjerke, Krikstad, Glrdbruker Sigurd Bjerke, As.

XI GRAD O.S.M. bar

Dispo-

nent Ole Jacob Skattum, Gjovik, Polsemakermesrer Hans August Sorensen, Honefoss, Rektor Helge Helgesen,

18. mars 1.980.

LT TIL ALLE FORMAL, 24 TIMER TELEFONER: LAQER 67 O 63

-

Tannlege Haakon Langlete, Trondheim, Konsul Erling

Olav \flollan, Kristiansund, Fylkes.arb.sjef Fridtjof Eilertsen, Trondheim, Inspektor Sverre Arnfinn Sommervold, Trondheim, Bokholder Lars Jensen Berg, Trondheim, Agent Hans Reidar Liebech, Trondheim, Disponent Sigurd Mjelva, Molde, Urm.mester Johannes Hoff, Kristiansund, Disponent Gustav Anker Amundsen, Namsos, Bestyrer Jens-Anton Andersen, Namsos,

Advokat Jacob Normann Johansen, Stamsund, Rorlegg.mester Reidar Thue-Nilsen, Bodo.

I DOGNET

KONTOR 68 6716

-

HOS

SJUFSAYA, OSIO t

U?Afrf

29

-


AGFA.GEVAERT Thv. Meyersgt.

I - Oslo 5 - Tlf.

Forfrimunere

: 37 68 90

Kameraer og f ilm o LydbAnd o Graf iske- og reprograf iske

produkter o Rantgen o Fagkino o Kontorkopiering

Europas stsrste produsent av fotogrcliske produkter.

It

ger

\orfol'l'etn

48,- sv.kr./stk. Lommebok, 135,- sv.kr.

l

i l lger

ATNAS$

5,Reiselommebok, 140,-

sv.kr.

fiEETL-

XU)J -'w

KONOWSGATE 8, OSLO 1 . TLF.',(02) 6g 81 80

Nokkelring

med frim.emblem

Dollarlommebol<, 85,- sv.kr. Alle lommeboker er i svart kalveskinn med frimureremblem i gulltrykk. Navn i gulltrykk 30,- sv.kr. i tillegg.

kassaregister for et hvert behov

ffilt=*'ffi

ITET SOM TELLER SKJERF LUEH HELSEUN DERTOY

-

T.KRABBEKNUDSEN Trikotasjefabrikk 6000 Alesund

POBSATGER FISK

--

Regarievesnr, .uu,i'J,.ro, kors og hvltt silkefor,

I eestill i dag

Futura Reklam AB

Box 6, S-178 00 Ekero . Sverige

OLAF BULL 9778 REPVAG

FISKEFORR. BUTIKK

BOKFORINGS SENTRALEN

Mobil resirkuleringsmaskin

Biarn Sverre Holst

for trevirke

ESSO

Larvik Regnskapsoppdrag utfores Boks 17, 3291 Stavern

BtL OG MILJO A/S

OIJE OG BENSIN TLF.: ('04+1 75 486 - 72163

rr rr Inen - l(cr DUT

Stavenn

Tlf

. privat

1550 HOLEN

gg 2'32

nthcll

crs

il:ffi'ffi $iii6i;.;:Tr.d3iiiui:ffit'y6";JiHil;

Drivaksler Bremsedeler Glutchdeler Eksosanlegg

Kule og rullelagere Tenningsdeler

ELL

nflA AUTOMOBILDELER Kongens

&

REKVISITA

gtate 22

7001 Trondheim

Tlf.:

('07s) 29 6s0

DELER TIL ALLE BILMERKER

30

sv.kr.

Kryss og foringer Bolter og muttere Plateskruer

Slanger og klemmer Pakningsstoff og duk, m.m.


STORMESTERENS STOTTEFOND

tt

:

holerliiig hfinDslog yrit 702fus lagen

Den Norske Frimurerordens Stormester og Hoyeste Styrer overlege, dr. med. Bernhard Paus fyller 70 ir 9. november 1980. Nir Frimurerbladet omtaler denne forestiende begivenhet allerede nu, skyldes det hensynet til alle de brodre som snsker i bringe O.S.M. sin hyldest pi den store dag, men kanskje har vert i tvil om hvorledes det best burde foregi. Det Hoye Rid, med Stormesterens Prokurator, ekspedisjonssjef Sven Jotgensen i spissen, har lost dette problem for oss og innbudt samtlige frimurerbrodre tilsluttet Den Norske Frimurerorden til i delta i dannelsen av et fond som kan stilles til Stotmesterens disposisjon.

I

et brev, undertegnet av Ordenens Hoyeste Embedsmenn og tilstillet samdige loger og broderforeninger for opplesning, heter det:

bor sela trekke opp retningslinier fo, fondet, men Rfrdets tanke er d stifte et fond til hielp og stotte fo, loger og broderforeninger huor ban finner det onskelig og naturlig og huor de ourige midler ikke strekker til. Ordensbrod,re, la o-r-t samlet realisere dette fond til et uarig minnesmerke innen Ord,enen om en betydelig Stormesters arbeide f o, ufrrt f elles beste. Det er en selufolgt at alle belop mottas med takk. Men det er afrrt hfrp at den enkelte brod,er i takknemlighet mot Ordenen og br. Bernhard Paus' innsats, finner d kunne yde et belop pd kr. 700,- eller mer. Bare pd denne mfrte uil ui f fr et f ond au en slik storrelse at det uirkelig mon' <<Stormesteren

ner.

)>

Sammen med brevet mottok loger og broder-

et dobbeltark i A-4 format hvor brodre som ville delta i innsamlingen skulle

foreninger

skrive sine navn. Arkene sendes Kanselliet innen utgangen av september for A samles i en bok som leveres sammen med gaven. Med samtlige brodres navnetrekk vil dette bli et historisk

dokument og en tabula gratulatoria, heter det i Ridets brev, som samtidig ber de Ordforende Mestere og Ordforende Brodre om A stille seg i spissen for innsamlingen. For h nh flest mulig,

foresl8r man at det oppnevnes en komitd

som

hjelper med henvendeGe til den enkelte broder. Dette siste forslag var sikkert hoyst betimelig, idet man jo ikke kunne forutsette at alle brodre ble kjent med innsamlingen gjennom opplesning av brevet i loger og broderforeninger. Som et

utmykk for den iver og interesse innsamlingen ble matt med, mi vi ta det n8r en rekke loger

og broderforeninger ikke bare nedsatte komit6er men ogsi pi egen hind sendte brev til sine medlemmer med anmodning om A innbetale bidragene til bestemte konti. Frimurerbladet har bragt i efiaring at bradre i Oslo-omr8det kan ha mottatt hele fire slike skriftlige henvendelser, nemlig fra I andslogen, sin St. Johannesloge, sin St. Andreasloge og sin broderforening. Selvfolgelig

er intet bedre enn om de betaler gjennom alle disse kanaler, men det vil forenkle problemet om belopene sendes Den Norske Store Landsloge, N. Vollgt . L9, Oslo I, over bankgiro nr. 7058 09 20096. Pa bankgiroblanketten oppgir man at innbetalingen gjelder Stormesterens Stottefond, samt hvilken loge bidragsyderens navn onskes oppfort under. Denne fremgangsm&te kan benyttes av brodre over hele landet.

Vi minner om at innsamlingen mi v&re avsluttet innen utgangen av september og tviler ikke ph at resultatet vil bli formilet verdig, samtidiglom vi alle ffu gitt vir O.S.M. et broderlig hindslag ph 70-irsdagen.

aut. el. installatar - tlf .56 25 70 - 44 78 15 NEUBERG GT.6, OSLO 3, MAJORSTUEN 3I


lnformasjon- og reklametrykksaker Forretn i n gstrykksake r Kataloger

som ANNONSEORGAN OG SOM GIVENDE OG UNDERHOLDENDE BLAD. bd,de

OTTOre Ryensvingen ltt B, Oslo Tef efon ('V4 Az 06 90

Egen torslags- og tegneavdeling

6

FdFarmnndfast.

EARMAND ROALD AMUNDSENS GATE 1, OSLO TLF. @2r 41 0gZ0*

Den norske Creditbank Konsulent

KAARE N. GRANA Alt i forsikring og finansiering Tff. 1352W

rrankeril$J3?fi5;

- 42ffi30

Frimurerlitteratur!

