Page 1

iTf

oge eim


Frimurerkuler i 14 karat gull! 16 mm: kr. 3.000,-

13 mm: kr. 2.500,-

SA

mot oppkrav

SPESIALISTEN11 1E1E81L FLY

Scandinavian Diamond Exchange

Aut. Rørleggerbedrift Haslevangen 45 b. tlf. 22 64 47 70 Postboks 229 Økern, 05100s10

P

i 22423000

Daglig til alle byer i USA

APENT 9.17.10.14 LOS. FA, NANSENS PL. 9v RÅDHUSET

us

Nærmere opplysninger etter kl. 17.00 ved br. Werner Dyås, tlf.: 22 23 56 24

tJ4È MEDLEM AV I

'VENTILASJON 'KLIMAANLEGG •KJØLING

VVS-

Ventilasjon og klimateknikk aNs

INFORMASJON

LNORGE

Aktiv Kapital OSLO

-

HELSINGFORS

-

LAHTI

-

UPPSALA

Vi frigjør kapital og ressurser I Faktura-administrasjon I Reskontroservice I Betalingsgaranti/fakturakjøp (amerikansk factoring)

I Inkasso I Kapitalovervåking I Kjøp av misligholdte kreditter/fordringer

Aktiv Kapital ASA. østensjøv. 36, P0. box 6426 Etterstad, N-0605 Oslo, Norway. Tel.: +47 22 88 41 00. Fax: +47 22 88 41 50 aktivkapital@aktivkapital.no www.aktivkapital.com

For omsetning av

DØDSBO • KUNST • ANTIKVITETER

'~~9 fltj %Itk~ig øn

d

Thomas. Heftyesgt. 48-50, 0267 Oslo

-

.

I!Ju1;1'II1

Svensenga 49, 0882 Oslo Tlf.: 22 23 52 93 og 22 4174 74

Ô

HOTELL

Haugervn. 1, 1400 Ski

SERVICE 64 87 7120

Velkommen til

: sl<i: .... ......

nter <o #

............................

Per Christian Knobelauch

Tlf/Fax 22 44 99 91

,;:

'

heka,wrrinq

/

Personalutvikliirsg

..Ji-

SarntJkpjstiiei

Ku,:tI,kte,

.

Ltdebt leam

...

.

Per SI mgmasJcFs)

mobil 92 8

Nr. 1/2000

FRMURERB1.ADE[


Meddelelser fra Den Norske Frimurerorden Nedre voligt. 19, 0158 Oslo Tlf.: 22 47 95 00 Redaktør: Terje Helsingeng Lille Husebyvei lA 0379 Oslo Priv./fax: 22 50 18 42 Mobiltlf.: 91559618 e a sjons omi e. )dd Grann (formann) Erling Strøm Kjell ogs a Terje Helsingeng Christian Bugge Hjorth Korrektur: Harald RYSS Annonser Carsten Christoffersen Conrad Hemsens v. 12B, 0287 Oslo Tlf.: 22 55 00 22 Fax: 22 55 00 32 E-mail: car.christo@os.telia.no Frimurerbiadet utkommer fire ganger årlig: Februar, mai, .ptember, november. Innlevering av stoff og annonser til neste nr.: 15. april 2000 Design: Leif Magne Gramstad Trykk: Naper, Kragerø Ordenens internett-adresse: www.frimurer.no

Forsiden: Frimurerlogen i Trondheim inviterer til pilgrimsloge itre skifter til sommeren. Foto: THOR MELHUUS

FRiMURERB1..ADET

Frinurerordenen en lærende organisasjon Jeg leste nylig en artikkel om lærende organisasjoner • • som fikk meg til å reflektere over hvor vår orden står i dette bilde. Innenfor moderne pedagogikk er det stadig større erkjennelse av at betingelsen for å ta imot .' kunnskaper er at mottakeren selv søker kunnskaper på angjeldende felt. I De menn som kommer med i frimureriet søker etter viten som angår deres fremtidige liv og som passer for den enkeltes evner og ambisjoner. I teorien vet vi hva som må til for å leve et verdig liv, men veien fra kunnskap til praksis er ofte både lang og vanskelig. Hva gjør så Ordenen som lærende organisasjon for disse menn? I følge vare lovers første paragraf er Ordenens formal «. . . å meddele sine medlemmer opplysning i den edle vitenskap å utøve dyden og underkue lasten, samt å forlene dem kunnskap og styrke til å legge bånd på .. sine begjæringer og undertrykke sine onde •. tilbøyeligheter.. . » .. - -. Lever Ordenen opp til dette? Forlener den sine medlemmer kunnskap og styrke til å utøve Den Kongelige Kunst i en livslang skole? Vår orden er en lærende organisasjon i den I forstand at den tilbyr sine medlemmer et material som gjennom tiden har vist seg • meget anvendelig for personlig vekst og utvikling. Den tilbyr imidlertid ikke personlig kunnskap for den enkelte. Det må hvert enkelt medlem selv utvikle i sitt eget liv, men Ordenen kan legge forholdene til rette for . at stadig flere medlemmer får et best mulig tilpasset opplegg for sin videre personlige praktisering. Det er den enkelte loges Ordførende Mester og hans embedskollegium som har det utøvende ansvar for formidling av det frimureriske kunnskapsgrunnlag, og det 3 er den enkelte broders plikt og rett og tilegne seg dette ut fra sitt eget ståsted. Ordenen er seg bevisst dette ansvar og vi vil denne våren invitere alle landets Ordførende Mestere til en drøftelse av hvordan vi, samlet og deretter hver for oss, kan legge disse muligheter bedre til rette for landets frimurere. Ved å bevisstgjøre oss de muligheter vi hver for oss har til en I t r positiv utvikling vil vi samlet bli en enda sterkere organisasjon i arbeidet med å fremme de kristen-moralske verdier i samfunnet og .. V ,. selv oppleve et tryggere liv.

-

• •

.

Syver Hagen, O.S.M.

Nr. 1/2000

3


Ferdin,

Mens Ferdinand Finne lot tankene fare under en stille stund i Stjemesalen i sin kjære moderloge, Søilene i Oslo, sto det plutselig klart for den folkekjære kunstneren. Tiden var kommet. Han måtte oppfylle ønskene fra så mange frimurerbrødre som hadde spurt om han ikke kunne lage et bilde med utspring i frimurerisk symbolikk. - Et bilde avsatte seg på netthinnen med en ufeilbarlig presisjon. Motivet avspeilet seg i et tiendedels sekund i bevissthetens krystallklare overflate. Det virket som et øyeblikks avtrykk på det indre øyet i noe som jeg bare kan karakterisere som et kort klarsyn, bygd på følsomhet overfor frimureriet og de brødrene som satt benket rundt meg i det halvmørke lokalet. Jeg skisserte mine tanker ned på baksiden av en serviett som jeg hadde tilgjengelig. Deretter viste jeg tegningen til min Ordførende Mester, Ivar Skar som ble henrykt over ideen. Til Frimurerbladet forteller Ferdinand Finne om bakgrunnen for det som skulle bli hans absolutt siste kunstverk og sin personlige takk til den ordenen han så trofast hadde tjent i de nesten 10 årene han hadde gleden av å være medlem. Vi møtte den 89-årige kunstneren i hans stue hjemme i Oslo. Halvannen måned senere - på den siste dagen i det forrige årtusenet - la han ned sitt jordiske verktøy. Intervjuet ble det siste han ga i sitt lange liv som multikunstner. For siste gang stilte Ferdinand Finne opp til fotografering. Ved hans side står det historiske bildet han aktet å forære St.Johanneslogen St. Olaus til de tre Søiler. 379 originale grafiske blad med tittelen «E Tenebris ad Lucem», utført i akvatint på hans verksted i Roma, er nå lagt ut for salg i hans moderloge. Blir det bilder til overs, vil frimurerbrødre fra andre loger også få anledning til å bestille det. - Dette er min gave og min takk til den loge jeg ble opptatt i og som jeg

4

siden har vært så glad i. Den eneste betingelse jeg har stilt er at inntektene fra salget skal disponeres av Søilene og til brødres beste, forteller Fedinand Finne som hadde en klar oppfatning av hvordan bildet skulle bygges opp: - Det skulle være enkelt og lettfattelig. Guds øye i sin trekant ser ned på det tilslørte arbeidsteppet, som igjen er nedfelt i et hjerte, symbolet på kjærlighet. Det er jo der det egentlige frimureriske arbeidet skal foregå. I lysstrålene fra Guds øye ser man en due, den hellige ånd. Søilenes motto er jo også «E Tenebris ad Lucem» (fra mørket til lyset) og det har jeg forsøkt å få frem gjennom bruk av farger. Den øverste, lyseblå delen med stjerner og fredsduer inkorporert, viser lyset, som også er symbolet på menneskets indre fred. Resten overlater jeg til den enkelte selv å tolke, sier Ferdinand Finne.

bil Terje Helsingeng

ps

, Ønsker du å bestille bildet «Tenebris ad Lucem» av Ferdinand Finne kan du henvende deg til St. Johs. Logen St. Olaus t. d.t. Søiler, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo. Telefon 22 47 95 04. Husk å oppgi navn, adresse, telefon og om du ønsker bildet levert med eller uten ramme. Prisen for bildet uten ramme er 1900 kroner. Ps. Det taes forbehold om at bildet er utsolgt.

/ Ferdinand Finne sammen med bildet som han bar forært sin nyttårsaften 1999.

Nr. 1/2000

FRMURER&ADE[


S Ste bilde

Savner du noe? I forbindelse med 250-årsjubileet kom det inn mange bestillinger på kjøp av jubileumsboken, jubileumsmedaljen og konvolutter med spesialstempel. Alle bestillinger, bortsett fra vel 50, er for lengst ekspedert. Hvis du er blant de 50 som ikke har fått det du har bestilt, ber vi deg sende inn kopi av girotalongen. Årsaken kan nemlig være at vi har fått inn giroer hvor navn og adresse er uleselig. Derfor kan du være blant de 50 vi etterlyser. Ta straks kontakt med Den Norske Frimurerorden Nedre VolIgt. 19 0158 Oslo.

Nytt opplag _____________

j

. .

Boken «En lysets Orden», som ble utgitt i anledning frimureriets 250- årsjubileum siste høst, fikk en strålende mottakelse. Faktisk var den så god at hele opplaget på 3000 bøker nå er utsolgt. Ettersom det fortsatt er stor interesse for jubileumsboken og mange har sendt inn bestillinger, er det besluttet å trykke et nytt opplag av dette praktverket. Boken er vel egnet som gavebok, ikke minst til nye brødre. Den er også velegnet som informasjon om frimureriet til personer som står utenfor Ordenen. ønsker du å bestille boken, som koster kr 300,-, ber vi deg sende skriftlig bestilling til: Den Norske Frimurerorden Jubileumsbok Nedre VolIgt. 19 0158 Oslo Husk å oppgi navn, adresse og logetilhørighet. Hvis du allerede har bestilt boken gjennom din loge, trenger du ikke sende inn noen ny bestilling.

TILBAKE TIL NATUREN PÅ SKIKKELIG VIS moderloge og som nå er til salgs. Bildet ble det siste Ferdinand laget før han døde Foto: Terje Helsingeng

VaktsMfter I to Oslo-loger I forbindelse med inngangen til det nye årtusen har det vært skifte av Ordførende Mester i to av St. Johanneslogene som har sitt tilhold i Stamhuset i Oslo. 1. desember 1999 gikk Rolf W. Gustafsson (nummer to fra høyre på bildet tilvenstre) av som O.M. i Kolbein. Han ble etterfulgt av Hans-Jacob Lerkerød (til høyre på bildet). På bildet kjenner vi

FRiMURERBLADEr

N,.1/2000

også igjen Ingvald Johannesen (til venstre) og O.S.M. Syver Hagen. Vaktskiftet i Haakon skjedde 17 januar. Den nye Ordførende Mester, Knut Lunde (nr. to fra høyre på bildet) er her fotografert sammen med O.S.M. Syver Hagen og sine faddere, Knut Lunde (til venstre) og Jens Bjørum (til høyre).

Vakker og uberørt natur, ro og fred, god mat og personlig service i avslappende atmosfære. Rondeslottet Høyfjellshotell og RondaneNasjonalpark i ett er en sterk opplevelse. For deg som søker et alpinfritt vintereventyr!

