Page 1

Gloptimisten • SEPTEMEBER

1

2020

INFORMASJON

GLOPPEN FRIIDRETTSLAG • GLOPPEN  KOMMUNE • DESEMBER 2020

Deltakarsuksess

Juleprat med Hildegunn Midten

Beinhinnebetennelse

side 12-13

Gloppenkalenderen er i sal

GENERALSPONSORAR for Gloppen Friidrettslag:

HOVUDSPONSORAR for Gloppen Friidrettslag:

Side 3


2

Gloptimisten • SEPTEMEBER

­

Idrettsglede Dei fyrste tre åra som aktiv friidrettsutøvar represen­ terte eg Selje IL, som var det største idrettslaget i den kommunen eg då budde i. Han som styrte friidretten i laget køyrde oss rundt på stemne og vi hadde det veldig kjekt i lag. På den tida var det Distriktsmeisterskap (DM) for kvart av dei tre distrikta i Sogn og Fjordane: Nordfjord, Sunn­ fjord og Sogn. Desse meisterskapa vart som regel avslut­ ta med 1000 meter stafett (etappar på 100 m, 200 m, 300 m og 400 m). Eit av åra fekk vi stille lag på denne stafetten, noko som var stor stas for oss gutane. Med 16-, 17- og 18 åringar på laget hadde vi ikkje noko sjan­ se til å hevde oss i konkurransen, men det var ei stor glede over å få vere med.

2020

TRENINGSTIDER VINTER 2020 /2021 MÅNDAG

TYSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

1800-1930 Kast på Loggane

0820-0945 Intervall i Bukta 1800-1915 Løpstrening Loggane 1800-2000 Styrke Rygg Skule

1800-1930 Kast på Loggane

0700-0815 Basis Firdahallen

1800-2000 Fellesøkt Firdahallen løp/hopp/kast

Husk å ha med klebytte slik at de ikkje fryse etter harde løpsøkter ute. Møt opp i god tid og ha med noko å ete (banan /skjeve etc) like etter at økta er ferdig. Spørsmål om treningane kan rettast til 414 15 380.

Denne gleda å få vere med førte til stor deltaking på desse meisterskapa. Eit av åra var det med 16 på 1500 m og det berre frå Nordfjord. Stor deltaking var det og på andre stemne. På 1970-talet var m.a. over 30 herre­ lag på Breimstafetten og med 10 etappar var dette over 300 løparar. Stor deltaking var det og vidare utover sjølv om jogge­ bylgja som kom på 1980-talet førte konkurranse over frå løpebane til landeveg og i den samanheng vart løp på nesten «eit kvart nes». Mellom dei eldre heldt delta­ kinga seg til ut på 1990-talet. Eit døme på dette er NM Veteran på Byrkjelo i 1991 der det m.a. var over 40 løparar på 5000 m i dei 5 yngste klassane, med 7 – 10 i kvar klasse. Dei siste åra har dette endra seg til å vere få deltakarar på idrettskonkurransar som har vorte arrangert rundt omkring. Ein del av dette kjem nok av utviklinga som har vorte i samfunnet elles frå å vere eit samfunn der det var per­ sonleg styring til no er vorte ei styring frå høgare hald. I ein slik samanheng er det viktig at det no vert ei opp­ rusting av idrettsanlegg som er i ferd med å forfalle, slik som idrettsplassen her på Sandane. Det er vorte framlagt plan for ei slik opprusting, og det med rette, for idrettsplassen kan ikkje i framtida vere slik som tilstan­ den er no. Med eit stort brukarpotensiale burde dette vere ei prio­ ritert oppgåve for det offentlege. Det vil vere eit «must» for idrettslinja på Firda vidaregåande skule, Gloppen ungdomsskule og elles for born og ungdom i distriktet rundt å ha eit skikkeleg anlegg å «boltre seg på». På sikt kan dette føre til auka deltaking på framtidige idretts­ stemne. Det er å vone å dette no vert ein realitet og at plana ikkje berre vert lagt i ei skuffe med grunngjeving at vi har ikkje råd. Spørsmålet må heller vere om vi har råd å la vere. For det må no vere meir samfunnsnyttig å få born og ungdom til å få ein plass til å drive med sunne aktivitetar i staden for å gå og «å slenge» og kome bort i negative aktivitetar av ymist slag.

Rent idrettslag er Antidoping Norge sitt førebyggande program som inviterer alle klubbar og lag i Norge til å utvikle sin eigen antidopingpolicy. Antidoping gjeld alle som er ein del av idretten, og målet er at alle lag enkelt og effektivt skal kunne sette antidoping på agendaen. Ren utøver er ei vidareføring av dette tilrettelagt for utøvarar og støtteapparat. Gloppen Friidrettslag vart sertifisert som Rent Idrettslag 4. februar 2020.

Sandane

Telefon 57 88 46 00

GFIL driv junior-, s­ enior- og veteranfri­idrett i Gloppen.

Når vi no elles går mot den største høgtida i året, er det på sin plass å ynskje alle lesarane av Gloptimisten ei ret­ teleg god jul og eit godt nytt år, med von om oppstart av opprusting av idrettsplassen på Sandane i det nye året. Olav Holvik tidlegare aktiv langdistanseløpar no økonomileiar i GFIL

er lagsblad for Gloppen Fri­ idrettslag (GFIL) skipa i 1990 av moder­laga STIL, Brodd, Fjellhug/ Vereide, Hyen og BBIL.

Bladet kjem ut til alle husstan­ dar i ko­mmunen tre gonger i året. Redaktør: Ingrid Hjelle Roset

Kiropraktor Kiropraktor

Eigil Instebø Eigil Instebø 994 373 994 8888373

^ƚŽůƚƐƚƆƚƚĞƐƉĞůĂƌƚŝů

^ƚŽůƚƐƚƆƚƚĞƐƉĞůĂƌƚŝů 'ůŽƉƉĞŶ&ƌŝŝĚƌĞƚƚƐůĂŐ 'ůŽƉƉĞŶ&ƌŝŝĚƌĞƚƚƐůĂŐ

e-post: oholv@gmail.com niovero@online.no Nettredaktør heimeside Nils Ove Roset www.gloppenfil.no Bankkonto: 3710.07.06130


Gloptimisten • SEPTEMEBER

3

2020

Beinhinnebetennelse – den vanlegaste kroniske belastningsskaden hos idrettsutøverar Beinhinnebetennelse i leggen skyldes over­ belastning av muskelog senefestene langs innsiden av de nedre 2/3 av skinnbeinet. Kva er beinhinnebetennelse i leggen? Betennelse i muskel og senefes­ te på fframsida av leggen, nær­ mare bestemt langs innsiden av skinnbeinet (tibia), er ein svært vanleg belastningslidelse. På fagspråket brukast ulike beteg­ nelser som medialt tibialt stres­ syndrom, shin splint, pretibial periostitt, medial traksjonsperi­ ostitt Dette er den hyppigaste kro­ niske belastningsskaden hos idrettsutøverar. Tilstanden er spesielt hyppig blant løparar, hoppera og i hallidretter. Men også langrennsløparar og skøy­ teløperar er utsatte.

Årsak Beinhinnebetennelse i leggen skyldes overbelastning av mus­ kel- og senefestene langs innsi­ da av nedre 2/3 av skinnbenet. Økt muskelstørrelse og stølhet i forbindelse med intense tre­ ningsperioder antas å være en viktig utløsande årsak. Ved langvarig og repetert belast­ ning utviklast ein betennelse (overbelastning) i muskelfestet i benhinna som er festet til sjølve benet. Smertene skyldes beten­ nelsen samt arrvevsdannelse og fortykket hinne (fascie) rundt muskulaturen. Resultatet er at det blir for trangt for muskula­ turen på forsida av leggen.

Symptomer Typiske symptomer er smerter på forsiden/innsiden av leggen

under og etter tre­ ning (for eksempel løping). I starten er det murrende smer­ ter og ubehag, ofte etter relativt harde belastninger. Etter hvert blir toleran­ sen for belastning stadig mindre. Dersom trenin­ gen fortsetter, vil det etter hvert kunne bli hvilesmer­ ter, og smer­ tene forverres ved minimale belastninger. Smertene tvin­ ger deg da til å slutte med løpeog spensttrening.

Diagnosen Diagnosen er som regel lett å stille ut fra den typiske sy­ kehistorien. I tillegg foreligger som regel tydelig ømhet når en trykker mot innsida av skinnbeinet, særlig i midtre og nedre 1/3 av skinnbeinet. Man­ ge med denne lidel­ sen har enten noko utadroterte legger eller overpronerte føtter.

Behandling Formålet med be­ handlingen er å dempe betennelsen og lindre dei akutte pla­ gene, samt eventuelt sette i verk tiltak som forebygger nye plager. Milde og moderate tilfeller behandlast med avlast­ ning, mens operasjon kan bli påkrevd dersom medisinsk be­ handling ikke fører fram.

Hva kan du gjøre sjølv? Du bør unngå eller redusere utløsande belast­ ningar - den såre muskulaturen må få kvile, eventuelt bør du legge om til al­ ternativ trening. I til­ legg bør du tøye dei ømme muskelgrup­ pene jevnlig. Når plagene begynner å gje seg, kan du star­ te opptrening med justerte treningsme­ toder: Unngå eller reduser løping på hardt underlag. Kort ned treningsturene for ein periode. Bruk stabile jogge­ sko med god støtdem­ ping, og unngå dei harde hallskoa ved oppvarming og nedjogging. Det er vist i studiar at å dempe pla­ gene samt å bidra til å forebygge tilbakefall.

Fysioterapi Nokon kan ha nytte av opp­ trening veileda av fysioterapeut. Det bør leggast vekt på allsidig trening og øvelsar som ikke be­ lastar det skada om­ rådet unødvendig. Fysioterapeuten kan også yte hjelp til å korrigere el­ ler kompensere for eventuelle dispone­ rande feilstillinger i føt­ ter. I tillegg kan fysioterapeuten instruere i tøyningsøvelser og gi råd om alternativ trening.

Tilpassing av såler Løpsanalyse kan vise at foten overpronerer i belastningsfa­ sen, det vil si at belastningen blir størst på innsiden av foten langs indre fotrand (kalvbeint fotstilling). Hvis så er tilfelle, bør du anskaffe treningssko som korrigerer for denne skjev­ heten. Alternativt bør du skaf­ fe deg myke innleggssåler som gir god støtte til fotens innside under fotbuen eller bak mot hælen. Dette kan korrigere feil­ belastningen av foten/leggen og minske tendensen til plager.

Medikamentell behandling Sannsynligvis har medikamen­ tell behandling liten effekt. I korte perioder med akutte og uttalte plager kan likevel NSAIDs forsøkes. Lokalbe­ handling med gel som masse­ res inn i huden over det ømme området på leggen, er minst like bra som tablettbehandling, for eksempel ibuprofen gel.

Kirurgisk behandling Operasjon kan være nødvendig når egenbehandling og me­ disinsk behandling ikke fører fram, men operasjon vurderes tidligst etter 3-6 måneder med utilfredsstillende konservativ behandling. Under inngrepet spaltes den hylsen som omgir muskulaturen, slik at det blir mer rom for musklene. Etter operasjonen legges en kompri­ merende bandasje som pasi­ enten bør ha på i 8-10 dager. Avlastning med krykker varer vanligvis i omtrent en uke, el­ ler til smertefrihet, og utøveren kan gjenoppta løpetreningen etter 4-6 uker. Resultatet er vellykket hos 80-90 prosent.