BOK. OG PAPIRHANDEL A/S

PilestredetT-Oslo

Tlf.

('02) 33 50

M-

1

30 2212

i,'3"",

mofc I tcnrnum

@721 52 055

Electrolux Rengjori ngs mask i ner

Oslo:

Karl Johans gate 25, Oslo 1. Telefon 02/33 65 47. Bergen: Strandgaten 204, 5000 Bergen. Telefon 05/2191 12.

G-TRYtn{ 3

BROGATEN 7, OSLO I. 420527 -r 41 52 50

TLF.:

I

Jh SEILDUKSGT. 25 POSTBOKS

J4"igar& â&#x201A;Źo..A.o . TLF. 3547

21ffi OSLO

15

-

90

TELEX T7259

UTSTYR FOR KJEM.LABORATORIER

ESAB I

- sterk i sveis

a.s

I


ORDENENS GAVESTIPENDIUM:

Fsrste kvinnelige stipendiat studerer immigrasjon av lestadianere til USA under en hyggelig og wangfri mottagelse

i

Stamhuset,

hvor O.S.M. overlege dr. med. Bernhard Paus onsket den tallrike forsamling (Ordenens Hoyeste Embedsmenn, Ordforende Mestere, tidligere stipendiater og andre gjester, de fleste med ektefeller) velkommen og gav ordet til komitdens fotmann, overlege dr.med. Ola Knurud, som nevnte at stipendiet i hr ble utdelt for syvende gang og folte seg overbevist om at man hadde kommet frem til et lykkelig valg, da man samlet seg om cand.mag. Mry Lunde, som sokte stotte til innsamling av materiale for et arbeide om <<Immigrasjon av lestadianere

til

USA fta Nord-Norge)>. Ordenens Stor-

mester overrakte stipendiet, kr. 10.000.- ledsaget av sine hjerteligste lykkanskninger og med hlp om at May Lunde mitte fA en givende tid under sitt studieopphold i USA. Sa grep stipendiaten selv ordet. Blottende ung (26 ir), frisk og sjarmerende, steg hun frem ph gulvet i Armigeralsalen hvor det virket som om de henfarne Stormestere kikket f.orblaffet og anerkjennende ned fua sine forgylte rammer. Cand.mag. May Lunde

Cand.rnag. Moy Lunde

Det var et tilfelle, men si ut som en tanke, at utdelingen av Den Norske Frimurerordens gavestipendium ved Universitetet i Oslo fant sted 8. mars

pi

den internasjonale kvinnedagen.

Stipendiet gikk nemlig i fu for forste gang til en kvinne! Der hadde meldt seg L6 sokere for-

delt ph Det juridiske fakultet (1), Det medisinske fakultet (4), Det historisk-filosofiske fakultet (7), Det matematisk-naturvidenskapelige fakultet (1) og Det samfunnsvidenskapelige fa-

kultet (3). Til

bedommelse

av

ansokningene akademiske kollegium oppnevnt en

hadde Det komitd best8ende

av professor Magnus Aar bakke (Det juridiske fakultet), dosent Fredrik Gran (Det medisinske fakultet), professor Siri Sverdrup Lunden (Det historisk-filosofiske fakultet) , farctekonservator Marit Christiansen (Det matematisk-naturvidenskapelige fakultet og forstelektor Per Schioldborg (Det samfunnsvidenskapelige fakultet). Efter forslag fta Den Norske Frimurerorden ble overlege, dr. med. Ola Knutrud oppnevnt og fungerte ogsi i hr som komitdens formann. Komit6ens to kvinnelige medlemmer var tilstede ved STIPENDIEUTDELINGEN

takket Den Norske Frimurerorden og Universitetet for den kjcrkomne stotte og fortalte

HVORLEDES DET HELE BEGYNTE. Sommeren L977 reiste hun pi turne med Menighetsfakultetets Studentkor til Nord-Norge. Da fikk hun for forste gang hore om lastadianerne og at der blant dem fantes en utgave av Konkordieboken, den evangelisklutherske kirkes bekjennelsesskrifter, som var trykt i USA ca. 1860. Hun tenkte seg muligheten av at ogsi lestadianerne hadde utvandret til Amerika i tiden for den store utvandringen, fta 1860- irene og frem til irhundreskiftet. Utvandringen hadde interessert henne helt siden skoledagene og da hun leste engelsk grunnfag i L974/75 ble hun gjennom Dorothy Burton Skirdals dynamiske og grundige undervisning inspirert til i tilegne seg mer kunnskap om det amerikanske samfunn. I begynnelsen av L970-&rene var <<etnisitet>> et forholdsvis nytt begrep, det at de enkelte innvandrergruppene var oppmerksomme pi sin kulturarv og snsket i bevare rekk fra den i sin nye sosiale og nasjonale sammenheng, de onsket i bevare deler av sin

KULTURELLE IDENTITET.

Dette var en problematikk som Dorothy Burton Skirdal ved Amerikansk Institutt, Univetsitetet

i Oslo,

lenge hadde vatt opptatt av. Hennes doktoravhandling er en analyse av en forholdsvis ny kildetype, skjonnlitteratur forfattet av immigrantene selv. Dette med A analysere kulturell endring og tilpasning, i noen grad

33


N&rdet sielder

e O

Embal lasje-Service

Kvalitet og service

Postboks

Tlf.:

1'121

-

A/S

- POSER - ARK i cellulosefilm - Polythelen - Flexografisk trykk. Assortert lager av poser, ark og folier.

-

RULLER

Laminater

300'1 Drammen

83 68 00 - E3 49 18

A/S DE FORENEDE

SNEKKERE

Utsalg: Msllergt. 32 - Tlf. 2r028 93 - Tlf. ?fi,W 46

Ve,rksted: Torggt. 2'3

I\ertugielder

GRAM TEPPER NORGE A/S

krnlitets-

POSTADRESSE: POSTBOKS 29, N-l4i01 SKI - TLF.: (02) 94615 srs

Pakking r Merking JENS B. HEGGEMSNES

HVISTENDAHL & JUEL Bankplassen 1

ADVOKAT MNA

Akersgt. 18

Tlf. 41 77 40 Telex: 119'192

-

-

Oslo

- OSLO

1

A/S

Tlf.: *38 69 10

NILS MARTIN KALAGER

1

Reg. revisor Holmestrand

51 328

Trenger

HIGHLAND HOTEL

-

Sspe0\$rontr.s

De lL-

GEILO

Aut. speditar

ASSISTANSE?

Week-end-moter Hjertelig velkommen til: Ferie - rettigheter. Alle Dans hver aften

-

-

SVERRE VIERNO

Geilo-Tlf.:40 1 -402 APENT HELE ARET

Transport Lagring Spedisjon

Tol lklarerin,g

Ring: (02) 38 10 03 Fossveien '24, Oslo 5 Postboks 677 Sentrum, Oslo

1

BOSWEEL KJOLESKJORTE

Kjolevest og sloyfe nayaktig samme kvalitet. O $trykefri O Permanent stivet.

O Fast, pisydd O Myk os

F=SA.MHâ&#x201A;ŹXE

snipp.

behagelig.

Fsres av ledend,e herreekviperinge,r over hele landet. Eneimportar:

Arthur Hurum & Go. A/S

Ostensjaveien 27, Oslo 6, Tlf. ('V2) 19'53 00 Bergen: Bryggen 7, Tlf. (05) 21 76 U - 21 7695

k. brevigs

trykkerier

OFFSET.BOKTRYKK

-

Brosjyrer

Bsker

Tidsskrifter Aksidens

Tlf.

:

KONGENSGT.z- OSLO 1 O212O1714 Telex 19726 TELEFON: 33 29

GRENSEN

OPTISKE INSTRUMENTER OG LABORATORIEUTSTYR

A.

H.

EFTF.