"l 4~

R01%DESLOTTET HØYFJELLSHOTELL

Postboks C Raphanm - 2675 Otta Telefon 6123 02 66 - Telefaks 6123 15 35 E-post: post@rondeslottet.no h,ternett: www.rondeslottet.no Ê

5


Væbnet til tjeneste Væbnerkorpset er direkte underlagt Landslogen. Væbnernes arbeide består av å få logene - og i særdeleshet Landslogen - til å fungere som de skal. Korpset har både dagvæbnere/(ass.) og kveldsvæbnertjeneste. Dagvæbneme, som i dag kan være assistenter (d.v.s. at de går en læretid på 3 år, før de blir godkjente væbnere, skal påse at Johannes- og Andreaslogene er forsvarlig istandsatt til kveldens møter. Derfor er det meget viktig at de forskjellige loger underretter Overvæbneren om forandringer i logeplanen, slik at samarbeidet med disse kan utføres så effektivt som mulig. Det er også en væbner/(ass.) på kvelden i Johannes- og Andreaslogene. Væbnerens/assistentenes primæroppgaver på kveld, er å bidra til at logene fungerer som de skal, og han skal bistå C.M. med dette. Vakthavende kveldsvæbner etterser også hvor mange brødre som oppholder seg i den enkelte loge. /Dagens væpnere i Stambuset. Første rekkef v.:Jan Klausen, Erik Sætber, Overvæbner Kveldsvæbneme arbeider i Finn Kollum og væbnerJonn Martinsen. Andre rekkef v.: Assistent Jan Kildal, væbner Landslogen. De er direkte Jan Egil Smitb og assistent Perj Haugen. øverste rekkef v.: Assistentene Tom Fløylesvik underlagt S.M.P. I Landslogen er og Trj'in Vestreng. Assistent Kjell Teigland var ikke tilstede da bildet ble tatt. væbnemes oppgaver mer omvæbnerkorps på alle områder, til gagn er, som senere er ment å gå inn som fattende enn i Johannes- og Andreasfor oss selv og logen. faste væbnere. skiftet hvor det er den enkelte loge som igjennom sine C.M.-assistenter (A-ledere) Den som går inn i korpset må alltid klargjør endel av logen, etter en Bistår med hjelp være villig til å yte sitt beste, utføre arbeidsplan som er utarbeidet for disse. Til gjengjeld kan vi tilby et hyggelig og arbeidsoppgaver han blir pålagt med broderlig miljø, hvor lagånden bestandig største flid. Vårt arbeid er av omfattende er på topp. Vi vil alle bistå med råd, og Nye væbnere art, derfor er det meget viktig at nye tilrettelegge læretiden på beste måte. Vi Nytt av året er at væbneme har endret medlemmer av korpset setter seg inn i har et unikt miljø, hvor den som er sin funksjonstid og i likhet med de alle instrukser korpset har laget, så interessert, kan tilegne seg enorme øvrige embedsmenn i Landslogen, kunnskaper om frimureriet, på en annen fungerer i 6 år for førstemenn og 3 år for hurtig som mulig - for tiden er viktig i dette arbeidet. Skal vi klare alt vi har satt måte, enn den en er vant til. Gjennom de øvrige. Om man ønsker å trekke seg væbnerkorpset blir en kjent med, og ut av korpset, kan man gjøre dette etter oss som mål, må nye brødre så hurtig opplever mange funksjoner innen logen. endt tjenestetid. Det er også i likhet med som mulig komme inn i rutinene slik at vi blir et velsmurt og veldisiplinert Vi er et innsats- og arbeidsvillig korps, logen ellers, innført aldersgrense på 75 som ikke sparer våre år. krefter i logens tjeneste. Dette har medført at væbDette er vår styrke i nerkorpset har mistet 3 av Så lenge frimureriet har visste vel helt ut hva kalt «Assisterende streben på å bli så dyktige sine gamle slitere: Tidligere deres arbeid gikk ut på. brødre». Men også bestått, må vi gå ut fra Men deres funksjoner dette navnet «skurret», at Væbnerne har vært som mulig i vårt arbeide. Førstevæbner Gorm Fredtilstede i alle loger. De var å påse at alt var for ennå var ikke benev- Det er viktig at vi riksen, væbner Claus Fricke nelsen fullt dekkende ble i riktig gammel tid istandgjort og på plass i fremtiden trekker til oss og væbner Torgeir Abelvik. betegnet «De skjulte de logene som skulle for hvilke funksjoner brødre som har de samme En stor takk til disse for alle brødre». Dette var arbeide. korpset nå hadde i ønsker og korps(ånd) som gode år vi har hatt sammen sannsynligvis eldre Tidlig på 60-tallet ble logen. Fra 80-tallet benevnelsen forandret kunne korpset med full korpset har og skal ha. og det betydningsfulle arbeid brødre med høygrader, til «De tjenende som var opplærte til å kraft konsentrere seg de har nedlagt for logen. Vi ta seg av alle oppgaver i brødre». Denne betegom de plikter og vil savne dere alle. logene. De gikk der på nelsen hang ved korparbeider som var viktige For væbnerkorpset: Det har kommet til nye set bare i noen få år. i logesammeriheng. dag- og kveldstid og Jan Klausen væbnere, og det har også betraktet vel logen som På begynnelsen av Korpset fikk nå Sekretær betegnelsen Væbnere. sitt annet hjem. Ingen 70-tallet ble korpset blitt inntatt Væbnerassistent-

Flere navnesRitter

Nr. 1/2000

FRZMURERBLADEr


http: / /www . frimurer. no Ordenens Internettsider teller nå nesten 200 sider. Her finner vi informasjon om frimureriet i Norge, om Ordenens formål og virksomhet, om viktige begivenheter og oppdaterte møteplaner for samtlige loger og broderforeninger. Ved årsskiftet ble det utarbeidet en ny layout der formålet har vært å gjøre sidene mer oversiktlige og enkle å navigere i.

For de brødre som ønsker å holde seg oppdatert om endringer i møteplaner og ulike begivenheter er Internettsidene en viktig informasjonskilde. Det siste året har egistrert en sterkt økning i antall besøk 3idene og flere og flere loger ber om å få oppdatert sine sider, blant annet fordi det skjer endringer i møteplaner i løpet av året. I så måte er Internett et egnet supplement til logens matrikkel. Vi får også en rekke henvendelser via epost og et skjema som er beregnet på spørsmål. Mange er interessert i å vite mer om frimureriet, om hvordan de skal bli medlem, og vi mottar hilsener fra alle kanter av verden. Ordenens Intemettsider er først og fremst vårt ansikt utad. Internett er en viktig informasjonskilde, blant annet for journalister. Det er derfor viktig for oss at den informasjon man finner om frimureriet er korrekt. Det er da gledelig å konstatere at de fleste som vil vite mer om vår virksomhet så å si er garantert å finne frem til våre sider. Også blant brødrene er bruken av Internett sterkt økende og mange vil gjerne at vi utvider vårt tilbud. Noen ønsker at vi er ut medlemslister, noen vil ha ;rsikt over den litteratur som er tilgjengelig på bibliotekene, mens andre ønsker at vi oppretter diskusjonsfora på nettet. Vi har også mottatt forespørsler om

Fordi..... vi har DAMERING med frimureriske symboler...

' :::::zfl !

Slik ser en av våre Internettsider ut. L Stadig flere erfarer den store nytteverdien av sidene. å legge ut interne informasjonsorganer på nettet. Vi kan nok ikke imøtekomme alle disse ønskene. Den viktigste grunnen til dette er at vi først og fremst må betrakte Ordenens Internettsider som et eksternt medium, beregnet på et bredt publikum. Våre Internettsider vil bli utviklet og utvidet med dette for øyet. Dette betyr imidlertid ikke at vi ikke vil utnytte den mulighet Internett gir oss til å formidle informasjon til medlemmene på en rask og effektiv måte. Det er viktig at vi har en policy for bruk av data og Internett. Vårt informasjonssamfunn åpner for nye muligheter, men fører også med seg en rekke spørsmål av sikkerhetsmessig karakter. Av den grunn er våre Internettsider fysisk adskilt fra våre øvrige

datasystemer. Det er dermed fysisk umulig å «hacke» seg inn og stjele informasjon fra Ordenens administrative systemer. Hvis du vil vite mer om sikkerhet på Interneu kan du lese en artikkel på http://www.frimurer.no/nyheter.htm. Dette kan være nyttig lesing for brødre som vil kommunisere på Internett. Når dette er sagt må det også sies at vi er mer opptatt av mulighetene enn begrensningene ved bruken av Internett som informasjons- og kommunikasjonsverktøy. Det begynner å bli en stund siden vi frimurere ikke torde å fortelle hva vi hadde spist til middag etter et besøk i logen. Informasjonsvirksomheten, slik den utøves i dag, viser at vi har et åpent forhold til omverdenen. Den som er interessert har ingen problemer med å skaffe seg informasjon om frimureriets formål og virksomhet, noe vi fortsatt vil bestrebe oss på. m'Jii Christian Bugge Hjorth, redaktørfor Ordenens Internettsider og medlem av Informasjonsdirektoriet

Livkjole. Mørk dress, enkeleller dobbeltspent. Vi har utvalget - og tilbehøret. Kom innom og prøv.

1;UNNAR

YE

Bogstadveien 52 - 03660s10 - Tlf. 22 69 34 90

og ..... Gulldouhlé LOMMEUR med frimureriske svmbole

YSA Br. Tore

Johnsen

FRIMURERB1ADET

Nr.1/2000

7


Gjester og gratulanter fra en rekke av våre egne loger var ti/stede da St. Andreaslogen Akershus feiret sine første 75 år.

Akershus Ordførende mester, Andreas Sandmel, kunne konstatere at Akershus er en levende loge også i dag. 11991 ble Østfold St. Andreas Broderforening oppløst etter 56 års virke og gikk over til å bli Akershus Dep. loge, Region Øst. Neste år blir trolig Kronen stiftet. Vår St. Andreas Frimurergruppe på Nesodden har nå eksistert i 19 år.

Med gjester fra Finland, Sveits, Tyskland, Sverige, Frankrike, Nederland og Tsjekkia feiret St. Andrealogen Akershus sitt 75 års jubileum like før jul i fjor.

ME

Aftenens recipiend var Harald Joban Kogstad, som stilte med sin fadder og far Kjell Kogstad, og med sin broder og bror Jarle Kogstad. Jarle var opptatt i Andrea.s logen uken før.

O.S.M. Syver Hagen kunne i sin tale konstatere at Akershus i alle år har løst sine oppgaver på en måte som påkaller Ordenens store takknemmelighet. - Den beste måte å takke dagens og tidligere generasjoners Ordførende mestere og embedsmenn for deres innsats, er aktivt å bringe forståelse for dette logeskiftes betydning for vår frimureriske utvikling, sa Syver Hagen. - St. Andreaslogen Akershus er et ekte skudd på Oscar-stammen og logens opprinnelse skriver seg fra at 180 brødre ble beordret over i den nye loge og ganske enkelt innkalt til det første møtet. Avtalen var at Oscar og Akershus senere —il skulle dele recipiendene fra de underliggende loger. Situasjonen i dag minner på mange måter om hva som var tilfellet med Oscar den gang. Mange møter, mange recipiender, så mange at man ser konturene av en Østfoldloge som skal avlaste Akershus og Oscar med recipiender fra St. Johanneslogene i Follo/Østfold. - Frem til i dag er 7797 brødre befordret til Akershus og med stor dyktighet ført frem til kapitlets dør, opplyste Syver Hagen. St. Andreaslogen

Andre forhold som karakteriserer vår loge er det arbeidet som nedlegges av våre embedsmenn, blar annet gjennom instruksjonsmøten, og det nye av året: Andreas-seminar. På siste instruksjonsmøte møtte 78 brødre og på seminaret hadde vi 93 påmeldte. I samme åndedrag er det naturlig å nevne studiegruppene som også samler et stort antall brødre, sa Sandmel. Av de mer kuriøse innslag var St. Andreaslogen Akershus markering av Stormesterens tilstedeværelse på jubileet. Tidligere på dagen ble det levert 42 roser hjemme hos Stormesterens kone, Marit. - Det er 42 år siden du satt her i Akershus og undret deg over hva du har opplevet i aften, sa Andreas Sandmel.

Idigitale kirkeorglet JOHANNUS er i dag markedets mest avanserte digitale kirkeorgier. Det er med stolthet vi kan presentere et digitalt orgel som faktisk lyder eksakt likt et autentisk pipeorgel.

Postboks 629 Sentrum, 3701 Skien Tlf. 88003585

Ring for nærmere informasjon, spesialbrosjyrer og demonstrasjons-C,..

Så fulgte gratulasjoner og gaver fra fjern og nær. Grans Provicial Master of the Paris Area, Jean-Claude Tardivat overbragte hilsener fra de utenlandske loger, mens Ordførende mester i Oscar til en flammende stjerne Ame Skuseth hilste logen på vegne av Johannesog Andreaslogene. Christian Bugge Hjortb

VAR TRANSPORTKVALITET — ER DIN TRYGGHET \ ______

• Daglig transport av fulle aluminiumslaster til Raufoss, Jönk öping og Vetlandadistriktet. • Returlaster til store deler av Norge. • Ukentlige transporter til Finland og Danmark. • Sporadisk lasting til kontinentet.

k ILL UG VAKKFR

http://www.godstraf!kk.no

-

GODSTRAFIKK OG BILSPEDISJON AS

_____ C

E-post: post@godstrafikk.no

Nr. 1/2000

i Telefon: 7169 99 70 I Telefax: 7169 99 71 6600 Sunndalsøra

FRMUREPIBLADEf


Ordenens fane -under deg på fredens bane vil vi stevne frem; under deg, vår bedersfane -

Slik har mange av oss sunget i barneår, i ungdomsår og i voksen alder mens vårt lands flagg er «rullet ut» under en speidersammenkomst. I logesammenheng har vi ingen slik seremoni, selv om vi jo har vårt flagg - den hvite duk med det røde tempelkors. Dette skal også være et samlingsmerke, slik vårt lands flagg er det. Men vi har også et annet samlingsmerke i vår orden vår fane. Alltid når Stormesteren besøker en loge bæres denne fane foran ham, som et tegn på at nå er Ordenen der. Går vi tilbake i historien til den tid krig var et »håndverk» og det het seg at man kjempet en ridderlig, ærlig og nobel strid (i den grad man kan bruke slike betegnelser om det å slå ihjel et medmenneske), var det å erobre motstanderens fane ensbetydende med en seier. Det var derfor av største betydning å beskytte fanen mot fiendens ofte listige angrep, slå ring om det symbol som var så viktig å kjempe for så lenge det var én tilbake. Og om man hadde kjempet godt, selv om kampen skulle endre med at alle merkets forsvarere ble nedhugget, kunne merket bli stående i historien for eftertiden - merket

det stend om mannen han stupa. I mange kirker og i forsamlingssaler vil man fortsatt i dag kunne se faner opphengt, faner for egne avdelinger og faner erobret fra fiendene. Dels som et symbol på takknemlighet for at fanen kunne føres tilbake med seier efter striden, dels som en stor

SWN FRiMt]PEPBIADEf

gave - se vi gir dette vi har gitt våre liv for å føre hjem.

