Page 1

STA F E T T E N

4

GLÆDELIG JUL O G G O DT N Y TÅ R

16. ÅRGANG NOVEMBER 2017


R E DA K T I O N E N S A D R E SS E Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk

R E DA K T I O N

Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40 Afd. 7 - »Råholt« E-mail: ThoraBrogaard@oncable.dk Else Ottesen Telefon 81 61 34 31 Afd. 15 - Gartnerbo Rita Frantsen Telefon 27 97 61 24 Afd. 39 - Sæby Bypark Louise Ottesen Telefon 21 86 78 70 Afd. 36 - Niels Juelsvej

Bladet omdeles gratis i ca. 3500 ek­sem­plarer til alle husstande i bo­lig­for­eningen. Navngivne artikler dækker nød­ ven­ digvis ikke redaktionens synspunkter. Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages kun, når navn og adresse er re­daktionen bekendt.

G R A F I S K P RO D U K T I O N SAL TRYK ApS Jernbanevej 24 - 28 9970 Strandby Telefon 98 48 28 88 www.sal.dk Mail: sal@sal.dk

Dette blad udkommer uge 47/48 2017 Næste blad udkommer uge 9 - 2018 Stof til dette blad afleveres til Thora Brogaard senest den 22. januar 2018

2


AFDELING 12 - HÅNBÆK

SOMMERHYGGE I HÅNBÆK Når vejret tillod det, var der hygge ved hus 12 på Højrupsvej. Der var rift om pladserne, men altid plads til en til, der følte sig fristet af solen og det gode selskab og kaffen med hjemmebag blev indtaget med højt humør KA. HV 54

3


Direktør Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef Claus Thomsen

Økonomi

A D M I N I ST R AT I O N FREDERIKSHAVN Harald Lunds Gade 15 9900 Frederikshavn

SÆBY

Udlejning

Aalborgvej 95 9300 Sæby

TELEFON: 9620 1940 TELEFAX: 9843 8642

Mail: info@fbmail.dk www.frederikshavnboligforening.dk

KO N TO RT I D

Lene Rhiger Ann la Cour Rita Vestergaard Anette Jensen Marie Møller Jensen

Fr-havn

Sæby

Mandag 10-15 Tirsdag 10-15 Onsdag 10-15 Torsdag 10-17 Fredag 10-12

10-14 10-14 10-14 12-17 Lukket

Udlejningschef Helle Dam Jensen Laila Skovbak Mette Kristensen Anja Boelt Camilla Trolle Vilsen

Beboerservice Sekretær, Ulla Pedersen Kontaktperson, Roland Pedersen

Teknisk afdeling

Bjarne Walentin

Driftschef, Jesper Nymark Christian Sørensen Karl Falden Ann-Karina Lundgren Niemann Brian Thomsen Dennis Karlsen

Næstformand

VAGTO R D N I N G

H O V E D B E ST Y R E L S E N Bestyrelsesformand

Jens Erik Kristensen

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Thora Brogaard Fie Mølholt Henrik Larsen Mona Løth Kim Willy Christensen

Ring til G4S på telefon 87 36 28 05 Efter velkomsthilsen skal boligforeningens abonnementsnr. 184 661 trykkes, efterfulgt af # Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.

4


A D M I N I ST R AT I O N E N EFFEKTIVISERING I har jo nok hørt, at ejendomsfunktionærerne og administrationen i øjeblikket arbejder meget med ef-fektivisering. Der er holdt mange møder i mange grupper, og ejendomsfunktionærerne og administrationen er på vej med en endelig aftale om, hvordan arbejdsopgaverne skal udføres fremover og hvordan de fordeles mellem ejendomsfunktionærerne. Administrationen har også holdt møde om effektivisering og fortsætter arbejdet med det i det nye år. Som beboer kan man nok blive lidt utryg over effektivisering og besparelser. Går det ud over servicen eller ejendomsfunktionæren, kan jeg komme i kontakt med ejendomsfunktio-nærerne efter nytår og så videre. En af de vigtige ting er, den service, vi yder, ikke må blive ringere. Du vil fortsat kunne kontakte ejen-domsfunktionærerne, og du har faktisk flere muligheder for det. Du kan sende e-mail, en sms, indtale på mobiltelefonen eller ringe i telefontiden. Det får du mere at vide om inden det for alvor sættes i gang. Det hele ændres ikke på en gang den 1. januar 2018, men kommer lidt ”hen ad vejen”. Det er ikke sikkert, det er den samme ejendomsfunktionær, der kommer hos dig som nu, men det bli-ver faste ejendomsfunktionærer og oftest bliver det en eller flere, du allerede kender. Mange ejendoms-funktionærer har stor kendskab til bestemte ejendomme, og det vil vi selvfølgelig udnytte fremover, - det er bedst for alle. Fremover vil der ske flere ting. Der vil f.eks. komme færre dyre traktorer, men til gengæld flere service-biler. Der bliver færre lagre og den største ændring er, at der fremover ikke er kontor i afdelingerne, som