5/7

66 -

33 24 62

OSLO

A/S. TLF.:

1

33 28 69


har vcrt dr. Sklrdals anliggende i mange ilr. Hennes doktoravhandling har lenge vrert den eneste analyse av immigrantlitteratur i USA. Cand.mag. Muy Lunde fortalte videre at hun i L977 kom tilbake til Universitetet, efter h ha srudert kristendomskunnskap ved Menighetsfakulteter i halvannet fu. Hun begynte A studere historie grunnfag viren t977 og fulgte gjennom hele historiestudiet med stor interesse professor Ingrid Semmingsens undervisning omutvandringen til Amerika. Hun ble godt mottatt i professorens seminarer selv om hun bare var gru nnfagassimilasjon,

student og ikke kunne delta i seminardiskusjonene. Da Mry Lunde kom hjem fua Nord-Norges-turnden i

i sporre efter kontakter og opplysninforbindelse med utvandringen, smlig blant lestadianerne, fikk hun ogsi god hjelp av Ingrid Semmingsen, som satte henne i kontakt med forskere ved Universitetet i Tromso, i Finland og USA. Hvorledes det videre utviklet seg og hvilke planer hun nu har, skildret Mty Lunde i sin interessante tale, men Frimurerbladet var si heldig A ha henne til bords under mottagelsen, og efter h ha horc om hennes vidlaftige korrespondanse, hennes to mineders studiereise i Nord-Norge og Finland for A samle kildemateriale fua arkivene, lA det nar A bemerke at dette mltte vare et svert tvemfaglig studiL977 og begynte

ger

i

um.

involverer alle fag hvor jeg har universitets- Ia, det eksamen: engelsk, kristendomskunnskap og historie. Det fremgir av utvandringsprotokollen fua Trondheim, at fleftallet av utvandrerne fra de omrider i Nord-Norge som jeg i forste rekke konsentrerer meg offi, Alta og Yadso/Varangeromridet, har finske navn. Mange av disse eller deres foreldre/besteforeldre, innvandret fra Finland til Finnmark i nodsirene 1840-50. Er ikke meget av kildematerialet omkring lrestadianske kirker og finskettede innvandrere i USA skrevet pi finsk? Stemmer. Derfor prover jeg A lare meg det. J.g var pi intensivkursus i Finland ifjor sommer og har ellers fulgt finskundervisningen i to semesue ved Friundervisningen i Oslo, det siste semester ogsi ved Universitetet.

Rovaniemi

tet

i

9.-10. juni, amangert av Migrations-institu-

Turku. Der

m@tes forskere

full kilde som jeg i stor grad kommer til i konsentrere meg om. Jeg vil i forste omgang giarc en lokal studie av byen Calumet i Michigan, en tidligere grubeby med stor bosettin g av finsk avstamming efter innvandringen fua Nord-Norge. Det blir en kulturell studie for A se hvordan immigrantene med lestadiansk bakgrunn ble assimilert, hvordan de tilpasset seg, hvordan deres idder og holdninger ble influert av det amerikanske samfunn, og i hvilken grad de ble amerikanske. J.s vil forsoke A foreta en sammenligning mellom de lestadianske immigranter og andre norske immigrantgrupper og gi et oversiktsbilde av dagens situasjon i Calumet. Ut fta dette vil jeg gi bakover i tid og fortsette mine studier. Du verden, for et omfattende emne ! - Ja, det har vâ&#x201A;Źrt vanskelig At avgrense dette og jeg vil- fi meget mer materiale enn jeg kan benytte i hovedoppgaven i engelsk ved Universitetet i Oslo. Men jeg hiper A kunne fortsette arbeidet ogsi efter at jeg har fullfort

Cand.-philol.-eksamen.

Til slutt, om noen av Frimurerbladets formodning skulle vâ&#x201A;Źre i tvil,

I

midten av juni reiser jre

til USA der j.g i

me

lesere mot

HVA ER LIESTADIANISMEN? Den har sitt navn fua den svenske

presten Lars

Levi Lestadius (1800-1861) som virket

i

i

Karesuando

Tornedalen, ph grensen mellom Sverige og Finland, fua L840-irene og utover. Det ble efter hvert en vekkelsesbevegelse som spredte seg fua den svenske ltppmark nordover til Troms og Finnmark, og ost- og sydover i Finland. Sammenfattende kan man kanskje si at i sin begynnelse var den lestadianske kristendom konservativt luthersk, den var ganske enhetlig pi Nord-

til

lestadianske bevegelse

mineder skal foreta intervjuer og samle materiale pi samme mite som j.g gjorde i Nord-Norge og Finland ifjor. Forst skal j.g imidlertid vâ&#x201A;Źre et pat uker i Helsinki for kildestudier. Jeg reiser ogsi til Kvenseminar i

og

sagt pi en annen mfite: nordmenn med finskettet bakgrunn. I USA skal jeg gjore bruk av arkivmateriale ved forskjellige universitetsbiblioteker og historiske samlinger, blant annet aviser, kirkeblader og brevsamlinger. Kirkeboker for de lokale menigheter vil vrre en verdi-

kalotten, helt frem

OG HVA NU?

fra Norge, Sverige

for A diskutere forskningen omkring kvenene, det er finner som har innvandret til Nord-Norge, eller

Finland

tiden rundt irhundreskiftet. Den

er en

vekkelsesbevegelse innen

Den Norske Kirke, og i Nord-Norge utgjar de forskjellige retninger av lestadianske kristne grunnstammen i menighetene. De lestadianere som utvandret til USA i slutten av forrige irhundre var raske til A etablere seg. Allerede ca. 1873 ble den forste lestadianske kirke ipnet i Calumet, Michigan.

Vi 6pner igien i nye og stsrre lokaler!

amnâ&#x201A;Źvgt'

Rolf Steinly - Egil H. Stenberg

Kom og se selv hva vi har: Kopier av gamle spanske vepen i gedigen utfsrelse - Klinger i fineste Toledo-stel, rustninger, pisto' ler, spanske msbler, italiensk og spansk

treskjarerarbeide, italiensk smijern og ellers utallige originale gaveartikler.

Pilestredet 638 v/Bislett - Oslo 3 - Telefon 60 54 14 - 60 32 02 - 79 25 89

35


Aisa

grDand holel r lro do ADVOKATENE

4s

M.N.A.

1415,

&ling

Iohannessen

Ringeriksveien

JARAND AAS os BJORN KOLSSIE @KERNVN.

Saft og SyltetoY

1'73

- Tlf.:

1'313 Voye,nenga

1'3

1222

OSLO 5

O Vann O Varme O Luft vesentlige elementer

a^A,.fu%

i enhver byggesak.

FUrv STATSAUT. EIEND. MEGTER LEIF PETTERSEN

TNGENIaR BJORN IDDENG A/S

!(oNGENSGT. 2- OSLO 1-TLF_ 423816-

osLo i VVS-teknikk

Rtdgiver

Varme-Venti

on,-Sanita r

Finansierer produksionsmaskiner og andre driftsmidler

Utest8ende fordringer blir kontanter gjennom oss.

industri factor als

KONSULENT OG INKASSOBYRAET Tlf. (033) 16 610 - Kaldnesall6en 6 - Boks

asj

LEASING

INIIASSO A/S

I

509

Keiser Wil'helm sgt. M / 26 Boks 335, 6001 Alesund Tlf

.:

-

0,71

247ffi

Telex: 42 M3 Facto

TONSBERG

.

FACTORING

n

LEASING

AVBETALING . DISKONTERING

&r \dMfu

B, JURGENSEN SKIPSMEGTER

MOSJOEN SKIPSHANDEL A/S MOSJOEN

o Kontortelefoner:

71 5t22 70 490

Efter kontortid:

oo

sfrlYAR JUEtlt Tt MALERMEsTER THOR OLSENS GT. 3

A. B. Jrirgensen

70 2:73 71 1,09

P. B. Jtirgensen Telegr.adresser:

"

Megler"

og "Skipsservice'"

- OSLO 1

Hjalmar Brantings vei 25 A

Aut. rarleggerbedrift

P.B. 269 @kern, Oslo 5

GLED ..HENNE' OG DEG SELV MED NOE NYTT

OG

BEDRE!

Oslo - Strammen - Fredrikstad -

36

-

Sarpsborg

Hamar - Drammen - Tonsberg Porsgrunn - Arendal - Kristiansand S Flekkefjord - Stavanger - Bergen - Alesund Trondheim - Mo i Rana - Bodo. Moss

Tef efon 21 06 42

O

l( vr

INNREDNINGER

KJOLESKAP

-

DVPFRYSERE .

