Page 1

✷ ✥✁✂✄☎✁✆☎ ✝ ✞✁✟✠✡✁☎ ☛☞ ✌✍✈✎✟✏✎✄ ✷✑☛☛

❣❤✐❥❦❧♠❦♥♦ ♣q rst✉✈①② ③④✉♣⑤✈⑥⑥⑦⑧✉⑨⑤⑩⑨❶ ❷ ❸❹❺❻❼ ❽❾❼❿➀❼ ➁➀❾➂➃

❘✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞✝✄

➄➅ ➆➇➈➇➉➊ ➄➋➌➄➍➈ ➎➇➋➏ ➐➑➒➒➓ ➔→➣↔➑↕➙→➣➛→➜ ➝→↔➛→➞➟ ➠➜➑➛ ➡↕↕→➒ ➢➤➥➡➦→➒➧ ➤➒➨➩→➣➫➛➭ ✮❡✯ ✦❡✧★✩✪ ✪✬✭✮

⑨ ✝✞✟✠✡✞☛ ☞ ✌✍✎✏✠✡✞☛ ✭✑✒✓✔ ✕✖✗ ✘✙✔✚✛✚✜ ⑨ ✢✣✤✥✎✠✡✞☛ ☞ ✦✡✞☛✧✥✎★✤✥✩ ⑨ ✪✫✏✬✮✏ ☞ ✢✍✣✣✮✏ ⑨ ✯✰✞✱✮✣✳✴✮✣✧✰✞✱✮✣✟ ✭✵✶✷✷✷✛✸✜ ☞ ✹✞✍✟✰✏ ⑨ ✺✤✻✼✮✣ ☞ ✪✮✧✧✰✏✠ ⑨ ✍✞✟✮ ✽✾✪✍✣✩✿ ❀✮✰✥✎✧★✍✣✩ ❊❈❉❋●❍■❏ ❑❍■❉▲▼▼ ⑨ ❁❁❁✛✸✿ ❂❃❂✛✸✿ ❄❂❅✛✸✿ ❆❆❆✛✸ ✉❉◆ ❑❈❍■▲❖P ⑨ ✧✮✞✟✮✏✮ ❇✣☛✮✏

❯❱❳❱❨❫❩ ❬❭❜❪❝❨❢ ❴❵

✰❡✱

❉❖▼✌❈❍✍✎✏ ✫ P❆✑❚✒✓✑ ✷✲✴✴✵ ✶✸✹✺✻✼ ✽✻✾✿❀❁❂❀❛✺❁ ❃❄❄✺✺ ✷❀ ✇✇✇✳❞✔✕✖✗✘✙✚✛✜✢✣✤✛✥✙✤✳❞✙ ❅❇❊❋ ●■❏❑▲◆◗ ◆◆● ◗●

➯➲➳➵➸➺➵➻ ➼➽➾➚➪➵➻ ➶ ➹➘➪➾➵ ➴➷➬➮➱✃❐❐❒❮➬❰➱Ï❰Ð Ñ Ò ÓÔÕÕÓ Ö×Ø➬✃Ù ÚÛÜÝÞßÜ àÜáá Ý âãÜáá äåß æçßèåéêåêëæ éêìííëêîï ðñòñóôñõö÷õ ñøùúûõü öñýòþóÿòþýùþó ✲ øþò÷þõ✁þó ✂ýþ ùý✄☎ ùþ ùþûøùü✆

st✈✇t

◗❘❙ ❚❯❤❱❙❚❲❘❳❨❤❩❱❚❬❙❘❭❘❚❯❤❙ ❪❫❭❴❙❚❵❙❳❘❙❵❡❭❳ ❤❫❬ ❴❫❚ ❛❭❴❙ ❴❙❚ ❜❝❞❨❢❵❫❡❙❭❤❫❡❚❙❚ ❘❭ ❪❣✐❙❯❦ ✐❙❚❯❤❱❩❚❚❙❭❥ ◗❫❧❘❬ ✐❱❙❘✐❬ ❭❡❵ ❭❩❯❤ ❙❘❭ ❢❵❫❡❙❭❤❫❡❚ ♠❣❵ ❴❘❙ ♥❫❭❚❙❨ ❚❬❫❴❬❥ ◗❩❯❤ ❴❫❚ ❘❚❬ ❚❯❤❩❭ ♦❙❬♣❬ qr❱❱❘❳ ❫❡❚❳❙❱❫❚❬❙❬❥

②③④ ⑤③④⑥④ ⑦⑧⑩④❶❷④❸③❹❹④❹ ❺❹❻ ⑦⑧⑩④❶❷④❸ ⑩④❼④③⑥③❽④❹ ❾③❶❿ ⑩④③➀ ➁➂④③❼④❹ ➃❺❸❶❿❽➄❹❽ ❻④❸ ➅⑧❸❽④❸➆ ➉➊➋➌➊

➀④③❾❼④❸➂➄❿⑥➇

★✩✪✫ ✬ ✭✮✯✰✱ ✲ ✳✱✴✳✭❯ ✲ ✰✵✶✰✯❚✰

■❅❆ ❙❇❈❉❊❋❍❊❏❑ ❢▲❆

✸✹✺✻✼✸ ✽ ✾✻✸✿✺✹❀ ✽ ✿❁❂❃✹❀✹❄❀

▼❖P◗❘P❱ ❲❳❨❩❬❳❭ ❬P✉ ❪❨❫❘P ❜❴❵❛❵❛ ■❅❝❵❝

◆✒✓✔❡✕ ✖✗❡ ✘❡✕

⑨ ❞❣✐❥❦❧♠♥❥ ♦♣❦♥❥q♥rt♣✇①

➥➦➧➨➩➦➫➭➨➯➲➩➨

❤✙❤✚✛

⑨ ②✇③①④⑤r⑥❧⑦⑤♥ ⑧♥r♣❣✇❥♠ ➅➆➇➈➉➊➋➌➍ ➎➆➌ ➏➐➑➐➒➓➔➐→➣↔

●✙✜✢✣✤✦s✧

⑨ ②❥❥♣⑤⑩♥ ❶⑤r♥r ❷❧❥⑥❧♥①♥r✇❥♠♥❥ ⑨ ❸♥r③❣♥❧♠♥r✇❥♠♥❥ q❹❥❺

↕➙ ➛➜➝➞➟➇ ➠➡➢➤ ➳➵➸➵➺➻➼ ➽➾ ➚➪ ➶ ➹➘ ➴➷ ➷➪ ➽

×Ó❰➵ ØÙ➼❐ÚÐÏÛ➮Ü➵ Ý Ú➵Ú➵➼ÞÒ➵Û

➬➮➱

Õ➵Û ßÙÖ➵➼➶àá➻ÏÑ➵❰➵

➽➾ ➚➪ ➶ ➹➘ ➴➷ ➷➪ ✃

ð åæçèéêë ìíîíçï íëéç

❐➼➺➻❒➮❮❰Ï❐➻➼ÐÑ➮❮Ð➶➸❮➵Ò➵Ó❰ÔÕ➵

âÛÔ ã❮➸❐❮Ð➶ß➵Ò➵Û➶äÏÛÔ ✃✃

ð ñéçòæóî ôõéç öóòï÷íø ùúèê÷ûü

ÖÖÖÔ➮❮❰Ï❐➻➼ÐÑ➮❮Ð➶➸❮➵Ò➵Ó❰ÔÕ➵

✃➹➚➚✃ ßÞÒ➵Ó❰

❻⑤r♥❥❼ ❞⑦⑤⑩✇⑦t❼ ❽♣①♥⑥③❧⑥❾♥r❼ ❿✇❥③❣❼ ➀⑥♣③ ➁ ➂❹r➃♥⑥⑥♣❥➄➄➄

ý÷ç ìóûüéø ìïþøë÷è ÿôø éø æêêéç öçï ìí

æùùêóøèéø

òíìïéøêíìé åé

éçïóøè óøë

÷é èæø é

ûüþï óøè


❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

❆✏✑✒✓✔✔✓✕

èéê ëéêìê íîïêðñêòéóóêó ôóõ íîïêðñêò ïê÷êéìéøêó ùéðú ïêéû üýêé÷êó þôòðúøÿóø õêò

➆➵➟➞➉➏↕➳ ➞➎➐➋➌ ➦➡ ➔➡➚➉➑ ➉ ➉➎ ➑➣➚ ➑➙➏➐ ↔➔➉➈➌➌➌ ➱➙➚→➉➑ ➎➒➉ ➎➒➉➊➊➉➑ ➎➈➏➐➝➛➒➎➈➑➐➡➞➉➚ ➓➉➚➑➜ ➨ ➨➡❐➉ ➆➨➸➦➋ ➣➑➜ ➓➟➚→➉➚➛➉➈➎➒ ➓➟➚→➉➚➛➉➈➎➒➉➚➠ ➦➈ ↕➡➑➜➈➜➡➒➈➑ ➝➊➉❐➡➑➜➚➡ ➦➈➑➠ →➉➎➠➦➈➉➚➈→ ➆➻➦➼➋ ➜➉➚ ➓➟ ➓➟➚➠ →➉➚➛➉➈➎➒➉➚➎➒➈➏➐➔➡➐➊➌ ➺➉➑➑ ➉ ➉➎ ➎➡ ➑➡➏➐ ➜➉➑ ➵➟➞➉➏↕➉➚➑ →➉➐➒➳ ➎➡➠ →➉➑ ❒❮➳❮ ➸➚➙↔➉➑➒➳ ➜➡➎➎ ➉➎ ➈➐➑➉➑ ➉→➡➊ ➈➎➒➳ ➔➉➚ ➵➟➞➉➏↕➎ ➑➶➏➐➎➒➉➚ ➓➟➚→➉➚➛➉➈➎➒➉➚ ➙➜➉➚ ➓➟➚→➉➚➛➉➈➎➒➉➠ ➚➈➑ ➔➈➚➜➌ ➍➈➑➉ ➝➣➎➎➡→➉➳ ➜➈➉ ↔➣ ➜➉➑↕➉➑ →➈➞➒➌ ❰➙➚ ➡➊➊➉➛ ➷➙➚ ➜➉➛ ➾➈➑➒➉➚→➚➣➑➜➳ ➜➡➎➎ ➑➣➚ ↕➑➡➹➹ ➟➞➉➚ Ï➫ ➸➚➙↔➉➑➒ ➜➉➚ ➵➟➞➉➠ ➏↕➉➚➈➑➑➉➑ ➣➑➜ ➵➟➞➉➏↕➉➚ ➡➛ ➉➚➎➒➉➑ ➺➡➐➊➠ →➡➑→ ➒➉➈➊→➉➑➙➛➛➉➑ ➐➡➞➉➑➌ ➧➑ ➎➙↔➈➡➊➉➑ ➥➉➒↔➔➉➚↕➉➑ ➔➈➉ ➪➡➏➉➞➙➙↕ ➔➈➚➜ ➎➙→➡➚ ➎➏➐➙➑ ➡➣➪→➉➚➣➪➉➑➳ ➜➈➉ ➺➡➐➊↔➉➒➒➉➊ ➞➉➠ ➔➣➎➎➒ ➣➑→➟➊➒➈→ ➡➣➎↔➣➪➟➊➊➉➑➌ ÐÑÒ ÓÑÔÕÖÖ× ØÑÙÚÛÑ

❆✖✏✕✔♥✒✑✔ ❉✗♥✘✏✙✚❉✗✏✑✗✘

Ý×ÞÖÖÑßà ➦➈➉ ➓➟➚→➉➚ ➪➟➚ ➵➟➞➉➏↕ ➆➓➪➵➋➳ ➜➈➉ ➽➚➉➈➉ ➣➑➡➞➐➶➑→➈→➉ ➵➟➠

➆➇➈➉➊➋➌➍➎➎➏➐➉➈➑➒➓➉➔➉→➣➑→↔➣↕➙➛➛➉➑➈➑➜➈➉➝➎➞➉➎➒➛➟➊➊➒➐➉➠ ➛➡➒➈↕➢ ➓➤➥➦➥➧➨ ➩➫➭➦➧➍ ➯➲➤➥➍➥➳ ➦➧➍ ➵➧➥➇➍➳ ➨➸➦➳ ➨➨➺➳➻➦➼➣➑➜➽➦➸➐➡➞➉➑➞➉➈➛➵➡➑➜➒➡→➨➏➐➊➉➎➔➈→➠➾➙➊➎➒➉➈➑ ➉➈➑➉➑ →➉➛➉➈➑➎➡➛➉➑ ➝➑➒➚➡→ ➉➈➑→➉➚➉➈➏➐➒➌ ➨➈➉ ➪➙➚➜➉➚➑ ➜➡➚➈➑ ➝➣➪↕➊➶➚➣➑→ ➟➞➉➚ ➜➈➉ ➝➎➞➉➎➒➛➟➊➊➒➚➡➑➎➹➙➚➒➉ ➜➣➚➏➐ ➣➑➜ ➑➡➏➐

ýÿúì ❞îòøêòûêéù÷êòýÿúì

➞➉➏↕➉➚ ➆➽➼➵➋➳ ➜➉➚ ➵➟➞➉➏↕➉➚ ➓➼➥➬ ➎➙➔➈➉ ➜➈➉ ➽➦➸ ➐➡➞➉➑ ➎➈➏➐ ➉➑➒➎➏➐➈➉➜➉➑ ➣➑➜ ➎➒➉➊➊➉➑ ➎➈➏➐ ➐➈➑➒➉➚ ➝➊➉❐➡➑➜➚➡ ➦➈➑→➉➎➠➦➈➉➚➈→➌ ➨➈➉ ➔➙➊➊➉➑ ➉➈➠ ➑➉➑ ➺➉➏➐➎➉➊ ➡➑ ➜➉➚ ➨➒➡➜➒➎➹➈➒↔➉➌ ➦➈➉ ➵➈➑↕➉ ➎➒➉➐➒➒ ➑➠ ➛➈➒ ➾➈➑➞➊➈➏↕ ➡➣➪ ➉➈➑➉ ➚➙➒➠➚➙➒➠→➚➟➑➉ ➇➙➡➊➈➒➈➙➑ ➐➈➑➠ ➏➐ ➒➉➚ ➓➉➚➑➜ ➨➡❐➉➌ ➥➣➚ ➜➈➉ ➯➚➟➑➉➑ ➉➑➒➐➡➊➒➉➑ ➎➈➏➐ ➑➒ ➑➡➏➐ ➜➉➛ →➣➒➉➑ ➺➡➐➊➉➚→➉➞➑➈➎ ➷➙➑ ➪➡➎➒ á➫ ➸➚➙↔➉➑➒ ➉➑ ➜➉➚ ➨➒➈➛➛➉➑➌ ➦➙➏➐ ➔➉➚ ➞➉↕➙➛➛➒ ➜➈➉ ➞➉→➉➐➚➒➉➑ ➑➠ á➩➳➩ ➸➚➙↔➉➑➒ ➜➉➚ ➣➑➒➉➚➊➉→➉➑➉➑ ➓➟➚→➉➚➛➉➈➎➒➉➚↕➡➑➠ ➜➈➜➡➒➉➑ ➡➣➪ ➜➉➑ ➲➡➒➐➡➣➎➹➙➎➒➉➑â ãÕÙÙÑÒ äÞßåæ×ç ➑➠ ➼➛ ➜➈➉➎➉ ↔➣ ➉➚➐➡➎➏➐➉➑➳ →➉➞➉➑ ➎➈➏➐ ➜➈➉ ↔➔➉➈ ➇➙➑➠ ↕➣➚➚➉➑➒➉➑ →➚ö✃➒➉ ➱➟➐➉➢ ➦➈➉ ➨➸➦ ➞➈➉➒➉➒ ➉➈➑➉➑ ➽➡➐➚➎➉➚➷➈➏➉ ➞➈➎ ↔➣➛ ➑➶➏➐➎➒➉➑ ➺➡➐➊➊➙↕➡➊ ➡➑ ➣ ➣➑➜ ➓➉➚➑➜ ➨➡❐➉ ➛➈➎➏➐➒ ➎➈➏➐ ➷➉➚➎➒➶➚↕➒ ➣➑➒➉➚➎ ❰ ❰➙➊↕➳ ➔➈➉ ➉➒➔➡ ➡➣➪ ➜➈➉ ➵➟➞➉➏↕➉➚ ➺➙➏➐➉➑➠ ➛ ➛➶➚↕➒➉➌ ➝➊➉❐➡➑➜➚➡ ➦➈➑→➉➎➠➦➈➉➚➈→ →➉➐➒ ➡➣➪ ➨➏ ➨➏➐➡➒↔➎➣➏➐➉ ➷➙➑ ➬➟➚ ↔➣ ➬➟➚ ➣➑➜ ➎➉➒↔➒ ➉➞➉➑➠ ➪➡➊ ➪➡➊➊➎ ➡➣➪ ➹➉➚➎ö➑➊➈➏➐➉ ➯➉➎➹➚➶➏➐➉ ➛➈➒ ➜➉➑ ➓➟➚➠ →➉➚ →➉➚➈➑➑➉➑ ➣➑➜ ➓➟➚→➉➚➑➌ ➝➣➏➐ ➜➡➎ ➲➉➜➉➜➣➉➊➊ ➡➛ ➦➙➑ ➦➙➑➑➉➚➎➒➡→➡➞➉➑➜ ➈➑ ➜➉➚ ➸➉➒➚➈ ➇➈➚➏➐➉ ➞➚➡➏➐➒➉ ➑➈➏➐ ➑➈➏➐➒➎ ➥➉➣➉➎➌ ➺➉➚ ➎➙➊➊ ➉➎ ➡➊➎➙ ➔➉➚➜➉➑â ➨➈➉ ➉➑➒➠ ➎➏➐➉➈ ➎➏➐➉➈➜➉➑➳ ➔➉➚ ➜➈➉ ➹➙➊➈➒➈➎➏➐➉ ➽➟➐➚➣➑→ ➵➟➞➉➏↕➎ ➟➞➉➚➑ ➟➞➉➚➑➈➛➛➒➌ ❋♦✁♦✂✄ ☎✆●✝ ✞✟✠✞✝ ✡☛☞ ✌ ❋♦✁♦ ❚✐✁✍✎✄ ✡☛☞

➨➏➐➊➉➎➔➈→➠➾➙➊➎➒➉➈➑➌ ➦➉➚ ➵➡➑➜➒➡→ ➎➙➊➊ ➘➉➈➑➉➑ ➎➏➐➚➈➪➒➊➈➏➐➉➑ ➓➉➚➈➏➐➒ ➟➞➉➚ ➜➈➉ →➉➹➊➡➑➒➉➑ ➝➎➞➉➎➒➛➟➊➊➒➚➡➑➎➹➙➚➒➉ ➜➣➚➏➐ ➣➑➜ ➑➡➏➐ ➨➏➐➊➉➎➔➈→➠➾➙➊➎➒➉➈➑ ➣➑➜ ➜➈➉ →➉➹➊➡➑➒➉ ➵➡→➉➚➣➑→ ➡➣➪ ➜➉➑ ➦➉➹➙➑➈➉➑ ➲➙➑➜➉➎➐➡→➉➑ ➣➑➜ ➧➐➊➉➑➞➉➚→➴ →➉➞➉➑➌ ➦➈➉ ➵➡➑➜➉➎➠ ➚➉→➈➉➚➣➑→ ➎➙➊➊ ➣➑➒➉➚ ➡➑➜➉➚➉➛ ➜➡➚➟➞➉➚ ➞➉➚➈➏➐➒➉➑➳ ➙➞ ➉➈➑➉ ➜➡➣➠ ➉➚➐➡➪➒➉ ➨➈➏➐➉➚➣➑→ ➜➉➚ ➾➡➊➜➉ ➈➑➺➣➑➎➒➙➚➪➠➵➣➒➐➉ ➞➉➈ ➾➡➑➑➙➷➉➚ ➑➈➏➐➒ ➉➈➑➉➚ ➼➛➊➡→➉➚➣➑→ ➷➙➚↔➣↔➈➉➐➉➑ ➈➎➒➳ ➔➉➊➏➐➉ ➯➉➪➡➐➚➉➑ ➛➈➒ ➼➛➊➡→➉➚➣➑→ ➣➑➜ ➬➚➡➑➎➹➙➚➒ ➷➉➚➠ ➞➣➑➜➉➑ ➎➈➑➜➳ ➔➡➚➣➛ ➜➈➉ ➬➚➡➑➎➹➙➚➒➉ ➑➈➏➐➒ ➈➑ ➮➓➈→ ➓➡→➎➮ ➜➣➚➏➐→➉➪➟➐➚➒ ➔➉➚➜➉➑ ➎➙➊➊➉➑ ➣➑➜ ➙➞ ➉➈➑➉ →➉➎➣➑➜➐➉➈➒➊➈➏➐➉ ➯➉➪➶➐➚➜➣➑→ ➜➉➚ ➓➉➷ö➊↕➉➚➣➑→ ➣➑➜ ➜➉➚ ➡➑ ➜➉➚ ➼➛➊➡→➉➚➣➑→ ➣➑➜ ➡➛ ➬➚➡➑➎➹➙➚➒ ➞➉➒➉➈➊➈→➒➉➑ ➱➈➒➡➚➞➉➈➒➉➚➧➑➑➉➑ ➡➣➎→➉➎➏➐➊➙➎➎➉➑ ➔➉➚➜➉➑ ↕➡➑➑➌ ➯➉➪➙➚➜➉➚➒ ➔➈➚➜ ➡➣✃➉➚➜➉➛➳ ➜➈➉ ➞➉➠ ➒➚➙➪➪➉➑➉ ➓➉➷ö➊↕➉➚➣➑→ ➉➑➒➊➡➑→ ➜➉➚ ➬➚➡➑➎➹➙➚➒➚➙➣➠ ➒➉ ➣➑➜ ➈➛ ➼➛➪➉➊➜ ➜➉➚ ➦➉➹➙➑➈➉➑ ➲➙➑➜➉➎➐➡→➉➑ ➣➑➜ ➧➐➊➉➑➞➉➚→ ➟➞➉➚ ➜➉➑ ➼➛➪➡➑→ ➜➉➚ ➬➚➡➑➎➹➙➚➒➉➳ ➜➈➉ ➛ö→➊➈➏➐➉➑ ➯➉➪➡➐➚➉➑ ➎➙➔➈➉ ➜➉➚ →➉➒➚➙➪➪➉➑➉➑ ➨➈➏➐➉➚➐➉➈➒➎➷➙➚↕➉➐➚➣➑→➉➑ ↔➣ ➈➑➪➙➚➛➈➉➚➉➑➌

❇✏✑♥✒ ✓✔✕✏ ❃

■✖✗✘❡✙✙✚✖

✛✜✢✣✤✜✦ ✜✧✤★✩✪✪ ❲♦✫✬✩✭✮✩✯✤★✭✦ ✰✱✲ ✳✩✭ ❲✯✲✤✣✫✬✜✰✤✣✲✜★✢ ✐✱✴✩✫✧ ✵★✶✜✦✩❛ ✸✹✺✻✺✼✼ ✽✾✩✢✿✪✜✲✩ ❱✩✲✪✜✦❛ ✵✭✮✩✯✦✩✭✴✪✜✤✤❀❁✲♦✳★✧✤✯♦✭✣ ●✢✴❂ ❄♦✲✳ ❩✩✭✤✲✜✪❅✩✲❇✜✪✤★✭✦ ❈✜✤✮✩✴★✲✦ ✛✫✬❇✩✲✯✭✩✲ ✛✤✲✻ ❉✺❊ ❋✹❍✼❍ ❈✜✤✮✩✴★✲✦ ❚✩✪✻ ✼❉❏❉✸❑▲▲✼❍❀✼❊ ▼✜✾ ✼❉❏❉✸❑▲▲✼❍❀❋❍ ●✩✣✫✬◆✰✤✣✰✱✬✲✩✲❛ ❖✪✜★✣ ▼✪✜✣✫✬✧✜ ●✩✣✫✬◆✰✤✣✣✤✩✪✪✩❛ ❲✯✪✪P❀◗✲✜✭✳✤❀✵✪✪✩✩ ✹✸✜ ❘❯✩✳✯✜ ❳♦✫✧✣❨ ❋✹❏❏❉ ✐✱✴✩✫✧ ❚✩✪✻ ✼❉❏✸❑❬✼❬❍▲❍❀✼❊ ▼✜✾ ✼❉❏✸❑❬✼❬❍▲❍❀❋❍ ✽✢✜✯✪❛ ✯✭✰♦✣✜✬✪❭✣✜✢✣✤✜✦❀✜✧✤★✩✪✪✻✳✩ ▼✱✲ ✳✩✭ ❪✭✬✜✪✤ ❅✩✲✜✭✤❇♦✲✤✪✯✫✬❛ ❖✪✜★✣ ▼✪✜✣✫✬✧✜ ❱✩✲✪✜✦✣✪✩✯✤★✭✦❛ ❯✯✫✬✜✩✪ ✐✩✬✢✜✭✭ ❫❴❵❴❜❝❞❢❣❴❜❤❥❦❧♠ ♥❴❤❴❵ ♣❜❴❣qr❦❦s t❴❣✉ ✈✇①②③④✈④⑤⑥⑤⑦✈ ❯✩✳✯✜✴✩✲✜✤✩✲❛ ❄✜✤✜✣✫✬✜ ❖✪✩✯✭❊ ❚✩✪✻ ✼❉❏✸❑❬✼❬❍▲❍❀✸✼ ✭✻✧✪✩✯✭❭✣✜✢✣✤✜✦❀✜✧✤★✩✪✪✻✳✩ ❳✜✭✯✪♦ ❂✜✜✣✩❊ ❚✩✪✻ ✼❉❏✸❑❬✼❬❍▲❍❀✸✸ ✳✻✬✜✜✣✩❭✣✜✢✣✤✜✦❀✜✧✤★✩✪✪✻✳✩ ❈✩✳✜✧✤✯♦✭❛ ✵✭✭❀❖✜✤✬✲✯✭ ✛✫✬✯✲✢✩✲ ❚✩✪✻ ✼❉❏✸❑❬✼❬❍▲❍❀✸❏ ◗✩✤✤✯✭✜ ✛✫✬★✪✮❀❂✯✪✳✩✴✲✜✭✳✤❊ ❱♦✪✻ ❚✩✪✻ ✼❉❏✸❑❬✼❬❍▲❍❀✸✺ ✛✜✤✮ ⑧ ❳✲★✫✧❛ ❁✲✯✢✜ ❈♦✤✜✤✯♦✭✣✳✲★✫✧ ❄♦✲✳ ●✢✴❂ ⑨ ⑩♦ ❖●❊ ❲✯✤✤✩✭✴★✲✦ ❚✩✪✻ ✼✹▲▲❏❋❑❋✹❋❀✼ ❱✩✲✤✲✯✩✴❛ ❁✲✯✢✜ ❳✯✲✩✧✤❅✩✲✤✲✯✩✴ ●✢✴❂ ⑨ ⑩♦ ❖● ❚✩✪✻ ✼✹▲❬✸❑✺▲✺▲❀❬✼ ⑩♦✿P✲✯✦✬✤ ❖♦✭✮✩✿✤❊ ●✩✣✤✜✪✤★✭✦ ❄✜✫✬✳✲★✫✧ ✭★✲ ✢✯✤ ●✩✭✩✬✢✯✦★✭✦✻ ✵★✣ ★✭✜★✰✦✩✰♦✲✳✩✲✤✩✲ ❩★✣✩✭✳★✭✦ ❅♦✭ ❯✜✭★❀ ✣✧✲✯✿✤✩✭ ★✭✳ ▼♦✤♦✣ ✩✭✤✣✤✩✬✤ ❇✩✳✩✲ ❂♦✭♦❀ ✲✜✲❅✩✲✿✶✯✫✬✤★✭✦ ✭♦✫✬ ❂✜✰✤★✭✦❊✵✭✮✩✯✦✩✭❀ ✩✭✤❇✱✲✰✩ ✳✩✣ ❱✩✲✪✜✦✩✣ ✣✯✭✳ ❶❷❸❶❹❷❺ ★✲✬✩✴✩✲✲✩✫✬✤✪✯✫✬ ✦✩✣✫✬✱✤✮✤✻ Ü✴✩✲✭✜✬✢✩ ✭✜✫✬ ❅♦✲✬✩✲✯❀ ❻❼❽❾❿❿ ✦✩✲ ✵✴✣✿✲✜✫✬✩ ★✭✳ ✦✩✦✩✭ ➀➁➂➃➄➅ ●✩✴✱✬✲✻


❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

▲✏✑✒✓✔❆✕✖✗✘✙✙

❈✚✛✜✢✣✜✤✦ ✧★✩✪✫✬ ✭✮✯✰ ✱✲✳ s✴✵✶✷✰ s✯✶✷ ✶✯✹✺✴ ✯✶ ✻✼✷✶✲✶✽✾ ✿❀ ✮✰❁✰❂❀✰✼ ✽✯❀✴ ✰s ✶✲✼ ✶♥✹✺ ✰✯✶ ❃✼❄✲✰✶✺❄✲s ❂✯✴ ✰✴❡❄ ❅❇ ❉❊✵✴❁✰✶✾ ✮❄s ❋❄✶✶ ✶✯✹✺✴ ●✲✶❋✴✯♥✶✯✰✼✰✶✾ ❲♥ s♥❊✳ ❊✰✶ ✷✯✰ ❃✼❄✲✰✶❧ ✷✯✰ ✻❍●✰✼ ■♥✶ ❏✰❡❄❊✴ ✽✰❡♥✼✷✰✶ s✯✶✷❧ ✷✰✶✶ ✺✯✶❧ ❡✰✶✶ ✷✯✰ ❉❊✵✴❁✰ ✯❂ ❃✼❄✲✳ ✰✶✺❄✲s ■♥❊❊ s✯✶✷❑▼ ◆★❖✜P✜✩✜★✤ ◗❘✛❚★✩✦✣✢✬ ✭➀✹✺ ●✯✶✷✰ ✷✯✰ ➀✷✰✰ ✺✯✶✴✰✼ ✷✰✼ ✮✰❂♥✶s✴✼❄✴✯♥✶ s✲❍✰✼❯ ✿❊❊✰ ❱✰✶s✹✺✰✶ s✯✶✷ ✽❊✰✯✹✺ ✲✶✷ ✺❄❀✰✶ ✷✯✰s✰❊❀✰✶ ❤✰✹✺✴✰✾ ❃✼❄✲✰✶ ✲✶✷ ❱✵✶✶✰✼ s♥❊❊✴✰✶ ✽❊✰✯✹✺ ✽✲✴ ❀✰✺❄✶✷✰❊✴ ❡✰✼✷✰✶✾ ✮❄s ❡❄✼ ●✼❳✺✰✼ s♥ ✲✶✷ ✷❄✼● ✯❂ ✐❨✾ ❩❄✺✼✺✲✶✷✰✼✴ ✶✯✹✺✴ ✼❳✹❋✽✵✶✽✯✽ ✽✰❂❄✹✺✴ ❡✰✼✳ ✷✰✶✾▼

❞❢❣ ❥❦♠♦❣❥♣❢qr♠t♦❥✉❣❢✈❢❥❦♠❣ ✇①✈②❣ ✇①✈②❣❥③❣q❢❣③④✈q ♠①✉ ②①❥ ⑤✈②❣ ②❣❥ ⑥⑦⑧r⑨③①④❣✈♠①④❥❣❥ ❢ ✇⑩❶❣❦❷ ❢✈ ✇⑩❶ ❷ ❶❣❥❦♠♦t❥❥❣✈❸ ❶ ♠♦ ❞ ❞①❹❢✉ ❢✉ ❶♦ ❶♦❣ ❶♦❣❢❶✉ ✈④③ ✈t❦♠ ❣❢✈ ⑨③①④❣✈♠①④❥ ❺⑩③ ②❢❣ ❻①✈❥❣❥✉①②✉❸ ❼ ✉ ✉ ❾❿♦♦❢q ①④❥q❣♦①❥✉❣✉❸ ❼❣✉❽✉ ❞t❦♠ ❞ ♠ ②①❥ ② ❢❥✉ ❢ ✉ ❥❦♠t✈ ♠ ➐➌ ➑➅➒➅➏➄➅➓ ➁➂➃➄➅➆➇➈ ➄➉➊➋➌ ➍➄ ➎➅➏ ➐ ➔➅➓➎➅→ ➇➅➣→➅ ↔➓↕➙➅→ ➙→➎ ➛ ➛➣→➎➅➓ ➏➅➊➓ ➣➏ ➍➜➝➞↔➓↕➙➅→➊↕➙➉ ➂➃ ➂➃➄➅➆➇ ↕➙➟➠➅➞ →➡➏➏➅→➌ ➑➣➅ ➂↕→➎➅➉➓➅➠➣➅ ➂↕→➎➅➉➓➅➠➣➅➓➙→➠ ➣→ ➛➣➅➢ ➊↕➤➤➅ ➄➅➓➅➣➤➉ ➣➏ ➥➅➓➠↕→➠➅→➅→ ➥➅➓➠↕ ➦↕➊➓ ➎➣➅ ➧➆➊➢➣➅➨➙→➠ ➎ ➎➅➉ ↔➓↕➙➅→➞ ➊↕➙➉➅➉ ↕➙➟➠➓➙→➎ ➅➣→➅➓ ➩↕➙➉➞ ➥ ➫➭➯➌➯➯➯ ➊↕➢➤➉➇➃➓➒➙→➠ ➥➡→ ➲➙➓➡ ➄➅➉➆➊➢ ➄➅➉➆➊➢➡➉➉➅→➌ ➦➅➤➒➤ ➔➣➉➉➅→ ➐➐➐ ➥➡→ ➳➅➔↕➢➤ ➄➅➤➓➡➟➟➅→➅ ↔➓↕➙➅→ ➙→➎ ➛➣→➎ ➐➐➯ ➛➣→➎➅➓➈ ➎➣➅ ➊➣➅➓ ➙→➤➅➓➉➤➃➤➒ ➙→➤➅➓➉➤➃➤➒➤ ➙→➎ ➙→➤➅➓➞ ➠➅➄➓↕➆➊ ➔➙➓➎➅→➈ ➠➅➄➓↕➆➊➤ →➣➆➊➤ ➏ ➏➅➊➓ ➔➡➊➣→ ➉➣➅ ➠➅➊ ➠➅➊➅→ ➇ö→→➅→➌ ➵➙➓ ➎↕➉ ➎↕ ↕➙➤➡→➡➏➅ ↔➓↕➙➅→ ↔➓↕➙➅→➊↕➙➉ ➏➣➤ ➸➺ ➻➢➼➤➒➅→ ➄ ➄➢➅➣➄➤ ➄➅➉➤➅➞ ➊➅→➌ ➑➡➆➊ ➎↕➉ ➉➅➣ ➥➣➅➢➞ ↕➙➉➠ ➟↕➆➊ ➥ö➢➢➣➠ ↕➙➉➠➅➢↕➉➤➅➤➌ ➻➅➞ ➤➓↕ ➧➆➊➏➣➤➤→➅➓ ➥ ➥➡➏ ↔➓↕➙➅→➞ ➣ ➅➏üö➓➤➽ ➄➃➓➡ ➂➃➄➅➆➇ ➣➉➤ ➔ ➾➂↕→➎➅➉➔➅➣➤ ➔➙➓➎➅→ ➒➔➅➣ ➠➅➉➆➊➢➡ ➩➼➙➉➅➓ ➠➅➉➆➊➢➡➉➉➅→➌ ➍➄➅➓ ➃➄➅➓ü ➂➃➄➅➆➇ ➣➉➤ ➃➄➅➓ü➓➡ü➡➓➤➣➡→↕➢ ➄➅➤➓➡➟➟➅→➚➪ ➑➣➅ ➶↕➊➢➅→ ➉➅➣➞ ➅➓➉➆➊➓➅➆➇➅→➎ ➅→ ➅➓➉➆➊➓➅➆➇➅→➎➌ èéêëéìíîé ïêìðêñò óéðôë õ÷ø ùúùòûýêñþýìÿ

➹➘➴➷➬➮ ➱➘➱➘ ➱➘➱➘✃ ❐❒➷❮➘✃ ➺➯➐➯ ➔➙➓➎➅ ➎➣➅ ➻➡➢➣➒➅➣ ➸➯➸ ➏↕➢ ➔➅➠➅→ ➊➼➙➉➢➣➆➊➅➓ ➊➼➙➉➢➣ ➳➅➔↕➢➤ ➒➙ ➅➣→➅➏ ➲➣→➉↕➤➒ ➣→ ➅➣→➅ ↔↕➞ ➏➣➢➣➅ ➠➅➓➙➟➅→➌ ➶➙ ➶➙➉➼➤➒➢➣➆➊ ➠↕➄ ➅➉ ➺❰ ➍→➒➅➣➠➅→ ➔ ➔➅➠➅→ Ï➅➓➠➅➞ ➔↕➢➤➣➠➙→➠ ➙→➎ ➸ ➸➐ ➍→➒➅➣➠➅→

❬✤❭✛✜❪ ◆✦❫✦✛✬ ✭❴s ✯s✴ ❡✯✹✺✳ ✴✯✽❧ ✷❄ss ✷✰❂♥✶s✴✼✯✰✼✴ ❡✯✼✷✾ ❵✲✼ s♥ ❋♥❂❂✴ ✷✯✰ ❛✰■❜❊❋✰✳ ✼✲✶✽ ✯✶s ❵❄✹✺✷✰✶❋✰✶ ✷❄✼❳✳ ❀✰✼❧ ✷❄ss ✰s ■✯✰❊✰ ❃✼❄✲✰✶ ✽✯❀✴❧ ✷✰✶✰✶ ❏✰❡❄❊✴ ❄✶✽✰✴❄✶ ❡✯✼✷✾ ➀✹✺ ✺✵✴✴✰ ✷❄s ●✼❳✺✰✼ ❄✲✹✺ ✽✰❂❄✹✺✴✾ ✿❀✰✼ ❝✰✴❁✴ ❀✯✶ ✯✹✺ ❁✲ ❄❊✴ ✷❄●❳✼✾▼

➔➅➠➅→ ➉➅Ð➙➅➢➢➅➏ Ñ➣➉➉➄➓↕➙➆➊➌ ➑➣➅ ➶↕➊➢ ➎➅➓ ➛ö➓ü➅➓➥➅➓➢➅➤➒➙→➠➅→ ➠➅➠➅→ ↔➓↕➙➅→ ➢↕➠ ➢↕➙➤ ➂↕→➎➅➉➇➓➣➏➣→↕➢↕➏➤ ➄➅➣ ➐➫Ò ↔➼➢➞ ➢➅→➌ ➑➡➆➊ ➎➣➅➉ ➉➅➣ →➙➓ ➎➣➅ ➧ü➣➤➒➅ ➎➅➉ ➲➣➉➞ ➄➅➓➠➉➌ Ó↕➤➊↕➓➣→↕ ➧➤➓➙➤➒➞➩↕➙➆➊ ➥➡➏ ➛Ô➛➞ ➵➅➤➒➔➅➓➇ ➄➅➣ ➊➼➙➉➢➣➆➊➅➓ ➳➅➔↕➢➤ ➄➅➤➡→➤➽ ➾➑➣➅ ➑➙→➇➅➢➒➣➟➟➅➓ ➣➉➤ ➊➡➆➊➚➪ ➑➅➉➔➅➠➅→ ➎➅➏➡→➉➤➓➣➅➓➤➅→ ➎➣➅ ↔➓↕➙➅→ Õ➼➊➓➢➣➆➊ ➥➡➓ ➎➅➏ ➂➃➄➅➆➇➅➓ Ö↕➤➊↕➙➉➈ ➙➏ ↕➙➟ ➎➣➅ Ñ➣➉➉➞ ➉➤➼→➎➅ ➣→ ×➅➒➙➠ ↕➙➟ ➳➅➔↕➢➤ ➠➅➠➅→ ↔➓↕➙➞ ➅→ ➙→➎ ➛➣→➎➅➓ ➣→ ➎➅→ ↔↕➏➣➢➣➅→ ↕➙➟➏➅➓➇➞ ➉↕➏ ➒➙ ➏↕➆➊➅→➌ ØÙÚÛ✃ ✃❮✃Ü ↔➃➓ ➎↕➉ Ñ➣→➣➉➤➅➓➣➙➏ ➟➃➓ ➦➙➉➤➣➒➈ ➳➢➅➣➆➊➞ ➉➤➅➢➢➙→➠ ➙→➎ Ô→➤➅➠➓↕➤➣➡→ ➣→ ➛➣➅➢ ➁Ñ➦➳Ô➋ ➉➣→➎ ↔➓↕➙➅→➊➼➙➉➅➓ ➒➔↕➓ ➙→➥➅➓➒➣➆➊➤➄↕➓➈ ➎➡➆➊ ➎➣➅ ➶↕➊➢➅→ ➉➤➣➏➏➤➅→ ↕➙➆➊ →↕➆➊ ➎➅➓ ➧➆➊➢➣➅➨➙→➠ →➡➆➊➌ ➾Ô➏ ↔➓↕➙➅→➊↕➙➉ ➎➅➓ ➍➓➄➅➣➤➅➓➔➡➊➢➟↕➊➓➤ ➢↕➠ ➎➣➅ ➍➙➉➢↕➉➤➙→➠ ➣→ ➎➅→ ➥➅➓➠↕→➠➅→➅→ ↕➆➊➤ ➦↕➊➓➅→ →➙➓ ➄➅➣ ➎➙➓➆➊➉➆➊→➣➤➤➢➣➆➊ ❰➐➈➺ ➻➓➡➒➅→➤➪➈ ➊➅➣➨➤ ➅➉ ➄➅➣➏ Ñ➦➳Ô➌ ➍➙➆➊ →↕➆➊ ➎➅➓ ➧➆➊➢➣➅➨➙→➠ ➉➤➃→➎➅→ ➣→ ➂➃➄➅➆➇ ➏➣➤ ➸➺ ➻➢➼➤➒➅→ →➡➆➊ ➠➅→➃➠➅→➎ ➒➙➓Ï➅➓➟➃➠➙→➠➌ ➑➡➆➊ ➎↕➉ ➣➉➤ ➟➃➓ ➲➢➇➅ ➧↕➉➉➅➈ ➳➢➅➣➆➊➉➤➅➢➢➙→➠➉➄➅↕➙➟➤➓↕➠➤➅ ➎➅➓ ➩↕→➉➅➉➤↕➎➤ ➂➃➄➅➆➇➈ ➙→➠➢↕➙➄➢➣➆➊➈ ➎➅→→ ➾➔➡➊➣→ ➎➣➅ ➥➡→ ➳➅➔↕➢➤ ➄➅➤➓➡➟➟➅→➅→ ↔➓↕➙➞ ➅→ ➙→➎ ➛➣→➞➞ ➎➅➓ →➙→ Ý➃➆➊➤➅→ ➉➡➢➞➞ → ➢➅→➈ ➊↕➄➅→ ➎➣➅ ➂↕→➎➅➉➞➞ ü➡➢➣➤➣➇➅➓ ➙→➉ →➣➆➊➤ ➅➓➇➢➼➓➤➪➌

Þßàßáâ ãáäå äæç


❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

❆✏✑✒✓✔✔✓✕▲✖✗✘✙✚

❘❱❳❨❳❩ ❬❭❳❱❪❫ ❴❵❝ ❞❢❳❴❱❤❭❱✐❥❳❦ ❧♠♥ ♣qrs♠t✉♠✈✇ ①②④⑤⑥ ⑦⑧⑨⑩❶⑥⑧r❷⑥ ❸❹❺❻ ④❼❽ ❾❿➀➁➂➃➄➅➆ ➇➈➉➊➋ ➌➆ ➇➈➉➍➋ ➎➆ ➇➈➉➏➐➑➃➉➌➆ ➇➈ ➒➓➔➔➃➉ ➄➃→➆➆ ➇➈ ➣↔➓❾➓➔➃ ➊➑❾➓↕➔➃➉ ➙↕➛➃ ➇➜❾➔➃ ➄➌➅➃➆➆➆➉➝ ❧♠♥ ♣qrs⑥✇ ❿➞➟➃ ➂➓↕➠❿➃➉ ➅➏➅ ➇➡ ➋❿➢➃ ➌→➃➆➆➆➉➝ ♣✉➤q➥➦➧♣♥➤t⑨✇ ❸⑩ ➥➨❶➩⑥⑧♥rr➫ ❧②❷➭➯⑩①②⑥⑥⑥➲ ➳➝➵ ➐➑➃➉ ➌➆ ➇➡ ➸ ➵➄ ➇➈ ➒➓➔➔➓❿➉ ➳➵➆ ➇➈ ➊➑❾➓↕➔➃➉ ➺➓❿➠➻➃ ➊➼➠❿➽➾➉ ➋➽❿➽❾➓➚➪➽❿➣➃➚➙➛➾➠➃➉ ➶➓➾➠➂➞➾➠➃ ➹➘➴ ➧➷❧➦q➥⑧s➦♣✉t♠➬♥✇ ❷➨➯➮➱②❷ ♣➮②➱➯❼✃①❷❐⑩❼❷ ➎ ➐➑➃➉ → ➶❒➢➃➉ → ➒ü➃➉ ➄➵➵ ➇➈➉ ❮➓➑➔➇➀➢➃ ➓❿❰➀❿➢➓❿➔➃➉ ➄➃➵→➆ ➇➡ ➴➚Ï➝➊➑❾➓↕➔➽↕➢➉ ➋➽❿➽❾➓ ➄→➌➃➆➆➆➉➝ ➧➷❧➦q➥⑧➦Ðqrr➤➧Ñ✇ ❹Ò ❶Ó⑧♥rr➫ ①②④⑤⑥❼⑥❽❼❐➮① ➳➐➑➃➉➇➀➢➃➶➽➢➉➅➆➆➇➈ ➊❿➛➛➽➞➝➋❿➞↕➢➾➠➃ ➄➵➅➃➆➆➆➉➝ ➧➷❧➦q➥⑧♣✉⑥Ô➦t✉t✈♥✇Õ⑧Ñ➮⑥⑧t②➮❐②✃❐❷⑥❶⑥➥②➯➯②❽ Ö➅ ➇➈➉ ➹➀➔➔➛➽➢➉ ×➔➃ ❾➓➣↔➃ ➊❿➛➛➽➞➔➽↕➢ ➄➅→➃➆➆➆➉➝ ✉ÐØØ➦➬♥⑥♣✉t♠➬♥✇①②④⑤⑥➥➨❶➩➨❽➭⑧➦⑨r➫❸❸⑦❶Ó ➳➝➵ ➐➑➃➉ ➋❒➾➠➓➝Ï➪➉ ➊➶➒➉ ×➔➃ ➊➑❾➓↕➔➃ →➌➅➃➆➆➆➉➝ ➧➷❧⑥⑧♣✉⑥ Ù➷tÔ➦➬✇ Ø➮✃➮⑧r❷⑥ ⑩❼➩ Ø➮✃➮⑧➦➮①②✃➯⑥ ➳ ➐➑➃➉ ➋➝Ï➪➉ ➾Ú➟➜↕➓ ➊➶➒➉ ➇➀➢➃➶➽➢➉ ➏➵ ➇➈➉ ➴➝➚Ï➝ Û➽❾➓➉ ❾❿➃ ❮➓❿❿➃➉ ➄➽ ➐➞➾➠➃➉ ➴➠➓➔➔➣➔➃ ➄→➳➃➆➆➆➉➝ ➥➧⑥ sÐ➬➥➦➧❧✈➬Ô♠➧➤s✇ Ü ➥➩Ý⑧Ø➮✃⑥ Þ⑥ r➧⑧♣ß➱ Ö➏ ➇➈➉ ➒➽➇➑↕➉ ➎➅➆ ➇➈ ➺➓❿➠➻➃➉ ❿➞➟➃ ➴➝➚Ï➝➊➑❾➓↕➔➃ ➇➑➠ ➞↕➻➓❿➛➃ ➟➓❿❿➔➑Ú➟➓➇ à➽➠➞❿➛➔➑Ú× ➄➳➵➃➆➆➆➉➝ ➧➷❧➦q➥⑧Ð♣t♠➦➧♣♥✇ ❷➨➯➮➱②❷ ⑦⑧Õ⑧⑨⑩❶⑥⑧r⑩❼❷ →➳➅ ➇➈ ➑↕×➔➃ ➽➞➾❾➓➛➃ ➴➀➞➠➃ ➞➃ → ➍➋ á➄ Ï➊ ➻➓❿➇➃â➉ ➄➎➅ ➇➈ ➊❿➢❾➃ ➞➃ ➴➀➞➠➃➇➑➠ ➾Ú➟➜↕➓➇ Ö➆➆ ➇➈ ➴➝➚Ï➝ ➊❿➛➛➽➞➝➋❿➞↕➢➾➠➃ ➞↕➢ → ➋➽❿➽❾➓↕➉ ❰❿➓➑ ➄➎➅➃➆➆➆➉➝ ➥♠ãÐ✉♠➧♠➬➧♠Ô➦➬✇ Þ②❽❶➮②➭②➭② rä❼❷②❽ ➵➝➎å æ➓↕➢➑➠➓ ➘Û➚➒ü➾➠➓ →➄➆➝➎➌➆➃➆➆➆➉➝ ❧♠♥ ♣qrs♠t✉♠✈✇ ❻Ò ❶Ó⑧➦✉s➫ Ý②✃➭❽⑥ ❼⑥ ❽❼❐➮① çèéêèëìíîèëïðèñòóôõöë÷ñøëøùóóùðëêòðòïùöúóè ûýèûþþëÿ ➧➷❧⑥➫ ➬❐⑥ Ô②✃➮✃②❽ ♥➨❽➩❷➭❽⑥✇ ❶➨➱⑥ ⑦⑧Ñ➮⑥⑧➦✉s ➎Ö ➇➈➉ ➶➽➔×➀↕➉ ➊➶➒➉ ❿➞➟➑❾➉ ❰❿➓➑ ➅➌➃➆➆➆➉➝ ➧➷❧➦q➥⑧s➦♣✉✇ ÜÒ ❶Ó⑧➦✉s ➬❐⑥ q➮➭➭➮⑧ã⑩❽ ➽➑➾➀↕➓➠➠➓ ➒➔➃ ❾➓➣↔➃ Ï➀➟↕➽↕➔➽❾➓➉ ➴➝➚Ï➝Û➽❾➓➉ → ➐➑➃➉ ❾❿➃➶➽➔×➃➉ ➅➎➃➆➆➆➉➝ ➸❮➋ Ö➃➆➆➆➉➝ ➎➵➃➆➆➆➉➝ ➥♠ãÐ✉♠➧♠➬➧♠Ô➦➬✇ Þ②❽❶➮②➭②➭② ➦✉s ②✃ Ûü➛➓Ú×➉ ➶➴Ï➚➴➠➀➢➀➉ ➒ü➾➠➓ ➎➆➝➄➌➅➃➆➆➆➉➝ Ô➦♣✈qr➦✇ r ✈♣➦t ➦✉s ②✃ ②➱②❽ ♠❽➭ ➘➞↕➢➓❿➠➓ ➓❿❰➀➔❾❿➓➑Ú➟➓ ➄➽➝æ➓❰➓❿➓↕➂➝➹➓❿×❒➞❰➓ Ûü➛➃➚➶➴Ï➚➴➠➀➃➉ ➴➓❿➃➚æ➽➠➃➉ ➽↕➾➢➃➉ ❮➢❰➃➚➴Ú➟➽❿➛➃ ➴➓❿➑➜➾➓❿ ➓➟❿➔➑Ú➟➓❿ ➹➓❿×➽➞❰ ➇➑➠ ❿➓➑➾➾➑Ú➟➓❿➟➓➑➠ ♣②➮➭ ❸❹ Ò Ø⑥ ♣✉♠r➧ Ð ♥ Ò ❻❸ ⑦ Õ❸⑦ ➭ä①➯➮ ❐ ➮❷ ⑦❸ ✈❐❽➫ ⑩❼ ❐ ⑩❶ s➨ ❐②✃②✃➱②

✭✛✜✢✣✤✦✧★ ❲✽✣ ✳✣✢✣✫ ❲✻✳❃✣ ❲✸✫✫ ✿✣✴✳✸✼✼ ✿✣✴✳✸✼✼✣✫ ✼✣ ✼✽✣ ✼✣ ✽✲✴ ✩✪✬✣✳ ❲✸✴✪✾ ✼✽✫✬ ✼✽✣ ✼✶ ✾✣✫✼✤✲✣✫✼✤ ✾✣✫✼✤✲✣✫✼✤✲✣✪ ✤ ✲✣✪ ✤✲ ✣✪ ❯✫✬ ❣✽✢✷ ✣✼ ✸✪✤✲ ✽✫ ✪✫✼✣✴✣✴ ▼ ✲✣ ❀✣✳✤✲✣ ■✴✸❣✣✫♦ ■✴✴✸❣ ❣✣ ✣✫♦ ✫♦ ✪✾ ✬✽✣ ✣✼ ✢✣✽✾ ■✸✾✽✳✽✣✫✱✶✫✫✷✸❣ ■✸✾✽✳✽✣✫✱✶✫✫✷✷✸❣ ❣✣✲✷♦ ✬✣✴ ✸✾ ✾ ✦✶ ✦ ✶✾ ✾✺✺ ✦✶✾✺ ✾✣✫✬✣✫ ✱✶✫✫✷✸❣ ✢✣✴♦ ✽✾ ❛✪✼✣✪✾ ✢✣✴ ✾ ✱✶✫✫✷✸❣♦ ✯✰ ✯✰★ ▼✶✿✣✾✢ ▼✶✿✣✾✢✣✴♦ ✣✤✦ ✼✷✸✷✷ ✫✺ ❃✜✴ ▼✸✷✪✴ ✪✫✬ ❯✾❀✣✳✷ ✽✫ ✛✜✢✣✤✦ ✭✛✜✢✣✤✦✧★ ❲✽✣ ✳✣✢✣✫ ❲✻✳❃✣ ❲✸✫✫ ✪✾✼❊ ✿✣✴✺ ✬✸✺ ✬✣✷★ ✵✽✣ ❁✽✶✳✶❣✽✫ ✪✫✬ ❛✪✼✣✪✾✼❊ ✳✸✼✼✣✫ ✽✲✴ ✩✪✬✣✳ ❲✸✴✪✾✢✣❣✳✣✽✷✣✷ ✼✽✫✬ ✼✽✣ ❣✶❣✽✫ ✼✽✣ ❑✽✴✼✷✣✫ ❚✽✣✬✣✾✸✫✫ ✼✶ ✾✣✫✼✤✲✣✫✼✤✲✣✪ ❣✽✢✷✣✴✫ ✣✼ ✸✪✤✲ ✽✫✷✣✴✣✼✼✽✣✴✷✣ P✳✷✣✴✫♦❯✫✬ ❄✴✶❂✣✳✷✣✴✫ ✪✫✬ ✽✫ ✪✫✼✣✴✣✴ ▼ ✲✣ ❀✣✳✤✲✣ ■✴✸❣✣✫♦ ✪✾ ✣✳✳✪✫❣ ❑✽✫✬✣✴ ✬✪✴✤✲ ✬✽✣ ✱✶✫✬✣✴✸✪✼✼✷✣✳✳✪✫❣ ✬✽✣ ✣✼ ✢✣✽✾ ❣✣✲✷♦ ❇❲✻✳❃✣❇ ✪✫✬■✸✾✽✳✽✣✫✱✶✫✫✷✸❣ ✢✣✴✽✤✲✷✣✷ ✜✢✣✴ ❲✸✫✬✣✺ ✬✣✴ ✸✾ ✦✶✾✾✣✫✬✣✫ ✱✶✫✫✷✸❣♦ ✯✰★ ✽✷✪✫❣♦ ✴✪✫❣✼✿✣✴✲✸✳✷✣✫ ✪✫✬ ◆✪✼✢✴✣✽✷✪✫❣♦ ▼✶✿✣✾✢✣✴♦ ❛✪✼✣✪✾ ❃✜✴ ✲✫✲✣✽✺ ▼✸✷✪✴ ✩✪✬✣✳✳✣✢✣✫✽✾ ✪✫✬ ■✴✣✼✼❣✣❀✶✲✫✲✣✽✺ ✪✫✬ ✽✫ ✛✜✢✣✤✦ ✼✷✸✷✷✢✣❣✽✫✫✷ ✫✬✣✷★ ✣❣✽✫✫✷ ✷✣✫★❯✾❀✣✳✷ ✵✣✴ ■✸✾✽✳✽✣✫✱✶✫✫✷✸❣ ✵✽✣ ❛✪✼✣✪✾✼❊ ✬✸❣✶✺ ✪✫✷✣✴ ✪✾❁✽✶✳✶❣✽✫ ✮✮ ❯✲✴★✪✫✬ ◆✫✾✣✳✬✪✫❣ ❣✽✫ ❚✽✣✬✣✾✸✫✫ ✢✣❣✳✣✽✷✣✷ ✭✰ ❑✽✴✼✷✣✫ ✮✧ ✮✯✯ ✯✯ ★ ✽✫✷✣✴✣✼✼✽✣✴✷✣ P✳✷✣✴✫♦ ❄✴✶❂✣✳✷✣✴✫ ✪✫✬ ❑✽✫✬✣✴ ✬✪✴✤✲ ✬✽✣ ✱✶✫✬✣✴✸✪✼✼✷✣✳✳✪✫❣ ❲✻✳❃✣ ✪✫✬ ✢✣✴✽✤✲✷✣✷ ✜✢✣✴ ❲✸✫✬✣✺ ✴✪✫❣✼✿✣✴✲✸✳✷✣✫ ✪✫✬ ◆✪✼✢✴✣✽✷✪✫❣♦ ✩✪✬✣✳✳✣✢✣✫ ✪✫✬ ■✴✣✼✼❣✣❀✶✲✫✲✣✽✺ ✷✣✫★ ✵✣✴ ■✸✾✽✳✽✣✫✱✶✫✫✷✸❣ ✢✣❣✽✫✫✷ ✪✾ ✮✮ ❯✲✴★ ◆✫✾✣✳✬✪✫❣ ✪✫✷✣✴ ✭✰ ✮✧ ✮✯✯ ✯✯ ★

