Page 1

Betalskydd Privatlån Gruppförsäkringsvillkor - 2008-02-18

försäkringen täcker två personer, båda fyller 65 år • den dag försäkringen upphör till följd av att den sagts upp av Försäkringstagaren eller Cardif Nordic beroende på vilken dag som inträffar först.

Försäkringsförmedlare är Swedbank/samverkande Sparbanker (”Långivaren”). Försäkringsgivare är Cardif Försäkring AB (”Försäkringsgivaren”), org.nr 516406-0567, försäkringen administreras av Cardif Nordic AB (Cardif Nordic) med org.nr 556591-7902. Adressen till dessa båda bolag är Box 24110, 400 22 GÖTEBORG. 1. Försäkringen kan tecknas av dig som • är mellan 18 och 64 år, ensam eller tillsammans med annan person och, • ingår ett avtal om Privatlån, om högst 350.000 kr och • är fullt arbetsför* och • är folkbokförd i Sverige, samt är inskriven i svensk allmän försäkringskassa eller motsvarande norsk eller dansk instans och • under minst 6 månader i direkt anslutning till tiden före försäkringens tecknande: - har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar i veckan, eller - är egenföretagare (ägare eller delägare – direkt eller indirekt till näringsverksamhet) som du personlig är verksam i (arbetar i minst 17 timmar i veckan) och som du har ett väsentligt inflytande över. *Fullt arbetsför innebär att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och att du inte uppbär eller har rätt till ersättning som har samband med sjukdom och/eller olycksfall, inte på grund av psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning har särskilt anpassat arbete eller arbete med lönebidrag. För att uppfylla kravet på fullt arbetsför får Du inte heller ha uppburit ersättning för sjukdom och/eller olycksfall mer än 14 dagar i följd den senaste 3-månadersperioden. 2. Försäkringen omfattar högst två låntagare/försäkrade, Försäkringstagare och Medförsäkrad. 3. Försäkringen gäller för dig som beviljats denna försäkring. I dessa villkor används begreppet Försäkringstagare för person som äger/råder över försäkringen. Vad som sägs om Du och Dig gäller både Försäkringstagaren och Medförsäkrad. 4. Försäkringsavtalet träder i kraft dagen efter den dag Du ansökte om försäkring under förutsättning att Privatlånet beviljats samt att fullständiga ansökningshandlingar inkommit till Långivaren. Försäkringsavtalet gäller under en kalendermånad och förlängs automatiskt med en månad i taget förutsatt att försäkringen inte innan dess upphört enligt dessa försäkringsvillkor. 5. Gruppavtalet mellan Försäkringsgivaren/Cardif Nordic och Swedbank Försäkring AB ligger till grund för försäkringen. Ett gällande gruppavtal är en förutsättning för att ett enskilt försäkringsavtal är gällande. Är gruppavtalet uppsagt skall Swedbank Försäkring AB informera Dig skriftligen innan gruppavtalet upphör och senast en månad innan detta försäkringsavtal upphör. 6. Försäkringen ersätter, med de undantag som anges nedan, månatligen fakturerad kostnad för ränta och amortering, om Du helt mister Din arbetsförmåga på grund av sjukdom eller olycksfallsskada (”Hel arbetsoförmåga”) eller blir helt och ofrivilligt arbetslös under försäkringstiden (”Ofrivillig arbetslöshet”). En förutsättning för ersättning är att Du regelbundet och fortlöpande behandlas av legitimerad läkare för den sjukdom eller olycksfallsskada som orsakat Hel arbetsoförmåga samt att du erhåller hel ersättning från allmän försäkringskassa eller vid Ofrivillig arbetslöshet står till arbetsmarknadens förfogande och erhåller full (oreducerad) ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. Du ersätts med ett dagsbelopp som motsvarar 1/30 (hälften av beloppet om försäkringen omfattar två personer) av det månatliga belopp långivaren fakturerade månaden innan arbetsoförmågan/arbetslösheten uppkom, per dag som infaller under försäkringstiden. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott i maximalt i 12 månader (360 dagar) i följd. Maximal ersättning är 5.000 per månad. Första dagen av Hel arbetsoförmåga anses vara den dag Du eller Din arbetsgivare anmält som första sjukdag till försäkringskassan. Första dag av Ofrivillig arbetslöshet anses vara den dag Du beviljas rätt till ersättning från erkänd arbetslöshetskassa. 7. Ersättning betalas till Dig om Du drabbas av Hel arbetsoförmåga tidigast 90 dagar efter försäkringens ikraftträdande eller av Ofrivillig arbetslöshet tidigast 120 dagar efter försäkringens ikraftträdande, denna tid kallas för kvalificeringsperiod. Uppkommer det därefter en ersättningsbar Hel arbetsoförmåga eller Ofrivillig arbetslöshet betalas ingen ersättning för de första 30 dagarna. Denna tid kallas för karenstid. 8. Ersättning betalas ut tills dess 12 st månatliga ersättningar har utbetalats i anledning av ett och samma anspråk p.g.a. Hel arbetsoförmåga eller Ofrivillig arbetslöshet eller till, • den dag Hel arbetsoförmåga eller Ofrivillig arbetslöshet har upphört, eller • den dag Du fyller 65 år eller i förekommande fall då SWE.V.GI.B.P - 080122