Forebyggende tiltak • Bruk fjærende fottøy

Konfirmasjon, dåp,   bryllaup   ller  550-årslag? 0-­‐årslag?   Konfirmasjon, dåp, bryllaupeeller Koldtbord, sosakjøt, suppeeeller Koldtbord,   sosakjøt,   suppe   ller  ssteik? teik?   Du bestemmer og bestiller,   folkehøgskulekokkane steiker og kokar!

Du tilbestemmer   g  bleige estiller,   Vi leverer heim deg, eller duokan festlokale på skulen. folkehøgskulekokkane  steiker  og  kokar!   Ta kontakt for informasjon og bestilling. Tlf 57   86 80 40

Vi leverer  heim  til  deg,  eller  du  kan  leige  festlokale  på  skulen.    

• Løp minst mulig på hardt un­ derlag, asfalt og lignende • Reduser eller legg om trenin­ gen dersom plagene melder seg • Eventuelt teiping av leggen

Beinhinnebetennelse, prognose De fleste blir bra ved hvile og omlegging av treningen. Til­ standen har likevel tendens til å komme tilbake, og en må ofte ta hensyn til dette over lang tid. Noen får kroniske plager som forhindrer aktiv idrett. Knut Stian Fjellestad Illustrasjom frå ingridkristiansen.com

GloppenKalenderen 2021

Gloppen-Kalenderen er GFIL sitt praktverk som skal ut i heimane i Gloppen. Mange flotte bilete, der fo­ tografane i år er: Audhild Bogstad, Randi Ryssdal, Aud Margrethe Ryssdal, Monica Røed Frøyset, Reidun Ask Flølo, Jon Arne Pedersen, Vidar Sandal og Dagfinn Ny­ hammer. Aktive klubbmedlemer står for salet i november og desember, der dei fleste bygdene og Sandane er dek­ ka. Det vil også bli sal kvar laurdag på Sandane Senter, og Coop Extra. Også på In­ tersport vil kalendaren vere å få kjøpt over disk i novem­ ber og desember så langt la­ geret rekk. Kalenderen er ei viktig inntektskjelde for GFIL, og vi håpar at alle vil ha kalen­ deren på veggen i «de tusen hjem...»


4

Gloptimisten • SEPTEMEBER

– stolt sponsor!

2020


Gloptimisten • SEPTEMEBER

Håkon Hjelle Roset

5

2020

Else Lundestad Bakkelid

Jon Rolf Skamo Hope

Thomas Mardal

Evald Osnes Devik

Richard Villanger

Status – våre NM-utøvarar Gloptimisten har tatt ei runde med våre NM-delta­ karar, for å ta «temp`en» på treningssituasjonen og høyre kva dei tenkjer om koman­ de sesong. Ekstra spanande å vite korleis dei opplever treninga i desse korona-ti­ der. Håkon Hjelle Roset Slegge 20 år, Falun/Sverige, Pers: 54,70 m NM vart bak tv-skjermen ettersom eg satt koronafast i Falun. Treninga til no har gått veldig bra, fin framgang teknisk og fysisk allereie. Eg har det veldig fint, med ei god treningsgruppe og ein god kompisgjeng. Undervisninga har gått (og kjem til å gå) over internett resten av skuleåret, noko som ikkje er heilt ideelt, men det står eg i. Snøven har allereie vore her, så treningsvinteren er godt igong. Planane for sesongen er å konkurrere mykje utover våren og sommaren, og det blir spennande å sjå korleis situasjo­ nen er når vi kjem dit. Elles ser eg fram til å møte Gløpparane igjen til jul, med godt, gammalt juletrykk i vektbua!

Else Lundestad Diskos 44 år Pers: 48,14 m (2018) Situasjonen akkurat no: kastar eit par gonger i veka og styrke mellom kastøk­ tene. Eg prøvar å fortsette med det ut­ over vinteren. Har mål om å kunne del­ ta på NM neste år, og trenar for å kunne nærme meg 50 m. Eg har ikkje gjeve opp å prøve å nå 50 meter-streken!

Richard Villanger Slegge 29 år Pers: 63,12 m

Mathias Andreas Reksten Dale Kule 17 år Pers: 7,26 kg: 14,91 m

Nå for tiden trener eg så mye som eg får tid til. Det blir som regel 5-6 økter i uken. Som småbarnspappa i full jobb er det omtrent det beste eg får til. Siden an­ tall treningstimer ikkje blir så høyt, sør­ ger eg for høy kvalitet på øktene. Forrige sesong (2020) gikk over all forventning, med ny pers etter comeback som startet i år. Derfor setter eg mål om å kaste 65 meter i løpet av neste sesong. Vintertreningen kommer til å hove­ dsaklig bestå av kasting og styrketrening. Teknisk er eg betre enn noen gang, men eg har en del å ta igjen på styrken.

Eg går på elektro-linja (Elenergi) på Eid vgs. Eg trenar både på Byrkjelo og Sandane for tida. I vinter blir det mykje kasting inne på vegg (i Trivselshallen), sidan det ikkje er forhold ute. Elles kjem eg til å trene løfting på 123 på Byrkjelo. Neste sesong har eg som mål å komme meg til U20EM (Jr.EM), der kravet er 17.75m (6kg, per no er persen 16.43 innandørs), komme topp-5 i NM senoir og ta lagsrekorden i BBIL med seni­ or-kula.

Evald Osnes Devik Slegge 25 år Pers: 65,63 m

Thomas Mardal Slegge 23 år Florida/USA Pers: 74.28m, krinsrekord

Nettopp ferdig med bachelor i idrett og kroppsøving i Sogndal. Har no flyt­ ta til Oslo og blitt sambuar. Jobbar for tida som vektar her i Oslo, og har vak­ ter på flyplassen heime og i Sogndal. I skrivande stund har eg nettopp fullført siste styrketreninga på ubestemt tid, då alt stengjer ned igjen… Dette gjer meg naturlegvis ei utfordring som eg må løy­ se på ein eller anna måte. Kastmessig er det også svært utfordrande, då eg ikkje får tilgang til kastarena grunna covid-19. Sidan NM har eg fått trent godt, og vore frisk. Så treninga gjekk veldig bra og eg følte meg sterk og sprek. Drog på meg ein liten hamstringstrekk i bakke­ sprint mot Åsmund (Sælen), som satt litt lengre enn eg hadde håpa på. Pass dåkke for haustblada, dei kan vere glat­ te.. Elles ser eg fram til neste sesong, og satsar på at eg får gjort ein god nok jobb med dei muligheitane eg har. Målet er naturlegvis pers og ny NM-medalje.

Etter ein amputert sesong pga covid-19, sette Thomas krinsrekord i slegge under eit stemne på Byrkjelo i sommar. Resul­ tatet 74.28m er ny krinsrekord, og det 3.beste i Norge gjennom tidene. Eg studerar administrasjon og leiing på University of Florida (4.året, og snart ferdig med bachelor). Akkurat no går det mykje i kasting og løfting/styrke. Har klart å halde meg nokolunde ska­ defri i haust, og fått jobba mykje med tekniske ting. Det er fortsatt usikkert om det blir innandørs-sesong på oss, men eg fokuserar som vanleg mest på utan­ dørssesongen, der eg håpar å kunne legge på 1-2 meter på krinsrekorden eg sette i sommar. Det skal leggast til at Thomas har fått føle konsekvensane av epidemien, og hatt karantene-opphald på hotell etter smitte i treningsgruppa. Men dei har no gode rutinar for å unngå dette framover.

Intervjuet : EMILIE ENGELBREKTSON:

Sprint som gav meg mest glede og meistringsfølelse – Korleis kom du deg inn i friidrettsmiljøet, og kvifor sprint? – Eg starta å trene på logga­ ne med Brodd, og vidare begynte eg å trene med GFIL. Etter å ha dreve med mange idrettar var det sprint som gav meg mest glede og meistringsfølelse. – Kven er det som har fått ho motivert til å halde fram med friidretten? – Treningsmiljøet eg har og re­ sultata av det eg gjer gjev meg my­

kje motivasjon til å halde fram med idretten. – Kven har du som trenar idag? – Trenarane mine i dag er Gun­ nar Hole og Reidar Moldestad, som gav meg stor framgang på veldig kort tid. – Kor mykje trenar du i veka? – Eg trenar fem dagar i veka. – Kva med ambisjonane på kort og lang sikt? – Mine ambisjonar på kort sikt

er å halde meg skadefri, samt det å ha ei jamn framgang. Langsiktig er vel det å kome så langt eg klarar. Kanskje konkurrere mot dei beste i verda? – Kva er favoittmåltidet ditt? – Favorittmåltidet mitt er kjøttka­ ker med potet og grønsaker. – Kva skal du gjere i jula? – I jula skal eg trene, kvile, ride­ turar og ete mykje god mat.

Men å bruke ansiktsmaske i 30grader og høg luftfuktigheit er ikkje særleg gøy.. Dette blir truleg siste året til Thomas i USA, så i løpet av sommaren 2021 flyt­ tar han «heim», truleg til Oslo, saman med kjærasten Katie.

Jon Rolf Skamo Hope 5000/10.000 m 22 år Situasjonen min no er at eg driv å forbe­ redar meg til årets skisesong som forts­ att er uviss korleis det blir med grunna covid-19. Men håpar å få gå så mykje skirenn som mulig. Målet for sesongen er U23-VM og få representere Noreg i world-cup på nasjonal kvote. Planen er også å få vedlikeholdt sprin­ ginga igjennom vinteren, som eg har hatt god erfaring med tidlegare. Håpar å få deltatt på fleire friidrett-stevne kom­ mande vår/sommar, der målet er pers på 5000/10 000m og løpe i NM. Vi ynskjer alle utøvarane lukke til med førebuing til sesongen 2021.


6

Gloptimisten • SEPTEMEBER

SANDANE

– stolt sponsor!

Denne hytta er di!

#dagsturhytta

Med overskotet til Sparebanken Sogn og Fjordane og eit godt samarbeid med Sogn og Fjordane Fylkeskommune, kan du no besøke ei eller fleire av i alt 26 hytter. Vi ønskjer deg ei flott turoppleving!

Den korte vegen til turglede

2020


Gloptimisten • SEPTEMEBER

7

2020

Trening i Breimsbygda IL – ein viktig sosial arena, også i korona-tid Friidretten sin primus motor i Breimsbygda IL er Reidar Molde­ stad. Ein skulle tru at no når barna er ute av heimen, så ville han prioritere seg sjølv og finne på litt anna å styre med. Men, neida. Reidar finn ut at då har han moglegheit til å bidra endå meir. Så gjennom heile denne seson­ gen har han heldt friidrettsak­ tiviteten i gong fleire dagar i veka. Han har treningar for dei som er 10 år og eldre, og bidrar gjerne for dei yngre dersom det manglar nokon å aktivisere dei. Ikkje sjeldan er han å treffe på 123, i Trivselshallen og på sta­ dion på Byrkjelo. Reidar har og vore pådrivar, og viktig bi­ dragsytar, for mange av serie­ stemna som har blitt arrangert i sommar. No i vinter er det basistre­ ning på Byrkjelo (flyttar etter kvart til Reed) på onsdagar som er den primære friidrettsaktivi­ teten. Det er sjølvsagt Reidar som organiserer, og gjennomfø­ rer. Med tanke på Covid-19 er planen å organisere treningane ute så lenge som råd. I tillegg har friidretten nokre av øktene på idrettsskulen. Der bidrar alle gruppene i laget inn. Breimsbygda IL er elles eit breiddeidrettslag som har tre­ ningstilbod for alle aldrar. Det er nøstetrim, idrettsskule, ba­ sistrening, seniordans, sterk og smidig-trening og spesifikke treningar knytt til ulike idretts­ greiner. Barn, unge og vaksne i alle aldrar møtes på Byrkjelo og Reed stadion, i gymsalen

på skulen eller barnehagen, i Breimshallen, stadionbygget el­ ler på 123. I løpet av ei veke bidreg treningane til ganske så mange moglege treffpunkt for store og små i bygda. Det lar seg gjennomføre takka vere at det er mange andre enn Reidar og som stiller på som trenarar. I disse Covid-19-dagar då vi skal holde avstand, og ha færre sosiale kontaktar vil treningar

’’

...Men, neidå. Då finn han berre ut at han kan bidra endå meir.

i idrettslaget sin regi vere vik­ tige møteplassar for oss. Med klare reglar om avstand, film

om korleis ein reingjer utstyr, og foreldre som møter barna i døra med ein «spritdusj», så ser

Intervjuet : CHRISTOPHER SOLHEIM

Jakter stadig nye høgder Å gjere eit godt intervju med ein høgde­ hoppar er ei utfordring. Kven hugsar vel ikkje Kurt Olsson sitt legendariske inter­ vju med Patrick Sjøberg? Så her får vi legge oss på ei litt meir nøktern linje enn å spørje Christopher hur bredt han har hoppat, eller om han har ko-skrekk. – Rett på sak – kva er persen din i høgde? – Persen min er 1,73, og den sette eg i 2019. – Korleis ser ei treningsveke ut for din del? – Eg trenar med GFIL to gonger i veka heile året. I tillegg gjer eg ein heil del eigentrening. Og så spelar eg fotball på STIL G17.

– Kva fekk deg til å starte med høgdehopp? – Eg var med på friidrett i STIL. Der prøvde vi fleire øvingar. Eg fekk godt til å hoppe høgde, og det gjorde at eg fortsette endå meir med det. – Korleis ligg tilhøva i Gloppen til rette for vidare utvikling for din del? – Her må vi i min idrett skilje mellom vinter og sommar. Om sommaren har vi gode treningsforhold på Byrkjelo stadion. Eg har tidlegare hoppa høgde på Sandane idrettsplass, men der er forholda no for dårlege. – Innandørs tør eg ikkje lenger hoppe høgde utan piggsko. Utan piggsko glir eg i satsen, og då er det fort å bli skada. Og

det er ikkje lov med piggsko i Trivselshal­ len. Å kunne hoppe med piggsko i Triv­ selshallen er på ønskjelista. Dermed må eg til innandørshallen i Ulsteinvik om eg skal få hoppa høgde med full sats i perio­ den september-mai. Vi var ein gjeng som skulle dit i november, men korona stoppa den turen. Utanom det har vi i Gloppen gode føresetnader for å bli gode i idretten vår. Eg vil spesielt trekke fram dei gode trenarane våre. – Kva mål har du for komande sesong? – Ein jaktar alltid på nye persar... Då er vi blitt litt betre kjend med Chris­ topher, og det vert spanande å følgje vida­ re med i hans utvikling og vi heiar på han i jakta på nye høgder.

det ut som at i alle fall trenin­ gar enn så lenge kan gå som normalt. Det er spesielle tider, så her har blitt litt endring i opplegget frå tidlegare år, men dersom ein kan klare å holde aktiviteten oppe slik som den er no, så kan alle ha muligheita til å vere aktive, og møtes. Det vil bidra til god folkehelse på alle vis.


8

Gloptimisten • SEPTEMEBER

2020

Intervjuet : LEIF MAGNUS GROV HUSEVÅG

Skal ta revansj for andreplassen i UM «Leifen», som vi kallar han, er ein svært lovande slegge/ diskoskastar frå Rygg. Han kastar også kule, men det vil han helst «tone ned».Kule er berre ei bi-, bi-øving, sei­ er han og smiler Leif Magnus er nok ein sleggekastar re­ kruttert ifrå Logganemiljøet. Det seier litt om kor viktig det er med eit anlegg og miljøet/kunnskapen som vert skapt rundt eit anlegg. Vi saknar sårt dette på Sandane, utan å gå vidare inn på den problematikken. Lat oss heller høyre kva tankar «Leifen» har om veien vida­ re i karrieren, men fakta først: Alder: 15 år Pers: Slegge 4 kg 56,75m. Diskos 1kg 39.93m Plasseringar 2020-sesongen: UM 2. plass slegge og 4. plass diskos. Statistikken 2020 for 15 åringar: Slegge 1. plass og diskos 7. plass. Underteikna møtte Leif Magnus i gam­ leskulen på Rygg, der Logganekastarane gjennomfører det meste av styrketre­ ninga.Det var praktisk å ta eit intervju med han i forkant av styrketreninga han skulle ha og dette hadde vi avtala på for­ hånd. Leifen kom presis som han alltid gjer, iført slippers og treningsklede.Eg antyda at det kanskje var litt vått med

slippers i slikt veir, men ingen problem, meinte Leifen. Eg vart køyrt til trening. Medan Leifen tok på seg løfteskoa og gjorde seg klar til trening, gratulerte eg han med 2020 sesongen og gjorde meg klar til å stille det første spørsmålet eg hadde planlagt: – Korleis kom du inn i friidrettsmiljøet og kvifor slegge? – Etter eg hadde slutta som keeper i fotball tok fattern meg med på vekt­ løfting på Rygg skule. Der var Håkon Roset aktiv og han lærte meg olympiske løft («støt» og rykk). Han vart teknikktre­ naren min på løfting og vi trente mykje ilag. Ein dag spurte Håkon om eg had­ de lyst å vere med på Loggane å prø­ ve slegge. Sjølsagt ville eg det, og vart umiddelbart «bitt av basillen». Då var eg 14 år. Slik kom eg med i friidrettsmijøet og har ikkje angra på det. – Kven har du som trenar i dag? – I dag er Jørund hovudtrenar, men eg får også hjelp ifrå andre på trenin­ gane. – Kor mykje trenar du i veka? – 7 – 8 økter i veka, seier han medan han sit på ei matte og tøyer.Eg er litt stiv etter morgentreninga med Nils Ove. 3 økter kasting, to økter med lausvekter, 1 sprintøkt og basisøkta med Nils Ove. Im­ ponerande av ein 15 åring, tenkjer eg. – Kva med ambisjonane på kort og lang sikt? – I vinter og fram til sommaren vert det å jobbe med teknikken i slegge, med litt diskos inn imellom. Neste år vert

det 5 kg slegge og 1,5 kg diskos. 1 kg tyngre slegge og 0,5 kg tyngre diskos. Det vert ei utfordring. Målet i slegge vert 55m+ og ta revansje for 2. plassen i UM, delta på junior NM, medan diskos får vi «ta som det kjem». Seinare vert det å nå opp på senior NM og arbeide for å kvalifisere meg til EM. Underteikna er imponert over innstil­ linga til Leifen og kor målretta han er. Eg klør meg litt i «haudet» og spør kva han vil gjere for å nå desse måla. – Jobbe, gjere det som må til for å nå måla. Med andre ord; Hardt arbeid! – Du går i 9. klasse på GU. Kva gjer du på fritida utanom å trene og gjere lekser? – Den vesle fritida eg har slappar eg av med kompisar. Ikkje berre kompisar, men litt damer også kanskje, spør eg. Han smiler, du vil ha meg frampå no.Jau litt det og seier han og smiler. Som den joviale personen Leifen er gir han uttrykk for at han er altetande innanfor musikk. Underteikna utfordra han litt under knebøyøkta og sa at eg «guffa på» med AC/DC når eg i sin tid trente tung bøy. Leifen tok utfordringa og «guffa» på med AC/DC og knebøyen gjekk som ein leik. Godt jobba Leif Mag­ nus.T eknisk god løfting! Etter ei hard bøy- økt får ein ofte matsug og det naturlege spørsmået til Leifen vart: Kva er favorittmåltidet ditt? – Taco med Pepsi, kom det kontant. Eg er pepsifan! Sidan det var torsdag hadde eg rekna med at svaret vart kom­

STOLT SPONSOR AV IDRETT OG KULTUR I GLOPPEN

par, men, men... Nye generasjonar har andre favorittar enn oss gamlekara. – Vi nærmar oss jul Leifen. Harde eller mjuke pakkar under juletreet? – God blanding. Glad i litt forskjelleg, men eg gledar meg til jul. – Kva skal du gjere i jula? – Slappe av med familien, trene og ete godt. Imponerande av ein 15 åring å ha så klare målsetningar og samtidig vere istand til å forstå kva arbeid som skal til for å nå måla. Eg takka Leif Magnus for samtalen/treninga og med tonane av AC/DC forlet eg Rygg og hasta vidare til styremøte i Gfil. Jan Otto

HERIFRÅ


Gloptimisten • SEPTEMEBER

9

2020

God stemning i Trivselshallen.

Rolege tider, men langt frå stilt Nytt frå Fjellhug/Vereide:

Kanskje ikkje så my­ kje spanande som skjer på idrettsfronten akkurat no. Pandemi og byrjande mørketid set litt dempar på ak­ tivitet og stemning. Men situasjonen akkurat i skri­ vande stund er ikkje heilt hå­ plaus. Fjellhug/Vereide har fri­ idrettstreningar i lag med STIL kvar tysdag kl 17-18 i Trivsels­ hallen, og her er det rimeleg bra oppmøte. 7-10 i alderen 8-12 år møter opp, og med no­ kre fleire frå STIL plar vi vere godt og vel 20 på kvar trening. Vi har to flinke jenter frå Idrettslinja som trenarar. Jo­ hanna Roset og Kristine Rustø­ en har påteke seg å ha trenin­ gane for denne gjengen til fram mot påske, noko vi er svært glade for. I tillegg vil også gruppelei­ arane i begge klubbane, samt nokre foreldre vere involvert i treningstimane. Vi får håpe at koronasituasjonen i Gloppen held seg på eit så lågt nivå at vi kan halde fram med aktiviteta­ ne utover vinteren. Då ser det kanskje litt mør­ kare ut for Trivselshalleikane som vi brukar å ha i midten

Bana på Vereide. Ikkje akkurat veldig attraktiv å springe på.