ö

ö

ö

➸➺

t

t

✞ ❙

Ö

×ØÙ

ö

ÚÛÜÝÞßàáÞâÛ

❮❰❐➘✃Ï➴ ➴➷ÐÑ✃➹Ð➴➷

❐➱➷➬ ➱➷ ➬➱➴❐➴❒ ÒÓ ÔÕ

ö

➪➶➹➘➴➷➬➴ ➮➴➱➹✃➘➴➷ ➚

ö

ö

ö

ãäåæå

➸➺

Ö

➻➼

➻➼

ÚÛÜÝÞßàáÞâÛ

❋♦✚♦✛✜ ✢✚✣✤❛✥ ✢✣✦✧✣★✩ ✪✤✫

t

Ö óôõõè

ÚÛÜÝÞßàáÞâÛ

✭✛✜✢✣✤✦♦ ✶✷✼✧ ◆✾ ✵✶✫✫✣✴✼✷✸❣✸✢✣✫✬♦ ✬✣✾ ✮ ❆ ★ ▼✶✺ ✿✣✾✢✣✴♦ ✦✸✾ ✣✼ ❣✣❣✣✫ ✮ ★✮✰ ❯✲✴ ③✪ ✣✽✫✣✾ ✩✸✪✢✺ ✜✢✣✴❃✸✳✳ ✸✪❃ ✣✽✫✣✫ ✩✣✫✷✫✣✴★ ▼✸✤✲ ✣✴✼✷✣✫ P✴✦✣✫✫✷✺ ✫✽✼✼✣✫ ✼✪✤✲✷✣✫ ✶❃❃✣✫✼✽✤✲✷✳✽✤✲ ✬✴✣✽ ✿✣✴✾✪✾✾✷✣ ❚ ✷✣✴ ✬✽✣ ❲✶✲✫✪✫❣ ✬✣✼ ❛✸✫✫✣✼ ✽✾ ✱✷✸✬✷✷✣✽✳ ✱✷★ ✛✶✺ ✴✣✫③ ▼✶✴✬ ✸✪❃ ✪✫✬ ✴✸✪✢✷✣✫ ✣✽✫✣✫ ❲✜✴❃✣✳✷✴✣✼✶✴★ ✵✽✣ ❡✶✳✽③✣✽ ❃✸✫✬ ✬✣✫ ❛✸✫✫ ❣✣✦✫✣✢✣✳✷ ✿✶✴★ P✴ ❀✪✴✬✣ ✴③✷✳✽✤✲ ✿✣✴✼✶✴❣✷★ ▼✸✤✲ ✬✣✫ ❃✳✜✤✲✷✽❣✣✫ ❚ ✷✣✴✫ ❃✸✲✫✺ ✬✣✷ ✬✽✣ ❡✶✳✽③✣✽ ✽✾ ▼✸✲✢✣✴✣✽✤✲ ✾✽✷ ❈✶✤✲✬✴✪✤✦★ P✳❃ ✱✷✴✣✽❃✣✫❀✸❣✣✫ ✪✫✬ ❜✽✿✽✳❃✸✲✴③✣✪❣✣ ✬✣✴ ❡✶✳✽③✣✽ ✼✽✫✬ ✽✫ ✬✽✣ ■✸✲✫✬✪✫❣✼✾✸❂✫✸✲✾✣✫ ✣✽✫❣✣✢✪✫✬✣✫★ ➻

❲❳

❲❨❩❬❭

❪❫❨ ❳ ❴ ❬ ❵ ❜ ❬ ❝

✭✛✜✢✣✤✦✧★ ✩✪✫✬ ✮✯✰✰ ✱✤✲✜✳✣✴ ✬✣✴ ✵✶✴✶✷✲✣✸✺✱✤✲✳✻✺ ③✣✴✺✱✤✲✪✳✣ ✲✸✢✣✫ ✼✽✤✲ ✸✾ ✿✣✴❣✸✫❣✣✫✣✫ ❛✽✷✷❀✶✤✲♦ ✸✾ ❁✪❂✺ ✪✫✬ ❁✣✷✷✸❣♦ ✸✪❃ ✬✣✫ ❲✣❣ ❣✣✾✸✤✲✷ ✪✫✬ ✼✷✸✷✷ ❯✫✷✣✴✴✽✤✲✷ ✣✽✫✣✫ ❄✶✷✷✣✼✬✽✣✫✼✷ ✽✫ ✬✣✴ ✱✷★✺❛✸✴✽✣✫✺ ❑✽✴✤✲✣ ③✪ ✛✜✢✣✤✦ ✢✣✼✪✤✲✷★ ✵✸✼ ❚✲✣✾✸ ✳✸✪✷✣✷✣❅ ❇❈✸✳✷❉ ✱✷✶❊❊❉ ❋✤✲ ❀✽✳✳ ✬✸✼ ✫✽✤✲✷ ● ❛✣✽✫✣ ❍■✴✣✪✫✬✣❏ ✽✾ ▼✣✷③❇ ✺ ✣✽✫ ◆✳✳✷✸❣✼✷✲✣✾✸ ✬✣✴ ❖✪❣✣✫✬✳✽✤✲✣✫★ ❍P✼ ✽✼✷ ✣✷❀✸✼ ✢✣✼✶✫✬✣✴✣✼♦ ❀✣✫✫ ✣✽✫✣ ❣✸✫③✣ ✱✤✲✪✳✣ ✼✽✤✲ ❜✣✽✷ ✫✽✾✾✷ ✪✫✬ ✽✾ ❄✶✷✷✣✼✬✽✣✫✼✷ ✬✣✴ ■✴✸❣✣ ✫✸✤✲❣✣✲✷♦ ✫✸✤✲ ❀✣✳✺ ✤✲✣✫ ❲✣✴✷✣✫ ❀✽✴ ✪✫✼✣✴ ✛✣✢✣✫ ✸✪✼✴✽✤✲✷✣✫ ❀✶✳✳✣✫❏♦ ✼✸❣✷✣ ■✴✸✪✦✣ P✽✢✣✫♦ ❡✴✻❊✼✷✽✫ ✽✾ ❑✽✴✤✲✣✫✦✴✣✽✼ ✛✜✺ ✢✣✤✦✺✛✸✪✣✫✢✪✴❣★ P✽✢✣✫ ✲✽✣✳✷ ✬✽✣ ❡✴✣✬✽❣✷ ✪✫✬ ✫✸✲✾ ✬✽✣ ✼✶③✽✸✳✣✫ ▼✣✷③❀✣✴✦✣ ✽✾ ❋✫✷✣✴✫✣✷ ❀✽✣ ❃✸✤✣✢✶✶✦ ✶✬✣✴ ✱✤✲✜✳✣✴◗❜ ✽✫ ✬✣✫ ❁✳✽✤✦★

Ö

çèéêëêì íîïðñòîï

ÚÛÜÝÞßàáÞâÛ

Ö

õñ÷ï ø ëñùïúòÙ

❽❾❿➀ ➁➂➀➃➄❿❿➄➅ ➆➇➅ ➈➉➄ ➊➋➌➍➄➎➃❿➉➌➍➄ ➏➄➅➃➄➉❿➂➎➐ ÚÛÜÝÞßàáÞâÛ ➑➒➎ ➁➄➉➃➂➎➐➄➎ ➂➎➈ ➓➅➒➀➔➄→➃➄➎ ❾➣ ↔❾➣➀➃❾➐

❢ ❣❤✐❥❦❧✐♠❦♥

❢ ✈①s✐①②s❦③

❢ ♣❥❧q♠❥

❢ ✈①④ ⑤❥①❦⑥✐

❢ rs❦q❧✉♠♥

❢ ⑦sq③❥⑧♥❥q✐

Ö

❢ ↕❷❹✉✉♠q➙

❢ ➛❥❦❦⑧❸⑥❦❻

❢ ⑤♠①✉⑩⑥⑧✐

❢ ⑤➜❦①⑧❥❦❻s❧❧❥

❢ ❶❷❥⑧✐♠❦♥ ❸④ ✈❹✉❺⑧❸❥❦❻

✠✡☛ ☞✌✍☛✎

é▼✘✙▼óõ

❢ ✈❥q⑩❧✐♠❦♥

❢ ✈①④ ❼❤❦❻❥⑧

■✎✏☛✑☛✒✒☛✓ ÚÛÜÝÞßàáÞâÛ ❘✔✕✖✗ ✘✙✖ ✚✗

➝➞➟➝➠➞➡

♦✛✖✜ ✢✖✇✖✜✢✖✗ ✘✙✖ ❡✙✣✤ ✔✗✦✖✜✧ ûüý þÿý❲ÿü ÿ✁

★★★✳✩✪✫✬✭✮✯✰✳✱✲✴

P✵✶✷✸ ✹✶✵✺✻✼✽✺✵✼✵✶✺✾ ✿✷✾❀ ❁ ❂❃❄ ❅✿

➢➤➥➦➧➧ ❏

❑ ▲◆ ❖◗ ❯ ❱◆ ❱◆ ❯ ◆◗

➨➩➫➭➯➲

✽✺✵✼✵✶✺✾❇❈❉❊❋❉❍✶✵✺✻✼❄❈❃ ✷

✂✄☎✆ ✝✆ýÿ

❇ÿü ✂✞ÿ✁ ✟✄þÿý ✠✡✡ü✞☛ ❚❡☞❡✌✍✎ ✏✑✒✓✔✕✏ ✕✖ ✗✖✔✏


qrs✉r① ②③④ ⑤② ⑥✉③⑦⑥✉⑧⑨⑦⑩r⑧⑤❶⑥①② ❷①②s①② ✉② ❸②❹❺①④r④✉③❶⑥①④ ❻ ❼⑩④ ❽④③❶❾❿①⑥⑧①④ ❾①⑤②① ➀✉❿⑨③②s➁

➆➇➈➉➊➋ ➌➍ ➎➏➐➉➌➋➑ ➒➓➔➓➓➔ ➍➊→ ➒➣➔➓➓➔ ➒↔➓➓

➂➃ ➄➅

● ✁✂✄☎✆✝ ✞✁✆✝♥✟✄✝ ✠✁✡ ✇✝☎✄✝❡✝ ✞❦✄☎✟✁✝✁ ☎☛☛✝❡ ❛❦✄✠✝☞☞ ☎☛ ✌✁✄✝❡✁✝✄t ❆❇ ❈❉❊❊ ❋❍■❊❏❑ ◆❖P◗◗P ◆❘ ◗◗❑ ✈❙❚❯❱ ❳❙ ❨ ❩❬❚ ❳❭❪❨ ❫❯❬❴❵ ❜❝❭❵❣❤❙ ❨✐❣❚❭❙❨ ❬❥ ❧❙❚❭ ✈❱❨ ♠ ♦❝ ❚❱♣

✍✍✍✳✎✏✑✒✓✏✔✕✖✗❞✖✘✙✳❞✚

➲➳➵➸➺➻➼➸ ➽➾➚➼➪➼➚➚ ➶➹➘ ➴➷➬ ➮➱✃✃➷❐ ➘➶❒✃➱❮ ➹❰➴ Ï➶➬✃❐ ➱Ð Ñ✃ÒÓÔ

ãäåæçèé êëìíîèïèðñçå òóô õö÷ øùúõöúûüöúýöþ

Õ Ö×ØÙ

➞ ➟➠➡➢ Ú➺➻Û➵➚Ü➼➪Ý Þ➳ß➚➼Û ➷➱❰ ➘➶❒✃➱❮➷➬ à➬➶✃➷❰❐ Ð➷➱➘✃➷➬á➶❒✃➷➬ â➹➘Óá❰➱✃✃

ãäåæçè❣✍✎ðêëì

▼▼ ❄ ❅✓ ■▲

ç ñêëì✎ðåæ ç ðç ❏ù✒ò✓ùúöõ✱ ✥þ❧ ✔

ëì➌ðèñð✍ ç➍ñèð ➎➏➐➑➒➓➔→➣ ùõöú ❾î❛✎ðæçå ❦②❇ ✓ ûöúôq✇❧ ♥ùúýö✒ ✕➯ ✬➥✳➦ ➧➨➩➫ ➭ ➢þòô ⑤ö

❉ ✍

❚ ❛ ✎✏✑❛ ✎

↔↔↕➙↔➛↕ ➜ ➝➞➟➓ ➠➡↕ ➜

↕ ➙➛➜➝

Õ Ö×ØÙ

⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ❶❷➉❻❹➊❷➊➤ ❼❽

å❣ç ❉ç✍ñêëìç ðèïðèäççåñç ❝✥❢ ✐✱ ÷üý ✔✒✒öúöüö✒✱ ✓ö❥úùúö✒ ❦❇❇❇ ✓ ♠ ❦❈❇❇ ✓ ♥ý♦q❅ r s❣ ☎➯ ð➥➦➦ ➧➨➩➫ ➭

➥ç✎äññð ➦ð❛➧ ûöúôq✇üöõö✒ö ♥ùúýö✒ ➁❇❇ ✓ ④òq❅ó✒✓ ⑤ö

❵✍ ❜

✼✪✫

Ö×ØÙ

⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ❸❷❸❻ ❼❽

➤➥➦➦ ➧➨➩➫ ➭➭➯

ðèêñçäåçè ✉ä✎êçåçè þòôq✇ö✒ à ❇✱❦❦➨❇✱➁ ❢üýöú

ð åçè ❜ä❣ ✉ä✈✈ð ö úùúö✒✱ ûöúôq✇üöõö✒ö ♥ùúýö✒ ①❇❇♠①②❇ ✓ ④òq❅ó✒✓ ⑤ö

➼✵➚➸➺➻➪ßÛ✹ Ú❙➼➵➸➼✺ß➳➚➾➲➲➼➪Û ➀à➷✻➶❰➶✽❐ ❒➷➘✃Ô✿Óá➷❰➴❐ ❀✻❁ ❂ ✴

t ❣

t

✓ ❥

②①➨②❇ ➃

⑥⑦ ⑧⑨ ⑩ ❶❷❸❶ ❹ ❶❷❺❻ ❼❽

❃❄ ❅✓ ❆ ❇❧❈❋ ●❍

⑥⑦ ➄➅➆➇➈ ⑩ ⑦❷➉❺➩⑦❷⑦➫ ❼❽

➥➤➦ ➧➨➩➫ ➭☎➯

❑✭✮✯✰ ✲✰

③③✖✗✘ ✙✘✚✛✜ ✙✘✢✣ ✤ P✦✧★✩

çäå✈ ❿çñëì✍✑ ûöúôq✇üöõö✒ö ♥ùúýö✒ ➁❇❇ ÷þ ✥ù➂❥ôýò✒õ ♠➃þòôq✇ö ⑤ö ❾

➼➼➳✹ß❞❞➼➳ ➳➵❘➵Ûß➪ ❯❱❲ ❳➷✃✃ ➱❁ ❨➬❁❐ ✴➼➪ß➺➳❩❞➼ ❯❬❲ ❳➷✃✃ ➱❁ ❨➬❁ ✿➴➷➬ ◆➼❘➼➳ ❭❪❲ ❳➷✃✃ ➱❁ ❨➬❁ á✿✻✻❤❰➴➱➘Óá➷➬ ÑÓá❰➱✃✃Ô❤➘➷ ❫❴❴ ❮ ➱Ð Ñ✃ÒÓÔ ◆

ï☎ ✄ ✸➯ ✂✸ ♣✁➩➫ ÿ✬✶ÿ➥✷✾➦ ➧➨

⑥⑦ ➄➅➆➇➈ ⑩ ➉❷➊❻ ❼❽

❳❨❩❬❭❪❩❫ ❴ ❵❜❝❬❭❣❤❥❬ ❵♣ ❬ q✈①②① ②③ ④⑤⑥⑦⑧ ⑨✈⑩❶❷✈ ❸❹❺ ❻❻ ❻❼❽❾❿➀➁➂➀➃➄❿➅➃❼❽➆ ➇➈➉➊ ➋➌➋➋➍➎➋➋ ➏➋ ➐➋

➥ ➦ ➧➨➩➫ ➭✕➯

✷✷

❇❈❈❉ ❋●❍❏❑▲❍◆ ❖ P◗❏❘ ✺✻✼ ✽✾♠✿❀✾❁❂❃✼❄❅✿❀❆ ❚❙ ➭➯➲➳➵➸➺ ➻➼➽➾➚➾➸➪➸➶➹➘ ➴➷➬➬➴ ➮➱✃ ñ òóôõö ÷øù úûüûýù÷þüù úÿý

❐❒❮ ❰❒Ï❒❮ÐÑÒ❐ ÓÔÕÖ×ØÒÐÔ❮ÙÚÕ❮ÒÕ ÖÔ❰ ÛÙÒ❒❮Ò❐ ÜÚØ❒Ñ❮Ò❒ÑÝ ÞÕÒ❒ßáÕÒâãÒÔÝ ä❒ßáÑÐå ÖÔ❰ æÐß❮Ð❮ÖÕ ØÒÑÒÖâã❮Ò❮Ý æÒÑÒ×ÚÔØÖâã Ø❒ß ÛÖ çè é❒Ô❮ÕêÏÒÝ éëìíäéëæíæÒâãÔ❒î

✌ ✟✝✟❡✠✡☛☞ ❊✆❖✝✞❊✆

❊★✩❦✪✫✬✭✮✫✯✭✰✱✴★✩✵ ✶✴✯✷✯ ✭★✰✱✴✸✩✹ øù÷úþü û❧ø ✥þü rûø÷øùûü÷❢

ô üþø s ü✉ý✥♥þüø✁üúþüø✳ ñ õþøù✂üþ÷øúûüûýù÷þ❡ ✄þ÷ýþ ▼÷ý✥þøù✲❱þüùüûúø❧û✉❢❛þ÷ù✳ ñ òóôõö ÷øù Ö✄✁øùü✁♦ ✉ý ✥ úÿýøù÷úþø sûø û✉ø ✥þ♦ ❱þü☎✉ý✥ ý✁ü✥✥þ✉ùø✆ þü ✝ùû✥ù✇þü ✄þ✳

❯ ❲✞✐t✞✟✞ ✠✡☛☞✟✌✍t✐☞✡✞✡ ✎✡❞ ✠■✟✞✡ ✏✞✟✑ö✡ ✒✐✓■✞✡ ✔✟✞✐✑ ☛✐✡❞✞✡ ✕✐✞ ✍✎☛ ✖✖✖✗✘✙✚✛✜✢✛✣✤✚✦✣✗✘✧

▼✛✜ ✥ ✢✣✜ ✤ ✥ ✦✧ ★✩✪✫ ▲✬✭✮✯✰✱ ✲✯✴✵✶✷✸✶✹✮✷ ▲✶✺✻✼✸✷✽ ✾ ▲✬✭✮✯✰✱ ❲✮✼✿❀✮✷ ▲✶✺✻✼✸✷✽ ✾ ✲✮✷✮✮✸❁✽ ▼✛✜ ✥ ✢✣✜ ❂ ✥ ✦✧ ★✩✪✫ ▲✬✭✮✯✰❃❄✬✯✰✺❅✸❁ ✾ ✲✸❀✯✰✮✿✼✻❀✷❢✽


❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

▲✏✑✒✓✔✕✖✗✘✙✚✛

Kurz notiert ❻❼❽❾❿➀➀❿❼➁❿ ➅➂➀➃➄❿➃➆➇ä➀➈➁➉ ➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➸➟➝ ✭ à➎→➦➣➟➏➦➞➝➥➔➣➜ ➛➎↔➙➟➣➛ ✭ ➟➣ ➛➎↔ ➺➍➎↔➞↔➟➢➎ ➥→↔➛ ➟➭ ➘➨➣➞➟➠➶ Ð➾➒ Ï➨➢➎➭➍➎↔➶ ➔➭ ➾✛ ➪➦↔ ➢➨➭ à➎→➦➣➟➏➦➞➝➥→➏➦➞➎➙ ➫➔➝➞➟➢ ❰➎↔➜ ➝Ò➣➙→➏➦ ➎↔Ò➩➩➣➎➞➒ ➷➙➙➎ ➋➌➍➎➏➐➎↔ ➔➣➛ ↕➎➝➔➏➦➎↔ ➝→➣➛ ➦➎↔➤➙→➏➦ ➎→➣➠➎➙➟➛➎➣ ➛➟➍➎→ ➤➔ ➝➎→➣ s Ó➨➣ ➾×➒Ö× ➪➦↔ ➍→➝ ➾➚ ➪➦↔ ➐Ò➣➣➎➣ ➟➙➙➎ ➻→➣➛➎↔ ➍→➝ ➤➎➦➣ ❑➟➦↔➎➣ ➔➭➝➨➣➝➞ ➣➟➏➦ ➹➎↔➤➎➣➝➜ ➙➔➝➞ ➛→➎ ➻→➣➛➎↔➎→➝➍➟➦➣ ➟➔➝❰↔➨➍→➎↔➎➣➒ ➷➔➏➦ ➛➟➝ ➷➔➝➙➎→➦➎➣ ➛➎↔ ➻→➣➛➎↔➝➏➦➙→➞➞➝➏➦➔➦➎ →➝➞ →➣ ➛→➎➝➎↔ ➓➎→➞ ➐➨➝➞➎➣➙➨➝➒ ➷➙➝➨ ➣→➏➦➞➝ ➥→➎ ➦→➣ ➤➔➭ ✭à➎→➦➜ ➣➟➏➦➞➝➥➔➣➛➎↔➙➟➣➛ ✭➒ à→➏➦➞➎➙ ➫➔➝➞➟➢ ➩↔➎➔➞ ➝→➏➦ ➝➏➦➨➣ ➟➔➩ ➢→➎➙➎ ↕➎➝➔➏➦➎↔ s

✫✪ ✩★ ✧❚ ✦✥ ✤✢ ✣✢ ❋

➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➓➔ ➎→➣➎↔ ↕→➙➛➎↔➜ ↔➎→➝➎ ➎➣➞➙➟➣➠ ➛➎↔ ➡↔➟➢➎ ➤➥→➜ ➝➏➦➎➣ ➧➡➎➎↔➦➨➩➝→➣➝➎➙ ➔➣➛ ➫➨➞➦➭➔➣➛➯ ➙➲➛➞ ➛➎↔ ➳➵➸➜ ➺↔➞➝➢➎↔➎→➣ ➻➟↔➙➝➦➨➩➼➽➝↔➟➎➙➝➜ ➛➨↔➩ ➭➨↔➠➎➣ ➢➨➣ ➾➾ ➍→➝ ➾➚ ➪➦↔ →➣ ➛➟➝ ➫➎➭➎→➣➝➏➦➟➩➞➝➜ ➦➟➔➝ ➻➟↔➙➝➦➨➩➶ ➹➨➩➥➎➠ ➾➾➟➶ ➎→➣➒ ➓➔ ➛➎↔ ➡➨➔↔ ➥➎↔➛➎➣ →➣ ➛➎↔ ➋→➏➦➞➍→➙➛➎↔➝➏➦➟➔ ➢→➎➙➎ ➦→➝➞➨↔→➝➏➦➎ ➘➟➞➎↔→➟➙→➎➣ ➔➣➛ ➟➐➞➔➎➙➙➎ ➴➨➞➨➝ ➠➎➤➎→➠➞➒ ➷➔➜ ß➎↔➛➎➭ ➬➣➛➎➞ ➎→➣ ➷➛➢➎➣➞➝➜ ➍➟➝➟↔ ➛➎➝ ➫➎➭➎→➣➝➏➦➟➩➞➝➜ ➦➟➔➝➎➝ ➝➞➟➞➞➒ ➮➈❿❼➱➁✃➀❿❐❒➁➈❮➱❾❿ ➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➸→➎ ➳➞➎→➣➝❰↔➎➏➦➜ ➝➞➔➣➛➎ →➭ ➘➔➝➎➔➭ ➩➌↔ Ï➟➜ ➞➔↔ ➔➣➛ ➪➭➥➎➙➞➟➭ ➘➨➣➞➟➠➶ Ð➾➒ Ï➨➢➎➭➍➎↔➶ ➔➭ ➾Ñ ➪➦↔ ➍→➎➞➎➞ ➛→➎ ➘Ò➠➙→➏➦➐➎→➞➶ ➳➞➎→➜ ➣➎➶➘→➣➎↔➟➙→➎➣ ➔➣➛ ➴➨➝➝→➙→➎➣ ➛➔↔➏➦ ➘→➞➠➙→➎➛➎↔ ➛➎↔ ➋➌➍➎➜ ➏➐➎↔ ➘→➣➎↔➟➙→➎➣➩↔➎➔➣➛➎ ➎➒Ó➒ ➍➎➝➞→➭➭➎➣ ➤➔ ➙➟➝➝➎➣➒ ➸→➎ ↕➎↔➟➞➔➣➠ →➝➞ ➐➨➝➞➎➣➙➨➝➒ ➸➟➝ ➘➔➝➎➔➭ ➍→➞➞➎➞ ➔➭ ➞➎➙➎➩➨➣→➜ ➝➏➦➎ ➷➣➭➎➙➛➔➣➠ ➊➡➎➙➎➩➨➣Ô ÕÖ×➾➜➾ÐÐ Ö➾ÐÐ➑➒

➊➋➌➍ ➐➑ ➻➔↔➤ ➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➻ ➢➨↔ ➛➎➭ ➛ ➎↔➝➞➎➣➷➛➢➎➣➞➶➟➭Ð×➒ ➷➛ Ï➨➢➎➭➍➎↔ ➔➭ÐÕ ➪➦↔➶ ↔➶ ➍→➎➞➎➞ ➛➟➝ ➣➨↔➛➛➎➔➞➝➏➦➎ ➫➨➝❰➎➙➎➣➝➎➭➍➙➎ ➧➴➨↔ ❨➨➔↔ ➳➨➔➙s➯ ➎→➣➎➣ ➣ ➢➨↔➥➎→➦➣➟➏➦➞➙→➏➦➎➣ ➋➎➏➐➎↔➍→➝➝➎➣ ➛➎↔ ➍➎➝➨➣➛➎↔➎➣➷↔➞ →➣ ➛➎↔ ➳➞➒ ➘➟↔➜➜ ➛ ➞→➣ ➻→↔➏➦➎Ô ➎→➣ ➫➨➝❰➎➙➐➨➣➤➎↔➞➒ ➸→➎➳➨➣➠➟➔➝➥➟➦➙➐➨➭➭➞ ➥➎→➞➠➎➦➎➣➛ ➟➔➝ ➛➎➭ ➭➨➛➎↔➣➎➣➶ ➟➭➎↔→➐➟➣→➝➏➦➎➣ ➫➨➝❰➎➙ ➔➣➛ →➣➝➍➎➝➨➣➛➎↔➎ ➥→➎➜➜ ➛➎↔ ➎→➣➭➟➙ ➟➔➝ ➛➎↔ ➴➎➛➎↔ ➢➨➣ ➸↔➒ à➟✜➣➎ Ú➒ Ú➢➟➣➝ ➟➔➝ ➳➞➒ ➋➨➔→➝ ➶ ➪➳➷ ➶ ➛➎➭ ➘➎➣➞➨↔ ➛➎➝ Ú➣➝➎➭➍➙➎➝➒ ➹➎↔➟➔➝➠➎➐➨➭➭➎➣ →➝➞ ➎→➣➎ ➍➎➎→➣➛↔➔➏➐➎➣➛➎ ➭➔➝→➐➟➙→➝➏➦➎ ➘→➝➏➦➔➣➠ ➟➔➝↔➔➦→➠➎➣➶ ➍➎➝→➣➣➙→➏➦➎➣ ➳➞➌➏➐➎➣ ➔➣➛ ➞➎➭❰➎↔➟➭➎➣➞➢➨➙➙➎➣➶ ➭→➞↔➎→ß➎➣➛➎➣ ➳➨➣➠➝➶ ➛→➎ ➛→↔➎➐➞ →➣➝ ➹➎↔➤ ➔➣➛ →➣ ➛→➎ ↕➎→➣➎ ➠➎➦➎➣➒

Ø➀➆❿❼➈❿➱ ❼Ù Ø❮➁❽➃➱❾

ãåæ çèéæ êëìé íëæ èîï ðèéñòóïëôéñðé õöë ôéè öéèñéö ÷ñøéùøèñð úûñëòü ÷æ øëö òîïûñ ýö þ ÿïæ ❏ ëö ✁ûæìéñü ❣ë éò ñûîï ðýñ✂ øéù èòó ❡ý ðèéòéæ úëïæéò❡éèó✄ òë☎ öéèñ øùéèñéæ ✁èóôéíûïñéæ ❲éù✂ ùéñòèóóèîï ❧✆èóóè❧ ñûîï èñ òéèñéö ✝✞✟ì ëùò úûñëò øëöü úûñëò øéññó ✆èóóè òûñòó ëùò ãæéèPèéìéæ ýñð ❡èéöùèîï ❡ëïöü ③ýæ ❡ý úûñëò øûööó ✆èóóè ñèîïó ëý♦ ðèé ❞îïýùóéæü ✁ûæìéñò ëùòû íëæ òéèñ éæòóéæ ❲éì ❡ý ✆èóóè✠ ✡✝ûöö✄ øûöö✄ ëý♦ ❆æö☛☞ü úûñëò èòó éæòó ❡íéèéèñïëùô ýñð ò✌æèîïó ñûîï ñèîïó çûùùòó✞ñðèìü ❆ôéæ ✆èóóè çéæòóéïó èïñ òîïûñü ❣ûîï éæ øûööó ñèîïó☛ ✆èóóè ïëó ❆ñìòó ýñð èòó ëñ úûñëò ñûîï ñèîïó òû ìéíöïñóü ÷æ øûööó ❡ý öèæ✄ éæ Pèéìó ëý♦ ðéñ êèòîï✄ ëý♦ ðèé ❞îïýùóéæ öéèñéò ❞ûïñéò ýñð òûñòó åôéæ✂ ëùù ïèñü ③ýæ ❡ý úûñëò ëý♦ ðèé ❞îïýùóéæ ñèîïóü úûñëò òèó❡ó æèîïóèì ùëñìé ëý♦ ðéö ❞óýïù ñéôéñ ðéö ✝✞✟ì✄ íéèù õöë ìéòëìó ïëó ✡❣ý öýòòó ●éðýùð ïëôéñ☛☞ ❣èé ✝✞✟ìóåæ èòó û♦♦éñ✄ ✆èó✂ óè òèó❡ó èñ ðéæ êåæ✄ ñýæ ✱éñóèöéóéæ éñó♦éæñó çûñ ðéæ ❞îïýùóéæü úûñëò òóæéîøó òéèñé ✳ëñð ëýòü ✆èóóè ❡èîøó ýñð ö♦♦ñéó ðéñ ❞îïñëôéùü úû✂ ñëò íéè☎✄ ✆èóóè øëññ ëýîï ôéè☎éñü ❆ùòû ñèööó éæ ðèé ✳ëñð ❡ýæåîø ❹ ýñð íëæóéó íéèóéæü ÷èñéñ êëì✄ ðéñ ❡íéèóéñ❛ úéðéñ öûæìéñ ðéæ éæòóé ●ëñì ❡ýö ✝✞✟ì✄ ðëññ èööéæ íèéðéæ íëæóéñ èö ✍ëý♦é ðéò êëìéòü ✎éèö ✁èóóëìòòîïùë♦ òèó❡ó ✆èóóè ëý♦ ðéæ ✎éóóøëñóé ýñð ❡íèóòîïéæó ôèò úûñëò òîïù✞♦ó✄ æýïó öèó èïö ýñð ❡íèóòîïéæó íèéðéæ✄ ëùò éèñé ✱éèó çéæìëñìéñ èòóü ÷æ òéó❡ó òèîï òûìëæ ëý♦ ðèé ✎éóóðéîøé

çûæ ðëò ●éòèîïó çûñ úûñëòü úûñëò ■✜ ✢✣ òîïù✞♦ó íéèóéæü ❆ôéæ ëý♦ ðéñ ❆æö ★✣ ● ✣ ✤ ✦✜ ✧✦ ✜ øûööó ✆èóóè ñèîïó✄ ëýîï ñèîïó ëùò ✯ úûñëò éæíëîïó èòóü ÿñð ðëññ èòó ðéæ ✐✩ ✪ ✫ ✬ ✭✮ ✫❣ ùéó❡óéêëì ëñìéôæûîïéñ✄ ðéæ ãæéèóëìü ❆ ✰ ✮✱ ✲❧ ❧ õöë òóéùùó ❡ýö ❡íéèóéñ ãæåïòóåîø ❆✌♦éùòóåîøéñ ëý♦ ðéñ êèòîï ýñð úûñëò ìæéè♦ó ❡ýü ❣ë èòó éæ ëý♦ éèñöëù ðë✄ ðéæ ❞óýôéñëðùéæ☛ ❆ý ♦ ðéæ ❞îïýùóéæ ýñð ôéóóéùóü úûñëò ìèôó èïö ëýîï éèñ ❞óåîø ❆✌♦éù ëôü ❣èé ãæéýðé èòó ìæû☎✠ ✆èóóè èòó ✡ëý♦ ❆æö☞ ýñð õöë öýòò éèñ ãûóû öëîïéñ✄ ðëöèó éò ëýîï ✚éðéæ ìùëýôó☛

❱✏✑ ✒✓✔ ✕✏✖✏✗✘✙✔

➊➋➌➍➎➏➐➑➒ ➷➔➝➍→➙➛➔➣➠ →➣ Ú➣➠➙➟➣➛➶ ➳➞➔➛→➔➭ →➣ ➽➞➟➙→➎➣➶ ➷↔➍➎→➞➎➣ →➣ Ï➨↔➥➎➠➎➣ ➜ ➥➎↔ ➝→➏➦ →➣➝➷➔➝➙➟➣➛ ➨↔→➎➣➞→➎↔➎➣ ➭Ò➏➦➞➎➶ ➝➨➙➙➞➎ ➝→➏➦ ➢➨↔➟➍ ➠➔➞ →➣➩➨↔➭→➎↔➎➣➒ ➷➭ ➸→➎➣➝➞➟➠➶ ➛➎➭ ÐÖ➒ Ï➨➢➎➭➍➎↔➶ ➔➭ ➾Õ ➪➦↔ ➍→➎➞➎➞ ➛➟➝ ↕➎↔➔➩➝→➣➩➨↔➜ ➭➟➞→➨➣➝➤➎➣➞↔➔➭➊↕→➓➑ ➎→➣➎➣ Ó➨↔➞↔➟➠ →➭ ➫↔➔❰❰➎➣↔➟➔➭ ➛➎➝ ↕→➓➶ ➹➟➣➝➜↕Ò➏➐➙➎↔➜ ➳➞↔➟ß➎ ➾➶ ➟➣➒ ➷➣➭➎➙➛➔➣➠ ➔➣➞➎↔ ➊ÕÖ×➾➑ ×ÑÑ ÐÖÛ➒ Ü➱ÝÞ➃➆❿➱❾ Ø➁➆❿➁➈➈➀➃➱➁✃Þ➀➈

❝❢❤❥ ❦♠❤♥❤♣ q♥❥❤ ❤

❹❺

❷❸

⑩❶

⑧⑨

⑦⑥

⑤⑥

rt✉✇①②✇①③t④ ❲♦✳✴✵✶✳ ✷✸✵✶✹ ✺✼✶ ✽✼✾✷ ✿✶❀✳✿✶✳❁❂ ❃♦✳✴✵✶✳ ✵ ✿✶❄✳✶❅❁❇ ❄ ❁❇ ❲✶❡✾✷✶✽ ❲ ❡ ✷ ❚✷✶❈✸ ❚✷ ✵✳✶✹✹❁ ❜✷✹✶✹ ✽✾✷♦✹ ❡✸✹✿✶ ❅✹❁✶✳ ❉✶✹ ❊❀✿✶❡✹❇ ❲✼✳ ❃♦❡❡✶✹ ❉✸✽ ❋✶❁❍❁ ❃✼✽❏ ✽✶✹s ❑✶✷✶✹ ✺✼✶ ♦✹❡✼✹✶ ✸❅❄ ❃❃❃s✽✸❈✽❁✸✿❏✸▼❁❅✶❡❡s❉✶ ❅✹❉ ▼❡✼✾▼✶✹ ✸❅❄ ❉✶✹ ❞❅❁❁♦✹ ◆❖✼❁❈✸✾✷❍✶✼❁❅✹✿P ♦❉✶✳ ✸❅❄ ❉✶✹ ❚✶✼❡✵✸✹✹✶✳ ❉✶✳ ❖✼❁❈✸✾✷❏ ❍✶✼❁❅✹✿ ♦✵✶✹ ❡✼✹▼✽ ✸❅❄ ❉✶✳ ✺✶✼❁✶s ◗✶❁❍❁ ✹❅✳ ✹♦✾✷ ✸✹❈✶❡❉✶✹ ❅✹❉❚✶❘❁ ❅✹❉ ❯♦❁♦ ✶✼✹✿✶✵✶✹s ❱✼✹✶ ❞✼❁❁✶❳ ❱✽ ▼❨✹✹✶✹ ✹❅✳ ❚✶❘❁✶ ❩✶✳❨❄❄✶✹❁❡✼✾✷❁ ❃✶✳❉✶✹❂ ❉✼✶ ❬✶✳ ❖✸✼❡ ✶✼✹✿✶✽✾✷✼✾▼❁ ❃✶✳❉✶✹s❭✸✽ ❞✶✽❁✶ ❉✸✳✸✹ ✼✽❁❂❉✸✽✽ ✶✽ ❄✴✳ ✶✼✹✶✹ ❩♦✹ ❉✶✳ ✈✶❉✸▼❁✼♦✹ ✸❅✽✿✶❃❀✷❡❁✶✹❪✳❁✼▼✶❡ ❫❴ ❱❅✳♦ ✿✼✵❁❵❪✾✷❁❅✹✿❳❞✶✳✼✾✷❏ ❁✶ ❈✼❁ ❬✶✳✽❨✹❡✼✾✷✶✹ ❞✶❡✶✼❉✼✿❅✹✿✶✹❂❪✹✿✳✼❄❄✶✹ ♦❉✶✳ ❯✸❡✽✾✷❉✸✳✽❁✶❡❡❅✹✿✶✹ ✽♦❃✼✶ ❲✶✳✵✶❁✶❘❁✶ ❄✴✳ ✶✼✿✶✹✶ ❛✳♦❉❅▼❁✶ ❃✶✳❉✶✹ ✹✼✾✷❁ ❩✶✳❨❄❄✶✹❁❡✼✾✷❁s

➊➳➎➙➭➛➨↔➩➑➒ ➷➭➸➨➣➣➎↔➝➜ ➞➟➠➶ ➛➎➭ ÐÖ➒ Ï➨➢➎➭➍➎↔➶ →➣➩➨↔➭→➎↔➞ ➛→➎ ➽➷➫ ➌➍➎↔ ➛→➎ ➷➝➍➎➝➞➤➎➭➎➣➞➦➟➙➛➎ ➧➴➔➙➠➔↔→➞➯ →➣ à➔➣➝➞➨↔➩ ➔➣➛ ➛➎➣ ➠➎❰➙➟➣➞➎➣ ➡↔➟➣➝❰➨↔➞ ➢➨➣ ➎➞➥➟➾➚Õ➒ÕÕÕ➡➨➣➣➎➣➷➝➍➎➝➞➜ ➝➏➦➙➟➭➭ ➤➔↔ ➸➎❰➨➣→➎ ➽➦➙➎➣➜ ➍➎↔➠➒ ➸➎↔ ➽➣➩➨➟➍➎➣➛ ➬➣➛➎➞ →➣ ➛➎↔➷➔➙➟ ➛➎↔ á➎➠→➨➣➟➙➝➏➦➔➙➎ ➳➎➙➭➝➛➨↔➩➶ Ï➎➔➎ á➎→➦➎ Ðâ➶ ➝➞➟➞➞➒ ↕➎➠→➣➣ →➝➞ ➔➭ ➾Ñ ➪➦↔➒


❣❁❂❃❄❣ ❅❇❈ ❉❊❋●❉❍❋❊❊❋❉■❊❊

îïðñòóôñ õö÷ôøô÷÷ ùúû üýþÿ✈ ✁✂ ✁ üýþ✈ ✐✈✁✂ ✄ ☎✆ ✝ û ü☛☞ý☎✂ û ☛ ✌ ✍✈☛✂

✞✟✠✠

ú♦✈✡

✄ ☎✆ ✝ ✎✏✎✎

❲❳❨❩❩❬❭ ❙❏▲ ▼◆❖P▲◗❘ ❚❯ ❱

❪❫❴ ❵❛❜❝❫

❛❜❝ ❞❡❢❞❢ ❣❡❢❤✐❥❦ ❜❧❞❝ ♠♥ ♦ ❡❢ ♣❡❞q❞❝ rst✉❞ qt✉❞❢❤❞❢ ✈❡❝ ✇✉❢❞❢ ❢ ❞❡❢❞ ❛①✐qt✉❞ ②③④⑤⑥④⑦④⑧ ⑨④⑩⑧❶ ❷❸❹❺❻❹❼ ❽❾❿ ❻❽ ➀❼❿➁➂❽❼❽ ❻❹ ➃➄ ➅❻➆❿❼❽➇

✓✓ ✑✒ ★➶Ö×✩➶Õ×➼ ✪×➹✫×➚✬Õ➼➚ Ñ✸ Ó Ü❰ÝìÐ éÐ✵ Ý ➬Ýàã✃❐ÔÐ ç Ý ë ✵ìçÑ

➺➻➼➽➾➚➚ ➪➶➽➹➘➻➴➼➷ ➬➮➱✃❐❒❮❰Ï❐➱➮❒Ð ÑÐÒ Ó ➬Ô❒❒Ð ÕÖ×➼ Ø➾➼➷×➚Ù➼ÚÛ➻➷× Ü❰ÝÝÞßÝ✃❐❮❰Ï❐➱➮❒ à➱á ➬➮➱✃❐❒Ð âÔ➮ã✃❐ßÔäÔåÔ æ❰➮❒ÔåÐ çèé Ï êÔ✃❐Ô➮Ð çéé Ï ë éìçí ➈➉➊➋➌➍➍➎ ➏➐➊➌➐➋➍➎ ➑➒➓➔→➣➣↔↕➙➛➜ ➝➞ ➟ ➠ ➡➢ ➟ ➤➛➣➣ →➥ ➦➧➥➜ ➓➛➧➨➓➩➫➣ ➭➯➧➨→➲ →➳ ➵➛➙➒➓➳➩➒↔➜ ➸➞➞ ➲ →➳ ➑➣➯➒↔

✳✴✹✖➍ ✺➎✴✖✻➉✹➊ ❆✼➣➧✥✽➫➲➛➭→➒➓➣✾ ➡➢➞ ➲➜ ✿✷➞ ➳✤ ➵✤➩➙➜ ➸ ↔➲ ✶ ✷➥❀✿

✔✕➎➌➋➍➐✖➍➎ ✗✘✙✚✛✜✚ ✢✙✘✜✚ ✷➡ ✣ ➞➜➝➝ ✤ ✥✦➛➧ ✷➞ ✣ ➞➜➢ ✤ ➤✤➩➙➒➓➛➜ ➸ ✤ ✶ ➸➥✷✧ ➠ ➸➥➞➞➜ ➨➨➲✤➥ ➝➥➡✷ ➠ ➝➥➸➞ ③➫➩➔✦

✭➼➾➚✫✮✩➹✩Û➻×➼ ✯➶➴➽×➚✬Õ➻➶ ❑ÝàããÔ ✰Ð æ❒✱✃✲

✮✯✰✱✰✲✳✴✵✯✯✶✷ ✯ ✳ ✵✯✯ ✸ ✹ ✹✶✺✻✶✷✶ ✺✻ ✳✴✵✯✯✶✷ ✺✼ ✮✯✰✱✰✲✽✰✴✾✱✶✻✻✶✯ ✸ ✮✯✰✱✰✲✳✴✵✯✯✶✷ ✳

Tel.: 0451/6110390

✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡☛☞ ✌✠✍✎✏✎✡✠✑☎ ✒ ✞ ✓✔ ✕☎☛✖ ✗✘✙✓ ✚ ✛ ✜✗ ✔✗ ✢✣✣✍✤✍✥✏✦☎☞✎☎✍✧ ✟★✍✎✠✥ ✄☞✏ ✩✠✪✏✎✠✥ ✫✖✗✗ ✄☞✏ ✜✓✖✗✗ ✬✭✡ ✿❀❁❁❂ ❃❂❄❅❁❂❆❂❇ ❈❀❂❉ ❊❋❅❅ ●❀❄ ❍❇❅❂❄❂ ■❋❄❂❇ ❇❍❄ ❀❇ ❆❋❍❅❆❋❏❁❅❑▲❏❀▼❆❂❇ ◆❂❇❖❂❇ ❃❂❄P❋❍◗❂❇❘ ■❀❄ ❙❚▼❆❁❂❇ ❋❏❏❂❀❇ ◗❑❄ ❍❇❅❂❄❂ ❯❄❀❃❋❁❂❇ ❱❍❇❊❂❇ ❍❇❊ ❊❂❄❂❇ ❲❋❙❀❏❀❂❇ ❊❋ ❅❂❀❇❘ ❈❳❏❋❇❖❂ ❊❂❄ ❨❳❄❄❋❁ ❄❂❀▼❆❁❘ ■❂❀❁❂❄❂ ❩❇❖❂▲❳❁❂ ❅❳●❀❂ ❬❇◗❳❄❙❋❁❀❳❇❂❇ ❑▲❂❄ ❬❆❄ ❯❏❋❭❋ ❈✿❪■❋❄❂❇❆❋❍❅ ❍❇❊ ❊❀❂ ▼❳❳❯ ❂❫ ◗❀❇❊❂❇ ❈❀❂ ❍❇❁❂❄ ●●●❘❯❏❋❭❋❘▼❳❳❯❘ ❬❄❄❁❍❙❉ ❁❂▼❆❇❀❅▼❆❂ ❴❇❊❂❄❍❇❖❂❇ ❍❇❊ ❵❄❍▼P◗❂❆❏❂❄ ❃❳❄▲❂❆❋❏❁❂❇❘


❙ ✁✂✄ ✁✂✄ ☎✆ ✁✂ ☎✆ ✥ ✥✝✞ ✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎ ✍✎✥✥ ✍ ✎✥ ✥✥ ✥

❲✏✑✒✓✔✕✖✗✒❆✘✙✚✛✜✜

➭➯➲ ➳➵➸ ➺➻➼➲➽➳➺ ➾➯➚➳➪➽➶

❈✰ü♠✤✸✭✻❚✦✶➧✤★ü✢✧✤❀ ♠✳✵■✯ ✹✤✐✣ ü♠✤✦ ➧✐✤✦ ➨✶✵✦✤✢ ♠✤✳✣✤✵✣ ✧✐✤ ✰ü♠✤✸✭ ✬✢✧ ❚✦✶➧✤★ü✢✧✤ ➩✶✦✭✤✣✐✢✲ ❄★♠✼ ★✐✣ ✧✤★ ✫✐✤✩❀ ✧✐✤ ❁✦✿✮✣✤ ✐★ ✾✤✦✤✐✸✵ ❚✱✬✻ ✦✐✳★✬✳✻ ✬✢✧ ✹✣✶✧✣★✶✦✭✤✣✐✢✲ ✧✤✦ ✼✶✢✳✤✳✣✶✧✣ ✰ü✻ ♠✤✸✭ ✬✢✣✤✦ ✤✐✢✤★ ❉✶✸✵ s✬ ♠ü✢✧✤✩✢✯ ➫❉✐✤ ✳✣✦✶✣✤✻

❐❒❮❰ÏÐ ÑÐÒÓÐÔÏ❰Õ ÑÏÒÖ×ØÙÓÒÚ ÙÛ×❰Ï❰Ü❒ ❮Ï❰ ÝÞß

❑▲▼ ❜▼▲◆❖P◆ ◗❘▼P ❳▲❨P❩❬❭ ❪❫❘❴❵❛❝▲❛❴P ✉◆❨ ❢▲❵❬ ❵✉❝ ❢❳❢

↔↕➙➛➜↕➝➞➛➟↕➜↕➠➡➜➛➢ ↕➤➤➛➜ ➥➛➜➦➠➛➤➤➛➜ ❣❤❥❦ ♥♣qrt♣✈✇r①②③④⑤ ✇r⑥⑦ ⑧⑨⑩❶ ✈ ❷❸ ❹⑨ ❺❹❹ ❻❼❽❾❿➀➁❾➂ ➃➄ ➅ ➆➁➇ ➈➉➊➋➁❼➌➁➍ ➅ ❽➅❾➁➎➏➐❿❽❼➑➎➉❽➒➂❽➓➔➅➌❽➉➊→➎➀➣➇❽

✲✐✳✸✵✤ ✬✢✧ ✱♦✤✦✶✣✐➧✤ ❧✤✬✻ ✶✬✳✦✐✸✵✣✬✢✲ ✧ ✤✦ ✰❚ ➩ ✵ ✶ ✣ ✧✐✤ ❱✱✦✶✬✳✳✤✣s✬✢✲ ✮ü✦ ✤✐✢✤ ✾ü✢✧✤✻ ✩✬✢✲ ✧✤✦ ✬✢✣✤✦✳✸✵✐✤✧✩✐✸✵✤✢ ➩✶✦✭✤✻ ✣✐✢✲✶✭✣✐➧✐✣✿✣✤✢ ✐✢ ✧✤✦ ✼✶✢✳✤✳✣✶✧✣ ✲✤✳✸✵✶✮✮✤✢❀➹ ✤✦✭✩✿✦✣ ❂✢✧✦✤✶ ❄✶✳✣✶✻ ✲✤✦❀ ❄✤✳ ✸✵✿✮✣✳✮ ü✵✦✤✦✐✢ ✧✤✦ ✰❚➩✯ ➫❉✬✦✸✵ ✧✐✤✳✤ ❧✤✬✶✬✳✦✐✸✵✣✬✢✲ ✳✐✢✧ ✢✤♠✤✢ ✧✤✢ ➘♠✤✦✢✶✸✵✣✬✢✲✳✲✿✳✣✤✢ ➧✤✦✻ ✳✣✿✦✭✣ ❚✶✲✤✳✲✿✳✣✤❀ ✾ü✦✲✤✦ ✬✢✧ ❯✢✣✤✦✻ ✢✤✵★✤✢ ✐✢ ✧✤✢ ❡✱✭✬✳ ✬✢✳✤✦✤✳ ➩✶✦✻ ✭✤✣✐✢✲✳ ✲✤✦ü✸✭✣✯➹ ❂✭✣✬✤✩✩✤ ✾✤✳♦✐✤✩✤ ✮ü✦ ✤✐✢✤ ü♠✤✦✲✦✤✐✮✤✢✧✤ ❁✱✱♦✤✦✶✣✐✱✢ ✳✐✢✧ ✧✐✤ ➴✢✣✺✐✸✭✩✬✢✲ ✬✢✧ ➷✱✳✐✣✐✱✢✐✤✻ ✦✬✢✲ ✧✤✦ ✼✶✢✳✤✳✣✶✧✣ ✰ü♠✤✸✭ ✶✩✳ ✳✣✶✦✭✤ ➩✶✦✭✤❀ ✧✐✤ ✪✷✱✵✩✮ü✵✩✵✶✬♦✣✳✣✶✧✣✴ ✶✩✳ ❧✤✬✻ ♠ü✦✲✤✦✭✶★♦✶✲✢✤ ✬✢✧ ✧✐✤ ✪✹✤✦➧✐✸✤✻➬✮✮✤✢✻ ✳✐➧✤✴ ✐★ ➮✶✵★✤✢ ✧✤✦ ♠✬✢✧✤✳✺✤✐✣✤✢ ❁✶★✻ ♦✶✲✢✤ ✪✹✤✦➧✐✸✤➱✬✶✩✐✣✿✣ ❉✤✬✣✳✸✵✩✶✢✧✴✯ ✷✐✸✵✣✐✲✤ ❂✬✮✲✶♠✤✢♠✤✦✤✐✸✵✤ ✳✐✢✧ ✢✤♠✤✢ ✧✤✦ ✣✱✬✦✐✳✣✐✳✸✵✤✢ ❱✤✦★✶✦✭✣✬✢✲ ✧✤✦ ✼✶✢✻

àáâáãä åæçè éêë ✳✤✳✣✶✧✣ ✧✤✦ ❚✱✬✦✐✳✣✳✤✦➧✐✸✤❀ ✧✐✤ ✹✣✿✦✭✬✢✲ ✧✤✳ ❄✤✳✸✵✿✮✣✳✦✤✐✳✤✣✱✬✦✐✳★✬✳❀ ✧✶✳ ❞✢✸✱✻ ★✐✢✲ ✮ü✦ ❞✢✧✐➧✐✧✬✶✩✦✤✐✳✤✢✧✤ ✬✢✧ ❄✦✬♦♦✤✢ ✳✱✺✐✤ ✵✱✸✵✺✤✦✣✐✲✤ ❱✤✦✶✢✳✣✶✩✣✬✢✲✳✭✱✢s✤♦✻ ✣✤ ✬✢✧ ✧✤✦✤✢ ❯★✳✤✣s✬✢✲✯ ❉✶s✬ ✲✤✵✃✦✣ ✶✬✸✵ ✧✐✤ ❂✣✣✦✶✭✣✐➧✐✣✿✣✳✳✣✤✐✲✤✦✬✢✲ ✧✤✳ ✰ü✻ ♠✤✸✭✤✦ ✷✤✐✵✢✶✸✵✣✳★✶✦✭✣✤✳✯

❯✢✣✤✦ ✧✤★ ❚✐✣✤✩ ✪✫✬✭✬✢✮✣✯ ✰✱✲✐✳✣✐✭✯✴ ✵✶✣ ✧✐✤ ✷✐✦✣✳✸✵✶✮✣✳✶✭✶✧✤★✐✤ ✹✸✵✩✤✳✺✐✲✻✼✱✩✳✣✤✐✢ ✤✦✳✣✻ ★✶✩✳ ✲✤♠ü✢✧✤✩✣ ✐✵✦✤ ✹✣✬✧✐✤✢✻ ✬✢✧ ✾✐✩✧✬✢✲✳✲✿✢✻ ✲✤ ✦✬✢✧ ✬★ ✧✶✳ ❚✵✤★✶ ✰✱✲✐✳✣✐✭ ✐✢ ✤✐✢✤✦ ✾✦✱✻ ✳✸✵ü✦✤ s✬✳✶★★✤✢✲✤✳✣✤✩✩✣❀ ✧✐✤ ✶♠ ✳✱✮✱✦✣ ✭✱✳✣✤✢✻ ✩✱✳ ✐✢ ✰ü♠✤✸✭ ✤✦✵✿✩✣✩✐✸✵ ✐✳✣✯ ❧✤♠✤✢ ✷✤✐✣✤✦♠✐✩✻ ✧✬✢✲✤✢ ★✐✣ ❞✼❁✻❂♠✳✸✵✩✬✳✳❀ ✫✤✦✣✐✮✐✭✶✣✳✩✤✵✦✻ ✲✿✢✲✤✢ ✬✢✧ ✭✱★♦✶✭✣✤✢ ❂✬❃✤✢✺✐✦✣✳✸✵✶✮✣✳✣✦✶✐✻ ✢✐✢✲✳ ✮✐✢✧✤✢ ✳✐✸✵ ✐✢ ✧✤✦ ✾✦✱✳✸✵ü✦✤ ✶✬✸✵ ❞✢✮✱✦✻ ★✶✣✐✱✢✤✢ s✬★ ✧✬✶✩✤✢ ✹✣✬✧✐✤✢✲✶✢✲ ✾✤✣✦✐✤♠✳✻ ✺✐✦✣✳✸✵✶✮✣✳✩✤✵✦✤ ★✐✣ ✰✱✲✐✳✣✐✭✳✸✵✺✤✦♦✬✢✭✣ ✐✢ ✰ü♠✤✸✭✯ ❂♠✲✤✦✬✢✧✤✣ ✺✐✦✧ ✧✤✦ ❚✵✤★✤✢✭✶✣✶✩✱✲ ✧✬✦✸✵ ✧✶✳ ❂✢✲✤♠✱✣ ✧✤✦ ✤♠✤✢✮✶✩✩✳ ✶✭✶✧✤★✐✤✻ ✤✐✲✤✢✤✢ ❡✶✸✵✳✸✵✬✩✤ ✮ü✦ ✾✤✣✦✐✤♠✳✺✐✦✣✳✸✵✶✮✣✯ ❉✐✤ ✾✦✱✳✸✵ü✦✤ ✩✐✤✲✣ ✭✱✳✣✤✢✩✱✳ ♠✤✐ ✧✤✦ ✷✐✦✣✻ ✳✸✵✶✮✣✳✶✭✶✧✤★✐✤ ✹✸✵✩✤✳✺✐✲✻✼✱✩✳✣✤✐✢❀ ❄✬✤✦✐✻ ✸✭✤✳✣✦✶❃✤ ❅✻❇ ✐✢ ✰ü♠✤✸✭ ♠✤✦✤✐✣ ✬✢✧ ✭✶✢✢ ✣✤✻ ✩✤✮✱✢✐✳✸✵ ✬✢✣✤✦ ❈❊❋ ●❍■ ●❊ ❏❅ ✻ ❍❊❊ ✤♠✤✢✮✶✩✩✳ ✭✱✳✣✤✢✮✦✤✐ ✶✢✲✤✮✱✦✧✤✦✣ ✺✤✦✧✤✢✯ ❯✢✣✤✦ ✺✺✺✯ ✺✶✭✻✳✵✯✧✤ ✳✣✤✵✣ ✧✶✳ ✰✱✲✐✳✣✐✭✶✢✲✤♠✱✣ s✬✳✿✣s✻ ✩✐✸✵ s✬★ ❉✱✺✢✩✱✶✧ s✬✦ ❱✤✦✮ü✲✬✢✲✯


