Page 1

Friends inom idrotten

www.friends.se


Innehåll Förord 3 Om Friends

4

Friends inom idrotten

5

Kontaktuppgifter och bokning

© 2012 Stiftelsen Friends ANSVARIG UTGIVARE: Lars Arrhenius GRAFISK FORM: Lobby Design

Tel: 08-545 519 90 I info@friends.se I www.friends.se

10


GENER ALSEKRE TER AREN HAR ORDE T

skyldigheter

Barns rättigheter och vuxnas

När Friends startade 1997 hade frågor om mobbning och kränkningar mot barn och unga inte alls samma självklara plats på agendan som idag. Friends har bidragit till att sätta fokus på frågan, och idag har skolan enligt lag skyldighet att se till att inget barn kränks eller diskrimineras. Så var det inte för 15 år sedan.

Ett av de grundläggande syftena med den svenska skolan och förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barnkonventionens bestämmelse om att all utbildning och verksamhet har barnets bästa som utgångspunkt har också införts i lagstiftningen. Även den nya skollagen är mycket tydlig vad gäller vikten av att jobba med dessa frågor och av den följer att skolorna ska ta ett stort steg framåt i sitt trygghets- och likabehandlingsarbete. Det råder med andra ord inte någon som helst tvekan om att skolan har ett mycket stort ansvar i den här frågan. Än så länge är det framför allt skolan och förskolan som omfattas av dessa lagar men Friends förhoppning är att det även ska ställas tydligare krav på idrottsrörelsen framöver. Idrotten är en oerhört viktig och betydelsefull arena för våra unga. Vid sidan om skolan spelar den en viktig roll för barns och ungas utveckling och fungerar som en mötesplats över sociala och kulturella gränser. Därför arbetar Friends aktivt för ett positivt och tryggt idrottsklimat genom ett medvetet förebyggande arbete. Friends vision är ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Jag är övertygad att det är möjligt. Men det kommer inte att ske av sig självt – det kräver hårt och långsiktigt arbete av oss alla. Tillsammans kan vi skapa en trygg och jämlik skola och förskola samt en idrottsrörelse som präglas av glädje, trygghet och gemenskap. LARS ARRHENIUS, generalsekreterare

sid 3


OM FRIENDS

Om Friends – Friends arbetar för att barn och unga ska växa upp i trygghet och jämlikhet Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Vi utbildar och stödjer skolor, förskolor och idrottsföreningar över hela landet i trygghetsfrågor. Friends arbetar långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn. Vi har idag närmare 40 anställda med varierande bakgrunder. Gemensamt är att alla har stor erfarenhet av arbete med barn och unga såsom pedagoger, lärare, idrottsvetare, beteendevetare och liknande. Genom fyra regionkontor finns Friends representerade i hela landet och har sedan starten 1997 samarbetat med ca 1500 skolor. Verksamheten finansieras genom insamling från privatpersoner och företag, samt via arvoden från de utbildningar som vi genomför. Friends har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

sid 4


Friends inom idrotten

Idrottsrörelsen i Sverige spelar vid sidan om skolan en viktig roll för barns utveckling och fungerar som en mötesplats över sociala och kulturella gränser. Åtta av tio barn kommer någon gång i kontakt med en idrottsförening. Idrotten bidrar med många positiva erfarenheter, men som i alla situationer där människor möts kan kränkningar uppstå. Friends förhoppning är att idrotten ska präglas av glädje, trygghet och gemenskap där föreningar med långsiktighet arbetar både främjande och förebyggande. Alla är vinnare med främjande insatser för ett positivt idrottsklimat och förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkningar! Friends idrottsutbildningar ger föreningen verktyg i detta arbete och riktar sig till föreningsansvariga, ledare, föräldrar och idrottande barn och ungdomar.

sid 5


I D R OT T

Träff med föreningsansvariga – förutsättningar och rekommendationer för ett aktivt trygghetsarbete i föreningen

Tillsammans med föreningens huvudansvariga sätter vi grunden för trygghetsarbetet i föreningen. Vilka förutsättningar finns i föreningen? Finns det samsyn i hur man som förening och enskild ledare agerar då kränkningar uppstår? Träffen syftar till att förankra trygghetsarbetet hos ansvariga samt att ge en inblick hur Friends kommer arbeta vidare i föreningen. MÅLGRUPP: Föreningens huvudansvariga.

Utbildningens innehåll (1–1,5h)

• Vad vinner vi på att arbeta med trygghetsfrågor? är framgångsfaktorerna för att arbeta främjande och förebyggande? • Vilka Genomgång av ”Agera alltid”, Friends rekommendationer för hur förening• en och enskilda ledare bör agera vid akuta kränkningssituationer.

sid 6


I D R OT T

Det är alltid föreningens behov som styr utbildningsupplägget. Hör av dig till oss så skräddarsyr vi!

Ledarutbildning – för ett tryggt klimat i föreningen

Friends ledarutbildning förklarar och problematiserar ledarskap, gruppklimat och kränkningar inom idrotten. Hur ser det ut i er förening? Utbildningen sker genom föreläsning, diskussioner, övningar och praktiskt arbete utifrån föreningens förutsättningar. Ledarutbildningen syftar till att ge ledarna kunskap och inspiration i sitt ledarskap samt att skapa delaktighet och samsyn i det förebyggande arbetet. MÅLGRUPP: Ledare och tränare i föreningen.