av januar. Her må vi følgje ut­ viklinga av pandemien utover i sesongen, og ta ei avgjerd når vi nærmar oss desember. Å samle altfor mange innandørs vil truleg ikkje vere heilt etter oppskrifta heller ikkje i det nye året, men dette må ein kome tilbake til. Fjellhug/Vereide il har i som­ mar og i haust jobba med å få til eit fast dekke på løpebana på Vereide. Den 110 m lange og 5-6 m breie flata kunne vorte eit flott trenings- og aktivitetsa­ real i nærleik av barnehagane, der friidrettsgruppa kunne hatt mykje fin trening. I førre Gloptimisten nemnde vi eit par vanskelege hinder vi måtte forsere for å få realisert

planen. Første hinderet var Opplysningsvesenet Fond, som eig området. Dei kom vi i mål med i forhold til ei akseptabel festeavgift eller kjøpesum. Det andre hinderet, kultur­ vernmyndigheitene i Vestland, vart eit snublehinder av dimen­ sjonar. Dei nekta oss å legge permanent dekke på løpebana. Samstundes ber dei oss også om å ikkje fornye festekontrak­ ten vi har med OVF. Det betyr i klartekst at friidretten misser det einaste treningsarealet vi har i Fjellhug/Vereide il sitt område. Ikkje lett å bli motivert til arbeid for born og ungdom med slike tilbakemeldingar frå offentlege instansar! Då går det lettare oppe i

Johanna Roset og Kristine Rustøen. To flinke trenarar.

høgda (der det heldigvis ikkje var på tale å gravlegge høvdin­ gar i bronsealderen..). På Klei­ vane Skisenter har det vore stor aktivitet med legging av flis i skiløypa no i november. Sverre Nesdal Aske og hjelparane hans har gjort eit strålande arbeid med å fylle flis i løypene, slik at det trengs mindre snø for å kunne køyre opp skispor. No er det berre for alle skientusiastar

å vente på dei 10 første centi­ meterane snø, og så er det full fart på Kleivane Skisenter. Friidrettsgruppa ønskjer alle ei god og smittefri jul, der alle tek vare på seg sjølv og kvaran­ dre! Ut på nyåret kjem vi igjen ut i frisk luft, med trening og små-stemne. Ver med på tre­ ningane vi har, det har både kropp og hovud godt av! Dagfinn N.

10 på topp Noreg senior 2020

10 på topp Noreg 13-19 år 2020

8 resultat rakk til å komme med på denne lista, 2 fleire enn i 2019. Thomas med ny krinsrekord i slegge, i tillegg personlege rekordar på Richard, Arne og debutanten Mathias.

Berre 11 resultat blant dei 10 beste i landet i klassane 13-19 år! Dette er det fær­ raste vi har registrert nokon gong, men positivt at dei som er på lista har sterke plasseringar, 10 av resultata er blant topp 5. Dessutan er det fleire nykommarar i dei yngste klassane, vi har også fleire slm ligg rett utanfor topp 10 og som vil kunne komme med neste år.

Plass Øving 2 Slegge 4 Slegge 5 Slegge 5 Diskos 5 Diskos 5 Kule 7 Kule 9 Slegge

Resultat 74,28 65,10 63,12 52,57 44,70 15,56 14,91 57,51

Namn Thomas Mardal Evald Osnes Devik Richard Rygg Villanger Thomas Mardal Else Lundestad Bakkelid Thomas Mardal Mathias Reksten Dale Arne Osnes Devik

Stad Byrkjelo Bergen Loggane Loggane Loggane Loggane Byrkjelo Loggane

Dato 30.07. 18.09. 25.10. 26.07. 06.09. 23.08. 01.09. 24.05.

Plass Namn, lag Alder 1 Mathias Reksten Dale, BBIL 17 1 Leif Magnus Grov Husevåg, Brodd 15 2 Arne Osnes Devik, Brodd 19 2 Mathea Svalheim, STIL 13 3 Kristina Hjelle, BBIL 13 4 Mathea Svalheim, STIL 13 4 Kristina Hjelle, BBIL 13 5 Christopher Solheim, STIL 15 5 Leif Magnus Grov Husevåg, Brodd 15 5 Mathea Svalheim, STIL 13 10 Malene Clausdatter Kleppenes, BBIL 15

Øving Resultat Kule(5) 17,86 Slegge(4) 56,75 Slegge(6) 62,45 60 m hk 9,97(+0,4) Kule(2) 12,31 Høgde 1,46 Diskos(0,6) 25,20 Høgde 1,71 Diskos(1) 39,92 200 m hk 32,87(-2,5) 300 m hk 50,39

Stad Dato Byrkjelo 29.09 Loggane 30.07 Loggane 10.05 Ørsta 22.08 Byrkjelo 26.09 Haugesund 06.09 Byrkjelo 26.09 Jessheim 29.08 Loggane 26.07 Byrkjelo 17.09 Jessheim 28.08


10

Gloptimisten • SEPTEMEBER

2020

Klare før første start.

Full deltakarutteljing for Gloppen Fjellhug/Vereide il sin Gloppen Halvmaraton tok skikkeleg av i år. Pga koro­ narestriksjonar sette vi maks deltakartal til 160, og løpet var fullteikna 2-3 veker før start. Overveldande! Veret er alltid ein spanande faktor mår kalenderen viser oktober. Men – bank i bordet – vi har alltid, med unnatak av første arrangementet, hatt knallflott ver. I år låg temperaturen mellom 15 og 20 grader, sol frå blå himmel, og fantastisk stemning.

Koronaplakatar.

Det er ein god del førebuing fram­ for eit slikt arrangemnet, men med ein svært dyktig gjeng funksjonærar gjekk alt svært bra. Etter arrangementet har vi hatt ein runde med evaluering, der ein del punkt vi sleit litt med vart på­ peika, og der det kom fram forslag til forbetringar til neste år. Neste år trudde vi lenge at vi skul­ le arrangere NM halvmaraton. Like før årets løp fekk vi imidlertid melding om at NM-et vårt var skubba ut til 2022. Vi ser det positive i dette: No har vi enno eit år på oss å forbetre oss som arran­ gør, og løparane kan møte opp i hopetal også neste år, for å teste løypa til NM!

Vinnar i herreklassen, Sjur Haug og Gunnar Andre Henden.

Dei tre beste i dame- og herreklassen: Kvinner Målfrid Valdersnes Elin Gjerde Eirin Aasen Kvalheim

(KV40-44) BFG Bergen Løpeklubb (SENIOR) (SENIOR) Almenning Idrettslag

Menn Sjur Haug (SENIOR) Tartanmandag Gunnar André Henden (SENIOR) Gloppen Friidrettslag Bendik Grimsbø (SENIOR) Førde IL

1:24:40 1:30:20 1:31:37 1:12:04 1:12:06 1:13:46

Spreke damer frå sandane. F.v : Janne Akse, Heidi Merete Sægrov-Øygard, May- Britt Sægrov, Ingunn Reikvam Hansen, Maria Kayser.


Gloptimisten • SEPTEMEBER

11

2020

Nytt frå STIL

Fellesbilete av gjengen.

Innetreningane for 8 – 12 år er godt i gang, og det møter ca 20 born frå STIL og FjV på desse treninga­ ne. Tre av arrangørane. Dagfinn Nyhammer (leiar friidrett), Else Margrete Larsen (Leiar Fjellhug/ Vereide) og Birger Berge

Halvmaraton

Vinnaren i dameklassen Målfrid Valdresnes.

Glad vinnar i herreklassen, Sjur Haug.

Kristen Ravnestad, GFIL.

Sverre Nesdal Aske.

Også denne vinteren har vi med to instruktørar frå 3. idrett ved Firda; Jo­ hanna Roset og Kristine Rustøen. Begge desse har vore innom frii­ dretten i yngre år, og er gode instruk­ tørar og hjelparar for å lære nye unge kor kjekt det er med friidrett.

Full fart i hallen.

Fin gjeng klar for trening.

Det er også sett i gang ei basisøkt for 13 – 15 åringar på tvers av idret­ tane i STIL. Også her er oppmøtet godt, med ca 20 stk på kvar trening, der dei fleste er 13 år. Instruktør er Ole Morten Mardal, med Stig Svalheim som assistent. Så får tida vise om nokre av desse vil prøve seg vidare på GFIL sitt opp­ legg.


12

Gloptimisten • SEPTEMEBER

2020

Hildegunn Dalsbø: – Friidretten Vi har tatt julepraten med Hildegunn Dalsbø, tidlegare aktiv utøvar i GFIL og no fysiotera­ peut på Stadtlandet. På starten av 2000 tallet var ho ei av våre viktigaste utøvarar, både på stafettlag og ikkje minst 400m hekk. Vi hus­ ka Hildegunn som ei veldig positiv jente med godt humør og flink å inkludere alle. Så blir det slik at etter gymnastida så misser vi ofte kontakten når studier og viktigare ting i livet får meir plass. Vår «policy» er at vi skal prø­ ve å gjere friidretten så kjekk og viktig at ein held fram med god aktivitet, og kanskje også konkurranseidrett i studietida og vidare i livet. Det siste er ik­ kje det viktigaste, men vi håpar at dei som forlet GFIL miljøet etter fullført vidaregåande har fått ein dose med haldningar og rutiner som gjere til at dei held seg i god fysisk form og trenar godt. Det aller viktigaste er å halde seg i god form. Idrett er inngangsporten til eit godt liv på mange områder. Ikkje ber­ re den fysiske delen, men også det gode felleskapet av venner og treningskamerater. Så blir ein gjennom idretten førebudd på korleis ein takler stressitu­ asjoner, noko ein garantert vil oppleve i livet i ein eller annan form. Med dette som utgansgpunkt har vi kontakta Hildegunn og gledar oss til å høyre korleis ho har har hatt det i åra etter gymnastida. Til opplysning så var Hildegunn NM senior fina­ list på 400m hekk under NM i Sandnes i 2002 og har lagsre­ korden på same distanse pluss stav. – Kva gjere du på i dag? No er eg fortsatt heimeverande. Eg har teke eit år ekstra permi­ sjon etter vi fikk Dina 1 juni, 2019. Eg skal då vere heime til 1. mars 2021. Dei tre eldste jentene går på skule, men Ka­ leb og Dina er heime med meg. Mannen driv eige tømrarfirma - «Stad Kystbygg» og jobber til tider mykje. Så då er det greit med mamma heime. Dette stor­ koser eg meg med. Fantastisk å få bruke dagane ilag med un­ gane, og andre mødre og barn som er heime. Eg trivast godt med folk rundt meg, så det er ofte besøk av både barn og vaksne i heimen. – Eldste jenta er musikk in­ teressert og liker best å synge og spele samt å lese og skrive. Rake motsetning av mora. Es­ ter og Anna er aktive jenter og har konkurranseinstinkt som eg kan kjenne meg veldig igjen i. Einaste guten i flokken får stort sett ha traktorane og gra­

vemaskinene sine i fred, men må stadig ha ein fight med ei av jentene. Dina er maskoten i familien. Ho er på full fart og har mykje moro for seg både verbalt og kroppsleg. – Vi bygde nytt hus i 2014 på eit lite småbruk på Leikan­ ger, Stadlandet. Der har vi to shetlandsponnier og to katter. Vi har ca 20 mål med dyrka mark rundt huset, så her er god boltreplass for store og små. I vår fikk ungane trampoline som no er gravd ned i hagen. Her har det vore hoppa utallige timar. Og eg ser at særleg to av jentene har auka eigenskapane sine betrakteleg i turn:) – I tillegg til å ta vare på kroppen ved å vere fysisk aktiv, er det minst like viktig for meg å ha ei levande tru på Jesus. Trua gjev meg ein trygg grunn­ voll å bygge resten av livet mitt på. Vi har som familie funne oss godt til rette i Filadelfia, Stadlandet som er ei pinseme­ nighet. Her er vi engasjerte i barnearbeid og musikk. – Er idrett og fysisk aktivitet viktig for deg og dine? – Fysisk aktivitet har alltid vore viktig for meg, og eg prø­ ver å dra med meg både famili­ en og andre rundt meg (til sta­ dighet, kjem det frå mannen). Eg var med å starte opp eit lite treningsstudio, Stadtgym på Leikanger. Dette dreiv vi i ca 10 år saman med eit vennepar. Men for eit par år sidan solgte vi oss ut, då Raymond jobber mykje og vi ikkje har kapasitet til å drive det vidare. – Ungane synest at dørstokk­ mila er utruleg lang og skjenner stadig når dei høyrer vi skal ut på tur. Men når vi først har fått dei ut, er det kjekt. Eg har lært at ein alltid må ha med mat og drikke på tur, elles ender det i fullstendig kollaps før vi har be­ gynt. Så eg håper dei drar med seg gode turvaner og ikkje får det heilt i vrangstrupen. Det er ikkje så mykje å velge i når det gjeld aktivitet for barn utan­ om fotballen. Men eg har hatt turntreningar for dei mellom 6 og 10 år og her har alle dei tre eldste jentene vore med. Elles