●✱✲✳✴✵ ✶♦✷ ✸✴✳✳✹♦✺❤✻ ✽✾✷ ✿❀❁❂❂❁ ❃✴❄ ❅❆❇❄✳❆✵✻ ✽✾✷ ✿❈❁❂❂❁✿❉❂❂

❩ ✁✂✁✄☎✆✝✞✟✁ ✠✡ ☛ ✠☞✌✌✍ ✎✏✡✁✑✒ ☛ ✓ ✥✔ ✌✕ ✖ ✔ ✕✗ ✗✕

✛✜ ✙❢✚ Ö✘✘❢ ✢❢✦ ③✢✣✤ ★ ✜ ✩✪ ▼ ✧★ ✮✯✰ ✫ ✬✭★✫ ✜ ✫ ✼★✫

❦❧♠♥♣qr♣r♥str♥♣ ✉✈①②④⑤ ⑥⑦⑧✈ ⑨⑧⑩❶❷⑧❸❹ ❺ ❷⑨

❻❼❽r❾❿➀❽r❾ ➁➂❾s➃❼➄➅ ➆➇r➄ ➁➈➆sq➆➆➀➅ ➉➊② ➋⑧➊❹②④⑤❸➉➌⑦➍ ➎❸➉②②⑧ ➏

➲➩❾rs ➟➩➑➑ ➳➄➵➸ ➟r➇♥➩➑ ➳➄➵ ➆➇r➄ ➞➆s➺ ➛➍➻→ ➼①❹⑧✈ ↔❸➉②④⑤⑧ ➼①❹⑧✈ ➔↕➽→ ❺➼ ①❹⑧✈ ①❹ ❹⑧ ⑧✈✈ ➢ ➔ ↕➽→ ↕➽ ↕➽→

❺ ❷⑨ ➐➄➩➑➑rssr➄ ➐➆➄♣ ➹➘ ➣ ➴⑥❸↕ ➛➍➻ ➼①❹⑧✈ ↔❸➉②④⑤⑧

➮➱ ✃

➷➬ ❐ ❐➷➬❒❮

❺ ➼①❹⑧✈ ➢ ❺➛↕➻➛ ➟❼➠➠♥ ➦♥➧ ➨➄➆➇➩q➃r ➫⑧✈②④⑤①⑧⑦⑧➌⑧

➞❼➑❼ ➞ ❼➑❼ ➟ ❼➑❼ ➟❼➄➠❼➄♥♣r ❼➄➠❼➄♥♣r ❼➄➠❼➄ ♣r

❦❧♠❼❼➀ ➐❼❼s ➂➇❼➑r➄

→➛➛ →➛➛ ➛➛ ⑨ ➡⑧④ ➡ ➡⑧④⑤⑧✈ ⑧④ ⑧ ④⑤⑧✈ ⑤⑧✈ ⑤⑧

⑤⑥❸❸➒➌⑦①②④⑤⑧✈ ➓④⑤➌①❹❹❷➒②⑧

➓⑥✈❹⑧➌

❺❷ ⑨ ➢ ❺↕ ❺ ↕➤➥ ➤➥ ❷⑨ ❺↕➤➥

➭↕➡↕ ➓⑩➉⑨⑤⑧❹❹①

➔→ ➣ ↔⑧❹❹ ①↕ ➙✈↕ ❺➛➛ ⑨ ①➜ ➓❹➝④❷

➡⑥❸⑥⑨➌⑧②⑧ ➔→ ⑨ ➯➉④❷➊➌⑨ ❺➛➛ ⑨ ➢ ❺↕➛➤

➨➆❾➵ ➨❼❾r➃➃r ➾♣➃r♣s♥➚ ➪➄r➑r ➪➆❾➆➄❼➃♥➆♣ ➫⑧✈②④⑤①⑧⑦⑧➌⑧ ↔➉✈➶⑧➌ →➛ ➜❸ ➯➉④❷➊➌⑨ ❺➛➛ ➜❸ ➢ →↕➤➥

➐❼❾♥❽➆➄♣♥s❧♠r ➐ ❾♥❽ ♥ ➟❼♣➇r❾♣ ⑨⑧⑤➉④❷❹➍ ⑨⑧⑤⑥➶⑧❸❹➍ ⑨⑧②❹①✉❹⑧❸❹ ⑥⑦⑧✈ ⑨⑧➜➉⑤❸⑧➌ ❺➛➛ ⑨ ➡⑧➊❹⑧❸

✇✇✇❊❋❍❋■❏❊❍❋❑▲◆❖❍ P ◗❘❖ ❙❖❖❚❯❱ ❯▲❍ ❲❖❯❳■❨❋❬❭❋❖ ■❋❪▲❋ ❫❏❨❚❯▲❴❊ ❵❛❴❏❛❋ ▲❯❖ ❪▲ ❬❏❯❜❬❏❭❚❜❘❛❭❪❳❬❋▲ ❝❋▲❴❋▲❊ ❵▲❴❋❛◆❚❋ ▲❯❖ ❪❱ ❞ ❳❋▲❚❋❖ ❡❘❛❋❳■P❣❪❋❴❋❭❜❚❖❏✐❋ ❋❖❬❥❭❚❭❪❳❬❊


KINO

❲ ✁ ✂ ✄☎✆s

❲✁❡❡✁✄ ✝ ▲✞✟✁✠✡☛

➼➽➾➚➪➶➹➘

★➙➴➴↔➷➬➝ ➞✩➠ ➡➙➢➤➥➦➤➧

⑩⑨➄⑧❷➩➉ ➄⑨➨✪⑧➏❼➉ ➫ ➭ ➯➲➳ ➵❷⑨❸⑨❽❺➎➀⑧❹➩

❣➸ ➺ ➻❷❺❷➏➂

→➙➴↔➷➬➝ ➞➮➠ ➡➙➢➤➥➦➤➧

⑧⑨❷➎➀❼⑨❽ ➻⑨➩⑨⑩➉ ➫ ➭ ➯➲➳ ➵❷⑨❸⑨❽❺➎➀⑧❹➩ ➫➱ ➺ ➻❷❺❷➏➂

Ñ➣➤➴Ò↔➷➬➝ ➞➞➠ ➡➙➢➤➥➦➤➧

➄⑨❸⑨➎➏❼➉ ➫ ➭ ➯➲➳

✫♣r✗★✙✣ ❣✗✖✚✥❣

✗✢✥✗ ✳✚✥❞✗✖✣ ✙✚✤♣t✖t✚❞t

❯✛✗r✦✚✤✣ ✇✗r❦ ✚✩ ▼✗✗r

9

3

❾⑨⑩➆

5

7 8 7

✶✴

9 5 6 9 7 2 3 4

2

❏◆❖P◗❙◆❳❨❬ 4 2 1 3 7 6 9 8 5

2

9 8 6 4 1 5 7 3 2

✶✶

7 4

3 7 5 8 2 9 1 6 4

✶✽

1

6 3 2 7 4 8 5 9 1

9 5

5 4 7 9 6 1 8 2 3

5

1 9 8 5 3 2 6 4 7

⑩➋❽

7 6 9 2 5 4 3 1 8

❸❹❽➔

❿❹➀⑧

2 1 3 6 8 7 4 5 9

➒➓❺❼➎➀ ⑨⑩ ➈ ⑨❸⑨

8 5 4 1 9 3 2 7 6

➍⑧➂➎➏❺ ❹➋❺ ➐➑➐

3 8 7 4 9 1 6 5 2

❷⑩ ➈⑨❸⑨❾ ❸⑨❽ ➅⑨❽➌

⑨❷⑩❾❹⑧ ➁➂❽➏➂❾➌

1

2 ❄

➇⑩ ➈⑨❸⑨❽ ❿⑨❷⑧⑨➉ ❷⑩ ➈⑨❸⑨❽ ❶➊❹⑧❼⑨ ➋⑩❸

4 1 6 5 2 7 3 8 9

✗✢✥ ✰✘✕★✙✗✥✣ ✩✚✱

Ihr Lösungswort: ✶

➁➂⑩ ➃ ➄❷❺ ➅➆

5 2 9 3 8 6 1 4 7

2 1 1 8 5 5 1 7 9

8 6 9 1 3 4

✾✾

●✚✤✩✗✥✣ ✘✚✤t ❘✕t✖✗✘✚rt

1 3

❵❛❜❝❫❤

❍✗r❞✗✥✣ t✢✗r✮ ✲✜✧✘✘✗✉

❻❷❼❼⑨❽ ❾❷❼ ❿❹➀⑧⑨⑩

7

2 7

■✥✖✗✘ ✢✩ ▼✢tt✗✘✣ ✩✗✗r

❇✗✖✚t✭✤✥❣ ❘✢✥❣ ✤✩ ✫✧✥✥✗ ✗✢✥✗✖ ✰✘✤❣✣ ✧❞✪ ▼✧✥❞ ✭✗✤❣✖

ßßßàáâãäåäæçèéêäâëéêëéèäáéêìéêàáé

❆✥✛✕✥❣✗r✢✥

✿ ✜✢✗❞✗r✣ ❦✕✤✗r ✫❢❞✣ ✚✩✗r✢❦✚✖

3 7

9 3 8 2 6 5 7 1 4

ÓÔÕÖ× ØÙ ÚÛ Ü Ý ÝÛ Þ Ø

✗✢✥✗ ❑✧✥✣ ❥✤✥❦t✢✧✥✮ ❇✢✥❞✗✇✧rt

❱✗r✗✢✥

9

1 7 2 8 4 9 5 3 6

øùòúð

✜✕✙r✤✥❣ ✢✥ ✐✕✥✗✣ ✩✚r❦✲❆✦❦✪✉

⑥⑦⑧⑧⑨⑩ ❶❷⑨ ❸❹❺

5

7 4

íîïðñòîïóôîõîöîð÷

❈ ✁ ✂ ✄❛☎☎✆ ✝❛❈❈✆✆ ❢ ●✁❛✞✟☎ ❛✠ ✡☛☞✂✂☞✡✌✂✂ ✭✍✎✏✏✑ ✒✓✔✔✕✖✗✑✎✘✑✗ ✓✗✘ ♠✎✏✍✙✎✗✚✑✗✛ ◆✓✙ ✜ ✢✓✏✔✕✖✑✎✗ ✣✙♦ ✤✑✙✔♦✗✥ ❙♦✦✒✗✚✑ ✘✑✙ ✧♦✙✙✒✏ ✙✑✎✕✖✏❡

❇✤★✙ ✲✗✥❣✘✪✉

❧♥ q✈①②③④⑤

ûüýþüÿ

✾❂

♠❭❪❪❫❴

6 5 4 1 7 3 9 2 8

✗✢✥✗ ✰✚r✦✗

❆✦✢t✤r ✲❑✤r✭✇✧rt✉

✗✢✥ ❩✚✙✘✗✥✣ r✕t✖✗✘

✾✿

❘✕t✖✗✘✣ ✛r✗✤✥❞

❞✗r ✘✗t✭t✗ ✳✚✤t ✗✢✥✗✖ ✜✧rt✗✖

➵❷⑨❸⑨❽❺➎➀⑧❹➩ ➐➸ ➺ ➻❷❺❷➏➂

2

❚✗✩♣✗r✚✣ t✤r✗✢✥✙✗✢t

❍✚✤♣t✛✗✘❞ ✗✢✥✗✖ ❘✚❞✣ r✗✥✥✗✥✖

✚✤✱✗r❞✗✩

❆✥✭✗✢❣✗ ✢✩ ❆✤t✧ ✲❑✤r✭✇✧rt✉

✫❦✢✣ ✘✚✥❣✣ ✘✚✤✛✖♣✤r

❞✢★❦✗r ❇r✗✢ ✲✥✧r❞❞✪✉

✰✤✱✙✗✦✗✘✮ ❚r✗t✣ ❦✤r✦✗✘

❇✢✘❞✗r✣ r✕t✖✗✘

❈ ❑✛✭✣❑✗✥✥✭✪ ✛❢r ■r✘✚✥❞

✖✗✘t✗✥✮ ✥✤r ✇✗✥✢❣ ✯✧r✣ ✙✚✥❞✗✥

▼✗✗r✗✖✣ ♣✬✚✥✭✗

➨➂⑧➏❷➩➉ ➫ ➭ ➯➲➳

✃❐❒❮❰Ï❮Ð

8 9 5 7 3 2 4 6 1

✖★✙✗✢✥✦✚r✗ ❥✕✙r✘✪ ❇✚✙✥ ❞✗r ✫✧✥✥✗

♣✧✗t✢✖★✙ ✛❢r ❆r✧✩✚

→➣↔↔↕➙➛➜➝ ➞➟➠ ➡➙➢➤➥➦➤➧

2 6 3 9 1 4 8 7 5

r✕t✖✗✘✙✚✛t✗ ●✗✦✢r❣✗ ✢✥ ✜✗✢✖✣ ❇✤✘❣✚r✢✗✥ ✖✚❣✤✥❣

für sie alle ist. Noch hofft Bella, die verschieden Fäden ihres Lebens wieder zusammenführen zu können, da droht alles für immer zerstört zu werden. Der Film kommt in zwei Teilen ins Kino, die zweite Hälfte wird Ende 2012 veröffentlicht werden. Der Roman erschien am 14. Februar 2009.

7 4 1 6 5 8 2 9 3

Ein JJahr ahhr voller Glück Glück, aber auch voller Schmerz liegt hinter Bella. Ein Jahr, in dem sie fast zerbrochen wäre, weil ihre Leidenschaft für Edward und ihre innige Freundschaft zu Jacob einfach unvereinbar sind. Aber nun ist ihre Entscheidung gefallen. Unwiderruflich, auch wenn es so aussieht, als setze sie eine Entwicklung in Gang, die möglicherweise verheerend

➵❷⑨❸⑨❽❺➎➀⑧❹➩ ➐➸ ➺ ➻❷❺❷➏➂

❋♦☞♦✌✍ ✎✏✑✒✏✓✔


➚➪➶➹➘➪➴➷➬➮➱✃❐❒❮➶❰❮Ï ÐÑ➬➬

➎➏➐➑➒➓➔→➣ ↔↕➙➙➛ ➜ ➝➞➛➟➠ä➡➢➛ ➤➡↕➥ ➦➥➧➧➧ ➨➩➫ ➭➯➲➳➳ ➵➸➺➻➼➽➾ ➚➻➪➶➻➹ ➴➴➲ ➷➻➬➻➮ ➱✃❐❒❮✃➹ ✃➺ ❰ÏÐÐ ÑÒÓ ➶➶➶ÔÕÖ➻➺➻➼➽×ØÙÒ❐✃Ó➽❮Ô➬➻ ÚÔ ➱❮✃❐➻Ó Û Ü➛➙➥ ➧Ý➦ÝÞßàáàáßâ ❳❩❬❬❭❪❫❴❬❵❜❝❩❞❣❤ ✐❥❦❧♠♥♣ qrst✉❥✇✇❧①②❧③ ✺④✍✞✔ ✥✯✖✩✞⑤✎✖✩ ✕✟✞✖✩ ⑥ ✮✞✟⑦✠✞✌ ✮★✏✞✠ ⑧⑨⑩⑨❶ ❷❸❹❺❻❸❼❽ ⑧⑨❻❾❻ ❸❹ ❿➁➂➃➃➂ ➄☛➅➆ ➇✍✌ ➈ ✣✞✚➉ ➊➅➄➊☛➆➄➅ ➋➌ ➍➄

ãåæçèé ëìíîæèé ïîæðíîñòóôõ ö÷ø÷ ùú ûüýþþ ûÿ❩ ✁✁✁ ø✂✄

✹☎✆✝☎ ✵✶✷ ✸✷✺✵✻✼✺✷✽✾✺✵✿✶ ✵✻❀ ❁❂✻✺✷✺ ❃✺✷❄❁❂✽❅ ❇✞✟ ✠✡☛☞✞✌✍✞✎ ■✏ ✑✒✓✔✕✖✗✑✘✙ ✏✒▼✚✛✛✜■✕✛✕ ✢✣✤✥ ✦✧★✩✪ ✫★✬✭ ✮✯✪✰ ✱✲ ✬✳★✬✴ ✮✯✪

ÒÓÔÕ×ØÙÕÚÙÛ×ÜÓ×ÝÞßàáââ ãã ðñòóôñõö ï ÷øù úûýþÿ✶þ

äå æåç æè éêëìíî ð❙❆❆ôñõö ï ❈❉ ù úûýþÿ✶þ

✁❊ ✄☎✆✝ ✳★✚✩✞✌ ✧★❛✟✠✬ ✳✞✌✎✠❛✑✎✚☛ ✑✯✠✰ ✘✙✌ ♦✟✠✏✞✌ ✢✮✯❛✟✩☛ ✯✠✏ ♦★✠✰✌✞❛❛✍✎✚✚✞ ✭✙✓✞✖✩❢ ✁❋ ✄☎✆✝ ✲✎✖✩ ✯✠✏ ✏✟✞ ●✎✯✓✞✌✓★✍☛ ✠✞✠✬ ✎✓ ♥ ✲✎✍✌✞✠ ✢✣✍✞✎✑✞✌ ✎✛ ✣✌✞✛❛✞✌ ✣✞✟✖✍❢ ✁❍ ✄☎✆✝ ✲★❛✞⑤✍ ✯✠✏ ❛✞✟✠✞ ✵✌✙✏✞✌ ☛ ✵✙✍✠✞✠✘✎❛❛✯✠✰ ✈★✠ ✲★✍✠ ✈★✠ ✦✙✘✘✞✚ ✢✣✍✞✎✑✞✌ ✭✙✓✞✖✩ ☛ ●✌★⑦✞❛ ✥✎✯❛❢ ✁❍ ✄☎✆✝ ✥★✚✰✞✌ ✦✞❡✠✞ ✟❛✑ ❈✎☛ ✈✞✛✎✠ ✢♦★✚★❛❛✞✯✛ ✡✯ ✭✙✓✞✖✩❢ ✁❍ ✄☎✆✝ ✦✟✞ ❛✖✍✗✞✓✞✠✏✞ ✲✯✠✰☛ ✘✌✎✯✬ ❙✖✍✗✎✠✩ ✟✠ ✏✌✞✟ ✒✩✑✞✠ ✢✳★✚✩❛☛ ✯✠✏ ♦★✛✴✏✟✞✠✑✍✞✎✑✞✌ ●✞✟❛✚✞✌❢ ✁❍❏❑✪ ✄☎✆✝ ❨✞✌✛✎✬ ✣✌✎✰✟❛✖✍✞❛ ●✞✏✟✖✍✑ ✈★✠ ✱✞✏✞✌✟✖★ ●✎✌✖♦✎ ✭★✌✖✎ ✢✣✍✞✎✑✞✌ ✭✙✓✞✖✩ ▲ ♦✎✛✛✞✌☛ ❛⑤✟✞✚✞❢ ✷✪❏✁❊ ✄☎✆✝ ✥✎✚✑ ✎✯✘ ✘✌✞✟✞✌ ❙✑✌✞✖✩✞ ✢✱✟✚✛✍✎✯❛ ✭✙✓✞✖✩❢

✁✂ ✄☎✆✝ ✥✞✟✠✡☛☞✌✍✎✌✏✑☛✒✓✞✠✏✔ ➀✕✎❛ ✓✟✠ ✟✖✍ ✗✟✞✏✞✌ ✘✙✌ ✞✟✠ ❙✖✍✞✚✛✜ ✢✣✍✞✎✑✞✌❛✖✍✟✘✘❢ ✁✤ ✄☎✆✝ ✦✞✌ ✧★❛✞✠✩✎✈✎✚✟✞✌ ✢✣✍✞✎✑✞✌ ✭✙✓✞✖✩❢ ✷✪ ✄☎✆✝ ✫☛✦✌✞✎✛✬ ☞✟✠ ✮✯❛✟✖✎✚ ✙✓✞✌ ✏✎❛ ☞✌✗✎✖✍❛✞✠✗✞✌✏✞✠ ✢☞✈✞✠✑✍✎✯❛ ✥★✘✘✠✯✠✰❢ ✷✪ ✄☎✆✝ ✱✞❛✑✎✯❛❛✖✍✯❛❛ ✢✣✍✞✎✑✞✌ ❈★✛✓✟✠✎✚✞❢ ✷✪ ✄☎✆✝ ✦✟✞ ❛✖✍✗✞✓✞✠✏✞ ✲✯✠✰☛ ✘✌✎✯✬ ❙✖✍✗✎✠✩ ✟✠ ✏✌✞✟ ✒✩✑✞✠ ✢✳★✚✩❛☛ ✯✠✏ ♦★✛✴✏✟✞✠✑✍✞✎✑✞✌ ●✞✟❛✚✞✌❢ ❆✻✻✼❆✽✾✿❀✼✽❁❂✽✼❃✼❄❅❂❇❉➘✽❊✼❇❋✽✾✼✽❍❁❇❀✼❂✿✻■✼✽❏ ❑❁■❁▲▼❱✼❇✿✽▲■✿✻■✼❇❉❂◆❇❉❀❖✻❊✼❇❀❁P❏◗❁❘❉❄❖❚❖❘✼❊❖✿❏◗❁❘❉ ✷✪ ✄☎✆✝ ✦✞✌ ✵✌✯✖✍✬ ♦★✛✴✏✟✞ ✈★✠ ❋✽▲✼❇❯✻❋✼❀✼◗❚❏❊✼❉❊✿❲❊ ✣★✓✟✎❛ ♦✌✞✖✍✞✚ ✢✣✍✞✎✑✞✌ ✸✎✌✑★✯✑❢ ✷✁ ✄☎✆✝ ✭✞❛❨✞✯❡ ✏✹✚✎ ✣ê✑✞ ❙✗✟✠✰☛✸✯✠✩ ✢✑✌✞✟✓❛✒✺✦❢

✶ ✁ ✂✄☎✆✝✄ ■✞✟ ✠✡☛☞✌✌✍✎☞✡ ✏✡ ❉✑✒✓✔✟✳ ✕ ✖ ✗✍✔✘☞✙✚✟☛ ✵✛✜✛✢ ✣ ✤✵✜ ✤✜✵ ❙✥✦✧★✩✥✪✫✬✭✮✥✯✰ ✲✴✱✸✴✸✹ ✱✲✴✱✱✴ ✷ ✲✴✱✸✴✸✹✱✱

❛✺✻✼✽✾✿❀❀✽✾ ❛✺ ❛✺✻ ✼✽✾✿✿❀ ✼✽✾ ✼✽✾✿ ✿❀❀ ❀❀ ❀ ✽✾ ❁❂✿❃❄❅❆❇✾❈✽❂❊ ❅✽❂❈❆✽❋❊ ●❂✽❋✻❊❳❲P❍❆❆✽❏ ♥❖P ◗❘❚❯♥❱❲ ❨❘PP❯♦✺❑ ▲▼✺◆ P❲❩❬❭♦

❸❹❺ ❻❼❽❹❹❾❿➀➁➂❺ ➃➄❺ ➅➂➆❺❼➇❽❹➈➂ ➉➊➀➂➁➁➂➋➌➂❿➆❼❹❿➂❿ Ö➍➍➎➏➎➐➑➒➓➔→➓➎➣ ↔➔↕➙➛➜↕➣ ➝➞↕➞➞ ➙ ➝➟↕➞➞ ➏↕ ➝➠↕➡➞ ➙ ➝➢↕➞➞ ➤➥➜ ➦➧➨➑→➧➐➣ ➝➞↕➞➞ ➙ ➝➩↕➞➞ ➤➥➜ ➔➨ ➫➭➓➔➑➯➜➓➔➓➲➳ ➩➵➸➟➡➵➠➠ ➺ü➻➓➲➳ ➼ ➔➎➍➽➾➭➽➳➟➟↕➯➓

◆❖P◗❘❘❚❯❱◗❲❘❳

❨❬❭ ❪❭❫❴❵❬❴❵❛❭ ❪❭❭❫❴ ❫❴❵❬❴❵❵❛❭ ❜❝❞ ❡❢❭①❣❞❤❭✐ ❡❢❢❭①❣❞❤❭✐✐ ❪❭✐❢❣❴❵ ❪❭✐❢❣❴❵ ❭✐✐ ❴❴❵❵ ❥❞❤ ❥❞❤ ❦❣❬ ❧❣❥❢ q ❤❥✐✐❴❵ ❤❬❭ r❢❥st❥❢❛❥✐✉ ❥❞❤ ❬❫❛ ❭❬❞❭ ❜❭✐♠❞♣♠❢❬❴❵❭ q❭❬❫❭ ❤❥✐❴❵ ❤ r❢❥st❥❢❛❥✐ r❢❥sst❥❢❛❥✐ ✇❭✐❢❬❞❫② ❨❣✐❣❥❫ ♠❣❞✈ s❭❫❝❞❤❭✐❫ ❤❥✐❴❵ ❤❬❭ ♠❢❭❬❬❴❵✈❭❬❛❬♠♠ ❴❵❣✐④❣❞❛✉ ❥❞s❭⑤❣❞♠❭❞⑥ ❭❞❛❫❛❣❞❤ ③❥❫❬t✉ ❤❬❭ ♠❢❭❬❴❵✈❭❬❛❬♠ ❬ ❥❞❤❤ ✈❭❬❛♠❭❬❫❛❬♠⑥⑦❥❢❫❬❭✐❭❞❤ ❬ ❬ ❬ ❢ ❬ ❤ ❬❫❛② ❬ ❨❬❭ ❨❬ ⑧⑦❥✐ ⑧ ❤ ⑦❝⑦⑦❬♠ ❤❭✐ ⑨❭✐✈♣❴t❥❞♠✉ ❤❬❭ ❫❬❭ ❵❬❞❛❭✐❢❣❫❫❭❞ ❵❣s❭❞✉ ✐❭❬❴❵❛ ❜❝❞ ✇❭✐❢❬❞ s❬❫ ❞❣❴❵ ③❬❣④❬✉ ❜❝④ ⑧❝❞❞❭ ③❝❞❤ ⑧❛❭✐❞❭ s❬❫ ❬❞❫ ❧❣✐t❵❣❥❫ ❞❣❴❵ ⑩♣s❭❴t② ⑩❝❫ ♠❭❵❛❶❫ ❣④ ❷② ❨❭✈❭④s❭✐ ❥④ ❷❷ ❸❵✐❹ ❺❻❼❽❾❾❿➀➁❽➂❾➃ ❸❞❤ ❤❣❫ s❭❫❛❭ ❬❫❛➄ ➅❬✐ ❜❭✐❢❝❫❭❞ ❷①❷ ➆✐❭❬t❣✐❛❭❞❹ ⑧❴❵❬❴t❛ ❭❬❞⑤❣❴❵ s❬❫ ✈❥④ ❷➇② ➈❝❜❭④s❭✐ ❭❬❞❭ ➉④❣❬❢ ④❬❛ ❤❭④ ⑧❛❬❴❵➊❝✐❛ ➋⑩❭①➌ ➍ ❦⑥❧❣❥❢➎ ❣❞ ❬❞⑤❝❫❣❵❢➏❫❣④❫❛❣♠⑥❣t❛❥❭❢❢②❤❭②

❪❫❴❵❜❫❝❞❡❢❣❡ ❤✐❥ ❦ ❪❧♠♠❜❫❝❞❣❣❢❣♣ ❤✐❥ q rst✉ ✈✇①✈② ❢ ③② ②② ❣② ④⑤❥ ⑥✐❥ ts⑦⑧t⑦⑨✐s❵ ⑩❧✐t ❶⑦❥❷ ❝s❵❧❥❝❜


✆✝

❙❛❙❙❛♠st❛❣✱✷✷✳❖❦t♦❜❡r ❛♠s ♠stt❛❛❣✱❣✱ ✷✷✷✳✳ ❖❦t❦t♦❜♦❜❡❡rr ✷✷✵✶✶ ✵✵✶✶✶

③✁♥✁❆✂✄✉☎❧❧

QUEEN ◗✏✡✡☛▲✌✠✐❢✌❤✭✹✎✮✓☞❝❤✌✏✲ ✟♣✐✡✔✡✞✐☛ ✭➳❉✐❝✙✟✠✡ ❋✞✡✏☛✲ ❞✡❵✮✏☛❞▼✏✟✐✙✡✞✐☛✓✖✰❝❤✲ ✠✡ ▼✏✠✠✡✞ ✇✡✞❞✡☛✗ ➵■❝❤ ✇✡✞❞✡❞✡✴☛✐✠✐✈✡✐☛❑✐☛❞✌❞✲ ✑♣✠✐✡✞✡☛ ✑❞✡✞ ✟✡✔✒✟✠ ✡✐☛✡✟ ✒✡✙✑✖✖✡☛➟✓✟✌✕✠✡❞✡✞❯☞✲ ☞✠✌✞ ❞✡✖ ▼✌✕✌✘✐☛ ➳▼✑✞✡❵✗ ☞✐✡ ❤✌✒✡✟✐❝❤ ✒✡✞✡✐✠✟ ✐✖✚✔✠✡✞ ✈✑☛ ✎✼ ✑❞✡✞ ✎✽ ❏✌❤✞✡☛ ✘✏ ✡✐☛✡✞ ✚❞✑♣✠✐✑☛ ✡☛✠✟❝❤✔✑✟✲ ✟✡☛✗ ❉✡✞ ❯☞✲☞✠✌✞ ❤✧✔✠ ✟✐❝❤ ✕✡✲ ✇✰❤☛✔✐❝❤✖✐✠✸✏û✡✞✏☛✕✡☛✦✒✡✞ ✟✡✐☛ P✞✐✈✌✠✔✡✒✡☛ ✟✡❤✞ ✘✏✞✦❝✙✗ ◗✏✡✡☛▲✌✠✐❢✌❤❤✌✠✠✡✍✻✻✾✌✔✟ ✡✞✟✠✡ ❍✐♣✲❍✑♣✲❑✦☛✟✠✔✡✞✐☛ ✡✐☛✡☛☞✠✡✞☛✌✏❢❞✡✖❍✑✔✔②✲ ✇✑✑❞ ❲✌✔✙ ✑❢ ❋✌✖✡ ✡✞❤✌✔✲ ✠✡☛✗☞✐✡❤✌✠✙✦✞✘✔✐❝❤❞✐✡❉✞✡❤✲ ✌✞✒✡✐✠✡☛ ✘✏ ❞✡✞ ❋✐✔✖✙✑✖✰❞✐✡ ➳❏✑②❢✏✔◆✑✐✟✡❵✌✒✕✡✟❝❤✔✑✟✟✡☛✓✐☛ ❞✡✞✟✐✡✌☛❞✡✞☞✡✐✠✡✈✑☛❉✑✔✔②P✌✞✠✑☛ ✏☛❞ ❑✞✐✟ ❑✞✐✟✠✑❢❢✡✞✟✑☛ ✟♣✐✡✔✠✗ ✭❞✌♣❞✮

◆✐❝✑✔✡ ❑✐❞✖✌☛ ✭✹✹✮✓ ❍✑✔✔②✇✑✑❞✲ ☞✠✌✞✓ ✇✐✔✔ ✟✐❝❤ ✈✡✞✟✠✧✞✙✠ ✌☛❞✡✞✡☛ ❍✡✞✌✏✟❢✑✞❞✡✞✏☛✕✡☛✟✠✡✔✔✡☛✗➵■❝❤ ✒✐☛ ✌☛ ✡✐☛✡✖ P✏☛✙✠ ✖✡✐☛✡✞ ❑✌✞✞✐✡✞✡ ✌☛✲ ✕✡✔✌☛✕✠✓ ✌☛ ❞✡✖ ✐❝❤ ✖✡✐☛✡ ●✞✡☛✘✡☛ ✌✏✟✠✡✟✠✡☛ ✇✐✔✔➟✓ ✟✌✕✠✡ ❞✐✡ ❯☞✲☞❝❤✌✏✲ ♣✐✡✔✡✞✐☛ ❞✡✖ ▼✌✕✌✘✐☛ ➳❈✐☛✡✖✌❵✗ ❉✌✘✏ ✕✡❤✰✞✡ ✌✏❝❤ ✐❤✞ P✔✌☛✓ ❞✡✖☛✧❝❤✟✠ ✐☛ ✡✐☛✡✞ ■☛✟✘✡☛✐✡✞✏☛✕ ✈✑☛❚✡☛☛✡✟✟✡❲✐✔✔✐✌✖✟❉✞✌✖✌ ➳☞✦û✡✞ ❱✑✕✡✔ ❏✏✕✡☛❞❵ ✌☛ ✡✐☛✡✖ ❇✞✑✌❞✲ ✇✌②✲❚❤✡✌✠✡✞ ✘✏ ✟♣✐✡✔✡☛✗ ➵✚✏❢ ❞✡✞ ❇✦❤☛✡ ✘✏ ✟✠✡❤✡☛ ✖✌❝❤✠ ✖✐✞ ✡✐☛❢✌❝❤ ❤✰✔✔✐✟❝❤ ✚☛✕✟✠➟✓ ✒✡✙✌☛☛✠✡ ❑✐❞✲ ✖✌☛✗ ❑✦☛❢✠✐✕ ✇✡✞❞✡ ✟✐✡ ✟✐❝❤ ✈✡✞✟✠✧✞✙✠ ✌✏❝❤ ✌✔✟ ❋✐✔✖♣✞✑❞✏✲ ✘✡☛✠✐☛ ✒✡✠✧✠✐✕✡☛✓ ✏✖ ❥✏☛✲ ✕✡☛ ❘✡✕✐✟✟✡✏✞✡☛ ✏☛❞ ❉✞✡❤✒✏❝❤✌✏✠✑✞✡☛ ❞✐✡ ▼✰✕✔✐❝❤✙✡✐✠ ✘✏ ✕✡✲ ✒✡☛✓ ✐❤✞✡❱✐✟✐✑☛✡☛ ✘✏ ✈✡✞✇✐✞✙✔✐❝❤✡☛✗ ✭❞✌♣❞✮

▼✌✞❝ ❏✌❝✑✒✟ ❏✌❝✑✒✒✟ ✭✹✽✮✓ ✭ ❯☞✲▼✑❞✡❞✡✟✐✲ ✕✕☛✡✞✓ ✕☛ ✡✞✓ ✐✟✠ ❞✐❞✐✡✐✡ ✙✑ ✙✑✖♣✔✡✠✠✡ ❋✞✦❤❥✌❤✞✟✲ ✏✏☛❞ ☛❞ ☞✑✖✖ ✖✡✞✙ ☞✑✖✖✡✞✙✑✔✔✡✙✠✐✑☛ ✍✻✎✍ ✕✡✲ ✟ ✠✑❤✔✡☛ ✇✑ ✑✞❞ ❉✐✡ ✹✾ ❀✏✠❢✐✠✟ ✟✠✑❤✔✡☛ ✇✑✞❞✡☛✗ ✟✟✡✐✡☛✌✏❢❞✡✖❲✡✕✈✑☛P✌✞✐✟✘✏✡✐☛✡✞ ✡✐✡☛✌✏❢❞✡✖✖❲ PP✞✡✟✟✡✲P✞✧✟✡☛✠✌✠✐✑☛ ✞✡✟✟✡✲P✞✧✟✡✡☛✠✌ ✐☛ ▲✑☛❞✑☛ ✌✏❢ ✒✒✐✟❤✡✞ ✐✟❤✡✞ ✏☛✕✡✙ ✏☛✕✡✙✔✧✞✠✡ ✙✔✧✞ ❲✡✐✟✡ ✌✒❤✌☛❞✡☛ ✕✡✙✑✖✖✡☛✓ ✒✒✡✞✐❝❤✠✡✠ ✡✞✐❝ ❞✐✡ ✒✞✐✠✐✟❝❤✡❚✌✲ ✕✡✟✘✡✐✠✏☛✕ ➳❚ ❚✡✔✡✕ ❉✐✡ ✕✡♣✔✌☛✠✡ ➳❚✡✔✡✕✞✌♣❤❵✗ ▼✑❞✡☛✟❝❤✌✏ ❤❤✌✒ ❤✌✒✡ ❞✌✞✌✏❢❤✐☛ ✌✒✕✡✟✌✕✠ ✇✡✞❞✡☛ ✖✖✦✟✟ ✖✦✟✟✡☛✗ ❏✌❝✑✒✟ ✒✡❢✦✞❝❤✠✡ ☛✏☛✓ ❞✌✟ ❞✌✟✟ ❞✐✡ P✞✑✠✑✠②♣✡☛ ✟✡✐✲ ☛☛✡✞ ☛✡✏✡☛ ❑✑✔✔✡✙✠✐✑☛ ❢❢✦✞ ❞✡☛ ▼✌✟✟✡☛✖✌✞✙✠ ✙✙✑♣✐✡✞✠ ✇✡✞❞✡☛✗ ✭✭❞✌♣❞✮ ❁❂❃❄❅❳❨❨❳ ❬❭❪❫❴q❫❭①④ ⑤⑥⑦ ⑧❂❃❃❳❭④ ⑨❂❅❅❳⑨❨⑩❂⑥ ❶❷❸❶ ❹❳①❨❂❫❅❳⑥

❑✞✐✟✠✡☛☞✠✡✇✌✞✠✭✍✎✮✏☛❞❘✑✒✡✞✠P✌✠✠✐☛✟✑☛✭✍✺✮✓☞✠✌✞✟❞✡✞➳❚✇✐✔✐✕❤✠❵✲ ❋✐✔✖✞✡✐❤✡✓ ♣✔✌☛✡☛ ✟❝❤✑☛ ❢✦✞ ❞✐✡ ❩✡✐✠ ☛✌❝❤ ❞✡✖ ❊☛❞✡ ❞✡✞ ❱✌✖♣✐✞✲ ☞✡✞✐✡✗ ➵■❝❤ ✇✡✞❞✡ ✐☛ ✖✡✐☛✡✞ ❋✞✡✐✘✡✐✠ ✇✡✐✠✡✞ ☞✑☛✕✟ ✌✏❢☛✡❤✖✡☛➟✓ ✈✡✞✞✐✡✠P✌✠✠✐☛✟✑☛✐✖■☛✠✡✞✈✐✡✇✖✐✠❞✡✖❋✐✔✖✖✌✕✌✘✐☛➳❈✐☛✡✖✌✗➵▼✏✲ ✟✐✙ ✐✟✠ ✖✡✐☛ P✔✌☛ ❇✓ ❢✌✔✔✟ ❞✌✟ ✖✐✠ ❞✡✞ ☞❝❤✌✏✟♣✐✡✔✡✞✡✐ ✟❝❤✐✡❢✕✡❤✠➟✓ ✟✌✕✠✡❞✡✞❋✞✌✏✡☛✟❝❤✇✌✞✖✗✚✏❝❤✟✡✐☛✡▲✡✐☛✇✌☛❞✲●✡✔✐✡✒✠✡❑✞✐✟✠✡☛ ☞✠✡✇✌✞✠✟✡✠✘✠☛✐❝❤✠✌✔✔✡✐☛✌✏❢✡✐☛✡❑✌✞✞✐✡✞✡✐☛❍✑✔✔②✇✑✑❞✗➵■❝❤✇✐✔✔ ✖✡✐☛●✔✦❝✙✌✔✟✚✏✠✑✞✐☛✈✡✞✟✏❝❤✡☛✗■❝❤✔✐✡✒✡❞✌✟☞❝❤✞✡✐✒✡☛➟✓✟✌✕✠✡ ✟✐✡❞✡✖❇✔✌✠✠✗✚✖ ✍✹✗◆✑✈✡✖✒✡✞✟✠✌✞✠✡✠❞✐✡✡✞✟✠✡❍✧✔❢✠✡❞✡✟✘✇✡✐✲ ✠✡✐✔✐✕✡☛ ❋✐☛✌✔✡✟➳❇✞✡✌✙✐☛✕ ❉✌✇☛✲ ❇✐✟✭✟✮ ✘✏✖ ❊☛❞✡ ❞✡✞ ◆✌❝❤✠❵ ✐☛ ✛✜✢✜✣✿✤✥★✤★✩✜✣✣✪✫✬✯✫ ❞✡☛❑✐☛✑✟✗✭❞✌♣❞✮


❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

❱❡✏✑✒✓✔✑✕✔✖✒✗❡✒❆✘✙✚✛✜✜

✐♥ ✣♥✤ ✣✦ ✧★✩✪✫✬ ❃

▼✭✮✯✰✱✲ ✷✳✴ ✵✸✹✺✻✼✺✽

✾✾ ✿❀❁❂ ❄❅❇❈❉❊❋❈●❍■❏❉❑❅▲◆❊❉❑ ❖P❉ ❑❅▲ ◗❘❅▲●▲❊✈❅❚

▼❝✯✯⑨✭⑩❶✲ ✷❷✴ ✵✸✹✺✻✼✺✽

✾❸❹❺❵ ✿❀❁❂ ✉❅❍●❊❏❍❍❋❈❏❍❍ ❖✇❈❅❊●❅▲ ❻♦❲❘❇❉❊◆❅❚

➺➻➼➽➾➚➪➶ ➹➘➴ ➷➬➮➱✃❐➱❒

✾❮ ✿❀❁❂ ①❊◆●❇❍❋❈❅ ❄❅❇❉●❊❣❅ ❖❩❬❘❅❋♠❅▲ ❄❅❇❉♠♦❉●♦▲❚

❴❵ ✿❀❁❂ ⑤❇❅ ❍❋❈■❅❘❅❉❑❅ t❏❉❣❼▲❊❏ ➥❰ÏÐ➇ ➈➉➊➋ ➭↕↔ ➌➡➞➍➙➙↕➨↔↕➍➟↕↔ ➎➒➡➞ ➝➞↕➲➫➲↔ ➌➟➲↔➙ ➜Ñ➍➏➩↔↕➎➟➞↕➒➛ ❖❽♦◆♠❍❳ ❏❉❑ ❨♦❲❾❑❇❅❉●❈❅❊●❅▲ ➟↕↔ ÒÓ➓↕➡➦➤ ✾✾ ✿❀❁❂ ❩❬❘❅❋♠❅▲ ❯❭▲❋❈❅❉■❊◆❑ ❖ ❦❅❇❍◆❅▲❚ ❪●❫ ❯❊▲❇❅❉♠❇▲❋❈❅❚ ❴❵ ✿❀❁❂ ❿❄❇❅ ❣❅❍❊❋❈●❫❫❫➀➁ ❴❵ ✿❀❁❂ ⑤❇❅ ❯❊❏❍❅❼❊◆◆❅❧ ❨▲❇❲❇❳ ❉❊◆❍●❬❋♠ ❖❽♦◆♠❍●❈❅❊●❅▲ ❦❅❇❍◆❅▲❚ ❴❵ ✿❀❁❂ ❪❋❈♦●●❇❍❋❈❅ ❯❏❍❇♠❛❊▲❊❑❅ ❨❊❘❊▲❅●● ✈♦❉ ❏❉❑ ❲❇● ❻❊▲❍●❅❉ ⑤■♦▲❊♠ ❖◆❇✈❅ ❻❽❧ ❻❽t❯❚ ❖❯❏❍❇♠❳ ❏❉❑ ❨♦❣▲❅❍❍❈❊◆◆❅❚ ❴❵ ✿❀❁❂ ✇❏▲❉❅▲ ❥❅❉❑▲❇❋♠Ô❍ ❦▲♦❏❛ ❖❻❽t❯❚ ❜✭✮✮❞➂❢✯✰✱✲ ❃ ❜❝❞✮❢✯✰✱✲ ➆➇ ➈➉➊➋ ➭➍↕ ➒➡➞➟ Ñ↔➒➩↕➎ ➜➝➞↕➒➟↕↔ ❃ ✷➃✴ ✵✸✹✺✻✼✺✽ Ñ➒➓↕➨➞➒➢➟ ÒÓ➓↕➡➦➤ ✷✷✴ ✵✸✹✺✻✼✺✽ ✾❸❹❺❵ ✿❀❁❂ ✉❅❍●❊❏❍❍❋❈❏❍❍❧ ❹❺❺❻❹❼❽❾❿❻❼➀➁❼❻➂❻➃➄➁➅➆➘❼➇❻➅➈❼❽❻❼➉➀➅❿❻➁❾❺➊❻❼➋ ✾❤ ✿❀❁❂ ❥❭❉❍❅◆ ❏❉❑ ❦▲❅●❅◆❧ ➄❏❍❊●♣✈♦▲❍●❅◆◆❏❉❣ ❖✇❈❅❊●❅▲ ➌➀➊➀➍➎➏❻➅❾❼➍➊❾❺➊❻➅➆➁➐➅➆❿➑❺➇❻➅❿➀➒➋➓➀➔➆➃➑→➑➔❻➇➑❾➋➓➀➔➆ ❥❊❉❑❛❏❛❛❅❉❇❉❍♣❅❉❇❅▲❏❉❣ ✈♦❉ ➈❼➍❻➅➣❺➈❻❿❻➓→➋➇❻➆ ➇❾↔➇ ❻♦❲❘❇❉❊◆❅❚ q❳rs t❊❈▲❅❉ ❖✉❇❣❏▲❅❉●❈❅❊●❅▲ ❴❵ ✿❀❁❂ ⑤❇❅ ❯❊❏❍❅❼❊◆◆❅❧ ❨▲❇❲❇❳ ❩❬❘❅❋♠❚ ❉❊◆❍●❬❋♠ ❖❽♦◆♠❍●❈❅❊●❅▲ ❦❅❇❍◆❅▲❚ ❴❵ ✿❀❁❂ ✇❈❅♦ ①▲❊❉❑❲❬◆◆❅▲❧ ❨♦❲❛♦❉❇❍●❅❉❛♦▲●▲❊❇● ❖❯❏❍❇♠❈♦❋❈❳ ➆➇ ➈➉➊➋ ➌➍➎➏➐ ➑➒➓➔➐ ➌➍➎➏ → ➣↔↕➙➍➛ ↕↔↕ ➜➝➞↕➒➟↕↔➠➡➞➍➢➢➤ ❍❋❈❏◆❅❧ ❦▲♦②❅▲ ❪❊❊◆❚ ➆➥ ➈➉➊➋ ➝➒➙➍➦↔↕➠➟ ➜➧➒➨➍➤ ➌➒➞➒↔➒➛ ❴❵ ✿❀❁❂ ➅③▲♣●❅ ♦❈❉❅ ❦▲❅❉♣❅❉④ ♣❅❇❣● ⑤♦♠❏ ➅❩❇✈❇❉❣ ❇❉ ⑥❲❅▲❣❅❉❋⑦④ ➑➨➩↕➠ ➩➎➫ ➭↕➠↕↔➟ ➯➲➡➦ ➫↕↔ ➝➩➒↔↕➏ ➜➟↔↕➍➓➠➳➵➭➤ ❖◗❲⑧❚ ❖✉❇◆❲❈❊❏❍ ❩❬❘❅❋♠❚ ✾✾ ✿❀❁❂ ❯❊▲❇●❇❲❅▲ ❄❅❇❈❉❊❋❈●❍❳ ❲❊▲♠● ❖❨♦❘❅▲❣❚

ÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞÖ

Ö♥♥♦♣♦qrs✉✇①✉♦ ①②q③④ ⑤⑥ ⑦⑧⑨ ⑩ ❶❷✉♦ ✉♦❸

ßàá âàã äåææç ç

❇❛✞✟✠✡☛☞ ✌☞✟✍✎❛✏☞ ✐✑ ✒✓✈✔✑✕✔✖ ✗ ✘✔✙✔✑✕✔✖

Die vorweihnachtlichee Zeit beginnt allmählich ch – etliche Adventsmärktee und -basare stehen in den Startlöchern, um den n vor den Besuchern die Wochenenden n besonFeiertagen zu versüßen. Ein ders schöner Adventsmarktt ist der ook vom Weihnachtsmarkt auf Gut Brook hört zu 25. bis 27. November. Er gehört ärkten den schönsten Weihnachtsmärkten rn. Ca. in Mecklenburg-Vorpommern. entie90 geschmückte Stände präsentieatives ren Handgemachtes, Dekoratives tszeit. tszeit und Köstliches zur Weihnachtszeit. es finBei Aussteller Tobias Nickles den Sie mit den Rolf Cremerr Deesignuhren individuelle Geschenkideen. Überzeugen Sie sich selbst, wie aus hochwertigen Materialien, wie etwa Titan und Edelstahl, durch die Hand von Rolf Cremer Uhren entworfen wurden, die den Glanz des Besonderen versprühen. Schlicht ergreifend und ausdrucksstark in der Farbgebung – das ‚Rolf Cremer Feeling‘.

➅➆➇➈➉➊➋➇➌➍➎➏➐➎➏➑➋➏➐➉ ➒➓➔→➣↔↕➙➛ ➜➝➛➙➞➟↕➙➠➡ ➢➤➥➦➧➧➨➩ ➫ äÓ åæç❰Ñè ❒Ó é❰ê ❐ê❰ÐëÐÓì íê❰ÒçêæÑè❰×îÓï❰êïê❒ð❰×ñÓì❰òÕìêÐç❰ ➭➯➲ ➳ ➵➸➲ ➺➻➼ ➵➽➲ ➳ ➵➾➲ ➚➪➶➲➹ ➘➴➷➘➬ ➮➱✃ ❐❒❮❮❰❰Ï ❐ÐÑÒ❰ÓÏ ÔÐÓÕÑÒ× ØÙÚÛ✃ÙÛÛ ÜÝ➷ ØÞ✃ßÝ àÙÚáâ✃ ã✃âÙ

❱❞➂✚✭❢✯✛✮✱ ✰✜✜❞➂ ✢❞❝✮❞ ✸✣✤ ✦✰✧✰✯✯ ★ ❱❞➂✜✭❢✛✮✱ ●✩✪✫❀✩✬✭✮✯✰✪✫❀✩✱✬✩ ❢✲❁ ✳✴✴✩ ✵✩✪✰✴✱✫❀✭✩✱✰✩✬❹ ❙✶✷✹✺✻✼✺✽ ✾✿❀❀ ❁ ❂❃✽✼✺❄✽✺✻✺✽✹✶✺✽❅❄❆ ❃❈ ✻❉❊❉✽✼ ❁ ▲❋❍■❏❑■▼ ◆■❖P◗▼■❘❘ ❯❲❳ ❨❩❬❭❩❪❩❳ ❭❫ ❴❩❵❜❩❴t❩❬ ❝❞t❣t❤❥t❦❤❧❣❤❫♠❭❩❬t❩

þ óôõö÷øùúôûü÷ý ÷ö ÿ ýÿ ý ôù÷ûü ✥✥ ❚ ❡ ✁✂✥✄☎ ✆✁✝✂✁✂

✶✢

èèé êëìíîïðñòððïíóóòîô õö

✳é ✁ìé ❇✆✠❤✡ ✦❡❤✆✞✞ ✍☎✎ ❑❡☛✆✔✂❦ ✕❡☛✎❡☎ ❙✂❡ ✓❡✒❡✂✠❤❡☛☎✙ ✦✂❤ ❙✂✝✄❡☛✄❡✂❤ ✓❡❦✥✔✔❡☎ ❙✂❡ ❡✂☎ P☛✥✓✞❡✔✡☎☞✔✞✂✝✄ ✎✂❡◗✍✆✞ ✎❡☛ ❲✆✄✞✡✎❡☎☎ ✧✓❡☛ ✢✣✣ ✈❡☛✠✝✄✂❡♦ ✎❡☎❡✕❡✂✄☎✆✝✄❤✞✂✝✄❡❉❡❦✥☛✆❤✂♦ ✥☎✠❡✞❡✔❡☎❤❡✠❤❡✄❡☎✓❡☛❡✂❤✙ ✈✥✔ ✶★✩✼ ✽✻✾ ✪✫✬ ❙✝✄✆✍❡☎ ❙✂❡ ✆✞✠✥ ✷✭✩ ✮✯✰✱✲✪✱✴ ✵✸✫✬✹✺✱✻ ✶★❤❡☎✓✆✍ ✿✺✴ ✫✻✈✥☛✓❡✂✙ ❀✯❁✱✻✫❁✵❂ ✓❡✂ ✟✆☛♦ ❲☞✄☛❡☎✎ ❙✂❡ ✠✂✝✄ ✎✂❡ ✠✝✄✑☎✠❤❡ ❉❡❦✥☛✆❤✂✥☎ ❃❄☛❡☎✎ ✚✞✥☛✂✠❤✂❦ ✜✣❅❅❈ ✛✧☛✆✍✠♦ ✎✆✠ ✄❡✂✔✂✠✝✄❡ ❲❡✂✄☎✆✝✄❤❡☎ ✠✍✝✄❡☎✡ ✗☎✎❡☎ ✎✂❡✎❡☛❑✂☎✎❡☛ ❆✓♦ ✕❡✝✄✠✞✍☎✒ ✓❡✂ ✞❡✓❡☎✎✂✒❡☎ ❲❡✂✄☎✆✝✄❤✠❦☛✂✖✖❡ ✛❡✡✔❡✄☛✙❊☞✔✔❡☛✡ ❋✠❡✞✙✙ ✔✂❤ ✈✂❡✞❡☎ ✍☎✎ ❙✝✄✆☛♦

÷ñøïíîùñò úõíîûüí ìé ýþéÿè

❲❡✂✄☎✆✝✄❤✞✂✝✄❡ ✟❡✠❤❡✝❦❡✡ ❑☛☞☎✌❡ ✍☎✎ ✏✥☛✂✠❤✂✠✝✄❡ ❉❡❦✥♦ ☛✆❤✂✥☎✡ ❡✂☎❡✠ ✠✝✄✑☎❡☛ ✆✞✠ ✎✆✠ ✆☎✎❡☛❡✡ ❡✂☎✒❡✓❡❤❤❡❤ ✂☎ ❡✂☎❡ ☛✥✔✆☎❤✂✠✝✄ ✎✂❡✠ ✕❡✂✄☎✆✝✄❤✞✂✝✄❡ ❆❤✔✥✠♦✖✄☞☛❡✡ ✗☎✎❡☎ ❙✂❡ ✂☎✞✍☎✒✎❡☛✎❡✠✒☛✥✘❡☎ ❆✎✈❡☎❤✠✆✍✠✠❤❡✞♦ ✟✆☛❤❡☎✓✆✍✓❡❤☛✂❡✓❡✠ ❲✂❡☎✝❦❡ ✂☎ ❲✥❤❡☎✂❤✌✙ ❙❤✑✓❡☛☎ ✚✞✆✂☛ ❙✂❡ ✂✔ ✓❡❡✂☎✎☛✍✝❦❡☎✎❡☎ ✎❡☛ ❆✍✠✠❤❡✞✞✍☎✒✠✠✝✄❡✍☎❡✡ ✎❡☛ ✟☞☛❤☎❡☛❡✂✠✥✕✂❡✎❡☛✇✥✛✆☎✞✆✒❡ ✎❡✠ ✟✆☛❤❡☎✓✆✍✠ ❲✂❡☎✝❦❡✙ ✜✢✣ ◗✍✆✎☛✆❤✔❡❤❡☛❆✍✠✠❤❡✞✞✍☎✒✠✏☞♦ ✝✄❡ ✠✂☎✎ ✈✥✔ ✟✆☛❤❡☎✓✆✍❤❡✆✔ ✈❡☛✌✆✍✓❡☛❤✙ ✕❡✂✄☎✆✝✄❤✞✂✝✄ ❙✝✄✔✍✝❦❡✞❡✔❡☎❤❡ ✆✍✠ ✤✆❤✍☛♦ ✔✆❤❡☛✂✆✞✂❡☎ ✆✞✠ ✕✍☎✎❡☛✠✝✄✑☎❡ ❆☛☛✆☎✒❡✔❡☎❤✠ ✔✂❤ ✇✥✞✌✡❑✥☛✓✡

❾❿ ➀➁➂➃❿❾➂➄

●❍■❍❏▲▼◆❖❘❚ ◆❯❱❳❨❩❬▼❘❭❪❖❬❖❫❩❴❵❛❖❘❚❘ ❜❚❝❵◆❞❘❢❜❖❵❘❣✐ Ö❥❥❘❞❘❢❫❯❖❚ ◆❖❘❧♠▼♥♣❪■♥❳qr❵❪st❣■♥❳●r❵❪st▼■✉ ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑨⑩❶❷⑩❸❷❹❺❻❼⑥❽⑩⑦❷⑦❸ ❍①♥❳❳✉❍①r❵❪


✶✢

❙ ✁✂✄ ☎✆ ☎ ✥✝✞ ✥✝ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

P✏✑✒✓✔✕✖✗✖❆✘✙✚✛✜✜

❉✣✤ ✦✧★✩ ✪❛✫✬✧✭✮ ✯✤❣✤✣✰✱✤✲✱✤ ❊✳✴✤✵✷✸✣✣✹✺✻✯✤✼✽✤✲❡✱✲✾✳✴✿ ✰✾✸s✳ ✻✯✤✲ ❀❁❁ ❂❃✰✱✤ ✹✣✱ ❄✷✸✿ ✰✣✤✲✤✳✴✤✳❂✲ss✈✤✰ ✷✳✴ ❅✾✳✱✾✰✿ ✱✣✰✼t✤✳ ❡s✷✳✴✰❇ ❂✲✷✳✴ ❣✤✳✷❣ ❅✻✲ ✤✣✳ ❢✤✣✱✤✲✤✰ ❈s✳♦✤✲✱❋ ✴✣✤✰✿ ✹✾✸ ✣✹ ❢st✸✈✤✲✱✲✾✷✱✤✳●❍st✳✿ ♦✣✹✹✤✲③ ✴✤✲ ■✾✳✴❋ ✴✤✹ ❏✷✿ ✳✾✹✯✷✸✤✰❇ ✉✹ ❑▲❇ ◆s✈✤✹✯✤✲ ✷✹ ❑▼ ❖t✲ ❣✤t✱◗✰ ✸s✰❘

➂➃ ➄➅➆➇➈➉➂➊➋➌➍➈➄ ➎ ➃➏➐➃➃➐➃➃➑

❚✾✲✱❯❱✷✯✣✸❃✷✹ ✣✳ ✴✤✲ ❈ö✳✣❣❄✾✰✿ ✰✾❣✤❲✉✹❳❇ ❉✤♦✤✹✯✤✲❨✳✴✤✱ ✾✯ ❑❑ ❖t✲✴✣✤ ✳❃✼t✰✱✤ ❩✧✮❛✩ ❬❛✩❛✫❭❪❫❴❵✬✰✱✾✱✱❇ ✱❇ ❜✤t✳✵✾t✲✤ ✳✾✼t ✴✤✹ ❉✤✽✾✿❚✾✲✱❯✿❡✱✾✲✱ ✸✤❣✤✳✴✣✤ ✯✤✣✴✤✳ ❝✲✣❣✣✳✾✸ ❉✵✰ ❞✾✲✰✱✤✳ ✤✳ ❡✼t✣✤✲✣✳❣ ✷✳✴ ✵✾✳ ❚✲✣✤✲ ❱✤✱♦✱ ✣✳ ✴✤✲ ❈ö✳✣❣❄✾✰✰✾❣✤ ✾✷❅❇ ❉✲✤✣ ❉✾✳✼✤❤ss✲✰❋ ✰✱❯✸✣✿ ✸✣✿ ✰✼t✤ ✺s✷✳❣✤✯✤✲✤✣✼t✤❋ ✤✣✳✤ ❞s✼✽✱✾✣✸✯✾✲ ✷✳✴ ✾✷❅❢❃✳✴✣❣✤ ✺✣✼t✱✿❋ ❡s✷✳✴✿ ✷✳✴ ❡ts❢✱✤✼t✳✣✽ ❢✾✲✱✤✳ ✾✷❅ ✰✼t✣✼✽✤ ❂❃✰✱✤❘