Vår ordens fane er også et slikt samlingsmerke, et merke vi skal fylke oss under i den strid vi ved å gå inn i Ordenen har lovet å føre for alt som er sant, skjønt og godt. Og vi vet at der fanen er, der er også den som vi har valgt til å lede an i denne striden. Den fane som i dag er stilt ut i museet er svært slitt. Den har fått

et spørsmål: Når stammer fanen fra? Vi kan med en gang slå fast at eldre enn opprettelsen av vår norske orden i 1891 kan den ikke være, i og med det er Ordenens fane. Påskriften Den Norske Frimurerorden skulle tilsi at den ikke er eldre enn fra midt på 1930-tallet da denne betegnelse ble innført til erstatning for Den Xde Frimurer Provins, som man fant lett kunne mistolkes i retning av at frimureriet i vårt land skulle stå i et underordnet forhold til en frimurerorden et annet sted. Men ved en nærmere granskning i forbindelse med visse nødvendige utbedringer ble det oppdaget en rekke små hull i det området hvor Ordenens navn er brodert. Og en nærmere undersøkelse viste at de dannet et mønster: Xde Frim. Provins! Altså - sannsynligheten for at dette er den fane som ble brukt fra den dag da Ordenen i Norge ble et selvstendig, suverent og nasjonalt frimurersamfunn er tilstede i fullt monn. Vi har lovet å følge fanen under det evige krigstog vår orden vil føre mot urett og ondskap. Om vi igjen tenker tilbake på den tid vi gikk med «buksekanten over knærne», kan vi kanskje huske siste strofen i sangen vi sang ved innrulling av flagget den passer også for dagens frimurerbrødre:

lapper for å se nogenlunde presentabel ut, men fortsatt er det rifter og hull. Dette er ikke skader fra krigerske handlinger idet vår orden kjemper kun åndelig og symbolsk, men vi kan gjerne se disse sår som et billede på den kamp de brødre som «stred under fanen» den gang den var i bruk, utkjempet. Fanen ble så slitt og så skjør i materialet at den måtte byttes ut med en ny som var vår orden verdig - en identisk fane både hva symbolinnhold og funksjon angår og den gamle havnet på museum. Og da reiste det seg med en gang

«Signe du oss i vårt yrke, viljen bli som stål, der kan gi oss kraft og styrke til å nå vårt mål.» Måtte vi alltid være beredt til å følge fanen!

Ordenens Overantikvar Arne Hilmar Andresen

STABELL OG WELHAVEN - NÆSS NS

Nr. 1/2000

ARKITEKTER MNAL MNIL

VALLEGT. 7, 0454 OSLO TELEFON: 22 69 46 26

TELEFAX: 22 56 57 40


Derfor er døpeiren)o Alle helgener feires på sin dødsdag. Med to unntak. Det er jomfru Maria og døperen Johannes. De fetres begge, på både sin fødsels- og sin dødsdag. Døperens dødsdag er 29. august. På gamle primstaver het dagen «Johannes halshogg». Hans fødselsdag er 24. juni - St. Hans dag. Han ble født for 2000 år siden. Johannes er en historisk person. Det betyr at han virkelig har levd. Den jødiske historieskriveren Josefus (se egen omtale) som forfattet sitt historieverk omtrent samtidig som evangeliene ble nedskrevet omtaler Johannes. Josefus skriver at Johannes var en god - mann som formante FIa jus Josefus jødene tilå fødiL år 37/38 - død leve et rett liv, praktisere år 00 e.Kr. rettferdighet Josefus var prest, soldat og mot sine medhistoril:er. Han var født i en mennesker og aristok ratisk prestefamilie i vise ærefrykt Jerusal em noen år etter Jesu død. for Gud. Ved å Han vc kste opp under romersk leve slik ble de okkup€ sjon av sitt hjemland. Som åndelig renset, ung stiiderte han de tre og de kunne fremtri?dende sekter i Galilea: så la seg døpe fariséeme, sedukéerne og esséerrne. Han valgte å bli fariséer. i vann for også Iår 67 deltok han i forsvaret av å bli kroppslig fortet ilotapata under jødenes renset. revolt i not romerne i 66-70. Han Herodes måtte overgi seg, men innsmigret Antipas, som seg hos romernes hærfører, den var landsfyrste senere keiser Vespasian. Hans liv Galilea ble sp irt. Han reiste til Roma, ble Perm fra år 4 romers;k statsborger og klarte i å 39 også å innynde seg hos eir., var Vespas;ians etterfølger Titus (han imidlertid som ø lela Jerusalem og plyndret engstelig for at temple ti år 70). den store Av sint landsmenn ble han nok innflytelsen oppfattet som forræder. I Roma som døperen skrev I' an bl.a. to store verker, hadde over Noen ir etter at jødenes krig mot sine mange Roma' ar slutt (og tapt!) utga han tilhengere, i år 78 i en alder av omkring 40 år skulle føre til et 7-bi nds verk: De bello Judaico opptøyer. Han den jøifiske krig. I år 93 eller 94, bestemte seg mens an var omkring 56 år, utga for å slå til han sitt storverk på 20 bøker: Antiqu itates Judaicae om jødenes først. Han lot histork fra skapelsen og fram til Johannes utbrud det av jødenes revolt. Det arrestere og var et IForsøk på å framstille førte ham i jødedo mmen i et gunstig lys for lenker til den he lienistiske verden. Disse to festningen bøkeni? er oversatt bl.a. til engelsk Makenn hvor anger. Han skrev også et flere g han lot par an dre bøker. Flavius Josefus Johannes bli har egen hjemmeside på fengslet og InternE avlivet. om niswrier blir nan i uag, Denne likhet med de fleste av oldtidens skribenter, vurdert som fremstillingen overfladisk, har feil kronologi, er annerledes skriver overdrevent og har stor enn den vi er oppfinnsomhet. Men Josefus er vant til fra Det den eneste kilden om jødenes historie i det første århundre. Hans bøker gir en viktig bakgrunn for å forstå Det nye testamente i samtidens historiske perspektiv.

Det er nå 51 St. iohannnesloger i Norge. De er oppkalt etter døperen Johannes. Men det er ikke derfor han er så sentral for oss. Han er viktig for oss for det han sto for - og fortsatt står for. Det er det denne artikkelen handler om. nye testamente. Johannes hadde bebreidet Herodes for at han hadde giftet seg med sin bror Filips hustru Herodias, noe som var i strid med loven. Da Herodes feiret fødselsdag, danset datteren til Herodias for gjestene. (Datteren het forresten Salome, det står ikke i Bibelen , men hos Josefus.) Herodes likte dansen så godt, at han med ed lovet å gi henne hva hun ba om. Moren overtalte datteren til å be om Johannes' hode på et fat. Og det fikk hun. (Matt 14,6 -12, Mark 6,21 -29, Luk 9,7 -9.) Det er ikke nødvendigvis noe selvmotsigende mellom hvordan evangeliene og Josefus fremstiller årsaken til henrettelsen av Johannes. De kristne velger å legge vekt på de moralske anklager han retter mot landets leder, mens Josefus understreker den politiske frykt som Johannes skapte hos Herodes. Men historien slutter ikke her. Josefus forteller at ekteskapet mellom Herodes og Herodias førte til krig med naboen, araberkongen Aretas, fordi Herodes før hadde vært gift med hans datter. I kampen tapte Herodes hele sin armé, og Josefus sier at dette var Guds hevn for at Herodes lot Johannes drepe.

Profet, predikant, kommunist Johannes er den eneste profet i Det nye testamente. Han er en domsprofet, på linje med dem vi møter i Det gamle testamente. Johannes var en streng mann. Han ga fariséeme og sadukéerne det glatte lag: «Ormeyngel! Hvem bar lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom?» (Matt 3,7). Han var spesielt opptatt av urett i samfunnet og retter kritikk mot de rike. Da folket spurte ham om hva de da skulle gjøre, svarte han: «Den som bar to kjortler, skal dele med den som ingen bar. Og den som bar mat, skal gjøre likeså». Vi er fristet til å kalle ham en god kommunist! Av «yrke» var han profet og vekkelsespredikant. Han må ha vært en stor folketaler. Folk kom langveisfra for å høre ham tale i Judeas ødemark. Han levde som en asket. Maten hans var gresshopper og vill honning. Han var iført en kappe av kamelhår og et lærbelte om livet. Antakelig hadde han både langt hår og skjegg, så han må vel, etter vårt syn, ha virket som litt av en villmann. Det er viktig å merke seg at Johannes sto fram i ørkenen. Ørkenen er et sted for protest og fornyelse i jødisk tradisjon. Han omtaler seg selv som «en røst som roper i ødemarken» ved å gjengi et sitat fra profeten Jesaja (Jes 40,3): « - en som roper i ørkenen:

Rydd veifor Herren, gjør hans stier rette!» (Man 3,3). Dette samme sitatet finnes også i opptegnelsene til Kumran-samfunnet eller esséerne ved Dødehavet. Det kan godt tenkes at Johannes hadde kontakt med dette samfunnet, som ønsket å rense det jødiske folk. Johannes hørte i det minste hjemme i et miljø hvor det å protestere mot urett og etablere seg i ødemarken var en legitim handling.

Disippel Hvordan var så forholdet mellom Johannes og Jesus? Det er helt klart at de kjente hverandre. De var jo i slekt. Moren til Johannes, Elisabet, var kusine til jomfru Maria. Johannes og Jesus var altså tremenninger. Det er derfor meget sannsynlig at de har lekt sammen som barn. Begges fødsel var varslet av den samme erkeengelen Gabriel. Den som først ble varslet, var den gamle presten Sakalja, faren til Johannes. Både han og konen Elisabet var oppe i årene. Johannes ble født et halvt år før Jesus. Både Johannes og Jesus hadde sine egne disippeffiokker. Jesus har en tid antakelig også vært disippel hos Johannes. Men det er først etter at Johannes er satt ut av spill, ved at han blir fengslet og halshugget, at Jesus så å si «starter for seg selv» (Mark 1, 14). Det kan ha vært et spenningsforhold mellom de to markante skikkelsene. Det kan også mellom Johannes- og Jesusdisiplene ha utviklet seg til et konkurranseforhold. Døperen var en kjent profetskikkelse. Han var kanskje mer kjent enn Jesus. Folk visste at Jesus hadde vært Johannes' disippel. Det ble derfor nødvendig for de Jesustroende å fremheve nærheten mellom de to og å få fram at Jesus var den største. De må ha hatt gjensidig beundring for hverandre disse to, Johannes og Jesus. Johannes sier om Jesus:

Nr. 1/2000

FRiMURERB1ADEf


iannes viktig for oss

«Etter meg kommer en som er sterkere enn jeg -jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoremmen hans. Jeg bar døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den Hellige Ånd» ( kl,7-8). vel blir Jesus døpt av Johannes i elven Jordan. En dag kommer Jesus til Johannes ved Jordan og ber om å bli døpt. Johannes vegrer seg og vil at Jesus først skal døpe ham. Men han gir seg og døper Jesus. Da åpner himmelen seg. Guds And viser seg som en due og en mektig røst lyder: «Dette er min Sønn, den elskede, i barn bar jeg velbebag» (Matt 3,13 -17, Mark 1,1-11, Luk 3,21 -22, Joh 1,32 -34). Jesus skryter også av Johannes:

til de to er at der Johannes forkynte Guds dom, går Jesus videre og forkynner Guds rike som en positiv nyordning. Når Johannes snakker om moral, snakker Jesus om nåde. Johannes var forløperen, men samtidig avslutningen. Den nye tid - Messiastiden er kommet. Mens Johannes satt i fengsel, sendte han bud med sine disipler og spurte Jesus direkte:

«Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Spørsmålet bærer i seg et

element av tvil og skuffet forventning. Samtiden ventet en ny leder for Israel. Det gamle testamente forteller intet om at Messias skulle helbrede syke. Jesus går direkte inn i rollen som Gud bl.a. ved å tilgi synd. Dette sprenger Messias-bildet hos Johannes. Han blir usikker, han forvirres. Regnestykket går ikke opp. Kan denne Jesus «Større profet enn Jobannes er ingen blant dem som erfødt av kvinner. Men virkelig være...? Kan denne underlige den minste i Guds rike er større enn kombinasjon av styrke og «svakhet» være den han» (Luk 7,28). nye himmelens konge? Hvor er det nye riket? Den avgjørende forskjell i forkynnelsen Derfor var det naturlig at Johannes reiste soørsmålet. kilder: Jesus ga et '»Hva skal vi med Johannes Josephus» fra Flavius Josephus bekreftende svar døperen?» Intervju med Halvor Home Page på Internett. tilbake ved å vise Moxnæs, ved Per Eriksen i Vårt 'Ronald Brownrigg: «Hvem er hvem til det som blir Land 18.12.98. i Det nye testamente» Kolibri forlag 'Flavius Josephus: «Jewish 1995. sagt om ham, og Antiquities» Book 18, pages 116 •Encyclopedia Britannica. det som han hadde 119. English Translation by Louis H. Feldman. Harvard University Press. 'G. J. Goldberg: «John the Baptist in the New Testament and

FRIMURERBLADE[

'Knut J. Tallhaug: «Det står ingen julenisse ved inngangen til julen der står døperen Johannes». Artikkel i Fraternitas nr. 4/1996.

N,.1/2000

gjort: «Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve børet døde

står opp og evangelietforkynnes for fattige» (Matt 11,2 -5).

Han skal vokse, jeg skal avta Tilbake til spørsmålet i overskriften til denne artikkelen: Hvorfor er døperen så viktig for oss? Han er viktig fordi han var forløperen til den nye mester. Han var røsten som ropte i ødemarken: Rydd vei for Herren. Eller som det så treffende sies i tre vers i Johannesprologen:

« En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Jobannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved barn. Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset.» (Joh 1,6-8) Historien om døperen Johannes er dramaet om en mann som er fullt klar over sitt oppdrag: å være forløperen til Kristus. Han er også klar over sin egen storhet. Likevel er han villig til å tre til side og vise til en som er større enn ham selv:

«Han skal vokse, jeg skal avta.» (Joh 3,30) Måtte også vi kunne si med døperen om vår egen oppfatning av oss selv: «Han

skal vokse, jeg skal avta.».