KOMFYRER .

ALTITV. RADIO M.H.


FRIMURERNES ORKESTER:

FRA L6 MEDLEMMER TIL VERDENS STORSTE!

Ooenstdende anntodning pryder lrcmdeles ueggen i <<Kahytten>>, i Stamhusets tredie etasie, sanrnen med listen ouer de 76 lorste som tegnet seg og der Ole Olsen aar nr. 1. Kanskie bar llere aa disse pionerer lremdeles sine elterkownere i logen og i si lall gir det nok en ny dimension tit bitdet au bestelar eller oldefar, som hadde sin uiktigste lritidsaktiaitet i orkesterets arbeide. Den gang sont na aar nedlemskapet en are og en forpliktelse. Frimurernes orkester har i alle hr kunnet glede seg over A ha medlemmer som tilhorte toppsiiktet i norsk musikkliv. Arbeidsoppgavene er stadig utvidet og omfatter rituell musikk og underholdningsmusikk under og efter taffelet ved besok i logene. Hvert hr arcangerer

orkesteret en virkonsert med ball. Tilstromningen til disse begivenheter har vnrt sa stor, at man mitte av' vikle dem over to lardager. Besoket fua utenbys loger

og broderforeninger er okende og dessuten er vflrkonsertene for mange brodre blitt en kjarkommen anledning til F, ei sine nâ&#x201A;Źrmeste et lite glatt inn i det milia og de prektige omgivelser som Stamhuset byr. I anledning av 230 irs jubileet for opprettelsen av den forste norske frimurerloge og Frimurerorkesterets virksomhet i S5 ilt, ble der sondag 11. november 1979 holdt en stort anlagt konsert i Domkirken: Begge Stamhusets sangkor medvirket, sammen med orkesteret og en rekke ypperlige solister. Programmet er tidligere

2

I

DATASENTRATER

-

gjengitt i Frimurerbladet (nr. 3 /79), her skal bare tilfayes at konserten ble en overveldende suksess. Frimurerorkesteret befinnef seg i en sterk utviklingsperiode. Rekrutteringen er upiklagelig og kravene til kvalitet okende. Dette betyr store uttellinger til instrumenrer, men det iherdige styret med br. odd sakshaug i spissen mesmer oppgavene. Som dirigent kan man glede seg ovef A ha en hoyst rutinert orkestermusiker, nemlig Kringkastingsorkesterets velkjente og veltjente konsertmester Aage \7allin. Man sef med fortostning frem til nye krevende oppgaver og gleder gjerne ogsi utenbys loger med besok. Ved store konserter kan orkesteret stille 50 musikere og skal efter sigende vâ&#x201A;Źre verdens storste Frimurerorkester. Sa er det da ogsi all

grunn til A vare enig med Ordenens Stormester nir han i en bordtale nylig uttalte, at han var stolt over h vme leder for en organisasjon med et slikt orkester!

1 SOFTWAREFINMA

REVISJONSSELSKAP, statsrtrt. revisor ET NETT AV REGN$KAPSBYRAER

-

Ta kontakt med A/S Norsk Data-Service Professor Birkelands v. 33, Oslo 10 Tlf . '(02) 25 42 50 -

NDS.GRUPPEN TILBYR:

-

REGNSKAP

-

LONN

FAKTURERING LAGERREGNSKAP ADRESSERING

37


BILSAKER Rettslig lnkasso

Sven-Erik Hallgren Advokat M.N.A. - Mandallsgt. 1 - Osl,o Tlf.: 67 AT 0B - 19 81 Zlt - Pr.28 53 3t4

1

Alm. praksis

De ringer...

- vi biler til

Ioli

0pJ,,9,3.y,:,:t

sikrer verdiene mot brann og tyveri.

l

Be om brosjyre!

gir effektiv plassoppvarming QGIN

ute som inne. Fra 500 W -6000 W GUNNAR F. KJOLSTAD A/S Dronningensgt. Wl Tlf

Oslo

t li[N A/s

Munkedamsvn. 65 b - Oslo

1

. (M) 4149 95 -- 41 til N

Tlf

2

. la2l 4138 r50

rrrithassel a.s@ INGENIOR. OG RORLEGGERBEDRIFT Kont. - Priv. - Radiotlf - Kapellv. 23 - Oslo4 21 4857

-

15 12 69

TAsenveien 26.

Ksbenhavngt.2trt24

oslo5

IfISAU UUU(qâ&#x201A;Ź) kgnreR

ALT

tlt 237116

Telefoner:

lr'rroo.3785e3 Statsautorisert revisor

I BILREPARASJONER

FREDRIK LORENZEN.STYR Rosenborggt. 19 - OSLO 3 - Tlf.: 46 59 40

_ry

GROss-kulepenn med emblem Gaven

til Resipiender eller til

ft;ina

en an,ledning sel,ges i:

EINAR LUND'S Eftf.

Innehaver: o. M. Jakobsen PapirForretning: Kirkegaten 7V - Telefon: 4tl 410103. Trykksaker - Kontorrekv'isita - Protokoller Gross

-

BUNTMAKER HOLTEGT. 32 TELEFON: 46 t7 68

America's finest writing instrument med livstidsgaranti.

R8dgivende ingeniar elektronikk MNI,F MRIF

BJORN R. KLOGK

ASBJORN MATHIESEN

Statsaut. revisor, Siv.sko,no'm Medlem av NSRF og NSF

Thaulows vei 7 B, - Oslo 3 - Tl,f.: '46 68 43

MOSS: SPESIALFIRMA FOR SLIPE- OG POLERMASKINER GALVANISKE ANLEGG

R6dhusgt. 1 - Tlf.0E2-51

O. Lyshaug & Go. A/S

'TENBEARBETDTNGSMASKTNER

ROSENKRANTZ GT. N,

.

OSLO

for ordens skyld . .

8E0

HALDEN:

Storgt. 13 -

1

Tlf

. 031 - 82 86'1

.

merk deg @ for plastl ry@K SPEDITION Tff.: avd.

NOR$K GMBNSE.KLAIRIBMING

A-S

SPEDITOR VED RIKSGRENSEN SV]NESUND. @RJE - EDA - VITTJARN - STORLIEN

@rje:(02/892272)@rje440 Hovedkontor:

Platous gt. 18, Oslo

1.

FORTOLLINGS SERVICE

HELE DOGNET Ttf.: 02/67 27 10 - 67 12 0s


J"bileum

-.d

gav"dtyss og kutrtate ftu innvielsen

rekke lra a.: Vik. A.B.B.Tbor Lokkeberg,Del.M.Finn Fjornel, Ordlorsnde Mes-!e1 Aage-Hagstroly, D.Arl,. A.n.n. iorti;, lnbsen. 2nen rektre lru a.: S. Bidrn Gundeid, T. Jahn Orberg, IB tlrne Yggeseth, F.B.B.'Ioar'Oiex, C.M. Olatt Lyngset, Sk.M. Helge Aagaatd. Tste

rc)t'-niiii.'