②④⑤⑥⑦④⑧⑨ ⑩❶❷❸❹❺⑤

❍✣✲ ✰✷❄❄s✲✱✤✳ ✾✷✼t ❉✤✣✳✤ ❚✾✲✱❯❘❘ ❊✣✳❅✾✼t ❊✹✾✣✸ ✾✳ ✐❥❵❦❥❛❧❥✬❛❴♠❛♥✬★❭✩✩♣ ★❭✩✩♣ q❭ s✴✤✲ ✇✇✇♣r❛✫❭✐✧✧♥♣✫✧❧①❥❛❧❥✬❛❴♣❛♥✬★❭✩✩♣✩★❭✐❭✫♥♣

PARTYSZENE

❹❻ ❶❼⑨❽❺⑩ ❾❿➀❻❿❿❻❿❿➁

➒➓➔→➓ ➣↔↕➙ ➛➜ ➝ ➞➟➠➓➡↔➛➢➔➤➥➡➞ ➦ ➜➧➨➜➜➨➜➜➩

➫➭➯ ➲➳➵➸➭

➒➓➔→➓ ➜↔ß➙ àá➠â→áã➡ ↔ ➞ä➔åæ➓➠ æ➨ äç➡è➓ ➞ ➦➜é➨➜➜➨➜➜➩

❮❰Ï❰ÐÑ ÒÓÔÕÖ×Ø❰ÙÚÛÖÜ ÝÖÕ×ÙÐÏ×ÞÏÖÕ

➺➻ ➼➽➾➚➪➶➹➘➴➷➬➪➼ ➮ ➱✃❐➱➱❐➱➱❒


❡✐❥❦❧✐♦♣ qt✈ ✇①②④❥⑤④⑥ ⑦⑧qq

ê ëìíîïðñòóô õö÷ øùúûý þÿ● ✁ö✂ ●þs✄ ✁☎✄ö ✆✄✝✞✟✁ÿ☎✄ö ✠✡ ☛öþs✄☞✌ ✟❤☞☛✄☞ ✍❤☛ ✎✝✟ÿ✄❤✏✄☞✌ ✆✑ ✒ø✓ù ➔✌ ✆✄✡ ✡☞s✄☛öþs✄☞ øû✓ ➔ ✶ ý✒✥✔✂ûýý✕✕✒✒ ✸ ✖òñ✗✘í✙ðò✚ ✛ ø ✑✄ÿ✠✍✜☞☛✄ÿ ✍❤☛ ♠✢☛✠✄☞ ✛ ✎✝✟þÿ● ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✂ ✏✄☞÷ ✑ö✄❤● ❢✤✦ ✶ ýû✧✒✂ûý✧ùùù ❆★ò✚ô✩íìôòì✪★ò ✡☞☎ ●✁☞●☛❤s✄ ✦✄✞ÿ✄❤☎✡☞s ✏✢ö ❇þ✍✄☞ ✡☞☎ ✤✄ö✂ ö✄☞✌ ●✄✟ö ✟✁✝✟r✄ö☛❤s ✠÷✣✞÷ ✶ ý✒✕ý✂ùùùý✥✒✓ ❉í✫ò✚✩íìôòì✪★ò✬ ❲✁ÿÿ✍þ☞☛✄ÿ ❈þ●✟✍✄ö✄✌ ✆✄✡✌ ÿþ☞s✌ ●✝✟rþö✠✌ õö÷ ûý✂û✕ ✭✁☞✄ ✎❤✠✄✮ ☞✡ö ✕✧✌✂➔✯ ❲✁ÿÿ✍þ☞☛✄ÿ ✆✄✡✌ ÿþ☞s✌ ❈þ✍✄ÿ✌ õö÷ ûýúû✔ ✏÷ ✧ý✌✂➔✯ ✁●☛✢✍✄✌ ♠✁☎÷ ûýúû✔ ✶ ý✒✥✕✂✧ýø✓✥✕ù ✁☎÷ ýû✧✒✂û✓ùùù✧✧ ❉í✰❲❤☞☛✄ö✍þ☞☛✄ÿ✌ ✍❤☛ ✱✄ÿÿ✞öþ✂ s✄☞✌ õö÷ û✔úûû✌ söþ✡ øý➔✌ ❇þ✂ ❲❤☞☛✄ö✍þ☞☛✄ÿ õö÷ û✕✌ þ☞☛✟öþ✠❤☛✌ ûý➔✌ ✍✁☎❤●✝✟✄ö ✹✄☎✄ö✍þ☞☛✄ÿ ✍÷ ✱✄ÿÿ✞öþs✄☞ õö÷ û✔✌ ●✝✟rþö✠✌ ûý➔ ✌ þÿÿ✄ ❢✤✦ ✡÷ ☞✄✡r✄ö☛❤s ✶ ýû✧✒✂ùý✒✒ù✔ ❊ñò✩í✚ïò ❇þ✍✄☞sþö☎✄ö✁✲✄ õö÷ ûùú✧ý ✭ ✁●☛✢✍✄✌ ✤✁●✄☞þ☞✠✢s✄✌ ☞✄✡r÷ ö✁☛✄ö ✤✄ö✲●☛✍þ☞☛✄ÿ✮ ♥✄ ☞✡ö ✔ý➔ rs÷ ✷✁☎✄●✏þÿÿ ✶ ýû✧✒✂ ✔ø✕✒û

⑨⑩❶❷❸❹❸❺❶❷❻❶❸❼❽❾❿➀➁➁ ✳✴✚✵ïó✩ ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✏✄☞✌ û ③þ✝✞✄☞✌ ✠✡✍ ✷✄❤ÿ ☞❤✄ s✄☛öþs✄☞✯ õö÷ ✧✔ ✶ ýû✧✒✂✕✒✒✔ýø✥ ❍òììò✚✫✺✚ïòñ ✭✝þ●✟✍✄ö✄✮ ✏þ●☛ ☞✄✡✌ ●✻✁ö☛ÿ❤✝✟ ✁÷ ✄ÿ✄sþ☞☛ ÿþ☞s✌ ☎✞ÿ✲ÿþ✡✌ õö÷✧û ✡÷ ✧✕ú✧ù✌ ❞✲✄ö✂ ✟✄✍☎✄☞ ✞✡ö✠ õö÷ û✧úû✕ ✡÷ û✥úûù✌ ✹✄☎✄ö♥þ✝✞✄✌ ❲❤☞☛✄ö♥þ✝✞✄ ✏✄●☛ÿ÷ ✎þ✞✞✁ r✄❤❙ õö÷ ✧ù✌ öþrþ☛☛✄☞✌ ✱ÿ❤✄s✄☞✌ ✎✝✟✡✟✄ õö÷û✧úû✕ ❢✤✦ ✶ ýû✧✔✧✂✔✕✒✔ ❍òììò✚✵✫✪ðó✚✩✼ ❞✲✄ö✟✄✍☎✄☞✌ öþrþ☛☛✄☞✌ ✱ÿ❤✄s✄☞ ✡÷þ÷ ☞✄✡r✄ö✂ ☛❤s ✠✡ ✣✄ö✞÷ ✶ ý✒✕ý✂ùùùý✥✒✓ ▲òôòì✘í✙ðò þ✡● sÿþ☛☛✄✍ ✹✄☎✄ö✌ ✹✜☞s✄✽ ùù✝✍✌ õö÷ û✔✂ûû✌ ✾✄❤❙✂ ✣✄ö●✝✟ÿ✡❙✌ ✱þö✲✄✽ ☛✄ööþ✞✁☛☛þ✌ r✄✂ ☞❤s s✄☛öþs✄☞✌ ✕ý➔ ✶ ýû✧✒✂ ûýý✧✧✔ù ▼✪ôòì✚ò ❇þ✍✄☞✍þö✞✄☞✍✁☎✄ ✤✄ö✲●☛ú❲❤☞☛✄ö õö÷ øù✂ûû÷ ✤✁●✄☞ þ✡✝✟ õö÷ øùúûû✌ ✎☛❤✄✏✄ÿ õö÷ øù✌ ✭✱ÿ✁✟✍þö✞☛✮ ❇✄✞✁þö☛❤✞✄ÿ ✶ ýû✧✒✂✧✓✕û✕ù ✡÷ ý✒✥ù✂ ø✥✒øû✥✔ ✲❤☛☛✄ þ✡✏ ✿✦ ●✻ö✄✝✟✄☞ ▼✪ôòì✚ò ❇þ✍✄☞✍þö✞✄☞✍✁☎✄ õö÷ø✕✂ûý ●✁r❤✄ ♠þö✞✄☞●✝✟✡✟✄ õö÷ø✥úøù ☞✄✡ ✡÷☞✄✡r÷ s✢☞●☛❤s ✶ ýû✧✒✂øý✒✔û✓ ◆òì✗✫í✚ïòñ✼ sÿ✜☞✠✄☞☎✄● ☎✞ÿ÷✲öþ✡☞✌ ●✝✟ÿþ☞✞✄ ✱✁ö✍✌ õö÷ øù✌ ✕ýý➔ ✶ ýû✧ý✔✂✥✥ýý✕ý ◆òî❀❁ ❇þ✍✄☞✻✄ÿ✠✍þ☞☛✄ÿ ❲þ●✝✟✲✜ö õö÷ ûùú✧ý rs÷ ✷✁☎✄●✂ ✏þÿÿ ✏÷ ☞✡ö ✥✧➔ ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✏✄☞ ✶ ýû✧✒✂✔ø✕✒û

◆✪ìôó✙ ✎þsþ ❲❤☞☛✄ö♥þ✝✞✄ õö÷ ✒✧✔✌ ö✁☛✌ ☞✄✡r✄ö☛❤s✌ ✒✧➔ ✶ ýû✧✒✂✧✔✧✒✥ ✖òñ✗✫í✚ïòñ ëó★òì õö÷ øùúûý✌ ✷✁✻ ❚✡þÿ❤☛✜☛ ❢ ✒✔ý➔ ✶ ýû✧✒✂ ✥✕✕øù ❂❃✪ìïñó✙❄ò✵ söþ✡✄● ✹✄☎✄ö✞ÿ✄❤☎ ✍❤☛ ☎✡ö✝✟s✄✟✄☞☎✄☞ ✾✄❤❙✣✄ö✂ ●✝✟ÿ✡❙ ✡☞☎ ✱ÿ✄☎✄ö✍þ✡●✜ö✍✄ÿ☞✌ õö÷ øû✌ ✒ýý➔✯ ✒ ✤✄öö✄☞✍þ☞☛✄ÿ✌ õö÷ ✔✥✌ þ☞☛✟öþ✠❤☛✂✝þ●✟✍✄ö✄✌ ✒ýý➔ ❢✤✦✯ ✒ ✤✄öö✄☞✍þ☞☛✄ÿ✌ ●✝✟rþö✠✌ õö÷ ✧ý✌ ✎☛❤ÿ✣✁ÿÿ ✡☞☎ ❅ÿ✄sþ☞☛✌ ✒ýý ❢✤✦ ✶ ý✒✧✒✂ ✔✔✓✓ýý✔✓ ❂ïò❃❃✘í✙ðò ✍❤☛ ☞❋✻✏✄☞✌ õö÷ û✔✂ ûû✌ ✱þö✲✄✽ þ✡✲✄ös❤☞✄✌ r✄☞❤s s✄✂ ☛öþs✄☞✌ ✔✧➔ ✶ ýû✧✒✂ûýý✧✧✔ù

ê❁ ✳ì✪✵✵ò✚ ❯✍✠✡s●✞þö☛✁☞ ✍❤☛ ✒ ✦✁ÿÿ✄ ✎✄ö✣❤✝✄ ✡÷ ✦✁ÿÿ✄ ✷þ●●✄☞✌ ✒÷ ö❤●☛þÿÿ✂ ✑✁✞þÿ✌ ✒÷ ö❤●☛þÿÿ☛✄ÿ✂ ÿ✄ö✌ ✎þ✍✍✄ÿ õÿ✜●✄ö✌ ✒÷ ö❤●☛þÿÿ✂ ●✝✟þÿ✄÷ ✱✢ö ✧ý➔ ✶ ý✒✧✒✂ ✒✥✧ýû✕ýû ✿✦ ✒✥✂✔ý ❯✟ö ■ ✞✁✍✻þ✞☛✄ ✤✁✝✟ÿ✄✟☞✄ö✌ ✹✄☎✄ö✂ ●✄●●✄ÿ✌ r✄❤☞ö✁☛✌ ♥✄ ✔ýý➔ ✶ ýû✧✒✂ ✔ùý✔ù✕û ■ ✎❤☛✠✄ö ✎✝✟ÿþ✏✝✁✡✝✟✌ ✾þ☛☛þ☞✌ ✟✁✂ ☞❤s✏þö✲✄☞✌ ø ÿ✁●✄ ✾✢✝✞✄☞✞❤●●✄☞✌ ❢✤✦ ✔ýý➔ ✶ ýû✧✒✂✔ùý✔ù✕û

➧➨➩➫➭➯➲➨➩➭➳ ➧➲➭➵➯➸➯➺➭➵➻➭➯➼➽➭➳➾➵➚➭ ➪➶➹ ➘➴➷➬➮ ➱ ✃➷✃➷❐✃

⑤⑥⑦⑤➔⑧→➑ ⑨⑤➣➓ ⑩⑦➣➓ ⑩⑦➑⑤↔↕➙ ❶❷❸➛➜➝➞➟➠➡➝➢ ❹❺❻❼❽❾❿❻➀➐ ⑤➁⑦➂⑥➔⑧➣➓ ⑩⑦➣➓ ⑩⑦➒➦ ⑥➃ ➐ ④➑➒➓➑ ④➑➤➓➥➒ ➧➨➩➫➭➯➭➲➩➫➳➩➭ ➵➭➨➫➭➩ ➯➸➺➳➩➻➩➭➼ ➽➽➽➾➚➯➪➚➶➯➳➹➯➘➶➸➩➨➨➾➴➩ ❛❜❝ ❞❡❢❣❤❜❝❣✐❤❥ ❦❝❣❝❜❡❧ ❜❤♠✐♥❡❣♣❥ ❥❝❥❝❦❝❤❝❣♠❤q❝❜❥❝❤ ♥r❣ s❜❝ t♣✐♥❝❤s❝ ✉❢✇②❝ ❜❧❡ ♣✐❧❥❝❧✇②t❢❧❧❝❤③ ➷ Ï➱ÐÑ❐ ➷ ØÙ❐×❐ ➷ ÏÖÓÛ×ÙÔ❐ ✭ ✁✂ ✄☎✆✝✞✟✝①✟✠ ✡✝✆☛✝ ☞✌ ✍✎✏✑✄✂✏ ✳✏✒✒ ✓ ✔✳✏✒✒ ✕✖✂ ➷ ➬➮➱✃❐ ➷ ❒❐❮❰➮➱✃❐ ➷ ÒÓÔ❐ÕÖ×❐ ➷ ❒❐❮ÚÙ❐×❐ ➷ ❒❐❮ÛÐÑ❐Ó❰❐ ❆✗✘✙✚✛✙✗✜✢✣✤✥✜✜ ✦✧✗✗✙★✜✩✪✛ ✫✬✮✯✯ ✰✣★ ✱ ❏✿❑❈❂❂❖✵❨❁❈❲❖✿❂ ✱ ❬❃❃♦✶✷❄✷✿❂ ✱ ▼❊✶✿❄❅◆❈❉✵❀❈❖ ✱ P✲✴✵ ✶✷✵ ➔ ✸✹✺✻✻✼✽ ✱ ◆❈❉✵❖✷✿❀✿ ✱ ✴♦❁❂❉❂▲✿❂ ✱ P✲✴✵ ✾✶✿❀ ➔ ✸✹✺✻✻✼✽ ✱ ◗✿✵❉❂■❁✿✷❖ ✱ ❵❉❖❭❖✷✿❀✿❅❫✿✷❖✵❘♦❀❖ ✱ ❳❖✿❄❄❘❄❍❖❭✿ ✱ P✲✴✵ ✾✶✿❀ ➔ ✺✹✻✻✻✼✽ ✱ ✲✷❂■✿❀❈❀❖✷❑✿❄ ✱ ◗✿●✿❀✶✿✷❃❃♦✶✷❄✷✿❂ ✱ ❯✿❀❄♦❀✿❂ ✱ ✴♦❁❂❃♦✶✷❄✿❅❇❈❀❈✈❈❂✵ ✱ ❇♦❃❘❉❖✿❀❅◆✷❙✷❅❚❯ ✱ ◗✿❲❉❂■✿❂ ✱ ✱ ❪❂❖✿❀❀✷❨❁❖ ❱❃❘❲✿❁❄❉❂▲✿❂ ✱ ❩❉✶✿❁❊❀ ❋ ❚✿✷❄✿ ✱ ❩❉ ✈✿❀✵❨❁✿❂❑✿❂ ✱ ❫✿✷✵✿❴❱❨❑✿ ✱ ❳❖✿❄❄✿❂❃❈❀❑❖ ✱ ❩●✿✷❀❍■✿❀ ✱ ❯✿❀✵❨❁✷✿■✿❂✿✵ ✱ ❪❂❖✿❀❂✿❁❃❉❂▲✿❂ ✱ ◗❀❉❂■✵❖✾❨❑✿ ✱ ❏✿❑❄✿✷■❉❂▲ ❙◆❖◗❘◆❯ ❱❲❘❳❨❩❩❬ ➄➅➆➇➈➉ ➊➋➌➍➎➏➏ ❒❮❰ÏÐÑÒ ÖÐ×ØÔÙÚÔÛÒ ÖÚÜÐÑÏÝÞÕÜÙßÒ à×ÙÏáÞ❰âÑÒ ❒❮❰ÏÐÑãä❮ÐÑáüÚåÒ æÙÔçÏè❮áÕÏÒ éÔÚÏÑÔÛ ❭❪❫❴❵❝ÓÔÕ ❞❢❣❤❣✐❥❣❧ ♠✐❢❝❴♥♣❴❢❥❧ q❣r ❭st❴♥✇❧ ①s②❤❢②♥③❧ ④⑤♥❣❴❝⑤⑥❧ ①✐t❢②❧ q❵⑥❢⑤❣⑤⑦ P✍✎✏✑❚ ❦✒✓✔✕✖✗✒✓

òóóôõö÷öøùúûýþøÿóöø❡ûù ✁✂ù✄øö øù ☎øÿ✆øù øùøÿø÷÷ ✂÷✁ ø☎øÿõ÷ö✝✞ õøÿø✝✞ùø❡ý ❆û✁ù✂✞óøù ✁öù✆ ✉ÿö✈✂❡ø ù øö øù✟ öù ✆øùøù ✈ôù ♦ÿö✈✂❡✉øÿ✁ôùøù ❛✠û✁øÿ ✈øÿ✡✂û☛❡✟ ☞öø❡☎ô✞ùûù øùô✆øÿ ✌✂✝✞óöø❡øÿ ø✁û✝✞❡ ☎øÿ✆øùý

❆ ✄

●✘✙✘✚✛✜✢✣✤ ✻✥✦✦ ✧ ✰ ★✩✪✫✬✭ ❜✮✯ ✱✲ ✳✴ ✵✶✮✷✸✶✹ P✍✎✏✑❚ ❦✒✓✔✕✖✗✒✓ ●✘✙✘✚✛✜✢✣✤ ✺✼✥✦✦ ✧ ✽ ✾✿❀❁❂❃ ❄❅❇ ❈❉ ❊❋❍ ■❏❅❑▲❏▼

ÜÝÞß àáâ ãà äâáåæçáåèéßêçÝà êáéëìííÝàî ïðâßñ áàò óêßôôÝãåèÝà ôõèíÝà êíé Ýãàöàéåèíê÷î øãàßÝâ ùÝòÝú ïðâß ðòÝâ óêßôôÝãåèÝà úáéé Ýãà ûõéßåèÝà ëâÝã çíÝãçÝàî

➥➦➧➨➨➩➫➭➯➲➳➫➧➵➫➸➫➺ü➦➩➻➼➽➽➾

➆➇➈➉➊ ➋➈➊➌➍➎➏ ➐➑➒➓➔→➣↔↕↔➙➒➛➜➝↕➞ ➟➠➡➢➤ üýþÿ◆ ♦✁✂ýþÿ✄ P☎✆✝✞✟✠✡✟☛☞✌ ❙☞☛✘✙✚✌ ❚❡✍❡✎✏✑✒ ✓✔✕✖✗✳✒ ❘❱❲❳❨❬❭❪❫❴❵❛❜❝❱❬❨❲❬❞ ❢❣❤✐❥❣❦ ❤✐❥❧♠♥❦❣♣❤ ❣♠♥ q❣❤r❣✐❥st✈✇①②③✐④♠⑤ ⑥⑦❤✐⑧s♣ ⑨❥⑩❢❶ ❷❸❹❺⑨ q❤❻⑦❸✐s④❼⑩❤❦✐s♣ q❤✐❺⑧❤❣❻s❻❽❤❣♣❤❻ ➚➪➶➹➘ ➴➷➬ ➮➷➱ ➮➘✃➷➴❐➬❒➶ ❮➘❰Ï➴ÐÑ➬❰❰➬➘❐❐➘ ✛ ✥✜✢ ✣✤✦✢✤✣ ✧✜✢★✜ ✩✪✫✬✪✬✉✭✤✢✮ ❑✯✰✱✯✲✴✵✶✷ ❾❿➀✷ ➁➂➃➄➅ ❯✂✸ÿ✁✹✺✻✁✼✽✸✄ ❩✾✿❀❁❂❂❁❃❄❁❅ ❆❇✿✿❁ ❈❃❉❀❁✾❊❁❃ ✾❃❄ ❋●❀❍✾■❈❀ ❏●■■❅✿▲❃❄❇▼❈✾❅❂❖■■❁❃◗ ⑧⑨⑩⑧❶⑨❷ ÒÓÔÕÓÖ ×ØÖÙ×ÖÚ×Ö ÛÖÜ ÝÞØßÛà×ÞáÛâÙÙ×ÞãØä×å æÔÚçØâÙáÔÙè×Þ éèÞê ëìå íîëïð ÝÛÞäñØß ❹❺❻❼❽❽ ❸ ❾❿➀➁➂➃

➄➅➆ ➇➈➆➉➊➋➌➊➆➍ ➎➏➊ ➐➊➏ ➎➊➆ ➑➊➌➊➉➒➓→ ➣↔➉↕➙➐➊ ➛➒➓ ➣➓➓➒➓➜➊➓ ➊➓➑➝➑➊➋➊➓➍ ➅➐➊➆➓➏➞➞➑ ➎➊➆ ➟➊➆➌➙↕ ➠➊➏➓➊ ➇➙➉➑↔➓↕→ ➡➓ ➢➊➎➊➞ ➄➙➌➌ ➏➝➑ ➎➊➆ ➣↔➉➑➆➙↕↕➊➐➊➆ ➤↔➆ ➥➙➋➌↔➓↕ ➎➊➆ ➣➓➓➒➓➜➊➓➆➊➜➋➓↔➓↕ ➛➊➆➦➉➌➏➜➋➑➊➑→

■ ï✴ìó✩òì ÿ✄❤☎✄ö●✝✟öþ☞✞ ✭✲✡✂ ✝✟✄✮✌ ✔ ❅❤☞ÿ✄s✄✲❋☎✄☞✌ ✧ý➔ ✶ ýû✧✒✂✔ùý✔ù✕û ■✰❂óï✗òì✼ ❏ ❅✿ ÿ❤✻✻þ☞✌ ❤☞✞ÿ÷ û ✦✄✠✢s✄✌ ❢✦ ✧ý➔✯ ✟þÿ✲✟✁✝✟✄● ✤✁✝✟✲✄☛☛✌ ❤✄✏✄ö✌ ❤☞✞ÿ÷ ♠þ☛öþ☛✠✄✌ ❢✦ ùý➔✯ ✷þ✞✄ ❤☛ ❅þ●❱ ✎✝✟✡ÿö✡✝✞✂ ●þ✝✞✌ ●✝✟rþö✠✌ ✔✧➔ ✶ ýû✧✒✂ û✥ùøøù ❑▲ ❅ÿ✄✞☛ö✁☛✟✄ö✍✄ ☞✄✡r✄ö☛❤s✌ ✒✌ù ❲ ❯☞☛✄ö✲þ✡ ûý ➔✶ ýû✧✒✂ ✓✕✓ý✒✧✥ ✁÷ ý✒✕ø✂✓ø✕✔ý✕✔ ❖ ❄✪✙❄❀òìïó✩ò ✎r❤☞s✄ö●☛✢✟ÿ✄✌ P●✝✟❋☞✄ö ❲✁✟☞✄☞P✌ ●☛þ✲❤ÿ✌ ✍þ❤●✂ s✄ÿ✲✌ ♠❤✝ö✁✏þ●✄ö✌ ✓û ✝✍ ✟✁✝✟✌ ✿ÿ✡✍❤☞❤✡✍s✄●☛✄ÿÿ✌ ☞✄✡r✄ö☛❤s ✭✆✑ ✔✧✓➔✮ s✄●÷ ✱✑ ✥ýý➔ ✶ ý✒✥✧✂✧✧✧✥✔ùý ❆ñïòì ❂ó✚✩òì✼ õ✡●✄❤●✄☞ ✷ö✄☛☞✜✟✂ ✍þ●✝✟❤☞✄ ☞✁✝✟ ✏✡☞✞☛❤✁☞●☛✢✝✟☛❤s ✠✡ ✣✄ö✞÷ ✑ö✄❤● ❢✦ ✶ ýû✧✒✂ ✧✓✕û✕ù ✡÷ ý✒✥ù✂ø✥✒øû✥✔ ✲❤☛☛✄ þ✡✏ ✿✦ ●✻ö✄✝✟✄☞ ❆î✵✗óò❄ïó✵✙❄ ✡✍ ✒✓ýý ☎✞ÿ÷ ●✝✟ÿ❤✝✟☛✌ þ✡●✠❤✄✟✲þö þ✡✏ ø✥ý✍✌ ✔ ❅❤☞ÿ✄s✄✲❋☎✄☞ ✣✁ö✟þ☞☎✄☞ ✠✠sÿ÷ ✕ ✤✁✝✟ÿ✄✟☞●☛✢✟ÿ✄☞÷ ❢ ûýý➔ ✶ ýû✧✒✂✥✕✕øù ëòïï❀✺✵✙❄ò ✡☞☎ ✷❤●✝✟☎✄✝✞✄☞ ✭☞✄✡✮ ✡÷þ÷ ❇þ✍þ●☛ ✷þs✄●☎✄✝✞✄☞ ✏✢ö ❅✟✄✲✄☛☛✌ s✢☞●☛❤s ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✂ ✏✄☞ ✶ ýû✧✒✂✥ø✕✕✥ ëóòôòì✫òóòì✰❂✪◗í ✛ ✷❤●✝✟ ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✏✄☞✌ ✑ö✄❤● ❢✤✦ ✶ ýû✧✔✧✂ ✔✕✥✔ ëñî✫ò✚ð✴★òñ ✂ ✟þ☞s✄þö✲✄❤☛✄☛ ✂ ✁✲þÿ☛✲ÿþ✡✌ ☞✄✡r✄ö☛❤s✌ ❲❤☞☛✄ö✂ ✏✄●☛ ✕✧➔ ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✏✄☞ þ☞ ✎✄ÿ✲●☛✂ þ✲✟✁ÿ✄ö ☎✡ö✝✟✍÷ ý✌✧ø ✝✍✌ ✤❋✟✄ ý✌û✕ ✝✍ ✶ ý✒✥✔✂ùù✔✕✓✔ù ✁☎✄ö ✎♠✎ ë✪îïó❘îò✰❂❃óò✩òñ✼ ✦ö✄☞●✟þ❱ þ✡✏ ✾✁ÿÿ✄☞ ❢ ✒✕ý➔ ✶ ýû✧✒✂ ✥✕✕øù ❳❄ó❃❃ò✚ôíñò✰✎❤☛✠sþö☞❤☛✡ö✌ ☞✄✡✂ r✄ö☛❤s ✡☞☎ ❞✍þ● ✦✢✏✄☛☛ ✡☞☎ þÿ☛✄ ✑✁ÿ●☛✄ö●☛✢✟ÿ✄✌ s✢☞●☛❤s ✠✡ ✣✄ö✞÷ ✶ ý✒✥ý✂✥✔ùùû✧✒ ❳✪î✙❄ïó✵✙❄ ❨ëî✙❄ò❩ ✥✧❬✥✧✝✍✌ ✍÷ õÿþ●✻ÿþ☛☛✄ ✡÷ ✁ö✲☛✄❤ÿ✌ ✧ý➔ ✶ ýû✧✒✂✥ý✓✓✕ø✓ ✁÷ ý✒✥✕ú øù✔✔✕✓ø✒ ❳✪î✙❄ïó✵✙❄ ✍❤☛ õÿþ●✻ÿþ☛☛✄ ✒ûý❬✕ý❬û✧✌ s✢☞●☛❤s✌ ✷✄✻✻❤✝✟✄✌ ✹✜✡✏✄ö ✡÷ ✦ö✢✝✞✄☞ ❢✤✦ ✶ ýû✧✒✂ûýùø✓✔✔ ❉í✫ò✚✰ ✡☞☎ ✤✄öö✄☞✟✢☛✄ ✭✟✁✝✟✂ r✄ö☛❤s✄ ❚✡þÿ❤☛✜☛✮ ✻ö✄❤●r✄ö☛ ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✏✄☞ ✶ ýû✧✒✂✥ø✕✕✥ ❉✪❃❃òñ✵✙❄ìí✚ð★òïï ✍÷ ✎☛þ✡✂ öþ✡✍✌ ✾þ✡✍✟✁✝✟✌ ❤☞✞ÿ÷ ✔ ✱✄☎✄ö✂ ✞✄ö☞✍þ☛öþ☛✠✄☞ ✏þ●☛ ☞✄✡✌ ✆✑ ✔✕ýý➔ ❢✤✦ ✒✧ýý➔ ✶ ýû✧✒✂ ✔ùý✔ù✕û ❊ñòðïìó✵✙❄ò ✑✏þ☞☞✄✌ ✲þ✝✞✄☞✌ sö❤ÿ✂ ÿ✄☞✌ ✞✁✝✟✄☞✌ rþö✍ ✟þÿ☛✄☞✌ sþ☞✠ ✁✟☞✄ ✤✄ö☎÷ ❏☎✄þÿ✄● ❲✄❤✟☞þ✝✟☛●✂ s✄●✝✟✄☞✞✌ ☎þ ✡☞s✄✲öþ✡✝✟☛ ✡☞☎ ❤✍ ❞ö❤s❤☞þÿ✞þö☛✁☞✌ ➔ ✒✔✌✧ý ✶ ýû✧✒✂✔✧✒✔✧ ❊ñòðïì✪✰❆ññò✵✵✙❄✚òóôòì✼ ✄ÿ✄✞☛ö÷ þ✏✏✄✄✍✢✟ÿ✄✌ ✱ÿ❋☛✄☞✞✄●●✄ÿ✌ ✷❋✻✂ ✏✄ ✡☞☎ õ✄●✝✟❤öö✌ ✠✡ ✣✄ö✞÷ ✶ ý✒✥ý✂✥✔ùùû✧✒ ❆ðð✪ìôò✪✚ P♠✁✠þö☛P✌ ø✔ ✦✜ ✒✥ý➔✌ ♠✡●❤✞☛ö✡✟✄✌ ✕ý✄ö ③þ✟ö✄✌ ✑ ☛✄☞●✻❤✄ÿ✄ö ✡÷ ✾þ☎❤✁✌ ✒✔ý➔ ✶ ý✒ ✕✕✕✓✧✥ù✔ ❭ó✵✙❄ þ✡● ☎✡☞✞ÿ✄✍ ✤✁ÿ✠✌ ❛ ✓ý✝✍✌ ✔ý➔ ✶ ýû✧✒✂✥ý✥✒✧ûø

➂➃

❊ïí✩ò✚★òïï ❤✄✏✄ö ✍þ●●❤✣✌ ●✄✟ö ●✁ÿ❤☎✄✌ ✒❬✔ ✍✌ ✤❋✟✄ ✒✌✕ ✍✌ ✍❤☛ ☞✄✡r✄ö☛÷ ✹þ☛☛✄☞ö✁●☛✄☞✌ ♠þ☛öþ☛✂ ✠✄☞ ✡☞☎ ✦✄ÿ✄✡✝✟☛✡☞s✌ ❢✤✦ ✒û✧➔ ✶ ý✒✥✓✂✒øø✔✔✓✥ ✳ñí✵ò✵✵ïó✵✙❄✼ ♠✄☛þÿÿ✌ ✓ý❬✓ý ✣✄ösö❋❙✄ö✲þö ✒ùý❬✓ý✌ ③þÿ✁✡●❤✄☞✌ ♠✄☛þÿÿ söþ✡ ✔❬ ✓ýú✒ùý✌ ✒❬ ✧ýú ✒ùý ✲ÿþ✡ ✑ö✄❤●✄ ❢✤✦ ✶ ýû✧✒✂ ø✓✕ù✒ø✔ ✳ñí✵❪óïìó✚ò ✒✌ùý ☞✁✝✟ ✍❤☛ ✦✄✂ ÿ✄✡✝✟☛✡☞s✌ ✎✝✟ö✄❤✲☛❤●✝✟ ✍❤☛ ✿✡✏✂ ✲þ✡ ♥✄ ✧ý➔✌ ✎☛✢✟ÿ✄ ✍❤☛ ✑✁ÿ●☛✄ö ♥✄ ✒ý➔✌ ❇❤✣÷ ✎✝✟✄ÿÿþ✝✞✻ÿþ☛☛✄☞✂ ÿþ●●❤✞✌ ø ✦þö✟✁✝✞✄ö ✶ ýû✧✒✂ ùý✒ø✕ù ❍✪✙ðòì✰❫✪✙❄òì ♠þö✞✄ ✢✻✻✄ö●✂ ✲✡●✝✟✌ ✿ÿÿsþ●s✄ö✜☛ ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✏✄☞ ✒ùý➔ ✶ ýû✧✒✂✥✕✕øù ❍✪ñ✗✰ ✡☞☎ ✁✟ÿ✄✁✏✄☞ ✡☞☎ ✉ÿ✂ ✁✏✄☞✂✦✄❤●☛✄ÿÿ✟✄ö☎✌ ✦ øû✌ ✤ ù✧✌ ✷ ✧✓ ✝✍ ✠✡ ✣✄ö✞÷ ✶ ý✒✥ý✂✥✔ùùû✧✒ ❴❫❊❆ ❳✪î✙❄ ☎✡☞✞✄ÿ s✡☛ ✄ö✟þÿ✂ ☛✄☞ ✒ù✓ ❬ ù✕ ✍❤☛ ÿ✁●✄☞ ✎❤☛✠ ✛ ✾✢✝✞✄☞✞❤●●✄☞ û✧✌ýý➔ ✶ ýû✧✒✧✂ û✕✓ý✥ù✓ ❫í✵✵òïïò✚★òïïò✚✼ ✭✒ø✧ú✔ýý✝✍✌ ✒ý✔ýs ✡☞☎ ✒ýùýs✮ r✄❤❙✄ õ✜☞●✄✂ ☎þ✡☞✄☞✌ ✏þ●☛ ☞✄✡✌ ●✄✟ö ✻ö✄❤●s✢☞●✂ ☛❤s þ✲✠✡s✄✲✄☞÷ ✶ ýû✧✔✧✂✔✕✒✔ ❫ó✚ôòì ♠✁✡☞☛þ❤☞✲❤✞✄✌ ✒ù õ✜☞✂ s✄✌ ✔û ❣✁ÿÿ✌ s✄✲öþ✡✝✟☛✌ øý✌✂➔✯ ❞ö✂ ☞þ✍✄☞☛✄☞☛✄✻✻❤✝✟✄✌ ✒ûý❬✔✌ýý✍ ✛ ✔ ✦ö✢✝✞✄☞✌ s✡☛ ✄ö✟þÿ☛✄☞✌ ✧ý✌✂➔ ✶ ý✒✥✕✂✧ýø✓✥✕ù ✁☎÷ ýû✧✒✂ û✓ùùù✧✧ ❫✪✫✫✪ôò✚✵✙❄ìí✚ð✼ ✤❵ùý✌ ✦❵✕ý✌ ✷❵ø✧✌ ✒ ✎✝✟✡✲ÿþ☎✄ ✡☞☎ ✔ ✷✢ö✄☞✌ r✄❤❙ ✡☞●☛●☛✁✏✏✌ ✠✡ ✣✄ö✂ ✞þ✡✏✄☞ ✶ ýû✧✒✂✥ø✕✕✥ ▲íïïò✚ì✪✵ï ✓ý❬✒✓ý ✣✄ö●☛✄ÿÿ✲þö✌ ù✧✌ýý ❅✡ö✁ ✶ ýû✧✒✔✂û✒✕✕ ✣✁ö✂ ✍❤☛☛þs● ▲íïïò✚ì✪✵ïò ùý❬✔ýý ✡☞☎ ✒ýý❬✔ýý✌ ✟❋✟✄☞✣✄ö●☛✄ÿÿ✲þö ✡☞☎ ✍❤☛ ✤✜ö☛✄söþ☎ö✄s✡ÿ❤✄ö✡☞s✌ ♥✄ ûý➔ ❢✦ ✶ ýû✧✒✂✥ý✥✒✧ûø ✖òì✵í★ì✴✙ðò✬ ✤þ✍✄☎þ☞✌ ✒✕ý❬✒ý✕✝✍ ✍÷ ❣✄ö☛❤✏❤✞þ☛ ❢✦ ✔✒ý➔ ✶ ýû✧✒✂✓ù✓ûý✓✥✥ ✁÷ ý✒✕ø✂✥ýý✕✕✕✕ ❜íïïí✚✵✙❄ìí✚ð✼ ✲ÿþ✡ ✍❤☛ û ✎✝✟✡✲ÿþ☎✄☞✌ ✦ ✧ý ✤ ✒ýý ✷ ø✥✌ ✒ýý➔ ✶ ýû✧✒✂✔ùý✔ù✕û ❜íïïí✚✵✪◗í✼ ✔ ✎❤☛✠✄ö✌ r✄❤☞ö✁☛ ✍❤☛ ÿ✁●✄☞ ❤●●✄☞✌ ✓ý➔ ✶ ýû✧✒✂ ✧✓øø✒✥ ❜ò✩îñíï✪ì✰❝í✚ôî❄ì ✭õö✢☞☎✄ö✂ ✠✄❤☛✮ ✡☞☎ øý ③þ✟ö✄ ✦✢✏✄☛☛✂❯✟ö ✣✁☞ ✤✄ö✍ÿ✄ s✢☞●☛❤s ✠✡ ✣✄ö✞þ✡✂ ✏✄☞ ✶ ýû✧✒✂✥ø✕✕✥ ❜î✚ôòì ❂ïí✫✫ïó✵✙❄ þ✡●✠❤✄✟✲þö þ✡✏ ✔÷ùû✍ ✁÷ ❅❤☞ÿ✄s✄✲❋☎✄☞✌ ☎✡☞✂ ✞✄ÿ ✝þ÷ ✒✓øý✌ ❢ ✒ùý➔ ✶ ýû✧✒✂ ✥✕✕øù ❂✙❄ñí◗✗ó✫✫òì✼ ✍þ●●❤✣✌ ✟✄ÿÿ✂❅❤✂ ✝✟✄✌ ûý✄ö ③þ✟ö✄ ✡☞☎ ☎❤✣✄ö●✄ ✹þ☛✂ ☛✄☞ö✁●☛✄✂ ✣✄ö●☛✄ÿÿ✲þö ✂ ✠÷ ✣✄ö✞÷ ✶ ý✒✥ý✂✥✔ùùû✧✒ ❂✙❄✚òññð✪✙❄ï✪❃◗✼ û✌✧ÿ✌ ✦öþ☛✻✏þ☞✂ ☞✄ ✔✕✝✍ ❅☎✄ÿ●☛þ✟ÿ ✣✁☞ ✎❯✎✂ ✎✝✟✡ÿ☛✄ ❯✏✄ö ✡☞☎ ✾❋✍✄ö☛✁✻✏ ✣✁☞ ✎✝✟✄✡ö❤✝✟✌ ☞✄✡ ✣✄ö✻þ✝✞☛✌ ✠÷ ✣✄ö✞÷ ✶ ý✒✥ý✂✥✔ùùû✧✒


✶✜

❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

❑✏✑✒✓✔✓✕✑✒✖✑✓❆✗✘✙✚✛✛

❙ ✁✂✄☎✆✝✞✟✠✡ ☛☞✌✍✌✎✏ ☛✌✑☞✌ ■✒ ✍☞✓ ✔✕✖✗ ☛✌✎✏✘✑✙ ✚✛ ✜✗✢✑✌ ✗❛✓✙ ✣✖✓ ✌✑✢✗❛✓✌✎✙ ✤✥✌✑✦✘✑✥✏✧★✩ ❛✌✎ ✍❧✣❛☞✪✢✙ ✫✌✑❛✬✎✣✌✑✖✎✣✏✩ ✏✪✢❛✗✖✪✢ ☞✎✪❛s✙ ✭★✑ ✮✯✰ ✗✎ ☛✌❛✥✏✓✩ ✗✥✢✘❛✌✑ ✗✥ ✱✲s✚✚ ✶ ✯✮✳✚✩ ✳✺✮✱✳✯

❴❩✂✡ ✦✘✏✓✌✎❛✘✏ ■✢✑✌ ❇❛✘✢✍✗✑✦✓✩ ✗✑✓☞✦✌❛ ✗✥ ✶ ✯✚✾✾✩✛✚✺✾✳✲✳ ➤➥➦➤➧➨ ❙❃✝✞✡ ❤✌☞❘✌ ❑✖✎✏✓✏✓✘✭✭✩ ❵☞✍✩ ✍✌✑✓★✑✣✑☞✭✭✌ ✍☞✓ ✑✖✎♦✌✑ ●✘✏✌✓✓✌ ➩➫➭➯➲➳➵ ✶ ✯✮✳✚✩✛✯✚✱✮✺

❱✡❂❈❉ ❅✌☞✎✩✸☛✌✦✓✣❛✬✏✌✑✙ ☛✓✗✖✥✩ ✏✗✖✣✌✑✙ ❑✘✑✥✓☞✏✪✢ ✍s ✚ ☛✌✏✏✌❛✙ ✢✗✎✣✌❤s ❅✗✎♦✓✌✧✧☞✪✢✙ ●❧✍✓✌✑✩ ✓✘✧✭✙ t✌♦✌✑✍✗✎✓✌❛ ✶ ✯✮✳✚✩ ✛✯✱✮✾❀ ❶❷❸❹❺❻❼ ❽❾❿❹➀❼➁➂❼➁➃❹➀➄➀➀ ➅❭❤✉ ➆➇➈➉➊➋➆ ➋➌ ➇➍➎ ➏➐➑ ➑➒➐➓➐➔➒➓ →➓➣ ➑➒↔↕➑➐➒➑➒➓ ➙➛➑➒ ➜➒➣➒➑➝➞➟➒➠➡

❱✡❂❈☎❃❄✡ ❍ ▼☎✴❂☎❏✡✠ ✺✯ ✿ ✱✯✯✍✙ ✚✳✪✍✙ ✛✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩ ❀✾✮✚✱

❣✟✠❖✡❂✆✝✞❂✡✟✵✴✟✆✝✞ ✱✯✙✩✰ ❯✭★✑ ❁✗✏✓❛✌✑❳ ✶ ✯✮✳✚✩✮✾✺✚✮✲✱ ✐☎P✡✂✠✡❃✡❂ ❑☞✎♦✌✑✑✘❛❛✌✑ ✎✘✪✢ ✽✌✑✧✗✪✦✓ ❯☛✪✘✘✓✌✑❳ ✭s ❅✌☞✢✎✗✪✢✩ ✓✌✎ ✚✳✰ ✙ ✎✌✖✌✑ ✫✘✣✌❛✎☞✏✓✦✗✏✓✌✎ ✎✖✑ ✚✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩✱✛❀✚✮ ❱✡❂❈☎❃❄✡ ❁✑✗☞✎✥✘❥✙ ❤☞✌ ❭✌✖✙ ✦✗✖✍ ✥✌✎✖✓✼✓ ✭★✑ ✚✯✯✙✩✰ ✶ ✯✚✾✮✩❀✚✮✚❀✚✳

❲❩✞✠❏✟❉✷ ❫☎❂ ✍☞✓ ●✌✣✗❛ ✖✎♦ ✱ ❁✗✑✢✘✪✦✌✑✎ ❯ ♦✖✎✦❛✌✏ ❨✘❛✼❳ ✮✳✰ ✶ ✯✮✳✚✩✾✯✺✺❀✛✺ ✘s ✯✚✾❀✸ ✛✲✱✱❀✺✛✚ ✢✣✤✦✧★✩✪✫✬✬✦ ✭

➶➻➹

➘➽➹➪➽➾➻➮➱✃

❐➽➹❒➪➽➼➽➾❮

➴➪➹ ➻➮❰➽➾ ➬➪➽ ÏÐ✃➼➽Ñ Ò➷✃➼➽➾Ó ØÙÚÛÜÝÚ ÞßÚ àÚÛá

➓➔→➣↔➓↕➙➛➜→➝➣➓➞↔➙➟➓ ➟➠➡➢

â➽➹➹ â➮✃➽➾➺Ô➽❐➽➹

ÕÖ× ØÙ

ã➽ÔÑ äåæä çää æèäè

❍ ❴✡✴❏➁❂✄✡✂ ✽✘✎ ❇✗✥✑✘ ✖s

ÚÛ Ü ÝÞßàà ❙✁❖✆ ☎✠✟✡✠❸ ✥s ✹✗❛✗✣✗ ✦✘✍✭s ☛✪✢❤✌☞✦✌✑✓✙ ✎✌✖❤✌✑✓☞✣ ✍☞✓ ✹✗✎✩

✔✧✧✏s ✚✩❀ ❪s✙ ❪✘✘❛✙ ▲✌✎✎☞✏✙ ✗✥ ✏✪✢✌✓✓✌✙ ❾✌ ✲✯✰◆ ✚ ❑✩✺ ☛✓✘❘✦✘✑✥ ✛✯✰✸▲✙ t✗✎✣✼✌☞✓ ✗✥ ✚✚✯✰✸❅✘s ✍☞✓ ❁✌☞❘✦✌☞❛✙ ✎✌✖✙ ✳✯✰◆ ✚ ✗❛✓✌ ☛✪✢✖✓✼✢✘✏✌✙ t✌♦✌✑✙ ✛✯✰◆ ✚ ♦✌✦✘✩ ✶ ✯✮✯✩✳✱✲✛❀✲✺ ➶➚➶➾➴➶➷➪➹ ➶➻➬➚ ✑✗✓☞✽✌✑ ☛✪✢✬✭✌✑✢✖✎♦✦✘✧✭ ✗✖✏ ❑✌✩ ✑✗✍☞✦ ☞✎ ✤✑☞✣☞✎✗❛✣✑❧❘✌✙ ✾✦✣✙ ➮➱➪➮✃❐❒➹ ❮➪➾➪ ✫❨❁ ✶ ✯✚✳✚✩✱✱✺✺✯✯✱✺ ➶➪➾➴➱➪➪❰➹ ❫✡❂✠✡❂✆✡✠✠✡✠✇✡✂ ✡✠◗ ✻❛✓✌✑✎✓☞✌✩ ✑✌ ✗s ♦s ❨✘✭✙ ✌✎✓❤s ✖s ✣✌☞✍✧✭✓s ➷➬➷➹ ➱➺Ï➴ Ð➻➼ ❹❂ ❺❻◗ ✏✖✪✢✓ ❇✑✗✖ ✼✖✍ ✽✌✑❛☞✌✩ ✶ ✯✛✲✾✮✩✱✲✳✛✛ Ñ➚❮➚➹ Ñ➻➶➷➼ ✥✌✎s ✶ ✯✚✳✱✩✯✾✳✯✚✚✛✺ ❣✂✡✟✠✡✆ ❫❣❴✷❫☎✵➀❈➁✴❏✝✞✡✠ Ò➴Ð❰Ó➴ÏÔ➹ ➾➬ ❹❂ ❻❦◗ ✚✙✾✮✍✙ ❭●✙ ✏✪✢❛✗✎✦ ✖s ❯❑✗✑✓✢✬✖✏✌✑✙ ✹✬♦✪✢✌✎❳ ✙ ✏✖✪✢✓ ✏✧✘✑✓❛☞✪✢✙ ✢✬✖✏❛☞✪✢✙ ✎✗✓✖✑✽✌✑✥✖✎✩ áááâ ✎✌✖✌✏✙ ❛☞✌✥✌✽s ❵✖✢✗✖✏✌✙ ✼✖ ✽✌✑✩ ♦✌✎ ✍❧✪✢✓✌ ✣✌✑✎ ✌☞✎✌ ✎✌✓✓✌ ❇✑✗✖ ✦✗✖✭✌✎s ✶ ✯✮✳✚✩✮✺✺✚✛❀❀ ✭s ✭✌✏✓✌ ❁✌✼☞✌✢✖✎✣ ✦✌✎✎✌✎ ❛✌✑✩ ãäå ❪❫❴❵❛❵ ❜❝❵❞❫❡❫❢❵❞❣❵❫ ❤✐❥❦❧♠♥ ♦♣qq♥rs ✎✌✎s ✶ ✯✮✳✚✩✺❀✺✯✚✳✾ ❾❿➀➁➂ ➃➄❿➅➆➇❿➈➁➂ ➉➊ ❹❂◗ ✮✚✙ ✏✧✘✑✓❛☞✪✢ ✏✖s ✌☞✎✌ ✗✓✓✑✗✦✩ t✉✈t✇①t ②✈ ②✈ t ✓☞✽✌✙ ✏✪✢❛✗✎✦✌✙ ✍✘✥☞❛✌ ☛☞✌ ✭★✑ ③④⑤⑥⑦⑧ ⑨⑩❶⑦ ❷❸❹ ❺❻⑨ ❺⑥⑦ ❼❻❹⑥❶❻⑥❽ ✏✪✢❧✎✌ ☛✓✖✎♦✌✎✙ ☛✹☛ ✶ ✯✚❀✛✩ ✮✮✺✺❀✳✮ ①❥❡ ❡❭②❪❡❥❭❡❭❬ ❫❬✐ ③❭♦❥❭④❭❬ ➸➺➻➼➽➾➻➾➚➪➶➹ ➸➘

➋➌

➍➎➏➐➑➏➒

①❥❡ ❝❭❡❵❥❜❭❬ ⑧⑥⑥❵❴⑨ ❫❬✐ ①⑥④❬⑩❪❜❭❬s❥❴❴❭❬✉

❩④❡❭ ♥❵❞④❤❭✉

✉☎ ☎P✡✟✡✠ ✥✼❤s ✫✘✣✌❛✦✬✭☞✣ ✼✖ ✽✌✑✦✗✖✭✌✎✙ ✪✗s ✚✙✮✯✍ ✢✘✪✢ ✿ ✚✙✱✯✍ ✥✑✌☞✓s ❨✘✪✢❤✌✑✓☞✣✌✑ ❑✬✩ ❩❬❬❭❬❪❫❴❴❵❪❵❵❫❬❜ ❝❞❡ ❣❤✐❵❥❦❭❡ ✭☞✣ ✍☞✓ ●✘❛❛✌✎s ❇★✑ ♦☞✌ ✻✪✦✌ ✗✥✩ ❧♥❥❵♦❭♣ ♥❭❥❵❭❬q❭❡s❤❭❥✐❫❬❜ ❭❵t✉✈ ✏✘❛✖✓ ✣✌✌☞✣✎✌✓s ❭❪ ❀✯✯✰✙ ✭★✑ ✚✯✯✰✙ ❇✘✓✘ ✦✗✎✎ ✣✌✏✪✢☞✪✦✓ ❤✌✑✩ ♦✌✎ ✧✌✑ ✻✩✹✗☞❛s ✍✌♦☞✗✪✘✎✓✑✘❛ ④✝✞ ❂✡✟✠✟P✡ ✧✑✌☞✏❤✌✑✓ ■✢✑✌ ❇✌✎✏✩ ❹❂◗ ✮✳✙ ♦☞✏✦✑✌✓✙ ✏✌✑☞❧✏✙ ✏✪✢❛✗✎✦ ❛☞✎✣➂❥✗✢✘✘s♦✌ ✶ ✯✚✳✚✩ ✖✎♦ ✼✬✑✓❛☞✪✢✙ ✏✖✪✢✓ ✌✑✘✓☞✏✪✢✌ ❡✗✩ ✱✚✾✯✳✲✳✯ ✓✌✑ ✶ ✯✮✳✚✩✺✛✯✮✺✾✚✾ ▲✑✌✭✭✌✎❼ ✍✌ ✭★✑ ✑✌✣✌❛✍✬❘☞✣✌ ❦♠♠❴❏ ❇✌✑✎✏✌✢✌✑ ✽✘✎ ✹✌♦☞✘✎✙ ✯✚✳✚✩✱✚✲✾✱✚✮✱ ✘s ✯✚✳✚✩ ❁☞❛♦✏✪✢☞✑✍ ❀✲✪✍✙ ✚✯✯ ✰ ❑❃♠❄❅❆❇❈❊❋ ❃●❍■❈❃❍■▲▼ ❖❅P ✶ ✱✾✲✾✱✚✮✱ ✶ ✯✮✳✚✩✱✲✯✱✲❀✮

❱✡❂❈☎❃❄✡ ▲☞✏✪✢ ✺✯✿❀✳✙ ❁✖✪✢✌✙ ✛✳✰◆ ▲☞✏✪✢ ✚✱✳✪✍✙ ❁☞✑✦✌✙ ✫❁ ✶ ✯✮✳✚✩✮✾✺✚✮✲✱ ♣✂☎✝✞✵✟✂❖✷✹✘✎☞✓✘✑ ✛✲ ✪✍ ♦☞✗✩ ❲☎✠❖✵✡✞☎✠P◗ ✣✑✘❘✙ ✑✖✎♦ ✗✖✏ ✣✘✎s ✮✯✰ ✶ ✯✚✾✾✩✛✮✯✺✾✺✺ ▲☞✌✑✭✌❛❛✌✎✙ ✮ ☛✓★✢❛✌ ❯✻✑❛✌ ✘s ❑☞✑✩ ▼❩✵✟✂✡✆ ❋❪☛ ✍☞✓ ❭✘✓✑✖✭✓✗✏✓✌✙ ✏✪✢✌❳✙ ☛✌✏✏✌❛ ✍s ❨✘❛✼❛✌✢✎✌✎✙ q❁✌✎✌✭✘✎ ☛✌✑✗✧✭ ❭▲q✙ ✽✌✑✓✑✗✣✏✩ ❁✌☞✏✓✌❛❛✓☞✏✪✢✌✙ ❇❛✖✑ ✘s ▲✌❛✌✭✘✎✩ ✭✑✌☞✙ ✭✖✎✦✓☞✘✎☞✌✑✓ ✍☞✓ ❨✗✎♦❥✦✗✑✩ ✏✪✢✑✬✎✦✪✢✌✎ ✣★✎✏✓☞✣ ✼✖ ✽✌✑✦s ✓✌✙ ✦✌☞✎ t✗♦✌✦✗✥✌❛s ❭❪r ✮✲✺✰ ✩ ✶ ✯✮✳✱✳✩✱❀✚✱ ✱✯✯✰ ✫❨❁ ✶ ✯✚✳✚✩✱✱✺✺✯✯✱✺ ❲☎✠❖✆ ✟✡P✡✂◗ ✘✽✗❛✙ ✲✯✪✍ ✢✘✪✢✙ ✉☎✠☎✆❩✠✟✝ ●❧✢✑✌✎ ▲✫✙ ✾✯✌✑ ❡☞✗✩ ✳✾✪✍ ✥✑✌☞✓✙ ✱s ☛✧☞✌✣✌❛✙ ✌✪✦☞✣✙ ✣✘✎✗❛✌✙ ✫❁ ✳✯✰ ✖✎♦ t☞✭✌✓✌✪ ✾✯✿✳❀✪✍✙ ✌✪✢✓ ❁❛✗✓✓✣✘❛♦✙ ✗✖✏ ■✓✗✩ ●❧✢✑✌✎ ▲✫✙ ✾✯✌✑ ❡☞✗✣✘✎✗❛✌✙ ✫❁ ❛☞✌✎✙ ✼✖ ✽✌✑✦✗✖✭✌✎ ✶ ✯✮✳✚✩ ✱✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩✾✯✾✚✳✮✛ ✾✛❀❀✾ ✉① ❪✌✎✓☞✖✍ ✛✙ ✳✚✱ ✹❁ ●✔✹✙ ❲☎✆✝✞✄☎✆✝✞✟✠✡ ✳✯✰✙ ❑★✢❛✩ ✱✯ ❋❁ ❨❡❡ ❇✌✏✓✧❛✗✓✓✌✙ ✲✯ ✰ ✏✪✢✑✗✎✦ ✖✎✓✌✑✥✗✖✙ ☛✓✗✎♦✢✌✑♦✙ ✶ ✯✚❀✛✩✺✛❀✱✯❀✱ ❋✌✭✑☞✌✑✓✑✖✢✌✙ ✦❛✌☞✎✌✑ ❑★✢❛✩ ✉① ❅☞✎♦✘✏ ✫☞✏✓✗ ■✎✓✌❛ ❡✖✗❛ ✱✙✮ ✏✪✢✑✗✎✦ ✪✗s ✮✯ ❛☞✓✌✑ ✶ ✯✚✳✚✩ ❋❨ ✱ ❑✌✑✎✌ ✱❋❁ ●✗✍ ✚❀✯ ❋❁ ✱✚✾✯✳✲✳✯ ❨❡❡ ❇✌✏✓✧❛✗✓✓✌ ✚✲✯✰ ✶ ✯✚❀✛✩ ✇✡❂✴✈❩✂✂✡ ❨✗✖✏✢✗❛✓✗✖✭❛❧✏✖✎✣✙ ✺✛❀✱✯❀✱ ✓✬✣❛☞✪✢ ✌✑✑✌☞✪✢✥✗✑ ❬ ✯✮✳✚✩ ✈✡❂❈s ✳✳ ✥✌✏✧☞✌❛✓✌ ✫☞♦✌✘✦✗✏✏✌✓✩ ✛✺✱❀✚✯ ✓✌✎ ✲✯✸✺✯☞✣✌✑ ❑✖❛✓✭☞❛✍✌ ☞✎ ✢✘✪✢✩ ❤✌✑✓☞✣✌✑ ❨★❛❛✌ ✼✖✏✗✍✍✌✎ ✳✯✰ ❲❩✞✠✆✝✞❂☎✠❈◗ ✻☞✪✢✌✩✑✖✏✓☞✦✗❛✙ ✶ ✯✮✳✚✩✱✯✲✚✯✚ ❯✤✥✌✑✭❛s t✸❁✸❨ ✭✖✎☞✌✑✓❳ ✛✙✮✯✿✯✙✳✾✿✱✙✚✾✙ ✚✳✯✰ ✫❨❁✙ ②✷❫❩③ ✍☞✓ ❢✘✎✓✑✘❛❛✌✑❞❑✗✩ ✫❁ ✛✳✰✙ ❭✖✏✏✥✗✖✍ ✥✌❛❯✏✪✢❤✸✣✑★✎❳ ❅✘✢✎✏✪✢✑✗✎✦ ✘s ✯✚✾❀✩ ❯✤✥✌✑✭s t✸❁✸❨ ✶ ✯✮✳✚✩✮✺✛✚✲✯ ✭✖✎☞✌✑✓❳ ✛✙✯✯✿✯✙✳✾✿✱✙✚✯ ❪✑✌☞✏ ✱✳✯✰ ✛✲✱✱❀✺✛✚ ✫❨❁ ✶ ✯✚✾✾✩✳✚✲✯✮✱✳