V.05 - 080213

Du kan växla mellan ersättning för Hel arbetsoförmåga och ersättning för Ofrivillig arbetslöshet till dess att den maximala ersättningstiden om 12 månader (360 dagar) i sträck per skada är uppnådd. Ett anspråk på ersättning för Hel arbetsoförmåga kan skjutas upp (vid ett tillfälle) under förutsättning att arbetsförsöket är kortare än 30 dagar eller vid Ofrivillig arbetslöshet (vid tre tillfällen) som varar minst en vecka och maximalt 6 månader (180 dagar) åt gången, oavsett om arbetet grundas på en eller fler överenskommelser. Upphör arbetsförsöket återupptas utbetalningen och ersättning utgår för kvarvarande månader av det ursprungliga anspråket, dock maximalt 12 månader (360 dagar) i sträck per skada. Om Du tidigare framställt anspråk på ersättning för Hel arbetsoförmåga eller Ofrivillig arbetslöshet måste Du, för att få rätt till ny ersättning, återigen ha haft heltidsarbete eller varit egenföretagare under minst 30 dagar i följd efter det tidigare anspråket. Om Privatlånet har ingåtts av två personer täcker försäkringen hälften av månatlig fakturerad kostnad per försäkrad, så länge båda omfattas av försäkringen. Upphör försäkringen för den ene täcker försäkringen hela den månatliga kostnaden så länge försäkringen och en försäkrad kvarstår. 9. Ersättning betalas inte vid Hel arbetsoförmåga som är • orsakad av sjukdom, smitta, skada eller symtom (oavsett om diagnos kunnat fastställas först efter försäkringens tecknande) följder av dessa besvär, - som visat sig innan försäkringen tecknades/månatliga ersättningen höjdes eller - som Du vid något tillfälle under de 12 månader närmast före försäkringens ikraftträdande fått eller sökt konsultation eller behandling för, eller - som är direkt eller indirekt hänför sig till AIDS eller HIV, såvida inte Du ådragit sig sådan sjukdom, smitta, skada eller symptom därav under medicinsk behandling som inte hänför sig till drogmissbruk eller sexuellt överförbara sjukdomar, eller - som uppkommit vid militärtjänstgöring, krig, inbördeskrig, uppror, revolt, terrorism eller andra liknande förhållanden, eller • orsakad av normal graviditet, missfall eller abort, såvida inte den normala graviditeten utvecklas till ett patologisk tillstånd som diagnostiserats av specialist inom obstetrik, eller • orsakad av brukande av alkohol, läkemedel, sömnmedel eller narkotiska medel såvida inte detta ordinerats av legitimerad läkare för annan behandling än drogberoende, eller • orsakad av psykiska sjukdomar (inklusive depression, utbrändhet och/eller andra psykiska besvär), eller • orsakad av rygg- och/eller nackbesvär eller följder därav som inte genom objektiva fynd kan påvisas (genom magnetisk resonanstomografi, datortomografi, röntgen eller motsvarande), eller • som uppkommit som en följd av effekter från kärnexplosion eller radioaktiv strålning, eller • som uppkommit efter självvalda kirurgiska ingrepp, kosmetiska kirurgiska ingrepp och medicinska behandlingar som inte är medicinskt nödvändiga. • om Du uppsåtligen framkallat ett försäkringsfall. Om Du genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder kan ersättningen komma att ned. 10. Ersättning betalas inte vid Ofrivillig arbetslöshet om Du: • vid försäkringens tecknande kände till en förestående arbetslöshet eller hade anledning att anta att risk för arbetslöshet förelåg, eller • förlorar arbetet på grund av tjänstefel, bedrägeri, oredlighet eller andra liknande förhållanden, eller • utfört arbete som varit tidsbestämt, intermittent, säsongsbetonat, tidsbegränsat på grund av arbetets särskilda beskaffenhet eller på något annat sätt tillfälligt, eller • är arbetslös p.g.a. strejk eller lockout, i vilken Du deltagit, eller • frivilligt godtagit arbetslöshet, eller • brister i att söka ny anställning, eller • erbjudits, men inte accepterat, annat arbete av arbetsgivaren, vilket Du rimligen borde ha accepterat med hänsyn till tidigare erfarenheter, kvalifikationer och arbetets geografiska placering. 11. Önskar Du höja Privatlånet och genom detta den månatliga ersättningens storlek skall en skriftlig ansökan inlämnas till Långivaren. Om Du har en pågående utbetalning från försäkringen kan en ändring av försäkring inte beviljas. En ändring kan inte heller beviljas eller tillgodoräknas om du vid tidpunkten för ansökan om ändring kände till att en skadehändelse - Hel arbetsoförmåga eller Ofrivillig arbetslöshet - var nära förestående. Väljer du att höja ditt månatliga amorteringsbelopp gäller en ny kvalificeringstid (90 dagar för Hel arbetsoförmåga och 120 dagar för Ofrivillig arbetslöshet) avseende den del som motsvarar höjningen. Den förändrade omfattningen av försäkringen träder i kraft den dag Långivaren mottagit ansökningshandlingen och beviljat