St. Johanneslogen Haakon t.d.t. Lyt markerte sitt

Hoytidsdagen 24. mars i nervrer av ca. 150 brodre, og med gjester bide fra inn- og ut-

60-

irs jubileum pi

land. Efter at logen var ipnet av Ordforende Mester, disponent Aage Hagstrom, ble O.S.M. overlege Bernhard

Paus fart inn ph vanlig hoytidelig mite ledsaget

av

St.S. politiavdelingssjef Sverre Krokaas og fung. SI.C.M. disponent Harald Schram. O.S.M. benyttet anledningen til som den forste gratulere med jubileet og ledet derefter selv aftenens arbeide. A gi Sangforeningen Polarstjernen bidro sterkt

i

til

motet et hoytidelig preg og ved det efterfolgend e taffel

fremforte sangerbrodrene ogsi den Kantate som ble

til innvielsen av logen, 11. oktober L920. Ogsi for seksti ht siden var det sangforeningen Polarstjefnen som sto for fuemf atelsen. I samarbeide skrevet

den gang

med kantor Arild Sandvold hadde koret nu under sin dirigent Dag Kristoffersen lagt ned et stort arbeide med <<gjenopplivingen>> av kantaten og ovelsene hadde foregitt i flere mineder. Koret ble da ogsi hjertelig hyldet for innsatsen. De Ordforende Mestere i Leoparden,

Soilene og Roserne overrakte i fellesskap en gedigen krystallvase med inskripsjon og fylt med blomster. En meget vakker blomstervase ble ogsi ovenakt av O.M. i Haakons vennskapsloge, St. Carolus i Karlstad, okonomisjef Sten Ronnemark, som samtidig bragte en hilsen fta Provincialmesteren i Vdrmland, skoledirektor Carl E. Carlden, som ef Den Norske Frimurerordens representant i Sverige. Jubilanten ville imidlertid ikke bare motta, men ogsi selv dele ut gaver; De tilstedeverende brodre med over 50 irs medlemskap ble kalt frem til O.M. br. Aage Hags6om, og tildelt hver sin krystallvase med logens merke inngravert. Dette populcre tiltak nidde sitt hoydepunkt da O.S.M. til slutt fikk overrakt en slik vase som takk fua Haakon for den oppmerksomhet og broderlige vafme han alltid viser logen og dens brodre.

Som et minne om den hyggelige og stemningsfulle markering av 60- irs jubileet fikk samtlige tilstedeverende et vakkert lite hefte med Kantatens tekst og en kortfattet, oversiktlig historikk.

I

IIIIITTIIIIIIIIITTIIIIIIII

I F^t !fq4,

g9!l

|?ngt ir feKKgf r r r r rr .ii-.ir

III

ITII

n:il-'l::T,l;',"jJ.".',','l',"?.i"x.::'::'*3i"Jli"J3:

tti

p""u'ks 1466 vika-oslo

1 rlr'

r rr r I r r rr rr rrr

T

= II

(02) 416r)5 relex 1e711

r r rr I r rrI

)9


Kiap URrxr hos LOGE. Det lanner seg URMAKERM,ESTER LARS L@GE, Nygaten

5, 4m0 STAVANGER. lmportor for Rogaland av HOLEX og TUDOR ur.

Menn som styrer verden velger Bolex.

Forretn i n gstrykksake r

Dyptrykk og offset

R OBS.: Ny adresse: Brynsengvn. 7 - Oslo 6 - Telefon (02) 191630 - Telex 1:M28 TEGA-n AKSJESELSKAP 3'0, - Oslo Tlf.: nl 06'09 - 1r1' 02 69

Ghr. Krohgs gt.

1

/t/Ffranli :-t:oy''Er

Stsrst isalg av

MODUM CEMENTVARE A/S

Skipsmeglere Spedisjon Assuranse

._+

Telefon 1q3) 78 4295

Sentral 21 080. . Telex 55057

lifWrunfrrn

RtrTStrB\/RA

Ensjoveien 16 - Oslo 6 - Tlf.: (02)

Msbl6r med trivelig belysning

,ro*

1,.

uo

Verdifulle malerier og antikviteter omsettes. Samlinger, dodsbo og enkeltvis. Mflnedl

('O2) 4236 99.

OZ Z3 86

Gled Deres giester med snitter frq Rttz.

fua

rr =_ dONASI'IYHREi

Nygt. 6, Oslo

3340 Amot

NORSK VAREBIL IMPORT A/S

Tlf.:(02) 41 2030 Drammensvn.40, Oslo 2, Tlf.:(02) 5631 22

Nedre Vollgt. 19, Oslo 1,

Tlf.:

-

EEEE vare-lastehiler

@ ruYHRES

EitU Auhslon

Boks 61

ige kvalitetsauksjoner.

FURUMgBLER

til

hytter, peisestuer og hjem. Garderobe- og kjokkeninnredninger. Husflidvarer i tre, smi, kobber og vev samt rosemalingsarbeider.

Vi har ogs6 kylling- og fiskekabaret m/reker.

NORsK

BYGNEKUNsT

GRONLAND TREVARE

A/S, Granlandslei,ret 18, Oslo I

Tlf

. 67 26 59

"

198382

CATERING R

67 31' 72

ing:

- 67 1070 - 6,7 W N


Ordenens og Landslogens embedsverk I moter au Det Hoye Rid har O.S.M. loretatt en rekke entledigelser og utneonelser innen Den Norske Frimarerord.efis og Den Norske Store Landsloges ernbedsaerk. STORMESTERENS PROKURATOR

av oberst Aksel Sinding, idet direktor Harald

ekspedisjonssjef Sven Jaryensen er i henhold til bestemmelsene om aldersgrense entlediget fra 1. juli 1980. Efter tidligerc h ha vnrt bl .a. C.M. St.S. Seglbevarer og Statholder, har br. Sven Jaryensen innehatt embedet som S.M.P. og Ordforende Mester i Landslogen i hele 8 8r. I Lands-

Klyve overtar som O.S. Grosserer Herbert Andreas Thon utnevnes fra kommende logeir til F.C.M. og efterfolges i embedet som A.C.M. av disponent Harald Schram. Til vik. for C.M. utnevnes fta samme tid disponent Kjell Georg Bache.

logens historie er det bare tre som har sittet lenger i dette haye embede. Under taffelet ved Ordenens Store Haytid ble br. Jaryensen hyldet av O.S.M. og ovemakt en gedigen solvplakett, med Ordenens vipen inngravert sammen med folgende tekst: <Takk for ditt arbeide for Ordenen og for ditt vennskap.>> I det edle metall var O.S.M.s og samtlige ridsmedlemmers navnetrekk innrisset. Br. Sven Jaryensen er ogsi plt tampen av logeiret blitt gjenstand for stor oppmerksomhet i en rekke loger og i de mange

komit6er hvor han har deltatt. Til ny S.M.P. har O.S.M. fta L. juli 1980 utnevnt direktor Nils-Petter \Wedege.

I

Paasche

Frimurerbladet blir det forelopig ingen forandring idet

redaktor Per Glad er utnevnt for nye seks fu. Prolongert for seks fu er ogsi disponent Frithjof Ryan som Arkivar, og formannen i Stamhusets bygningskomit6 tommermester Erik Hoff Vister. Vikar for U.K. kontorsjef Karl Ferm entlediges da han ffu X grad og efterfolges av direktor @ivind Holtan fua 1. juli 1980. Til Bibliotekarer ved Landslogens bibliotek utnevnes disponent Egil Henning Stenberg og assurandor Arne Torvik begge for 3 hr fta 1. juli 1980. Ved Museet har bestyreren, sivilingenior Max Bondy, bedt seg entlediget og efterfolges av politiforstebetjent Harald Uggen, som er utnevnt for seks hr fua 1. juli 1980. Som amanuenser ved Museet er fta samme tid utnevnt konsulent Carl Arnold Andreassen (prolongert) og avdelingssjef Arne

Hilmar Andresen. >F

I

ORDENENS EMBEDSVERK efterfolger overlege, dr. med. Ola Knutrud, br. S7edege som Seglbev arer, og efterfolges selv i embedet som O.St.Mk. av direktor Hans Ringvold. Fra 1. juli 1980 er overlege, dr.med. Harald Gronvold Eie utnevnt til O.B.F. efter br. Ringvold.

Ny Storofficiant

I TANDSLOGEN efterfolger fylkesmann Petter Koren br. Eie som St.I. fta 1. juli 1980 og fua samme dato overtar Stortingets ombudsmann for forvaltningen, h.r.dommer Erling Sandene embedet som St.V. efter br. Koren. Disponent Olaf Christian Hvistendal har bedt seg entlediget som St.It. fta kommende logeir og efterfolges grosserer Arne Munthe-Kaas. A.O.B.B. kontorsjef juli 1980 i henhold til bestemmelsene om aldersgrense og efterfolges av fabrikkeier Finn Alexander Hognestad. Som ny vikar i embedet utnevnes personalsjef Syver Hagen. Tannlege Jens Bull prolongeres som vikar for St.M. og som ny vikar utnevnes disponent Svene Sorbae, idet kontorsjef Oddvar Hilland overtar som vik. for O.K.

av

Lorentz Thorleif Bergh fratrer 1.