der er i de fleste afdelinger i Frederikshavn i dag. Ejendomsfunktionærerne samles i et fælles servicecenter. Det er godt for kommunikationen mellem dem, det giver bedre mulighed for at hjælpe hinanden og lære af kollegaernes erfaringer, og ikke mindst giver det bedre sociale forhold, når man hver dag mødes med kollegaerne. Vi er overbeviste om, at du får mindst samme service fremover og bemærk, det sker ikke på en gang den 1. januar 2018. Der er jo en del ting, der skal rettes til. Formålet med effektivisering er besparelser på huslejen. Det vil du se i løbet af de næste 3 til 4 år, hvor huslejen enten sættes ned eller stiger mindre end den ellers skulle. Det er ikke en kritik af det arbejde ejendomsfunktionærerne har gjort indtil nu. Det har de gjort rigtig flot og helt som afdelingerne og administrationen har besluttet det. Der ligger ingen kritik bag ændringerne. Vi og I har gode folk til at passe på ejendommene og udearea-lerne og til at servicere jer. Det bliver der heller ikke ændret på. Der bliver ikke fyret ejendomsfunktionærer på grund af effektiviseringer, men der bliver færre ved na-turlig afgang. Vi har jo nogle, der nærmer sig pensions og efterlønsalder. Når man nu går i gang med så store ændringer, vil der ske fejl. Derfor beder vi dig have tålmodighed, når det sker og fortælle os om det. Så retter vi det. Der kommer nye muligheder og nye krav. Det vil blive en gevinst for alle. I får mere information senere, når de endelige planer er aftalt med ejendomsfunktionærerne. Kim Madsen

5


A F D E L I N G 1 - V I N K E LG Å R D E N

ORIENTERINGSMØDE Torsdag den 12. oktober var beboerne i Vinkelgården, inviteret til et orienteringsmøde om renovering af Vinkelgården. Kim Madsen bød velkommen og fortalte lidt om ønskerne for renoveringen. Arkitekt Frank Svendsen viste skitser med indretning af de nye boliger, og det blev besluttet at der skulle holdes et møde med en indretningsgruppe der skal se på mulige ændringer. De elevatorer der skal føre op til de 14 nye lejligheder på taget, tager en del plads, men er jo nødvendige for at boligerne bliver handicapvenlige. Bygningen på Vinkelvej bliver ikke renoveret indvendig, men får nye vinduer, tag og ydermur. Claus Thomsen fortalte om økonomien og den fremtidige husleje, og Helle Dam fortalte om genhusningen, som hun tager sig af. Der var en livlig diskussion og mange spørgsmål som blev besvaret. Thora Brogaard

6


77


A D M I N I ST R AT I O N E N

EN ENESTÅENDE MULIGHED! Ved overtagelsen af Ørnevejen Skole, har vi fået en enestående mulighed for at lave et Fælleshus/ Områdehus, for de afdelinger der ikke har et sådant. Vi fremlagde vores tanker på de nyligt overståede afdelingsmøder, og her var der en udpræget positiv holdning til at vi skulle prøve at arbejde videre med tankerne. Vi fremsendte d. 25.09 en forespørgsels til Landsbygge fonden, om de ville være med til at finansere, på sådant et hus, der kan skabe rammerne for aktiviteter til de mange boliger der er i området. D. 11.10 fik vi et positivt svar fra Landsbyggefonden, de vil gere være med til projektet, og kunne se det store potentiale, i et hus, der kan komme så mange beboere til glæde og gavn. De gav os en bevillingsramme på 7 mil. kr. til renovering og indretning. Der var krav om at den daglige drift og vedligeholdelse, skal afholdes af beboerne og Boligorganisationen, hvilket vel må siges at være rimeligt. Ud fra disse rammer, er vi ved at sætte forskellige beregninger op, hvad bliver omkostningerne for beboerne. Det vi kan sige i dette øjeblik, er at omkostningen bliver lav og ikke bør kunne bremse et projekt, som jeg er sikker på vi ikke får muligheder for efterfølgende. Vi har mange afdelinger i midtbyen der ikke har fælleshus, beboerhuse, mødeloka-