øie

Av Knutj Tallbaug

11


1gT;1ft;

500 ventet til Trondheim i slutten av juli Trondheim kommer til å stå i frimure. riets tegn i sommer!

I tilknytning til Olsokfeiringen og Olavfestdagene inviterer Trondhjems Provincialloge og de tre andre logene i byen, St. Andreaslogen «St. Eystein» samt St. Johanneslogene «St. Olaf t.d.g. Tempel» og «Nordlyset» til pilgrimstreff for brødrene og iwnilh;/t'ms Proz iiaalloge deres ledsagere. Invitasjonen går til samtlige nordiske land og det er blant annet reservert 500 plasser for det frimureriske pilgrimsltlget. Programmet, som varer i tre dager, inneholder blant annet «Spelet om Heilag Olav» på Stiklestad og et kIks taffel etter at det sam__ tidig er avviklet logemøter i .1. /i1.is.-Iote,, alle tre skifter. Det tekniske arrangement Nordlyset er overlatt til reisebyråret Tvete Arrangement, Prinsens gt. 51, 7011 Trondheim. Telefon 73 80777720, _______ fax +4773807707, E-post: arrangement@tvete.com. Påmeldingen må være sendt Tvete Arrangement innen 1. mai. Påmeldingsskjema med St. Andreaspriser for de enkelte arrlogen St. Lystein angement er sendt samtlige loer. Har du spørsmål, kan du også rette henvendelse til Trondhjems Provincialloge som har fax 73509370. Av prisene kan nevnes at dobbeltrom på sentralt hotell koster fra kr. 670,- til kr. 740,-. Stiklestadturen, som inkluderer buss, inngangsbillett og nattmat St. Jobs.-logen med drikke, koster kr. 380,St.Olaf td.g. Tempel

I

I Program for Pilgrimslogen I Fredag 28. juli: I 12.00: Pilgrimene ankommer Trondheim I 16.00: Bussavgang fra Frimurerlogen til Stiklestad I 19.00-21.00: Spelet om Heilag Olav

I

12

21.15: Retur Trondheim 22.45-24.00: Nattmat i Frimurerlogen. Avslutning med Snorres beretning om Kongens begravelse

Lørdag 29. juli: 10.00 - 13.00: Olavfestdagene i Erkebispegården 11.00 - 12.00: Mottakelse i Herresalen ved ordfører i Trondheim som vertskap i 17.30 - 23.30: Logemøter med felles taffel i I, IVN og Vil grad i 19.00 - 21.00: Ledsagerkonsert i «Olav-oratoriet» I i Nidarosdomen i 21.15 - 23.30: Ledsagermiddag på Britannia Hotell I

I

Nr. 1/2000

FR1MURERBI.ADEf


Storstue med historisk sus

loge

Her er logebygningen i Trondheim. Den vil være en sentral møteplass for brødrene med sine ledsagere under pilgrimslogen til sommeren. Om to år kan den vakre bygningen feire sitt 100årsjubileum. 11897 lyktes det den relativt nystiftede St. Johannesloge «Nordlyset» å erverve en tomt tilhørende Norges Bank for 42 000 kroner. Betingelsene var at bygget skulle ha en monumental karakter og at den skulle inneholde en festsal for byen. 14. juli 1902 kunne så huset innvies i nærvær av V.S.V. Kong Oscar II, samtidig som St. Andreaslogen «St. Eystein» ble innviet. Stedsvalget har i ettertid vist seg å være meget vellykket. Huset er omgitt av flere gamle og meget vakre bygninger, foruten at det ligger noe i utkanten av den mest stressede sentrumstrafikken. Her fikk Trondheim sin første bydannelse for over 1000 år siden og her var det Kong Olavs lik ble brakt i land etter slaget på Stiklestad.

)

MW'

Søndag 30. juli: 11.00 -12.30: Høymesse Nidarosdomen (bildet) m/nattverd. Preken ved O.H.P. 13.00 - 15.00: Kirkekaffe i Frimurerlogen 15.00: Avslutning

FRM1JRERB1.ADEf

Nr. 1/2000

I

Til minne

Tvers over gaten for logebygningen ligger byens gamle rådhus, nå en del av byens moderne bibliotek. Her kan besøkende se restene av den Olavskirke som for 900 år siden ble reist til minne om helgenkongen. Ved utgravningene ble det ikke gjort mindre enn 200 000 funn. I kjelleren til denne bygningen satt samvittighetsfangen Hans Nielsen Hauge fengslet jule- og nyttårshelgen 1799 - mens det 18. århundre gikk over til det 19. århundre. Der var også her han skrev salmen «Jeg er hos Gud i nåde». I kjelleren i Sparebank 1. MidtNorge er rester av Gregoriuskirken avdekket og tilgjengelig for publikum. Bankens gamle

bygning som vender mot logen ble oppført 1880-82, og den ble tildelt Hauens legat plakett for god arkitektur. Logens prektigste nabo er likevel den stilrene Vår Frue Kirke. På kirkeveggen utenfor koret har middelalderens byggmester meislet inn denne innskrift: «Den hellige Maria eier meg. Bjørn Sigvardsson skapte meg.»

Sognekirke Kirken er i dag sognekirke, men benyttes også av Kirkens bymisjon, som logen har et visst samarbeid med. Kirkens gedigne barokke altertavle ble i midten av 1700-tallet laget for Nidarosdomen, men i 1837 ble den skjenket Vår Frue Kirke. Vi må kunne slå fast at kravet om et monumentalbygg fullt ut er innfridd hva Frimurerlogen angår. Fasaden er en vakker avslutning mot Søndre gate og huset går fint inn i den bygningsmessige helhet. Den store gavlfasaden med sterkt markerte bueåpninger var det arkitekt Lars Solberg som hadde ansvaret for. Under enhver omstendighet fikk Frimurerlogen en lys og festlig fasade i en elegant klassisisme. Den lyse fasadeteglsteinen er hentet langveis fra, fra Schlesien. Kjent er Kongens uttalelse ved åpningen av huset: «Dersom Herren ikke bygger huset, da arbeide de forgjæves, som bygge derpå.» Allerede ved åpningen uttalte Kong Oscar håpet om at det ikke måtte gå så lenge før man i dette hus kunne åpne et provincialkapitel. Arbeidet med dette kom da også umiddelbart i gang og tillatelsen til å opprette en Stewardsloge av 2. Orden ble gitt allerede i 1905. En må således si at huset ganske raskt ble til stor glede for brødrene. Også byens borgere har hatt stor glede av den vakre festsalen som i mange år var byens storstue nr. 1 og fremdeles er i • ER bruk, selv etter at den moderne og SPESIAL funksjonalistiske Olavshallen overtok de store arrangementene. På scenen i festsalen har en rekke av verdens mest kjente Av Sverre musikere stått. Henning

13


!4 4-1.TIi

Frimurerdata på data Alle logene i Trondheim er nå

uiçI• e

databasen er kommet så langt

samlet i en felles database. Brødrene Roger Aase og Per-

at Trondhjems Provincialloge kan tilby systemet til provin-

Solve Tretli har vært ansvarlig for arbeidet som Provinciallogens ledelse er meget stolt av. Det som den vanlige broder kanskje vil merke best er at bibliotekets flere tusen bøker nå er på data, registrert med emneordregister med søkemuligheter. Arbeidet med

cens øvrige loger for et timelig beløp. Systemet inneholder alle rapporter som Den Norske Frimurerorden krever.

• •

. -

Tidligere overbibliotekar. John Gust blir assistert av Roger Aase mens de sørger for at bøkene blir registrert i den nye databasen.

En stor oppleveJ

L i.

-

• •, at rikti$

logeåret ss i skal være: : a

Stiklestad er et begrep i Norges historie og et symbol vi knytter til kristningen av landet. Stiklestad og Hellig Olavs fall i slaget på Stiklestad 29. juli år 1030 fikk stor betydning både religiøst og historisk, og den rike olavstradisjonen slo dype røtter i vårt folk.

Som kirkested har Stiklestad eksistert siden tiden rett etter kongens død og saligkånng året etter. Den første kirken ble reist der dagens kirke ligger - altså på selve slagstedet. Den var en liten trekirke og ble i tiden 1150-1180 erstattet av den steinkirken som vi dag betrakter som en av Norges nasjonaIheffigdommer. Den steinen Olav lente seg mot da han døde ble grunnsteinen i kirkens alter. Stiklestad ble tidlig et viktig pilgrimsmål for langveisfarende som søkte fornyelse i sitt kristenliv. I tidligere tider var det en annen kirke som var hovedkirke og fylkeskirke i Verdal. Den lå på kongssetet Haug, omlag halvveis mellom Verdalsøra og Stiklestad. Det var St. Andreaskirken på Haug. Den gikk tapt i et jordras på 1300-tallet, men er blitt bevart som kirkested opptil vår tid. 11999 ble det reist et alter på det gamle kirkestedet. Det er prydet med et St. Andreaskors i fronten.

En stolthet I dag er Stiklestad kirke Verdal prestegjelds hovedkirke og en av kommunens stoltheter med ansvar for å føre fedrearven videre. Hver sommer valfarter tusenvis av mennesker til Verdal og til Stiklestad ved olsoktider for å overvære Spelet om Heilag Olav, slik Olav Gulivåg ville dramatisere Snorre Sturlasons beskrivelse av brytningen og kampen mellom gammel og ny tro i Olav den Helliges saga. I de over 30 årene som spelet er fremført har tusener kommet for å la seg berøre av dets innhold - ikke så mye

14

den politiske problemstillingen som Olavs religiøse og etiske anliggende med innføringen av kristentroen i landet. Nå er det vel ikke riktig å si at Norge ble kristrart ved slaget på Stiklestad.

11

Fotfeste Kristentroen hadde vært i landet i flere tiår før år 1030. Riktigere er det å si at ved Olavs fall fikk kristentroen et sterkere fotfeste hos oss. Det er dragkampen mellom gammel og ny tro og de politiske spenningene vi møter på gården på Stil. Spelet får frem de sterke spenningene og de vanskelige vurderingene som husfolket og besøkende står overfor. Skal de gå med kong Olav eller skal de gå med bondehærens mann Kalv Arneson? Og hvilke konsekvenser kan det få? Ryktene går om at kongen er i området og

vil komme tidende med sin hær fra Sveariket og til Stil på sin ferd mot Stiklestad. Hva vil kongen si om han skulle oppdage at noe av den gamle hedendommen ennå var på gården? Spelet inneholder mange momenter til etiske refleksjoner over dagsaktuelle problemstillinger. Vi blir vitner til at kongen

Nr. 1/2000

FE*iMURERBLADET


SPESIAL

Åpen dag-suksess Publikumstilstrømningen var stor da Trondi hjems Provincialloge arrangerte «Åpen dag». ()rdførende Mester i •Nordlyset», Per Terje Nordmark ønsket velkommen før hans kollega i «St. Eystein», PerSolve Tretli holdt kåseri om frimureriets historie i Norge. Lars Erik Amdam orienterte om logebygningens historikk før publikum ble vist rundt i lokalene. Antikvar Harald Qvam (over) viste frem logemerker til de besøkende.

.I

Prester på besøk: - Kan det tenkes at frllnurerordenen når mennesker som kirken ikke når, var blant spørsmålene en gruppe prester fra Nidaros Domprostilag reiste da de møtte Provincialmester Frank Hauan nylig. Hauan mente antakelsen nok var riktig. Men logetilhørigheten åpner for mange veier til kirken. I Trondheim er det mange frimurere som blant annet er engasjert i menighetsrådene.

Storstilt, spennende, meningsfylt og vakkert. Spelet om Heilag Olav på Stiklestad er en stor opplevelse - hver gang. «Utburden», som folket på gården Stil hadde gjort seg skyld i, plaget dem - og sterkest plaget er den stakkars «symptombæreren» Gudrun, en av døtrene på gården. Møtet mellom den forstyrrede og skremte Gudrun og kong Olav er etter min mening Spelets absolutte høydepunkt. Man overværer ikke Spelet om Heilag Olav i Nordens største utendørs amfi uberørt. Hvert år ser om lag 15 - 20.000 mennesker skuespillet. Og hvorfor kommer så mange av dem tilbake? Kanskje skyldes det Paul Okkenhaugs gripende musikk, som er en opplevelse i seg selv. Den engasjerer og drar tilskuerne inn i handlingen på en nærmest magisk måte. Eller er det fordi Spelet viser oss mer enn vi klarer å gripe og fordøye ved første forestilling? Avdekker dramaet ting vi ellers ikke ser? Vi kan kjenne oss igjen i de forskjellige personskildringene. Kanskje får vi del i opplevelsene til den trauste kårkallen på gården, den blinde Gamal-Jostein. Han er representanten for den gamle tro. På slutten av stykket får han synet igjen i et helt spesielt møte med kongen. Ikke bare det optiske synet. Han får et nytt syn hvor Olav, som en representant for Kristus, åpner menneskers forstand.

300 aktører a

ankommer gården Stil, de spenningene som allerede er der intensiveres. Luften dirrer. Temaer som i bunn og grunn handler om respekt for livet setter kongen fokus på. Talende er scenen der kongen refser hæren for å ha tråkket ned åkeren. «Har eg ikkje sagt at de skal fant varsamt fram med Guds

FRIMURERBI.ADEr

Nr. 1/2000

gåver?» Er ikke det også en refs til vår tid? Tråkker ikke dagens mennesker også på sitt livsgrunnlag? Likeså møter vi etiske problemstillinger i forhold til hvilke mennesker som har livets rett. Her bragte kristenretten noe nytt inn i det norrøne samfunnet. Fra nå av blir det streng straff for de som bar vanskapte barn ut i skogen for å dø.

j Spelet om Heilag Olav er et stort arrangement. Om lag 300 aktører, hovedsakelig atnatørskuespillere og teknisk stab med bakgrunn i -. amatørteaterlagene i Verdal, samt en håndfull profesjonelle skuespillere må til for å gjennomføre noe slikt. Men så er det ikke for ingenting at dette spelet omtales som «Spelenes mor». Det skulle borge for en stor opplevelse når 500 frimurere og deres ledsagere besøker Stiklestad 29. juli i år.