✮✯✰✱ ✲✳✴✵✷ ✸✹✴✵✷ ✺✰✻✴✼✰✹✴✵✽ ✾✿❀❁❀❂❁❀❃❃❀❃ ❄❀✿❀❅❇ ❈❉❊❋●❊❋❍■❋❏■▲▼◆▼◆▼◆❖P◗❘▲❚❯❱❲❱❳❱❱❖❨❩❬❭●❊

➵➸➺➻➼➽➾ ➚➪➽ ➶➻➹➽ ➘➽➴➷ ➷➬➽➹

Ô➷✃➽ Ò➮➼➮Ô➷Õ➮➱Ö➾➮➻❒➽×

❙✴☎✵✟✂✡✆✷❙✴☎✞✂✩✸✹✌✓✗❛❛✑✌✣✗❛✙ ✻✪✦✑✌✣✗❛ ☞✎ ✣✑✗✖ ✼✖ ✽✌✑✦✗✖✭✌✎ ✮✳✰✙ ✪✗s ✚✾✯✿✯✙✾✱✿✯✙✛✾ ✪✍ ✗✎ ❫☎❂✵✟✡ ❃ ✡✠◗✩✦❛✌☞♦✖✎✣ ✖✎♦ ♦☞✩ ☛✌❛✥✏✓✗✥✢✘❛✌✑ ✶ ✯✚✾✱✩✲✲✱❀✺✱✲ ✽✌✑✏✌✏ ❵✖✥✌✢❧✑✙ ✦✘✍✧❛✌✓✓ ✚✱✯✰✙ ✘♦✌✑ ☛✹☛ ❪✖✧✧✌✎✏✪✢✑✗✎✦ ✭★✑ ✱✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩ ❚✡ ✟✝✞ ❑✌✏✢✗✎ ✔✑♦✌✦✗✎ ✛✺✳✺✯✯ ✘s ✯✚✾✯✩❀✺✳❀✲✚✚ ✛✙✳✯✿✱✙✳✯ ✍✙ ✫❁ ❀✳✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩ ❜❂❩✆✆✡ ❝✟✴✴✡❂✵❃❂P❞ ●☞✓✓✌✑ ❭✌✖ ✱✺✯✚✚✲✮ ✗✖✏ ❨✘❛✼✙ ✫❨❁ ❀✯ ●☞✓✓✌✑ ✻✿✓✑✗✩ ❡☞✽s ❢✘✍☞✪✩❨✌✭✓✌ ✖✎♦ ❁★✪✢✌✑ ❚❂☎❃✄✞☎❄✴✡✆ ❑✗✭✭✌✌✏✌✑✽☞✪✌✙ ✶ ✯✮✳✚✩✲✯✚✛❀✲ ☛✌❛✓✍✗✎✎ ❅✌☞♦✌✎✙ ❇✘✑✍ ❅☞✌✎✙ ✹✘✼✗✑✓ ✩ ✣✑★✎✌ ❁❛✖✍✌ ✽✘✎ ✧✑☞✩ ❣✟❉❙✝✞❂✡✟✵✴✟✆✝✞✆✴❃✞✂ ✥❛✗✖✩✣✌✩ ✍✖✏✓✌✑✓ ✱✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩✾✯✺✺❀✛✺ ✽✗✓ ✼s✽✦s ✶ ✯✚❀✯✩✲✲✲✯✾✚✺ ✘s ✯✚✾❀✸✛✲✱✱❀✺✛✚ ✈✡❂❈❉ ✱✌✑ ☛✘✭✗✙ ✥✑✗✖✎✙ ✑✘✥✖✏✓✌✏ ✍☞✓ ❨✗✖✏ ✖✎♦ ❑✖✎✏✓❛✌♦✌✑✙ ✣✖✓ ✌✑✢✗❛✓✌✎✙ ❀✯✰ ❣✟✠❖✡❂✵✡✴❂✡❃✠P◗ ❋✗✑✓✌✎ ☞✎ ❑★✪✦✎☞✓✼✸❡✖✍✍✌✑✏✩ ✶ ✯✮✳✚✩✱✯✲✚✯✚ ♦✘✑✭ ✭✑✌☞ ✶ ✯✮✳✚✩✛✯✚✱✮✺

❱✡❂❈❉ ❇✗✢✑✑✗♦ ✔✎✢✬✎✣✌✑ ✭★✑ ☛✪✢☞✭✭✏✩ ✖✎♦ ❇❛✖✣✼✌✖✣ ✹✘♦✌❛❛✌✙ ✚ ☛✪✢❛✗✭✼☞✍✍✌✑✙ ✚ ❋✘❛♦✑✗✎♦ ❑✗✭✭✌✌✏✌✑✽☞✪✌✙ ✚ ❁✑✗✓✌✎✓✘✧✭ ✶ ✯✮✳✚✩✛✯✱✮✾❀

➢➤➥➦➧➨➦➢ ➧➨➩➫➭➯➲➳

❫✡✂✂☎◗ ✹✬♦✪✢✌✎ ✭★✑ ✭✗✏✓ ✗❛❛✌✏✙ ✥✌✏✖✪✢✓ ❡☞✪✢ ✼✖✢✗✖✏✌s ✶ ✯✚✾❀✩ ✾✚✛✯❀✯❀✱ ❹❂ ✏✖✪✢✓ ❾✖✎✣✌✎ ❁✘❥ ✥☞✏ ✱✯ ✜s ♦✌✑ ✏✌☞✎ ▲s✣s ✗✖✭✥✌✏✏✌✑✎ ✍❧✪✢✓✌s ❋✌✑✎✌ ❁❛✗✪✦✥✘❥✏✙ ☛★♦❛✬✎♦✌✑✙ ❁☞s ✶ ✯✚✳✚✩✱✲✯✲✲✲✚❀ t★✥✌✪✦ ✹✹☛

æçèéêêë ìíî ïïïðñòóôõöö÷ðóöøùúòøûüòýðþ÷üÿô✳✳ð ÿôõôó÷

①❥❡ ❡❭②❪❡❥❭❡❭❬ ❫❬✐ ③❭♦❥❭④❭❬ ❩④❡❭ ⑤⑥❤❴❵❭❡❦⑦③❭❤✉

❹❂◗ ❺❦◗ ✏✧✘✑✓❛☞✪✢ ✏✖s ✌☞✎✌ ✣✖✓✗✖✏✩ ✏✌✢✌✎♦✌✙ ✏✪✢❛✗✎✦✌ ☛☞✌ ✭★✑ ✏✪✢❧✩ ✎✌✙ ♦☞✏✦✑✌✓✌ ☛✓✖✎♦✌✎s ☛✹☛ ✌✑✏✓✩ ✍✗❛ ✗✎ ✶ ✯✚❀✛✩✮✮✺✺❀✳✮

❇❢■❅❢■▲▼❄❍ ♠❄▼ r❅❈❄■❢■▲❖❅❍❋

④✝✞◗ ✹ ✮✛✜s ✏✖✪✢✌ ✌☞✎✌ ❇✑✗✖ ✭★✑ ✌☞✎✌ ✌✑✘✓s ❁✌✦✗✎✎✓✏✪✢✗✭✓ ❯❁✌✼s ✎☞✪✢✓ ✗✖✏✣✌✏✪✢❛✘✏✏✌✎❳ ✗✖✏ t★✩ ✐✡✞✄✡ ✦❛✌☞✎✌ ❨✖✎♦✌ ✖✎♦ ❑✗✓✩ ✥✌✪✦s ❽ ✗✎ ✹✗✑✦✓ ❑❛✌☞✎✗✎✼✌☞✩ ✼✌✎ ☞✎ ❛☞✌✥✌✽✘❛❛✌ ❪✭❛✌✣✌ ✥✼❤s ✣✌✎✏✌✑✽☞✪✌✙ ❪✘✏✓✭✗✪✢ ✚✱✳✛✙ ✼✖✑ ⑤✑❛✗✖✥✏✧✭❛✌✣✌ ✶ ✯✮✳✚✩ ✚✺✛❀✱ ❪✗✑✪✢☞✍✙ ❢✢☞✭✭✑✌ ✯✯✮✸ ✚✚✛✮✯ ✮✲✺❀✳✲✲ ❚☎ ✡❏✟✡❂✡✠ ⑥ ❝✡✠❩✈✟✡❂✡✠⑦ ⑨✟✡✵✡✈❩✂✂✡❂ ✹✗✎✎ ✏✖✪✢✓ ❾✖✎✣✌✎ ❪✑✌☞✏❤✌✑✓✙ ✏✪✢✎✌❛❛✙ ✏✗✖✥✌✑ ✏✪✢❛✗✎✦✌✎ ✧s ❁✘❥ ✥☞✏ ✪✗s ✱✯✜ ✭★✑ ✶ ✯✚✾✱✩✾✾✯✱✯✚✲ ✏✪✢❤☞✍✍✌✎✸✥✗♦✌✎✙ ☛✗✖✎✗✙ ❇✘✩ ✓✘❞❇✖✎❿ ❭✖✑ ✌✑✎✏✓✣✌✍s ☛✹☛ ❚☎ ✡❏✟✡❂✡✠ ⑥ ❝✡✠❩✈✟✡❂✡✠⑦ ✦✌☞✎✌ ☛✧☞✎✎✌✑✙ ✗✖✏ ●✍ ❨t ❪✑✌☞✏❤✌✑✓✙ ✏✪✢✎✌❛❛✙ ✏✗✖✥✌✑ ✶ ✯✚✳✾✩✲✺✚✯✮❀✯✮ ❋✌✑✎✌ ❭✌✖✩ ✶ ✯✚✾✱✩✾✾✯✱✯✚✲ ❛☞✎✣❿ ❭✖✑ ✹✖✓❼❿ ❋❋ ❲⑧⑨♣❙❫⑨⑩❚✩▲✔▲▲✤✤✩☛▲⑤✩ ❡■✤ ✩ ✔●❭■✹☛▲●s ✱✮ ✩ t❶✩ ✐☎✝❈ ❃✴❏✡❂✟✠ ✢✗✓ ✎✘✪✢ ▲✌✑✍☞✎✌ ✭✑✌☞ ✶ ✯✚✾❀✩✲✲✯✯✯✾❀✚ ✗✥ ✚✺s✯✯ ❁✻❢❑ ✩ ✶ ✯✚✾✮✩✮✳✮✺✳✲✚ ⑤✢✑ ◗❘❙◗❚❯❙❚❘❘❘❱❋

❲❲❲❳❨❃♠❄❅❆❇❈❊❯❅❇▲P❆■❄P■❳P■

❙❃✝✞✡✠ ✎✌✓✓✌ ❁☞✩❪✗✗✑✌✙ ✍✬✎✎✩ ❛☞✪✢ ✘♦✌✑ ❤✌☞✥❛☞✪✢✌ ☛☞✎✣❛✌✏ ✶ ✯✚✳✾✾✩✮✛✺✳✛✛✺ ☛✹☛ ✥☞✓✓✌ ✎✗✪✢ ♣❂☎✠❏❷✆✟✠ ✌✑✓✌☞❛✓ ✣✌✼☞✌❛✓✌ ✖✎♦ ✚✲s✯✯ ✧✑✌☞✏❤✌✑✓✌ ❭✗✪✢✢☞❛✭✌ ☞✎ ❇✑✗✎✼❧✩ ✏☞✏✪✢s ■✎✓✌✎✏☞✽✌ ✫✘✑✥✌✑✌☞✓✖✎✣ ❚✡❖❖➀✵➁❂◗ ✳✮✜✙ ✚✙✲✯ ✏✖✪✢✓ ✌✢✑❛☞✩ ✗✖✭ ❑❛✗✏✏✌✎✗✑✥✌☞✓✌✎ ✖✎♦ ✔✥☞✓✖✑✙ ✪✢✌ ❨✗✖✓✙ ♦☞✌ ✏☞✪✢ ✣✖✓ ✗✎✭★✢❛✓ ✖✍✭✗✎✣✑✌☞✪✢✌✏ ❶✥✖✎✣✏✍✗✓✌✑☞✗❛ ✖✎♦ ✗✖✪✢ ✏✘ ✥✌☞ ✌☞✎✗✎♦✌✑ ☞✏✓s ✶ ✯✮✳❀✚✩❀✺✱✾ ✶ ✯✮✳✚✩✾✯✾✮✯✮✱ ❜✡✵✡ ✹✗✓✢✌✍✗✓☞✦ ✩ ❭✗✪✢✢☞❛✭✌✙ ✗❛❛✌ ❑❛✗✏✏✌✎ ☞✎ ☛✓s ✜★✑✣✌✎ ✶ ✯✮✳✚✩✮✾✳✱✺✚ ❏✁✂✁✄ ☎❛✆ ✝✞✟ ✁✝✠ ✠✁✡✁✄ ☛✠☞❛✠✆✌ ◆✍✎✏✏✑✒✓✔ ✕✖ ✗✍✖✘✔ ✍✙ ✚✛ ✜ ✢✣✤ ✥✦✖✧★✔✩ ✍✒✒✔ ✪✫✎✏✔✣ ✬ ✭✒✍✘✘✔✧✘✦✖✓✔✧✩ ✮✦✒✯ ✰✱✧★✙✍✣ ✇✇✇✯★✧✏✎✯★✔ ❉✲✴ ◆✵✶✗✗✷✸✪✲✹✶✺✵✶✗ ✻ ✼✽ ✾✿ ❀❁ ✼❀ ❂❀ ✿❂

éêëìëíî ïð éñ ò óìëôêî õö éñ

❊ ❆ùëì♥ÿûùñ õö

÷ øùúûìüýþêÿÿê í ÷

❜♣❣✷ ❝❃❖✡❂✵❩❩✴ ✍☞✓ ❨✗✎♦✓✑✗☞✩ ❛✌✑ ✮✳✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩✺❀✺✯✚✳✾ ✘s ✯✚❀✛✩✺✛❀✱✯❀✱ ❱✡❂❈☎❃❄✡ ✹✌✓✼❛✌✑ ●✘✥✥❥✩➃ ☛✪✢❛✗✖✪✢✥✘✘✓ ❀✯✯✰ ✫❨❁ ✶ ✯✮✳❀✚✩❀✺✱✾

❦ ✥❛✗✖✌ ●✖✎♦✪✘✖✪✢ ✍☞✓ ❁✌✓✓✙ ✚ ✣✑★✎✌✑ ✖s ✚ ✑✘✏✗✭✗✑✥✌✎♦✌✑ t✌♦✌✑✩ ✏✌✏✏✌❛✙ ✗✖✏✼☞✌✢✥s ▲☞✏✪✢ ✗✎ ☛✌❛✥✏✓✩ ✗✥✢✘❛✌✑ ✗✥✼✖✣✌✥✌✎ ✶ ✯✮✳✚✩ ❀✺✛✛✾✲✳ ❹✟✠✵☎❃❈✁✞✂✆✝✞❂☎✠❈ ✚✱✯✸✳❀✸✳✮ ✖✎♦ ▲✌✌ ❑☞✏✓✌ ✗✖✏ ❨✘❛✼ ✳✱✸✮✚✸ ❀✚ ✗✎ ☛✌❛✥✏✓✗✥✢✘❛✌✑s ✶ ✯✮✳✚✩ ✾✯✾✚✳✮✛ ❹✂✡❈✴❂✟✆✝✞✡ ☛✪✢✑✌☞✥✍✗✏✪✢☞✎✌ ✽✘✎ ❢✗✎✎✘✎ ✶ ✯✮✳✚✩❀✚✚✱✯✛✾ Ü✵✡❂ ➄♠❉ ❫✁✝✞✡❂ ✼✖ ✽✌✑✏✪✢✌✎✩ ✦✌✎ ✶ ✯✮✳✱✳✩✱❀✚✱

❦ P✡P✡❂✵✴✡✆ ●✌✢❤☞✎✓✌✑✭✌❛❛ ✭s ❅✗✎♦✙ ▲☞✏✪✢ ✘♦✌✑ ❁✘♦✌✎ ✱✯✰✙ ✚ ✔✎✓☞❛✘✧✌✎✣✌❤✌☞✢ ✗✖✭ ❁✑✌✓✓ ✱✳✰✙ ✚ ✣✌✣✌✑✥✓✌✏ ❇✖✪✢✏✭✌❛❛ ✘s ☛✪✢❤✗✎✼ ✱✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩✱✛❀✚✮ ❦ ❑❛✌✍✍✩✹✗✑✦☞✏✌✙ ✛✙✱✯ ✿ ✱✙✳✯ ✫❨❁ ✲✯✰ ✶ ✯✮✳✚✩✱✲✯✱✲❀✮


ûü ýþÿ ✥ ✁✂✄☎ ✆✝✞ ✟✠ÿ ✠✠ÿ ✡✄☛ ✟☞ÿ✠✠ÿ✟✌✠✠ÿ ëìíîïðìñ òóì ôîïð îñíìõì ëìöóìñîñ÷íøðìùìú ❦✙✚✛✜✢✣

✷✯✰✰✱ ✲✴✵✶✸✹ ❩✺✶✻✶✼✽✾✿❀ ❁❂❃✯

❉✤✥✧★✩✪✫✬✭✮✯ ❱✐✰✱✲✳ ❚✲❛✴✵✹✺❛✴✵ ✳♦✱ ➺✻✿✬✤❀✥✿✭❁❂ ❃✫❄ ❅ ❇❈❊❋❈●❍❏✲✵✴

✾✾ ❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

❯✤✥★✤✤✫✬✭✮✯ ❑✐②✐ ❋✳③▼ ❃✫❄ ❅ ●✱r

✶✾ ❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

❑✲✰✰✴✵✴✳ ▲✲❍❊✴▼ ◆✪✭✤ ❃✭◆✩✪✤✭❂ ✬❖ P✧◗✩❘ ❇ ❊❋

✾✾ ❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

➘➴➷ ➬➮➱ ✃➮➬❐➮❒➴❒❮➷❰Ï➮Ð➮ àÞ ÔØã ×Ò ÞÝ ÒÒ Û ê Ò× è × â ßÝ

■✠✡ ☛✡❡☞✌✍✎✡✏❡☞✑✒ ✸✕✔✦

Ù Ûä Ò Ó ß ÓÝ

Ö ❚❏③✳✐▼❋✴✳ ➔✴✱✱ ➆✥❀✤✿✤⑨✧✤✧✤✿ →✬✩❘✤➣✤✧✤✿ ❇❣❣ ❋ Ò

ß×

éÞ

êà

×

ÕÒ

â×

↔✾ ➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➌➏

➀✐✴▼✴✳ ➀③✳✰✱❍❏✴▼ ♦❻✴✳ ①❙✱✴▼❈➀✐✴▼✴✳ ✪✤⑨➈ ✥✭✮ ❘✬✫✧ ➆✥ ❳✤✭⑨✤➈✤✭ ❇❣❣ ❋

➓✾ ➉➊➋➌➍➎➏➐➑➒➌➏

Ü ÔØã ÙÞ

s✲❍♦t✰ ❑✲❛❛✴✴ ❑✳✉▼❙▼❋ ✈✤✿★✩✪❄ P◆✿✧✤✭❂ ❳✤❖✬✪✫✤✭❂ ❩❬ ❘❳ ❭ ♠❄❫✇❵ ❢❣❣❈❋❈①❍❊❋r ã× é è ãßä ×ä ã× Ò çä ß ãÛÞ Õ

■✠✡ ☛✡❡☞✌✍✎✡✏❡☞✑✒ ✷✓✔✦ áà ß× ×

ß

â ⑤✲▼♦▼✴ q✳❙❍❏✱❸②✴✳❋✴ ✈✤✿★✩✪❄ P◆✿✧✤✭❂ ❩❬ ❘❳ ❭ ❧❄❧❶❵ ❹ ❝ ❢❣❈❋❈④✴❍❏✴✳ ÙÞÝ

åä

Ü

Ùã

ØÔ

ß×

æ

■✠✡ ☛✡❡☞✌✍✎✡✏❡☞✑✒ ✷✖✔✦

✾✾

✾✾

❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

④❙❊♦ q✳✐✰❍❏❊✹✰✴ ⑤✴✳ ●✲❏▼✐❋✴ ♠⑥⑦ ⑧✤✧✧ ⑨❄⑩✿❄❂ ❩❬❶❶ ❳ ❭ ❶❄⑥❶❵ ❷❣❣❈❋❈④✴❍❏✴✳

✼✾ ❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

↕➙➛ ➛ ➠➡ ➝➢ ➛➜ ➝➞➟ ➤➜↕➙➥➜➞➟

▲❙✱✴✵✵✲ ❯✥★★❲❯✥❳✬✧❲ ❨✿✤❖✤❂ ❩❬ ❘❳ ❭ ❪❄❫❴❵ ❜ ❝ ❞❢❣❈❋❈❤✵✲✰

➦➧➨ ➩➫➭➯➲➯➳➵➸➻

■✠✡ ☛✡❡☞✌✍✎✡✏❡☞✑✒ ✘✖✔✦ ➹➹

➼➽➾➚➪➶

Øä ÓÝ Ø ßã Ò Ó ß

❥♦✱❊✹✺✺❍❏✴▼ ●✴❊✱ ✈✤✿★✩✪❄ P◆✿✧✤✭❂ ❩❬ ✫ ❭ ❧❄♠❪❵ ❣♥♣❢❈✵❈q✵r × ÜÝ â Ü áà ß× ÞÙ Ý

Ñ

ÒÓ

Ô

ÖÕ

Ø×

Ù

Ò×

ÛÚ

ÜÒ

Ø× ❺♦❍✲❈❺♦✵✲ ✈✤✿★✩✪❄ P◆✿✧✤✭❂ ✧✤⑨✫➃❄ ❘◆➄➄✤⑨✭✪✬✫✧⑨❳❂ ❩❬ ✫ ❭ ❶❄❴♠❵ ❇❷ ❝ ❇❈✵❈①➅❚❈q✵r❈❑✲✰✱✴▼ ➆➆❳✫❄ ❧❄❧❶ ➇➄✬✭✮

①✴✳✰✐✵ ❺♦✵♦✳❈❤✴✵ ♦❻✴✳ ❼▼✐❽✴✳✰✲✵❈①❙✵❽✴✳ ❩❬ ❾❿ ❭ ❶❄❪❪❵ ❞❣❈➀➁❈q✵r➂①❍❊❋r

■✠✡ ☛✡❡☞✌✍✎✡✏❡☞✑✒ ✷✘✔✦

■✠✡ ☛✡❡☞✌✍✎✡✏❡☞✑✒ ✸✖✔✦

✾✾

✼✾

✽✽

❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

❆ ✁✂✄☎✆✝✞✟✂✆

❲✍✎ ✏✑✒✓✔ ✕✖✔ ✗✖✔✘✑✙✚✛✑✜✢✘✑✙ ✕✖✔ ✣

■✠✡ ☛✡❡☞✌✍✎✡✏❡☞✑✒ ✷✗✔✦

✤✦✎ ✛✍✓ ✙✓✧✤✤✔✓✘★ ❜✩✪

❯✫✬

✇✇✇✳✭❡✇❡✳✮❡


✶✜

❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

❑✏✑✒✓✔✓✕✑✒✖✑✓❆✗✘✙✚✛✛

♦ ♣qrs t✉✈✇ ①②③④②⑤ ⑥⑦⑧ ⑨⑩✈❶④❷ ❸⑧✈⑦✇⑤ ❹❷❺ ❻❼⑤ ②✇❽✈✇②⑧❾⑧⑤ ⑥⑦⑧ ❿➀➁③❸✈⑧⑤ ➂➃ ➄➅❹➆➇⑤ ➈➉➊ ➆❹➋➋➇ ➌ ➋➍➎➅❷➏➅❺➐➏➎❺ ♦ ❻➑③⑧➀✇ ➒➁③⑦❸⑧❽➑②⑥❸❶➁⑥②❶④ ➓❸⑦➔❽✈③→ ➄➋➇⑤ ➍ ④➔➣ ①✈➔➣❷ ↔✈⑦⑧②✇↕❸❷ ⑧⑦❸❶➁❶➁✈✇ ⑥➣ ⑨❶➁②❽➔➑➙✈✇ ➛➣ ➆ ⑨✈⑦⑧✈✇✉➜❶➁✈③✇ ✈⑦❶➁✈ ➝⑦❶➁✈ ③②❸⑧⑦❷ ④➑➔ ➐❹➇ ➌ ➋➐❹➍❷➅➅➍❺❹❹➐

♦ ➞➟➠➟➡➢s ➤➑⑥⑩✉⑥➑❸❶➁⑦✇✈⑤ ➍ ➤➤❿ ➤➑⑥⑩✉⑥➑❸❶➁⑦✇✈ ➙⑦➛➣ ↔②❽✈❷ ➁➥③⑤ ❻➑③②❸❸✈➔➔❸⑤ ➉➀➔❾➁➑❶④✈③⑤ ⑨❶➁➔✈⑦✉✈③ ➑➔➔✈❸ ➑②✉ ➃➔➑⑧⑧✈ ➀➙✈③ ✈⑦✇❾✈➔✇➣ ➤➦ ➧✈➙✈③⑥➑✇⑧✈➔ ➔➑✇↕ ➨③➣ ➐➆ ❸❶➁❼➣ ➌ ➋➍➎➏❷➆➏❹➏➆❹➅➏ ➩ ➫➠➟➭➯➲➳ ❿➀➔➔➑➙✈✇ ➵✇⑧✈③⑩②⑧❾➑✇❷ ⑧③⑦✈❽✈⑤ ✇✈② ➓ ➸➑➣ ⑨❶➁✈➔➔✈✇❽✈③↕→ ⑥⑦⑧ ➃③➀↕③➑⑥⑥⑦✈③②✇↕⑤ ➺✈ ❹➋➇⑤ ④➀⑥⑩➔✈⑧⑧ ➆➋➋➇ ➈➊ ➌ ➋➐❹➍❷ ❺➅❺➐➋❺➎➎ ➀➣ ➋➍➏➄❷➎➋➋➏➏➏➏

➻➢➼➯➽➾r➚ ➦❽➁➀➔②✇↕ ➛➀✇ ➪➥❷ ❽✈➔✇ ②✇➙ ➝➔✈④⑧③➀↕✈③➜⑧✈✇ ➑➔➔✈③ ➦③⑧⑤ ✇➑❶➁ ➧⑦⑧➑②✈✇➶ ❻➀❸⑧✈✇➔➀❸➶ ➌ ➋➐❹➍❷➏➋❹➏➋❹

➻➭➭s➲➹➟s➾ ➓❻➔➑➛⑦✈③➑④④➀③➙✈➀✇→ ➛➀✇ ➪✈✇➙✈➔ ②✇➙ ➉✈③➀➔➙❷❻➔⑦✇❷ ↕✈✇⑧➁➑➔⑤ ➆➋ ➘➑➁③✈➣ ➝⑦✇ ✈❶➁⑧✈❸ ⑨❶➁⑥②❶④❸⑧➴❶④ ⑦✇ ✈⑦✇✈✇ ➑➔⑧✈✇ ➧✈❷ ➙✈③④➀✉✉✈③➣ ➃③✈⑦❸ ➈➉➊ ➌ ➋➍❹➍❷ ➆➆❺❺➋➋➆❺

➻➠➯➟ ➊⑦✈③✉➔➑❸❶➁✈✇ ⑥⑦⑧ ✈③➁➑❽✈✇✈③ ⑨❶➁③⑦✉⑧ ➛➀⑥ ⑨➑⑥⑥➔✈③ ↕✈❸②❶➁⑧➣ ➌ ➋➍➎➍❷➐❹➏➄➆➄➄

➻➠➯➟ ➷➽➡➡➬qqr➟ ⑥➣ ➨✈❼⑦❶➁⑧ ②➣ ➨③➑✇⑦⑧⑩➔➑⑧⑧✈⑤ ❸❶➁❼➑③❾❷➃②➔➛✈③❽✈❷ ❸❶➁⑦❶➁⑧✈⑧ ➈➊ ➎❹➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ❺➅❺➐➋❺➎➎ ➀➣ ➋➍➏➄❷➎➋➋➏➏➏➏

➻➠➯➟ s➲➮r➮➾q➠ ⑨⑧✈⑦✉✉ ①⑦✈③✈ ➑②❸ ⑨➑⑥⑥➔②✇↕❸➑②✉➔➥❸②✇↕⑤ ➉➑➁✇ ➍❺❶⑥ ②➣ ➆➅❶⑥⑤ ➱↕✈➔ ④➔✈⑦✇⑤ ➨➀➔➙⑦ ➃③✈⑦❸✈ ➈➊ ➒➀⑥⑥✈③❾❽➑✇④⑤ ➌ ➋➐❹➍❷❺➅❺➐➋❺➎➎ ➀➣ ➋➍➏➄❷➎➋➋ ➏➏➏➏

➻➽✃r➟❐q➡➡➯❒ ✉➴③ ⑨➑⑥⑥➔✈③➶ ➪⑦❷ ✇➀➔⑧➑ ⑨❿① ➄➋➄❽ ➪➤ ❿➀④④➀③⑤ ➍❮ ➍⑤➎ ✉❮ ❹➋⑥⑥❰ Ï✈⑦⑧❼⑦✇❶④✈➔ ⑨➀➔⑦❷ ↕➀③ ➄❹⑥⑥⑤ ➍❮➆⑤ ➍❹➋➇ ➌ ➋➐❹➋➆❷ ➎➎➋➋➏➋

Ðq➼➾Ñ♣q➲➯➟➾ ✇➑❶➁ ⑨➴➙➙✈②⑧❸❶➁❷ ➔➑✇➙ ❾② ➛✈③④➑②✉✈✇⑤ ➉➧❷➉➉❷ ✉➴③ ➸③➑✇④✉❷⑨⑧↕⑧➣❷➸③✈⑦❽❷➊➑❸✈➔⑤ ➙✈✇ ➍❺➣ ➂➀➛➣ ➍➍ ②➣ ➆➅➣➋➍➣➍➆⑤ ➺✈ ❹ ❻➑③⑧✈✇ ✉➴③ ➺✈ ❹➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ➄❺➎➎➐➐➄ ➀➣ ➋➍➎➏❷❹➄➄➏➍➅➋➄

Ð➟✃➲➟➮➟ ⑨⑦✈ ④➀❸⑧✈✇➔➀❸ ➛➀✇ ⑦➁③✈✇ ➑➔⑧✈✇ ➊➴❶➁✈③✇➣ ➉✈③③ ❻➥③✇✈③ ➌ ➋➍➎➍❷➎➐➅➆➍❺➐

Ð➟➮➾ÑÐ➟➬➟r➽➾r➡➯➲q➮➾➟➲ ⑦⑥ ➦➔❷ ⑧✈③ ❽✈❼✈↕➔⑦❶➁ ❽➔✈⑦❽✈✇ ⑥⑦⑧ ✈➔④⑧③➣ ➨✈③➜⑧ ➂➃❮ ➍❹➋➋➇ ➺✈⑧❾⑧ ➎❹➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➄❺➎➎➐➐➄ ➀➣ ➋➍➎➏❷ ❹➄➄➏➍➅➋➄

Ð➟➲➯➟➠➡Òq➾➾ ➵✇⑦➛✈③❸➑➔ ➧✈Ó⑦④➑ ➆➋ ➊➜✇➙✈ ②⑤ ➙⑦➛➣ ➊➴❶➁✈③⑤ ➃③✈⑦❸ ➈➉➊ ➌ ➋➐❹➍❷➆➅➍➄➆➍

Ð➮➟➯➟ ⑨⑧➑②➙✈✇⑤ ➨➑③➙⑦✇✈✇⑤ Ï✈➁③❷ ⑥➑❶➁⑧❸④➀❶➁↕✈❸❶➁⑦③③⑤ ➈➉➊ ➌ ➋➐❹➍❷➄➋➆➐➎➏

Ðs➬➠➮➾r➭➽r➟➠ ⑥⑦⑧ ①➑❸❶➁✈⑤ ➨✈❷ ❽③➑②❶➁❸❸⑩②③✈✇ ➈➊ ➍➋⑤❷➇ ➌ ➋➐❹➍❷➏❺➄➄➐➎➋

ÐÔ➢➼➟➲ ➛➀✇ ➂⑦❶➁➀➔➑❸ ⑨⑩➑③④❸❮ ①➑❸❶➁✈✇❽➴❶➁✈③❮ ➆⑤❷➇⑤ ↕✈❽②✇➙✈❷ ✇✈❮ ➐⑤❷➇ ➌ ➋➐❹➍❷➐➋➋❹❹➆➅

ÐÔ➢➼➟➲➭➮➡➯➟➾ ✉➴③ ➸➔➀➁⑥➑③④⑧ ➆ ⑨⑧➣ ➦➔⑧✈ ➓➐➋✈③Õ❹➋✈③ ➘➑➁③✈→ ②✇➙ ✇✈②✈ ➧⑦⑧✈③➑⑧②③⑤ ❾②❸➑⑥⑥✈✇ ➆➋➇ ➈➊ ➌ ➋➐❹➍❷➎➋➎➍❹➐➄

Ð➽➾➹➟➡➬➟➼➲ÑÐ➠➟➢➼➭q➾➮➡➯➟➲Ö ➆➋ ➧⑦⑧✈③ ❾② ➛✈③④➣ ➌ ➋➍➏➋❷➅➅➅➋➎➍❺ Ð➽➾➹➟➡➬➟➼➲➲➟rq➠➟Ö ❸✈➁③ ❽✈➔➑❸⑧❷ ❽➑③⑤ ❸❶➁❼✈③✈ ➪✈❸❸⑦✇↕✉➴❸❸✈ ❶➑ ➅❷ ➍➋ ⑥⑤ ✉➴③ ➄➋➋➇⑤ ↕✈❼✈③❽➔➣ Ï➑✉❷ ✉✈➔✈⑦❸✈✇⑤ ⑥✈➙⑦➑❶➀✇⑧➀➔➔⑦✇↕×Ø➑ ➁➀➀➣➙✈ ➌ ➋➍❹➍❷➆➍➎➋❹➅❹➋ Ùq➳ ➍➎➋ ➧➃Ú❸ ❷ ❻➔➑❸❸⑦④⑤ ➒➁➑✇❷ ❸➀✇❸⑤ ➍➝➃❷➘➀➁✇ ➸➣ ❻✈✇✇✈➙Ø ➁⑦❸❷ ⑧➀③⑦❸❶➁✈ ❿✈➙✈ ➛➀✇ ➍❺➏➄ ➛➀③ ➙✈⑥ ⑨❶➁➥✇✈❽✈③↕✈③ ❿➑⑧➁➑②❸ Û➱❶➁ ❽⑦✇ ✈⑦✇ ➊✈③➔⑦✇✈③Û ➍❹➋➇ ➈➉➊Ü ➍ ➪②➔❷ ⑧⑦✉②✇④⑧⑦➀✇❸ ➧➒➤ ⑨⑩➀③⑧②➁③ ⑥⑦⑧ ①➀②❶➁❷➃➑➙❷➑➔➔✈ ➸②✇④⑧⑦➀✇✈✇ ➂✈② ➄❹➇⑤ ➍ ➙⑦↕⑦⑧➑➔✈ ❸⑩➀③⑧➔⑦❶➁✈ ➦③⑥❷ ❽➑✇➙②➁③⑤ ➑➔➔✈ ➸②✇④⑧⑦➀✇✈✇⑤ ➄➋➇ ➌ ➋➍❹➍❷➆➆❺❺➋➋➆❺ Ùq➲❐s➲➯➡➯q➯➮➭Ö ↔✈⑦❶➁②✇↕ ②✇➙ ⑨⑧➑⑧⑦④ ✉➴③ ➆ ➒➑③⑩➀③⑧ ①Ø⑩✈✇❮ ➍➣ ❿✈⑦➁✈✇❶➑③⑩➀③⑧ ✉➴③ ➍ ➀➙✈③ ➆⑤ ➀➙✈③➣➣➣ ⑨⑧✈➔➔⑩➔➜⑧❾✈Ü ➆➣ ➈⑦✈③✈③❷➒➑❷ ⑩➀③⑧ ➄⑥ ➁➀❶➁⑤ ➍➐Ó➍➐❶⑥ ➃✉➀❸⑧✈✇⑤ ➑②❶➁ ➛✈③➔➜✇↕✈③❽➑③⑤ ➺✈ ➍➋➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➄❺➎➎➐➐➄ ➀➣ ➋➍➎➏❷ ❹➄➄➏➍➅➋➄ Ù➼➲➮➡➯Ýq➽Ò➡➯Þ➾➹➟➲Ö ✉➑❸⑧ ✇✈②⑤ ➐ ❽③✈⑦⑧✈ ❸⑧➑➁➔❸✈⑦➔↕✈✉➴➁③⑧✈ ❻②✇❸❸❷ ⑧➀✉✉④③➑➔➔✈✇⑤ ➆⑤❹➔ Ï➑❸❸✈③⑧➑✇④ ⑥➣ ❿②✇➙②⑥↕⑦⑧⑧✈③⑤ ✉➣ ➑➔➔✈ ➊➑②⑥↕③➥❷ ß✈✇ ➍➋➇⑤ ➙⑦➛➣ ➧⑦❶➁⑧✈③④✈⑧⑧✈✇ ②➣ ➊➑②⑥④✈③❾✈✇ ➺✈ ➎➇⑤ ➅ ❻③⑦⑩⑩✈✇✉⑦❷ ↕②③✈✇ ➓❻②✇❸⑧❸⑧✈⑦✇→ ➍➆➇⑤ ➊➑②⑥❷ ❸❶➁⑥②❶④ ➌ ➋➐❹➆❹❷➆➏➍➆ ÙsÒ❐➽➯➟➲➡➢➼q➢➼➡❐➮➟➠Ö ✇✈②⑤ ➄➋➇⑤ ➤➑⑥➑❸⑧⑧⑦❸❶➁⑧➴❶➁✈③⑤ ✉➑❸⑧ ✇✈②⑤ ⑨⑧④➣ ➄➇ ➌ ➋➐❹➍❷➄❺➆➏➍➋ àq➢➼r➟❐Þ➢➭➯➲Þr➟➲ ✉➣ ➪✈③❶✈➙✈❸ ➈➊ ❹➋➇⑤ ⑨✈✇❸✈ ➍❹➇⑤ ➈➀③❼✈③④❷ ❸⑧➑②❽❸➑②↕✈③ ❻➀❽➀➔➙ ➆❹➇ ➌ ➋➐❹➍❷➎➋❺❺➏➄❺ ➀➣ ➋➍➎➏Õ ➄➅➆➆➏❺➄➍ ➫➹ áq➲➹â ➂✈➀✇ ➧➑⑥⑩✈ ✇✈②➶ ➐➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➎➋❺❺➏➄❺ ➀➣ ➋➍➎➏Õ ➄➅➆➆➏❺➄➍ ⑨⑧❶④➣ ➏⑤❷➇⑤ ➫➲s➯➮➭Ñàãàä➡ ➌ ➋➍➎➎❷➄➐➋❺➎❺❺ ➉➧ ➫➲➡➯ ❾②③ Ï➑➁➔⑤ ➙➑✇✇ ❾②⑥ ➃③⑦❷ ❼➑➔➔➶ ❸❶➁❼➑③❾⑤ ➧✈➙✈③❸✈❸❸✈➔ ➍❹➋➇⑤ ➈✈③⑧⑦④➀⑤ ➑✇⑧⑦④⑤ ➂②❸❸❽➣⑤ ➊ ❺❹ ⑥⑦⑧ ⑨⑩⑦✈↕✈➔➑②✉❸➑⑧❾⑤ ➈➊ ➐❹➋➇⑤ ➛⑦✈➔✈ ➑✇➙✈③✈ ➤⑦✇↕✈ ❼✈↕✈✇ Ï➀➁❷ ✇②✇↕❸➑②✉➔➥❸②✇↕ ↕➴✇❸❷ ⑧⑦↕➶➌ ➋➐❹➋➆❷➎➎➋➋➏➋ åÔ➲ æ➮➠ç➟➡➯➟➲ ➍ ⑨⑦↕✇➑➔⑩⑦❸⑧➀➔✈ ➓⑨❶➁③✈❶④❸❶➁②ß→ ➏⑥⑥ ❿➨ ➄➋➋➣ ➦❽↕➑❽✈ ✇②③ ➑✇ ➝③❼➑❶➁❸✈✇✈ ⑥⑦⑧ ➃➦➣ ➏➋➇ ➌ ➋➍❹➍❷➆➆❺❺➋➋➆❺ ❹➋➇ ➷➟➠➹➡❐➮➟➠r➟➲Þ➯Ñæ➯Þ➾➹➟➲ ➌ ➋➐❹➍❷➅➅➄➐❹➎➐ ➷➽ÒÒ➮➡➯➮➟✃➟➠ ➛➀✇ ➧✈⑥⑩✈③⑦⑧❷ ❻②➔⑧ ②✇↕✈↕✈⑧③➑↕✈✇⑤ ❸❶➁❼➑③❾⑤ ⑩③✈⑦❸❼✈③⑧ ➌ ➋➍➏➋❷ ➛✈③④➣ ➅➅➅➋➎➍❺ ás➢➼➹➲➽➢➭➲➟➮➾➮r➟➲ ➍➆ ➊➑③ ⑥⑦⑧ ↔②❽✈➁➥③⑤ ➈➊ ➅➋➇ ➌ ➋➐❹➆❹❷ ➏➐➆➆➋❹ ás✃✃➠s➼Òq➲➭➯è ➉➑②❸➁➑➔⑧❸➑②✉➔➥❷ ❸②✇↕⑤ ⑨➑⑥⑥❸⑧➑↕⑤ ➍❺➣➍➍➣➆➋➍➍ ➑❽ ➍➋ ➵➁③⑤ ①③➑➛✈⑥➴✇➙✈ ❿➀❸✈ ➆❹ ás➠➟ ⑦➁③✈ ➑➔⑧✈✇ ➊➴❶➁✈③ ④➀❸⑧✈✇❷ ➔➀❸ ➑❽ ➌ ➋➍➎➎❷➄➍❺➎❹➅❹ ás➠➟ ⑦➁③✈ ➑➔⑧✈✇ ➊➴❶➁✈③ ④➀❸⑧✈✇❷ ➔➀❸ ➑❽ ➌ ➋➍➎➎❷➄➍❺➎❹➅❹ ás➠➟ ➱➁③✈ ↕✈❽③➑②❶➁⑧✈✇ ➊➑✇➑✇✈✇❷ ④➑③⑧➀✇❸ ④➀❸⑧✈✇➔➀❸ ➑❽➣ ➌ ➋➍➎➎❷ ➄➍❺➎❹➅❹ ás➠➟ ➱➁③✈ ↕✈❽③➑②❶➁⑧✈✇ ➊➑✇➑✇✈✇❷ ④➑③⑧➀✇❸ ④➀❸⑧✈✇➔➀❸ ➑❽➣ ➌ ➋➍➎➎❷ ➄➍❺➎❹➅❹ ♣qÒ➮➾➼s➠é ➄➘➣ ➑➔⑧⑤ ➎➋ê ➉➑③⑧❷ ➁➀➔❾⑤ ❸③⑥ ➅➋➇Ü ➧⑦✈✉✈③②✇↕ ⑥↕➔➣⑤ ➌ ➋➍➎➍❷➄➋➋➋➐➋➏

áÔÝ➡➢➼➟ ⑨⑧➀✉✉⑧⑦✈③✈ ✉➴③ ❻⑦✇➙✈③⑤ ✇✈②❼✈③⑧⑦↕⑤ ❼➑❸❶➁❽➑③ ❸✈➁③ ↕➴✇❸❷ ⑧⑦↕ ➑②❸ ➃➔➑⑧❾↕③➴✇➙✈✇ ❾② ➈✈③④➳ ➌ ➋➍➎➏❷➐➅➄❹➏➍➐➐ ♣➮➾➹➟➲➬qr➟➾ ②✇➙ ⑨⑩➀③⑧④➑③③✈ ⑦✇❷ ⑧➑④⑧⑤ ❹➋⑦↕✈③ ➘➑➁③✈⑤ ➺✈ ❹➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➄❺➎➎➐➐➄ ➀➣ ➋➍➎➏❷ ❹➄➄➏➍➅➋➄ ➭sÒ❐➠➳ ⑨❶➁➔➑↕❾✈②↕ ➛➀✇ ⑨⑧➑↕↕ ➍❹➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➆➋➅➍➋➍ ♣➲➮➡➯q➠➠➡❐➮➟r➟➠ ⑥➣ ❸❶➁❼➑③❾✈⑥ ❿➑➁⑥✈✇⑤ ➨③➣ ➏➋Ó➍➏➋ ➐❹➇ ➈➉➊ ➌ ➋➐❹➍❷➐❺❺➍➄➏➏ ë➫à ë➮➢➼➯➟➲➭➟➯➯➟è ⑨❶➁➔➑②❶➁ ❷ ➂✈② ✈⑦✇↕✈⑩➑❶④⑧⑤ ➪➑③④✈✇➑③⑧⑦④✈➔⑤ ❹➋⑥ ➔➜✇↕✈❷ ➂➃ ➍➎❺➇ ✉➴③ ✇②③ ➎➋➇ ➌ ➋➍❹➍❷➆➍➎➋❹➅❹➋ ì➽Ò➮➟➾ ⑨❶➁➔➑✉❸➑❶④⑤ ➍➋➋ê ➊➑②⑥❼➀➔➔✈⑤ Ï➑❸❸✈③➑❽❼✈⑦❸✈✇➙⑤ ➑➔❸ ➃➑③⑧✇✈③ ⑨❶➁➔➑✉❸➑❶④ ❾② ➛✈③❼➣⑤ ✇②③ ➍➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➆➄➏➍➐ ì➽➡➮➭➮➾➡➯➲➽Ò➟➾➯➟Ö ➈✈③❸⑧➜③④✈③⑤ ➨✈❸➑✇↕❸➑✇➔➑↕✈ ➏➋➋ Ï⑤ ➝➈❷➊➀❷ Ó✈✇⑤ ➪⑦④③➀ ②✇➙ ➙⑦➛➣ ❻➑❽✈➔⑤ ↕➴✇❸❷ ⑧⑦↕ ➌ ➋➐❹➍❷➏➍➍➆➋➄➎ í➟➽➟➲ ⑨✈③➛⑦✈③❼➑↕✈✇ ➓➛➀✇ ➉✈⑦❷ ✇✈→⑤ ✈➙✈➔❸⑧➑➁➔ ⑥⑦⑧ ➉➀➔❾➑③❽✈⑦⑧❸❷ ⑩➔➑⑧⑧✈ ➂➃ ➆➍❺➇ ✉➴③ ➍➋➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➐❺❺➍➄➏➏ í➟➽➟➲ æ➮➡q➠➯➟❐❐➮➢➼ ➆Ó➄⑥ ✈⑦✇↕✈❷ ⑩➑❶④⑧⑤ ➂➃❮ ➍➎❺➇ ✉➴③ ➅➋➇➣ ⑨✈➁③ ➁➀❶➁❼✈③⑧⑦↕ ➌ ➋➍❹➍❷➆➍➎➋❹➅❹➋ îÒq➡ ï➽❐❐➟ ❾② ➛✈③④➑②✉✈✇⑤ ➈➊ ➏➋➇ ➌ ➋➐❹➆❹❷➏➐➆➆➋❹ î➲➮r➮➾q➠ Ð➽➠➠q➽r➟ ➪✈❸❸⑦✇↕ ⑥➑❸❸⑦➛ ⑥⑦⑧ ⑨❶➁➑✇⑦✈③⑤ ➐ ❻✇✈❽✈➔❷ ❸❶➁③➑②❽✈✇ ②➣ ⑨❶➁✈⑦❽✈ ➤②❶➁⑥✈❸❷ ❸✈③ ❹❹❶⑥⑤ ❶➑➣ ➄➋④↕⑤ ➈➊ ➆❹➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷❺➅❺➐➋❺➎➎ ➀➣ ➋➍➏➄❷ ➎➋➋➏➏➏➏ î➲➮r➮➾q➠ ➫➲ér➟Ý➮➲r➟ ➃Ø③➑⑥⑦➙✈ ❶➑➣ ➍⑤➍➋❶⑥ ↕③➀❸❸ ✉➴③ ➄❹➋➇ ❾② ➛✈③④➑②✉✈✇ ➌ ➋➐❹➍❷➏❺➄➄➄➏➍❹ ïq➲➭➟➯➯ ð ➤⑦✈➔✈✇⑤ ➝⑦❶➁✈ ⑥➑❸❷ ❸⑦➛⑤ ➸➑❽③⑦④✇✈②⑤ ➑❽ ❺⑤❺➋➇ ð ➆➄⑤➅➋➇ ➺✈❼➣ ❶➑➣ ➄➋➋ ñ⑥⑤ ❼✈↕✈✇ ➸✈➁➔④➑②✉⑤ ➦❽➁➀➔②✇↕ ➉➑⑥❽②③↕ t❸⑧ ➌ ➋➍➎➍❷➐➎➏➄❹➐➆ ➀➙✈③ ➋➐➋❷ ➎❺➎❹❹➏➏➅➄

æ➯➲sÒè ➷q➡è ã➟➲➡➣ ❾② ⑧✈②✈③ ➛✈③❷ ↕➔✈⑦❶➁✈ ④➀❸⑧✈✇➔➀❸ ð ②✇➑❽➁➜✇↕⑦↕ ⑥⑦⑧ ⑨✈③➛⑦❶✈ ⑦✇ ➉➧ ➌ ➋➍➎❺❷ ➐➅❺➏➎❺➍

î➠➹➯➮Ò➟➲ ⑨⑦⑥❶➑ ➉➀③⑦❾➀✇ ➀③➑✇↕✈ ➎➄➋➋➋ ④⑥ æ➽ ↕✈❽③➣ ➃✈➔❾⑥➜✇⑧✈➔⑤ ⑨⑦➔❽✈③❽✈❷ ➉❷❻✈✇✇❾✈⑦❶➁✈✇⑤ ❸⑧✈❶④⑤ ➂➜➁⑥➑❸❶➁⑦✇✈✇ ②✇➙ ➺✈↕➔➣ ①õ➈ ➋➎Õ➍➄ ➈➊ ➆➆➋➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ➦③⑧ ➛➀✇ ⑨❶➁⑥②❶④ ➑②❸ t⑥➑❸ ↔✈⑦❷ ➐❺➄➍➅➋ ➀➣ ➋➍➎➏❷➄➅➆➆➏❺➄➍ ⑧✈✇ ➌ ➋➍➎➅❷➍➎❹➅➄➋➄ æ➽➢➼➟ ✈⑦✇✈✇ ⑨❶➁➴➔✈③ ⑥⑦⑧ ↕②⑧✈✇ ➃➒❷❻✈✇✇⑧✇⑦❸❸✈✇ ⑦✇ ❿➑②⑥ ➧➴❷ ❽✈❶④ ⑨➑✇⑧ ➘➴③↕✈✇ ➌ ➋➍➎➄❷ ås➲➹ ìs➾➹➟s ❻➀⑥❽⑦ ➋➅⑤ ➛⑦✈➔✈ ➏➍➋➅➐➎➄ ➀➣ ➋➍➏➄❷➍➐➄➆➍➅➍ ➝Ó⑧③➑❸⑤ ➍➆❹➃⑨⑤ ➄❺➋➋➋④⑥⑤ ①õ➈ æ➽➢➼➟ ➸➔➀➁⑥➑③④⑧❸➑❶➁✈✇⑤ ➁➀➔✈ ➂✈②⑤ ➛➀✇ ⑩③⑦➛➑⑧⑤ ➍➏➣❺➋➋➇⑤ ⑨⑦✈ ④➀❸⑧✈✇➔➀❸ ➑❽➣ ➌ ➋➍➏➆❷ ➌ ➋➐❹➍❷➐❺❺➄➏➏❺ ➄➎➅➏➐➍❹ ➷s➠✃ öãÖ ➦②⑧➀⑥➣⑤ ➍⑤➏➧⑤ ⑥✈⑧➣⑤ ➐❷ æ➽➢➼➟ ↕②⑧ ↕✈➁✈✇➙✈✇ ➱⑥❽⑦❸❸ ⑧③↕➣⑤ ❹➋⑧④⑥⑤ ✈➸➉⑤ ⑨➈⑤ ↔➈⑤ ➌ ➋➐❹➏➍❷➏❺➆➎ ✈➔✈④⑧③➣ ⑨❶➁⑦✈❽✈➙➑❶➁⑤ ➝⑨➃⑤ ❻➔⑦❷ æ➽➢➼➟ ✇✈②❼✈③⑧⑦↕✈ ❸⑧➑❽⑦➔✈ ➊➑②❷ ⑥➑⑤ ➈➉➊ ➏➣➆➋➋⑤❷➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ❸❶➁②❽④➑③③✈⑤ ➛✈③❾⑦✇④⑧⑤ ↕➴✇❸⑧⑦↕ ➐❺❺➍➄➏➏ ➌ ➋➐❹➍❷➄➋➍➆➐❺ î❐➟➠ ➈✈❶⑧③➑⑤ ➊➺➣ ➍➍Õ➋➄⑤ ❸❶➁❼➑③❾Õ óq➡➢➼➟➾ÝÔ➢➼➟➲ ➛➀✇ ⑨⑦➙✇✈Ø ⑥✈⑧➑➔⑦④⑤ ❻➀⑥❽⑦⑤ ✈➸➉⑤ ↔➈⑤ ❻➔⑦❷ ⑨➁✈➔➙➀✇ ➓❻③⑦⑥⑦→ ➛➀✇ ➊➑③❽➑③➑ ⑥➑⑧③➀✇⑦④⑤ ➂➑➛⑦⑤ ➊➀③➙❶➀⑥⑩➣⑤ ➦②❷ Ï➀➀➙⑤ ➺✈ ➊②❶➁ ➍⑤❷➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ⑧➀⑥➑⑧⑦④⑤ ÷✈✇➀✇ ➧⑦❶➁⑧⑤ ➃➑③④❸Ø❸⑧➣ ➛➀③✇❰➁⑦✇⑧✈✇⑤ ➒➤❷Ï✈❶➁❸➔✈③⑤ ②➣ ➐➋➋❹❹➆➅ ➛➣ ➝Ó⑧③➑❸⑤ ➍❹❺①④⑥⑤ ➏➣❺❺➋➇ ó➟➹➹âÝÞ➲➟➾ ➛➀✇ ⑨⑧✈⑦✉✉⑤ ➉✈③❷ ➌ ➋➍➎➎❷❹➍➅➋➐➆❹ ⑥➑✇✇ ②➣ ➑✇➙✈③❼✈⑦⑧⑦↕⑤ ❸➀❼⑦✈ ✈⑦✇ ❽✈❸➀✇➙✈③❸ ❸❶➁➥✇✈③ Ï✈⑦➁✇➑❶➁⑧❸❷ ❽➜③ ⑥➣ ➍➍❹ ❶⑥ ➨③➥ß✈ ➛➀✇ ⑩③⑦➛➣ ❾② ➛✈③④➣ ➌ ➋➐❹➆❹❷➆➏➍➆ ós➭➮s ás➯➟➠ ➸➑✇❸ ➑②✉↕✈⑩➑❸❸⑧⑤ ø ➞ùÖ ➎⑥⑥ ➑②✉ ➐ ➧➀❶➁❷⑨⑧➑➁➔❷ ➊✈⑧⑧❼➜❸❶➁✈⑤ ❻②❸❶➁✈➔④⑦❸❸✈✇ ②✇➙ ✉✈➔↕✈⑤ ➍➅❹Õ➏❹❿➍❹ ➅➅① ⑥⑦⑧ ❿➑➙❷ ➆ ➃②❾❾➔✈ ✉➴③ ➆➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ④➑⑩⑩✈✇ ➍❹➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➏❺➍➆❺➋ ➎➋❺❺➏➄❺ ➀➣ ➋➍➎➏Õ➄➅➆➆➏❺➄➍ ➻➽➯sÑÙàÑùq➹➮sÖ ➪➃➄⑤ ➒➀✇⑧⑦❷ ôÒ➼Þ➾r➟Ñë➟➹➟➲q➭➯➟➾Ñóq➡➢➼➟Ö ✇✈✇⑧➑➔⑤ ✇✈②⑤ ➐➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ❸❶➁❼➑③❾⑤ ✇✈②⑤ ➍❹ ➇ ➌ ➋➍➏➄❷ ❺➏❺➋➍❹➎ ❺➄➏➆➋➏➆ àq➢➼r➟❐Þ➢➭➯➲Þr➟➲ ✉➴③ ➉➀✇➙➑ ç➟➲➭➳ ①③⑦⑩⑧Ø❶➁➀✇ Û➵③➔➑②❽❸✉✈✈❷ ➦❶❶➀③➙ ➆➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷➆➋➅➍➋➍ ➀➣➜➣ ➏➋➇ ➔⑦✇↕Û ➪➑➔➔➀③❶➑ ➌ ➋➐❹➋➆❷➎➎➋➋➏➋ àÐÑóÑìs➹➟➠➠Ñ ➐Ó Ï⑦✇⑧✈③③✈⑦✉✈✇ ã➟➲➡➮➢➼➟➲➽➾r ➉➑✉⑧⑩✉➔➣ ➉②✇➙ ⑥⑦⑧ ➸✈➔↕✈⑤ ➏➋⑤❷➇⑤ ➍❺❹Õ➏❹ ❿➍❹ ➎❹➇⑤ ➃✉✈③➙ ➍➋➎➇❮ ➱✇⑧✈③✇✈⑧ ❺➍① ➃⑦③✈➔➔⑦ ➃➆➋➋⑤ ➀③⑦↕⑦✇➑➔ ➸✈➔↕✈ ⑨⑧➑➁➔ ➏ ➍Õ➆ ➘ Ó ➍❹⑤ ➉➆⑤ ➝① ➐❺ ❼❼❼➣➙✈⑧➔✈✉❷➛✈③❸⑦❶➁✈③②✇↕✈✇➣➙✈ ➌ ➋➐❹➍❷➎❺➍➄➎➆ ➍➋➣➄➋❷ ➌ ➋➐➋❷❹➎➋➏➄❺➋ ➍➄❰➍❹➣➄➋❷➍➅ ➪➀❷⑨➑ ➞➟➠➢➼➟➲ ⑨❶➁②❸⑧✈③ ③✈⑩➑③⑦✈③⑧ ⑥✈⑦❷ ✇✈✇ ➧✈➙✈③❸⑧⑦✈✉✈➔ ➓⑨➀➁➔✈→ ↕➴✇❸❷ ➹➮ç➳ ➈Ï ⑨⑧➑➁➔✉✈➔↕✈✇ ➓➑➔⑧→ ➐❷ ⑧⑦↕➣ ➌ ➋➍❹➆➋❷➅➆❺❺➄➄➎❺ ➧➀❶➁⑤ ❹➘Ó➍➄ ➉➆⑤ ⑨⑧➴❶④ ➆➇⑤ ➐ ⑨⑧➴❶④ ❹➇ ➌ ➋➍❹➆➋❷➏➏➏➋➎➆➋