8

ler eller lignende, vi får nu muligheden for tillige at lave større fælles arrangementer, til gode for alle vores lejere. Vi taler om en udgift for det enkelte lejemål på mellem 5 kr. og 20 kr. hvilket vel må siges at være en fornuftig omkostning. Der vil blive nedsat en styregruppe, bestående af bygherreudvalget for Ørnevejen Skole, samt 2-5 repræsentanter for de afdelinger, vi vurderer vil få en tæt tilknytning til Aulaen. Samtidig arbejder vi på at få Teknologisk Institut, til at lave en bruger undersøgelse, hvad kan der være af aktiviteter, hvordan skaber vi en selvbærende aktivitetsgruppe, hvordan finder vi de ildsjæle som skal bære projektet videre i fremtiden, hvad ønsker beboerne af Aulaen. Mulighederne er mange, hvor mange rum skal der være, skal det være fleksibelt så der kan være et stort rum og flere små, med skillevægge, skal der laves et anretterkøkken, skal scenen bevares til amatørteater, musik forestillinger, forelæsninger, små lokaler til strikke klubber, spil aktiviteter ja listen er og kan blive lang. Men vi tror på dette projekt, og vil gøre vores bedste for at skabe de bedst mulige rammer for vores beboer. Bestyrelsesformand Bjarne Walentin


A F D E L I N G 36 - N I E L S J U E L S V E J

D E T B L I V E R S N A RT J U L PÅ N I E L S J U E L S V E J I SÆ BY Som noget nyt, er det besluttet at vi i år vil have lidt mere julestemning i vores afdeling. Der findes vel ikke en bedre måde at gøre det på, end med et tændt juletræ, der vil lyse op i hele december. Vi er ikke den største afdeling, og har derfor heller ikke et mødelokale vi kan bruge til festlige lejligheder, men det har ikke indtil nu holdt os tilbage. I mangel af bedre

har vi fundet en smart løsning i vores carporte, hvor vi sidst på sommeren holdt en hyggelig grill aften i netop carporten. Samme vil blive brugt når vi fra bestyrelsens side inviterer til gløgg og æbleskiver, inden vi tænder for afdelingens første, men helt sikkert ikke sidste, juletræ.

A D M I N I ST R AT I O N E N VALGT SOM FORBRUGERREPRÆSENTANT Bjarne Walentin blev valgt med 29,5% af de afgivne stemmer, som forbrugerrepræsentant ved Frederikshavn Vand A/S og Frederikshavn Spildevand A/S.

Han ser frem til det fremtidige bestyrelsesarbejde, og her igennem varetage borgernes interesse.

9


AFDELING 12 - HÅNBÆK

TRÆKFUGLENE I HÅNBÆK Torsdag den 21. september landede Trækfuglene i Beboerhuset, hvor 76 beboere tog imod. De veloplagte Trækfugle mødte op med 7 musikere og 2 sangere, så der var lagt op til en god eftermiddag, og det blev det - med fællesssang efter Trækfuglenes medbragte sanghæfte, hvor alle de gode gamle og nogle gode nye sange var med. Beboerne valgte sangnummerne i så hurtig rækkefølge, så man skulle tro det var opråb til bankospil. Der var også besøg fra Bakken, hvor

10

Viola og Bente havde taget toget den lange vej for at synge om kærligheden. Det var halvvejs i programmet nødvendig med en pause, for at hvile stemmebåndet, og pausen blev benyttet til at indtage kaffe med boller og æblekage, alt bagt og tilberedt af Beboerhusets søde ”frivillige”, der som altid forestår de mange arrangementer i Beboerhuset. Aktivitetsudvalget


11 11


A F D E L I N G 4 5 - SÆ BY ST R A N D

SOMMERUDFLUGT TIL SILKEBORG 2017 Vi havde fastsat vores sommerudflugt til den 9 Juni. Kl. 9.30 holdt bussen på Strandkanten fra Hørby rute og turistbusser, hvor alle tilmeldte var mødt op med et godt humør og det er et godt grundlag for at vi får en hyggelig og dejlig atmosfære hele dagen igennem. Vi kørte mod Viborg til Viborg Domkirke og indtog vores medbragte sandwich og drikke. Ved kirken var der en dejlig plads med læ - borde og bænke, samtidig fik vi en lille en til halsen,efter måltidet var vi indenfor i Domkirken og se de storslåede kalkmalerier i kirken, en virkelig flot kirke. Derefter gik turen til Silkeborg til en sejltur med Ternen på en times tid, vi stod af ved Ludvigslyst hvor bussen transporterede os videre til Himmelbjerget,men da vi ankom