Ståle Arne Vansvik, tidligere prest i Verdal

15


Trøndela2-SPESIAL

Gruppen over scenen er en byllest til musikken.

Dramadiktning og billedkunst har fått sin hyllest til venstrefor scenen.

16

Dansegruppen på høyre s1

Nr. 1/2000

FRMURERB1ADEE


Trøndelag- SPESIAL

:e takmalert?

Da Frimurerlogen i Trondheim sto ferdig 11902, hadde også byens borgere fått sin storstue: en vakker konsert- og festsal med en meget god akustikk. Det som fremdeles både bokstavelig og billedlig hever dette lokalet er Theodor Wilbergs takmaleri med sin rike gresk/antik inspirerte billedsymbolikk.

tsalt side av ellipsen ser vi en gruppe med tydelig symbolsk innbold.

FRMURERB1I\DE['

Nr. 1/2000

Bildet var ferdig i 1903. Den eneste omtale fra den tid er en artikkel av Ingrid Pedersen i «Nidaros» så sent som i 1949. Det er merkelig hvis et så interessant og dyktig utført kunstverk har vært nærmest neglisjert i snart 100 år. Theodor Wilberg ble født i Christiania i 1859 og utdannet seg til dekorasjonsmaler. Han fikk en grundig utdannelse ved akademiene i München, Berlin og Paris og var ellers meget bereist. I Romania dekorerte han det kongelige slott i Bucuresti og han arbeidet også noen år som dekorasjonsmaler i USA. Takmaleriet i festsalen er innpasset i en ellipse, omgitt av gedigen stukkatur, utført av italienske spesialister. Takmaleriet består av fire motivkretser, en innenfor hver tverrende av ellipsen, og en på hver langside. Motivene er hentet fra antikk mytologi. Vi ser skikkelser vesentlig kvinner - i antikke gevanter, og kjeruber med blomsterkranser. Bakgrunnen er dyp blå himmel. Det er blitt sagt at Wilberg opprinnelig ville ha fylt hele ellipsen med figurer, men at hans honorar satte en stopper for det. Dette er neppe riktig, Komposisjonen tyder på at maleriet er utført i den form kunstneren hadde ønsket. Teknisk - ikke minst hva lasurteknikk angår - ligger det på et meget høyt nivå. Wilberg bygger her på

en malertradisjon som ble utformet i siste halvdel av 1700-tallet av den franske maler Francois Bouchier, en av rokokkoens store mestre og som han under sitt Parisopphold har hatt rikelig anledning til å studere. Som Ludvig 15.s hoffmaler er Bouchier mest kjent for sine portretter av kongens berømte elskerinne Madame de Pompadour. Interessant er det imidlertid at Bouchier i det store format utførte vegg- og takmalener med antikke motiver, og her er det åpenbart at Wilberg har fått ideer og inspirasjon, dog uten å bli noen kopist. Wilberg har sikkert også studert Mathias Blumenthals takmaleri fra ca. 1760 i det såkalte Blumenthalværelse i Bergen, nå i Rasmus Meyers samlinger. Også her finner vi en allegori knyttet til antikke/klassiske personifikasjoner. Blumenthalværelset er blitt kalt en moralsk billedbok som skal vise hva som er skadelig og hva som er nyttig for den ansvarbevisste borger. Wilberg har under arbeidet med taket i Frimurerlogen med andre ord gått tilbake til en rik og spennende tradisjon i malerkunsten, men gitt den en fornyet utforming i harmoni med salens arkitektur. Han bryter med rokokkoen og arbeider i en nyklassisk stil. Når jeg skal gjøre et forsøk på en analyse av symbolikken i Wilbergs

Forts. neste side

17


Trøndelag-SPESIAL motiver, må jeg gjøre oppmerksom på at han ikke var frimurer. Jeg er heller ikke kjent med at han fikk noen instruksjoner fra arkitektene. Det ville også vært usannsynlig overfor en så berømt og kunnskapsrik kunstner. Det er imidlertid naturlig at vi en kunst med røtter så langt tilbake i tid vil finne frimureriske elementer. Bildet er med andre ord et møte med vår tradisjon i den alminnelige verden. Det motivet vi lettest legger merke til, er naturlig nok det vi finner i ellipsens tverrende foran scenen. En gruppe mennesker med musikkinstrumenter flokker seg om en bronsefigur sittende på en sokkel med en lyre. Det er glede og bevegelse i figurene. Ned fra luften kommer en engel for å bekranse statuen. Dette er en lovprisning til musikken og ikke noe annet. Jeg vil tro at Wilberg med denne statuen har villet gi oss et samlende symbol for tonekunsten, uten noen direkte tilknytning til antikk mytologi. Det er ikke riktig, slik som jeg har sett antydet, at statuen er den greske gudinne Harmonia. På tross av navnet har hun ingenting med tonekunst å gjøre. Alle fire motivkretser har for øvrig en sentralfigur som ivaretar en slags guddommelig funksjon. Fortolkningsmulighetene finner vi imidlertid i rikt monn på den motsatte ende av ellipsen. Sentralt ser vi en kvinneskikkelse foran en Slik ser det ut, det flotte takmaleriet i logens store festsal i Trondheim. søylegruppe. I venstre hånd holdAlle fotos: Melbuus er hun en loddsnor, i høyre en med andre ord et dynamisk element, sin hyldest i en gruppe mot vindussiden. murskje. Skikkelsen gis et sfærisk blant annet knyttet til tilblivelse. I videre En «troende» kvinne i midten holder inntrykk ved en grønn kappe som løftes forstand blir det et symbol på kosmos. frem en modell av en tempeffignende i et vinddrag. To søyler - en jonisk og en Det er neppe tilfeldig at denne skikkelbygning. Fra høyre kommer mot henne dorisk - er ferdiggjort. Den tredje er sen sitter i ytterkant av gruppen. I høyre en eldre mann som rekker frem et samunder arbeid. Dette er det eneste hånd løfter hun en tent lampe. Jeg tolker menrullet papir, tydeligvis et manuelement hvor frimurersymbolikken er dette som opplysning eller søken, men skript. Jeg innbiller meg at ansiktshelt åpenbar, riktignok i noe «svekket» det kan også være en metafor for visshet. trekkene er Aristofanes sitt. Han fører form ved at han «tilforordner» en kvinne Kanskje er det det søkende menneske frem en kvinne i jordfarget drakt og som som murer. Det er lite sannsynlig at som kunstneren her har villet vise oss? holder en grim maske i hånden. Det er symbolikken med de tre søyler, loddVed siden av søylegruppen og lent mot skuespillerinnen som blir ført frem i snoren og murskjeen har vært ukjent for den doriske søyle sitter en skikkelse som lyset. Fra venstre side svever nærmest Wilberg. Hva slags symbolikk kan han ha skriver i en bok og har en glove ved sine sfærisk og i lette farver mot den tronlagt i den ikke ferdige søyle? føtter. I bakgrunnen sitter en kvinne ende representant for den billedlige Helt til venstre sitter den guddom som med et kornnek og en sigd. Alle disse kunst. Dette er etter min mening teknisk vi best kjenner under navnet Merkur, fire kvinnene har ansiktet vendt mot og innholdsmessig den beste av de fire men som her er den greske forløper hverandre og er i samtale. Dette er en gruppene. Hermes. At det er Hennes som her mesterlig levende fremstillet gruppe. Frimurerlogens takmaleri er ikke så lett fremstilles, fremgår av at han holder Det virker som om kvinnen med boken tilgjengelig. Det ligger i sakens natur. heroldstaven med de to buktende slanger den sentrale person. Skal vi tro at hun Under et opphold i salen har man naturer (caduceus) i høyre hånd, og med er en representant for visdommen og lig nok oppmerksomheten festet et denne var han opprinnelig gudenes altså den som binder arbeidet sammen annet sted enn i taket. Men selv om man budbringer. Staven har også vært forstått og muliggjør arbeidet? skulle få salen til rådighet for seg selv, vil som et fredssymbol. Etter hvert er den På ellipsens langside over inngangen til et stadium av taket snart bli en stor blitt symbol for handel. Skipet ved siden salen har Wilberg skapt en hyllest til påkjenning for nakkemuskulaturen. av Hennes kan tyde på at kunstneren har dansen gjennom en gruppe som sin Dette gedigne kunstverk - etter min tenkt på handelsguden, men andre utforming er betagende rytmisk og vakk- mening et av landets fineste innen sin fortolkninger er selvsagt mulige. er. Igjen ser vi tydelig hvordan dekoragenre - fortjener imidlertid stor En kvinne ytterst til høyre holder hjul oppmerksomhet. sjonsmaleren har utnyttet sin tekniske og lampe. I motsetning til sirkelen er innsikt og gitt farvene luft. hjulet et element i bevegelse. Hjulet er Dramadiktning og billedkunst har fått bil Sverre Henning

4

18

Nr. 1/2000

FRiMURERBIÂDET


Ny Storbibliotekar han har vært for meg. Det må være tillatt å fortelle brødrene at vi satte så stor pris på hans innsats og væremåte at vi ved vårt kollegiemøte kunne glede ham med en PC av kvalitet som avskjedspresang. Stormesteren deltok i dette møte og hyldet ham på sin vanlige varme og gledesspredende måte. Selv om året allerede er langt kommet vil jeg si Godt År til samtlige logebibliotek rundt det ganske land med alle dets trofaste bibliotekarer, assistenter og

andre i Stamhuset og følgelig ha samtlige bibliotek i landet som arbeidsfelt. Heldigvis for Ordensbiblioteket innretter de lokale logebibliotekene seg utmerket, Årgang 1933, født i Narvik, delvis med innberetning til Stamhuset oppvokst i Holland, bosatt i Oslo en gang i året. Men mulighetene siden 1953, hotellutdannelse, er der for bistand og råd, så langt realskole og artium som privatist, vi evner. ex.phil. ved Universitetet, språkTil tjeneste i Ordensbiblioteket studier, jusstudier, og deretter har vi en utmerket stab på ca. 35 diverse forretningsforetak. Frimurbrødre med som nærmeste meder fra 1968. arbeidere Overbibliotekar Odd Embeder: Vikarierende Taler og Knoph og hans vikar Øyvind vikarierende ABB. i St. JohannesSyversen i spissen. logen «Roserne», Taler og ABB i Selv om vi går til St. Andreaslogen dekket bord, vil det Akershus, 26 år i nok være endel spørsbiblioteket og 10 år i mål å ta standpunkt til. Nevnden for frimurNoe av det første som erisk forskning og melder seg er hvorvidt opplysning. vi skal gå over til å bruke data i utlånet. Denne spalte er Det er klart at Ordensment å være Ordensbiblioteket med sine innpå bibliotekets, og skal 10000 utlån i året kunne ha være forum for det behov for det. Utover i som rører seg der. Selv landet har til dels små om det blir utfordrenbibliotek forlengst tatt dette de å følge i min forhjelpemiddel i bruk. gjenger StortingsbibFrimureriet vil i et nytt liotekar Olaf Torps årtusen ha store oppgaver fotspor, så vil jeg og store muligheter. Med fremover forsøke å ta den stadig akselererende opp emner som kan materialisering på alle være av interesse. fronter vil sannsynligvis Her vil jeg nytte anbehovet for ettertanke og ledningen til å befornyelse bli minst like nødrømme ham og takke vendig som før. Selv om for det store arbeide meget blir sagt gjennom de han har nedlagt for å esoteriske opplevelser som bringe biblioteket opp logen gir, så vil nok mange, til et profesjonelt nivå. etter å være vekket til Stamhuset har fått et ettertanke, sitte igjen med bibliotek med en spørsmål og lyst til å trenge uslitelig livsnerve, en dypere ned i kildene. Her er katalog som det er det biblioteket vil ha sin mulig å vokse med, oppgave. /\ Ordenens Storbibliotekar Egil H. Stenberg overjeg hadde nær sagt i Jeg er takknemlig for rakte sin forgjenger Olaf Cbr. Torp en PC som 0 det uendelige. Broder oppgaven som takk for mange års flott innsats. Foto.Tile HeLsine eng Olaf eier en sterk Storbibliotekar og vil evne til å få gjennomført det han arbeide for «å vise meg denne ikke minst flittige brukere. ønsker. Han har f. eks. fått i stand tillit verdig». Så håper jeg at min Tidligere hadde Stamhusets utvidelse av lokalitetene, vi har nye funksjon vil bli Ordenen og bibliotek benevnelsen Landslogfått en funksjonsriktig møblering ens bibliotek. Navneendringen til brødrene til glede og gavn. og ikke minst maskinreoler som Den Norske Frimurerordens bibhar flerdoblet hylleplassen. Med liotek tok vi som et vink om at sin store teoretiske bakgrunn har Ordensbiblioteket, som vi til dag+ Ordenens han gitt oss alle en arv vi kan leve lig kaller det, skulle betraktes som Storbibliotekar lenge med, og personlig skylder en service-instans på linje med Egil H. Stenberg jeg ham stor takk for det forbilde I dette mitt første innlegg som Storbibliotekar føler jeg for presentere meg.

i biblioteket

OTELL

LIFJELL

3800 Bø i Telemark. Tlf. 35 9533 00 "Hvor kvalitet er tradisjon"

FRiMURERBI.ADFT

Nr. 1/2000

KURS- OG KONFERANSEHOTELLET med atmosfære og sentral beliggenhet i Bø i Telemark - KUN 2 timer med bil eller tog fra Oslo og Vestfold. Ring oss for tilbud på kurs, weekend ogjulebordsweekend.