ï✃q✃✃ ❷ ↔✈✇⑧③➑➔❸❶➁⑦✉✉❷➂➜➁⑥➑❸❶➁⑦❷ ✇✈ ➛✈③❸✈✇④❽➑③ ➉➀➔❾↕✈❸⑧✈➔➔ ➛➣ ➝✇❷ ➙✈ ➍➅➋➋ ➈➉➊⑤ ➃③✈⑦❸ ➈➉➊ ➫➮➾ ⑧③➑②⑥➁➑✉⑧✈③ ⑨⑧③➑✇➙④➀③❽ ✉➴③ ➌ ➋➍❹➍❷➆➆❺❺➋➋➆❺ ➙✈✇ ➨➑③⑧✈✇ ➀➙✈③ ➊➑➔④➀✇ ➑➔❸ ïs➡➯➭q➲➯➟➾➡➯Þ➾➹➟➲ ❺➏ ➸➜❶➁✈③ Ï✈⑦➁✇➑❶➁⑧❸↕✈❸❶➁✈✇④ ❾② ❸⑧➑③④ ③✈❷ ➙②❾⑦✈③⑧✈✇ Ï⑦✇⑧✈③⑩③✈⑦❸✈✇ ➑②❸ ➆❹⑤❷➇ ➌ ➋➍➎➆❷➐➋➋➏➏➍➍ ➤✈②⑧❸❶➁➔➑✇➙❸ ↕③➥ß⑧✈③ ⑨⑧③➑✇➙❷ ï➲➮çq➯➡qÒÒ➠➟➲ ❸②❶➁⑧ ➑➔➔✈❸ ➑②❸ ④➀③❽❷➪➑✇②✉➑④⑧②③➣ ➊②✇➙✈❸❼✈⑦⑧✈③ ➙✈✇ Ï✈➔⑧④③⑦✈↕✈✇⑤ t③➙✈✇⑤ ➵③④②✇❷ ④➀❸⑧✈✇➔➀❸✈③ ➈✈③❸➑✇➙➣ ➙✈✇⑤ ➦②❸③➴❸⑧②✇↕❸↕✈↕✈✇❸⑧➜✇➙✈ ❼❼❼➣⑨⑧③➑✇➙④➀③❽⑩③➀✉⑦➣➙✈ ➀➙✈③ ②✇➙ ➤➀➔❶➁✈➣ ➊⑦⑧⑧✈ ➑➔➔✈❸ ➑✇❽⑦✈⑧✈✇➣ ➌ ➋➐➍➏➍❷❹❺➏➏➅➋ ➌ ➋➐❹➍❷➐❺❺➄➍➏➐ ➀➣ ➋➍➎❹❷ ❺➐❺➋➎➍➏ æqÒÒ➠➽➾r➟➾❒ ❿➑➙⑦➀❸⑤ ⑨❶➁➑➔➔❷ ➃➔➑⑧⑧✈✇❸⑩⑦✈➔✈③⑤ ❻➀✉✉✈③③➑➙⑦➀❸⑤ ✉➴③ ⑨➑⑥⑥➔✈③ ➀➙✈③ ➊➑❸⑧➔✈③ ↕➴✇❸⑧⑦↕ ➈➉➊⑤ ⑨❶➁③✈⑦❽⑥➑❸❶➁⑦✇✈✇❷ ⑨❶➁➑②❷ ➸✈✇❸⑧✈③⑩②⑩⑩✈ ②✇➙ ⑨➑⑥⑥✈➔⑧➑❸❷ ❸✈✇ ➌ ➋➐❹➍❷➅➋➍➄➏➅

æ➯➟ÒqÑ➻➾➼Þr➟➲ ➎❹➋❻↕⑤ ➉➀❶➁❷ ②✇➙ ➸➔➑❶➁⑩➔➑✇✈⑤ ⑨⑧➴⑧❾❸⑧➑✇↕✈✇ ②➣ ❿➑➙⑤ ➃③✈⑦❸ ➈➉➊ ➌ ➋➍➎❹❷➏➏ ➅➄ ➄➄➋ ã➟➲➭q➽✃➟ ➐ ➪⑦❶➁✈➔⑦✇ ➃③⑦⑥➑❶Ø ➦➔⑩⑦✇ ➃➦➄ ➆➋❹Õ➏❹ ❿➍❹ ❺➐ ➉ Ï❿⑤ ⑨✈③⑦✈ ➆➋➋❺⑤ ↕②⑧✈③ ↔②❸⑧➑✇➙⑤ ➑②✉ ➀③↕⑦➣ ➊➪Ï❷➦➔②✉✈➔↕✈ ➝➄➐⑤ ➍❹ ↔➀➔➔⑤ ➈➊ ➐❹➋➇ ➌ ➋➐❹➍❷ ➏➍➍➏➐❹➆ ➑❽ ⑨➀✇✇⑧➑↕ ã➟➲➭q➽✃➟ ➉➑➔❽↕➑③➑↕✈ ❷ ✇⑦✈ ⑥✈➁③ ⑨❶➁✈⑦❽✈✇ ④③➑⑧❾✈✇⑤ ➍➋⑤❷➇ ➌ ➋➐❹➍❷➐➎❺➍➐➅➆

➞➮➾➯➟➲➲➟➮✃➟➾ ❿✈✇➑②➔⑧ ➪✈↕➑✇✈ ➆⑤ ➦➔②✉✈➔↕✈ ⑥➣ ➸②➔➙➑⑤ ❸✈➁③ ↕②⑧✈③ ↔②❸⑧➑✇➙⑤ ➏ ⑥⑥ ➃③➀✉⑦➔⑤ ➃③✈⑦❸ ➆❹➋⑤❷➇ ➈➉➊ ➌ ➋➍➎➅❷➏➅❺➐➏➎❺

æ➢➼➾➟➟✃➟r➟➲Ö ➉✈③③✇❽②③↕⑤ ❻③➴❾❷ ④➑⑥⑩⑤ ➛➣ ⑩③⑦➛➣ ↕✈❸②❶➁⑧➣ ➨✈➁❼✈↕⑤ ➝⑦✇✉➑➁③⑧ ➌ ➋➍❹➍❷❹➆ ➋➋ ➄➎ ➋❺ æ➢➼➲➟➮ÝÒq➡➢➼➮➾➟ Û➊③➑❸❸✈③ ➤✈➔②❷ Ó✈ ➆➆➋Û⑤ ➆ ➃✈➔❾✈ ❽③➑②✇ ②✇➙ ❸⑦➔❷ ❽✈③⑤ ➨③➣ ➐➆⑤ ➐➐❷➐➏⑤ ò➔↕✈⑥➜➔➙✈ ➍❺➣➘➁➣⑤ ➑✇⑧⑦④✈③ ➦⑩➀⑧➁✈④✈✇❷ ❸❶➁③➑✇④⑤ ✇✈②❼✈③⑧⑦↕✈ ➤➑⑥✈✇➀❽✈③❷ ❽✈④➔✈⑦➙②✇↕ ➛➣ ➃✈⑧✈③ ➉➑➁✇⑤ ➨③➣ ➐➆❷➐➐ ➌ ➋➍➏➆❷❺➐➋❺➎➎❹

❢❛❨❩ ❛❬❬❭ ❪❛❫❴❵❭❜❝❭❞ ❛❜❡❫ ❢❣❴ ❤❭✐ ❥❧♠♥❴❩

æ➭➮➟➲➚ ➄ ➃➑➑③ ❸✈➁③ ↕②⑧ ⑨④⑦✈③ ➍➆➋➇Ü ➤➑❶➁↕✈⑩➜❶④⑧③➜↕✈③ ➃✈②↕➀⑧ ➐➋➏ ➆➋➇Ü ➀③↕➣ ➃➑❸❸➑⑧ ①③✈✇✇↕⑦⑧⑧✈③ ➊➺➣ ❺❺ ✉➣ ➆➋➇ ➌ ➋➍❹➍❷➆➆❺❺➋➋➆❺

▼✫✬✭✮✯ ✰✱✲✴✵✴✷✸✹✺ ●✻✼✽✼✻✾ ✿❀✾❁ ❂❃❄❅ ❇❈❉✻❊❦❅ ❋ ❄❍ ■❂❏■ ▲❄ ❄❄

❲❲❲✳✢✣✤✦✧✢★✢✩✳★✪

➞ù ❾② ➛✈③④➣ ➆➋❹Õ❹❹❿➍➏⑤ ❹❷ ➧➀❶➁ ➑②✉ ⑨⑧➑➁➔✉✈➔↕✈⑤ ➒➀✇⑧⑦❷➒➀✇❷ ⑧➑❶⑧ ①⑨➅➍➋⑤ ❸⑩✈❾⑦✈➔➔ ✉➴③ ➪➊⑤ ➃③➀✉⑦➔ ➎ ⑥⑥ ➌ ➋➍❹➆❷ ➄➄ ❹➄ ➋➅ ➍➎

◆❖P ◗❘❚❯❱❳ Ù➲s➡➡➮➾r Ð➮➭➟ ➘②↕✈✇➙✉➑➁③③➑➙⑤ ➊➀❶➑❸ ➊➣t➣➒➣ ➱➱➱ ➘②⑥⑩✈③ ➸⑨⑤ ⑨❶➁✈⑦❽✈✇❽③✈⑥❸✈⑤ ➈➀➔➔✉✈➙✈③②✇↕⑤ ❻✈⑧⑧✈ ②✇➙ ➍ ➊➀❼➙✈✇❾②↕ ⑥➴❸❸✈✇ ✇✈②➣ ➍➋➋➇ ➈➉➊ ➌ ➋➍❹➍❷ ➆➆❺❺➋➋➆❺


❣✐

♥rstt✉✈

♠✈③⑦⑤✉

♠✉①r②③④

♠s②✉✈

③②④⑤⑥

✐⑧⑨⑩♥❶❷❶♠

❤❧❧❸❹⑩♠✉①r②③④

❞❢❣❤✐❥❤❧❧♠♥♦♣q ❺ ❻❼ ❽❾ ❿➀➁➂➃➄➅➆➇➄➈➄➅ ❺ ➃➉➊➊ ➋➁ ❺ ➌➁ ➅➄➍➎➏ ➐➑➈➉➒➒➄➅➒➄❽➈➆➓➔→ ❺ ➣↔↕➙ ➛➣➜➝➞➟➠➡➢↕➤➥ ➦➧➞➤➨➙➩➫ ❺ ➁➭➊➯➏ ➁➓➲➓➒➍➊ ➳➊➉➇ ❺ ➵➩➥➙➸➩➙➥➺➻➼↕➸➢➽➽ ➞➼➽ ➾➩➡➢➩➙➺➜➢➙➩➚➥➙ ❺ ➪➓➎➄➭➒➄➶➒ ❺ ➹➘➴➷ ➬ ❺ ➋➁➮➘➂➑❽➈➆➓➒➒➂ ➇➒➄➊➊➄➆➷ ➱ ❺ ✃➑❐➂❒➆➇❽➈➊➉➇➇ ❺ ❐➅➄➓➒➄ ❾➓➒ ❿➍➉➒➇❮➅➄❽➈➄➅➷ ❰❰➬Ï➌❼❾❾

Ð➬❼❼Ñ➂ Ò ➍➉Ó Ô➄➎➄➇ Õ➄➅Ö➒ ➍➯ ×ØØÑ➂ Ò Ù➍➉Ó❮➅➄➓➇Ï ❒➔➒➓➭➆ ➲Ú➊➒➓➲ ➯➓➇ Û➌Ï➬➬ÏÛ❼➬➬Ï

■❏▲▼❏ ◆▲❖▼P◗❘❏❙P❯P▼❖▲❏❱ ❲P❳❳❨ ▼▲❩◗❖ ❬❭❯◗P▼❪❏▼❫ ❴❏❨❖❏❳❳❏▼❱ ❵❴◗❭❳❛❯❏▲❨❱ ❜◗▼❏ ❝❏❦❭❱

❊ ✁✂✄☎✆✝✞✂✟✠☎✄✝✁☎ ❈✡☛☞✌✍✎✱ ✡✏✑✏✒❆✓✔ ✕✍✒✍✑✖❆✕✏✔✱ ✡✗✡✘✗✏✡✔✍✱ ✔✓✔✙✒✖✍☛ ✌❆❍☞✑✔✖✚✒✔✱ ✎❈✘❚❍✓✒✏❚✔✡✏❆✱ ✒✔✓✔✙✍❚❚❍✛✏✙❆✒✏✍✛

✙❑✬✭✮✭✯✰ ✲☛✴ ✵✶ ✌❑✷✮✸ ✎✹❑✺❑☛❚❑✯✹✵✱ ✻✼✽✾✾ ✓✿❀✸❁❂✱ ✒✸✹✰ ❡❃❄❃✽✲✾❃✾❄✽✱ ✸✹✸❁✭✯❅✬✵❁❇❅✵✬✭❉❋✸✯✮❑✬✸✭✰●✸ ✇✇✇✳✜✢✣✜✤✜✥✦✧★✩✪✥✢★✪✩✦✳✫✜


✷✣

❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

✏✑✒✓✓✒✔✕✖✗✘✑❆✙✚✛✜✢✢

✭✮✯✰✱✳✴ ✶✳✴✴✳✷✺✻✱✴✴✻✼✽✾✿❀❁❂✾ ◆❀❃❄❅❁❇❈❉❀❊●❍❁❂■ ❏❑ ▲▼▼❖■ P◗❍❁●❀❘❁❄❘❙❅ ❚❯❅❃■ ❏❑ ❱▼❖■ ❲❀✾ ❳❅❁❨❀❉❃❃❀❩ ❚❬❅❃ ❏❑ ❱▼❖ ❭ ▼❱❪▲✾✽▼❫❫❯❴❫ ◗❵ ▼▲✽❯❛ ❴❬❚❚❯❫❴▲

❡❣❤❥❦❧♠❡♥♠♥❡❣❡♦♥♠ ❥♣ ÔÕÖ×ÖØÙ×ØÚÛÔÜÝÞ ♠✫✬ ♦♥qr❥❤♥♠♥❡❣❡♦♥♠ ⑧⑨⑩ ❼❽❾❿➀❽❾➁➂❽❾➃❾➄➅➃➄➆➇➂➈➉➁ ßàá ❶❷❸❹❺❻ âãäåæç❺⑨❻❺æàçæ èéêëêìíëìîïðñòó ôãõ ➊➋➌ ➍➎➏➐úùûôâàâ ➑➒➓➒➓➎➔→➣➎↔ ➒↕➊↕➌➓➙ ➛↕→ ✹➜↕➙ ➛↕➌➌➏➟➝ ö÷÷øù õüá➏➣ýæç þôãÿ ü ➝æä➞➏➙ ✁ ✂✄ äåù ➒➎➓➠➟→➡➢ ➤➎➟➓➒➥➦➒➧➌➏➥➦➔➡➨ ➩➟➫➎➌➎➒➨ âäåãsâ☎ôý☎☎æàs ✄ýæá ❆s☎➡➎➧➊➐➎➡➓➎➒ ù✆✄àâsàç✝✞✟ æçàç✠ ➊➐➎➭➔➝ ➣➎➐ ➟→➤ ➣➎➐➏➒➓➣➏➌➙ ➯➌➊➏➦➌➟→➡ ➔→ ➤➎➌ ➍➎➔→➔➡➟→➡ ➲➳➌➎ ✵✵ ✸✵ ✵✵ ✵✵ ❆✡☛ ➛↕➌➓➎➔➐ ✆✄✠ù✥➔➒➓ á✠ ☞✠ ✲✠ ✌➠➲➔→➡➎→➤ åá ✄ýæá➎➌➊↕➌➤➎➌➐➔➥➦➙ ✍✠ ù✲✠ ✌åá✠ ➏➣➎➌ù→➔➥➦➓ ➵↕→ ➸➺➻➼➽➾➚➺➪ ➶➹➘➴ ➷ ➽➬➮ ➸➶ ❋r✎✏ ❋♦✑✒✓✔✕ ➱⑩✃❷ ⑧⑨⑩❐❹ ✖✗✘✙✚ ✛ ✜✙✘✙✚ ✢✔r✣ sss✉✈✇①②③④⑤✇⑥✉⑦⑤ ✚✤✦✜✧★✜ ✩✩ ✛ÒÓ ✪✗ ❒❮❰Ï ÐÏÏ✜★ÐÑÑ sss✉✈✇①②③④⑤✇⑥✉⑦⑤

❨❩❬❭❬❪ ❫❴❬❩❵❛ ❜❝❞ ❡❢❬❜❩❣❴❩❤✐❬❥ ♥♦♣qrst✉✈ ♦♣✉✇❦①②③ ④②⑤②♠ ⑥♠⑦⑧ ➶ ❦❧♠ q♦③⑤②♠⑦② ⑨⑩ ❶ ✈②❷②♠②③❸ ❶ ❹②♠❺❻♦❷②⑧ ➶ ❼❽❾❿➀➁➂➃ ❼ ➄➅➆➂➁➇➈❿❿❾➉ ❼ ➀➊➋➌➂➃➂➍➃ ➒➓➔→ ➣↔ ➎↕➙➛➜➝ ➞➟➠➝ ➡ →➢➤➒➥➦➔➧➒➦➔ ➶ ➎➏➐➑ ➑➨➩➫➐➭➯ ➲➐➳ ➦➒ ➵➯➸➝ ➺➻➭➯ ➺➼ ➽➾➭➯➏➚➏➚➪➏

✈✇①✳✰②③ ▲ ④❘❵■ ❚❬ ⑤❳■ ⑥❅❃❃❀❇❇❅■ ⑦❀❁●❃⑧ ⑨❦❈❉❅■ ❲✾❑❀❩■ ❃❍❉❵ ❥❀✾ ❂❅■ ⑨P ❚▲▼❖■ ⑩❃❅❘ ❀❄ ▼▲❵▲❚❵❚▼▲▲ ❭ ▼▲✽✽✾❴❴❱✽▼❚❴

➄✮✳➅✳ ➆❄❇●❅❊❊❺❊❵ ❨❵ ➂◗❉❁❣❵ ◗❩❵❑◗◗● ❍❇❣■ ❀❍❨ ❄❅❨❅❇●❘❂●❅❳■ ❂❅❇❈❉❦●❤●❅❁ ❍❵t❅❃❇❈❉❊◗❇❇❅❁❅❳ ✿❃❩❇●❵ ◆➇❉❅ ❥❦❄❅❈❙■ ❂❀❁❤✾ ➈➇❉❃❵❭ ▼▲❪❚▼✾❯❯❯▼✽❚▼

❶✻❷②✯✺✳❷✼✳❛◆❍❇❇❅■ ❙❊❵ ❸⑩✐ ❘❳ ✿❃❦❁❅❁■ ❈❀❵ ❯▼⑤❳■ ❑❀❩■ ❸❑⑨■ ⑥❅❃❃❵■ ❲◗❵❹❀❃❺❵■ ❯▼▼⑤❳ ✿❃❩❇●❵■ ❱❯❪❖❻◆⑨❛⑨● ❭ ▼❱❪❱❴✾✽❱❱❚

➒✮✳✷✯➅✱❝✷✼✳✺✇✱✴✳✴❳❘● ❅❘❂❅❁❅❳ ✐❍❁❩ ❇❍❈❉● ➆❃❄❅❘● ❘❁ ❩❅❃ ◆❀❈❉●✾ ❄❅❣❀❈❉❍❁❂❵ ❭ ▼▲❪▲✾❚❚❫❫▼▼❚❫ ➓❷✳②➅✴✮②✳✴ ❇❍❈❉● ➔◗❄■ ◆❅❍❄❀❍■ ➆❊●❄❀❍■ ❢❅❁◗t❘❅❃❍❁❂❅❁■ →❁❁❅❁■ ➆❍♥❅❁■ ❀❍❈❉ ⑨❊❅❳❺❁❅❃❀❃❄❅❘●❅❁■ ❅●❈❵■ t❵ ❺❃❘t❵ ❭ ▼▲✽❬✾❴❱❯✽✽▲▼ ➓❷✳②➅✴✮②✳✴ ❇❍❈❉● ➔◗❄■ ◆❅❍❘❁❇●❀❊✾ ❊❀●❘◗❁❅❁ ◗❵ ❢❅❁◗t❘❅❃❍❁❂■ ❥❅❘●❍❁✾ ❂❅❁ t❅❃❊❅❂❅❁■ ❧❘❈❉❅❃❍❁❂❇❙➇❇●❅❁ ❙❊❅❳❳❅❁■ ❧●❅❈❙❩◗❇❅❁■ ❥❘❈❉●✾ ❇❈❉❀❊●❅❃■ ❇❺❀❈❉●❅❊❁■ ❳❀❊❅❁■ ●❀❺❅✾ ❤❘❅❃❅❁■ ❙◗❳❺❊❅●●❅ →❁❁❅❁❃❅❁◗t❘❅✾ ❃❍❁❂ ❭ ▼▲✽✽✾❪▼❫❴✽❯❫

❜❝✰✱✳ ❞❡ ♣✴✮❞❡ ❢❅❇●❉◗❨❛❑❀❍❅❃❁✾ ❉◗❨ ❤❍❳ ❙❀❍❨❅❁ ❤❣❵ ✐✐✾❥❦❄❅❈❙ ◗❵ ✐✐✾❑❀❩ ❧❅❂❅❄❅❃❂■ ❂❃◗♥ ❍❵ ❂❦❁❇●❘❂❵ q❀❍❈❉ ❃❅❁◗t❘❅❃❍❁❂❇❄❵✉ ❭ ▼❱▼✾❯✽❚❯❱▼❬ ◗❵ ▼▲✽▲✾ ▲❚❱❬❴▼❬

❶✻❷②✯✺✳❷✼✳❛◆❍❇❇❅■ ❙❊❵ ❸⑩✐ ❘❳ ✿❃❦❁❅❁■ ❈❀❵ ❯▼⑤❳■ ❑❀❩■ ❸❑⑨■ ⑥❅❃❃❵■ ❲◗❵❹❀❃❺❵■ ❯▼▼⑤❳ ✿❃❩❇●❵■ ❱❫▼❖❻◆⑨❛⑨● ❭ ▼❱❪❱❴✾✽❱❱❚

❙✝✞✟✠✝✞✡☛☞ ✌✍✎ ✏☛☞✟☛✑☛☞ ❢✒û ✓✔ü ✕þÿ✁✔þÿ✂❲ ý ✓ ✖❲û✁❲✆❲ ✗✘ ✙ú ✓❲û ý ✓ ✕þÿ✚❲ú ❲ ú ❲ú ❲✄ ❊✛✜✢❲✂ûú❲✣✤ ◗ý✔✁ú❢ú✥✔✂ú✘ ✦ ✜ ❆✣✆❲üþÿ✁✘üü❲ ❲ ❆ýü✣ú✁✓ý ✆ ✔✁ü ✕þÿ✁✔þÿ✂❲û ✘✓❲û ✆✁❲úþÿ✚❲û✂ú✆❲ ✧✘û✥❲ ✂ úüü❲ ✜ ❋✒ÿû❲ûüþÿ❲ú ★✁✔üü❲ ✩✩✩ ✣úü ✪✫✬ ✂ ✘✓❲û ★✁✔üü❲ ✩✩ ✜ ★☎û❑❲û✁úþÿ❲ ✢❲✁✔ü✂✣✔û✥❲ú✂ ý ✓ ❋✁❲✭ú✣ú✁ú✂✮✂

❼③❽ ❾✮❡❿❶✱➀ ❳❘● ❲❍❇❈❉❄❀❩■ ❳➁✾ ❄❊❘❅❃●■ ⑨❦❈❉❅■ ❀❄ ❇◗❨◗❃● ❤❍ t❅❃✾ ❳❘❅●❅❁■ ❴❱▼❖➂P ❻ ❧●❃◗❳ ❭ ▼❱▼✾❯✽❚❪❪❱❯

⑥⑦⑧⑨⑩ ❶❷❸❹❺❻⑩❷❸⑩❺❼❽❷❾ ❿➀➁ ➂➃➄➅➆➃➇➈➉➊ ➋➃➄➌❿➍ ➎➏ ➐➀➑➉➃➇ ➒➆❿ ➓➔➔→➊ ➣➊↔➒➋➎➋↕ ➙➆➋➃➄➁➎❿➍➉➏ ➒➏➛ ➜➝➊➞➟➟➠➔➟➟➡➓

✭❷✳✮✯✰✱✳✴ ❇❍❈❉● ➆❃❄❅❘●■ ❥❀❩❅❁ ◗❩❅❃ ⑦❃◗❩❍❙●❘◗❁ ❭ ▼❱❪❯▲✾❯❫❚✽

▲✾❚ ④❘❵ ➂❉❂❵ ❂❅❇❍❈❉●■ q❀❍❈❉ ➂✿✉ ❘❁ ❢❅❘❁❨❅❊❩■ ❥❦❄❅❈❙ ❍❵ ➃❳✾ ❂❅❄❍❁❂ ❭ ▼▲✽✽✾❴❴▼❯✽❪❫

➐✻✰✱✱✮❷✺✳❷✳✱✴✳✴ ❤❍t❅❃❊➇❇❇❘❂ ❳❘● ❸❳❺❀●❉❘❅ ❍❁❩ ❧❺❀♥ ❨❦❃ ◆❀❈❉✾ ❉❘❊❨❅❘❁❇●❘●❍● ❂❅❇❍❈❉● ❭ ▼❱❪▲✾ ❴▲▼❬▲❪❱ ◗❵ ▼▲❯❴✾❪✽❬✽❚❱✽

➣✻✴➅✳✷✱✮❷✺✳③ ❤❍t❅❃❊➇❇❇❘❂ ❻ ❙◗❳✾ ❺❅●❅❁● ③ ❄❘❅●❅● ❃❦❇●❘❂❅❃ ❅❃❨❀❉❃❅✾ ❁❅❃ ⑩❃❦❉❃❅❁●❁❅❃ ❘❁ ❥❦❄❅❈❙ ❀❁❵ ❭ ▼❱❪▲✾❯❯❫❱❪

❜✮✳③ ❱✽■ ❢❵ ❇❍❈❉● ➂✿ ❳❘● ❁❅●✾ ●❅❳ ❀●●❃❀❙●❘t❅❳ P❀❁❁❵ ✐❥ ◗❩❅❃ ❢④❵ ❭ ▼▲✽❯✾✽▲❴▼❯▼❯❚

❶✳✴ ❉❘❊❨● ❳❘❃ ❄❅❘❳ ➃❳❤❍❂ ➑ ❭ ▼❱❪▲✾❚❬▼❚❬❯❱

➉➊❿➋➊➌❡ ✿❸❧➃◆❲❸ ⑦❢➍❑➆◆✾ ❲❸◆ ❳❘● ✐❀❍❺●✾➎ ❢❅❀❊❇❈❉❍❊❅ ❨❦❃ P❢⑥✾ ❧●❍❩❘❅ ❩❅❃ ➃❁❘ ❥❦❄❅❈❙ ❂❅❇❍❈❉●❵ ➆❁❂❅❳❅❇❇❅❁❅ ➆❍❨✾ ❣❀❁❩❇❅❁●❇❈❉➇❩❘❂❍❁❂❵ ❑❘●●❅ ❳❅❊✾ ❩❅❁ ❍❁●❅❃ ❭ ▼❱❪▲✾❴▲✽❫❴▲▲❚■ ❳❅●❤❁❅❃➏❃◗❄❵❍❁❘✾❊❍❅❄❅❈❙❵❩❅

ùúû üýþÿ❲ üþÿ ❲✁✁ü✂✄☎✆✁úþÿ

ü✘✚ú❲ ✯✰✱✲✳✲ ✴✵✲ ✶✷✳✱✸✲✰✹✺✻✼✲✸ ú ✧✘✁✁✜ ✘✓❲û ✐❲ú✁✽❲ú✂✤ ❍✾✿❀ ❁❂❃✾❂❃❄ ❅❇❈❍ ❘✾❄❉●❈■❏▲●❏ ❁❄❏▼ ◆❖ P ❚◆❯❱◆ ❳✾❨ ❩❬❨●❀❬❭● t ❪ ❱❫ ◆❴ ❵ ❯ ◆❛ ❪❜ P ❝❭✿❄✾▲ ✾❈ ❯ ❞❃❏ ➢➤➥ ➦➧➨➩➫➭➯➲➨ ➳➤➵➸➲➥➺➻➥➼➥➤➺➽➥ ➳➾➥➤➺ ➚➥➪➥➺➶➥➵➻ ➪➯➥➾➾➯ ➹➭➼ ➺➘➸➲➪➯➼➴➻➾➤➸➲➥➺ ➷➥➵➼➤➺ ➬➮➱➬✃➱ ❐❒❮➮➬❰➬❒✃➮➱ ÏÐ ÑÒÓ ÔÕÖ×ØÙÚÛÖ ÜÏÐÑÒÓÚÝÞÒßßÚàÚÚÒ ÜáÒÏÐ âÒßÒÐãÒÓÞ ➥➤➺➨ ➦➪ ➲ä➺➽➥➾➯ ➪➤➸➲ ➭➼ ➥➤➺➥ ➶➥å➵➤➪➯➥➯➥ æ➯➥➾➾➥ ➤➼ çä➲➼➥➺ ➽➥➪ è➥➪➸➲➘å➯➤➻➭➺➻➪➧➥➵➶é➯➥➪ê ➪➤➸➲ ä➺➪➸➲➾➤➥ë➥➺➽➥➼ ì➭➯➯➥➵➪➸➲➭➯➹ ➭➺➽ ➥➤➺➥➵ ➪➤➸➲ ➥➧➯➾➨ ä➺➪➸➲➾➤➥ë➥➺➽➥➺ ➦➾➯➥➵➺➹➥➤➯➨

➢➤➥ ➶➥➪➯➥➲➥➺➽➥ ➳➤➵➸➲➥➺➼➤➯➻➾➤➥➽➪➸➲äå➯ ➤➪➯ ➦➤➺➪➯➥➾➾➭➺➻➪➧é➩ ➵ä➭➪➪➥➯➹➭➺➻ê ➥➤➺➥ ➵➥➾➤➻➤é➺➪ô➘➽ä➻é➻➤➪➸➲➥ î➭➪➶➤➾➽➭➺➻ ➤➪➯ ➥➵íó➺➪➸➲➯➨

❋❃✴ ❀✶❅ ❆✾❅❄✶✳✴✵✿ ✾✿❅✵✴✵✴ ❉✵✹✺✾✿❁✵✿ ③✾ ✾✿❅✵✴✵✿ ❉✾❅✺✵✸✸✵✴✿ ❅✾❂✳✵✿ ❃✹✴❅

➚➤➵ å➵➥➭➥➺ ➭➺➪ ó➶➥➵ õ➲➵➥ ➪➸➲➵➤å➯➾➤➸➲➥ è➥í➥➵➶➭➺➻ ➶➤➪ ➹➭➼ ïö➨ïö➨öñïï ä➺ ➽➥➺ ➳➤➵➸➲➥➺➧é➵➪➯ä➺➽ ➽➥➵ ➳➤➵➸➲➥➺➻➥➼➥➤➺➽➥ ➳➾➥➤➺ ➚➥➪➥➺➶➥➵➻ê î➼ ➳➤➵➸➲➶➥➵➻ öê ö÷øðñ ➳➾➥➤➺ ➚➥➪➥➺➶➥➵➻➨

ôõö ÷øùöú

❜❝✰✱✳ ➈❅❳❀❁❩❅❁ ❩❅❃ ❳❘❃ ❢❍❇❇❘✾ ❇❈❉❅ ❧❺❃❀❈❉❅ ❂❅❂❅❁ ❑❅❤❀❉❊❍❁❂ ❄❅❘❄❃❘❁❂● ❭ ▼▲✽❬✾✽❫❱❬❴❚❱

❇❈❉ ❊❈❍❏❑▲ ▼◆❖ ◗❙❚❏❍▼◆❚ ❱♦❯❲❳❨❨❩❬❭❳❪❫❴ ❩❵❫❩❪❩❨ ❛❲❝❯❭❩❳❫ ❞❢❯❲❪❨r♦❯❬❩❯❣ ❤✐❥❤❦✐❧ ♠ ♥♣qstt ✉✈①②④⑤

ûúüöýöþþöÿ

❘ ✁✂✄ ☎✆✂ ✝✄ ✞✟✂✠ ❜✂✇✂✠❜✂✄ ☎✆✂ ❡✆✡☛ ✄☞✂✠✌ ✍✍✍✳✎✏✑✒✓✔✕✖✳✗✘✙ P✚✛✜✢ ✣✛✚✤✥✦✧✤✚✦✚✛✤★ ●✜★✩ ✪ ✫✬✭ ✮●

➣✴❝✺➅✮ ❇❍❈❉● ➔◗❄↔ ❑❦❃◗❨❀❈❉❙❃❀❨● q❪❚✉■ ❤❍t❅❃❊❵■ ❨❊❅❘♥❘❂■ ❅❃❨❀❉❃❅❁❵ ➆❍❨●❃❀❂❇❄❅❀❃❄❵■ ❢❅❈❉❍❁❂❇✾ ❍❵ ⑦❅❃❇◗❁❀❊❣❅❇❅❁■ ⑨❍❁❩❅❁❄❅●❃❅❍✾ ❍❁❂■ ❇❅❉❃ ❂❍●❅ ❸❲❏✾⑨❅❁❁●❁❵ ❇❍❈❉● ➆❃❄❅❘●❵ ❭ ▼❱❪▲✾❴❫✽✽❴❯✽ ↕❃◗❨❘ ❇❍❈❉● ➔◗❄➙ ⑩❊❘❅❇❅❁■ ⑥❀❺❅✾ ❳❀❊❅❁■ ❤❘❅❃❅❁■ t❅❃❺❍●❤❅❁■ ❸❇●❃❘❈❉■ ✿❀❃●❅❁❀❃❄❅❘●■ ❺❨❊❀❇●❅❃❁■ →❁❁❅❁❀❍❇❄❀❍■ ❅●❈❵❭ ▼▲❪❚▼✾ ❱▲❚❯▼❬▲

✾✿❀ ❊✵✹✸✶❁✵✿ ✶✷ ✼✶✷❅✺✶❁

➢➤➥ ➵➥➻➥➾➼➘ë➤➻➥ í➴➸➲➥➺➯➾➤➸➲➥ î➵➶➥➤➯➪➹➥➤➯ ➶➥➯➵➘➻➯ ïðêñ æ➯➭➺➽➥➺➨ ➢➤➥ ò➥➵➻ó➯➭➺➻ ➽➥➵ æ➯➥➾➾➥ ➥➵åé➾➻➯ ➺ä➸➲ ➽➥➼ ➳î➷➨

➓✴✺✻✱✴✳✷✳ ⑩❃❀❍ ❇❍❈❉● ❘❁ ❅❘❁❅❳ ⑦❃❘t❀●❉❀❍❇❉❀❊● ❚❱ ❧●❩ ❧❅❁❘◗❃❅❁✾ ❄❅❃●❃❅❍❍❁❂❇●❅❊❊❅ ❭ ▼❱❪▲✾ ❱▼▼✽✽❱❴ ◗❵ ▼▲✽❯✾❴❚❱❪▼▼❬✽

❴❵❛

❜❝❞❢❛❣❤❵❢✐❛❥❝❣❛❦

❧❣❛❛

■✐❝❞❀❝

q

❁✇

④✉ ✈

❂✇ ❂✇✈

④s

⑤⑥⑦ q

❁✇

④✉ ✈

❂✇ ❂✇✈

①④

✯✰✱✲✴✵✶✴✷✸✹✺✱✲✻✼✽✹✾✹✺✽✯✰✿✽

❶✻✰✱➛✻✷✷❳❘● ✐❍❁❩ ❨❦❃ ◆❀❈❉●✾ ❄❅❣❀❈❉❍❁❂ ❨❃❅❘ ❭ ▼▲❪▲✾ ❚❚❫❫▼▼❚❫ ❶✮✴ ❇❍❈❉❅❁ ➔◗❄➙ ❸❍❃◗❺❀❣❅❘● P➁❄❅❊●❃❀❁❇❺◗❃● ❍❁❩ ➃❳❤❦❂❅■ ➂◗❉❁❍❁❂ ❃❅❁◗t❘❅❃❅❁■ ❲❀❈❉❀❍❇✾ ❄❀❍■ ❸❊❅❙●❃◗■ ⑨❊❅❳❺❁❅❃■ →❇◗❊❘❅✾ ❃❅❁ ❍❁❩ ➆❄❩❘❈❉●❅❁ t◗❁ ✐➇❍❇❅❃❁ ❭ ▼▲✽✽✾❪▼❫❴✽❯❫

✰✱✲✳ ✴✵✶✸✹ ✺✻✶✸✹ ✼✲✽✶✾✲✻✶✸✿ ❀❁✱❂

➃➄➅➆➇➈ ➇➉➈➇ ➉➈➊➇➋➇➃➃➌➈➊➇ ➃➇➍➎➃➊➃➊➏➈➐➉➑➇ ➒➏➊➉➑➓➇➉➊ ➉➈ ➇➉➈➇➔

❯✍✎✏✑

✒✓✔✕✖✏✑

✱❃ ❂✱✹✹✱✹ ❄✱❁✱✺✿

➃➊➌➋➓ →➌➅➆➃➇➈➐➇➈ ➣➌➋➓➊ ➔➉➊ ➆↔➆➇➋ ↕➌➅➆➙➋➌➑➇➛ ➜➈ ➝➇➄➊➃➅➆➍➌➈➐ ➑➉➎➊ ➇➃ ➞➟ ➣➉➍➍➉↔➈➇➈ ➠➌➄➅➆➇➋➡ ➐➌➢↔➈ →➉➍➍ ➤➇➐➇➋ ➥→➇➉➊➇ ➌➄➙➆➦➋➇➈➧

❩ ✗ ✎ ✘✏ ✖ ✖ ✏ ✑ ✙ ✕✏ ✍ ✎ ✘✚

➨ ➋➇➍➌➃➇➋ ➎➇➙➋➇➉➊ ➢↔➈ ➐➇➋ ➩➌➃➊ ➔➉➊ ➐➇➋ ➉➈➈↔➢➌➊➉➢➇➈ ➫↔➙➊➍➌➃➇➋➭ ➣➇➊➆↔➐➇➧ ➔➌➅➆➊ ➐➇➋ ➯➔➑➌➈➑ ➔➉➊ ➣➇➈➃➅➆➇➈ ➫➲➌➳➧ ➵➸➺➻ ➼➽➾➚➪➶➹➵➵➸➘ ➽➺➻ ➴➷➬➚➺ ➻➚➺ ➮➸➶➶➚➺ ➼➽➱ ✃➪❐❒➶➘❮ ③✛✜ ✢✛✣✤✥✦✧★✩ ✪✫✩ ✬★✭✤✛✩✧★✩ ✛✩✮ ✯✥✫✣✰★✱✤★✩ ✭✜ ✲★✦✜

❰➷➺➺ Ï➚➪➻➚➺ Ð➸➚

■✳✴ ❚✵✶✷✸✵✹✺✵✴ ✳✻✸✺ ✼✹✵ ✶✽ ✾✿❀ ✽✴✹✿❁✺ ✼✹✵ ✿✶❂✳

ÑÒ

❱✵✴✺✵✹✸✾✿❁ ❃✹✵❀✵✴ ✿✶❂✳ ❄✶✾❅✵❆ ✼✹✵ ❇✵✴✺✵✹✸✵✿ ✹✿ ìí îïðñòó

✵✹✿✵✷ ❈✸✵✹✿✵✿ ❚✵✶✷ ❉✵✹✺✾✿❁✵✿ ✾✿❀ ❊✵✹✸✶❁✵✿❆

➨ ✃➪Ó❐❐➺➚➺ Ð➸➚ ➚➸➺➚ ➚➸➘➚➺➚ ➪➚➶➷➵➚➪ Ô➸➶➸➷➶➚ ❒➻➚➪

❅❇❈❉❊❈❉❋●❉❍●■ ❏❑ ❏❑ ❏❑ ▲▼◆■ ❖P◗ ❘◗❚ ◗◗ ❯❱❲❳❊❈

❋●❍ ❏❍❑▲▼◆❖P◗ ❍❘❙❲◆◗❳ ▲❖❙ ❨❳❖P❬❍P❭❏▲❪●❪❫

➚➪Ï➚➸Õ➚➪➺ Ð➸➚ Ö➴➪➚ ➬➚➵Õ➚➴➚➺➻➚ ✃×➸➵Õ➚➺➼❮ ➬➸➚Õ➚➺ Ö➴➺➚➺ ➚➸➺ ➚➪Ø➪❒➬Õ➚➵ Ù➚➵Ú➴➹❐Õ➵Û❒➺➼➚ØÕÜ ➸➺Õ➚➺➵➸➾➚ ✃➸➺➷➪➬➚➸Õ➽➺➘ ➽➺➻ ➶➷➽❐➚➺➻➚ Ý➺Õ➚➪➵ÕÞÕ➼➽➺➘ ➸➱ Ù➚➵Ú➴➹❐Õ➵➬➚Õ➪➸➚➬❮ Ô❒➪➻➚➪➺ Ð➸➚ ➽➺➵➚➪➚ Û❒➵Õ➚➺➶❒➵➚ Ö➺❐❒➬➪❒➵Ú➴Þ➪➚ ➷➺ß ➨ ➪➚➶➷➵➚➪ à➚➶➚❐❒➺ áâãäåæäçäèéáå ✃æê➷➸➶

➸➺❐❒ë➪➚➶➷➵➚➪❮➻➚

⑧⑨⑩⑧❶⑨❷

➹➘➴ ➷➬➮➴➱

❸❹❺❻❼ ❼ ❽❾❿➀➁➂

✃➱❐➴❒➴❮❮➴❰ ÏÐÑÒÓ ÔÕÒ ÖÓ ×ØÒÙ ÚÒÛÒÙÚÒÓ ÔÕÒ ÜÕÝÞ ÐÓßÒÙà áááâãäåæçèéêâëìí îïðñò óðïôõö÷ôïöïðôø ùñøú û üýþ ÿù

❴❵❛

❜❝❞❢❛❣❤❵❢✐❛❥❝❣❛❦

q

rs r✉

❧❣❛❛

✈ ✇✇

♠♥❵♦❣❛

q①

②④

⑤⑥⑦ q rs r✉ ✈ ✇✇ q① ✈ ②① t ✁✂✄☎✆✄✝✞✟✝✠✡✂☛☞✄✝t✝✠✄❡ ✌✄

✤✦✧★✩ ✪✫✬ ✭✮✮★ ✯


◗❙❯ ❲❳❨❩❬❭ t❯❲ ❪❫❲❴❯❵❬❯❙t❯❲ ❜❝❯❞❯❵❢❯❣❯❢❙❯t ❝❯❲❙❲❜ ❯❵❬❨❩❯❙❲❯❲ ✐❥ ❦❧♠ ♥♣q♣s✇♣① ②③❦❦ ⑨

❋●❏❑▼◆ ❖◗❘ ❙●❯❑❱❲❑▼●▼❳❑❲❨❑◗

❩●❬❬●❘❑◗●◗❬❨▼❲❭❪

❙▼❑❯❯❑◗❪●❖❬❬●◗❲❑▼❖◗❫

✭✜✢✣✤✦✧✫✬ ④✰ ⑤✢▲❀✤✪✉✤❡ ▲✤✼ ✾✩❡✪✤✻ ✪✉✩▲✉★ ✵❡❀✤✲✉ ▲✤✼ ✜✢✣✤✦✧✤✼ ④❡❡✤❡✪✉✩▲✉★ ✣✤❅✲❡▲✤✉ ✪✲✦✽ ✤✲❡✤✪ ▲✤✼ ✺✼❍❁✉✤❡ ●✤❀✤✼✻ ✣✤✺✤✣✲✤✉✤ ⑤✦✽■✤✪❀✲✺✻✾❃■✪✉✤✲❡✪✬ ▼✵❅ ⑥❇ ✾✤✧✉✩✼ ⑦■❄✦✽✤ ✽✩✣✤❡ ✪✲✦✽ ✼✵❡▲ ⑧❤⑨ ⑦✲✼✻ ✰✤❡ ✰✲✉ ✢✣✤✼ ❤✬⑨⑨⑨ ▼✼✣✤✲✉✪❆■❄✉✴✤❡ ✩❡✻ ✺✤✪✲✤▲✤■✉✬ ❱❃✼ ✩■■✤✰ ▲✲✤ ✈✤✼✧✤✽✼✪✺✢❡✪✻ ✉✲✺✤❡ ▼❡✣✲❡▲✵❡✺✤❡ ✩❡ ▲✲✤ ▼✵✉❃✣✩✽❡✤❡ ▼❈ ✵❡▲ ▼⑧⑨ ❀✩✼✤❡ ❅✢✼ ✈✲✤■✤ ●✤❀✤✼✣✤✻ ✉✼✤✲✣✤❡▲✤ ✰✲✉ ✩✵✪✪✦✽■✩✺✺✤✣✤❡▲✬ ❂✲✦✽✉ ❡✵✼ ❅✢✼ ❑⑧❑✻r✵❡▲✤❡ ✲✪✉ ●✤❡✲❡ ✤✲❡ ✺✤✻ ❡✲✩■✤✼ ●✤❀✤✼✣✤✪✉✩❡▲❃✼✉★ ▲✲✤ ✈✲✤■✤❡ ❛✲❡✴✤■✽✩❡▲✤■✪✵❡✉✤✼❡✤✽✰✤❡ ✭✜✤✣✤❡✪✻ ✰✲✉✉✤■✻❉✲✪✦❃✵❡✉✤✼★ ▼✵✉❃❀❄✪✦✽✤★ ❚✩❡✧✻ ✪✉✤■■✤❡★ ▼✵✉❃✽❄❡▲■✤✼ ✵❡▲ ✻❀✤✼✧✪✉❄✉✉✤❡★ ⑩❀✤✲✼❄▲✤✼ ✵✪❀✬✫ ✪✲❡▲ ❅✢✼ ✈✲✤■✤ ✜✢✣✤✻ ✦✧✤✼ ✵❡▲ r✵❡▲✤❡ ✩✵✪ ▲✤✼ ✳✰✺✤✣✵❡✺ ⑩✲✤■ ✲✽✼✤✼ ❀❍✦✽✤❡✉■✲✦✽✤❡ ❛✲❡✧❄✵❅✤✬

❞❢❣❤ ✐❥❦❧♥❥♣❣❥♥♣❦❥❣

❙❑❯❯❲❭❪❴❑▼❏❑❫❖◗❫

❵ä▼❜❑❴❑▼❳❖◗❘❬❝❬❨❑❜

✶ q rs t✉ ✈ t ✇① s② s✇ ③ s ④④ ⑤⑥ rs

✁ ✂ ✄☎ ☎

✁ ✆

õö÷ø÷ ùú ûúöüýþöÿ ùüöú ú þ öü öþ÷ öú öú ➃➄➅➆➅ ➇➈ ➉➈➄➊➋➌➄➍➎➇➊➄➈ ➏➈➐ ➑➌➒➓➄➊➓➄➌➅ ➐➄➈➔➄➈

î ï ð ñ

ò ó ô ó

→➣↔↕↔➙ ➛➣↔➙➜➝➞➞➟ ➠➟➡➣➡➢➤↔➡➥➝➙➡ ➦➧ ➦➨➧➩➫ ➭➯➥↔➢➲ ➳↔➞➵

â ã å å æ ç è é

ê æ â ë ì í è é

➫➸ ➧➺ ➻ ➧ ➧➫ ➦➦

➛➟➼➽ ➫➸ ➧➺ ➻ ➧ ➧➫ ➦➸ ➾➾➾➵➚↔➙➜➝➞➞➟➵➪↔

Û

✷ ❋♦✕♦✖✗ ✘✙✖✱ ✥✚✛

Ü

Ý

Þ

ß

Ü

à

á

Ü

ß

à

Ý

Ü

á

➱ Ó ➱ ➮ Ï ➮ Ò ➘ ❰ Ñ Ö ➱ Ï Ð ➱ Ò ➬ ➮ Õ Ï ➱ Ñ Ï ➱ ➱ ➹ ➱ ➱ ➘ Ï Ð ➮ ➶ ➮ ➷➮ ➘ ❰ ➮ ➮ ➹ ➹ Ö ➬ ➮ ❮ ➮ ➬ ➘ ➷➬ Ï Ï Ñ ❰ ❐ ❮ ✃ ❒ Ï Ò ➮ ➴ ➴ ➬ ❐ ➮ ➹ ❐ Ð ➘ ➬ Ï ✃ ➮ ➘ ❐ ❐ Ò ➬ Ò ➘ ➮ ➱ ❐ ➬ ➹ ➹ ➷➱ ✃ ✃ ➮ ➹ ➹ × ➮ ➹ ➶ Ñ × ➘ × Ú ➘ ➷➱ Ô Ö ❰ Ø Ï ➱ ➮

➮ ➘ ✃

Ï ➘

Ù ➱ ➮

❰ ➱ Ò

❘✝✞✟✠✡✝✠☛ ☞✟✌☛ ✟✍✍✝✌ ✎ ✝✏✟✍ ✑✒ ✏✝✓✟✔☞☛ ⑦⑧⑩❶❷❸⑧❷❹ ❺❶❻❹ ❶❼❼⑧❻ ❽ ⑧❾❶❼ ❿➀ ❾⑧➁❶➂❺❹

✬✭✮✯ ✰✱✲✭ ✳✴✵✶✸✹ ❁❂❃❄

✭✜✢✣✤✦✧★✩✧✪✫✬✮✯✤❡❡✰✩❡✰✩❡✤✲❡✳✰✴✵✺✪✻ ✵❡✉✤✼❡✤✽✰✤❡✤❡✺✩✺✲✤✼✉★✺✲✣✉✰✩❡✪✤✲❡✺✩❡✴✤✪ ✜✤✣✤❡✩✵✪▲✤✼✾✩❡▲✿★❀✤✲❁❂❃✼✣✤✼✉✯✵▲✉✧✤★ ●✤✪✦✽❄❅✉✪❅✢✽✼✤✼▲✤✼✳✰✴✵✺✪✪❆✤▲✲✉✲❃❡✾✤✲❡✻ ✼✲✦✽ ✜❃❡✺✵✤✉★ ✾✲❡✉✤✼ ▲✤❡ r✲✼✪✦✽✧✩✉✤❡ ❇❈ ✲❡ ✜✢✣✤✦✧ ●✤❡✲❡✬ ❉✤❡❡ ❃✣ ❊❍✣✤■★ ❑✲■▲✤✼★▼■✻ ✣✤❡★ ❆✼✲✈✩✉✤ ❛✼✲❡❡✤✼✵❡✺✪✪✉✢✦✧✤ ❃▲✤✼ ●✤✻ ✪✦✽✤❡✧✤ ◆ ❖✤▲✤✪ ❚✤✲■ ✽✩✉ ✪✤✲❡✤❡ P■✩✉✴ ✲✰ ✜✤✣✤❡ ▲✤✼ P✤✼✪❃❡★ ▲✲✤ ✵✰✴✲✤✽✉ ✵❡▲ ✰✵✪✪ ▲✤✰❡✩✦✽ ✰✲✉ ✤❡✉✪❆✼✤✦✽✤❡▲✤✼ ❱❃✼✪✲✦✽✉ ✣✤✻ ✽✩❡▲✤■✉ ❀✤✼▲✤❡✬ ❉✩✼✩✵❅ ✩✦✽✉✤❡ ▲✲✤ ❈❤ ■✩❡✺✻ ❖❄✽✼✲✺✤❡ ❊✲✉✩✼✣✤✲✉✤✼ ▲✤✼ ✜❃❡✺✵✤✉ ✳✰✴✵✺✪✻ ✪❆✤▲✲✉✲❃❡✣✤✲❖✤▲✤✰❛✲❡✪✩✉✴✰✲✉❑✤▲✩✦✽✉✵❡▲

■✤✲✪✉✤❡❆✼❃❅✤✪✪✲❃❡✤■■✤✵❡▲✴✵✈✤✼■❄✪✪✲✺✤▼✼✣✤✲✉ ✈❃✰ ❱✤✼❆✩✦✧✤❡ ✢✣✤✼ ▲✤❡ ❊❍✣✤■✩✣✣✩✵ ✵❡▲ ✻✉✼✩❡✪❆❃✼✉ ✣✲✪ ✽✲❡ ✴✵✼ ✪❃✼✺❅❄■✉✲✺✤❡ ❊❃❡✉✩✺✤ ▲✤✼❊❍✣✤■✬▼✵✦✽✾✩❡▲❀✤✼✧✪■✤✲✪✉✵❡✺✤❡❀✲✤ ❛■✤✧✉✼✲✧✤✼✩✼✣✤✲✉✤❡★ ❛❡▲✼✤✲❡✲✺✵❡✺❃▲✤✼ ❛❡✉✻ ✪❃✼✺✵❡✺✴❄✽■✤❡✴✵✰P❃✼✉❅❃■✲❃▲✤✪✉✼✩▲✲✉✲❃❡✪✻ ✼✤✲✦✽✤❡ ✜✢✣✤✦✧✤✼ ✳✰✴✵✺✪✵❡✉✤✼❡✤✽✰✤❡✪✬ ●✩❡✴ ✺■✤✲✦✽★ ❀❃✽✲❡ ▲✤✼ ✳✰✴✵✺ ✺✤✽✉ ◆ ❃✣ ✲❡❡✤✼✽✩■✣ ❉✤✵✉✪✦✽■✩❡▲✪★ ❡✩✦✽ ❛✵✼❃❆✩ ❃▲✤✼ Ü✣✤✼✪✤✤◆❀✤✼✪✲✦✽✤✲❡✤❡✪✲✦✽✤✼✤❡★✪✦✽❡✤■■✤❡ ✵❡▲❆✼❃❅✤✪✪✲❃❡✤■■✤❡✳✰✴✵✺✪✪✤✼✈✲✦✤❅✢✼✪✤✲❡ ✾✩✣ ✵❡▲ ●✵✉ ❀✢❡✪✦✽✉★ ✲✪✉ ✣✤✲ ✜❃❡✺✵✤✉ ✩❡ ▲✤✼ ✼✲✦✽✉✲✺✤❡▼▲✼✤✪✪✤✬