Landslogens avholdte Cancellarius, adjunkt John Johnsen, som nylig mottok Ordenens Hederstegn (se Frimurerbladet nr. 1/80) entlediges i henhold til bestemmelsene om aldersgrense og efterfolges fua 1. juli

Stortingets ornbudsma.nn

tor f oraaltningen, hoyestetil Landslogens

rettsdomftter Erling Sandene er utneunt St.V. fra

1-.

iuli

1980.

4I


ELM

sKt

Pewal Gatering Utstyr a/s (02)

Hovedkontor: Drammensvn.: 64 - Oslo 2 -

Tlt.: 44 38 65 Maskiner, disker og utstyr - kjaling og frysing - for hoteller, restauranter, kafeteriaer, kantin,er og anstalthusholdninger. Interisr og teknisk konsultasjon.

ALT PA ETT STED

Wfluuilfiiltlsun

SANDVIKA BOK- OG PAPTRHANDEL A/S

GRAVS TENER

PELSVERK

ALT

er

lnnhugging av nye og oppussing av gamle navn. Fagmannen,s utfarelse.

fuft&

Kaare Hammer.

KIRKEGT. 69

TOOO

Kontor:

2'0 11 0B

Venksted:

21 38 31

A/S OSLO STEINtNDUSTT

TRONDHEIM - POSTBOKS 1O21 - TLF. 31 636 . TLF. PRIVAT 76 310

AUBERT OLSEN

Norsk Elektromotor A/S

.42 00,014 - 42tr29'4 - 41 M28 oslo 1 -Tlf "MINTEX' Bremse- og Glutchbelegg - "RAILKO" Anti-Friksjonsmaterialer I D.Ol L" Smsreprodukter "NON-FLU

skippergt.2l

vir spesialitet -

-

Brinken 30 B, Oslo 6. Tlf.: (02) 19 62 30 Skil og Wolf elektroverktsy, hobby

STATSAUTOR ISERTE REVI SOR

HELGE PEDERSEN

og industri. Gunstige priser. E

R

Elektromotorer. Lagerfores opp til 125 hK.

& CO.

Elektromek. verksted. Utfsrer rep. av alle typer elektromaskiner.

MEDLEMMER AV NORGES STATSAUTORISERTE REVISORERS FORENING

MARIES VEI gO, 1\322 H@V'K TELEFON: (02) 1225,N

â&#x201A;Źf\3 r-t Ia

Sats med service.

at

Y

Ys I|{ASICTI\IFORRBTI\III\IG STAVANGEB

A.EI

3 5 'VONOFFEET

KONGHELLEGATEN

OSLO

Deres allsidige kontor- og smdoffsetleverandsr Maskiner - utstyr og forbruksartikler for: Paste-up - Repro -Trykk - Ferdiggjoring. Alt fra en leverandgr.

- nted

AVD.

BERGEN 12 09

LYDER SAGENSGT. TLF. (0s) 21 38

ROTAPRINT

. TLF. 35311()

.

DUPLOMAT

.

COMPUGBAPHIC

STAVANGER GAUSEL 89

AVD. BOGANESVN.114. TLF. (045) 7s 6

- 3M - AGFA GEUAERT

.

AVD. TRONDHEIM

NEDRE MOLLENBERGGT. 88 TLF. (O7s) 297 39

KODAK

.

TORDA


DETTE

VIL STIMULERE

ARBEIDET:

Klare regler for dannelse av frimurergrupper Det er flere steder i vlrt langstrakte land hvor der bor frimurere, men ikke finnes noen loge eller broderforening innen rimelig avstand. Dersom forholdene ikke ligger til rette for stiftelse av en broderforening pi slike steder, kan brodrene under henvisning til Almindelige lovers Annet kapitel S 19, soke Ordenens Stormester om tillatelse til I danne en frimurergruppe med formil i avholde moter til droftelse av frimureriske emner, og hjelpe medlemmene til i skaffe frimurerisk litteratur.

I Det Hoye Rids m@ter 14. februar og 13. mars i dr har O.S.M. fastsatt regler for opprettelse av slike grupper, og det fremgir at andragende skal innsendes Ordenens Stormester gjennom en nerliggende St. Johannesloge, som gruppen senere kan legges under administrativt. Denne loges Ordforende Mester mfl uttale seg om A phta seg tilsyn med andragendet og vrere villig

til

gruppen, men kan eventuelt delegere dette tilsyn til en annen broder av minst VIII grad, eller til Ordforende Broder i en narliggende broderforening. Detaljerte regler er tilstillet samtlige loger og broderforeninger, som interesserte kan henvende seg til. Her skal bare nevnes at gruppens m@ter holdes uten rituale eller seremonielle innslag. Det er tillatt hbme frimureriske bekledninger og prydelser, og det vil vrere rimelig med et avsluttende selskapelig samvâ&#x201A;Źr. Det mi ikke holdes instruksjon offi, eller droftes, emner fua hoyere grad enn hva alle tilstedeverende har nidd. Bare med-

lemmer av Den Norske Frimurerorden eller storloge godkjen t av Den Norske Frimurerorden kan delta i motene.

EN ANSVARLIG LEDER

for gruppens arbeide og moter

velges innen dens midte,

og der kan ogsi velges en vikar eller nestleder.

mi oppgis i

andragende om samtykke

overordnede St. Johannesloge. Gruppen avgiar selv om den skal innkreve k.rntingent, og det er en forutsetning at medlemmene til enhver tid har betalt sin kontingent

til

moderlogen.

Man kan ogsi andra om tillatelse til A danne St. Andreas- og Kapitelgrupper. De samme bestemmelser gjelder for disse med den forskjell at nrermeste St. Andreasloge, henholdsvis Landslogen trer i stedet for Johannesloge.

I

mamikkelen

vil

gruppene

eller Provincialloge,

bli oppfort efter

broder-

foreninger.

Det er vel all grunn nelse av Kapitel

til i uo at mulighetene for dan-

St. Andreas

-

eller St. Johan'nesfri-

murergrupper vil bli hilst med glede og stimulere det

fri

mureriske arbeide innen Ordenen. Frimurerbladet ser frem til de forste rapporter om at slike grupper er dannet

!

Frimurermuseet lsser heraldisk gete.

HUSTRYKKERIET

Forts. fra s.26

T ST'NHUSET

malingen av fascesknippet med de spirende egenskaper. Slik kan man kanskje finne forklaringen ph <<utbulningen>> pl midten av fascesknippet, som har beholdt si'ne korslagte bind, om den vaselignende fremtoning som ph hver side har en hank. Disse hanker kan muligens opprinnelig ha vrert blader ph dobbeltoksen. De spirende egenskaper kommer tilsyne i forskjellige utgaver av det svenske konge-familiemerke, som enten har spirelignende utvekster eller to skjelmlignende frukter som brer seg ut til hver side pi toppen.

Deres

til dannelse av gruppen. Ved lederskifte skal dette meldes til den navn

I til

Starnbuset er det et olfset hustrykkeri som benyttes fremstilling au Den Norske Store Landsloges trykk-

saker.

Det sokes elter en broder, euentuelt pensionist til A eller 3 dager i betiene anlegget, i halu dags stilling

-

uken.

Noduendig opplaring uil bli gitt. Timelonn eller f ast lonn efter autale. Interesserte bes benuende seg skriltlig til Storsekretaren, Stanzhuset, Nedre Vollgt. 79, telefon 33 65 66.

Da Marechal de France og Hertug av Ponte Corvo

i 1810 ble adoptert av kong XIII, fikk han som svensk kronprins retten til A

Jean Charles de Bernadotte

CarI

bcre Vasafamiliens viben. For A markere at han ikke var fsdt av ekteviede svenske (kongelige) foreldre, kom-

mer skribjelken inn bak komst kommer

blir Bll

-

Solv

til -

<(vasen)>

og den franske her-

syne ved at skjoldbundens tinkturer , altsh tricoloren.

P

er sisk T epPema,ga,sin A/S Bygdoy all6 18.

Tlf. 440439, Oslo

2.