12

regnede det ,så vores spadseretur blev ikke til noget. Ja, det stod faktisk ned i stænger mildt sagt. Så var vi ved at tænke på aftensmaden som skulle indtages på Simested kro og det var rigtig dejlig mad. Alt i alt en rigtig dejlig tur trods vejret. På bestyrelsens vegne Else Marie Møller Pedersen


13 13


A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O

SOMMERTUR TIL SKANDERBORG Den 17. august drog beboerne fra Gartnerbo, Lindebo og Teglgården afsted med Hørby Turistbusser til Skanderborg. Vi mødtes kl. 8.15 i godt vejr, gjorde holdt på vejen ned for at nyde de medbragte rundstykker og kaffe, hvorefter vi nåede Skanderborg og fandt vores båd ”Dagmar”. På sejlturen der varede ca. 1 ½ time nød vi den smukke natur, indtog en rigtig dejlig middag og hyggede os sammen. Efter en dejlig rundfart landede vi igen og havde tid til at se lidt på omgivelserne før vi beså Slotskirken. Klokken 16.00 begyndte vores hjemtur, hvor vi igen gjorde holdt for at indtage kaffe og hjemmebagt kage- Tak til dem som havde bagt- og klokken ca. 18.30 landede vi i Frederikshavn, og nu med lidt dryp fra oven. Tak til alle deltagerne som var med til at gøre turen hyggelig. Hilsen Else Gartnerbo

14


15 15


S O M M E RT U R T I L S K A N D E R B O RG

16

16


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N A F D E L I N G 1 - V I N K E LG Å R D E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Hanne Hærvig Vinkelvej 5, st. th., 9900 Frederikshavn Telefon 42 79 73 26

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 2 H ØJ B O/ B A K K E B O/ B Ø G E B O A F D E L I N G S FO R M A N D

Anne Mette Tellefsen B. Hassingsvej 7, 1. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 25 14 21 83

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 3 - B A K K EG Å R D E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Brian Thorndall Nielsen Vinkelvej 8, 4. th., 9900 Frederikshavn Telefon 20 61 27 64

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 4 - C LO O S PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

17


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N

A F D E L I N G 6 - KO K T V E D A F D E L I N G S FO R M A N D

Ole Bo Hansen Finnsvejvej 56, 1. th., 9900 Frederikshavn

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 7 - R Å H O LT A F D E L I N G S FO R M A N D

Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93, st., 9900 Frederikshavn Telefon 28 49 09 40

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 8 - M U N K E PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Klaus-Ole Andersen Suensonsvej, 40. 1. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 42 34 31 12

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 9 ST J E R N E N / V E ST E RG A D E A F D E L I N G S FO R M A N D

John Joseph Terkelsen Markedsvej 70, 9900 Frederikshavn Telefon 28 25 81 19

EJENDOMSFUNKTIONÆR

18


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N

A F D E L I N G 1 1 - H Ø R K Æ R PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

John Oscar Sørensen Jørgen Brønlunds Vej 119 st., 9900 Frederikshavn Telefon 24 63 41 04

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 12 - HÅNBÆK A F D E L I N G S FO R M A N D

Aksel Jensen Højrupsvej 74, 3. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 29 67 94 78

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 1 3 - RO S E N H AV E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Jørgen Raabjerg Hånbækvej 16, 9900 Frederikshavn Telefon 20 81 60 31

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 14 - LINDEBO A F D E L I N G S FO R M A N D

Poul Erik Pedersen Randersgade 28, st. tv., 9900 Frederikshavn Telefon 27 18 50 41

EJENDOMSFUNKTIONÆR

19


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N

A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O A F D E L I N G S FO R M A N D

Else Ottesen Vestergade 9 B, 2., 9900 Frederikshavn Telefon 81 61 34 31

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 1 6 - RØ N N E PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Fie Mølholt Fælledvej 33, 9900 Frederikshavn Telefon 26 27 51 03

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 17 - T EG LG Å R D SV E J A F D E L I N G S FO R M A N D