❅❆❇❂ ■☛✎✡✺✡✎✻✌❡❡✌ P✌✍✑✼☛✕❡✢✌✽✾✍✎✌✍✻☛✿ ♠✼✎✌✍☛✌✍✧ ✺✡✌❡✑✌✡☞✡✿✌✍ ★✻✓✍❀✕✍✔

❉ ❉ ❊ ❉ ❉

✼❀☞✡♠✕❡✌ ♦✻✑✕♠♠✌☛✕✍✢✌✡☞ ✽✍✌✻☛✎❡✡✒✓✌ ★✕✓✍✌✍

✸ ❈ ✁✂ ✄❛☎

▲✆✝✞✟✠

❍✡☛☞✌✍ ✎✌☛ ✏✡✍✑✒✓✔✕☞✌☛ ✖✗ ✷✗✘✙✚ ✛✜✢✌✒✔ ❚✌❡✣ ✚✥✘✤✦✥✥✷✥✥✧ ★✕✩ ✚✥✘✤✦✥✪✫✗✥✷✘


✞✯✯✰✾ ✟ ✠✯✡ ☛✺✽✞ ❙☞✌✍✎✏✌✑ ✒ ✓✔✑✕✖ ✒ ✗✘✌✍☞✙✖✚✎✖✛✍☞✖

çèéêëìíîïèëð ñ òóððìïôèððìí õíîöéðïóì÷÷ì øêëôöêùôèððìí úèíîûìüìïðóûðì øêëôóìîììóéìíñýþöíì ÿ✭ ✁ìêùìï úèíîèï✁ìóð❡ ú❍êë✂ìïðóûì ú❍÷✄ñ☎ïóìéìí✄þöíì ☎ ï è÷÷ì ❆öéüìïðóûöíûìí îóì ✆èééìíîìí ❚❍ïì ÿèöêë ✝÷ìùðï❍❡ ❊

❍❃❃Ô❈ ❅ Õ❃Ö ❋❂●❍ ×Ø❃Ù❊●❃Ú Û ❇ÜÚ❄❁ Û ÝÞ❃ÙØß❁à❁ÔÙØ❁ á➇➀❖❘■ ➎❘➀ ❑➇■◆❝➂❢P❖❘➀ ❯❧â ❩❬❭❨❪ ❫❴❵❘❝❢ ✐❘❥❦ ❪❯❭❧ã❭❩❪❭❭â qPr ❪❯❭❧ã❭♠❧❩❧❩ ❘➄P➇❥ä ➇➀➌➋å➂PP❝❢❳➄Pæ❦➎❘â ➐➐➐❦➂PP❝❢❳➄Pæ❦➎❘

➓➔→➣→↔↕➔➙ ➛➜➔ ↔↕➝➞ ➟➠➡➢➤➥➦➥➧ ➨➢➩➫➤➭➤➢➤➥➦➥➯ ➳➠➵➩➸➢➦➺➺➤➻➼➩➤➥ ➽➾➚ ➪➶➹➘➴➽➷➬➶➹ ➮➱➘➴✃➶❐➹❒➾➱➷❮

✗ ☎✕✏❞ ✆ ✁☛✁❣✏☛❣ ❰✳ ✜✁ ✖✠☛☛ ✣✁☛✂ ✆ ❞ ☛ ✑✁✆☞✍✡✎✠✂ ☛ ✝✲Ï ÐÏÑÒ✞ ✌✄☎ ✍✎ ❚ ✒✳ Ñ ÓÐ ÐÐ

✭✌✄☎ ✍✎✓✳ ❰✁☛ ❣✆✚❏ ☞ ❑☛❞✚✚✆✲✛✏❏☎✠✒✒✙ ✒❞❛ ☞ ✍✡☞ ❣✆✚❏ ❚✆✠✖♥✚✒✁☛ ❛ r❤ ✁ ✣✄♥✙☎✏✆✲ ❣ ☛❛ ✁☛ ✑✠✆✂☎✠✡☛ ✚❞ ✆ ✁☛ ❣✆✚❏ ✆ ✌✠✲ ☎②✆✁☛✂✡✲✑✒ ✂✂ ✆✂✏✆✖ ❜ ✁✖ ✗ ❤ ✆☎ ❣ ☎✁ ✂ ✗ ☛✁☛❛ ✁☛ ❞ ✆ ❙✂✆✠❏ ✣✁☛✂ ✆ ❞ ☛ ✑✁✆☞✍✡✲ ✎✠✂ ☛❛ ✒✕❞✂ ❞ ✆ ❣✆✚❏ ❆✙✙ ✑✁☛❣ ✌✚✏✁✁ r✏✖ ❚✚☎ ☛ ✁☛✳ ❉ ✆ ❣✆✚❏ ❑☛❞✚✚✆☞♥✁ ✒♥✒✠✂r ☎✁ ✂ ✂ ✈✁ ✒ ✈ ✆☞✍✡✁ ❞ ☛ ❆✂✂✆✠✎✂✁✚☛ ☛ ✙✄✆ ✑✁☛❞ ✆ ✏☛❞ ❰✆❤✠✍✡☞ ☛ ✳ ❑☛ ❞ ✖ ❣ ☞✍✡✄✂r✲

✂ ☛ ✑✒ ✁☛✎✁☛❞☎ ✆ ✁✍✡ ❤✁✆❞ ❞✠☞ t✕✒✒ ☎✠❞ ❣ ✂ ☞✂ ✂ ✏☛❞ ✠✏✙ ❞ ✖ ✁❣ ☛ ☛ ✑✒ ✂✂ ✆✂✏✆✖ ❞✁ ❡✏✂☞✍✡ ✠✏☞♥✆✚☎✁ ✆✂✳ ❲ ✆ ☞ ✒✁ ☎ ✆ ✂❤✠☞ ☞♥✠☛☛ ☛❞ ✆ ✖✠❣❛ ❣ ✡✂ ✠✖ ☎ ☞✂ ☛ ✁☛ ❞✁ ❙✚✙✂☎✠✒✒✲❙✡✚✚✂ ✆✲❆✆ ✠ ✖✁✂ ✈✁ ✆ ❉✆✏✍✎✒✏✙✂✲✑✠☛✚☛ ☛ ✚❞ ✆ ✂ ☞✂ ✂ ☞ ✁☛ ❙ ☞☞✡✠✙✂✁❣✎ ✁✂ ☎ ✁✖ t✏✒✒ ☛✆ ✁✂ ☛✳ ✘☛❞ ❞✠☞ ☎ ☞✂ ▲ ✟ ❞ ☛ ✒ ✂r✂ ☛ ❉✚☛☛ ✆☞✂✠❣ ✁✖ ✔✚☛✠✂ ✁☞✂ ✝✲❰✏✆✚✲❚✠❣✳

✣✯✺✤✷✯✥ ✯✾✷✹✵✦✦ ✗❉✧ ✧★✩✪✫ ✪✬✮✧✯✧ ✰♦✱✲✧✬✳✧❉★✴✬✵ ❯➀◆❘■❘ ➀➉❝➂◆❖❘ ✹➋➀➎❘■◆❘➇❖❘ ➅❘➐❘■❵❘➃❘❵➇❘❖ ➅❘➀➇➀ ❘■◆❝➂❘➇➀❖ P➄ ✺✻✼ Ý❁✽✼ ✾✿✺✺✼ ➈❘➀➀ P❏❝➂ ✹➇❘ ❿➀❖❘■❘◆◆❘ P➀ ❘➇➀❘■ ❱❘■➒➌➌❘➀❖❥➇❝➂❏➀➃ ➂P❵❘➀â ➌■❘❏❘ ➇❝➂ ➄➇❝➂ P❏➌ ❿➂■❘ ❀P❝➂■➇❝➂❖❦ ■ÙÞ Õ❁❀✶❃●❁Þ❃Ø❁Þ ❛✿Þ ❀❃✜ ❋❁❞❁Þ●❁ß❁●✶❁Ø ❋❁❄✶❄✷ ✸P➀➇❥➋ áPP◆❘ ➎❦➂PP◆❘å◆P➄◆❖P➃❳P❢❖❏❘❥❥❦➎❘

❈Ø ×❃❂✜Ø❃ß ✢❈ØÚ❁❊❊ ❫❴❵ ➈➇❥❥ ❲■P➀➎❖❳➏❥❥❘❘ ➎❖ ➏❥❥ ❬❧ ➏â ➏ ❩❬❭❭❯ ❫❴❵❘❝❢ ➈➇❥❥æ❳ ✐❘❥❦ ❪❯❭❧ã♣❪♣♦♠♦❧❧â qPr ❪❯❭❧ã♣❪♣♦♠♦❩♦ ➐➐➐❦❥➋❢P❥❘❳➐➋❝➂❘➀➁❘➇❖❏➀➃❘➀❦➎❘

✮✯✰✱✯ ✴✵✶✷✸✹✺ ✻✼✽✵✰✾ ❿➀➁P➂❥❏➀➃➀P➂➄❘ ❿➂■❘◆ ➅❘❵■P❏❝➂❖❘➀ ❬ ➆P➂■❘ ➅P■P➀❖➇❘ ➈❘■❖◆❖P❵➇❥➇❖➉❖ ➊■➋❵❘➌P➂■❖ ➄➇❖ P❥❥❘➀ ➍➋➎❘❥❥❘➀ ➅■➋◗❘ ➏❏◆➐P➂❥ P➀ ➑❏❵❘➂➒■ ◆➋➌➋■❖ ❥➇❘➌❘■❵P■ ●

▲✿❀❁❂❃❄❄ ❅ ❇❃❄❈❁❊ ❈ ❊ ❋❂●❍ ❋ ● ❑■❏▼▼◆❖■P◗❘ ❯❳❨ ➲ ❩❬❭❨❪ ❫❴❵❘❝❢ ✐❘❥❦ ❪❯❭❧ ❳ ❭♠♦ ❪❨❳❨❨♣ ➲ qPr ❪❯❭❧ ❳ ❭♠♦ ❪❨❳❨❭❪ s✉✇①③④⑤ ⑥⑦⑧⑨⑩❶③❷❸❹④❺①❻❼❽✇❽❾③④⑩⑦⑧⑩ ❶❶❶⑦④❺①❻❼❽✇❽❾③④⑩⑦⑧⑩

✤✥ ✦✧★✩★✧✪ ✫✬✧✪ ❙ ✁✂ ✄☎ ✆ ✝✞✞ ✟✠✡✆ ☛ ☎ ☞✂ ✡✂✂ ☎ ❞ ✆ ✌✄☎ ✍✎ ✆ ❡✏❞ ✆✲✑✒✏☎ ✭✌❡✑✓ ✠✒☞ ✆ ✁☛ ✆ ✔✕☛☛ ✆✲✲ ✈ ✆ ✁☛ ✠✖ ✗ ☛✁☛ ✆ ✘✙ ✆✳✳ ❉✚✍✡ ✠✏✍✡ ✛✆✠✏ ☛ ☞✁☛❞ ✏☛✲ ✂ ✆ ❞ ✖ ❉✠✍✡ ❞ ☞ t✚✚✂☞✲ ✡✠✏ ☞ ☞ ❤✁✒✒✎✚✖✖ ☛ ✳ ❙ ✚ ❣✁☎✂ ☞ ☛ ☎ ☛ ❞ ✖ ✌❡✑ ✠✏✍✡ ❞ ☛ ✌✛❡✑❛ ❞ ☛ ✌✄☎ ✲ ✍✎ ✆ ✛✆✠✏ ☛✲❡✏❞ ✆✲✑✒✏☎✳ t ✁❞ ❱ ✆ ✁☛ ☞✁☛❞ ✁❣ ☛✲ ☞✂✕☛❞✁❣ ✚✆❣✠☛✁☞✁ ✆✂❛ ❞ ☛✲ ☛✚✍✡ ❤ ✆❞ ☛ ☞♥✚✆✂✒✁✍✡ ❆✎ ✂✁✈ ✁ ✂✕ ✂ ☛ ❣ ✖ ✁ ☛ ☞ ✠ ✖ ✈ ✆✠☛☞✂✠✒✂ ✂✳ ✜ ☎ ☛ ❞ ✖ ❡✏❞ ✆☛❛ ❞ ☛ ❚✆✠✁☛✁☛❣☞✈✚✆☎ ✆ ✁✂✏☛❣ ☛ ✏☛❞ ❲ ✂✂✲ ✎✕✖♥✙ ☛ ✁☛ ❞ ✆ ❡ ❣✠✂✂✠☞✠✁☞✚☛ ✭❆♥✆✁✒ ☎✁☞ ❜✎✂✚☎ ✆✓ ❤✁✆❞ ✁☛ ❞ ✆ ❲✁☛✂ ✆☞✠✁☞✚☛ ✠✏✍✡ ☎ ✁ ✠☛❞ ✆ ☛ ❙♥✚✆✂✠✆✂ ☛ ✂✆✠✁☛✁ ✆✂✳

❃ ❅❇ ❄❃ ❂❁ ❁ ❋

❙✚ ❣✁☎✂ ☞ ☎ ✁☞♥✁ ✒☞❤ ✁☞ ❱✚✒✒ ②☎✠✒✒❛ t✠☞✎ ✂☎✠✒✒ ✚❞ ✆ ✢✆ ✒✒☎✠✒✒❣✆✏♥♥ ☛ ✁☛ ❞ ✆ ✣✠✒✒ ✚❞ ✆ ✣✠☛✂ ✒✂✆✠✁☛✁☛❣ ✏☛❞ ❙✠✏☛✠❣✕☛❣ ✁✖ ✡✠✏☞ ✁❣ ☛ ☛ ✑✆✠✙✂✆✠✏✖✳


❂❃❄❄❅❆❇ ❇❈❉ ❊●■❃❆❏ ❑▼◆❖P▼◗ ◆▼❘❙◗

⑧❪♦P ⑩❨❧⑦❤❦❧❨❫❞❢❵❵P❶ P❪♦P ⑩❷⑤♦❢❤❫❪❘❞❢❵❵P❶ P❪♦ ❸❪❫♣ ♦P❤❤❤❫✉❝❪❧❶ P❪♦P ②P❨P❪♦❤♣ ❴❢❤❫❤❫❣❫❫P ⑤❪❫ ④❹P❪ ❺P❴P❵♣ ❖❢❞♦P♦ ✉♦❝ P❪♦ ❥❦❧❨❫❦❵❢❫④ ❤❧❹❪P r◆♦r qP♦♦❪❤❦❵❣❫④P❶ P❪♦ ③✉❴P♦❝④P♦❫❨✉⑤ P❪♦ ❻P♣ ❢◗❞♠❧❵❵P❷❖❢❵❵rP❵❝ ✉♦❝ P❪♦P ❸❨PP◗❵❷⑤❖❪♦❴♣❼♦❵❢❴P ❖P♣ r❪♦❝P♦ ❤❪◗❞ ❢✉r ❝P⑤ ❝❨P❪♣ P❪♦❞❢❵❖ ❽P❘❫❢❨ ❴❨❧⑦P♦ ⑩P♣ ❵❣♦❝P ❝P❨ ▲q❲ ❾♦ ◆❖P❨ ❿t ❼❖❫P❪❵✉♦❴P♦ ❹P❨❝P♦ ⑧❪♦♣ ④P ④P❵♣ ✉♦❝ ❭❢♦♦❤◗❞❢r❫❤❤❦❧❨❫❢❨❫P♦ ❑▲◆❖P◗❘❱❲ ❳❖P❨ ❩❬❬❬ ❭❪❫❴❵❪P❝P❨ ❞❢❫ ❢♦❴P❖❧❫P♦❲ ❼⑤ ss❲ ➀P④P⑤❖P❨ r❪♦♣ ❝P❨ ❣❵❫P❤❫P ▲◆❖P◗❘P❨ ❥❦❧❨❫♠P❨P❪♦ ♣ ❝❪P ▲◆❖P◗❘P❨ q✉❨♦P❨❤◗❞❢r❫ ♠❧♦ st✇① P❲②❲ ❝P❫ ❝P❨ ➁❞❢❨❪❫❷ ❻❢❵❵ ❿❬ss ❤❫❢❫❫❶ P❪♦ ❑▲q❱❲ ❥P❪❫ ◆❖P❨ s✇❬ ③❢❞❨P♦ ❴❪❖❫ P❤ ❝❢❤ ❥❦❧♦❤❧❨P♦❫✉❨♦❪P❨ ❝P❨ ❻❢❤❘P❫❖❢❵❵P❨❲ ❥❦❧❨❫④P♦❫❨✉⑤ ❢♦ ❝P❨ ⑥❧❤❤P❞❵❤❫❨❢⑦P❲ ❋♦✁♦✂✄ ☎✆✂✝ ✞✟✠

❭✛✔✚✓✒✒✗✒❪✕✏❀✣ ❫❀✕✓✑✫✓❡❴❵✓ ❵✔❀❣✓ ❜❪✗❝✛✙❡ ✩✛✲✏✑✛✒✣ ✖❀✔✚ ❪✑✕ ❭✛✔✚✓✒✒ ✱✛✘✙✫✓✔✛✒❪✑❵ ✱✛✘✙✗✓✔❞✏✘✓ ❢✓✔❡✓✏✙❵✓✔❴✒✓✯❢✓✔❡✓❵❪✑❵ ✩✏✓❁✓✔✗✓✔❞✏✘✓ ❤✐ ❥❦ ❧♠❧❧ ♥ ▲❤❥♣q❤rt❤✉✈ ✇✉①②③♣④r③q ✎⑤⑥❚⑦✌▲⑤⑥ ⑧❤⑨✉

▲✡☛☞✌✡❚ ☛✡✍✎❚ ❍✏✑✒✓✔ ✕✓✑ ✖✏✔✗✘✙✚✛✒✓✑ ✜✢✣ ✥✤✦✧★ ✩✪✫✓✘✚ s❯❱❲❳❨s ❩❬❱❳❨❳ ✬✓❡✭ ★✜✦✮✯✤✮✢✦✦✰✮✣ ✱✛❛ ★✜✦✮✯✤✮✢✦✦✰✥ ✓✲✛✏❡✳ ❡✛✲✏✑✛✒✲✛✔✚✒✭✙❡✴✒✓✵✵✏✘✙✿✙❀❁✭✘❀✲

❯✠✤❡✥❡ ✦❡✑✤✧★✠✩❡✠ ⑨ ✪✝✝✩❡✫❡✑✠❡ ✤✧❡★❡✥✝✑✬✭❡ ❇❡✥✍✧★✠✩ ⑨ ❊✥✤✧❡✝✝★✠✩ ✈✟✠ ❊✥✏✤✬✭✍✞✧✤✧❡★❡✥✒ óôõöõô÷ øù÷úûô üý ❡✥✮✝✯✥★✠✩❡✠ þüÿ✷ ✁✂✄ô☎✆ ⑨ ❊✥✤✧❡✝✝★✠✩ ✈✟✠ ❊✑✠✮✟✫✫❡✠✤✧❡★❡✥✒ ❚❡✝❡✞✟✠ ✵ÿ✡☛☞ý ☞ý☞ ü✌✌ ❡✥✮✝✯✥★✠✩❡✠ ⑨ ❋✑✠✍✠✰✏★✬✭✭✍✝✧★✠✩ ❋✍✎ ✵ÿ✡☛☞ý ☞ý☞ ü✌ý ⑨ ✦✟✭✠✏★✬✭✭✍✝✧★✠✩ ▼✟✏✑✝ ✡✷ ☛☞✵ ✡✌ ý ✌✡ ⑨ ❊✥✤✧❡✝✝★✠✩ ✈✟✠ ❊✒▼✍✑✝ ❜✓✔✕✓✖✗✘❜✙✚❜✓✔✕✓✖✗✚✗✛✓✜✓✕❜✓✕✢✛✓✕✳✣✓ ✱✍✭✥❡✤✍✏✤✬✭✝✲✤✤❡✠ ❏ ✴✶✐✸✸❛ ❈✹ ✺✻❍✼✽♥✾ ❙✿❀❁❀❂❃❀❂❄✿❀❂❅❆

↔↕➙➛➜↔➝➞➟➠➞ ➝➡➢➞➤➥

❉● ➦➧➨ ➩➫➭➯➲➳ ➯➵➨ ➸➲➳ ➺➻➼➽➨➾ ➚➪➶➹➘➴➷➬➮➪➱ ➬✃✃➪➹ ❐➹❒❮ ❰Ï➷❮ ÐÏ➷❮ ÑÒÓÓ➪❮ ➮➪ÔÕ➪➮❒ Ò➘ Ö➘ ×Ø➱➮➪✃➱❮ ➬ÒÙÚ Û➱Ý➬✃✃Ý➬Ú➹Þ➪Ò➮➪❮ ❐➱ß➬ÒÝ àá➱ âÙÚ➹á❒❒Ý➬Ú➹Þ➪Ò➮➪➱ ➶ãÓ äåå æÒ➹á➘ âáÝá➹❒ Ñ➬➹➮➪✃ç❮ èéÚ❮ ➬ÒÙÚ âá➘ êã➱❒➪➹ ç➪➱ Ïã➹ÓÙÚß➬❒➪➱ ëì❮ êÐ í➪✃➘ åéîäïèìë ðé ëå á➘ åäñëïèé òè ðì ëð

✷ ✶

❉❉

✶✶ ✼

➔✲→✪❵✓ ➣✛✙✣ ✱✓✔✑✣ Ü✫✓✔✗✓✓✣ ❫✓✏❡✛✕❪✑❵✓✑ ✩✛❵✓✔❪✑❵✣❜✚✒✓✑✛✔✘✙✏❞✏✓✔❪✑❵ ✱✏✔✲✓✑❞✓✔❡✛❵✓✔❪✑❵ ✖❪✑✗✒✒✔✛✑✗✵❀✔✒✓ ❍✛✑✕❝✓✔✚✓✔❵✓✗✒✓❡❡❪✑❵

✺ ✽

❇➂➃➄➅➃➆➇ ❊❈➈➉➊❃❂ ➋➃➌ ➍➄➎ ➏➃➂➇➂➄ ➐➃➂ ➂➄➌➎➑➒➄➄➌ ➍➓

✹ ✶ ⑩③♣q❶♣❷❸ ▲❹q❺✉③r ❻❥⑨✉❺④④❼③⑧♣r♣❹q ❽❥✐⑩ ❾ ❿❹➀ ✎❽ ❍✏✑✒✓✔ ✕✓✑ ✖✏✔✗✘✙✚✛✒✓✑ ✤✮✣ ✥✤✦✧★ ✩✪✫✓✘✚ ✬✓❡✭ ★✜✦✮✯✢★➁✰✰✮★✣ ✱✛❛ ★✜✦✮✯✢★➁✰✰✮✮➁


➂➃

❴❵❜❝❤❵❥❦ ❧qr ✉✇①②❜④②⑤ ⑥⑦❧❧

⑧⑨⑩❶❷❸❹❺❻❷❶❷❼❽❾❿➀➁➁

✳✺✹ ✷✶ ✪✸✪ ✶✷✳ ✵✩ ✴✱✳

✭ ✁ ✂✄☎✆✝ ✞✟✠✡ ☛✟☎☎☞✡✌✍✡✟☞✡ ✡✌✲ ✄✌♣✎☎✡✏✑✒☞✟✓✔✕✡✟☎❡☎✡✖✌✡✗✡✟✲ ✫✩ ③✡✠✡✌✒✟✡ ③✖ ❣✄✘✌✡✠❡ ❣☎✡☞☞☎ ✟✡ ✪✩ ❉✙☛☛✖✠✒ ✕✘☞☎✡✌❆✖✚✡✠✍✙✠✲ ❋ ✡ ✘✖❞ ✡✌ ✛✠✠✡✠❣✡✟☎✡ ✘✌✝ ✞☎✍✘ ❛✜ ✎✟❣ ✢✜ ✣✌♣③✡✠☎ P❀❁❂❀❃❃❀❄❅❇❈❀❁ ✠✟✡ ✌✟✒✡✌✡ ✗✡✟③✕♣❣☎✡✠ ❊●❁❂ ❍❄■❏❑❄❁❂ ●❇❑❀❑ ▲●❀❃▼ ❊❀●❈●❏s❀●❈ ❂●❀ ●❂❀❍❃❀ ◆●❅❇❈❖❄❀❃❃❀ ❣✟✠ ✘✖❞ ✟✡❣✡ ❲✡✟❣✡ ☛✑✒☞✟✓✔✝ ♠✡✟ ✡✌ ■❢❑ ❂❀❁ ◗❊❊❈●❊❅❇❘ ❙❄❊❯❈❳❃●❅❇❀ ❉✙☛☛✖✠✒ ✤♣✠ ✟✠✠✡✠ ❨●❊❅❇▼ ❩❂❀❑ ❬❍❁❂❃❀❄❅❇❈❀❁ ✒✡✔☎③✍✘✌❲♣✔✠♦✙✓✔✡ ❊❩❑❏❀❁ ■❢❑ ❭❀❊❩❁❂❀❑❊ ✤✡✌☞♣✌✡✠❡ ✘❞✥✌ ✕✘✠✠ ❊❈●❪❪❄❁❏❊❫❩❃❃❀ ☛✘✠ ❣✟✡ ✘✎✡✌ ✦✘✖☛ ❞✥✌ ✦✘✖☛ ☛♣✠☎✟✡✌✡✠❡ ✘❣ ✟❣☎ ◗■■❀s❈❀❘ ✟ ✡✘☞ ✘✖✓✔ ❞✥✌ ✞✟✒✡✠☎✖☛❣✲ ♣ ✡✌✏✟✡☎✍♣✔✠✖✠✒✡✠✝♠✡❣♣✠✲ ✡✌❣ ✘✠✒✡✠✡✔☛✧ ✞✟✠✡ ✛✠✠✡✠✲ ✭ ☎ ✆✝ ✞✟✠✡✒✖☎✡ ✻✟✓✔☎✄☞✘✠✖✠✒ ✎✡ ✡✖☎✡☎ ✤✟✡☞ ☛✡✔✌❡ ✘☞❣ ☞✡ ✟✒✲ ✈✘✠③✡✠ ✍✘✔✌③✖✠✡✔☛✡✠ ✖✠ ☛✟☎ ✻✟✓✔☎ ✎✖✓✔❣☎✙✎☞✟✓✔ ③✖ ✟✠❣③✡✠✟✡✲ ✙☛☛✖✠✒ ✡✌✔✑✔☎ ✟✡ ❚✡☛✄✡✲ ☞✟✓✔ ❆✌✎✡✟☎❣✄☞✙☎③✡❡ t✓✔✌✡✟✎☎✟❣✓✔✡ ♣ ✡✌ ✘✖✓✔ ✟✡ ✼✥✓✔✡ ✒✖☎ ✌✡✠✝ ✛✠ ✦✙✖☛✡✠❡ ✟✡ ③✖☛ ✞✠☎❣✄✘✠✠✡✠ ✡✟✠☞✘ ✡✠ ❣♣☞☞✡✠❡ ✟❣☎ ✡❣ ✎✡✟✲ ✌✘☎✖✌ ✘✠ ✡✌ ✛✠✠✡✠❣✡✟☎✡ ✡✌ ✘✖❣③✖☞✡✖✓✔☎✡✠✲ ✟✡♠✡☞✡✖✓✔☎✖✠✒ ✡✟✠✡❣ ✦✘✖☛✡❣✔✘☎③✖✒☞✡✟✓✔ ❣✄✟✡☞❣✍✡✟❣✡ ❣✟✠✠✤♣☞☞❡ ☛✡✔✌✡✌✡ ✻✡✖✓✔☎✡✠ ♣ ✡✌ ✻✟✓✔☎❞✘✌✎✡✠ ③✖ ❲✘✠ ✟☛ ❲✟✠☎✡✌ ✖☛ ③✍✡✟ ✎✟❣ ✟✌✡✕☎✡✠ ✞✟✠♦✖❣❣ ✘✖❞ ✖✠❣✡✌ ✕♣☛✎✟✠✟✡✌✡✠❡ ✖☛ ✤✡✌❣✓✔✟✡ ✡✠✡ t☎✟☛☛✖✠✒✡✠ ③✖ ❣✓✔✘❞❞✡✠ ✲ ♣ ✡✌ ✤✟✡✌ ✈✌✘ ★✡☞❣✟✖❣✝ ➪➶➹➘➴➷➬➶➴➮➴➱ ✃❐ ❒❮ ❰ÏÐÑ ❲♣✔☞✎✡✽✠ ✘✖✓✔ ✡✟✠ ✘✖❣✌✡✟✓✔✡✠ ✡❣ ✻✡❣✡☞✟✓✔☎ ✠✡✎✡✠ ✡☛ ✻✟✡✎☞✟✠✒❣❣♣❞✘ ③✖✌ ❉✙☛☛✄☞✘☎☎✡✠✘✖❣ ✗♣☞③❞✘❣✡✌✠ ➪➶➹➘➴➷Ò✃ÓÔ➴ÕÕ ✃❐ Ö× ❰ÏÐÑ ☎✡ t✓✔✌✟☎☎ ③✖✌✡✠✝❉✡✌✍✟✓✔☎✟✒❣✲ ✄✘❣❣✡✠ ✡✠ ♠✡✲ ❱✡✌❞✥✒✖✠✒ ③✖ ✔✘✎✡✠✝ ♠✡✟☛ ❉✡❣✟✒✠ ✡✌ ✻✡✖✓✔☎✡ ✡✠☎❣✓✔✡✟ ✡☎ ✠✘✲ ♣ ✡✌ ☛✟✠✡✌✘☞✟❣✓✔✡✠ ✦♣✔❣☎♣❞✲ ØÙÙ Ú ÛÜÝÝÞßà ÙØáØâãáäåæãç ☞✡✖✓✔☎✖✠✒ ✟❣☎❡ ✡✟✠✡✠✦✘✖☛ ✟☛ ☎✥✌☞✟✓✔ ✤♣✌ ✘☞☞✡☛ ✡✌ ✄✡✌❣✑✠☞✟✓✔✡ ✈✡❣✓✔☛✘✓✕✝ ✈✌✖✠ ❣✙☎③☞✟✓✔ ✟❣☎ èèèéêëììâíÜîïëììéëð ❞✡✠ ✍✟✡ ✏✟✠✡✌✘☞❣✓✔✘✖☛ ♣ ✡✌ ✡❣ ✘✎✡✌ ❣♣❡ ✘❣❣ ③✖ ✌✖✠ ✡✠ ✞❣❣☎✟❣✓✔✡✠ ✡✔✡✌ ✌✖✠ ✡ ✣✡✠ ✡☞☞✡✖✓✔✲ ✣✡✌☞✟☎✡ ✎✟✡☎✡✠ ③✘✔☞✌✡✟✓✔✡❱♣✌✲ ☎✡✠ ✄✘❣❣✡✠✝ ✏✟☎ ✡✓✕✟✒✡✠ ❚✟❣✓✔❞♣✌☛✡✠ ✔✘✌☛♣✠✟✡✌✡✠ ☞✙✠✒☞✟✓✔✡ ➭ ➯➲➳➳➵ ➸ä➺➻➵ ☎✡✟☞✡✝ t✟✡ ✙☛☛✡✠ ✒✖☎❡ ✕✑✠✲ ➭ ➯➲➳➳➵ ➼➲➽➵➾➺ ✻✡✖✓✔☎✡✠ ♣ ✡✌✡✟✠③✡☞✠✘✠✒✡♣✌ ✠✡☎✡✣✡✠ ✡☞✧❲✟✓✔☎✟✒ ✟❣☎ ③✖ ✡☛❡ ✠✡✠ ♥✡✖✓✔☎✟✒✕✡✟☎ ✘✖❣ ✡☛ ➭ ➯➲➳➳➵ ➚➲➳➳➲➻➵➺ ✘❣❣ ✎✡✟❚✟❣✓✔ ✠✟✡☛✘✠ ✒✡✎☞✡✠ ✡☎ ✍✟✌ ✝ ✞✟✠✡♥✘✖❣☎✌✡✒✡☞ ☞✘✖☎✡☎✧ ✦✘✖☛ ♣ ✡✌ ✡✌❲✘✠ ✘✖❞✠✡✔✲ ➭ ➪➶➹➘➴➴➵➷➬➵➮ä➴➱✃➽➺❐ ❉✡✌❆✎❣☎✘✠ ③✍✟❣✓✔✡✠❚✟❣✓✔✄☞✘☎☎✡ ✖✠ ✐✠☎✡✌✕✘✠☎✡ ✡✌ ✻✡✖✓✔✲ ☛✡✠✖✠ ✍✟✡ ✡✌✘✠ ✟✡✦✘✖☛✲ ➄ö➅➆➇➈➉➊➋ ➌➍ ➎ ➏➐➑➑➏ ➒➓➔→➣↔ ➎ ↕→➙➋➛ ➍➜➑➌➝➜➞➟➜➍➑➏ ➎ ➠➝➡➢➆➙➛ ➤→➔→➊➥➦➧➨➊➩➝➣➦→➫➆→➋➨→ ☎✡ ❣♣☞☞☎✡ ✌✖✠ ✾✜ ✿✡✠☎✟☛✡☎✡✌ ✎✡☎✌✘✒✡✠✝ ☞✖❞☎ ✘✎✒✡✎✡✠✝ ✰✯ ✮✬✬

❙❚ ❯❲❳❨ ❩❬❭ ❪❫❳❴❴❳❪❵❴❴ ❜❝❢❬❭ ❣❲❤ ❝✐❥❦❤✐❭❩ ✐❭❧❬❤❬❤ ♠♥♣q♥rst qt✉r ✈✇ ①✈② ③④ ⑤⑥t ⑦q⑧⑨⑨♥qr② ⑩✈✉ ❶❷⑤❸❷⑤❹ ❺❻❼ ❽❻❾ ❿➀➁➂➃➁➄❻ ➅➆➇ ➁➈➉ ➊➈➋➌➉➍➊❼➊ ➎➃❾ ➏❼❻ ➊❻➐➎➎➋❻➉➑ ❉✞✟✠✞❡✡✞☛✟☞✌✞ ✌✞ ❖✍✎✏✑❞ ✽✒✓✔✕✳ ✖✗✒✘✙✳ ✚✛✜✚✛ P✢✣ ✤✦✧★✩✤✪✫ ➙➡➔➢➤ ➣ ➟➚

➒➓➔→ ➣ ❉✞✟✠✞❡✡✞☛✟☞✌✞ ➛✏✑❇❊✠❋ ➜➝✞✞❡✡❊➞☞✌ P✢✣ ✤✦✪✪✤✫✧✩

❉✞✟✠✞❡❇❈❊✑❋✡✞ ↔✑✠❋❞✞ ✚✒✓✔✕✳ ✖✗✒✘✙✳ ■ ❏❑ ▲↕ ▼◆ P✢✣ ✤✦✧◗✩◗✩✩

➙➓➔→ ➣

❉✞✟✠✞❡❇❈❊✑❋✡✞ ❍❋❡❋❛❋ ✚✒✓✔✕✳ ✖✗✒✘✙✳■ ❏❑ ✚▲ ▼◆ P✢✣ ✤✦✧◗✩★❘✪ ➥❈✏✌ ➦➧➨➩➫ ➭ ➯ ➲➳➵➸✳ ✖✗✒✘✙✳➺➻➼➽✔✒✘✙✳ P✢✣ ✤✦✧❘➾✤★❘

❒❮❰Ï❒ ÐüÑÒÓÔÕÖ×Ø ÙüÚÛÒÜ æçèéæ êëìíîïð ñòóôíìõ÷øí÷ ùúúíí ûýéðþíúíÿ♦ ÝÞ×ßÒÑàÚÛÒÚ áââÒÒ ãåÏ

➙➓➔→ ➣

➙➡➔➢➤ ➣ ➟➠

✁ ý✥èû✂è✄çý✥ýð ☎ò✆✁ ✝ûç

●✬✭✮✯✰ ✱✲✴ ✶✵✷ ✸✯✹ ✺✻✷✶✶✷✺✼✶✶ ✾✿❀❁ ✹✲✭❂✿✰❃ ❄❃❁ ❱✲❁❁❂✮ ❁❃✯❅❆✮


✇✇✇✳❤❛♠♠❡r✲❤❡✐♠t❡①✳❞❡

âãä åæç èãé êëìëíì íîëë

✏✡♥ ✍ P❧✎♥ ✡☛☞✌♥ ✠ ♥ ♦ ✈ ✳✖✖ ✙✑✚ ✳✖✖ ✗✘✒ ✕✻ ❆● ✓✔◆ ✕✕ ✒❚ ▼ ✒❆ ❊◆ ◆➘❈✑✒❚

ïðñòóôðõ÷øùú÷ûüüûòýýþ ÿ✐tt❡ ❣❡✁❡✂❡✱ ✥❡ s❝✄✐❡☎❡✆❡ ❋✝ ✂❡✆✱ ❝✝✞ ✟✺✵ ❝♠ ✂ ❡✐t✞

✛r✜✢✢✣✤r✦✤r✣✤ ➀✧✣★❛➁✩ ✪✫✫✬ ✭✮✉✯✇✰✲✲✴✶ ❍❛★✷✢✸✹✼✩ ✽✮✶ ✾✫①✿✫ ✽✯❀ ❁✴❂❃❄✴❅❇❃ ❭❪

❨❩❬

❏❑ ❉■

▲✮❄❜✲❅✽❤ ✮❜❁✴❂❃❅✯✯✯❃✴ ❲❛✦✹✼✼❛★✷✦✹✼✸✼✤✩ ❙✤✣❖◗❛♣♣✤★ ✸★✷

❥❳

✧❘✦✢✤✢❯✹✼✤r ✴❄❤❱✲❃✲❅✽❤✶

➜➝ ➞ ➟➠➡➢➤➥➦➧➟➡➡➢➨➟➦➩ ➫➭➯➯➲ ➳➵➲➸➺➲ ➸➻ ➼➲➺➽➻➾➚➲➵➾ ➪➭➶ ➹➘➴➷➷➷ ➬➮➵➭ ➱➮ ✃➲➚➸➶➶➲➶❐ ❒❮ ❰ÏÐÑÒÓ ÔÕÖ ×ØÙÚÛ ❾❿➀➁➂➃➄➅❿➆➃➇➈❿➂ ➀➂ ➃➁➁❿➂ ➉➊➇➆➈❿➂ ➋➌❿➇ ➋➂➁➀➂❿ ➍➂➈❿➇ ➎➎➎➏➄➃➅➅❿➇➐➄❿➀➅➈❿➑➏➌❿➒➓❿➎➀➂➂➔→➀❿➁➏ ❾❿➀➁➂➃➄➅❿➔➣➄➁➍➔➔ ➀➔➈ ➌❿➇ ↔↕➏↕➙➏➙➛↕↕➏

ÜÝ Þßàá

✁✂✄☎ ✄✆✝ ✞✆✝ö♥✂✟ ✁♦✝♥✂♥ ✁✄☎☎✦ ❍✤✥✥✧★ ✩✪✫✬✭✮✯✰✱✴ ✵✶✯ ❍✴✷✭✸✤✹✺✺✱✪✱✱✹✻✼ ✽✭✾❍ ✿ ❀❁❂ ❃✽ ❄❁✯❅❆ ❄❈ ❈✶✾✴✫✰ ❉❊❋●■ ❏❑▲▼◆❖ P◗❘❙❘◗❚ ❯❱❚❲❳◗ ❨❩❩ ❬ ❭◗❪❫ ❴❵❜❨❝❜❢❣❣❴❥❵ ❦❧♣qs✉ ✈②③③ ♣ ④⑤②③③ ⑥⑦s ⑧ ⑨⑩✉ ✈②③③ ♣ ❶❷②③③ ⑥⑦s ❇✠✡☛☞✌☛✍✎✏☛ ✑ ✒✓✔✌☛☞ ✑ ✕✓✖☛✗☛☞ ✑ ❇✓✡✓✘✙✙✗✓✗✗✘☞✏ ✑ ✚✓✔✡✛☞☛☞ ✑ ❇☛✗✗✜✓✔☛☞ ✑ ✢✓✗✔✓✗✣☛☞ ❸

❺❹

❼❻

❽❽


✷✘

❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

❲❡✏✏✑❡✒✒❆✓✔✕✖✗✗

✭✡☛☛☞✌✍✎ ✏✑✒ ✓✔❣✑✕✕ ✖✔✗ ✘✙✚☞ ✭✡☛ ✒✔✕ t✙✛✗✔✡✜✔✑✒ ✔✕✒✖✔✢✘✔✕ ❡✑✗ ✑✐ ✑✐✐✔✗ ✛✣✤✥❣✔✗ ✒✗✌✢✘✔✕✔✦ ❣✔☞ ✗r ✗r✒✔✒✔ ✤✕✖ ✧✤✢✘✔✕✖✔ ★✒✔✚✚✔✕ ✙✕

❆✗✐✔✕

✤✕ ✓✔✑✕✔✕✎ ✉✙✡ ✚✑✔❣✒ ✖✙✗✙✕✦ ✖✙✡✡ ✖✑✔ ❚✙✚❣✖✗❛✡✔✕ ✤✕✖ ✑✕ ✖✔✗ ✩✙✤✒ ✑✛✗✔ ❚✣✒✑❣✘✔✑✒ ✡✢✛✌✕ ✙✪ ✔✑✕✔✗ ❆✤✫✔✕☞ ✒✔ ✒✔✐☛✔✗✙✒✤✗ ✬✌✕ ✮ ✯✗✙✖ ✰✔✚✡✑✤✡ ✬✔✗✐✑✕✖✔✗✕✎ ✉✔✗ ❣✔ ❣✔✪✑✚✖✔✒✔ ❚✙✚❣ ✱ ✖✙✡ ✩✙✤✒✲✔✒✒ ✱ ❡✑✗✖ ✖✙✖✤✗✢✛ ✡☛✗r☞ ✖ ✤✕✖ ✬✔✗✒✔✑✚✒ ✡✑✢✛ ✕✑✢✛✒ ✐✔✛✗ ✗✑✢✛✒✑❣ ✙✤✲ ✖✔✗ ✖✔ ✩ ✩✙✤✒✎ ❆✤✢✛ ✤✕✡✔✗✔ ✳✑☛☛✔✕ ✪✗✙✤✢✛✔✕ ✐✔✛✗ ✴✵✔❣✔ ✑✕ ✖✔✗ ✘✙✚✒✔✕ t✙✛✗✔✡✜✔✑✒✎ ✉✑✔ ✶✣✚✒✔ ✔✕✒✜✑✔✛✒ ✑✛✕✔✕ ❋ ❋✔✤✢✛✒✑❣✘✔✑✒ ✤✕✖ ✡✑✔ ✒✗✌✢✘✕✔✕ ✙✤✡✎ ✉✑✔ ✒✣❣✚✑✢✛✔ ✩ ✩✙✤✒☛✵✔❣✔ ✡✌✚✚✒✔ ✑✕ ✖✔✗ ✘✙✚✒✔✕ t✙✛✗✔✡✜✔✑✒ ✙✤✡ ✴ ✴✵✔❣✔☛✗✌✖✤✘✒✔✕ ✐✑✒ ✔✑✕✔✐ ✛✌✛✔✕ ❋✔✒✒❣✔✛✙✚✒ ✪ ✪✔✡✒✔✛✔✕✎ ❜✖✔✙✚ ✲❛✗ ✒✗✌✢✘✔✕✔ ✤✕✖ ✔✐☛✥✕✖✚✑✢✛✔ ✩ ✩✙✤✒ ✡✑✕✖ ✴✗✌✖✤✘✒✔ ✐✑✒ ✖✔✐ ✧✤✢✘✗✔✑✜✛✔✐✐✔✕✖✔✕ ❲ ❲✑✗✘✡✒✌✲✲ ✓✔✒✤✚✑✕ ✡✌❡✑✔ ✖✔✐ ✇✤✡✙✒✜ ✬✌✕ ✩✙✗✕☞ ✡✒✌✲✲ ✭❢✗✔✙✍✦ ✖✔✗ ✖✑✔ ❋✔✤✢✛✒✑❣✘✔✑✒ ✚✣✕❣✔✗ ✑✕ ✖✔✗ ✩✙✤✒ ✪✑✕✖✔✒✎

õö÷öøù úûüýþÿý♦ ✁ö✂ ✄☎✄ÿ✆ö✝÷✞✟✝✠÷ý

✙❖❱❊✚✛❊✜ ✢ ✣❊✤❊✚✛❊✜ ✢ ✦✧★✩✧✜ ✪✫✶✶✢✪✫✶✪

P❑▲ ▼◆ ❖◗◆❘ ❯❳❳ ❨❩❘❬ ❘❭▼❳

❯✬✭✮✯✰✱✲✭✰✳✮ ✴✵ ✸✹✺✻ ❑✴✵ ③✼✽ ✹✺❀ ✹✿ ✽ ✺ ✸ ✾ ▼

ßàá âãäáåæáçèßáéáåæáçèêëìíëç îïðñòóô ✭✖✧✖✷☛✒✍✎ ✸✔✪✔✕ ✰✙✚✢✑✤✐✦ ✏✙❣✕✔✡✑✤✐ ✤✕✖ ✸✙✒✗✑✤✐ ✡✌❡✑✔ ✖✔✕ ❱✑✒✙✐✑✕✔✕ ✓✹✦ ✓✺✦ ✓✻✦ ✰✦ ✼ ✤✕✖ ❆ ✑✡✒ ✔✡ ✬✌✗ ✙✚✚✔✐ ✖✔✗ ✛✌✛✔ ❆✕✒✔✑✚ ✙✕ ✳②✢✌☛✑✕✦ ✖✔✗ ✖✑✔ ❚✌✐✙✒✔ ✡✌ ❣✔✡✤✕✖ ✐✙✢✛✒✎ ✳②✢✌☛✑✕ ✬✔✗✚✔✑✛✒ ✖✔✗ ❋✗✤✢✛✒ ✕✑✢✛✒ ✕✤✗ ✑✛✗✔ ✢✛✙✗✙✘✒✔✗✑✡✒✑✡✢✛✔ ✗✌✒✔ ❋✣✗☞ ✪✤✕❣✦ ✡✌✕✖✔✗✕ ✜✣✛✚✒ ✙✤✢✛ ✜✤ ✖✔✕ ❆✕✒✑✌✽✑✖✙✕✜✑✔✕ ✤✕✖ ✾✙✖✑☞ ✘✙✚✲✣✕❣✔✗✕✎ ✉✙✖✤✗✢✛ ✘r✕✕✔✕ ✖✑✔ ✡✌❣✔✕✙✕✕✒✔✕ ✲✗✔✑✔✕ ✾✙✖✑✘✙☞ ✚✔✦ ✖✑✔ ✑✕ ✖✔✗ ✶r✗☛✔✗✜✔✚✚✔ ✜✔✗✡✒r✗✔✗✑✡✢✛ ❡✑✗✘✔✕✦ ✕✔✤✒✗✙✚✑✡✑✔✗✒ ❡✔✗✖✔✕✦ ✪✔✬✌✗ ✡✑✔ ★✢✛✣✖✔✕ ✙✕✗✑✢✛✒✔✕✎ ★✒✤✖✑✔✕ ✖✔✤✒✔✕ ✖✙✗✙✤✲ ✛✑✕✦ ✖✙✡✡ ❚✌✐✙✒✔✕ ✤✕✖ ❚✌✐✙✒✔✕☛✗✌☞

❉❁❂ ❃❄❂❅❇❈❋❄●❍❂■❁❏❁▲●❇ ◆❇❈❄❇ ♥●❄ P❄● ◗●❄❘❄❇ ❚

✖✤✘✒✔ ✙✤✢✛ ✜✤ ✔✑✕✔✗❱✔✗✪✔✡✡✔✗✤✕❣ ✖✔✡ ✩✔✗✜☞✶✗✔✑✡✚✙✤✲☞★②✡✒✔✐✡ ✪✔✑✒✗✙❣✔✕ ✘r✕✕✔✕✦ ✐r❣✚✑✢✛✔✗❡✔✑✡✔ ✡✑✕✖ ✡✑✔ ✡✌❣✙✗ ❣✔❣✔✕ ✶✗✔✪✡

❷ ❳❨❩❬❭❪❫❴❵❬ ⑤ ❛❜❝❞❢❣ ❤ ✐❥❦❧❦♠♦❧ ♣ qrst✉s✈✇①②rs✇④⑥④⑦✈✉ ⑧ ⑨⑩❶❸❹❺❻❺❼ ❽ ❾❿➀➁➂❿➃➂➄ ➅➆➇➇➆➈ ➉ ➊➋➌➍➎➏➐➑➒➌➑➋➏➓ ➔ →➣↔↕➙➛➛➜➝➞➟➠➡ ➢ ➤➥➦➧➨➩➩➩➦➫➭➥➯➩ ➲ ➳➵➸➺➻➼➺➽➾➚➪➼➵➺ ➶➹➘➴➷➬➮➱✃➴➷ ❐ ❒❮❰ÏÐÑÒÓÔÓÑÏÔ Õ Ö×ØÙÚÛÚÜÝÛÞÜßàØ á âãäåæå ç èéêëìêíîïðñòóôíì õö÷øùúøù÷ûûúø ü ýþÿ✥ ✁✂✄☎✆þ ♥ ⑤ ❨♦✝✞✟ ✠ ✡✞❛ ❈☛❛✟☞✌☛✍✎✏✑ ✒ ✓✔✕✖✖✔✗✘✙✗✚✛

❡✑✗✘✡✙✐✎

❱❡✜✢✣✤✦❡✜✧★✩❡★ ✪ ✫✬✭✮✯✰✱✲ ✳ ✴✵✶✷✸✶✹✺✸✻✼✽✾✺✿✼✸✶❀ ❁ ❂❃❄❅❆❇❉❃❊❋●❍❊■❉❊❏ ❙❑▲▼◆❖P◗P◆❘◆◗▲❘ ❚ ❯❲❳❩❬❭❪❭❫❲❴❵❭❴ ❜ ❝❞❢❣❤✐❥❦❧❥❧♠❥❦❤❣❥❦ ♣ qrst✉✈✇✈①②✉s ③

✐✔✕✦ ✖✔✡✒✌ ✪✔✡✡✔✗ ✡✢✛✐✔✢✘✔✕ ✤✕✖ ✖✔✡✒✌ ✐✔✛✗ ❜✕✛✙✚✒✡✡✒✌✲☞ ✲✔ ✔✕✒✛✙✚✒✔✕ ✡✑✔✎ ✉✙ ✑✕ ✉✔✤✒✡✢✛✚✙✕✖ ✖✑✔ ❚✌✐✙✒✔✕✔✗✕✒✔ ✚✣✕❣✡✒

④⑥⑦⑧⑨⑧⑥⑩⑨ ❶ ❷❸❹❺❻❼❸❹❽❸❺❾❸❹ ❿ ➀➁➂➃➄➅➆➇ ➈ ➉➊➋➌➍➎➏➊➐➑➏➒➍➏➓

✬✌✗✪✔✑ ✑✡✒✦ ❡✑✗✖ ✑✕ ✖✔✕ ❲✑✕✒✔✗✐✌✕✙✒✔✕ ✙✤✲ ❜✐☛✌✗✒❡✙✗✔

➔→➣↔↕ ➙➙➙➛➜➝➞➟➜➠➡➙➝➢➤➠➥➦➠➧➨➩➥➫➠➥➛➭➠ ➯➲➳➵➲ ➸➺➵ ➻➼➼➵ ➽➾➚➪➶➹➘➴➷➘➬➬➘➮➱ ✃❐❒❮ ❰Ï➘ Ï➮ Ð❮Ñ➘Ñ ÒÓ❮➘Ô

❙✿❀❀❁❀❂❁❃❁❄❅❇❁ ❈✿❉❊❇❁❀ ● ❊❍■❤ ❄❉ ❏❄❀❇❁❃ t✔ ✐✔✛✗ ★✌✕✕✔✕✚✑✢✛✒ ✖✑✔ ❚✌✐✙✒✔✕ ✬✌✗ ✖✔✗ ✼✗✕✒✔ ✙✪✪✔✘✌✐☞

✜✤✗❛✢✘❣✔❣✗✑✲✲✔✕✎ ✓✔✡✌✕✖✔✗✡ ✔✐☛✲✔✛✚✔✕✡❡✔✗✒ ✡✑✕✖ ✖✙✪✔✑ ✜✤✐ ✓✔✑✡☛✑✔✚ ❚✌✐✙✒✔✕ ✙✤✡ ❆✕✖✙✚✤✡✑✔✕✎ ✯✔✗✔✑✲✒ ✑✐ ✑✕✒✔❣☞ ✗✑✔✗✒✔✕ ❆✕✪✙✤ ✤✕✒✔✗ ✖✔✗ ★✌✕✕✔ ★☛✙✕✑✔✕✡✦ ✜✔✑✢✛✕✔✕ ✡✑✔ ✡✑✢✛

Õ Ö×Ø ÙÚÛÚÜ ÝÜÙÞ

✖✤✗✢✛ ✔✑✕✔ ✪✔✡✌✕✖✔✗✔ ★❛✫✔ ✤✕✖ ✔✑✕✔✕ ✛✌✛✔✕ ❆✕✒✔✑✚ ✙✕ ✏✑☞ ✕✔✗✙✚✑✔✕ ✤✕✖ ❱✑✒✙✐✑✕✔✕ ✙✤✡✎


➷➬➮➱✃➱ ❐➱❒❮➬❰Ï❮Ð➮ÑÒÓ➱Ï❒❰Ô➮ Õ×✃ Ò❒➱Ø ➊➋ ➊➋ ➊➋ ➊➋ ➊➹

➌ ➌ ➌ ➌ ➌

➍➎➏➏➐➑➒➓➔➔➓→➐ ➩➫➐➭➐➑➯➲➳➒➐ ➸➎➺➻➔➼➻➏➫➑→ ➾➐➑➐➑➯➓➏➚➐➳ ➘➎➯➐➳ ➘➏➓➼➐

➣↔↕ ➙➛↕ ➜➝➞➟ ➠ ➣↔↕ ➙➛↕ ➵➝➞➟ ➠ ➣↔↕ ➙➛↕ ➽➝➞➟ ➠ ➣↔↕ ➙➛↕ ➪➝➞➟ ➠ ➣↔↕ ➙➛↕ ➴➪➝➞➟ ➠

➡➢➤➢➢ ➡➢➤➢➢ ➡➢➤➢➢ ➡➢➤➢➢ ➡➢➤➢➢

➥➦➧➨ ➦➦➧➨ ➊➊➦➧➨ ➶➦➧➨ ➊➹➦➧➨

➠ ➠ ➠ ➠ ➠

➻➼➽ ➼➽ ➾⑥➚⑥ ➾⑥➚⑥ ➪⑥⑧➻⑨➚❶➼⑨❷➶ ➑➒➓➔→➣ ➓↔↕➒➙ ➒➙ ➙

❪❫❴❵❛❝ ❤❥❛

❥❝❝❧♣q❴❥♣❛ ⑨⑨⑩ ⑨⑨ ⑩➹➻➘ r❥✈①②q④❛

ÙÚÛÛÜÛÝÞßÚàá âããÜ äåÛáæâäç èé êëìíÜÛ îÛï éð ÜãìëíæÜÛñ Ûñ

⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶⑩❷❸⑥⑨❹

òÛóÚàá îÛæÜãç ô õð ôô

❘☎☛☎✓☎✣✦ ✠✁✓ ❏ ❑☎✣▲▼✓☛❣✓☛ ✔☎✣ ◆✦❣ ✖ öúÿ✒úû ✚ýú ❞ýú û✏✍❢ø✜ýþÿú ❖✏÷✍✏✜✍úø÷û✑ ûýþÿ✍ úýû★✏þÿ ÿýû✪ ✯ýþÿ✍ ★❢ø úýûú üþÿPûú ❖✏÷✍✪ ❄ýø úø ★❢✜✜úû ♠ÿ✌

❱✦✧★✩✦✧✦✪ ✫✩✦ ✬✦✭✩✮✯✰ ✱✪✲ ✳✦✭✩✪✪✦✪ ✫✩✦ ✴✦✯✧ ✵✦✶✦✪✷✹✧✦✱✲✦✺

øúû ❄÷ûüþÿ û✏þÿ úýûúø ü✏û★✍úû ÷û❞ û✏✍❢ø✜ýþÿúû ❖✏÷✍✭úø◗❢û✑÷û✑✪ ➛➜➝➞➟➠➡➢ ➤➥➦➧➨➩➫➤➭ ➯➲➭ ➳➲➦➵➩➫➸➺➲➭ ➤➥ ➤➥➦➧➨➩ ➥➦➧ ➦➧➨➩ ➨ ✰÷✍úü ✛÷üüúÿúû ÷û❞ úýûú

❊✂✥ ✎✍☛✂✻❡

✘☛✚✤✤✼❡r✑✄❡✓ ✂✄☛ ✔✎✄ ✒❡✑❡✂✝✥✂✄ ❡✂✥❡

❋✂☞✆ ✖ ❲❡✥✥ ✘✂❡ ✽✑

✒❡✼✂r✑☛ ✔❡✆☛✓✂r✑

üþÿ✜✏û✧ú sý✑÷ø❱✪ùúø ☞✆☛❡✥ ù❢ûüþÿ✍ üýþÿ ❞✏ü ûýþÿ✍✇✱

❡✔✆☎✂❡ ❡✥ ✆✥✔ ✰úÿúû ✚ýú ✒ý✍ ÷ûü ❞ú✒

✎✆r✑ ✑✎✓☛❡✥ ✝❛r✑☛❡✥✌ ✔✎✥✥ ✍✚✝✝❡✥ ✘✂❡ ☎✆ ✆✥✄✖ ❲❡

✝✦✣ ✓✬✆❦✠☛☎✓ ❲✁✝✟✫

✁✂✄ ☎✆✝ ✸✞✟✞✠✟✠✡✞✞ ❡✂✥✄☛❡✂☞☛✌ ✍✎✥✥ ✏✁ ✂☞❡✥✄

✂r✑☛✂☞ ✒❡✓✔ ✄✕✎ ❡✥✖ ✗✆☛☎❡✥ ✘✂❡ ✆✥✄❡ ✙✚✝✕✓❡☛☛✎✥☞❡✁✚☛ ✄☛✎☛☛ ✾✾✛✜✢ ✣❡☛☎☛ ✤✏

✞ ✦✓✔✞✞❅☎✆❦

✏û

❞úû

❳ø✏✑úû✪ ♠û üýþÿúøúû ❖✮û✌ ❞úû ✒ý✍ ❞ú✒ ✧✩✒♥✏✧✍úû ❨✟ ✣✦✞✆✝✦✟✟☛☎✣✬ ✤ ❞✏ü ✏✜✜ü ✒ú❞ý✕ýûýüþÿúü ÿ ❩ø✩❞ ❞÷✧✍ ✧ ❞úø ✗❬❬✌ ✗ ❳✜✏üüú ♠♠ ✥ ★❢ø ❞ýú ❭☎