Hildegunn med familien. Ektemannen Raymond og borna Anna, Rakel, Ester, Kaleb og Dina på fanget til mamma.

likar eg å gå turar ilag med un­ gane og helst på fjellet. Nokre leik- økter med hekketrening og lengde har det også blitt. Og ei av jentene har masa på meg og ynskjer å prøve stav. Men der kjem eg til kort…. Då blir det hesjestaur på plenen. – Mannen bruker ofte ar­ beid som trening, men innser at det ikkje alltid er godt nok. Så det hender at han tar seg ei økt på sykkel eller på fjellet eller ei styrkeøkt saman med meg i sto­ va eller på gymmen. – Har det du var med på her hatt betydning for livet ditt vidare? – Eg er veldig takksam for kjekke år ved Firda vgs og i GFIL miljøet. Eg har nok blitt merka for livet ved ein viss treningsavhengighet. Dersom det går for lang tid utan at eg har fått utfalde meg fysisk, blir

eg sur. Eg lærte å ta meg ut på trening og yte det eg klarte. Og det kjenner eg at eg fortsatt må. – Det gjere godt å få litt blodsmak i munnen av og til. Men konkurranseinstinktet er alt for sterkt, så konkurranser har det blitt lite av. Eg blir så nervøs i lang tid i forvegen så det orkar eg ikkje. – Korleis opplevde du tida i Gloppen, etterkvart friidretten og kven introduserte det for friidrettsmiljøet? – Det var nok mykje det at eg fikk vere med i GFIL og på alle treningene som gjorde at eg trivdes så godt på Sandane. Eg kan ikkje hugse at eg kjeda meg anna enn dei første veke­ ne aleine på ein ny plass. Fri­ idretten vart litt som eit even­ tyr for meg. Eg fikk drive med noko eg synest var veldig kjekt

og som gav meg ei kjensle av mestring. Det har nok vore med å bygd sjølvtillit. Eg hug­ sar ikkje kven som introduserte meg for friidretten eller korleis eg begynte….må hugse at eg har begynt å bli gamal:) – Gfil huskar tilbake på tida med damelag på banestafettar, både 4x400 og 4x100, 1000m og hard konkurranse om å få vere med på laga. Jan Otto var trenar på denne tida også og hadde ansvar for laguttak etc. Dette var nok av og til ganske slitsomt for både utøvar og trenar, korleis opplevde du dette? – Eg kan ikkje hugsa at dette var vanskeleg. Uttak til stafetter og lag er ein del av «gamet». Det var veldig kjekt å få vere med å springe både stafetter på bane- og terreng og Holmen­ kollstafettar.


Gloptimisten • SEPTEMEBER

13

2020

vart litt som eit eventyr for meg

Hildegunn, fellesbilete frå

– Friidrett var vel kanskje noko du ikkje hadde styrt så mykje med i barneåra, eller korleis var det? – Nei, eg visste eigentleg vel­ dig lite eller ingenting om det før mamma eller pappa hadde høyrt det var lokale friidretts­ stevner i fylke. Dette var som­ maren før 10.klasse, trur eg.

Hildegunn og Kristim Roset.

tidene vi hadde fra før. Var nok her konkurranseinstinktet våk­ na. Samt at det på ulike saman­ komstar i bygda som 17. mai alltid var 60 meter på tid når eg var lita. Her stilte dei fleste til start. Vaksne mannfolk, barn og unge. Hugsar fortsatt dette som ein viktig konkurranse:)

– Vi huskar tilbake med glede på stafettlaga og alt det gode samholdet rundt, er det noko du huskar spesielt, epiAlder: 35 sodar etc, fortell Bustad: Leikanger på Stadlandet litt om dette? Utdanning: bachelor i idrett og helse – Ja, det er samt fysioterapi. noko spesielt Yrke: Fysioterapeut med det å sprin­ Sivilstand/barn: Gift med Raymond ge stafetter i lag Myren og har 5 barn. Rakel 11 år, og reise i lag Ester 9 år, Anna 7 år, Kaleb 5 år og som ein gjeng. Dina 1 år. Vi hadde man­ Tidsrom på Sandane: Eg gikk ge kjekke turar idrettslinja på Firda 2000-2003. både på stevner Tok eksamen på Vgs - idrettslinja og på lokale konkurranser. Eg trur det er Holmenkollsta­ Viss ikkje eg hugsar feil var eg fettane eg hugser mest fra. Der med på eit stevne i Hornindal vi køyrde stor buss østover og den sommaren. Trur eg stilte overnatta på Haraldsheimen. på 800m og 100m. Dette gav Det var sosialt og kjekt. Vi dis­ meirsmak. Av anna organisert kuterte kor og korleis vi skulle idrett var eg med på handball springe etappen og korleis vi i 9. og 10.klasse. I barndomen skulle legge opp løpet. Det var var eg aktiv og likte å leike, spennande. Så før mange av springe og hoppe. Gjerne fjell­ oss rakk å komme tilbake til turar etter pappa eller for å målområdet var stafetten over. jage sauene. Men det vart litt av sjarmen. Ofte var vi også ute på Peppes – Dette med å konkurrere, var og åt pizza. det nytt for deg eller hadde du – Av individuelle konkur­ dreve med det i barneåra? ranser hugsar eg nok best UM – Som sagt, ingen organisert på Bislett, der eg sprang 100m idrett i barneåra. Men fra eg hekk og 300m hekk i klassa for var 10-12 år har eg gått/ spr­ 17/18 åringar. Eg hugsar at eg unge bak pappa på fjellet. Dette snubla på nest siste hekken og var hard konkurranse i mange med det mista leiinga og vart år, både mellom oss to og på nr 2 på 100m hekk. Det var

JULEPRATEN

HILDEGUNN AGATE DALSBØ MYREN

surt. Men på 300 m h lukkast eg endeleg og kunne feire ein seier. – Vi var på stafett NM i Tønsberg og Daniel hadde no for nokre dagar sidan under rydding funne informasjonskrivet før turen, det var til opplysning skreve av intervjueren. Huskar du denne turen som var i slutten av mai i 2001? – Om eg ikkje hugsa feil hadde vi eit fantastisk lag på 4x400, det var deg og Kris­ tin, Synnøve Seim og June Andenæs. Vi overnatta på sku­ lekjøkkenet på skule like ved Greveskogen idrettspark. Eg må innrømme at dette er så lenge sidan at eg ikkje klarer å hugse detaljer. Men i tillegg til Holmenkollstafettane, så er det stafetten på 4x 400 m eg hug­ sar best. Det var stort å få vere med på laget hugsar eg. Tenk å få vere med på eit NM, der alle dei beste i Norge var med. Det var plutselig litt meir formelt og seriøst. – Du var finalist på senior-NM i Sandnes i 2002, korleis opplevde du dette? – Det var stort å få vere med på eit senior NM, i individuell konkurranse. Eg hugser forts­ att vi fikk «utøver- skilt» som hang rundt halsen. Må seie ein vaks nokre centimeter då. Samtidig var det skummelt. Eg hugser eg satte pers i forsøket på 400m hekk. Det var veldig kjekt. Men eg veit at før start i finalen hadde eg mest lyst å forsvinne derifra. Eg var så ner­ vøs! Eg hugsar vi sprang inn til første hekken nokre gongar og eg trur eg bomma, noko som ikkje gjorde det betre. Heldig­ vis var Jan Otto der og kunne gi gode tilbakemeldingar og arbeidsoppgaver. Eg kom meg

til mål, men vart vel sist i fina­ len… hugsar ikkje tida her. Ei erfaring rikare vart eg i alle fall. Takk for det. – Var du svært nervøs? Er denne opplevelsen av å takle eit slikt fokus noko du har tatt med deg inn i andre situasjonar i livet? – Det med fokus veit eg ik­ kje heilt. Men det å halde seg i form har nok gjort at eg har ein større kapasitet i kvardagen enn eg elles ville hatt. Samt at eg har tenkt på intervalltrenin­ gene under kvar fødsel for å klare det:) – Var det noko den gongen vi burde gjort annarleis som trenarar og leiarar? – Eg ser tilbake på ei tid med gode trenarar som brydde seg om utøvarane og som var engasjerte, dyktige og motive­ rande. Eg er imponert når eg no ser tilbake på denne tida og ser alt dokke som trenarar la ned av tid og krefter i idretten. Det er stort, og tusen takk for at eg fikk vere med på det. Det er lett å vere etterpåklok. Og det er ting eg skulle ynskje at eg hadde gjort annleis, men som eg ikkje kan skulde andre for. Eg har angra på at eg ikkje prøvde 7- kamp. Og at totalbe­ lastning siste året på Firda vart for stor, slik at konkurransene den sommaren aldri vart det ein hadde håpa på. Hugsar at eg i september/ oktober, utan trening ca 3 månader kjente på overskudd som eg gjerne skulle hatt under konkurransene på sommaren. – Er du idretts og friidrettsinteressert i dag? – Eg synest fortsatt det er veldig kjekt med idrett og fy­ sisk aktivitet. Men friidrett blir mest sett på fra sofaen, desver­

re. Kanskje nokon av ungane prøver seg på friidrett i framti­ da? vi får sjå.Dei einaste kon­ kurransene eg har delteke på i seinare tid har vore 2 gongar triatotlon- Selje challenge, og fjelløpet «Stadlandet rett vest» dei åra eg ikkje har vore gravid. Eg trivast nok best med trenin­ ga i seg sjølv utan for mange konkurransar. – Og så kjem nå det uungåelege spørsmålet til slutt, trenar du no Hildegunn? – Eg prøver å halde meg i form. Men aktivitetsnivået har dala kraftig sidan tida på Firda. I dag er eg veldig godt nøgd om eg får 1-2 økter med styrke og 2 med kondisjon i veka. Eg har hatt ei lita gruppe med damer som trener styrke heime i sto­ va kvar mandag kl 9. Då er det med babyer, amming og bæsje­ bleier, soving, søskenkrangling, leiking osv. Men stort sett får vi gode økter på ca 1,5 time. Heilt topp! Kondis- øktene blir som regel ein tur på fjellet (ca 30 min) eller mini- intervaller i vår lille rundkøyring (ca 50 m) samt grusveg opp til vegen (100-150 m i slak motbakke) medan ungene leikar og min­ stejenta søv. Eller joggande med vogna (tidlegare dobbel­ vogn) i motbakke ca 20-25min. Vi er heldig å ha både mine foreldre og svigermor i nær­ leiken. Så det hender at eg tar ein tur innom besteforeldrene og får nokon til å passe ungane slik at eg kan ta meg ein liten fjelltur. Når mannen merker at lunta blir for kort, skjønar han at det har gått for lenge sidan eg har trent, og tilbyr seg å pas­ se ungane så eg kan springe meg ein tur. Eg prøver å utnyt­ te små smutthol i kvardagen til korte treningar.


14

Gloptimisten • SEPTEMEBER

2020

GÅVEKORT SOM JULEGÅVE? I dag snakkar vi til deg som treng eit supert julegåvetips - eit gåvekort med ønska antall sekkar med ved. Vi vil nå deg som er på leit etter ei gåve med meining, unngå folkemengder og ynskjer å handle lokalt. No kan du velge mellom 40 og 60 liters sekkar med bjørk, samt 60 liters blandingsved. Vi lager også gode tennbrikettar om du treng dette. I butikken vår kan du finne mange fine handlaga produkt. Butikken er open frå 08.00-15.30, vi føl smittevernreglar med sprit og avstand. Mona Vekst – telefon 57 00 93 80.

Mona Vekst eit steg vidare

®

Åsen Vel

by Strukturplast

«Myra»-anlegget er for alle! Frivillig kontingent 2020. Vipps kr 400 til 126161 eller betal inn til konto 3710  30  16259

TELEFON 57 86 63 90 FRÅ OKTOBER FINN DU OSS I BYGGET TIL COOP EXTRA PÅ SANDANE Veidekke Entreprenør AS

Nordstrandsvegen 13, 6823 Sandane Tlf: 57 86 57 97 / 995 48 810

Christina og Arne Jostein Gimmestad Telefon 911 29 818

Distrikt Sogn og Fjordane Telefon 57 86 62 55 Telefax 57 86 59 80

Postboks 185, 6821 Sandane

- Entreprenørforretning - Ferdigbetong

• Gravstein • Oppussing og tilføying av namn

Styret i GFIL 2020: Leiar:

Nils Ove Roset Nestleiar:

Jørund Årdal Økonomi:

Olav Holvik Styremedlem:

Linda van Hulst-Florack

DITT BYRÅ I BYGDA Vi bistår også med: www.sandanegravferd.no ajg@enivest.no

Tusen takk frå styret

Styremedlem:

Ole Morten Mardal Styremedlem:

VEREIDE BLOMSTER AS

Sandane

Liv Randi Teige Styremedlem:

Blomster - Binderi og Hagesenter

Else Lundestad

KATTAHAMRANE, SANDANE

Mathias Reksten Dale

Telefon 934 12 239 / 414 12 512 www.hageland.no

Varamedlem:

Aktivrepr.:

Even Rønnekleiv Varamedlem:

Ser du godt nok?

Jan Otto Aae

Bestill time no! 57 86 52 66

6823 Sandane • tlf 57 86 80 60 • fax 57 86 80 61 • www.trebohus.no

• Entreprenør • Fargehandel • Ovnar • Byggevarer • Kjøkken, bad og garderobe • Lampar og gardiner

Vi har det du treng til fornying av huset inne og ute! Velkomen innom butikken vår i Jarbrugda!

Støtt sponsorane våre! Dei støttar oss!

Nordstrandsvegen 13, Skarsteintunet, 6823 Sandane Tlf. 57 86 52 66

Idrett gjev glede og overskot i kvardagen


Gloptimisten • SEPTEMEBER

15

2020

June ser attende, og framover June Andenæs har dei siste ti åra vore ein av den mest profilerte handballspelarane frå Nordfjord. Etter eit par år i Byåsen, vart ho den første norske handballproffen i Russland. I dag er spelar ho i Vipers Kristiansand. Men ho har også ei friidretsskarriere i Gfil.

’’

Eg er så heldig at eg har handball som yrke. Eg spe­ lar for Vipers Kris­ tiansand i Eliteserien (Rema 1000-ligaen) og Champions League, og er inne i min an­ dre sesong for Vipers. Forrige sesong var eg endeleg med å vinne både seriemeisterskapen og NM- gull og, noko eg har drøymt om i mange år. No har vi akkurat kome oss til ein ny finale i NM, finalen spelast i romjula dersom den ikkje blir utsett på grunn av Co­ vid-19. I Champions League denne sesongen har vi som lag eit øn­ ske om å vinne, vi er eit sterkt lag og vi ligg godt an i gruppe­ spelet, sjølv om vi blir testa før og etter kvar kamp, har mange av kampane har vorte utsett på grunn av korona og det er usik­ kert om vi klarar å få gjennom­ ført heile denne turneringa. Tida vil vise. I tillegg til handball har eg ein sambuar som flyttar med og legg til rette for at eg kan satse på handball, det hadde rett og slett ikkje gått utan. Saman har vi ei dotter som har byrja på skulen. Og begge prøvar å ut­ nytte koronatida til å få fullført masteroppgåver. Tida i GFIL hugsar eg på som ei fantastisk tid, vi var mange utø­ varar og det var utruleg kjekt,

spesielt på trening, men også på reiser. Det var ein fin gjeng, og det hender eg sakna den tida og treningsmiljøet. Då eg var yngre dreiv eg som mange an­ dre med 60 m, høgde, lengde og kule, frå 15-årsalder var det sprint 100m og 200m, etter­ kvart også 400m. Det var Jan Otto Aae som hanka meg inn til GFIL, han tok meg til side etter ein mattetime i 10.klasse og sa at han tenkte eg skulle vere med på stafettlaget i NM på Byrkjelo og ville at eg skulle kome på trening. Aaen kan eg snakke mykje fint om, han var viktig for meg og har nok vore viktig for mange. Han ser alle, han er trygg å vere rundt sjølv om det er mykje kødd, men han bryr seg og tar deg på al­ vor. Han balanserar det så fint, eg har aldri vore på ei kjedeleg trening med Aaen. Så minnast eg sjølvsagt stafet­ ten i NM på Byrkjelo i 99 som eit stort høgdepunkt, det sølvet var over all forventning. Heile det meisterskapet var eit godt meisterskap for GFIL. Heile at­ mosfæra var magisk, det er ei av dei største opplevingane på idrettsarenaen for min del.

på 400 m på Nadderud (hug­ sar ikkje kva år) var ein enorm nedtur, det var dei fire beste i kvart heat. Eg vart nummer fem i mitt, men var opphengt i at tida mi var god nok og tykte det var svært urettferdige re­ glar. Det takla eg ganske dårleg der og då.

Ellers er bronse på 100 i UM i Florø i 99, og Sølv i UM på 200 m året etter det eg kan vise til av individuelle bragder på friidrettsbana. At eg akku­ rat ikkje kom til finalen i jr.NM

I tillegg til å satse på friidrett var handball heile vegen kan­ skje det store og siste halvåret på Firda VGS vart eg utlånt frå GHK til Bjørnar IL. Eg pendla til Bergen med Bussen omlag

kvar helg der eg sov for det meste på sofaen til Kristine Hei­ en Hansen som allereie var flyt­ ta nedover og spelte for Bjør­ nar ho også. Saman var vi med å spelte finale i Jr.NM, denne tapte vi men det var likevel ei stor oppleving.

gerskap i 2014 og ein korsbå­ ndskade i 2016/17. Eg har endeleg fått gullme­ daljane eg har drøymt om, etter nokre sølv og bronser i Byåsen, Larvik og Glassverket. No drøy­ mer eg om gull i Champions League.

Hausten 2002 flytta eg til Ber­ gen, det var ikkje berre lett å gå frå 4.div i Gloppen og til Bjør­ nar i eliteserien. Overgangen var stor frå å spele med aller dei beste venninnene dine til å spele på lag med svært direkte bergensarar med spisse albo­ gar. Og ikkje minst ein trenar som sa rett ut til meg at eg var så ubrukeleg at det einaste han kunne bruke meg til var å vere kjegle. Så då stod eg som mar­ kør resten av treninga, mens tårene trilla og eg skulle ønske eg heller sprang intervallar i Ei­ demona med Aaen.

Mvh June

Gjennombrotet i eliteserien kom ikkje med denne trenaren, han fekk etter kvart sparken. Mitt gjennombrot kom med den neste trenaren og eg fekk nokre gode år i Bjørnar før eg reiste vidare til Levanger, By­ åsen, Lada- ein russisk klubb, Molde, Glassverket, Larvik og no Vipers. Eg har vore heldig og stort sett vore skadefri, med unntak av to lengre opphald pga svan­


16

Gloptimisten • SEPTEMEBER

2020

Telefon 57 86 54 22 Mobil 970 34 390

S ANDANE

Alt i elektriske installasjonar og varmepumper

Firda Elektro AS Nordstrandsvegen 17 6823 Sandane

Aut. elektro og teleinstallatør

Lyslo Foto 6823 Sandane • Tlf. 958 39 036

Repro av gamle bilete

Alle rettar God og billeg mat Tek imot selskap OPNINGSTIDER

Måndag til laurdag 12 – 23 Søndag 13 – 23

Velkomen til vår restaurant på Sandane

57  86  66  23

Mardal Rør A/S 6823 Sandane tlf. 57 86 57 91 - Fax. 57 86 54 20

FRYDENBØ BILSENTER STØTTER GLOPPEN FRIIDRETTSLAG

GLASSMESTERFORRETNING

GLASS • VINDUER • DØRER • FASADER Arild Sæthre Jon Arne Myklebust 97 71 69 00 90 06 56 50 Postboks 103 - 6821 Sandane Tlf. 57 88 43 50 - Fax. 57 88 43 51

Gloppen kommune

legg forholda til rette for idretten

SANDANE MÅNDAG – FREDAG

7 - 21

LAURDAG – SØNDAG

9 - 21

SANDANE Telefon 57 86 70 10 OPNINGSTIDER: Måndag-fredag

7.00-23.00 Laurdag

8.00-21.00 Velkomen til ein hyggeleg handel!


Gloptimisten • SEPTEMEBER

17

2020

Intervjuet : MALENE CLAUSDATTER KLEPPENES

Inspirert av Karstein Warholm og mamma Eg har hatt ein prat med Malene, om idrett, trening og kva ho elles mütte vere oppte­ ken av.