Susanne Sleiborg Teglgårdsvej 16, st., 9900 Frederikshavn Telefon 25 34 20 98

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 1 8 - G Æ RU M A F D E L I N G S FO R M A N D

Mogens Uggerhøj Askevej 22, Gærum, 9900 Frederikshavn Telefon 21 44 89 24

EJENDOMSFUNKTIONÆR

20


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N AFDELING 20 - SUDERBO A F D E L I N G S FO R M A N D

Elsebeth Thomsen Odinsvej 153, 9900 Frederikshavn Telefon 30 26 71 24

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 2 2 - M I DT P U N K T SKANSEN - GRØNTORVET A F D E L I N G S FO R M A N D Ingeborg Christensen Midtpunkt 132, 4 sal Telefon 61 30 94 07

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 25 B O FÆ L L E S S K A B E T A S G A A R D A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 26 - A B I L D PA R K E N A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

21


A F D E L I N G S OV E R S I GT

F R E D E R I K S H AV N

AFDELING 43

SENHJERNESKADE CENTER NORD A F D E L I N G S FO R M A N D Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

!

AFDELING 44 - KIRKEVEJ 9990 SKAGEN A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

! !

A F D E L I N G 47 - B A K K E H U S E N E GÆRUM A F D E L I N G S FO R M A N D

Claus Jensen Bakkehusene 31, 9900 Frederikshavn Telefon 20 88 53 23

EJENDOMSFUNKTIONÆR

! !

22


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY AFDELING 28

GRØNNEVÆNGET - CHR. PEDERSENSVEJ ALGADE - RINGPARKEN - SØNDERMARKSVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Pia Hansen, Ringparken 21, 9300 Sæby Telefon 60 46 58 49

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 29

SOLSBÆKVEJ - ROSENVÆNGET A F D E L I N G S FO R M A N D

Finn Nielsen, Rosenvænget 13, 9300 Sæby Telefon 98 46 45 27, Mobil 40 56 14 80

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 30

ROSENVÆNGET - SOLSBÆKVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D

Kalle Olsen, Rosenvænget 6, 9300 Sæby Telefon 98 46 41 43

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 31

ROSENVÆNGET - GRØNNEVÆNGET A F D E L I N G S FO R M A N D Bente Hansen, Rosenvej 18, 9300 Sæby Mobil 23 70 70 76

EJENDOMSFUNKTIONÆR

23


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY

A F D E L I N G 3 2 - FA RV E RV E J A F D E L I N G S FO R M A N D Isabella Karina Jeppesen Farvervej 57, 9300 Sæby Telefon 29 67 23 89

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 33

SÆBYGÅRDPARKEN STYGGE KRUMPENSVEJ - DRACHMANDSVEJ PILEVEJ - HERMAND BANGSVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Lene Svendsen, Sæbygårdparken 46, 9300 Sæby Telefon 98 38 14 94

EJENDOMSFUNKTIONÆR

AFDELING 34 - OPLAND

SVANEVEJ - BOGFINKEVEJ - HUMLEVEJ KANTARELVEJ - HØJLUNDSVEJ - ÅLBORGVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Jonna Johansen, Bogfinkevej 38, 9352 Dybvad Telefon 98 86 44 67

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 3 5 - ROSENGÅRDEN SÆBY ÆLDRECENTER - KRONEN 22 STYGGE KRUMPENSVEJ 52 A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

24 24


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY

A F D E L I N G 36 NIELS JUELS VEJ A F D E L I N G S FO R M A N D

Louise Kragh Ottesen Mobil: 21 86 78 70, Mail: melchert79@yahoo.dk

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 37

CHR. PEDERSENSVEJ LAURITS CHRISTENSENS VEJ GL. STADION - GL. ÅLBORGVEJ A F D E L I N G S FO R M A N D Annie Kørvel, Grenen 19, 9300 Sæby Telefon 28 30 33 67

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 3 8 - H AV N E B O A F D E L I N G S FO R M A N D Peter Jacobsen Havnebo 16, 9300 Sæby Mobil 21 49 82 25

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K A F D E L I N G S FO R M A N D

Rita Frantsen Chr. Pedersensvej 1, lejl. 24, 9300 Sæby Telefon 27 97 61 24

EJENDOMSFUNKTIONÆR

25 25


A F D E L I N G S OV E R S I GT

SÆ BY

AFDELING 40 - HOBITTEN A F D E L I N G S FO R M A N D

Henvendelse til Bjarne Walentin eller kontoret

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 4 2 - M A R I E ST E D A F D E L I N G S FO R M A N D