19


ege

9

tepper til alle formål

STOREYS 'ee/i rne/ero

egetepper norge a/s Hoff Gård, Hoffsveien 40, 0275 Oslo Telefon 22 51 63 00 Telefax 22 51 63 01 www.egecarpet.com

Uiicr Zt. ttni U1crhc LEOPARDENS JLJBILUMSBOK

Ordenens historiograf, br. Kaare J.E. Stephensen, har redigert denne bok som er et verdifullt historisk bidrag til forståelsen av frimureriet i Norge. Den bør finnes i alle frimurerbiblioteker, og er en selvsagt faddergave. Her har man fordypet seg i en del av de historiske fakta i forbindelse med starten på frimureriet i Norge, og den kaster samtidig nytt lys over det man kan kalle den «frimureriske kultur». Fordi man har lagt så stor vekt på de kulturelle forhold, blir boken i høyeste grad også leseverdig for ikke-frimurere. Rikt illustrert i s/h og 4 farger, kun kr. 400,-.

AKERSGT. 30 • METRO SENTER • SANDVIKA STORSENTER • DRAMMEN • HØNEFOSS

I!

HAMAR • GJØVIK • LILLEHAMMER • TØNSBERG • SKIEN • PORSGRUNN • HERKULES

Du holder nå i hånden

FRIMURERBLADET nr. 1-2000.

Saft og syltetøy

Ringeriksveien 173 1313 Vøyenenga Tlf.: 67 13 12 22 OVERVEKTIGE FRIMURERE Herbalife hjelper deg til et slankere, sunnere og mer aktivt liv på en sikker og behagelig måte - uten hungerkrise. Jeg er 46 kg. lettere. 30 dagers returrett - Portofritt i Norge: Info. 32 82 36 74, Knut

I

wes tron

CABLE&SATELL!TE COMMUNICATION

Utgave nr. 2-2000: Deadline: 14. april 2000 Utgave nr. 3-2000: Deadline: 1. august 2000 Adresse til redaktør og annonsekonsulent finner du i kolofonen på side 3.

Redaktøren venter på ditt inserat!

VVESTRON A.S

MARIDALSVN. 160, 0458 OSLO TLF.: 2223 11 90— FAX: 22 95 23 38

KJØLEROM- FRYSEROM -DØRER - PORTER FOR INDUSTRIBYGG: Sandwichelementer. FOR NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN: Isolerte dører -panel - kjøle- og fryserom. VI LEVERER DET BESTE TIL DE FLESTE:

NORGE A/S

BE OM TILBUD!

Postboks 2167, N-3255 Larvik. - Telefon: + 47 33 12 00 90 - Telefax: + 47 33 12 00 92

ISOLIERTÜ REN

I

ISOLERTE DØRER - VEGGER - TAK - KJØLEROM - FRYSEROM

20

Nr. 1/2000

FR1M1JRERBLADEf


Er du

Viser DU ansvar for dine pårørende -er DU medlem i BEGRAVELSESKASSEN av 1899 FOR FRIMURERE? Midt i blinken som FADDERGAVE! Folder utlagt i Stamhusets vestibyle. Kontakt forretningsfører: Lars Gjertsen TIf.:22479538-idag!

"FRIMURERKONE"? Da må du forvisse deg om at din mann er medlem i Begravelseskassen! - Det er vondt og sårt for en hustru som er blitt enke, å bli møtt med svaret: "Dessverre frue, din mann var ikke medlem i Begravelseskassen." Be ham allerede i dag å bringe

Dette i orden!

ADVOKAT KAARE J.E. STEPHENSEN

REGNSKAPSINSTITUTTET AIS

Medlem av Den Norske Advokatforening Kontraktsrett Boligrett Selskapsrett Eiendomsmegling Møllergt. 24, NO-0179 Oslo - Tlf.: 22 36 26 50 - Fax: 22 36 23 61

Regnskap - Lønn Fakturering - Lagerstyring On-line løsninger

TRYGG HANDEL - av nye og brukte biler hos OPEL-spesialisten: DITT BILSENTER

Din kontakt: Geir Andersen GARANTI - INNBYTTE - FINANSIERING

Bekkenstenvn. 15 (v/østre Aker veg) 0976 Oslo. Tlf. 22 16 3110 — Fax: 22 25 2535

PUMPESPESIALISTEN I BERGEN!

BERGEN PUMPETEKNIKKAS

Tlf. 55 20 0129 55 20 01 03 Mobiltlf. 94 55 66 12 Inndalsvn. 104— 5063 Bergen

Storetveitveien 167, 5231 Paradis Tlf.: 55 92 68 00 Fax: 55 92 68 10 Mobil: 91160 870

Fridtjof Kristiansen AS International transport, forwarding and shipbroking Est. 1918 Disponent Kjell Gomnæs Et godt alternativ for alt innen Spedisjon, Fortolling, Lagring Skipsmegling og Befraktning. Egne blltrafikker til/fra de fleste land innen Europa. Telefon: _23163050/Telefax: 23 16 30 51

UflflIff1flA1JT

E7

El EN i HPHbAIØHI-IHMA

RXLEFSEN & LIE ELEKTRISKE as

5QvLY JCRQS ÆS Et firma i

SKOvLYGRUPPEN

Deres STORHUSHOLDN/NGSGROSSIST i Stor- Oslo, også med avd. for kontantkjøp. Professor Birkelandsvei 24A .1081 Oslo

22793550* Fax 22793560 Skips-

installasjon

Laskenveien 70, P.b. 1086, 3204 Sandefjord. Telefon: 33 47 98 44

/

Telefax: 33 47 98 45

Mob.telefoner: 94 30 42 77

FR!MURERI31..ADE[

Nr. 1/2000

/

94 30 57 46

Bolig- og industriinstallasjon

21


Olaf Kyrre i Kyrre har ikke vært på Sørlandet, men i SørAfrika intet mindre. En tur av 16 dagers varighet, gjennom store deler av SørAfrika. Det var 44 deltagere på turen. -

Opplegget ble utformet av logens ukronede reisekonge, Bjørn Iddeng, i nært samarbeid med Bent Bjørnstad. Sistnevnte har vært bosatt i CapeTown de siste 30 år, men har holdt kontakten med sin tidligere moderloge, Olaf Kyrre. Programmet var meget interessant og innholdsrikt, og tilstrekkelig anstrengende til at vi om aftenen med glede kastet oss i «Morfei arme». Rekord i avgangstid var kl 0430, da vi skulle ut å se «Når villdyret våkner», for å si det med Jack London. Å be dyrene sove et par timer ekstra de få dagene vi var der kom ikke på tale, dessverre. Men vi fikk belønning for strevet, i Krugerparken opplevet vi på nært hold jungelens mangfold. SørAfrika består av 9 provinser og har for sikkerhets skyld Il offisielle språk. 11976

ville regjeringen gjøre afrikaans til hoved- og undervisningsspråk, men protestene var så voldsomme at den måtte slå retrett. I dag er engelsk et slags hovedspråk og navnet på de 9 andre får være en sak for lingvister. Av provinsene fikk vi oppleve Westcm Cape, Eastem Cape, Kwazulu-Natal, Mpumalanga og Guateng. Dessuten kjørte vi gjennom Swaziland, med skarp passkontroll.

Blodig historie Overalt var det noe å oppleve. Vi besøkte en kral, hvor vi fikk demonstrert ritueie danser for forskjellige anledninger. Underveis fikk vi en viss innføring i landets historie, som i likhet med så mange land for en stor del består av kriger, både før og efter de hvites ankomst. Fremdeles er det urolig i SørAfrika, kriminaliteten er urovekkende, i Johannesburg fikk vi beskjed om ikke å begi oss ut i byen på egenhånd. Vi besøkte imidlertid Afrika Museum der, og der var en del å lære om landets historie Såvidt vi oppfattet har landet, eller d

QIvPELIqE VER FRA E GETVERK5~IED alt i 583/000 gull

kontakt: I GULLSMED

___BprnBonwan 0PLOMGEMMOLOG FG A (Diamantsakkyndig DGemG,)

22

1. Jakkemerke, gull 2. Anheng, gull 3. Mansj.knapper, gull 4. Mansj.knapper, gull 5. Herrering, gull 6. Herrering, gull 7. Herrering m/onyx, gull 8. Herrering, gull 9. Damering m/emalje

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

100,450,1.975,1.975,. 2.080,3.590,1.500,1.760,900,-

Garborgs vei 13 A, 1472 Fjellhamar Tlf./Fax: 67 90 12 92 Mobil: 901 23 491

Arne

Nr. 1/2000

FRMURERB1ADE[


ADV0T

MNA

STIG ASMUSSEN NANSAALYTU( UIOR T SIVILØKONOM

us *Forretningsj

*Bedriftskjøp/-salg * Geflera5J0n55l'al1' * Fast eiendom 5,0251 Oslo. 22 83 24 15

I

Iy

koner. Til en forandring har turistbrosjyrens uttrykk «a breathtaking view» sin berettigelse. Dette må være noe av det vakreste som finnes på Guds grønne jord. Morsomt var det å overnatte i en gammel gullgraverby, Pilgrims'Rest, hvor det imidlertid var slutt på gullet allerede i 1876. •

av det, opp til 400/6 arbeidsledighet, uten at det finns nevneverdige trygdeordninger. Vold og uro har som oftest sine grunner. Aids er sørgelig utbredt og økende.

Stor natur Vi opplevet fantastiske natur-scener, bl.a. de verdensberømte dryppstenshuler, Cango Caves, som er 1,5 mill, år gamle. Et annet høydepunkt var unektelig Bourkes Potholes, kjempestore jettegryter, også de millioner av år gamle. Vi beundret også den praktfulle utsikten fra «God' s window». Det fantes også et «Devil's window», men vi avsto naturligvis fra besøk der. Forfatterens kanskje største opplevelse under hele reisen var turen i Blyde Elver Canyon, med «De tre rundeller», fjell av fasong som lignet på de inn«" "tes runde hytter. De skal angivelig e til minne om en av kongenes tre

Sightseeing på en strutsefarm var heller ikke å forakte. En av disse merkelige dyrene het «Susle the stripper», hun har spesialisert seg på å nappe knapper ut av bluser og kjoler. En annen var «Jack the ripper» en sur og sint gammel fyr. I CapeTown hørte et besøk på Robben Island naturligvis med. I Bent Bjørnstad' s residens i CapeTown fikk selskapet servert en eminent lunch. Vi fikk også bese logelokalene i Cape Town, og deltok i et hyggelig møte med installasjon av Ordførende Mestaer i loge Mutual under Grand Lodge of SouthAfrica. Seremonien ble vakkert gjennomført, og det var naturligvis gjensidige hilsningstaler og gaveoverrekkelser.

Aven deltager

SØLV PA TILBUD: Nå har du en unik muligheter til å skaffe deg sølvbestikk til en rimelig pris. For kr. 300,- pr. sett tilbyr Den Norske Friinurerorden kniv, gaffel og skje i 90 gram sølv. Bestikket har vært i bruk ved store anledninger i Stamhuset og har blant annet Ordenens monogram inngravert på skaftene. Årsaken til at bestikket nå legges ut til salg er at det helst ikke bør vaskes i moderne maskiner. Selv om det finnes et betydelig antall av bestikket, bør du likevel være tidlig ute dersom du ønsker å stå på kjøpelisten. Bestikket passer selvfølgelig ekstra godt til bruk i frimurerisk sammenheng, i loger, broderforeninger og grupper. Henvendelser om kjøp gjøres skriftlig til Den Norske Friinurerorden, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo, eller pr. Fax 22 47 95 21. Husk å oppgi antall sett du ønsker å kjøpe. Foruten kr 300,- pr. sett med kniv, gaffel og stor skje vil du bli belastet med portoutgifter.

Bildet viser sølvbestikket som nå tilbys brødrene.

FRiMURER&ADET

N,.1/2000

ilf .:22 83 34 10 asmUSSe0t E-ma1

EIENDOM COSTA DEL SOL? Ønsker du å kjøpe eller selge eiendom på den spanske solkysten? - Kontakt broder Bjørn Kalleberg for nærmere avtale. Han har arbeidet mer enn 10 år som eiendomsmegler på kysten i samarbeid med norske og spanske advokater, og sørger for nødvendig sikkerhet gjennom hele prosessen. - Kun normal meglervirksomhet - ikke ti me-share

HOLIDAY INTERNATIONAL Tlf./Fax: 00-34-952933310

LOCEANTÅIt1 MED

11*710 r1ILJØEff#R Stort utvalg i dresser, jakker og benklær for enhver anledning. Skjorter - ekvipering Målsøm og skredderiavdeling KVALITET GÅR ALDRI AV MOTE

MEHRE1k Roscnkrantzgt. AS

Rosenkrantzgt. 4 - 0159 Oslo Tlf. 22.42.94.95

23


Tente lys for de som lider Å øve barmhjertighet mot fattige og nødlidende er en frimurers plikt,

nydelig bevertning, gang rundt juletreet våre medmennesker, og gitt dem troen på at noen bryr seg. som seg hør og bør, og helt til slutt var Øfe O.H. det utdeling av julepakker.

St. Johannes Logen Humanitas t.d.t.Liljer forsøker etter beste evne å praktisere dette i sitt nærmiljø ved utadrettet virksomhet overfor uteliggere og rusmisbrukere i Porsgrunn og Skien. Julen er for disse våre medmennesker på mange måter en vanskelig tid, og som tidligere var det åpent hus på selve lille julaften. Etter en høytidsstund i Johannessalen med andakt og julebudskap, var det

Med et varmt håndtrykk, og med uttalelser som «at noe slikt har vi ikke opplevd siden vi var barn» takket de for seg. Nok en gang har vi fått anledning til å tenne et lys for

Broderlige vennskapsbånd BrØdre i Humanitas t.d.t.Liljer reiser ikke bare til sine naboland for å besøke andre loger. De får også gjenbesøk. I fjor høst kom 20 brødre fra Det Gyldne Aks i Randers i Danmark.

Proslex er et kosttilskudd for voksne menn. Folkemedisinen har lenge visst at visse urter og mineraler er godt for prostatakjertelen. Proslex inneholder kun naturlige stoffer.

Det har etterhvert blitt en tradisjon at når brødrene fra Randers kommer til Norge, skal de bo på feriehjemmet Dilsdalen ved Nordsjø.

Det har med årene utviklet seg til et broderfellesskap hvor også nye brødre kommer med. Lørdagsformiddagen ønsket brødrene å se slusene som går fra Skien til Dalen, og oir kvelden ble det avholdt logemøte med recipiend. I duskregnet tidlig søndag formiddag ble det holdt andakt ute i det fri. Det ble en meget stemningsfull og gripende opplevelse for alle.

FRIM URERPLATTER I PORSELEN Ha. fra 1899

SELGES RING 93 40 43 42

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL

egge

!E-)(ME

Comfort Hotel Saga eies av BUL-Tromsø og ble etablert i 1969. ½ har 66 nyrenoverte hotel/mm, Sagatun Kafe og en forholdsvis Stor kurs/konferanseavdeling. Beliggenhet midt i sentrum - ved siden av Posthuset, rett oppfor ProstnesetlHurtigrutekaia.

LEXIVIED

Medlem av Branserådet for Naturmidler C. Sundtsgt. 51, 5004 Bergen. www.lexmed.no

etter Proslex® i

09 på

BRO D ERKO NTAKT Har du bestilt boken? Den er under utsendelse - men får du den ikke - tenk da over om du skrev hvem som er avsender - vi har mottatt flere giroer uten avsender! - verst er det når giroen ikke er betalt ved belastning av konto, men betalt kontant på et postkontor - da hjelper selv ikke iherdig innsats!

24

Tromsø sentrum inklusive de fleste spise-/skjenkesteder offentlige kontorer, forretninger og flere serverdigheter ligger faktisk innenfor 5 minutters gangavstand.

På Comfort Hotel Saga bor du i hjertet av Tromsø. Du er nærmeste nabo til Domkirken, buss- og hurtigbåtterminalen, Hurtigrutekaia, hovedpostkontoret og telegrafen. Hele

Comfort Hotel Saga Ring for gunstige tilbud!

Tromsø

Ring for gunstige tilbud!

Rich. Withs P1. 2, 9008 Tromsø - Postboks 43, 9251 Tromsø

Nr. 1/2000

FR1M1JRERI3LADET


FRIMURERIET i nord

Borud 0

RÅDGIVENDE INGENIØR MRIF

iii1ILusrt iioiuso is Nu

Prosjektledelse Byggeteknikk Taksering Fiolvn. 13, 9016 Tromsø Tlf.: +47 77 63 88 40- Fax: +47 77 63 88 41 -

LAEWOO

% c4

?vmco

-

JON S .IVIN~IN A/

4)

BYGGMESTER OG ENTREPENØRFORRETNING

Telef.: 77 67 59 20 Fax: 77 67 59 22 Alkeveien 1, Postboks 2038 Tromsø

NYBYGG RESTAURERING OMBYGGING -

-

Alkevn. 1, P.b. 2248, 9269 Tromsø

fggfW T lf.: 7767 2111 Fax: 77671106 I

-.

I

Transport og spedisjonstjenester innenlands eller utenlands til/fra Tromsø og Svalbard. Små og store forsendelser med bil, båt eller fly.

£1

LUFY[RANSPORT A.S

A HELIKOPTER SERVICE COMPANY

Taxi linjebygging hyttematerialer kalking logging -

-

-

-

Hovedk. Tromsø : Base Gaupne : Base Vigra/Åles.: Base Voss :

77 67 00 22 57 68 14 30 70 18 35 00 56 51 52 05

I'EDERØ%R[

Valget er enkelt!

AJNOR CARGO

Fr. Langes gt. 14, P.b. 279, 9253 Tromsø Telefon: 77 60 03 80 Telefax: 77 60 03 90 lnternett: www.norbye.no

Nor-Cargo Tromsø AS Postboks 1053, 9261 Tromsø

TRYKKSAKER - DESIGN

Tlf.: 776 48090 Fax: 776 75344

Corner Motell

Tromsø Elektro A.5 Besøksadressde: Grønnegata 72 Telefon: 77 68 99 50 Telefax: 77 68 98 56 Postadresse: Postboks 413, 9254 Tromsø

I I

-

Rin

en

GRAVMONUMENTER

Et verdig minne som varer Leveres og monteres over hele landet Gratis katalog med over 100 modeller Opptil 30% lavere pris

-

8901 Brønnøysund Telefon 75 02 08 77

Godt og rimelig

-

Midt i sentrum

KUNNGJØRING Vær oppmerksom på at alle logemerker, også ved efterbestilling, må godkjennes av Heraldicus Magnus STAMHUSET

finansiering tilbys

NoiS'i

Tlf.: 22 47 95 13

TIL: 76 96 00 46 Fax: 76 96 00 47 Dronningensgt. 39, P.b. 456, 8506 Narvik -

-

Nor-Cargo, det naturlige valg når kvalitet, sikkerhet og fleksibilitet står i fokus Derfor er vi en naturlig samarbeidspartner

NOR-CARGO

Fax: 22 47 95 21

NOR-CARGO MÅLØY AS TLF. 5785 4200

ET GODT TILBUD PÅ NYE LEIEBILER Richard Withspl. 4 P.b. 480 NO 9255 Tromsø Tlf.: 77 62 44 00 Avd. Bardufoss: Tlf.: 7783 36 20 -

-

-

Når kjøreglede og sikkerhet prioriteres, er din leiebil-leverandøs:

le FRIM1JRERBLADEf

N,.1/2000

25


ELEKTROMASKINER Salg og reparasjon for industri, anlegg, offshore, mm.

CD for Johs.gradene De 30 ulike sekvenser i denne Innholdsrike og varierte CD dekker musikksekvensene i alle tre grader inklusive sangene i 2. grad. Total spilletid ca. 83 min! Profesjonelle krefter har medvirket: Solist Tor Gilje, organistene Gjermund Bjørklund, Roger Robberstad og Vegar Sandholdt sammen med Frimurernes Sangforeninger i Sarpsborg og Oslo. Teknisk ansvar: NRK. Til salgs ved CM i Leoparden:

SALG MED SERVICE!

NAVNESKILT TIL LOSJEDRESSEN i gullfarget plast m/Iosjens navn og ditt eget

BERG NAVNESKILT Tlf.: 73 53 0130 Fax: 73 5143 30 Boks 2143 7412 Trondheim -

-

FRIMURERBLA DET går 4 ganger i året til MER ENN 17.000 adresser og leses av hvor mange? Ta kontakt med vår annonsekonsulent

0

-

Carsten S. Christoffersen Conrad Hemsens vei 12 B, 0287 Oslo

Norsk Elektromotor A/S

Egil Naumann, Bekkelagsterr. 9 B, 1177 Oslo TIL: 22 29 73 03.

Kjølberggt. 21,0653 Oslo TIL 22 19 62 30, Fax: 22 67 67 71

Tlf.: 22.55.00.22 Fax: 22.55.00.32 -

e-mail: car.christo@os.telia.no

H TRE -p rofikr EKTAKON A.S, POSTBOKS 214, NO-3055 KROKSTADELVA. Tlf.: 32 23 15 90 - Fax: 32 23 15 91

HARVE R Si Postboks 103, 3945 Eidanger Telefon: 35 51 61 50 Fax: 35 51 61 60 -

sør vvs_a.s INGENIØR OGAÜT. RØRLEGGERBEDRIFT

Tåsenv;:n 26 0853 OSLO

( _ Telefon: 22 23 31 20 Telefax: 22 23 70 54

Lister produsert av løvtre: eikbøk-ask-bjørk-lønn-teakmerbau-mahogny-etc.

SER DU DETTE? -

Da erfarer du at våre annonser leses - her kunne du ha profilert deg!

FRIMURERBLADET sendes til mer enn 17.000 adresser 4 ganger i året!

UnLI&L iversal P r esen koL

?

t

'~k Å

.

'

80 4 181 e

26

-

\

Vår produksjon omfatter:

-

presanger og skattefrie gaver ved jubileer o.l.

A/S LODD & BILLETBOXEN Lille Grensen 7, 0159 Oslo Tlf.: 22 41 74 42

• • • • •

Seil Presenninger Sikkerhetsbelter Telt Stoltrekk, puter, forheng • Flagg alle typer • Spesialoppdrag -

g-ATfflE —s , E _I Auglcndsdalen 89, 4117 Stavanger Icicion: 51 58 25 90- Fax: 51 5882 14

Nr. 1/2000

FRiNURERBIADEf


1700 på Adventkonserten

I løpet av de fem årene som St. Johanneslogen Haakon til de tre Lys har avholdt sin adventkonsert har mer enn 1700 gjestet Stamhuset første søndag i advent. ra den første &l' rommet ble tanke om konbåret inn av serten ble sådd, Tina Johnsen og har hensikten deretter tent av Ordenens t at brødrenes - iilie og venner Seglbevarer, skulle få overKåre Tønsberg. være det vakre Det var femte arbeidsrommet gang på rad hun hvor loge Haakon Lise I'/eldstad Ivar Gilbuus sto for denne har sitt virke. seremonien. Hennes far, gullsmed Tore Rapportene tyder på at dette er blitt særdeles godt mottatt, ikke Johnsen, er for øvrig en av ildminst av dem som ikke tidligere sjelene bak konserten og får i har besøkt de vakre lokalene i det egenskap av konsertgeneral mye ros for at arrangementet allerede monumentale Stamhuset. Det begynte forsiktig med en er blitt en så populær tradisjon. arrangørstab på fire-fem brødre og ucrcs Koner i I=in brødre og koner i 1999 - alt for at I årets matrikkel er det beklageligvis sneket seg inn et par de rundt 350 tilstedeværende feil i noen av logens møteplaner gjester skulle få oppleve en Endringene er følgende: adventkonsert fylt av vakre og stemningsfylte innslag på et høyt Bergens Provincialloge: kunstnerisk nivå.

KOSTEFFEKTIVE LØSNINGER fra

VERKTØYSENTERET

I

Til den siste konserten var det innhentet eksterne krefter fra Lo Donikirkes Ungdomskor, dirigent Vivianne Johnsen. Blant den som deltok var også den kjente harpisten Sidsel Walstad, skuespiller Lise Fjeldstad og operasanger Ivar Gilhuus, som for øvrig er medlem av nettopp loge Haakon. Det første adventlys i arbeids-

FRZNURERI3LADE[

Nr. 1/2000

PER KULVIKAS Nedre Ila 39- 7018 Trondheim - Tlf. 73 50 26 50 - Fax 73 50 26 70 Oslo: Billingsladsietta 91 - Bygg A - 1396 Billingstad Til. 66 77 92 12 - Fax 66 77 92 18

IMKENNAMETAL HERTEL

RE FEIFIVIE

GJENGE VERKTØY 1ISSÆ/HM

OR IS

KESTAG"

HRN

Møte i IX grad 9. mai utgår Det blir derimot møte i IX grad 22. august. Den Store Norske Landsioge: Det er ikke møte i VIII grad 2. mars. Korrekt dato er 7. mars. X grad lørdag 14. oktober er flyttet til lørdag 21. oktober, og det er ikke møte i Vil grad 18 des., men 19. des.

K(»n'ITFROORAM AV SYSffMVERI(TØY .FRESING - BORING OG UrBORING

~VERKTØY OG SPIRALBOR

KJØLEVESKER OG SKJÆREOLJER

VERKSTEDINNREDNINGER

LBic

PRESISJONS VERKTØY

9 4eee/

27


'

Thomas Angellsgt. 12B, P.b. 571, 7406 Trondheim Tlf: 73 51 21 33 Fax: 73 51 43 14

viking h

Frimurerhotellet i Trondheim

-

ADVOKATFIRMA

ANDREAS BJØRN SALVESEN MEDLEM

spesialpris for brødre!

AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING

Tlf.: 38 39 13 11 Fax.: 38 39 18 73

U)

in n

ARILD SOMMERFELDT-COLBERG Ole Vigs gt. 23

Postboks 5344 Majorstua

Strandgt. 10 P.b. 25 4550 Farsund -

SIVILARKITEKT M.N.A.L. N.P.A.

(D(

0304 Oslo H- U

De ringer... vi (b)iler til oppgavene!--

-

Mobiltelefon: 900 49 083

Finn Rime Høyesterettsadvokat

Ø. Slottsgt. 12b 0157 Oslo

77k~p~:-Tlf.: 23 00 34 00 Fax.: 22 00 34 01 Mobil: 94117 603

)1I1I

tuE!n1

mithassel a.s INGENIØR OG RØRLEGGERBEDRIFT

Tåsenveien 26 0853 Oslo Tlf.: 22 23 7116 Fax: 22 18 12 40

LAVPRISBUTIKKER

ØNSKER DU KATALOG TILSENDT RING TLF: 55 99 07 70

iè'e1 • I IrallleIYv%Iemcr TAL -

11ICI, -

28

;'j

FØRDE. HAUGESUND. STAVANGER BRYNE. SANDNES • KRISTIANSAND HØNEFOSS-SOTRA-ÅSANE KOKSTAD (VED FLESLAND) STRANDGATEN (BERGEN) AS SPAR KJØP-POSTBOKS 54

T— TQIkF L.r1Er Å.

-

Tjæralin kan benyttes på tidligere oljebelsede og malte flater, såvel som på nytt treverk. og kan overmales med alle typer beis og maling.

Velkommen inn for en Tj æralinprat! Dynamittvn. 14, postboks 425, 1401 Ski. Tlf.: 64 87 05 00 Fax: 64 87 66 26

5803 BERGEN

P, SKIP

It1, > OFFSHORE

Dromingens g ate 16 - Postboks 121 - 1501 Moss Telefon 69 25 70 00 - Telefaks 69 25 74 28

V Kmiijwlanseplanlegging v' Opplæring

-

kurs

V Prosjektkdelse V

Ledelse til leie

Nr. 1/2000

FR1MIJRERB1ADFT


Hjertelig velkommen STRAND FJELLSTUE

til herlig natur, broderlig atmosfære - og god, hjemmelaget mat! Et sted hvor brødre og søstre gjerne treffes.

730 m.o.h,

Sølvi og Geir Solbakken Tlf.: 61 2261 23 Fax: 61 2261 11

Espedolen - 24 mil fra Oslo

, t ~ 12J

x v

AS VISTER BYGGEADMINISTRASJON

Postboks 1252 Øya, 3253 LARVIK Tlf.: 33127465 Fax: 33127466 E-post: vister@online.no

PROSJEKT- OG BYGGLEDELSE

VI HAR DE GODE BAKEVARENE - bakt etter gamle oppskrifter og tradisjoner

Tlf.: 22 37 67 26

1('cy1(tC0lllllD T40RI Ak,s Olav Ryes p1. 3, 0552 Oslo

gan Often

A/S

KOBBER OG BLIKKENSLAGERMESTER

Utfører alt i faget - Tilsluttet Oslo Kobber og Blikkenslagerlaug

-

Besøksadresse: Tevlingveien 413, Postadresse: Grevlingveien 52, 0595 OSLO, tlf: 22 32 86 80, mobil: 94 20 47 90

LYSRØRARMATUR - STØVPOSER OG UTSTYR

FLOSS HATTER KLAPP HATTER har spesialforretningen med hatter og luer for ethvert hode.

også for din del...

INSTALLASJONSMATERIELL - VARMEOVENER SMÅ HUSHOLDNINGSAPPARATER - LYSKILDER ØVRE SLOTTSGATE 12 - 0157 OSLO

TLF. 22 33 69 19

CEL•IELJ

THV. L. HOLM A/S

A/S ELEKTRO-DETALJISTEN

H. Heyerdahls gt. 1 0160 Oslo

Jordan*vethvordan Betenk din neste med en broderlig gave Vi har stort utvalg i: ASKEBEGRE FRIMURERGLASS KARAFLER MANSJETT- OG BRYSTKNAPPER LOMMEKNIVER LYSESTAKER BÅNDKLEMMER FRIMURERRINGER 14K SVERD SLIPS VIMPLER OG FLAGG

Nyheter:

FRIMURERKULER 3 str. ARMBÅNDSUR MED SYMBOLER FLERE MODELLER

Q ,.V

Brodergave Design Aps østbanegade 15, 2100 København 0 Tlf. og fax: 00 45 35 38 56 00 Man-fre. 11-17 (eller e. avtale)

FRMURERB1..ADEF Nr. 1/2000

FAST EIENDOM - er du selger? Er du kjent med at selger i h.t. N.S. er ansvarlig for feil og mangler i 5 år etter overdragelse? Vi kan hjelpe deg med en tilstandsrapport som følger med salgskontrakten. FOR NÆRMERE INFORMASJON:

IDÉFORM Kirkebykroken 5, 2008 Fjerdingby. Tlf.: 63 83 24 19 -Mob.: 922 51 163

- Medl. NORSK TILSTANDSRAPPORTFORBUND

O

Tlf. 22 41 15 74

, Vi tilbyr fleksible og kostnadseffektive distribusjon- og lagerservice tjenester. //WWW.00S.NO \ TLF. 23169090 \ FAX 23169080

OSLO EL, INSTALLASJON ats. DIN PROFESJONELLE SERVICEPARTNER

HURTIG - RIMELIG - FAGMESSIG Tel.: 22 60 33 99 Fax.: 22 60 13 99 Frydenlundsgt. 2 - 0169 Oslo 29


Hvorfor? Det hender fra tid til annen at jeg blir spurt hvorfor jeg er frimurer. Spørsmålet ble sist stilt av min borddame som ville vite hvorfor jeg bruker så mye av min tid og engasjement på logen. Jeg oppfatter det slik at det arbeid vi utfører i logen har basis i våre grunnleggende behov. Blant disse finner vi individets behov for å se seg selv, sitt liv og sitt virke i en videre sammenheng. Vi forholder oss til det samfunnet vi lever i, til familie og venner og til våre medmennesker Men vi er også opptatt av å se oss selv i en enda større sammenheng. Vi stiller oss selv spørsmål som: Hva er meningen med mitt liv? Hvilket ansvar har jeg som menneske? Hvilket forhold har jeg til min Skaper? Enten det gjelder det helt nære, eller det dreier seg om de såkalte evige spørsmål har vi behov for å finne vår identitet, til å vite og forstå. Dette er behov som ligger i oss alle og som avføder spørsmål av etisk, moralsk, filosofisk, teologisk og religiøs karakter. Ut fra dette ville det for meg ikke være dekkende å si at jeg går i logen for å bli et bedre menneske. Det er selvsagt én av beveggrunnene, men jeg er også opptatt av de mer filosofiske spørsmål. Jeg har i det hele tatt mange behov, og det jeg synes er fascinerende er at jeg i logen kan få stimulert mitt engasjement på en rekke områder. Og ikke minst at det skjer på fritt grunnlag, noe selvsagt ikke alle er klar over. Med dette som grunnlag, hvordan skulle jeg kunne svare min borddame kort og konsist, på en slik måte at hun i et flyktig øyeblikk i lystig lag ville forstå hva jeg mente? Etter en kort tenkepause kom svaret: - Fordi jeg har behov for det! For meg var dette et meget godt svar, men jeg tviler på om hun ble noe særlig klokere.

ann Bugge Hjortb

30

Mer «Tryllefløyten» Snaue to år etter at Frimurerbladet sist inviterte til stor aften i Oslo med oppsetningen av Mozarts populære «Tryllefløyten», er det klart for reprise.

Bildet er fra oPPset7i;;

opplysningstidens Europa som et hjelpemiddel for å bringe kunnskap om at etikk, moral og kjærlighet alltid vil seire i den pågående kampen mellom det onde og det gode i alle menneskers liv. En gjennomgang av «Tryllefløyten»s innhold vil for øvrig bli gitt i forbindelse med omvisningen i Stamhuset i Oslo. Denne omvisningen starter kl. 12.00 -. tre timer før selve forestillingen. Avtalen med arrangørene innebærer en 25 % rabett på billettene. Det betyr at billetter som har en normalpris på 695 kroner vil koste 530 kroner, dersom du sier ja til dette tilbudet. For utenbys brødre og deres ledsagere er det inngått avtale med samme hotellkjede som har Hotel Bristol, Cecil, Vika Atrium og tilsvarende sentrumshoteller. Døgnprisen er så gunstig som 250 kroner pr. person, med et tillegg på 100 kroner for dem som ønsker å bo på enke' rom. På flyreiser (fra samtlige norske flyplasser) kan vi tilby opptil 54 prosent rabatt. Ønsker du å være med, må du være rask med å gi tilbakemelding. Send inn nedenstående kupong til:

Lørdag 25. mars i år er det reservert et betydelig antall billetter for interesserte frimurerbrødre, deres ledsagere, familier og venner til en forestilling som starter i Oslo Spektrum kl. 15.00. I likhet med forrige gang gis det et betydelig avslag på billettprisene, samtidig som det legges opp til omvisning i Stamhuset i forkant av gigant-forestillingen. Det er også inngått avtale med hotell og flyselskap som innebærer at prisen for en opera-helg i Oslo ikke trenger å bli avskrekkende. Forrige gang vi inviterte til «Tryllefløyten», fikk 1200 billetter. Nå er det altså mulighet for å se forestillingen på nytt. Denne gangen dreier det seg om en forestilling med stor internasjonal suksess og som har en sceneoppsetting som er helt spesiell. Det er også grunnen til at Oslo Spektrum er tatt i bruk. Det sies at produksjonen tar vare på operaens eventyrlige verden i scenografi og overgår det meste Fri m i Jrerbtadet, «Tryllefløyten» Ned r e Voligt. 19, 0158 Oslo innen operaproduksjon. Forestillingen hadde premiere Jeg ønsker å bestille .... antall billetter til i Wien i 1996. Over 170 000 «Tryllefløyten» i Oslo Spektrum lørdag 25. mars mennesker har til nå sett kl. 15.00. oppsettingen. Alle utøverne, Jeg ønsker at dere skal reservere for meg både foran og bak scenen, tilhører ypperste klasse. erikeitrom Verdenskjente solister fra Wiener Staars Opera, Deutsche —dcDbbeltrom Opera og La Scala vil sammen med 70 musikere fra tyske PhilJeg vil gjerne være med på omvisningen i harmonica Hungarica og PrahaStamh uset kl. 12.00 med i alt ... personer filharmoniens kor med 85 II.L fl avn: personer sørge for en enestående musikkopplevelse. Adres «Tryllefløyten» ble skapt av Postnr og sted: frimureren Wolfgang Mozart og Emmanuel Schikaneder i I nni

Nr. 1/2000

FR1MURERB1.ADEr


MESSING RØRDELER KIRSEBOM & IMS AS

Trond T.Wikaflt

E. SPIGSETH

Maskinforretning Tlf.: 22 29 48 80 - Fax: 22 28 74 10 - Solveien 20. P.b. 20 Nordstrand, 1112 Oslo

ORGELBYGGERI

Båstadryggen 13,1387 Asker Tlf. 66 90 05 14 - 37 15 04 08

Nybygg - reparasjoner - stemming

LOGEMERKER I snart 15 år har vi vært ledende på utstopping av dyr og fugler. Har levert til bl.a. Stat, kommuner og Lillehammer-OL

Kontroll/godkjennelse/bestilling:

INTENDANTURET STAMHUSET. Merkene leveres til selvkost.

VI LAGERFØRER:

ØSTLANDET PREPARASJON

Sverd - uten / med slire (sort/rød) hvite hansker/vanter (dame/herre)

INTENDANTURET, STAMHUSET, Tlf.: 22 47 95 13 - Fax: 22 47 95 21

Stein Ove Lyngstad - Medl. Norsk Taxidermistforbund. Stein Ove Lyngstad - 2645 Harpefoss Telefon 6129 8189 - Mobil 94 39 27 05

FESTANTREKK Utleie av selskaps- og kamev.utstyr Storgt. 13, 2.etg. i Strøget Tlf.: 22 42 78 01 - Fax: 22423609

LIVKJOLE m/Skjorte, vest og slips: Leie: kr.: 450,. Salg: Kr.: 3.500,SORT DRESS: Salg: Kr.: 1.850,-

7fytte ktilden ÅGA JØTUL VALDRES

Pr0gasAS

NORSK KVALITET

FUS

SPESIALISTEN PA PROPAN

Alltid gode tilbud. Levering i Oslo-omr. hver uke

Tettere! Mindre kondens! Bedre varmeisolasjon!

RAGNV. ØRENG A.S

8680 TROFORS

Tlf. 6136 06 66 Fax: 6136 0194 2900 FAGERNES

OFAGJERN - - -

Telefon: 75 18 1109 Telefax: 75 18 14 03

Persienner Gardinbrett/skinner Foldedører - Markiser Rullegardiner Postboks 227, 2001 Lilliestrøm Telefon: 63 8156 15 Telefax: 63 81 81 63

-

Skandinavisk

]'

PERSIENNEINDUSTRI AS

Oslo, tlf.: 22 68 9120 Hån, tlf.: 69 81 23 20

Grensespedition

Ørje, tlf.: 69 8114 40

Østby, tlf.: 62 45 50 95

Eda,tlf.: 62837888

Vittjärn, tlf: 004656050126

Ans.

FORTOLLING VED RIKSGRENSEN HELE DØGNET

TIL VÅRE ANNONSØRER Gjennom Frimurerbladet når du mer enn 17.000 brødre 4 ganger i året - intet annet blad kan gi deg tilsvarende tilbud! Alle henvendelser ang. Er du allerede annonsør— husk • 11I( at god kundekontakt forutset- Rubr. kr. 1.370,- annonser rettes direkte til vår I, 28 x 61 mm. ter at telefon, fax og adresser Rubr. kr. 2.740,- ann.konsulent Il, 28 x 122 mm. er korrekte meld derfor even- Rubr. kr. 2.740,- Carsten S. Christoffersen, Ill, 56 x 61 mm. tuelle endringer omgående til kr. 5.480,- CorsadHenensv.12B4O287Oslo. Rubr. IV, 56 x 122 mm. vår annonsekonsulent. kr. 4.110,Rubr. V, 84 x 61 mm. E-mail: car.ch,sto@os.teIia.no Løpende ann. må sies opp innen Rubr. kr. 4.110,VI, 28 x 183 mm. utgangen av nov. året før VI YTER GRATIS HJELP TIL Vil, kr. 5.480,Rubr. 116 x 61 mm. annonsen ønskes stoppet. UTFORMING AV DIN ANNONSE! Betaling dir. til kto.: 7058.05.05226, Den Store Norske Landsloge, Merket: Frimurerbladet, Nedre VoIIgt. 19, 0158 Oslo.

-

FRMURERB1.ADE[

Nr. 1/2000

31


Returadresse:

BLAD

c

E~W E V

m

Den Norske Frimurerorden, N. Voligt. 19, 0158 Oslo

ØNSKER DU: En hånd å holde i for resten av livet?

En sugetablett

ZINKORALTM

-

S BYGG E

AUTORISERTE ENTREPENØRER

fjerner årsaken til dårlig ånde på 3 minutter *

10 års erfaring med kontaktformidling har vist oss at vi finner partner til de fleste. Mange flotte kvinner i alderen 35 til 75 år venter på deg? Video, data og personprofilanalyse er våre hjelpemidler personlig service er vår styrke. Kontakt oss gjerne for uforpliktende informasjon. -

NYBYGG * REHABILITERING *

*

*

Stamveien 8,

Virkningen varer i minst 6 timer Dokumentert av norske forskere *

1481 Hagan

ZINKORALTM

Tlf.: 67 07 37 37- Fax: 67 07 37 38

får du på apoteket

-

Ii/dr du ikke ønsker å være alene lenger...

Par i hjerter as® Stortingsgaten 28, 0161 Oslo. Tlf.: 22 83 23 70 Fax: 22 83 00 55 E-mail: bbunes@online.no -

Frimurerbladet 1 2000  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you