O. Sparre-Enger

Rod

43


\blffi

ROROS

TURISTHOTELT

mi&i

SKJORTENYHET! Den ideelle kjole-skjorte er kommet

An-Magritts vei 7460 ROROS Tlf . (074) 11 011

Holellet med

Norgel

u€B€nD

jetflyplass ffi

O tett i vaske for hlnden C Tsrues pt hengeren

lnter Nor Hotels.

O

Kjeden med hoteller sentrale steder i Sor-Norge.

Skjorten ferdig

Myk,

til

bruk

men dog stiv

i bryststykket og ffrdnsjetter. i

Slayfe/hvit vest

samme.

O $psr efter

Fre. Theak-skjorten i Deres herreekvipering

MASKIN A-S

Engros:

NIELS JUELS GT. 13, OSLO 2

A/S Agentur-Garant

TELEX NR.: 1{7606 SEM N

R6dhusgt. 17

E

OSLO

-

1

N FAST

SKRUEFOBBINDELSE

VERKTAY

SKRUER

IT$Hill|fr,,,,,,

vt

AUT RORLEGGERMESTER

Akravei en 7

4f230

-

Kopervik

Telefon (047) 50 E715

SVERRE FARI

fT\

\lt TEILMAN

Advokat MNA Gml. Drammensvei 185 A 1310 Bfommenholm

& TETLM^A.N

- Tlf.: 5434

11

Trond T. Wikant Maskinforretning

OSLO

OSLO

WAN[5

B:?::l"'ses

Telefon *69 32 760 Privat: 80 19 78 ' 28 91

24' 80 90 23

JACOB AALLS GATE 42 Alltid telefonsvar Egne parkeringsplasser

En

dugvil kut skie skipene igien bli drevet avvind

-fiI€n idag mevi ha olie.

Et

m6lrettet annonseorgan

og

fagblad f or olieindustrien. Par' alleltekstet pt norsk og engelsk. Norsk OlierevY Boks 1117, H illevtg, 4001 Stavanger.


LIVKJOLER-Smokinger-Dresser Boswell *Strykef

ri kjoleskjorte"

Garant "Strykefri kjoleskjorte"

Vester - Sloyfer Hvite skindhansker - Hvite vanter STJER.NEPLASSEN - STORGATEN 10

TLF. 3gm

Ui kan to

A - OSLO

Mtlkonfeksjon - Herrekonfeksjon 1

fremglr av omtale pit annet sted i Frimurerbladet ble jubilantene hyldet av Ordforende Mester, br. Aage

Ustaleret

Hagsmoffi, og ovemakt vakre gaver. Haakons jubilanter

-.d,.5:#.:3Y [::yrTffEcj,u'.,

u. t'.

pi,

nemlig pensjonist Olaf Kolberg (X gr.) opptatt 6. april L925 og pensjonist Kristian Tollersrud (X gr.) opptatt L. desember 1925 . bake

"VOksen moten

08

St. Johs. logen St.O,t.d.t. Roser hadde innbudt irets jubilanter til sitt mate i 1 gr. 21,. mars. Logen hadde to 65- irs jubilanter, hvorav den ene, nemlig tidl. S.M.P. og tidl. O.M. i Roserne, br. Oscar Sverre Fleischer (XI gr.) var tilstede, mens br. Johan Lie (X gr.) var forhindret. Videre hadde man en 60- irs jubilant som ogsi deltok i motet, nemlig br. Erling Holst (IX gr). og en 50- 6rs jubilant, br. Johan Nordby (IX gr.) @vrj.ge 50- flrs jubilanter var

tidl. Del.M. i

Roserne br. Knut Spange (X gr.), br. Nicolaus Freuchen (X gr.), og br. Ottar Bober (IX gr.),

br. Hans Julius Pettersen (IV/V gr.) og br. Knut Iversen (IV/V gr.).

Ved taffelet hilste Dep.M. br. Lars Foss de jubilerende brodre og takket dem for arbeidet gjennom alle ht. En spesiell takk ble rettet til br. Oscar Sverre Fleischer, for hans store og betydningsfulle innsats som S.M.P. og ikke minst for hans glimrende ledelse av Roserne gjennom 5 fu. Br. Erling Holst takket logen pl vegne av jubilantene og til slutt grep den 9L ir gamle br. Fleischer ordet og rakk frem interessante erindringer fra tider som svant.

vat br. Martin A. Aamodt (X gr.) opptatt 18.10.1918, br. Rolf Mehlum (X gr.) opptatt 4.L0.L920, br. Thor-

bjan Frydenlund

(Gam.v.M.) opptatt 9.3. L922, br. Christian Schlytter opptatt 209 . t923, br. Hartvig IGpperud (Gam.v.M.) opptatt L7.L. L924, br. Andreas Fenger (VIII gr.) opptatt L2.1,. t928, br. Halvor Sundt (X gr.) opptatt 2.2. 1928, br. Thor Gaarder (X gr.) opptatt L6.2. t928, br. Gunnar Groth-Hanssen (VI gr.) opptatt L4.LL. L929 og br. Knut Nysted Heier (III gr.) opptatt L3,2. L930.

* JUBILANTER OG FIDUCIANERE I OSCAR Det ble en begivenhet utenom det vanlige da St. Andreaslogen Oscar til den flammende Stjerne feiret sin Hoytidsdag 24. april. Ikke nok med at arbeidsrummet var fult til siste plass (150 deltagere!) og temperaturen steg

til

de store hoyder, ikke nok med

at

O.M. apoteker Carl van der Hagen efter logens ipning lot O.S.M., overlege Bennhard Paus, avhente og at Stormesteren ledet aftonens arbeide, heller ikke nok med at man til denne Hoytidsdag hadde invitert Fiduciamedlemmene som innfant seg i et antall av 34, med aresmedlemmet overlege Carl Johan Baklund i spissen, men for forste gang ville ogsi Oscar samle sine jubilanter ! De ble gjenstand for stor oppmerksomhet i aftenens lap.

Det var 60- irs jubilanten St. Johs. logen Haakon t.d.t.Lys hadde invitert sine jubilanter til Hoytidsdagen 24. marc, der man ogsi markerte logens eget jubileum. Som det

soussjef Erling Bruun, fadt opptatt i Oscar 16.1,1.1920, videre to 50irs jubilanter: prost Chr. J. Sandberg, fadt 2L.3. 1900, 1,6.L2. 1887 og

opptatt 22.4. 1930 og soussjef Frithjof Ramsoy, f.adt

O BYGG OG ANLEGG O REHABITITERING OG VEDLIKEHOLD AV BYGG O BISTAND I ETABLERINGSSPoRSMAL O TOTATPROSJEKTERING O PROSJEKTADMINISTRASJON O VANN AVLaP RENSETEKNIKK

-

-

Ski, Sarpsborg, Fre,drikstad, Porsgrun,n,

MNIF RADGIVENDE INGENIoRER MRIF

Maries vei 20,

lgn'Hsvik

Kristiansand, Bergen, Farde, Trondheim,

-

Tlf

.: (,(P) P 33 50

Finn,snes, Tromsa.

45


rys Reg gi JOHN MARTINSEN TRAFIKKSKOLE

Servicesenter rustf ritt stfll Hflndve rktoy r Treindustriverktoy Goromant hardmetal lve rktay

Damyr 12 - Tlf.: (032) 11 034 1

600 Fredrikstad

SANDVI K

SANDVIK NORGE A/S

Olav lngstads vei 22,Postboks 55, 1351 Rud Tlf. (02) 1327 40.

so storebrand@Idun

Sorfang

a/s

Autorisert annonse-

og reklamebYri

for sild<erhets slcyld

Rosenkrantzgt.20 Boks 1655 Vika Oslo I

FIINE|}<JE,ET

ELEKTRO

EI'f'f El EHFI. P.BOKS

165

TLF.