Robert Kjelvik Sæbygårdvej 38, st. 15, 9300 Sæby Telefon 40 85 03 97

EJENDOMSFUNKTIONÆR

A F D E L I N G 4 5 - SÆ BY ST R A N D A F D E L I N G S FO R M A N D

Anne Dorthe Sørensen Strandkanten 5, st. th., 9300 Sæby Telefon 29 92 34 99

EJENDOMSFUNKTIONÆR

26 26


A D M I N I ST R AT I O N E N TILTRÆNGTE ALMENE BOLIGER I SÆBY Frederikshavn kommune efterlyste i sommers forslag til almene boliger i Sæby. Frederikshavn Boligforening havde flere forslag til byggerier af almene boliger i Sæby og et af dem blev prioriteret af økonomiudvalget. Det er et forslag om 20 til 24 boliger i 2 bebyggelser. En med 8 boliger på Grønnevænget 2, hvor vi i forvejen har mange boliger og et i vores tidligere administrationsejendom på Solsbækvej 2 med 12 til 16 boliger. Begge steder kræves lokalplan, som vi har sat i værk. For Grønnevænget sendte vi lokalplan ind i au-gust og allerede nu, er behandlingen startet. En rigtig flot indsats af Frederikshavn Kommune. Den an-den blev sat i gang i april, men er endnu ikke kommet rigtig i gang. Vi håber at kunne bygge mindst 14 boliger på grunden, fordi vi gerne vil have et byggeri, der i tæthed minder om Havnebo, men dog med noget mere grundareal. Projektet på Grønnevænget udfordres af høj grundvandsstand, mens Solsbækvej er meget mere ud-fordret, fordi det er en forurenet grund.

planer godkendes, så et budget for byggeriet. Derefter tegner, beregner og projekterer vi, inden vi kan gå i gang med selve byggeriet, der varer lidt over et år. Så med lidt held kan byggeriet starte til sommer næste år, og de første indflytninger sker derfor omkring sommer 2019. Det bliver til gengæld nogle meget attraktive boliger, og vi forventer, at der vil være 100 til 200 bolig-søgende til de 20 / 22 boliger. Vi har stor efterspørgsel efter boliger i Sæby. Både lokale og borgere fra andre kommuner vil gerne flyt-te ind i en almen bolig i denne dejlige by. Så 20 boliger dækker ikke nær efterspørgslen, men det er da en hjælp og en begyndelse. Så tak til økonomiudvalget, at det har prioriteret disse boliger. Vi glæder os, ligesom mange boligsøgende, og vi lover, I hører meget mere, når vi er kommet længere frem i processen.

Kim Madsen

De 8 boliger på Grønnevænget bygges og indrettes, så de er velegnede til børnefamilier, mens de 12 til 14 boliger på Solsbækvej bygges så de passer til modne boligsøgende, der ikke har de store ønsker om store friarealer og haver. Og så prøver vi i øvrigt at gøre både anskaffelsesprisen og huslejen 10 % lave-re end for tilsvarende nye boliger. Hvornår kan de første beboere så flytte ind? Ja, det tager lidt tid. Først skal lokal-

27


A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K

TUR TIL FRK. MADSEN I år var der heller ikke opbakning nok til en bustur fra Sæby Bypark. Nogle fik en god ide, Vi kunne gå i byen og spise sammen. Det blev arrangeret , og i flot vejr med 22 damer og 2 friske mænd drog vi i samlet trop til Frk. Madsen i Pindborggade, hvor vi fik en dejlig frokost med god snak og hygge.

I løbet af eftermiddagen var der tanker fremme om en julefrokost samme sted. Det er så tæt på, hvor vi bor, at vi nemt kan gå dertil, også os med stok og rolator. Så vi arbejder i afdelingsbestyrelsen med den plan. Glædelig advent, jul og nytår til alle. Rita V.Frantsen

28


29


A D M I N I ST R AT I O N E N

MØDE FOR NYE AFDELINGSBESTYRELSESMEDLEMMER Onsdag den 20. september holdt Frederikshavn Boligforening møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer. 14 havde meldt sig til og de blev budt velkommen af vores formand Bjarne Walentin. Derefter fik Mona Løt fra organisationsbestyrelsen ordet, og hun startede med en præsentation af boligforeningen. Derefter tog Bjarne over og fortalte om B.L. Boligernes Landsforening og 4. kreds. Han kom også ind på afdelingsbestyrelsernes arbejde og direktør Kim Madsen fortalte om udlejningsregler og hvordan vi får hjælp fra kontoret. Der var smørrebrød og kaffe i pausen. En god og lærerig aften. Thora Brogaard