ändringen. 12. Premien betalas i efterskott samtidigt med det aviserade amorterings- och räntebeloppet för Privatlånet. Du skall även betala premie under period då försäkringsgivaren/ Cardif Nordic betalar försäkringsersättning till Dig enligt detta försäkringsavtal. Premien fastställs vid tidpunkten för försäkringens tecknande eller ändring mot bakgrund av ursprunglig eller ändrad total summa för Privatlånet. Cardif Nordic förbehåller sig dock rätten att förändra premiens storlek och försäkringsvillkoren i samband med omförhandling av gruppavtalet. 13. Swedbank/samverkande Sparbanker har för försäkringsgivarens räkning rätt att säga upp försäkringen om Du är i dröjsmål med betalning av premien. Uppsägningen får verkan tidigast 14 dagar efter den dag då brev om uppsägning av lån/ försäkring avsänts, om inte premien betalas inom denna frist. Försäkringen kan inte återupplivas. 14. Försäkringstagaren har en ångerrätt innebärande att denne inom 30 dagar från försäkringens tecknande kan säga upp försäkringen, och erlagd premie återbetalas. 15. Försäkringen upphör att gälla den dag: a. Privatlånet upphör (eller den dag till vilken lånet är uppsagt), eller b. Du, i förekommande fall båda, fyller 65 år, eller c. Du, i förekommande fall båda har avlidit, eller d. gruppavtalet eller försäkringsavtalet upphör Omfattar försäkringen två personer och försäkringen upphör att gälla för den ene, gäller försäkringen fullt ut för den andre, om denne fortsatt uppfyller villkoren för att vara försäkrad. Upphör försäkringen att gälla för Försäkringstagaren enligt någon av punkterna ovan (b-c) och det finns två försäkrade övergår försäkringen till den andre försäkrade som då blir ägare till försäkringen och Försäkringstagare. 16. Vid anspråk på ersättning Ett anspråk på ersättning skall ske genom att en skadeanmälan sänds till Cardif Nordic, Box 24 110, 400 22 Göteborg, telefon 020-52 52 56 så snart som möjligt. Skadeanmälningsblanketter finns och kan rekvireras från Cardif Nordic och från Långivaren. I samband med anspråk på ersättning skall Du bifoga en kopia av låneavi för föregående månad samt de handlingar som Cardif Nordic vid var tid anser sig behöva för att kunna bedöma rätten till ersättning. Vid anspråk p.g.a. Hel arbetsoförmåga skall kopia av utdrag avseende försäkringskassans utbetalningar samt läkarintyg bifogas. Vid anspråk p.g.a. Ofrivillig arbetslöshet skall intyg om att Du är registrerad hos arbetsförmedlingen eller erhåller ersättning från erkänd arbetslöshetskassa, intyg från arbetsgivaren samt intyg om att Du aktivt söker arbete bifogas. Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning skall själv bekosta de intyg som krävs för att försäkringsersättning skall betalas ut. En förutsättning för att Cardif Nordic skall kunna göra en korrekt och komplett skadereglering är att Du skriftligen medger att Cardif Nordic, hos läkare, sjukhus, annan vård- eller försäkringsinrättning (inklusive försäkringskassa), skattemyndighet, får inhämta de upplysningar om Dig som Cardif Nordic anser sig behöva för att bedöma ersättningsanspråket. Du är skyldig att omedelbart upplysa Cardif Nordic för det fall att Du får nytt arbete eller blir egenföretagare under period som Du får ersättning för Ofrivillig arbetslöshet från Försäkringsgivaren/Cardif Nordic. Du är också skyldig att upplysa Cardif Nordic när du återfår arbetsförmågan eller om ersättning från försäkringskassan upphör helt eller delvis. För att fastställa rätt till ersättning såvitt avser Hel arbetsoförmåga kan Cardif Nordic föreskriva att Du inställer Dig för undersökning hos särskilt anvisad läkare. Kostnader för sådan särskild undersökning betalas av Cardif Nordic. För att fastställa ersättningsbeloppets storlek skall Du, med din skadanmälan, bifoga låneavi från långivaren avseende månaden innan försäkringsfallet uppstod. 17. Försäkringen har inget återköpsvärde och kan varken överlåtas eller utmätas. 18. Försäkringstagaren kan när som helst säga upp försäkringsavtalet genom ett skriftligt meddelande till Långivaren. Har Du uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter av betydelse för försäkringen, kan det medföra att Cardif Nordic säger upp försäkringen för upphörande eller ändring och att Försäkringsgivaren blir fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Om Försäkringsgivaren/Cardif Nordic har betalat ut ersättning till följd av av Dig lämnad oriktig uppgift, har Försäkringsgivaren/Cardif Nordic rätt att återkräva utbetalt belopp samt att vidta rättsliga åtgärder. 19. Försäkringsgivaren/Cardif Nordic svarar inte för skada som kan uppstå om utredning rörande försäkringsfall eller utbetalning fördröjs på grund av krig, politiska oroligheter, lagbud, myndighets åtgärder eller stridsåtgärder i arbetslivet. Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om Cardif Nordic vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärd. 20. Den som är missnöjd med Cardif Nordics beslut i frågor som rör försäkringen kan vända sig till handläggaren i ärendet och begära omprövning alternativt sända in en skriftlig begäran till klagomålsnämnden hos Cardif Nordic, eller • vända sig till Personförsäkringsnämnden, Sveriges Försäkringsförbund Box 24067, 104 50 Stockholm, eller


• vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller • väcka talan vid svensk allmän domstol. 21. Den som har anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om talan inte väcks mot Försäkringsgivaren/Cardif Nordic inom tre år, från det att den som begär ersättning fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i vart fall inom 10 år från det att anspråket tidigast hade kunnat göras gällande. Har den som begär ersättning anmält skadan/ anspråket till Cardif Nordic inom denna tid har denne alltid sex månader på sig att väcka talan, sedan Cardif Nordic lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan. 22. Personuppgifter som lämnas till Cardif Nordic AB, dess dotterbolag, samarbetspartners eller annat bolag inom BNP Paribas Assurance gruppen kommer att behandlas av Cardif Nordic AB och/eller övriga bolag för att bolagen skall kunna fullgöra begärda åtgärder, ingångna avtal eller skyldigheter som följer av lag eller annan författning. Cardif Nordic AB är personuppgiftsansvarig. Vissa känsliga personuppgifter, såsom sjukdomsinformation och uppgifter om hälsotillstånd, kan komma att inhämtas och behandlas i samband med riskbedömning och skadereglering. Uppgifter kan också komma att inhämtas för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och terrorismfinansiering. Försäkrad är införstådd med att sådana uppgifter kan vara nödvändiga att inhämta och behandla för att avtalet skall kunna fullgöras. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser, statistik, affärs-, produkt- och metodutveckling. Personuppgiftsansvarig kan komma att samköra personuppgifter med andra register i syfte att uppdatera registren. Vidare kan uppgifterna även komma att behandlas för informations- och marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan för nu angivna ändamål komma att lämnas ut till bolag inom den koncern Cardif Nordic tillhör och till andra bolag, såväl inom som utom EU- och EES-området, som bolag i denna koncern samarbetar med. Cardif Nordic AB kan komma att spela in eller på annat sätt dokumentera den enskildes kommunikation med bolaget. All behandling av personuppgifter kommer att ske med stor försiktighet för att skydda den enskildes personliga integritet. Personuppgifter kommer därför endast att vara tillgängliga för person som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete. Uppgifter kommer vidare endast att göras tillgängliga i den utsträckning som behövs för ovanstående ändamål. Du som önskar information om behandling av Dina personuppgifter, eller vill få till stånd rättelse av sådana uppgifter, skall vända sig till Cardif Nordic. Du kan också till Cardif Nordic eller/och Swedbank/Sparbankerna skriftligen anmäla att du inte önskar erhålla direkt marknadsföring avseende nya försäkringsprodukter och tjänster. Gällande lag För försäkringsavtalet gäller vad som anges i dessa villkor och i Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104). Svensk lag skall även tillämpas på försäkringsavtalet i övrigt.

SWE.V.GI.B.P - 080122

V.05 - 080213

SMS lån 500 kr lige her  

Mangler du 500kr og vil du låne via SMS? Vælg låne udbyder her og få 500kr udbetalt via SMS. SMS lån er nemt og hurtigt til mindre beløb som...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you