Page 5

Låt oss ta till oss av ungdomars budskap - Generalsekreteraren har ordet Internet och sociala medier innebär fantastiska

Låt oss nu ta till oss av ungdomars budskap! De

möjligheter till möten och kommunikation männis-

vill att du som vuxen bryr dig, frågar och intresse-

kor emellan. Vi är många som funnit nya samman-

rar dig för vad de gör på nätet. De vill att vi är goda

hang och gemenskaper som inte hade varit möj-

förebilder. Vi måste själva sluta hata, dissa, kränka

liga utan nätet. Men dessvärre är inte allt som sker

och vara anonyma fegisar som aldrig i livet skulle

på nätet positivt, ibland blir barn och unga kränkta

rapa upp samma elakheter som vi gör om vi står

och trakasserade och ofta står vuxna utan tillräck-

öga mot öga med någon.

liga verktyg för att stoppa och förebygga kränkningarna. Vi på Friends vill vara vägledande i att

Du behöver inte vara proffs på datorer, nätet och

förändra detta mot en verklighet där vuxna tar

mobiler för att stoppa och förebygga mobbning

ansvar och vet hur man kan agera också när det

på nätet eller för att stötta någon utsatt. I grund

gäller barns och ungas liv på nätet.

och botten handlar det om sociala relationer och här har du långt mer träning, erfarenhet och kun-

I vårt arbete för att nå dit spelar samarbetet med

skap än många barn och unga. På samma sätt

vår sponsor Norton by Symantec en betydelsefull

som du som vuxen tränar barns och ungas sätt

roll, varför vi vill passa på att rikta ett tack till dem

att vara mot andra i skolan, på träningen eller

för sitt stöd.

hemma behöver du träna dem i hur man är mot varandra på nätet. Prata om hur man kan vara en

Skollagens regler om nolltolerans mot kränkningar

bra kompis även där.

gäller även för det som sker på nätet och skolorna har i dag ett ansvar att i det förebyggande arbetet

Det går att göra skillnad. Vi är övertygade om att

även innefatta sådant som sker på nätet. Självfal-

det går att stoppa mobbning, oavsett om den sker

let gäller även straffbestämmelserna i brottsbal-

på skolgården, på idrottsträningen eller på nätet.

ken, även om det ibland tenderar att glömmas

Låt 2013 bli året då vi visar civilkurage och står

bort i den allmänna diskussionen. Sanningen är

upp för det som är rätt.

att man kan få huvudet nertryckt i toaletten också på nätet. Men just det tycks vuxna ha svårt att förstå. Att det som sker på nätet i allra högsta grad är på riktigt.

Lars Arrhenius, generalsekreterare

5

Profile for Friends

Friends nätrapport 2013  

Undersökningen är genomförd på uppdrag av Friends i samarbete med Norton by Symantec under perioden 29 oktober till 12 november 2012 via You...

Friends nätrapport 2013  

Undersökningen är genomförd på uppdrag av Friends i samarbete med Norton by Symantec under perioden 29 oktober till 12 november 2012 via You...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded