Page 1

LEDERE I FRIE SKOLER er en ny forening, der samler ledere på alle niveauer i efterskoler, privatskoler, friskoler og lilleskoler i Danmark. Foreningen skaber sammenhæng, udvikling og netværk for lederne, samtidig med at foreningen arbejder på at få forhandlingsretten, så lederne får bedre vilkår med en stærkere organisation i ryggen.


LEDERE I FRIE SKOLER

BYGGER BRO Foreningen Ledere i Frie Skoler vil skabe sammenhæng mellem alle skoleområder i de frie skoler – på tværs af ledernes ansættelsesformer. Foreningen arbejder for de bedst mulige vilkår for ledere på alle niveauer og ønsker at fremme en fælles, stærk identitet blandt lederne. Et af de vigtige mål er at få forhandlingsretten for ledernes løn- og ansættelsesvilkår. Behovet for en tværgående lederforening, der helhjertet varetager alle ledernes interesser, er åbenlyst. En stærk fælles identitet for alle ledere ved frie skoler er en nødvendighed både i forhold til den enkelte leders tilhørsforhold og tryghed, og i forhold til den fortløbende debat i samfundet om frie skolers opgave og vilkår. I dag er lederne i frie skoler underlagt lærernes fagforeninger, når det gælder forhandlingsretten. Men lederne udgør altid den mindste gruppe. Når de uundgåelige interessemodsætninger opstår, må fagforeningen naturligvis agere, så flest mulige medlemmer bliver tilgodeset. Det er en helt uholdbar situation for lederne. Derfor vil vi skabe en forening, der forener lederne – og forhandler ledernes vilkår. Vejen er banet - to lederforeninger i vores sektor har allerede fået forhandlingsretten. Grundlaget for at oprette en fælles forening for ledere i frie skoler er, at efterskoler og frie grundskoler fra 2008 blev lagt sammen overenskomstmæssigt. En initiativgruppe bestående af ledere fra flere frie skolers lederforeninger og ledere fra øvrige skoleområder har på den baggrund skabt rammerne for Ledere i Frie Skoler. De eksisterende lederforeninger nedlægges i forbindelse med oprettelsen af den nye forening. Lederne var historisk set ”den første blandt ligemænd” på mange frie skoler. Men flere forhold har ændret sig væsentligt gennem tiden. Dagens ledere forhandler komplicerede og omfattende lokale arbejdstidsaftaler, hvor lærerne er den naturlige modpart. Det samme gælder for den nu obligatoriske ny løn. Det er langt sværere at være på lige fod i en forhandlingskultur. Ledere må derfor forholde sig til de nye betingelser for lederjobbet. Dertil kommer en stribe forventninger og krav - ofte modstridende - fra ministerier, bestyrelser, medarbejdere og forældre. Dette krydspres er krævende. Der er derfor stærkt brug for den nye lederforening, hvor sparring, rådgivning og erfaringsudveksling foregår leder til leder.

Ledere i Frie Skoler bygger den nødvendige bro mellem lederne. Vi har en række fælles mål, som kan nås, hvis vi står sammen – er du med?


ER DU MEDLEM AF EN SELVSTÆNDIG LEDERFORENING? HER FINDER DU EN RÆKKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN DEL AF LEDERE I FRIE SKOLER.

Foreningens opgave Foreningen organiserer alle på lederaftale i frie skoler - efterskoler, friskoler, lilleskoler og privatskoler. Ledere i Frie Skoler er ledernes egen forening, der selvstændigt arbejder for de bedste vilkår for ledere. Ambitionen er klar – vi skal have forhandlingsretten for egne løn- og ansættelsesvilkår.

Fælles identitet Ledere i Frie Skoler vil fremme en fælles, stærk identitet for alle ledere på tværs af skoleområder og ansættelsesformer.

Ledersparring og ledernetværk En klar ledervinkel har den største betydning, når der er brug for ledersparring. Som et meget nyttigt ledernetværk, vil vi tilbyde alle ledere at deltage i en konference på Skolekom. Her kan medlemmer udveksle idéer, hjælpe hinanden med aktuelle problemstillinger eller få svar på tolkning af regler og love. Foreningen vil etablere og tilbyde en mentorordning. Gennem kurser og supervision vil mentor og mentee blive hjulpet på vej til at bruge dette nyttige ledelsesværktøj. Foreningen vil ligeledes etablere ledernetværk, hvor det personlige møde med andre lederkolleger er i fokus for eksempel i forbindelse med medlemsmøder, kurser og årsmøder.

Rådgivning/konsulentbistand Alle ledere har med mellemrum behov for rådgivning om forskellige aspekter vedrørende lederjobbet. Det er væsentligt, at et hvilket som helst spørgsmål eller problemfelt kan drøftes åbent og seriøst. Foreningen vil besvare alle spørgsmål vedrørende ledernes løn-, ansættelses- og arbejdsforhold.

>>


Juridisk rådgivning og bistand Foreningen støtter medlemmer, der oplever problemer eller konflikter, der kræver særlig rådgivning eller juridisk bistand. Det gælder uoverensstemmelse mellem skolen (ledelsen) og personalet eller mellem skolen (bestyrelsen) og ledelsen. Foreningen vil samarbejde med et kompetent advokatfirma, der har specialiseret sig i ansættelsesvilkår mv.

Lønforhandlinger Engangsvederlag, merarbejdstillæg og intervalløn er forskellige dele af ledernes løn. Foreningen vil besidde ekspertise og erfaringer, der kan hjælpe den enkelte til en ordentlig forhandlingsstrategi og dermed en bedre løn. Information om de forskellige lønformer kan fås gennem vores materiale, der kan hjælpe den enkelte leder til at få et billede af, hvad der bør udløse de forskellige løndele. Rådgivning fås både gennem vores rådgivning/konsulentbistand og gennem sparringen med kollegaerne i ledernetværket.

Kurser og lederuddannelse Ledere i Frie Skoler vil gennem kurser og uddannelse give medlemmerne mulighed for at dygtiggøre sig. Foreningen vil tilbyde en række spot-kurser, hvor vi tager udgangspunkt i relevante emner. Vi vil også udbyde en egentlig lederuddannelse, hvor vi i samarbejde med University College Lillebælt tilbyder en kursusrække. Hvis man ønsker det, kan man vælge at afslutte med eksamen i et tilvalgsmodul til diplom i ledelse. Vi vægter et højt fagligt indhold samtidig med, at der skal være god mulighed for sparring og erfaringsudveksling på de enkelte kurser.

Synlighed i det skolepolitiske landskab Frie skoler har til alle tider haft politikernes opmærksomhed. Vi er en forening, der gerne vil være på forkant og have et politisk netværk, der betyder, at vi kan sætte relevante temaer på dagsordenen. Det er vigtigt, at politikere, der skal træffe beslutninger om forhold, som har relevans for vores skoleformer, også får synspunkter og holdninger fra lederne i de frie skoler. Vi har ambitioner om, at deltage i relevant lovgivningsarbejde i et tæt samarbejde med de øvrige organisationer på området.

Undervisningsledernes hus I Undervisningsledernes Hus får vi et tæt samarbejde og kontorfællesskab med en række andre lederforeninger. Sammen skal vi opbygge sikre forbindelser mellem de mange forskellige ledere i hele undervisningssektoren for i fællesskab at fremme undervisningsledernes rettigheder og vilkår. Vores samarbejdspartnere: Erhvervsskolelederne, Foreningen for Ledere ved Danskuddannelser, Landsforeningen af Produktionsskoleledere og Landsforeningen af Ungdomsskoleledere.

Forhandlingsretten Det er foreningens mål i løbet af få år at opnå forhandlingsretten for ledere i de frie skoler. På nuværende tidspunkt har lærernes fagforening forhandlingsretten for både lærere og ledere. Forhandlingsretten kan vi opnå ved over en periode at have organiseret flertallet af ledere i de frie skoler. Det er derfor af meget stor betydning, at vi får din opbakning gennem et medlemskab.


LEDERE I FOKUS Baggrunden for at melde sig ind i Ledere i Frie Skoler kan vĂŚre meget forskellig. Her kan du lĂŚse, hvad en rĂŚkke skoleledere fra hele landet siger om den nye forening, om deres forventninger og egne behov.


Henrik Krog

Lene Møller

Viceskoleleder Hulvej Skole, Horsens

Forstander Osted Fri- og Efterskole, Lejre

Henriks passion: golf

Lenes passion: waveboard

Lederforeningen vi har manglet Henrik Krog er viceskoleleder på Hulvej Skole i Horsens. Han glæder sig over beslutningen om en ny lederforening og har store forventninger til det nye initiativ.

Foreningen skal kende kulturforskellene og styrke lederne En samlende lederforening er det helt rigtige for lederne af frie skoler. Det mener Lene Møller, der er forstander på Osted Fri- og Efterskole. Hun oplever i dag at have en stor faglig og ledelsesmæssig sparring med andre efterskoleledere, men savner lederperspektivet fra friskolen. Det tungeste argument for hende omkring en samlende forening er klart. Flere ledere i fællesskab kan skabe bedre vilkår, rammer og muligheder for arbejdet i de frie skoler.

- Der er en række gode grunde til at skabe en ny lederforening. For det første får vi en fælles platform, hvor ledelse er i fokus, og hvor vi også kan præge udviklingen i vores fag. For det andet får vi en stærkere profil og placering især i forhold til politiske beslutninger og løn. Når vi er mange små, så har vi ingen gennemslagskraft, og jeg tror, vi ved at samle lederne i en selvstændig forening, kan få stor glæde af hinandens viden. En viden, som vi kan bruge til at gøre de frie skoler endnu bedre. Henrik Krog ser mange fordele – og han finder timingen helt rigtig. - Etableringen af rene lederforeninger sker mange andre steder blandt offentlige leder. Vi har behov for en stærk selvstændig forening, der kan støtte og udvikle den enkelte leder. Frem for alt vil en ny lederforening med en bred repræsentation af frie ledere skabe muligheden for at få forhandlingsretten og dermed stærkere indflydelse på ledernes vilkår, siger han. Henrik Krog ser frem til det nye initiativ og håber inderligt, at alle ledere i de frie skoler bakker op om den nye lederforening.

- Vi får en stærkere organisation, hvor det er lederen, der er i fokus. En selvstændig forening kan handle og agere med lederens perspektiv, hvor det i blandede foreninger er sværere, fordi der også er medarbejderperspektivet, som ikke altid er det samme som lederens, siger Lene Møller. Hun ser frem til en lederforening, hvor der er fokus på rådgivningen, vilkår og løn for ledere, samt fokus på selve arbejdet med at lede. - Lederen må altid prioritere skolens interesser højest. Derefter kommer hensynet til medarbejderne – og en god leder kan så forene disse to hensyn. Og det vil foreningen kunne hjælpe med via efteruddannelse, kurser og rådgivning. Og selv om mulighederne i en ny forening er mange, mener Lene Møller også, at det er vigtigt at være opmærksom på de forskelle, der er blandt lederne. - Kulturen er enormt forskellig blandt skolerne. Derfor er det vigtigt, at der i foreningen er medarbejdere, der kender forskellene, favner dem og lærer at agere med de forskelle. En efterskole med 140 elever er for eksempel en stor skole i efterskole-terminologi, mens en friskole med 140 børn ikke er en stor skole for en friskole. På den måde er det vigtigt at kende forskellene, og de forskellige virkeligheder lederne arbejder i. Men jeg tror, det kan lade sig gøre – Jeg har set det hos efterskolelederne, hvor vi også er meget forskellige, og alligevel har et stort udbytte. Jeg glæder mig til det også sker for friskolelederne i den nye forening.


Vibeke Helms

Lars Støchkel-Hinnum

Skoleleder Den Fri Hestehaveskole, Århus

Viceskoleleder Hundige Lilleskole, Greve

Vibekes passion: friluftsliv

Lars passion: kultur- og naturoplevelser

Netværk er vigtigt for ledere Foreningen for Ledere i Frie Skoler skal ikke være en modspiller til de etablerede foreninger. Nej, samspil og fælles arbejde for fælles udfordringer. Men der er stadig gode grunde til en ny forening kun for ledere, lyder det fra Vibeke Helms fra Den Fri Hestehaveskole ved Århus.

En stærk forening tiltrækker flere nye ledere Forhandlingsretten er væsentlig og skal bruges optimalt. Målene er ambitiøse og spændende, og foreningen for Ledere i Frie Skoler er helt sikkert en god ide. Sådan siger Lars Støchkel-Hinnum, der er viceskoleleder på Hundige Lilleskole i Greve.

- Med en lederforening, der kan forhandle vilkår og løn for mig, vil jeg kunne læne mig mere tilbage og overlade den del til eksperter. Jeg vil få mere tid til skolen og det, jeg brænder for. I dag føler jeg, at det er mere overladt til mig selv, og det vil være en stor fordel med en lederforening med forhandlingsret.

- Og det er vigtigt, at der kommer fokus på ledelse i skolerne. Mange steder er det svært at tiltrække dygtige ledere, og problemet bliver ikke mindre. Derfor skal vi have fokus på kompetenceudvikling og ikke mindst løn. Der skal være et incitament til at gå ind i ledelse, og det kan sagtens blive meget bedre end i dag, siger Lars Støchkel-Hinnum.

Vibeke Helms ser også en stor fordel ved at samle ledere fra forskellige skoleformer og kulturer.

Han er dog optimistisk og kunne godt forstille sig at blive en del af den nye forening, såfremt foreningen evner at fremstå stærk og langt mere synlig end for eksempel min nuværende forening.

- Vi kan lære af hinanden. Sammen er vi stærke. Forskelligheden er en ressource, som vi kan have glæde af i netværk. Jeg har i dag to forskellige netværk, jeg søger erfaringer hos: Et mindre netværk hvor vi mødes fire gange årligt og deler viden, og et lidt større midtjysk netværk af skoleledere, der bare kender til hinanden, og derved kan bruge hinanden. Jeg er heldig. Der er givetvis mange andre, der ikke har et stærkt netværk, og det bør alle ledere have. Ingen bør sidde alene på skolerne uden at kunne dele udfordringer og erfaringer med andre på samme niveau. Det gør os bedre som ledere, siger Vibeke Helms. Vibeke Helms har ofte brugt Friskoleforeningen i de daglige spørgsmål om løn, personale og administration. Men i den nye forening satser hun på, at der også bliver fokus på de strategiske og økonomiske værktøjer, der er behov for i lederrollen. - Fordelene er mange, og jeg glæder mig til at få en stærk forening bag mig.

- Jeg er i den heldige situation, at jeg arbejder i et forrygende lederteam sammen med min skoleleder. Vi sparrer meget med hinanden i hverdagen, men jeg kan også se, at jeg kunne få glæde af en forening, der byder på faglig rådgivning, uddannelse og netværk. Det ville uden tvivl løfte niveauet og styrke lederne overalt. Men for at det bliver en succes, er det i mine øjne vigtigt, at foreningen bliver synlig – også eksternt. Så vi markerer os, får forhandlingsretten og får skabt et forum, hvor der også arbejdes med ledernes værktøjer. Efteruddannelse er vigtig. Hvis tilbudene også er værktøjsorienterede som eksempelvis kurser i skoleøkonomi og den gode medarbejdersamtale, der er nemme at bruge i hverdagen, så vil foreningen hurtigt blive en vigtig partner for lederne.


Grafisk produktion Berens Bureau // Tekst Lindegaards

SAMMEN ER VI STÆRKE Ledere i Frie Skoler arbejder for dig, der er leder, mellemleder eller afdelingsleder i de frie skoler i Danmark. Bliv en del af foreningen på www.frieledere.dk Har du yderligere spørgsmål vedrørende Foreningen Ledere i Frie Skoler, så kontakt os på info@frieledere.dk eller på telefon 33 32 33 86

LEDERE I FRIE SKOLER

Undervisningsledernes Hus | Frederiksborggade 5 a, 3. sal 1360 København K | telefon 33 32 33 86 | www.frieledere.dk

Ledere i Frie Skoler - Magasin 1  

Ledere i Frie Skoler, magasin 1

Ledere i Frie Skoler - Magasin 1  

Ledere i Frie Skoler, magasin 1

Advertisement