Dronning Mauds

Spesialforretning

ENGROS Fl INEI

(OZS)

2r

52O

gt. 1-3

Dronningstredet boutique-Senter

b

KJ AA ^/a

luser skjort

i

jumpe rs

ASBJ. THON

TOOr TRONDHETM

tekstiler siden

1919

VENTI LASJONSENTR EPRENO R

IOHS. SOLBERG

VESTUE]IT A8

^/s

VESTLAN DSKE VEINTI LASJONSTEKN IKK

INGEN I@R- OG ENTREPHEN ARFOR RETNING BIERUM

Medlem av N'orske Ventilasjonsentreprensrers

Foren

P.boks 1176 - 5001 Bergen - Tlf. *21 37 52

SPESIALFIRMA FOR MARITIM ELEKTRONIKK

f,TEENHAN'

Interne kommunikasjonssystemer for skip og offshorekonstruksjoner. Beskjedgivnings- (PA) underholdnings-anlegg. Fellesantenneanlegg for radio og TV. Personsskeranlegg. Omega-, Loran G. Satellitt-, navigasjons-, Facsimile- og

Peilemottakere. Logganlegg. Skips-signalanlegg, centraluranlegg, alarm systemer. Driftssikre systemer og samlet planlosning for god okonomi

TORSTEIN SKAARA ADVOKAT MNA

STORGT. 27, 32OO SANDEFJORD TLF.: (033) 66 136

og rasjonell drift.

BROIIREI{E STEEI{.HAI{SE]{

Krusesgt. 8, Oslo 2

n

Hjalmar Br'anti,ngs vei 25, Oslo 5

46

C.

WALE A/S

\

ENTREPRENORFOR

RETN I NG

- Telefon 56 35 95 - Telex 16 686

& Ccr, %

AUT. RORLEGGERMESTER JAN KVESETH

Tef ef,on

=

'?.210 65


20.10. 1890 os opptatt. 22.1. 1930. Og siden det gjelder en St. Andreasloge ser vi bort fua vhr vanlige regel om ikke i nevne jubilanter med under 50- irs medlemskap. Blant de tilstedevarende var ogsi tre 40- irs jubilanter, nemlig kjopmann Jacob Georg Rabe, fadt 28.L2. L907, opptatt 23.LL. L939, direktor Leif Eriksen , fodt 3.2. 1895, opptatt 7 .3. L940 og telegrafbestyrer Th. Hennang, fsdt 1,6.LL. L894, opptatt L6.3 1939. Forhindret fua A delta var 50-irs jubilantene lektor Einar Isene, fodt L7 .2. 1894, opptatt L7 .1,0. L924 og girdbruker Hans G. Naper, fadt 28.9. L897, opptatt 27.3, L930. Man savnet ogsi folgend e 40- irs jubilanter: skipsreder Frithjof Kristiansen, fsdt L6.3. 1901, opptatt 3LL0. 1939 , lege Eivind Johan Carl Stokkeland, fodt 11'.6. 1902, opptatt L4.L1,. 1939, res.kap. Johannes Knutzen, fadt 10.11. 1903, opptatt 5.12. L939, cand.okon. Trygve Sundt, fadt 7.3. L895, opptatt 19.L2. L930 og o.r.sakfarcr K. A. Brinchmann Hansen, f.adt 17.LL. L9t1', oPP-

tatt 29.2. L940.

SOMMERMOTE I SKJIERHALDEN vil det bli ogsi ifu. Brodre som bdfinner seg pi eller i rimelig nerhet av Hvaler er velkomne til <<Markus>> ftedag 11. juli kl. 18.00. Motet holdes i ungdomslokalet <<Rove>>

og St. Johanneslogen St. Magnus. Fredrikstad

stir bak affangementet. Man ber oss giarc oppmerksom ph at det er daglig sommeranrekk uten prydelser.

O.K.'s vtrutlodning

FRIMURERBLADET Den

REDAKTOR: PER GLAD. REDAKSJONSKOMITE: Nils-Petter \fledege (formann), Jan Schjelderup Mathiesen, Jon \il7inge. ANNONSER: Konsulent Robert Sehlmann, P.boks 6796 St. Olavs pl. Oslo 1 - Tlf. 20 37 0L.

TRYKK:

K.

Brevig's Trykkerier, Grensen 5 /7 , Oslo 1.

Min sonn Gudmund

i Oslo har behov for hybelleilighet. Han er ikke-roker og edruelig. Kan skaffe hybel i Tromso. ghr postbud og studerer

Adolf

Dalsbo,

Postboks 85 Troms@. Telefon: (083) 84 050.

Den beldige med uinnerloddet nr. L342 en-trefire-to kan benaende seg til Olaf Kyrres kontor i Stamhusets 4. etg. og uil ffr utleaert geuinsten: L kaf f eseraice (Bogstad) til 12 pers. samt til' horende duk

m

/Hardangersant.

oBs.

Da tallongen ikke er pdlort naun f adresse pfr den heldige, ber ui alle stadere sine loddnummere noye!!

En helbiertet TAKK ten aa f eriekolonien

til ALLE som stottet drifi det 51 . drif tsdr.

Solfrsen

Frimerker, brever, ark

Stavanger, skal utdanne seg videre i Oslo. Vi er meget takknemlige om noen av br. kan vâ&#x201A;Źre be6jelpelige med- i skaffe en hybel eller hybelleilighet

, fra juni eller

senere.

Direktor Peter Groth Lunden L8,4300 Sandnes

Tlf.: kontor

(045) 20 546,

privat (045) 64 468.

Dr. lnge Klepstad

datter som er

ffi-

E;:-=E 'f-=* !r I,

r l.

Min datter Bente student ved Distriktshoyskolen i

Jeg soker 1 rom og kjokken evt. hybel til min 22 irige

ClVmt*dhusgtle r r t\t.

22 hr, nh

kjopes aY samler. 4890 Grimstad

rra

#r#:"];;I:,orden

Nedre Vollgate L9 Oslo 1. Tlf. 33 65 66. Redaktoren privat: 53 65 30.

I'.?T-i,I

Hver dag kan du nyte din matpakke i seregne omgivelser hos tracteurbroder ERLING FRIIS THOFTE

i fast stilling.

Vennligst ring Steen, tlf . 46 87 03.

MF W

*'r|ftff'

MEHKANTIffiI

LORENFARET 1, OSLO s.TLF. 21 30

M 47


Returadresse:

Den norske Frimurerorden

N. Vollgt.

,'1.9,

Oslo 1

Vi fsrer godt utvalg LIVKJI}LER

MORK

O

SMtIKING'

IIRESS.

tilhehiir finner [le hos tlss.

Wittusen &lensen as Pottemakervn. 10. RadWedt. Oslo. Tlf. (02) 16 00 Postboks 115. Kalbakken. Oslo 9. Utsalg: Prinsens gt. 5 - Oslo 1.

BUTIKK- OG INNBRUDDSTYVER: SE HER! fttt dette bladet fra, vites ikke.

!

10

!

Hvor dere har

OSITANTNIG IIIECNIOR.

. .. Ligg imidlertid'unna de steder hvor v6re g'ule og sorte va,rselmerker angir at avansert ,tyverisikringsutstyr er i,nstallert. Hvis ikke, blir det slutt pi .ekstrafortjenest€Er. Dine auv€flrer" bar besoke SAFEW CENTER og be om rtd.

gt. 11 (hj. Lokkevn.) Oslo 2. Telf .:

(CIz)

H@YTRYKK GJ@R RENT!

TENNO.CI.E.ELIII

M 98

1,8

- 44 93

1r5

C. S. Chr,istoffersen Bygdo A116 5, Oslo 2 -

Blrglclrene g Ri:slrcrug -

Nyhavna

Detalj

Seryicesentret

for biler og moskiner

AVDELINGER:

tlf.:

STEINKJER: tlf

(0et)

.:

43

Tlt. $21 MTW7|

Engros

7U0f0 Tr:.heim 31 680

FAUSKE:

426*

(Ozt'1 62 759

Radiatorservice Aut. Bilverksted

SKOGN: Rishaugs Bandag A/S

Aut.

Adm.

Batteriverksteder Alt i kjetting

tlf.: (075) 31 680 Prod.avd. tlf.: (076) 85 699

S

Hoytrykksaggregater

Alarmselskapet AL-TA-KONS A/S Huitfeldts

OG ENIREPREN(nfORRSINThT

Gum'miverksteder

Alt i rekvisita Verktoyavdeling Maskinavdeling Bil- og anleggsdekk Regummiering Bandag fabrikk

Frimurerbladet 2 1980  
Frimurerbladet 2 1980  
Advertisement