③☎✟✟☎✓☎✓ ✟☎☎✣❣✓☛ ✕÷✑ú✜✏üüúû ýü✍✪

❺❻❼ ❽❾❿❼❻➀❼➀ ➁➂❾ ➃➀➄➅➅➆❼➇➂➈❼➉➈➊➈➀❼➋➌ ➍➉➉❼➈ ❻➋ ➎❾ü➏❼➏ ➐❼❾❼❻➇➂➌

ö÷ø ö

ùúûû

üýþÿ

÷ûüúø

❙ ✁✂✂✄☎✆✝✞☎✟

✠✡

●✟☎✠✆✝☛☎✄✠✆✝ ●

✥ú☞û✌

❞ú✍✎ ÿ✏✥úûùýø ✏÷üøúýþÿúû❞ ❊ûúø✑ýú✎

÷✒

☛☎✞❣✓✔

❣ ❣✓✔ ✉ ✕÷ ❜✟☎✠❜☎✓✖ ✗ý✍ ❞ú✒ ✘✙✚ ✛û✏✜✢üúü✢ü✍ú✒ ❦ ❦❣✣③✤

✞✆✝✡☎✣③✟✁✞✤

✁✝✓☎ ♦✟❣ ✦❜✓✦✝✡☎✤ ✦❜✓✦✝✡☎ ýýû ✚ú✧÷û❞úûüþÿûú✜✜ú úýûú ÷✒★✏üüúû❞ú

⑨ ❘✏r✍❡✥✄r✑✆✓❡

⑨ ❲✂ ✁❡✓✄✐✆✓❡✥☞✿✝✥✎✄☛✂✍

⑨ ❆✆✄✔✎✆❡ ✤✏ ✔✎✄ ❀❡ ☎

⑨ ✙ ✎✤☛☛ ✎✂✥✂✥☞

⑨ ❩✂ ✍❡✓☛ ✎✂✥✂✥☞

⑨ ✘❡✥✂✚ ❡✥ ❋✂☛✥❡✄✄

❞úø ✙ú✑÷✜✏✍ý✩û ❞úü ✕ú✜✜÷✜✮øúû ✚✍✩★★ùúþÿüú✜ü ✥ýú✍ú✍✪ ✯✏üüúû ✚ýú üýþÿ

⑨ ❘✚✓✓❡✥❁❂✎✥✔✝✎✄✄✎☞❡

⑨ ❂✚✔✿✤✚ ✝✂✥☞

✒úüüúû ÷û❞ ùúø❞úû ✚ýú ✏✧✍ý✭ ✌ ★❢ø ♠ÿøú ✰úü÷û❞ÿúý✍✱

⑨ ❚✂❡✤❡✥✼✐ ✝❡

⑨ ❃❡✥❡✥ ❲✎✓✍❡

⑨ ✽✥✤ ✎ ✚☛❁❲✐ ✝❡✍✎✁✂✥❡

⑨ ❊ ☞✚✓✂✥❡ ✘✚✥✥❡✥✄☛✆✔✂✚

⑨ ✙✆ ✄❡

⑨ ❄✚✼❡ ❁❄✓✎☛❡

❅✘☛❡✕✌ ❂✎✆r✑❁✌ ❂❡✂✥❡✌ ❄✚ ✆✻✝✖❇ ➂➃➄ ➅ ➆ ➇➈➉

❈❉●❍■❏❏❑▲ ▼■❏◆❍❖P■❉●❏❑ ◗ ❙❯❍❍■❍❏●◆❖❉❯ ❳❨❬♥❭❪❫❬❴❵❭ ❜❜ ❝ ❞❢❣❣❤ ❥❦❧❭♠♦

♣❭q❭s❨♥ t✉❜❣✈✇ ❤ ❞✉ ❤❤ ❝ ①❴② t✉❜❣✈✇ ❤ ❞✉ ③③

✚✍✩★★ùúþÿüú✜✏û✏✜✢üú ❞÷øþÿ★❢ÿøúû✪ ❲☎✟ ✄☎✠ ✔✦✞ ☎✣✞ ☎ ❡☎✞✞✫ ☛☎✣✬ ✤ ❞✏ü úýûú ûýþÿ✍ýû✭✏üý✭ú ✚þøúúûýû✑✌✗ú✍ÿ✩❞ú ✕÷ø ❊ø★✏üü÷û✑

■✲✳✴✵ ✶✲✷ ✸✹✺✻✼✲✹ ✶✲✽✹✺ ✾✿❀✾ ❁❂❁❀❂✾❃ ❄úûû ✚ýú ✏û úýûú✒ ✰úø✮✍ ýû✍úøúüüýúø ✍ üýû❞✎ ÷✒ úü ýû ♠ÿø ❯û✍úøûúÿ✒úû ✕÷ ýû✍ú✑øýúøúû✎ üýû❞ ùýø ♠ÿø ✛ûü♥øúþÿ♥✏ø ✍ûúøt ✠✓✂✁✐ ❅✫✞✁✟❣ ✠✁✓✖✓☎ ✩❞úø ❚☎✟✖❆❇❈❆ ❉❋❉❈❋❆❍

Ö④④❍◆❍⑤❏⑥■❉●■❍⑦ ⑧❨♥❫❴⑩ ❶ ①❬❭❷❫❴⑩ ❸❨♥ ③ ❶ ❞✈ ❹❺❬ ❝ ❻❴❼❪❫❴⑩ ❸❨♥ ✈✉ ❶ ✈❽ ❹❺❬ ❝ ❻❨♥♥❫❴⑩ ❸❨♥ ✈✈ ❶ ✈❣ ❹❺❬ ❾❾❾❿q❴➀➁❶❸❷❫❴q❿♥❭❫


✷✖

❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

❆✏✑✒✓✔✔✓✕

◆✁ ✂❤ ❜✄☎ ✆✝✞ ✸✟✠ ✥✡☛✡ ❡☞✡✌ ✄✞ ✐✝ ✍❣✎ ❦✏✁☎✑✒✍

➷➬➮➱✃❐❒❮❰ ÏÐÑ✃ Ñ✃Ò ÓÔÕÖ✃Ò Ò❐Õ×Ø✃ÙÚ ÑÔÒ ÛÜÖÝ❒×ÞÒÚ✃Ö ØÐ ➬➮➱✃❐❒ Ò✃ØÐ✃ ßÞÖ✃❰ à➮Ö ÑØ✃ ➬➮➱✃❐❒✃Ö á➮ÐÒÚ×✃Ö ØÒÚ ✃Ò ÒÞüØÚ ÑØ✃ ×✃ÚâÚ✃ ã✃×✃Ý✃ÐÕ✃ØÚä ØÐ Ñ✃Ð å✃ÖÚÖÔÜÚ✃Ð æçÜü✃Ð Ñ✃Ò á×ÞÒÚ✃ÖÒ ÑØ✃ ÓÔÕèè Ö✃ÒÒ❐ÕÔÜ é Ò✃ØÚ åØ✃×✃Ð ÓÔÕÖ✃Ð ê✃ÒÚ✃Ö Û✃ÒÚÔÐÑÚ✃Ø× Ñ✃Ò áÜ×ÚÜÖ×✃➱✃ÐÒÒ Ñ✃Ö ëÚÔÑÚ è Ô➱âÜÕÔ×Ú✃Ð❰ ëØ✃ ØÒÚ åÞÐ Õ✃ÜÚ✃ ➱ØÒ âÜü ìí❰ î✃â✃ü➱✃ÖÖ âÜ Ò✃Õ✃Ð❰ ïÐÚ✃Ö Ñ✃ü ã✃ÒØ❐ÕÚÒðÜÐ❒Úä ✃ØÐ✃ñÜÒÒÚ✃××ÜÐÝ âÜÒÔüèè ü✃Ð âÜ ÒÚ✃××✃Ðä ÑØ✃ üòÝ×Ø❐ÕÒÚ åØ✃×✃ ñÒð✃❒Ú✃ Ñ✃Ö â✃ØÚÝ✃ÐòÒÒØèè Ð Ò❐Õ✃Ð áÜÐÒÚ ðÖçÒ✃ÐÚØ✃ÖÚä óÜÖÑ✃Ð ôõìñÖ➱✃ØÚ✃Ð åÞÐ öõ á➮ÐÒÚ×✃ÖÐ ÔÜÒÝ✃óçÕ×Ú❰ îÔÒ ëð✃❒ÚÖÜü Ö✃Ø❐ÕÚ åÞÐ Ñ✃Ö åÞ××❒Þüü✃Ð ÐÞÐ÷èè ÝÜÖÔÚØå✃Ð ➱ØÒ âÜÖ Ö✃Ô×ØÒÚØÒ❐Õ✃Ð îÔÖÒÚ✃××ÜÐÝÒó✃ØÒ✃ä åÞÐ Ñ✃ÖÖ øÐÒÚÔ××ÔÚØÞÐ ➮➱✃Ö àÞÚÞÝÖÔ÷✃ ➱ØÒ âÜÖ ÛØ×ÑÕÔÜ✃Ö✃Ø❰

ùúûúýþ ÿ♦

▲✚✛✜✢✣✤ ✦✜✧✜✤ ★✩✜✪✫✜✪✬✮✯✪✰✱✲✪✰✱✬ ✱✳✬ ✜✩✴✵✵✦✜✬✶

➷➬➮➱✃❐❒❮❰ ë✃ØÚ ✭ÞÐÔÚ✃Ð óÜÖÑ✃ ✓✃ØÙØÝ Ý✃ó✃Ö❒✃×Ú ÜÐÑ ÑÔÒ ÏÖÝ✃➱ÐØÒ ØÒÚ ✃ÖÒÚÔÜÐè ×Ø❐Õ❰ñÜê ó✃ØÚ➮➱✃Öô❰ííí ❆üØÒÚ➬➮➱✃❐❒Ò Ð✃Ü✃ ÛÞó×ØÐÝÔÐ×ÔÝ✃ ✃ÐÚÒÚÔÐÑ✃Ð è ÑÔÒ ❱✃ÝÔÒ ÛÞó×ØÐÝ ✇ ãÞ×ê❰ ë❐ÕÖçÝ Ý✃Ý✃Ðè ➮➱✃Ö Ñ✃Ö üÔÐÒ✃ÕÔ××✃ ÷ÐÑ✃Ú üÔÐ ÑØ✃ ÝÖÞÙ✃ üÔ××✃ Ñ✃Ò ❱✃ÝÔÒä ÑØ✃Ô➱✃ÐÑÒ ÑÜÖ❐Õ ✃ØÐ✃ ➬Ø❐ÕÚØÐÒÚÔ××ÔÚØÞÐ ØÐ Ô××✃ ✃ÖÑ✃Ð❒×Øè ❐Õ✃Ð àÔÖ➱✃Ð Ý✃ÚÔÜ❐ÕÚ óØÖÑ❰ ❛✃➱✃Ð ô✔ ÐÔÝ✃×Ð✃Ü✃Ð ÛÞó×ØÐÝ➱ÔÕÐ✃Ð ÝØ➱Ú ✃Ò

✗❚✘✙

✃ØÐ✃ õ✔ ✭✃Ú✃Ö ×ÔÐÝ✃ ➬Ïîè❱ØÑ✃Þè✕Ô×× ➮➱✃Ö Ñ✃Ð ÛÔÕÐ✃Ð❰ ñü ✕Þ❐Õ✃Ð✃ÐÑ✃ ÒÞÖÝÚ ÑØ✃ üÞÑ✃ÖÐ✃ ➬Ø❐ÕÚè ÜÐÑ ➬ÔÒ✃Öè ÒÕÞó ➱✃Øü îØÒ❐Þ ÛÞó×ØÐÝ ✖❱✃ÝÔÒ ➱✃Ø ❛Ô❐ÕÚ✗ ê➮Ö ✃ØÐ ÒÚØüüÜÐÝÒåÞ××✃Òñü➱Øè ✃ÐÚ✃❰ îÔ➱✃Ø ÒØÚâÚ üÔÐ ÔÜê ➱✃❆Ü✃ü✃Ð ➬✃Ñ✃Ö➱çÐ❒✃Ð ÜÐÑ ❒ÔÐÐ ❐ÞÞ×✃ îÖØÐ❒Ò ÜÐÑ×✃❐❒✃Ö✃ ✘Þ❐❒ÚÔØ×ÒåÞÐ Ñ✃ÖÒÚ✙×ØÒ❐Õ✃Ð ÛÔÖ Ý✃ÐØ✃Ù✃Ð❰ ✭✃ÕÖ øÐêÞÒ ÝØ➱Ú ✃Ò ÔÜê óóó❰å✃ÝÔÒè×Ü✃➱✃❐❒❰Ñ✃❰

❄❄❄ ❅♦❇❉❊ ❋❋●❋❍

❈✚✛✜❈✢

■❏■ ❑▲▼◆❖ P◗❘❯❱ ❲❳❨ ❩❬❭❪❫ ❴❵❛❜❵

✣✤✦✧★✤✩

❝❞❞ ❡❢❣❤✐ ❥❦❧♠♥ ♣qrst✉✈✇① ②③④⑤⑤ ⑥⑦⑧⑨

⑩❶❷❸ ❹❺❻❼❻ ❽❾❿➀ ➁➂➃➄➅➆ ➇➈➂ ➉➊➋➌➍➎ ➏➐➑ ✶✸✺✻ ✼ ✽✪✫✬ ✭ ✾✮✯✰ ✱

✹✲✳✴ ✵

✿❀❁❂ ❃

➒➓➔→➣↔↕➓➔➙➓➛ ➜➝➞➟➠➡ ➢➤➥➤ ➦➧➨➩ ➫➭➯➲➳➵➲➳➸➺➳➻➼ ➽➾➚ ➪ ➶➚ ➪ ➹➚➚ ➪ ➹➘➚➴


◆✘✙ ✥✚ ❯♥✛✜r✜ ✢♥❣✜✣✤✦✜ ✜✣ ✣✤✦ ✤✦✜ ✜ ❣✧★✦✩❣ ✪✤✫ ✬✭✮❹✬✯✮✭✭✮✬✰✭✭ ✭✭ ✭

➓➔→➣↔ ↕➙→ ➛➜➝ ➞➟➛ ➠➡↔➣➢ →➣➟➣→ ➛➜➝➤➥➣↔➦↔➞➟➧➡➣↔➢➞↔➜➨ ➔→ ➩➔➣➫➤➭➔➣➨↔ ➔➧➡➛➯➙↔ ➲➳

❿➀➁➂➃➄➅➆ ➇➅➈➉➃➃➊

➋➅➃➄➅ ➌➉➍➎➏➄ä➄

➸➺➻➼➽➼ ➾➚➺➪➶➹➘➴➼➽➼➷➼➺ ➷➺ ➾➬➶➼➘➴ ➮➺➪ ➱✃❐➘➴➼❒➻➪❐➽❮ ➻➷➺➪ ➻❐➺➺✃➚❰➻ Ï❐➺ ÐÑÒÓ Ô ÕÕÑÓÓ ➸Ö➽ ❮➬➽ ➱➷➼ ❰➼×❮❮➺➼✃ØØ

❋✱✲✴❝❤✵ ✶✷t✵✸♦❜✵✱✹✵✷❧✵✸✺ ❮ ➽

❍❑▲ ✻✼ ✽✾✿ ❀❁❢ ❂✾❃✽❄ ❅❄❁❂✽✿ ➼ ➶

➉➊➋ ➌➍➎➋➍ ➏➍➐ ➊➍ ➎➋➑ ➒➑➓➍➎➋➍➔➓➏→➋➑ ➣➓➍➎➐↔➑➓↕➋ ➙➛➜➝ ➞➟➊➐➠➊➍➡➋➑ ➢➠➠➋➋ ➤➥➝ ➦➑➏→→➋➧➨ ➜➩➝ ➦➑➟➍➐➫➟➑➎➋➑ ➢➠➠➋➋ ➭➯➲➭➥➝ ➒➓➎ ➉➋➡➋➔➋➑➡➝ ➦➏➑➳➓➏➐➐↔➑➓↕➋ ➙➙ ➏➍➎ ➊➍ ➉↔➟➧➨➋➠➐➎➟➑➫➝ ➵➓↔➳➓➏➐→➓➑➨↔ ➩➓

❆❦✽✿ ✉✿ ❉❄✾ ③✉♠ ❅❁❆❦✽✿ ❈ ❉❄✾❊❊✽✿✼ ❁❆❦ ✽✿ ✿ ✉✿❈ ✿❈ ✾ ➼ ➚

➸ ● ❦❃ Ô

➉➈➐ ➅➏➈ ➑ä➁➂➅➎➈➒

➚ ➘➼

❆❧✔ ✕✖♥❦✗✔❝❤ö♥ ✘✙r ✚❤r✗♥

ÙÚÛÜÝ ➶ ➼ Ó Ò ➬

ÞßàÛáÝâã åæææ ç èéêë ➾ ➚ Ñ ❐ ➽ ➾

❊✛♥❦✖✉✘ ✙❜✗r ✥✜ ❊✉r♦ ✗r❤✖❧✢✗♥ ✣✛✗ ✗✛♥✗

➽ ➼ ➺ ➽

✣❝❤♦❦♦❧✖❞✗♥✲✱ ➾ ➚ ➼ ❐ ➽ Ð

ô

◆✉✔✔✲✣✖❤♥✗✲ ♦❞✗r ➼ ➶ ➬

ã Þ Ø è ß

➹➪

Û ×

✣❝❤✤✖r③✤ä❧❞✗r✲❑✛r✔❝❤✲ ➽ ➶ ➬ ➼ ➴

ìíîî ➱ ➴

Ï ⑨⑩❶❷❸❺❻❼ ❽❾❻ ➚

ë ì à ã Þ

❚♦r✢✗ ✦♦♥ ✧rö❞✛♥❣✗ ❣r✖✢✛✔★ Ø Þ Û ß

❰ â ❮ Û ➴ ó ➶ ➪➬ ➼ ➚

✈✇④⑤⑥⑦⑧✇⑨ ⑩❶⑥✇❷❸❶⑧❹ ❺❻❼ ❽ ➴ ➻ ➚ ➚ ✃ ❒ ➚ ➼ ❐ ➼ ➺ ➽ ➻ ➘ ✃ ➹ ➱ ➽ ➼

×

❋✽✾✿❀ ❁❀❂❃❄ ❅❂❇❈ ❉●■■❏ ▲▼❖P◗❘❘❙❯❱❲❳ ❨❩ ❬ ❭❲❘❘ ◗❏ ❪❫❏❳ ❴❵❫❘ ❱❵❖P◗❢ ◗❥ ♠❲❱▼❖❥❵▼❙❳ ♣qq ❢ ◗❥ ▲❘ü▼❙

ß

■✸♦✱✱ ❋✲① ✶✱♦❏✷✹t✵ Ù Þ Û

✈✽❄❀❆▼✾✽❈✽✿✽ × æ Ö

❙❖❄❂✽✿✼ ò ñ

●PP ❃ ◗ P❘❚❱ ❲ Þ ß Ö

●❘❳❨✼ Ø

❩❬ ❃ ❲ ❳❬ ❃

Û

Þ ß ð Þ

❅✽✉❂✽❊ ➺ ➽

Û ×è

➼ ì ➮ Ý ➼

Û

Ö ➽ ➶ Û ➬➪ × ➘ æ ➹

➷ â ➻ ï

➸ Ø ê ➴ ➘ Ö ➶ Û ➹ à ➾ Û ➻ ß ➶ ➚

➽➪

❾ ❿➀ ➁➂➃➄ ➼

å

➅➆➇➈ î í Þ Û

➸ ➻

× ➸ Ý

è ➺ ì ➵ Û ë Ö ê ④✵✷t✴❝❤✵

❭❪❫❪ ❴✱✲❵✲✸❪❧ ✾❈✽❁❊ ❢ü❄ ❈✾✽ ❁✉❀❃✽✇❖❃✽✿✽ ❞❄✿❥▼❄✉✿❃✼ ❳P ♣ q✽❂❂✼ ● ❦❃ ◗ ●❘②❬✼

⑤✷✸❵✵ ⑥✸t✵ ♠✾❂ ❍❁❊❀ ✉✿❈

❨PP ❃ ❅✽❆▼✽❄

é

❍✩✪✫✬✭✮ ✯✰✭✪✴ ✯①✵✩✶✬ ✩✰✭✶ ✷✫✬✶✸ ✹✶✬✺✵ ❩❳ ✻ P✼❱❱ ❊ q❊❁❀❆▼✽✼ ● ❊ ◗ ●❘P●✼ ③③❃❊❘ ❱❘❚❚ ✼ ❢❁✿❈

⑦✿✿✽❄✽✾✽✿✼

å

Ö

Ø

Ü

æ

ç

Û

Ý

è

Û

Ö

Þ

â Ø

❍❑▲ ✻✼ Û

Þ

❃✽❢❄❖❄✽✿✼ Þ

ã Ø

❩⑧PP ❃ ❙❂ü❆❦✼ â

Û

Ö

● ❦❃ ◗ ❩❘❳② á

Þ Û Ý Ü à ß Þ Ý Ü Û × Ú Ù Ø × Ö Ö Õ

õö÷øùúûýþøöÿö

ÿù õ

✁ùÿö ❡✂②✄☎ÿù

ùû

❛✆✁ÿùúûù✂ ý ❛öt tþÿ ✆øø✝ ÿ✞ ✟ötÿö ✠þÿ ❛öýÿù ✡✡✡✳❡✂②✳✆øø✝✳ ☛þýýÿ ☞ÿù❡ýÿ✁ÿö ✠þÿs tû❡❡ ✡þù ❛ö❡ÿùÿ ✌ûùÿö ö❛ù þö ✁û❛❡✁û✍ý❡✐ ✍þ✆✁ÿö ✎ÿö✏ÿö ☞ÿù✂û❛÷ÿö✳ ✌ ✑✆✁ ✍✍ ✐ ❛ ❡ ✝ ☞ ✒❛ t ❛ t t ✓ ✍ t ❡ ✳

❇ ✁✁✂ ✄✂❡s✁✂☎✂✆ ✝ ✂✞ ✟✠ss ✡ ❡ ✐✆s✂❡✂ ☛✠❡✂✆þù ✆✐❡ ✏✂✆✑✂✆ ✄✂❡✒✠✐❛✂✆✳ ☛ ❡ÿö ✓✔✎☎✁✂✆ ✠☞☞✂ ✆ ❛✌❡ ✐✆s✂❡✂ ✖✐✆✟✂✆ ✐✆✟ ✟✂❡✂✆ ✗✠✓ ☞ ✂✆ ✟✠ s✂ ✆✳ ú ✆ ☎✠✐s☎✠☞✁s✌✍☞ ýÿö û ÿþö ÷✎☎✂✆ ù ö ÿùÿ ùþ ûýÿö ö ö ÿùÿö ûúþ þÿö ✕❡ û ✄✠✁✂✆ ÿþö


✸✚

❙ ✁✂✄ ✁✂✂✄ ☎ ✁ ☎✆✆ ✥ ✥✝✞ ✝✞ ✟ ✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

✏✑✒✓✔❆✕✖✗✘✙✙

âãÒ ßÞäüãÔéãÝ ÖÏäÙÚ ②ÐàÐÑ Ò❰Ð ê② ßããÔøÓÝ❰á àÐð üãÑÑ ÒÐÔ ýÕþ âãÒ ßÞäüãÔéãÝ áÐ❰Ñ ÷üÐ❰éÐá ß×❰Ðø ❰Ñ ♦ÓøàÐ àÐáéÐÔÑ ïÜÐÑÒ ❰Ñ ÒÐÔ êãÑáÐäãøøÐ Ï❰é ❆❆ô❛✆Ú ÛÐÔÐÔáéÐßã❰áÓÑÐÔÕÓøààÐøãÑà ãÏñÐÔàãÑàÐÑÐÑßÓÑÑð éãàÜÐ❰ÏçtðâÝÑÒÐáø❰à❰áéÐÑêß② ûÓÔÒäÓÔÑðþ❰ÑàÐÑÚ Ûãá ❮ÐãÏ ÒÐáýÕþ ÑãäÏ ÑãÞä ÒÐÔ ØÑã××ÐÑ û❰ÐÒÐÔð øãàÐ àÐàÐÑ ÒÐÑ ÛÐÝéáÞäÐÑ ❢Ð❰áéÐÔ êßý ÏrÞäé❰à ñ❰ÐøßÐøÜáéñÐÔéÔãÝÐÑÝÑÒß×❰ÐøÕÔÐÝÒÐ Ï❰éÚýÓÑâÐà❰ÑÑ ãÑ üãÔ äÓäÐ öÓÑ÷ÐÑéÔãé❰ÓÑ ÝÑÒ Ð❰ÑÐ ØÓÑáéãÑé àÝéÐ þÐ❰áéÝÑà ✁ÐÒÐáç❰Ñ÷ÐøÑÐÑÐÔØÐÑÑÜãÔÚ ❢❰é÷üÐ❰áéãÔØÐÑ ❮ÓÔäæéÐÔÑ ÝÑÒ ñ❰Ðø öãÏ×ÕàÐ❰áé àÐüãÑÑ ÏãÑ Ò❰ÐáÐ ÿãÔé❰Ð äÓÞä ñÐÔÒ❰ÐÑé Ï❰é ❆✝ô❆õÚ ÛÐÔ ÐÔáéÐ ß❰Ðà üãÔ Òã ÝÑÒ ÒÐÔ öÑÓéÐÑ ÐÑÒø❰Þä àÐ×øãé÷é❞ ❢❰é ÒãÜÐ❰ üãÔ ãÝÞä Ð❰Ñ ÑÐÝÐá ②Ðá❰ÞäéÚ ÛÐÔýÕþ äãé Ï❰é ßãáã ❮ÓÒÓð á❰✁Ðñ❰Þ Ð❰ÑÐÑÐÔÕãäÔÐÑÐÑß×❰ÐøÏãÞäÐÔ Òã÷Ý àÐü❰ÑÑÐÑ Ø✂ÑÑÐÑì ÒÐÔ ❰Ï öãÏ×Õ ÝÏ ÒÐÑ öøãááÐÑÐÔäãøé äÐøÕÐÑ

áÓøøÚ ÛÐÔ ❆òð✁räÔ❰àÐ çtð✄Óáð éÓÞØÐÔ ÒÝÔÕéÐ áÞäÓÑ ❰Ñ ûÓÔÒäÓÔÑ áÐ❰ÑÿÓéÐÑé❰ãø ÷Ð❰àÐÑÚ ïÏ ❆Ú ÛÐ÷ÐÏÜÐÔ ÐÏ×ÕrÑàé ÒÐÔ ýÕþ ÒãÑÑ ÒÐÑ Ò❰ÔÐØéÐÑ ❮ãÜÐøøÐÑÑãÞäÜãÔÑ ãÝáöÓÔáÞäÐÑÜÔÓð ❰Þäì ÒÐÔ á❰Þä ❰Ñ ÒÐÔ ñÐÔàãÑàÐð ÑÐÑ íÓÞäÐ ñÓÏ ❮Ôã❰ÑÐÔ éÔÐÑÑéÐÚ ♦æÔ Òãá ß×❰Ðø á❰ÑÒ ÑÓÞä ÔÐ❰Þäø❰Þä öãÔéÐÑÐÔärøéø❰ÞäÝÑÒ Òãá ❮ÐãÏ ÝÏ ❮Ôã❰ÑÐÔ ❮ÓÜ❰ãá ßÞäÔ✂ÒÐÔ ÕÔÐÝé á❰Þä ãÝÕ ñ❰ÐøÐ ✞ÝáÞäãÝÐÔì Ò❰Ð Ò❰Ð ÝÑàá ñÓÏ ýÕþ âãÒ ßÞäüãÔéãÝ ãÑÕÐÝÐÔÑ❞

❑✟✠ ✡☛✟☞☛✌ ❜✌✍✎❤ ✏✟✎❤ ✑☛✑☛✒ ✓✎❤✔☛✌✟✒ ✕☛✟✖☛✌ ✖☛✒ ✗✍✘✠☛✒ ✖☛✌ ❲✘✌✙❤✍✒✖ ✘✒✖ ✙✚✕✕☞ ✛ ✜✢✒✍☞☛ ✍✘✏✣

➲➳➵➳➸➺ ➻➼ ➽➾➚➪➶➹➚➘ ➴➴➴➼➸➷➳➬➵➮➱✃➵❐➼✃➚❒➳

ÝÑÒ üÝÔÒÐÑ Øøãáá❰áÞä ãÝáàÐØÓÑéÐÔéô ÛÐÔ ♦❰ÑÑÐ ãÑ❰ïøãÑÒÐÔ ÐÔØrÏ×ÕéÐ á❰Þä ÒÐÑÿÝÞØì á×❰ÐøéÐ Ð❰ÑÐÑ øãÑàÐÑ ÿãáá ☎ÝÐÔ ÒÝÔÞäá ❢❰ééÐøÒÔ❰ééÐø ÝÑÒ ëäÔ❰áé❰ãÑ ÿÔ❰ÐÏ á❰ÞäÐÔéÐ Ï❰é áÐ❰ÑÐÏ ÒÔ❰ééÐÑ ❮ÓÔ ÒÐá ïÜÐÑÒá ÒÐÑ Õãáé áÞäÓÑ ä❰áéÓÔ❰áÞäÐÑ ß❰Ðà ÕæÔ Ò❰Ð âÔÐÏÐÔÚ Ûã ÒÐÔÿÝÞØ Ò❰Ð þ❰Ñ❰Ð ÷ÝáãÏÏÐÑ Ï❰é ÒÐÔ ßÞäøÝááá❰ð ÔÐÑÐ æÜÐÔ☎ÝÐÔéÐì üãÔ ÒÐÔ çêë❮ àÐáÞäøãàÐÑ ÝÑÒ ÒÐÔ ❯ÑÒÐÔÒÓà ✁ÝÜÐøéÐ ãÝáàÐøãááÐÑÚ ïÏ íÓÞäÐÑÐÑÒÐ áéÐäÐÑ ÷üÐ❰ ïÝáürÔéáá×❰ÐøÐ ❰ÑêãÏÜÝÔà ãÑì Ò❰Ð Ò❰Ð ìâÐãÞäâÓåáîàÐü❰ÑÑÐÑ ÏæááÐÑì ÒÐÑÑ ❰Ñ ÒÐÔ ÐÑàÐÑ ß×❰é÷ÐÑàÔÝ××Ð ÒÐÔ ❙ÜÐÔø❰àã ûÓÔÒØãÑÑÏãÑá❰ÞäØÐ❰ÑÐ üÐ❰éÐÔÐÑ ïÝáÔÝéáÞäÐÔ øÐ❰áéÐÑÚ

❮❰ÏÏÐÑÒÓÔÕ Ö×Ø❰ÙÚ Û❰Ð ÜÐÐ❰ÑÒÔÝÞØÐÑÒÐ ß❰ÐàÐááÐÔ❰Ð ÒÐÔ âÐãÞä âÓåá ÕãÑÒ ❰Ñ âÔÐÏÐÑ Ð❰Ñ æÜÐÔÔãáÞäÐÑÒÐá çÑÒÐÚ èÜÐÔÔãÑÑéÐ ÒÐÔ çêë ❮❰ÏÏÐÑÒÓÔÕÐÔ ßéÔãÑÒ Ò❰Ð ìíÐáÐÔáéãÔáî ÜÐ❰Ï ÐÔáéÐÑ ïÝÕÐ❰Ñð ãÑÒÐÔéÔÐÕÕÐÑ ñÓÔ ÒÔÐ❰ íÓÞäÐÑ ÑÓÞä Ï❰é Ð❰ÑÐÏ òóôõðöãÑéÐÔá❰Ðàì áÐé÷éÐ Ðá Ò❰ÐáÏãø Ð❰ÑÐ ùôúðû❰ÐÒÐÔøãàÐÚ ❮ÔÓé÷ ÒÐÔ ßÞäøã××Ð áéÐäé ÒÐÔ çêë❮ ãÜÐÔ üÐ❰éÐÔä❰Ñ ãÝÕ ÒÐÏ ÐÔáéÐÑ ❮ãÜÐøøÐÑ×øãé÷ ÝÑÒ áéÐøøé áéãð é❰áé❰áÞä àÐáÐäÐÑ ÒÐÑ ÜÐáéÐÑ ßéÝÔÏ ÝÑÒ Ò❰Ð ÜÐáéÐ ýÐÔéÐ❰Ò❰àÝÑà ÒÐÔ þ❰àãÚ ûãÞä ❮ÔÐÕÕÐÔÑ ñÓÑ ÿãéÔ❰ÞØ ßãààãÝ Ö❛Ùì ÐÕÕ ❢ãÔÓÑÐáÐ ÝÑÒ ëäÔ❰áé❰ãÑ êÐÔÔÏãÑÑ ÕæäÔéÐÑ Ò❰Ð ❮❰Ïð ÏÐÑÒÓÔÕÐÔ ÑãÞä ùú ß×❰ÐøÏ❰ÑÝéÐÑ ÐÔáéÏãøá ❰Ñ âÔÐÏÐÑÚ í❰Ð áÓ ÓÕé ãÜÐÔ ÔrÞäéÐÑ á❰Þä Ò❰Ð ãÝáàÐøãááÐÑÐÑ ëäãÑÞÐÑì ÒÐÑÑ ØÑã×× ÷üÐ❰ ❢❰ÑÝéÐÑ ñÓÔ ß×❰ÐøÐÑÒÐ æÜÐÔüãÑÒïÑÒÔÐãá ßãÜÝÒð áØ❰ ìâÐãÞä âÓåáîð②Óãø❰Ð â✁✂ÔÑ ✄Ð❰ÑØÐ ÷ÝÏ ùôùðïÝáàøÐ❰ÞäÚ ✹Ñ ÒÐÑ ßÞäøÝáááÐØÝÑÒÐÑ ÔãÑÑéÐÑ Ò❰Ð ßÞäæé÷ø❰ÑàÐ ñÓÑ ❮Ôã❰ÑÐÔ ïÑÒÔ❰á âãÔéØÐñ❰Þá üæéÐÑÒ ãÑì üÓøøéÐÑ ÒÐÑ ß❰Ðà ÐÔ÷ü❰ÑàÐÑ ❡

✗☛✌ ❉✔☛✟✙✍✎❤☛ ❚✢✌✏✎❤✤☞❉☛ ✥✍☞✌✟✎❦ ✓✍✑✑✍✘ ✭✕✟✣✦ ✟✠ ✗✘☛✕✕ ✠✟☞ ✡✢✏☞✢✎❦✏ ❑✢✘❜☛✒✏❦✟✣

④⑥

✱✤✫✳✴✵✶✴★✩✴ ✷★✴✹✴✺✤✫✻ ✦✤✵ ✴★✻✴✫✴✺ ❛✺✼✳✤✽✩★✼✫

❹❺❻ ❼❽❾❿➀❾

➎➏ ➍ ➌

➐ ➌ ➊

➒ ➑

➊ ➋

⑦✉

⑥④

s⑥❶

⑥✉

➊ ➉➉

④⑥

s

➔ ❇✛✜✢✲✣✤✦✧★✩✪✩ ✫✦✬✭ ▼✮✯✰ →➣↔↕➙➛➜➝➞ ➞➣➟ ➜➝➞➠➡↕➢➤➟ ➢➜➝➥ ➦➤➣➧ ➈ ➁➂➃➄➅ ➇ ➜➝➞➜➟ ➨➩➠↕↔➜➟➫➤➟➞➝↔➣➟ ➢➝↕ ➭➩➞➞➜➟↕↔➤➫➯ ➆ ⑨ ✾✿❀❁❂❃❄ ❅❈❁❉❁❊❋●❍■ ❏❑❏ ⑨ ▲◆❖P◆❍◗❘◆❊❋●❁❍❚❯❀❁❊ ❱❲❳❨❩❬❭❳❨❪❫❴ ❫❵❜ ❭❬❝❞❡❜❬❝❩❬❜❬❳❨❴❬ ❢❞❴❣❤ ✐❥ ❦❞❬❩❬❧♠♥❬♦ ❝❲❳❨ ♣❲q r

t✉s

s

①✇

③②


❙ ✁✂✄ ☎✆ ✥✝✞ ✟✠✡☛✁☞☛✌ ✍✎✥✥

✏✑✒✓✔❆✕✖✗✘✙✙ ✏✑✒✓✔ ✑ ✔ ❆✕✖✗✘✙✙

✸✚ ✸ ✚

❑❄❅❇❈❉❇❊❄●❍❈❉■ ❏▲▼❅◆❖ P❄◗❈❉ ❘❈✈❈❉▼●❇❈■ ❅❇❍ ❡❅❈❯❈❉ ❅■ ❯❈❉ ❱▲●❉❖ P❈❅❲ ❳❖ ❨❩ ❑❄❅❇❈❉❇❊❄●❍❈❉■ ▼❄❲ ❯❅❈ ❬●❍❍❭❪❊❫ ❴● ❈❅■❈❲ ❵❛❜ ❏❜❛❜◆❭❱❅❈❣ ●■❯ ❊❅❈❣❍ ❲❅❍ ■●■❲❈❝❉ ❵❳ ❞●■▼❍❈■ ❯❈❉❴❈❅❍ ❄●❫ ❯❈❲ ❢❖ ❤❄✐❈❊❊❈■▲❊❄❍❴❥ ❴❡❈❅ ❞●■▼❍❈ ❝❅■❍❈❉ ❯❈❲ ❬❈●❍❇❦❝❈■ ❧❈❅❇❍❈❉ P♠❉●❇❇❅❄ ❬♠❉❍❲●■❯ ❏❵❖◆❥ ❯❈❉ ❝❈●❍❈ ♥✐❈■❯ ✐❈❅ ❤❄✐❈❊❊❈■❫♣❝❉❈❉ P❄◗❈❉■ ❧♣■❭ ❦❝❈■ ❄■❍❉❅❍❍❖ q❲ ❈❉❇❍❈■ ♥✐❇❦❝■❅❍❍ ❣❄✐ ❈❇ ■●❉ ❇❈❝❉ ❡❈■❅❣ ❫♣❉ ❯❅❈ r❜❖❜❜❜ s●❇❦❝❄●❈❉ ❴● ❇❈❝❈■❥ ▼❈❅■❈ ❤♠❉❦❝❄■❦❈■❥ ❴❈❉❫❄❝❉❈■❈❇ t❈▼❅❦▼❈❥ ▼❄●❲ ▲❄❦▼❈■❯❈ s❡❈❅▼✇❲▲❫❈❖ ♥●❦❝ ■❄❦❝ ❯❈❲ ①❈❦❝❇❈❊ ▲❊✇❍❇❦❝❈❉❍ ❯❅❈ ❞❄❉❍❅❈ ❯❄❝❅■❥ ■●❉ ❧❅❦❝❄❈❊ P❄❊❊❄❦▼❥ ❲❅❍ t❈❭ ❇❅❦❝❍❇❲❄❇▼❈ ■❄❦❝ ②❄❇❈■✐❈❅■✐❉●❦❝❥ ✈❈❉❇●❦❝❍ ❴●■✇❦❝❇❍ ❯❄❇ ❱▲❅❈❊ ❯❈❉ ①❈❉▼❇❈❊❫ ❴● ♠❉❯■❈■❖ ❱❈❅■❈■ ❝❄❊❍✐❄❉❈■ ❵❜❭❧❈❍❈❉❭❱❦❝●❇❇ ❊✇❇❇❍ ❨❩❑❭❑❈❈▲❈❉ ❑❈✈❅■ ❤❉❄▲▲ ❴●❲ ❜❛❳ ❏③r❖◆ ❅■❇ ②❈❍❴ ❯●❉❦❝❉●❍❇❦❝❈■❖ t♠■❴❄❊♠ ❩❄❇❍❉♠ ❝❄❍ ■●❉ ❇❈❦❝❇ ❧❅■●❍❈■ ❇▲✇❍❈❉ ❯❄❇ ❜❛❵ ❄●❫ ❯❈❲ ❨●④❥ ❯♠❦❝ ❡❅❉❯ ❈❉ ❉❈❦❝❍❴❈❅❍❅❣ ✈♠■ ❨❊♠❉❅❄■ ❬❅❦▼ ❄❲ ❱❦❝●❇❇ ❄●❫ ❯❄❇ ❊❈❈❉❈ ❨❩❑❭t❈❝✇●❇❈ ❣❈❝❅■❯❈❉❍❖ P❈❇❇❈❉ ❲❄❦❝❍ ❈❇ ❱❅❯■❈◗ ❱❄❲ ❏⑤❜❖◆❥ ❡❅❈ P❄❊❊❄❦▼ ❈❅■ ❪⑥❭❘❄●❍❈❉❈❉❥ ❯❈❉ ■❄❦❝ ⑨⑩❶❷ ❸❹❺❻❶❼❽❹❼❼❾ ❿ ❸➀➁➂❹❶➃ ❘❄❉❇ P❈■❯❈❉❭⑦♠❉❊❄❣❈ ❄●❇ ⑧ ❧❈❍❈❉■ ❲❅❍ ❘❅■▼❇ ❴●❲ ➄❹➃➃❹➁❻ ➅❶❷❺➆➁➂➇❶ ➈❹❺ ➄❹➉❶❷➊ ❪■❯❇❍❄■❯ ✈♠❊❊❈■❯❈❍❖ ➋➌➀❶➃ ❹❼➍➆❻➆❷➎❶➃❼➏ ❋♦✛♦✜✢ ✣✤✦✧✜✛♦★✤ ✩✉✪✫✬✭ ✮✯★✮

➩ ➫➭ ➢➤➥➦➧➧➣ ➨➣➨➣➩ ↕➣ →➣↔ ↕➣➙ ➛➜➝➞➟➣↔➠➡ ➠➣➙ ↔➠ ➣➙ ➢➻ ➺➣ ➵➸ ➙➣➩ ↕↔➣ ➯↔➥➤➣➥➠➡➤➦➲➣➩ ➳➦ ➨➡➦➠➚ ➯↔➣ ➤↔➣➙ ➣↔➩➣➩ ➼↔➢➻ ➽➾ ➥➦➩ ➢➻➴ ➙➣➚➷ ↔➠ ↔ ➭➶➡➡ ➹➭➘→ ➵➸➺➣ ➪➣➩➩↔➡ ➬➣➲↔➩ ➨➣ ➬➶➧➘➺➦➥➥↕➾➣➥➥ ➨➣➩ ➴ ➥➚➷➚ ➲➣➩ ➤➦ ➠➡ ➣➥ ↔➥➤ →➣➤➙➣➩➡ ➹➯

❘♣✐❈❦▼ ❏▲▼❅◆❖ ②❄❦❝ ❯❈❉ ❯❈❫❍❅❣❈■ ➐❈❅❲■❅❈❯❈❉❊❄❣❈ ❣❈❣❈■ ❯❈■ ❤❄✐❈❊❭ ❊❈■❊❈❍❴❍❈■ ❱⑦ ①❅❊❝❈❊❲❇❝❄✈❈■ ❲♣❇❭ ❇❈■ ❯❅❈⑦❫P❭➑●■❣❇ ❄●❦❝ ❲❄❊ ❡❅❈❯❈❉ ❈❅■❈■ ❬❉❈❅❈❉ ❈❅■❫❄❝❉❈■❖ P❈❅❲ ❤❱⑦ ➐❄✈❈❊❇❈ ❏➒❖◆❥ ❯❅❈ ■●❉ ❴❡❈❅ ❞●■▼❍❈ ❲❈❝❉ ❄●❫ ❯❈❲ ❑♠■❍♠ ❝❄✐❈■❥ ▼ö■■❭ ❍❈ ❯❈❉ ②❄❦❝❫♠❊❣❈❉ ✈♠■ ❤❉❄❅■❈❉ ❞❈❍❈❉ ❱❦❝●✐❈❉❍❥ ❯❈❉ ✐❅❇❝❈❉❅❣❈ ➓❵❳❭ ❩♠❄❦❝ ❬❈■■◗ ❱▼❡❅❈❉❦❴◗■❇▼❅❥ ❇❈❅■❈■ ❈❉❇❍❈■ ❱❅❈❣ ❲❅❍ ❯❈❲ ❤❈❄❲ ❣●❍ ❣❈✐❉❄●❦❝❈■❖ ➐❄✈❈❊❇❈ ❣❈❊❄■❣ ❄❲ ❊❈❍❴❍❈■ ❱▲❅❈❊❍❄❣ ❲❅❍ ❳❛❳ ❈❅■❈ ❞●■▼❍❈❍❈❅❊●■❣ ✐❈❅ ❯❈❉ ❴❡❈❅❍❈■ t❄❉■❅❍●❉ ✈♠■ ➐❄■■♠✈❈❉ ➒❢❖ ❬♠❉❍❭ ❝❅■ ❣❈❝❍ ❫♣❉ ❯❈■ ⑦❫P ❯❅❈ ➔❈❅❇❈ ❄❲ ▼♠❲❲❈■❯❈■ ①♠❦❝❈■❈■❯❈❥ ❈❝❈ ❄❲ r❖ ❬❈❴❈❲✐❈❉ ❯❄❇ ■✇❦❝❇❭ ❍❈ ➐❈❅❲❇▲❅❈❊ ❣❈❣❈■ ❤❄✐❈❊❊❈■❭ ■❄❦❝✐❄❉■ ❳❖ ❨❩ ❧❄❣❯❈✐●❉❣ ❄●❫ ❯❈❲ ❞❉♠❣❉❄❲❲ ❇❍❈❝❍❖ ❧❅❍ ❈❍❡❄❇ ❲❈❝❉ ❑♠■❴❈■❍❉❄❍❅♠■ ●■❯ ✈♠❉ ❄❊❊❈❲ ❈❅❇❈❉■❈■ ①❅❊❊❈■ ❇♠❊❊❍❈ ❝❈●❍❈ ❄❊❇♠ ❈❅■ ❱❅❈❣ ❅■ ➐❄✈❈❊❇❈ ❲ö❣❊❅❦❝ ❇❈❅■❖ ♥✐ ❳r ➓❝❉ ▼ö■❭ ■❈■ ❯❅❈ ❯❄❝❈❅❲❣❈✐❊❅❈✐❈■❈■ ❨❄■❇ ❄●❫ ❯❈❉ q■❍❈❉■❈❍❇❈❅❍❈ ❡❡❡❖ ✈❫✐❭❊●❈✐❈❦▼❖❯❈ ❅❲ ❘❅✈❈❍❅❦▼❈❉ ❯❄❇ ❱▲❅❈❊ ✈❈❉❫♠❊❣❈■❖

2:0 ✰✱✲ ✳✴✵✶✷ ✹✺✵✻✼✲✷ ✽✵✾❚✺✿✷ ✻✲✺✵✵✾✿❚✼✿ ❀✿✶ ✵❀❁❀✹❀❂✲✼✿❃


❳❨

❙❀❁❂❃❀❄❅ ❇❈❉ ❊❋●■❁❏■❑ ▲▼❇❇

◆❖P◗❚❯❯❚❲

✷✸✷✸✹ ✺✸✻✹✼✽✾✿

✭✰✙✣✁✖✘✝ ✑✔✕✡☛ ✛✁✕✔✁✂✆ ❆☎✔✔✟✏ ✘✟✍ ✁✕ ☎✍ ✁✂✁☎✖✗ ✞✁✂ ✁✂✄☎✆✁✂ ✤✔✂✟✱✁✝❞☎✆✍✙✆✞❡✆✏❆✟✂☎✟✒✛✑✁✠✠✁✂✔✒ ✤✔✂✟✱✁✝ ♥❡ ✁☎✆✁✍✕✖✗✚✁✂✁✆❱✁✂✘✁✗✂✕❡✆✎✟✄✄✣✁☎✞✁✍ ✆✟✖✗ ✁✂✕✔✁✆ ❞✂✘✁✆✆✔✆☎✕✕✁✆ ✕✁✖✗✕ ★✁✂✕✑✆✁✆ ✦✁✂✄✁✔♥✔ ✚❡✂✞✁✆☛ ✛✁✏✁✆ ✲✳☛✴✵ ✫✗✂ ✣✁✎❡✗✂ ✁☎✆ ✂✑✔✁✂ ❘✁✆✟❡✄✔ ✓✚☎✆✏✑ ✟❡✕ ✇✕✔✗✑✄✕✔✁☎✆ ✞☎✁ ✁✂✄☎✆✁✂ ✤✔✂✟✱✁ ✟❡✕ ❘☎✖✗✔❡✆✏ ✶✆✆✁✆✕✔✟✞✔ ✘✑✍✍✁✆✞☛✢✄✕ ✞✁✂ ✩✟✗✂✁✂ ☎✆ ✞☎✁ ❆✟✂☎✟✒✛✑✁✠✠✁✂✔✒✤✔✂✟✱✁ ✆✟✖✗ ✄☎✆✘✕ ✟✣✣☎✁✏✁✆ ✚✑✄✄✔✁✝ ✙✣✁✂✕✟✗ ✁✂ ✑✎✎✁✆✣✟✂ ✞✁✆✁✆✔✏✁✏✁✆✘✑✍✍✁✆✒ ✞✁✆ ✏✂✙✆✁✆ ✇✠✁✄✢✕✔✂✟✟❡✕✢✆✗✟✄✔✒ ☎✔✔✁✂✎✁✄✞☛ ✁☎✍

✯❡✕✟✍✍✁✆✕✔✑✱ ✣✁☎✞✁✂ ✩✟✗✂♥✁❡✏✁ ✙✣✁✂✕✖✗✄❡✏ ✕☎✖✗ ✞✁✂ ✓✚☎✆✏✑ ❡✆✞ ✄✟✆✞✁✔✁ ✟❡✎ ✞✁✍ ☞✟✖✗☛ ✢✄✄✁ ✦☎✁✂ ✶✆✕✟✕✕✁✆ ✘✑✆✆✔✁✆ ✞❡✂✖✗ ✗✁✄✎✁✆✞✁ ★✟✕✕✟✆✔✁✆ ✟❡✕ ✞✁✍ ✩✟✗✂♥✁❡✏ ✣✁✎✂✁☎✔ ✚✁✂✞✁✆☛ ❞☎✆✁ ★✁✂✕✑✆✝ ✚✁✄✒ ✖✗✁ ✟❡✎ ✞✁✍ ✁☎✎✟✗✂✁✂✕☎✔♥ ✞✁✕ ✢✕✔✂✟ ✕✟✱✝ ✚❡✂✞✁ ✁☎✆✏✁✘✄✁✍✍✔ ❡✆✞ ✍❡✕✕✔✁ ✞❡✂✖✗ ✞☎✁ ✁✂❡✎✕✎✁❡✁✂✒ ✁✆☛ ☞✁✂ ✁✂✁☎✖✗ ✚✁✗✂ ✰✙✣✁✖✘ ✣✁✎✂✁☎✔ ✚✁✂✞✁✆☛ ✞✁✂ ✁✂✄☎✆✁✂ ✤✔✂✟✱✁ ✚✟✂ ♥❡✍ ✫✆✎✟✄✄♥✁☎✔✠❡✆✘✔ ✦✑✄✄ ✏✁✕✠✁✂✂✔☛

✭✞✟✠✞✡☛ ❣✟✖✗ ✁☎✆✁✍ ✓✂✁✎✎✁✆ ✦✑✆ ❡✆✞✁✕✘✟✆♥✄✁✂☎✆ ✢✆✏✁✄✟ ❆✁✂✘✁✄ ✭✪☞✫✡ ❡✆✞ ✛✂✑✱✣✂☎✔✟✆✆☎✁✆✕ ★✂✁✍☎✁✂✍☎✆☎✕✔✁✂ ☞✟✦☎✞ ✪✟✍✁✂✑✆ ✏✁✕✔✁✂✆ ☎✆ ✁✂✄☎✆ ✘✑✆✆✔✁✆ ✞☎✁ ❘✁✏☎✁✂❡✆✏✕✖✗✁✎✕ ✚✁✞✁✂ ✩✑✂✔✕✖✗✂☎✔✔✁ ☎✍ ✤✔✂✁☎✔ ❡✍ ✞☎✁ ✦✑✆ ☞✁❡✔✕✖✗✄✟✆✞ ✏✁✎✑✂✞✁✂✔✁ ✓✂✟✆✕✟✘✔☎✑✆✕✔✁❡✁✂ ✆✑✖✗ ♥❡ ✁☎✆✁✍ ✍✧✏✄☎✖✗✁✆ ✢❡✕✣✟❡ ✞✁✂ ✌✑✍✠✁✔✁✆♥✁✆ ✞✁✂ ✁❡✂✑✒ ✠✥☎✕✖✗✁✆ ✶✆✕✔☎✔❡✔☎✑✆✁✆ ✦✁✂✘✙✆✞✁✆☛ ❆✁✂✘✁✄ ✕✖✗✄❡✏ ✕✔✟✔✔✞✁✕✕✁✆ ✁☎✆✁ ❱✁✂✥✆✞✁✂❡✆✏ ✞✁✂ ❱✁✂✔✂✥✏✁ ✆❡✂ ✎✙✂ ✞☎✁ ✰✥✆✞✁✂ ✞✁✂ ❞❡✂✑✒✛✂❡✠✠✁ ✦✑✂☛

✭ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠✞✡☛ ☞✁✂ ✌✟✍✠✎ ✏✁✏✁✆ ❣✁✑✒ ✆✟♥☎✒✓✁✂✂✑✂ ☎✆ ☞✁❡✔✕✖✗✄✟✆✞ ✕✑✄✄ ✘✙✆✎✔☎✏ ♥✁✆✔✂✟✄ ✑✂✏✟✆☎✕☎✁✂✔ ✚✁✂✞✁✆☛ ✛✁✠✄✟✆✔ ✕☎✆✞ ✞☎✁ ❞☎✆✂☎✖✗✔❡✆✏ ✁☎✆✁✕ ✜✢✣✚✁✗✂♥✁✆✔✂❡✍✕ ❘✁✖✗✔✕✜ ❡✆✞✁☎✆✁ ✤✟✍✍✁✄✒☞✟✔✁☎ ✎✙✂ ✕✥✍✔✒ ✄☎✖✗✁ ❞✂✍☎✔✔✄❡✆✏✕✁✂✏✁✣✆☎✕✕✁ ✦✁✂✕✖✗☎✁✒ ✞✁✆✁✂ ✁✗✧✂✞✁✆☛ ❡✆✞✁✕☎✆✆✁✆✍☎✆☎✕✔✁✂ ❍✟✆✕✒★✁✔✁✂ ✩✂☎✁✞✂☎✖✗ ✭✪✤✫✡ ✁✆✔✕✖✗❡✄✒ ✞☎✏✔✁ ✕☎✖✗ ✎✙✂ ✬✫✆♥❡✄✥✆✏✄☎✖✗✘✁☎✔✁✆✮ ✣✁☎ ✞✁✆ ❞✂✍☎✔✔✄❡✆✏✁✆ ✏✁✏✁✆ ✞☎✁ ✯✚☎✖✘✟❡✁✂ ❣✁✑✆✟♥☎✒✛✂❡✠✠✁☛ ☞✁✂✢✆✚✟✄✔ ✞✁✂ ☎✆✗✟✎✒ ✔☎✁✂✔✁✆ ✓✁✂✂✑✂✦✁✂✞✥✖✗✔☎✏✁✆ ✁✟✔✁ ✯✕✖✗✒ ✥✠✁ ✍✟✖✗✔✁ ✟✍ ✩✂✁☎✔✟✏ ❍✑✎✎✆❡✆✏✁✆ ✟❡✎ ✁☎✆✁ ✣✟✄✞☎✏✁✢❡✕✕✟✏✁ ✕✁☎✆✁✂ ❆✟✆✞✟✆✔☎✆ ♥❡✆☎✖✗✔✁☛

✐❫ ❴❵❛❜✐❫

✭ ✁✂✄☎✆✝ ✞✟✠✞✡☛ ☞✁✂ ✁✂✕✔✁ ✓✁☎✄ ✞✁✕ ❩✓✚☎✄☎✏✗✔❬✒✩☎✆✟✄✁✕ ❩ ✂✁✟✘☎✆✏ ☞✟✚✆ ✒ ☎✕✭✕✡ ♥❡✍ ❞✆✞✁ ✞✁✂ ❣✟✖✗✔❬ ✗✟✔ ✟✍ ✩✂✁☎✔✟✏✟✣✁✆✞ ☎✆ ✁✂✄☎✆ ✕✁☎✆✁ ☞✁❡✔✕✖✗✄✟✆✞✠✂✁✒ ✍☎✁✂✁ ✏✁✎✁☎✁✂✔☛ ♠✣✁✂ ✞✁✆ ❘✑✔✁✆ ✓✁✠✠☎✖✗ ☎✍ ✤✑✆② ✪✁✆✔✁✂ ✟✍ ★✑✔✕✞✟✍✁✂ ★✄✟✔♥ ✕✖✗✂☎✔✔✁✆ ❡✆✔✁✂ ✟✆✞✁✂✁✆ ✞☎✁ ✤✖✗✟❡✕✠☎✁✄✁✂ ❘✑✣✁✂✔ ★✟✔✔☎✆✕✑✆ ❡✆✞ ✓✟②✄✑✂ ✰✟❡✔✒ ✆✁✂☛✓✟❡✕✁✆✞✁ ✩✟✆✕✚✟✂✁✆ ✏✁✘✑✍✍✁✆✝❡✍ ✞☎✁❍✟❡✠✔✒ ✞✟✂✕✔✁✄✄✁✂ ♥❡ ✕✁✗✁✆ ❡✆✞ ✣✁✏✂✙✱✔✁✆ ☎✗✂✁ ✶✞✑✄✁ ✍☎✔ ✄✟❡✔✁✆ ✤✖✗✂✁☎✁✆☛ ★✟✔✔☎✆✕✑✆ ✕✠☎✁✄✔ ☎✆ ✞✁✆ ✩☎✄✍✁✆ ✞✁✆ ❱✟✍✠☎✂ ❞✞✚✟✂✞ ✪❡✄✄✁✆✝ ✰✟❡✔✆✁✂ ✞✁✆❭✁✂✚✑✄✎ ♦✟✖✑✣ ✄✟✖✘☛ ☞✁✂ ✩☎✄✍ ✄✥❡✎✔ ✟✣ ✞✁✍ ✳✴☛ ❣✑✦✁✍✣✁✂ ☎✆ ✞✁✆ ✞✁❡✔✕✖✗✁✆ ✌☎✆✑✕ ✭✤☛✲❪✡☛ ❝❢❤❢❥❦ ❧♣q❧

fbe  

fbe