30


31


A F D E L I N G 1 1 - H Ø R K Æ R PA R K E N

V I H A R H O L DT S O M M E R F E ST Tørregården bag vaskeriet blev overdækket, hvor der blev opsat bænke tilfælles kaffebord. Efter kaffen blev der spillet Petanq og Stigegolf, til megen morskab. Herefter blev der tændt op i grillen, hvor den medbragte mad kunne tilberedes.

32

Vi havde nogle meget hyggelige timer sammen. Mvh john O. Sørensen J.Bvej 119


33


A F D E L I N G 2 2 - M I DT P U N K T

GRØN “SMILEY” FOR GODT ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet har været på kontrolbesøg i vores afdeling 22 - Midtpunkt. Det sker med jævne mellemrum og er med til at sikre, at vore medarbejdere færdes og arbejder i et godt, trygt arbejdsmiljø. Det er rigtig rart, når tilsynet ikke påviser fejl og mangler på dette vigtige område.

34


AFDELING 20 - SUDERBO

NYT TAG I afdeling 20 - Suderbo er vores tømrerafdeling i fuld gang med udskiftning af tagbelægning, undertag, stern og udhæng. På opgaven er Jørgen, Per, Hardy og Kasper. Vores folk høster store roser fra beboerne i afdelingen for deres arbejde

35 35


AFDELING 12 - HÅNBÆK

AFDELINGSMØDE Tirsdag den 12. september 2017 afholdt afdelingen ordinært afdelingsmøde i Arena Nord, Der var stor tilstrømning til mødet og da dørene blev åbnet kl. 18 var der kø ved indskrivningsbordet, hvor alle fik udleveret stemmesedler. Salen blev hurtigt fyldt og formand Aksel Jensen kunne byde velkommen til de 159 fremmødte beboere, fordelt på 114 lejemål, og til afdelingens ledende ejendomsfunktionær Henrik Buchhave, til Jens Erik Kristensen og Kim Willy Christensen fra organisationsbestyrelsen og til regnskabschef Claus Thomsen. Efter velkomsten blev Jens Erik Kristensen valgt til dirigent og formaliteterne med

36

godkendelse af indkaldelse, dagsorden og forretningsorden blev overstået, herefter blev Claus Thomsen og Henrik Buchhave blev valgt som stemmetællere Formanden supplerede den udsendte beretning med indlæg om de afholdte møder for nye beboere og den omfattende Energihandlingsplan, der var udarbejdet for afdelingen, og nævnte flere mindre tiltag der var igangsat, samt et projekt med solfangere på tagene med henblik på el til hver enkelt lejlighed. Det er et projekt der vil kræve meget arbejde og stor investering, men en investering, der kan komme hver enkelt lejer direkte til gode og dermed blive en stor fordel for afdelingen. En beboer spurgte til centralisering af viceværterne og gav udtryk for fordelen og


trygheden ved, at det er kendte folk, der kom i lejligheden og er i området. Formanden måtte oplyse, at bestyrelsen kun havde fået information om, at boligforeningens samlede drift blev omlagt og inddelt i 5 områder; bestyrelsen var ikke inddraget i omlægningen og ændring af forholdene i Hånbæk. Når bestyrelsen fik mere information, vil det blive videregivet til beboerne. Beretningerne blev godkendt; herefter fremlagde Claus Thomsen afdelingens driftsbudget for 2018, 10 års vedligeholdelsesplanen og regnskabet for 2016, der var enkelte spørgsmål til vedligeholdelse og forståelse af henlæggelserne i regnskabet, hvorefter budget og regnskab godkendt. Der var indkommet 7 forslag til afdelingsmødet. Her blev 3 ikke vedtaget, 2 blev vedtaget, 1 blev henvist til senere behandling i organisationsbestyrelsen og et forslag kunne ikke behandles pga. at de