Utbildningens innehåll (2,5h)

och diskussion kring samsyn i föreningen. • Reflektion ser klimatet ut i föreningen och i träningsgrupperna? • Hur Vilka faktorer påverkar klimatet i gruppen och föreningen? • Insatser och åtgärder i trygghetsarbetet. • 

sid 7


I D R OT T

Föräldrakväll

– föräldrarna är en viktig del för ett tryggt klimat i föreningen Grunden till ett tryggt klimat i föreningen bygger på en god samverkan mellan ledare, idrottare och föräldrar. Under föräldrakvällen ges möjlighet att diskutera sin egen, andra föräldrars och föreningens roll i trygghetsarbetet. Föräldrakvällen syftar till att utveckla samarbetet mellan föräldrar, ledare och förening samt att informera om Friends arbete i föreningen MÅLGRUPP: Föräldrar och vårdnadshavare till barn och ungdomar i föreningen.

Utbildningen innehåller (1,5–2h)

och diskussion kring samsyn och samverkan i • Reflektion föreningen. idrottsförälder – vad är det? • Positiv Vad gör som förälder om mitt barn är utsatt eller utsätter • andra förjagmobbning?

Utbildning av aktiva

– inspirerar till att stärka gemenskapen i gruppen Genom att Friends träffar träningsgruppen eller laget ges deltagarna inspiration och kunskap om hur de kan göra skillnad på egen hand och tillsammans med sina kamrater. Utbildningen syftar till att ha roligt tillsammans, väcka engagemang samt belysa vikten av gemenskap. MÅLGRUPP: Barn och ungdomar som är aktiva i föreningen.

Utbildningen innehåller (1-2h)

• Vad kan gruppen göra för att skapa ett accepterande och tryggt klimat? • Gruppstärkande övningar. • Reflektion och diskussion kring att alla kan göra skillnad på sitt sätt.

sid 8


I D R OT T

Kartläggningstjänst – få kunskap om situationen i er förening

Kartläggning är grunden till allt trygghetsarbete och en av de viktigaste insatserna mot mobbning. Varje idrottsförening är unik och det är först när man vet var problemen och utmaningarna finns som man kan sätta in lämpliga åtgärder. Er idrottsförening erbjuds att kartlägga trivsel och trygghet bland aktiva och ledare. Detta innebär att ni får veta vilka områden som behöver utvecklas i just er förening. Dessutom får ni utbildning och handfasta verktyg för hur ni kan göra föreningen till en tryggare plats för alla barn och unga. MÅLGRUPP: Fotbollsföreningar och ridklubbar (skräddarsydda enkäter) samt föreningar inom

lagidrott (generell enkät). För övriga sporter kontakta Friends för mer information.

Kartläggningen mäter

och trivsel i föreningen bland aktiva och ledare. • Trygghet Förekomst kränkningar och trakasserier hos aktiva och ledare. • Stämningenavi föreningen. • 

Kartläggningen innehåller

enkät för aktiva mellan 12 och 19 år. • Åldersanpassad En enkät för ledare från 15 år. • Presentationsträff (2h) då vi går igenom föreningens resultat och • ger stöd och råd kring lämpliga åtgärder utifrån enkätresultatet.

sid 9


I D R OT T

Trygg Idrott

– en långsiktig satsning inom fotboll och ridsport Projektet Trygg Idrott syftar till att få igång ett långsiktigt och förebyggande trygghetsarbete i er förening. Erbjudandet riktar sig främst till fotbollsföreningar och ridsportklubbar runt om i landet. Satsningen löper under tre år och alla delar är återkommande varje år för att kunna visa på resultat och för att kunna fördjupa arbetet ytterligare. Genom projektet kan Friends subventionera idrottsklubbarnas kostnad för kartläggning och utbildning med 90 procent. Satsningen Trygg Idrott möjliggörs tack vare en privat donation från KarlJohan Persson, samt av våra huvudsponsorer Swedbank och PostkodLotteriet. MÅLGRUPP: Fotbollsföreningar och ridsportklubbar.

Trygg Idrott innehåller varje år

webbaserad kartläggning som bland annat mäter trivsel • En och trygghet bland aktiva och ledare.

för föreningsansvariga (2 h) då vi • Kartläggningspresentation går igenom föreningens resultat och ger stöd och råd kring lämpliga åtgärder utifrån enkätresultatet.

(2,5h) som syftar till att ge ledarna kunskap • Ledarutbildning och inspiration i sitt ledarskap samt att skapa delaktighet och samsyn i det förebyggande arbetet.

med alla aktiva som inspirerar till att stärka • Träff gemenskapen i gruppen.

sid 10


KO N TA K T & B O K N I N G

Kontaktuppgifter & bokning Vill du boka en utbildning eller få mer information, kontakta Friends i din region. REGION NORD ligger i Umeå och arbetar i Västerbottens län, Norrbottens län,

Västernorrlands län och Jämtlands län. 090–343 57 97 REGION MITT ligger i Stockholm och arbetar i Dalarnas län, Gävleborgs län, Örebro län,

Östergötlands län, Gotlands län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län och Västermanlands län. 08–545 519 90 REGION VÄST ligger i Göteborg och arbetar i Västra Götalands län, Hallands län, Jönköpings län och Värmlands län. 031–724 42 42 REGION SYD Kronobergs län, Skåne län, Blekinge län och Kalmar län. 040–30 48 00

Prislista och referenser På vår hemsida, www.friends.se/prislista, hittar du aktuell prislista samt referenser.

sid 11


www.friends.se sid 12

Utbildningskatalog - Idrott  
Utbildningskatalog - Idrott  

Friends Utbildningskatalog 2012 (Bilaga: Idrott)

Advertisement