Malene er ein del av den treningsvillege 2005 ür­ gangen vür. Ho er dotter til Anne Merete, som er ei kjend dame innan frii­ dretten i kommunen. Sü det er ikkje noko stor overrasking at Ma­ lene held pü med idrett. Nür det gjeld friidretten, sü var ho med pü sitt første Lagsmeisterskap alt som 4-üring (i følge mora). Eg hugsar godt at ho syns det var litt veldig skummelt med brüket frü startpistolen, den første tida. Ho er ei aktiv jente som har trena godt i flei­ re ür, og følgjer filosofien med ü legge eit breidt og godt fysisk grunnlag for ü kunne spesialisere trenin­ ga meir, i tida framover. Fram til coronaen set­ te ein stoppar for det, var ho og aktiv i handball, i tillegg til friidretten. Ho satsar no berre pü frii­ dretten, og har vore med pü mange øvingar i løp og hopp. I fjor prøvde ho korthekk for første gong, noko som synte seg ü vere lurt. Med relativt fü løp i kroppen, plasserte ho seg høgt oppe pü landsstates­ tikken i si klasse.

Med meir trening ÂŤi bankenÂť har ho no prøvd seg pĂĽ til litt lenger hek­ keløp, som 200 og 300 mHK. Det kan sjĂĽ ut til at det­ te kan vere ei rett satsing av jenta. Ho kvalifiser­ te seg til UM, i haust pĂĽ 300m HK. Der ho fekk prøvd seg mot dei beste i landet. Her sprang ho inn til ein fin 9.plass, i sitt før­ ste ÂŤskikkelege løpÂť. Det var kjekt ĂĽ fĂĽ kon­ kurrere mot noko i same klasse, pĂĽ distansen, og sleppe ĂĽ springe ĂĽleine eller mot Jakob (SlĂĽtten) heile tida, for ĂĽ fĂĽ konkur­ ranse, fortel ho. PĂĽ spørsmĂĽl om kvifor ho held pĂĽ med friidret­ ten, svarar ho: – Først og fremst fordi at vi har eit kjempegodt treningsmiljø, der alle er med og støttar kvarandre og løfter kvarandre oppo­ ver. Sjølv om vi konkurre­ rer i ein individuell idrett er det viktig at ein har eit ‘ godt miljø rundt seg, der alle støttar alle. Ho viser til at det er ein del, som reiser fleire ti­ mar for ĂĽ vere med pĂĽ treningane vĂĽre nettopp pĂĽ grunn av miljøet. NĂĽr det gjeld kven som har fĂĽtt ho til eller moti­ vert ho til ĂĽ hald pĂĽ med friidretten, er svaret gan­ ske enkelt: – Mamma, du, og an­ dre flinke trenarar, som vi

har fleire av i GFIL. Sjølv­ sagt er Karsten Warholm og Amilie Luel stor forbil­ der for oss unge utøvarar. Og sü trur eg at eg er ganske flink til ü motivere meg sjølv. Som trenar, kan eg seie at eg knapt har opplevd nokon som er sü dediker­ te til ü trene, som Malene. Ho trenar mykje ülei­ ne, men tek til seg tilba­ kemeldingar om ting som bør forbetrast, og terpar pü oppgüvene til ho für det til. Sjølv om det av og til kan ta litt tid. Kan nemne at eg i fjor sommar sa at ho var litt for stiv og at ho burde jobbe litt med mobilitet, serleg i hofter og lür. Det­ te tok ho til seg og har sidan og jobbar no med tøyeøvingar kvar dag. Og det gjekk ikkje lenge før tausa vart büde mjukare og smidigare i muskula­ turen.

Malene i satsen.

Sjølv om ho satsar meir pü friidretten no, passar ho pü ü vidare­ føre det gode grunntre­ ningsarbeidet som ho har helde pü med i fleire ür. Det blir derfor mange tre­ ningsøkter for veka, men ho stortrivst med ü trene og synest det er svÌrt kjekt. Ho har og forstüing for at; i utviklingstrappa mü ein gü alle trinna.

og idrett seier ho: Eg fĂĽr no tid til ĂĽ henge litt med venner, og sĂĽ jobbar eg pĂĽ Bakar Jon.

NĂĽr det gjeld andre aktivitetar enn trening

Før vi avslutta praten (og kom i gang med tre­

Malene under start.

ninga đ&#x;˜‰) spurde eg om ho har nokre mĂĽlsettingar framover. Fortsette ĂĽ trene og ĂĽ bli betre i det meste, sĂĽ fĂĽr vi sjĂĽ kor god eg kan bli.

PS: Trur ho er litt be­ skjeden her. Sü var det tid for tre­ ning og mindre prat, med ei knakande kjekke taus. Reidar

NFIF sine lagseriar 2020 Etter ein tur ned i 3. divisjon er herrelaget no tilbake i 2. divisjon. Det er i hovudsak dei sterke sleggeresul­ tata som er ürsaka til opprykket. Med litt fleire gode hopp- og løpsresultat vil vi neste ür kunne rykke opp til 1 divisjon igjen.

3. DIVISJON MENN 2020 TOTALT

1 2 3 4

Osterøy IL Gloppen FIL Sarpsborg IL Fredrikstad IF

(20/ 8) (19/12) (20/11) (20/10)

14 033 13 904 13 036 12 842

(11/2d) (12/2d) (39) (5)

Hordaland Sogn og Fjordane Ă˜stfold Ă˜stfold

5 6 7 8 9 10 11 12 13

IL Gneist 2. lag Snøgg Friidrett Sandnes IL 2. lag Moss IL IK Hind IL Norna-Salhus 2. lag IL i BUL 2. lag Larvik T&IF Asker Skiklubb

(20/10) (20/12) (20/11) (20/ 8) (19/ 8) (20/12) (19/13) (19/ 7) (20/11)

12 776 12 438 12 374 12 148 12 033 11 921 11 815 11 789 11 741

(27) (12) (15) (13/2d) (26) (10) (13) (6) (19)

Hordaland Telemark Rogaland Ă˜stfold Troms Hordaland Oslo Vestfold Akershus

14 15 16 17 18 19 20

Bodø FIK Kristiansand IF Sømna IL Strindheim IL IL i BUL-Tromsø IL Gular 2. lag IF Herkules

(20/ 7) (19/ 9) (20/ 8) (15/ 8) (20/13) (13/ 8) (18/10)

11 697 11 406 11 192 11 149 11 036 10 904 10 773

(41) (18) (7) (9) (16) (21) (14/2d)

Nordland Vest Agder Nordland Sør Trøndelag Troms Hordaland Telemark

Individuelle resultat GFIL OBLIGATORISKE Ă˜VELSER

Ă˜VELSE 100m 200m 400m 800m 5000m 10000m Høyde Kule Diskos Slegge Spyd

NAVN Robert AndrĂŠ Moldestad Ole Martin M Flatjord Ole Martin M Flatjord Jon R. Hauge Gunnar Henden Jon Rolf Skamo Hope Christopher Solheim Thomas Mardal Thomas Mardal Thomas Mardal HĂĽkon Hjelle Roset

Antall noteringer:

VALGFRIE Ă˜VELSER

Ă˜VELSE Slegge Slegge Slegge Slegge Kule 3000m Diskos 3000m

NAVN Evald Osnes Devik Richard Rygg Villanger Arne Osnes Devik HĂĽkon Hjelle Roset Mathias Reksten Dale Jon Rolf Skamo Hope Richard Rygg Villanger Gunnar Henden

Antall noteringer:

POENG 560 617 656 360 666 753 569 830 894 1 050 489

STED Byrkjelo Byrkjelo Trondheim/St Byrkjelo Byrkjelo Førde Jessheim Rygg Rygg Byrkjelo Falun/SWE

DATO 14.07 30.07 20.06 25.10 04.06 14.07 29.08 23.08 26.07 30.07 16.09

11 FĂ˜DT RESULTAT 1995 65.10 1991 63,12 2001 57.51 2000 54.70 2003 14.91 1998 8.39.03 1991 40.51 1994 9.01.74

Sum: POENG 941 917 848 813 791 774 694 682

7 444 STED Fana Rygg Rygg Byrkjelo Byrkjelo Byrkjelo Rygg Byrkjelo

8

Sum:

Noteringer totalt: 19 Total sum: 13 904 Deltagere: 12

FĂ˜DT RESULTAT 2000 12.25 1994 24.32 1994 52.71 1974 2.23,24 1994 15.49.69 1998 31.45.34 2005 1.71 1997 15.56 1997 52.27 1997 74.28 2000 40.20

6 460

DATO 18.09 25.10 24.05 30.07 01.09 30.07 23.08 30.07


18

Gloptimisten • SEPTEMEBER

Vår lidenskap for tall vil gi deg bedre resultater. Vis oss din lidenskap - få endre bedre resultater!

Sørstrandsvegen 6 6823 Sandane Tlf: 57 86 86 00 Accountor.no

Vår lidenskap for tal vil gje deg betre resultat.

Sørstrandsvegen 6 6823 Sandane Tlf: 57 86 86 00

Vis oss din lidenskap – få enno betre resultat!

Accountor.no

Best Breim

2020

Breim bensin & service AS Tlf.: 979 97 024

Påfyll for bil og folk!

BILUTLEIGE

P

deservic eA Byg S

AB

TLF: 57 72 50 80

E. E. RØNNEKLEIV 6829 HYEN

Tlf. 96 22 33 66

6823 SANDANE

Vaskemaskin! med poleringprogram Hyen Automatstasjon Fyll tanken lokalt! tlf. Sandane 57 86 55 39 • www.beststasjon.no

BOKHANDEL -- KONTOR/PAPIR BOKHANDEL KONTOR/PAPIR - - -LEIKER LEIKER BOKHANDEL - KONTOR/PAPIR – KONTOR/PAPIR – BOKHANDEL LEIKERLEIKER Nordstrandsvegen 10 10 BOKHANDEL KONTOR/PAPIR BOKHANDEL KONTOR/PAPIRNordstrandsvegen - LEIKER LEIKER Ope 10-18 10-18 (15) (15)Nordstrandsvegen 6823 Sandane Ope 10-18 (15) 6823 Sandane 10 Nordstrandsvegen Nordstrandvegen 10 10 Nordstrandsvegen Tlf.Tlf. 5757 886823 44 44 10Sandane Ope 10–18 (15) Ope 10-18 (15) 88 1010 Ope 10-18 (15) Norlisandane Norlisandane

Norlisandane Norlisandane Norlisandane

IIsentrum sentrumsidan sidan1915 1915

I sentrum sidan 1915 I sentrum sidan 19151915 I sentrum sidan

I sentrum sidan 1915

sandane@norli.no 6823 Sandane 6823 Sandane Sandane Tlf.6823 57 88 44 10 sandane@norli.no www.norli.no Tlf. 57 Tlf.88 5744 8810 44 10 www.norli.no

Tlf.: 57 88 44 10 sandane@norli.no sandane@norli.no sandane@norli.no www.norli.no sandane@norli.no www.norli.no www.norli.no www.norli.no

RØRLEGGER, SNEKKER OG FLIS KOMPLETT BAD Telefon 57 86 53 80 Mobil 905 65 802 E-mail: bademiljø.no

Besøk oss på Coop-varehuset på Sandane

ELKJØP FJORDANE as, avd. SANDANE Grandavegen 3, 6823 SANDANE 57 86 59 87 epost: gloppen@elkjop.no

telefon:

• Sunnere inneklima,

ventilasjon, sentralstøvsuger, rensing ­av ventilasjon

6823 SANDANE BDO Nordstrandvegen 13 P.O. Box 53 6821 Sandane

Tel: +47 57 86 85 92 Fax: +47 57 86 52 72 www.bdo.no

Tlf. 57 86 61 35 – Fax 57 86 62 33 Mob. 909 82 646 – 957 64 170 post@eveboblikk.no www.eveboblikk.no

• Beslag/takrenner • Tak og fasadekledning, reingjering

• Liftutleige, betong-

saging/kjerneboring, branntetning

Støtt sponsorane våre! Dei støttar oss!