økonomiske konsekvenser ikke var belyst, bestyrelsen ville arbejde videre med forslaget. Ved de efterfølgende valg blev formand Aksel Jensen og bestyrelsesmedlemmerne Ole Skov og Kirsten Sørensen genvalgt og Erik Seerup blev valgt som suppleant. Under eventuelt forlagde Claus Thomsen mulighederne, for at benytte den store aula på Ørnevejens Skole til aktiviteter for flere afdelinger, da aulaen ikke skulle indgå i FB’s ombygning af skolen til lejligheder. En beboer opfordrede til at flere beboere benyttede sig af de mange aktiviteter og arrangementer, der var i Beboerhuset. Dirigenten kunne herefter afslutte afdelingsmødet og formanden takkede for fremmødet og for deltagelse i debatten og ønskede velbekomme til det efterfølgende smørrebrød. Afdelingsbestyrelsen

37


A F D E L I N G 47 - B A K K E H U S E N E

2 GANGE F*

* F L AG E R M U S O G F L AG STA N G Nogle gange kan man blive overrasket af vores natur. Helt uventet – ligesom den sensommeraften jeg var på vej hjem fra besøg på Skræddervej og har lige taget de første skridt imellem husene. Jeg blev overrasket af små flagermus der fløj lydløs i luften og manøvrerede imellem husene og mig og min hund uden besvær. En enestående oplevelse der vækkede sansene. Der var 2 eller 3 – de fløj så hurtigt at det var svært at afgøre hvor mange de var. Det var så fantastisk – den oplevelse med flagermus så jeg måtte finde ud hvilket slags det var. De var små flagermus med vingespand på 15 til 20 cm så -ind på nettet og jeg fandt ud at det må dreje sig om

38

dværgflagermus. Og det passede fint med tidspunktet på aften lige efter solnedgang og ved mørkets frembrud... Og så kommer vi til den anden ”f” i titlen – nemlig flagstangen. Vi fik flagstangen både på Bakkehusene og på Mosevej. Vi fik hejst flag på Bakkehusene for første gang søndag d. 15. oktober kl 13,30 efterfulgt af kaffe, the og hygge. Over halvdelen af husenes beboere blev repræsenteret og Dannebrog kom til at blafre i vinden. Vi vil hejse flaget fremover på de almindelige flagdage samt beboernes fødselsdage. Maria Christiansen


A D M I N I ST R AT I O N E N

LOKAL POLITISK INTERESSEVARETAGELSE Jeg har gennem de sidste par måneder, afholdt infomøder med de lokale politiske partier. Jeg synes det har været vigtigt at udbrede de gode historier om Danmarks almene boliger, Herunder Boligforeningerne i Frederikshavn Kommune Jeg finder det vigtigt at nuværende og kommende lokalpolitikere er klædt godt på til deres politiske arbejde, og har en bred baggrundsviden om Danmarks almene boliger, det vil gøre det nemmere når de skal behandle, sager der omhandler byggerier og renoveringer. Det har været gode møder, og en rigtig god oplevelse for begge parter. Jeg har her haft en enestående mulighed for at fortælle om alle de samfundsnyttige opgaver, vi løser i det daglige, hvad vi betyder for lokalsamfundet, det være sig omkring sociale opgaver, aktiviteter i de enkelte boligafdelinger, indretning af vores boliger, både ved nybyggeri, og ikke mindst ved de mange renoveringer, der bliver foretaget i disse år. Vi skaber boliger med tilgængelighed, gode udearealer og minimalt energiforbrug. Vi skaber nye boligområder og er på den måde med til at udvikle og forny områder, ikke kun i de store byer, men også i

vores oplandsbyer, skaber vi aktiviteter og forbedringer. En opgave vi gerne påtager os, og ser som en stor del at vores forpligtelser, kort sagt, det er en del af vores DNA, og som jeg tidligere har sagt, hvis ikke vi tager ansvar, hvem er der så til at gøre det. Der har på alle møderne været en stor spørgelyst, og der har været vist stor interesse for vores arbejde, og som en af deltagerne sagde efterfølgende, jeg troede godt nok ikke I gjorde så meget, I betyder mere i vores velfærdssamfund end jeg forestillede mig. Jeg har de sidste par måneder tillige afholdt kommunemøder, hvor alle boligorganisationer i kommunerne har været inviteret, for at finde fællesnævnere, opgaver og udfordringer, som kan være svære at løse som enkelte boligorganisationer, og vil have større bevågenhed, når vi står sammen og har samme holdninger. Det har også været gode møder, der helt klart viser at vores udfordringer er de samme, møder som vil fortsætte i fremtiden. Bjarne Walentin

39


WWW.VEJBYFOTO.DK

40

Stafetten november 2017  
Stafetten november 2017  
Advertisement