VI STØTTAR IDRETTEN I GLOPPEN

driv framleis butikken sin i Gotavegen. Velkomen til oss!

jem@advokatmardal.no

tlf. 975 33 858


Gloptimisten • SEPTEMEBER

19

2020

– Ein hyllest til skipparen! Då var det jul igjen! For to dagar sidan, laurdag 3. oktober, var kakemennene på plass i butikkhyllene på Spar i Kalvåg! Katalysert av frustrasjonen som er bygd opp gjennom dette spe­ sielle året samt ein enda høgare verdi på ein «like» i forhold til i fjor, braka hylekoret saman på Facebook. Den eine meir einig enn den andre i at kakemenn og julepynt ikkje har noko i bu­ tikken i oktober å gjere. Dette øydelegg jula, og jula var jom­ men meg betre i gamle dagar då far i huset ringte jula inn ved å andektig skrelle ei appelsin til konemor, bestemor, mannbrann, høne-pøne, sju skrikarun­ gar, fanden og hans oldemor– Guuuud kor jul jula var i gamle dagar! Kva har kaktus, kokk, Stei­ nars Hjørne, Rema 1000, kjøtt­ hagle og blankt avslag til felles? I forkant av dei fleste nedteik­ ningar av Steinars Hjørne bru­ kar eg å ta meg ein liten prat med lensmannsdatter, redaktø­ se og storesøster til Håkon Hjel­ le Roset – Ingrid Hjelle Ros(er i kinna når ho blir flørta med) et! Denne gangen var det flør­ ting som stod på agendaen, og eg skal sei eg vart glad (men ik­ kje overraska) over at ho ikkje

hadde plukka opp det meeeeget skjulte budskapet i førre utgåve av Steinars Hjørne. Ingen veit om dette. Eller… Eg fortalte det til ein sleggekastar (Hei på deg, Eivind) over eit par-tre folkeøl i august, og eg veit at han elskar å sladre, så det kjem vel ut ein dag. Orda i avsnittet over har, som det meste, flørting med Ingrid som samnemnar. Ikkje nødven­ digvis mi flørting med ho (som av ulike, men åpenbare, årsaker er tvunge til å foregå på eit langt høgare og meir spirituelt nivå – Eg er gift og når du leser dette firebarnspappa) men korleis ein interessent kan komme litt inn­ på ho Ingrid. Basert på rein for­ nuft og eit dryss av empiri (Hei på deg, Evald) vil eg anta at det i løpet av eit år er meir enn ber­ re eit par som ynskjer å kjøpe aksjar i Ingrid AS (P/E er veldig

høg, men her må ein tenke på framtidig inntening). Kjekk og flott jente, herleg lillebror (Hei på deg, Haaaakjaaan), meget kjekke foreldre og tilhøyrigheit til heaven on Earth – Sandane. Som Warren Buffet sa: It’s far better to buy a wonderful com­ pany at a fair price than a fair company at a wonderful price. Det viser seg at det å flørte med Ingrid ikkje er enkelt. Det­ te er også noko ho utan å nøle innrømmer sjølv. Skjult flørting er ikkje vegen å gå, for dette går ho hus forbi (ref. førre utgåve av Steinars Hjørne). Men det skal ikkje være for direkte hel­ ler. Ser du denne dama i kassa på Rema 1000 skal du ikkje invitere ho på en date. Dette blir hardt og brutalt avvist. Det­ te skjedde faktisk, tilfeldigvis, med Ingrid i går, og berre det i seg sjølv kan gi indikasjonar

FIRDA VIDAREGÅANDE – MEIR ENN EIN SKULE

Steinars hjørne

på frekvensen av (forståelege) tilnærmingar. Eg meiner at ved­ kommande, utelukkande basert på innsats, burde fått en sjans. Kven, i 2020, er det som ser ei flott jente i køa på butikken og som faktisk tør å sei «Unnskuld. Kan eg be deg ut på ein date?». Legende (No har eg ikkje tatt hensyn til om vedkommande hadde mentale lyter som betre kunne ha forklart situasjonen)! Han fekk visstnok ikkje eit heilt blankt avslag, men mellomleg­ get i forhandlingane vedrørande eit stemnemøte hadde, ifølge In­ grid, ingen relevans for Steinars Hjørne. Dette er eg heilt ueinig i. Litt ekstra fyll på akkurat dette temaet hadde i aller høgste grad vore relevant for denne utgåva av Steinars Hjørne. Men men… Eg applauderar ho for å være i stand til å skille privatliv og re­ daktøseliv. You og girl! I dag hadde eg så mykje på hjartet at det ikkje blir ei nøtt. Eg trur nøtta frå førre utgåve er meir en hard nok for dei fleste å tygge på eit halvår til. Vi har faktisk mottatt eit riktig svar (Hei på deg, Gunnar)! Mildt sagt overraskande all den tid eg ik­ kje trudde det var nokon som las Steinars Hjørne (send gjerne lesarkvittering på 98811324). Thomas Mardal sendte meg ei lesarkvittering siste, og det sat­ te eg stor pris på. Thomas – eg syns at du er ein kjekk person og ein suveren sleggekastar. Eg

ynskjer å beklage at eg ved eit par høver har vore litt for stor i kjeften. Eg har ein tendens til det, og prøver nesten kvar dag å forbetre meg. Det går framover, men beklager! I går reflekterte eg litt. Eg syns Ingrid gjer ein kjempeflott jobb som redaktøse, og dette har liksom vore ein raud tråd gjennom heile serien av Steinars Hjørne. I går beslutta eg for meg sjølv å fortsette å skrive denne lille, lettbeinte og uvesentlege spalta så lenge Ingrid sitter i førarsetet og trygt som ein gam­ mal krok av ein skippar førar Gloptimisten over dei sju hav. Dei fleste dagar er solskinsdagar med blikkstille hav og kven som helst kunne ha gjort den same jobben. Men det er dei få daga­ ne det stormar som verst og du skal gjennom farleg farvatn at skuta treng den beste skipparen – Hei på deg, Ingrid!

VELKOMEN TIL RESTAURANT STOVENE MANDAG - LAURDAG

kl 18:00 - 22:00

SØNDAG

kl 17:00 - 20:00

KONTAKT OSS FOR BORDBESTILLING

(kl 21:00 sommartid)

• Studiespesialiserande • Musikk, dans, drama • Idrettsfag

STOLT SPONSOR P Firda vidaregåande skule Firdavegen 21, 6823 Sandane

Telefon: 57 82 53 20 - Telefax: 57 82 53 21 E-post: postmottak.firdavgs@sfj.no www.firda.vgs.no

KONTAKT

) 56 86 53 33 * post@gloppenhotell.no H www.gloppenhotell.no


20

Gloptimisten • SEPTEMEBER

2020

Nærmar seg verdseliten i slegge

To glade damer frå ytre Nordfjord Vi, Oda og Kristianne, går begge sisteåret på idretts­ linja ved Firda Vidaregåan­ de skule.

Noko av det første vi gjorde da vi kom inn på Sandane, var å starte å trene med Gloppen friidrettslag. Dette har vore utrulig kjekt for oss begge og vi har skapt fleire relasjonar med folk som vi seint vil gløyme. No er det eit halvt år igjen til vi to er ferdig på vidaregåande og reiser vidare på vår ferd.

Friidretten har brakt oss saman og vi har vore der ved kvarandre si side i både oppturar og nedturar etter det:) Til tross for Covid-19 har motivasjo­ nen vore oppe, og gleda var difor stor då vi fekk komme tilbake til Sandane og trene med den flotte gjengen igjen.

og løpa og ikkje minst det gode sam­ haldet vi har vore so glade å ta del i. Vi satsar på at kommande halvåret byr på fleire kjekke treninga og at vi alle helde oss friske og raske. Store coronavennlege klemmar frå Kristianne og Oda.

Vi har skapt mange gode minner desse åra i GFIL so langt. Alle løpsø­ ktene i surt vær med styrtregn og snø­ storm, alle samlingane som har vore rundt omkring, morgontreningane tid­ lig på morgonkvisten, konkurransane

Kristianne Fagerli og Oda Åndal

Medan eit fåtal av dei beste seniorutøva­ rane i verda har hatt framgang i korona­ sesongen 2020 har Thomas nytta høvet og teke eit godt jafs oppover på verds­ statistikken. Ved sesongslutt er han plas­ sert som nr. 34 med resultatet 74,28. På 2019-statistikken låg han på 75. plass med 73,10. I ein normalsesong ville 74,28 hal­ de til ein plass mellom nr. 40 og 50 i verda, så vi kan trygt slå fast at Thomas er i ferd med å ta steget opp til nivået som vil gje kvalifisering til internasjo­ nale seniormeisterskap. Det er dei 32 beste som kvalifiserer seg gjennom eit rankingsystem som no er innført for VM og OL. Det systemet baserer seg på stemneresultat i nasjonale meisterskap og internasjonale konkurransar der dei beste deltek, så Thomas må nok rekne med å reise for å møte dei beste i Euro­ pa når han kjem tilbake frå USA-opphal­ det. I 2022 er det både EM(Roma) og VM(Oregon, USA), det er naturlege mål å sikte mot! P.S. Det vert ført versstatistikk i slegge for alle resultat over 55m.(534 menn). Glopparane er godt representert i 2020: 34 Thomas Mardal 74,28 163 Evald Osnes Devik 65,10 208 Richard Rygg Villanger 63,12 308 Kristen Brosvik 59,80 NB! GFIL-medlem frå 1.1.2021 419 Arne Osnes Devik 57,51 I tillegg har vi Håkon Hjelle Roset rett utanfor ranking-grensa med 54,70

JUBILEUMSFEST AV OL

1920

K . HE N D E

CASALL TREDEMØLLE CITTÀ TT 5.0

N

2020

Med tredemølle i hus er det ingen dørstokkmil! Enkel og ukomplisert tredemølle i god kvalitet frå Casall. Før kr 14 999,-

100 år

No

SANDANE

FAGHANDEL I 100 ÅR! GJER SOM DEI KONGELEGE, BESTILL PRIVAT-TIME! Vi opnar for deg mellom kl 09-10. Ring tlf 57 88 46 00 for å avtale dag.

10 999,(spar kr 4 000,-)

CASALL TRENINGSMATTE Mjuk og god matte til heimetrening. 1,5 cm tjukk, 60 cm brei og 190 cm lang. Før kr 599,(spar kr 200,-)

399,-

LØPESOKK

FS SANY SOKK Løpesokk med god passform og behagelig, svettetransporterande materiale Kun

39,-

MIZUNO WAVE RIDER Løpesko med demping i heile sålen og god passform. Før kr 1899,No (spar kr 400,-)

Intersport Sandane, ope 10-18 (15) • tlf 57 88 46 00 varemottak.sandane@intersport.no • Følg oss på Facebook og Instagram

1 499,-

Profile for Birgith Hjelle Roset

Gloptimist desember 2020  

Gloptimist desember 2020  

Profile for friidrett
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded