__MAIN_TEXT__

Page 1

STA F E T T E N

2 17. Ã…RGANG

MAJ 2018


R E DA K T I O N E N S A D R E SS E Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk

R E DA K T I O N

Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40 Afd. 7 - »Råholt« E-mail: ThoraBrogaard@oncable.dk Else Ottesen Telefon 81 61 34 31 Afd. 15 - Gartnerbo Rita Frantsen Telefon 27 97 61 24 Afd. 39 - Sæby Bypark Louise Ottesen Telefon 21 86 78 70 Afd. 36 - Niels Juelsvej

Bladet omdeles gratis i ca. 3500 ek­sem­plarer til alle husstande i bo­lig­for­eningen. Navngivne artikler dækker nød­ ven­ digvis ikke redaktionens synspunkter. Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages kun, når navn og adresse er re­daktionen bekendt.

G R A F I S K P RO D U K T I O N SAL TRYK ApS Ellehammervej 4 9900 Frederikshavn Telefon 98 48 28 88 www.sal.dk Mail: sal@sal.dk

Dette blad udkommer uge 22/23 2018 Næste blad udkommer uge 36 - 2018

Foto: Louise Ottesen

2

Stof til dette blad afleveres til Thora Brogaard senest den 30. juli 2018


A D M I N I ST R AT I O N E N

INFORMATION OM HUSET Med Stafetten følger denne gang et hæfte ”Information om Huset” Det er kun et eksempel, som det måske kan komme til at se ud. Det drejer sig naturligvis om Aulaen, som alle beboere kan overtage, hvis I synes. Hæftet er i stedet for to – tre tætskrevne sider med information, tal og eksempler, som nemt kan blive uendelig kedelig. Jeg håber, du finder dette eksempel lidt sjovere, men samtidig at det viser, hvad det kan bruges til, og giver dig svar på dine spørgsmål.

Det er meningen hæftet skal diskuteres på afdelingsmøderne, hvor vi gerne vil høre, om I vil være med. Til afdelingsmøderne kan I også stille spørgsmål til en fra organisationsbestyrelsen eller fra administrationen. I hæftet står, vi mangler frivillige. Det kommer vi måske til, men vent lige med at tilmelde dig. Vi kommer tidligst i gang med planlægningen sidst på året. Men så er du også hjertelig velkommen! Kim Madsen

3


Direktør Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef Claus Thomsen

Økonomi

A D M I N I ST R AT I O N FREDERIKSHAVN Harald Lunds Gade 15 9900 Frederikshavn

SÆBY Aalborgvej 95 9300 Sæby

TELEFON: 9620 1940 TELEFAX: 9843 8642

Mail: info@fbmail.dk www.frederikshavnboligforening.dk

KO N TO RT I D Fr-havn

Sæby

Mandag 10-15 Tirsdag 10-15 Onsdag 10-15 Torsdag 10-17 Fredag 10-12

10-14 10-14 10-14 12-17 Lukket

H O V E D B E ST Y R E L S E N Bestyrelsesformand

Lene Rhiger Ann la Cour Rita Vestergaard Anette Jensen Marie Møller Jensen

Udlejning Udlejningschef Helle Dam Jensen Laila Skovbak Mette Kristensen Anja Boelt Camilla Trolle Vilsen

Beboerservice Sekretær, Ulla Pedersen Kontaktperson, Roland Pedersen

Teknisk afdeling Driftschef, Jesper Nymark Christian Sørensen Karl Falden Ann-Karina Lundgren Niemann Brian Thomsen Dennis Karlsen Carsten Lund Sørensen

Bjarne Walentin

Næstformand

VAGTO R D N I N G

Jens Erik Kristensen

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Thora Brogaard Fie Mølholt Henrik Larsen Mona Løth Kim Willy Christensen

Ring til G4S på telefon 87 36 28 05 Efter velkomsthilsen skal boligforeningens abonnementsnr. 184 661 trykkes, efterfulgt af # Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.

4


A D M I N I ST R AT I O N E N

DELEBILER TADAA Tirsdag den 8. maj inviterede Frederikshavn Boligforening og TADAA biler til indvielse af to ladestandere til el biler, en på Midtpunkt og en på Sæby Strand. Næstformand Jens Erik Kristensen Frederikshavn Boligforening bød velkommen og gav ordet til Poul Rask fra Energibyen glædede sig til flere el. biler så der blev mere stille omkring os, så vi bedre kan høre fuglene synge. Derefter fortalte Anker Hedegaard

fra TADAA om brugen af delebilen og interesserede fik en prøvetur. Derefter gik turen til Sæby Strand hvor Borgmester Birgit S. Hansen holdt tale og derefter prøvekørte bilen. Et godt initiativ for en by og boligforening der gerne vil være miljø beviste. Alle der har kørekort og en smartphone kan blive medlem af TADAA. Gå ind på www.tadaacar.dk og hent app’en. Thora Brogaard

5


A D M I N I ST R AT I O N E N

KREDSVALGMØDE Onsdag den 18. marts drog organisationsbestyrelsen sammen med kredsrepræsentanter til valgmøde i 4. kreds. Formand for kredsen Bjarne Walentin bød velkommen og fortalte om 4. kreds arbejde i årene der er gået. Så skulle der vælges formand, næstformand, 16 repræsentanter og 5 suppleanter. Som formand blev genvalg til Bjarne Walentin og som næstformand blev der genvalg til Johnny Jensen BoVendia Hjørring. Jens Erik Kristensen Frederikshavn Boligforening blev genvalgt blandt kandidaterne. Formand for BL’s bestyrelse Palle Adamsen talte om hvad der rør sig på Christiansborg og problemerne med parallelsamfund og Landsbyggefondens penge. Thora Brogaard

66


77


A D M I N I ST R AT I O N E N

RITA VESTERGAARD 40 ÅRS JUBILÆUM Torsdag den 15. marts havde Frederikshavn Boligforening inviteret Rita Vestergaard med familie, gamle medarbejdere og alt personale til brunch på Wilma´s, for at fejre Ritas 40 års jubilæum. Vi havde et par hyggelige timer med taler af Direktør Kim

8

Madsen og regnskabschef/souschef Claus Thomsen. Stor tak til Rita for de 40 år der er gået. Thora Brogaard


9


10


11


AFDELING 12- HÅNBÆK

ORIENTERENDE MØDE FOR NYE BEBOERE Torsdag den 19. april afholdt afd. 12 det halvårlige møde for nye beboere, der var flyttet ind siden 15. oktober 2017, hvor aftenens emner som vanligt var, hvad det betyder at bo i boligforening og at ikke mindst at bo i Hånbæk og hvordan virker beboerdemokratiet i Hånbæk. Der var mødt 14 beboere op, desuden deltog gruppelederne for anlæg og service samt ejendomsfunktionær Kristian S Nielsen. Formand for Hånbæks afdelingsbestyrelse Aksel Jensen bød velkommen og præsenterede afdelingsbestyrelsen og medarbejderne.

12

Herefter gennemgik næstformanden bestyrelsens oplæg om Boligforeningen og hjemmesidens mange muligheder for information; om Landsbyggefondens formål og medvirken, der gjorde den omfattende renovering mulig, så afdelingen i dag har attraktive lejligheder samt dejlige faciliteter og store grønne områder. Afdelingsbestyrelsen havde i oplægget lagt vægt på afdelingens selvstændige økonomi, med store muligheder for at medvirke til, at fastholde afdelingens gode og attraktive standart på lejligheder og på anlæg. Denne selvstændighed forpligter også, for afdelingens beboere er ”medejer”


af afdelingen, så længe de bor i afdelingen og skal gennem den månedlige husleje, betaler alle udgifter i afdelingen, lige fra lån til den daglige drift og vedligeholdelse Beboerdemokratiet blev gennemgået, med beboernes mulighed for indflydelse på afdelingens økonomi og drift gennem deltagelse og beslutninger på afdelingsmøderne, ligesom beboernes muligheder for deltagelse i Beboerhusets mange akti-

viteter og benyttelse af de mange indendørs og udendørs faciliteter i Hånbæk blev belyst. Gruppeleder Flemming Larsen informerede kort om Driftsafdelingens muligheder for assistance i og udenfor normal arbejdstid. Aftenen sluttede med et mindre traktement. Afdelingsbestyrelsen

13 13


A F D E L I N G 17 - T EG LG Å R D SV E J

15. APRIL OG GRILLFEST I SOLGÅRDEN PÅ TEGLGÅRDSVEJ Omar med familie og venner trodser gråvejr og 13 grader og griller kylling og grønne asparges. Fotografen blev budt på smagsprøver, og jeg kan hilse og sige, at det smagte fantastisk. Måske vi ”kuldefølsomme” nordboere kunne lærer noget - man kan jo godt være sammen udendørs, selv om temperaturen ikke er over 20 grader! Og kærligt samvær giver varmen! kh Susanne afd. 17

14


15 15


A D M I N I ST R AT I O N E N

BESIGTIGELSESTUR 21.-22. marts var organisationsbestyrelsen og direktionen på besigtigelsestur for at se på Atriumgårde og derved blive klogere på hvordan vi kan overdække den lille skolegård på Ørnevej Skole, når den er renoveret. Vi startede i Aalborg hvor vi så Cantonas udstillingshus, med ny måde at lave vægge på, der er meget isolerende, og derefter et Atriumhus i Aarhus tilhørende Østjysk Boligafdeling 17. Så gik turen til Torvehal-

16

lerne i Vejle, der også har Atriumtag. Næste dag var vi på UCN Aalborg der har en Atriumgård og der kom vi på skolebænken og fik en masse gode råd. En lærerig tur. Thora Brogaard


17 17


18


A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K

SOMMER I SÆBY Jeg bor her i Sæby, tæt ved skov og strand. Sommermorgner jeg nyder på min altan. Kaffe i kruset og småfuglenes sang, det sætter for mig en god dag igang. Folk går til byen og kommer hjem igen, livet forandrer sig for de fleste her. Lever du livet med optimisme hver dag, så bliver det lettere at løse de svære ting.

Her er forårsglimt fra afd. 39, Sæby Bypark. Vejret må gerne blive godt, så vi kan nyde udendørslivet, hele sommeren. GOD SOMMER. Rita Vammen Frantsen

19


A D M I N I ST R AT I O N E N GHETTOPLAN OG TYVERI AF 12 MIA. FRA LANDSBYGGEFONDEN Statsminister Lars Lykke Rasmussen fremlagde i sin nytårstale, en meget ambitiøs plan, ingen Ghettoer i Danmark. Regeringen fremlage i marts mdr. med deltagelse af 8 ministre, deres 22 punkt´s plan for afskaffelse af Ghettoområder, samtidig havde regeringen udvidet listen til 57 stærkt udsatte boligområder, den oprindelige liste indeholdt 22 boligområder. Boligselskabernes Landsforening, er ikke enig i denne opgørelse. Hvis regeringen havde anvendt de sidste nye opdaterede tal, fra Danmark Statistik, så ville der kun have været 13 boligområder der stod på Ghettolisten, det gjorde regeringen ikke, man kan undre sig om der ved denne udladelse, var en politisk dagsorden. Der er mange af intensionerne i regeringens 22 punktplan, vi kan støtte op om, mange af dem er indsatspunkter vi tidligere har påpeget, som indsatser der virker, det har tidligere vist sig. Lad mig give et par eksempler. Samarbejde med SSP og de kommunale sagsbehandlere, som en forbyggende indsats, og målrette de udsatte unge i boligområderne, et område hvor Boligselskabernes Landsforening har stor erfaring med, det skaber resultater. Vi har her de sidste 2 år påtalt at det har været nedprioriteret, hvilket er meget uheldig da resultaterne har talt for sig selv. Nærpoliti i boligområder med meget kriminalitet. Lokal forankring, og nærpolitistationer giver tryghed for beboerne, skaber gode relationer, virker forebyggende for de

20

personer der udøver kriminaliteten. Det er ikke nok at sætte en mobil politistation op når problemer er opstået, der skal forebygges. Straks udsætning af uroskabende kriminelle beboer, er også et område vi har påtalt mange gange. Der findes ikke en mulighed i dag. Vi har i flere år ønsket en Fast Track enhed, der hurtig kan tage en beslutning og få udsat de ganske få beboere det drejer sig om, det er i ganske få boligafdelinger og meget få beboere, måske 1 eller 2 håndfulde, i de meget stærkt udsatte boligområder. Dette blot nogle af de områder vi tidligere har sagt bør være indsatsområder, så det støtter vi naturligvis. Men at det er beboerne i Danmarks Almene Boliger, der skal finansiere regeringens Ghettoplan, det syntes vi er helt urimeligt, javel, beboerne bor hos os, men det er ikke murstenene der skaber problemerne, det er et samfundsskabt problem. Derfor må og skal det også være en samfundsopgave at løse det, og ikke Landsbyggefonden der skal finansiere Ghettoplanen med 12 mia. kr. penge som de almene beboere har indbetalt, penge som var planlagt til økonomisk støtte til boligafdelinger der står med store dyre renoveringer og helhedsplaner. Landsbyggefonden har i skrivende stund en venteliste der beløber sig op i 20 mia.kr. og vi har ved det sidste boligforlig fået lov til at bruge 3.4 mia.kr. årligt. Dette dækker ikke behovet, ventelisterne forøges hvert år, hvis regeringen tager 12 mia.kr. til de særligt udsatte boligområder, så bliver der ca. 1,2 mia.kr. årligt til renovering og hel-


A D M I N I ST R AT I O N E N hedsplaner, og med det resultat at ventelisten forøges yderligere. Det er vores friværdi, jeg kan ikke lade være med at stille spørgsmålet, hvad hvis parcelhusejerne fik et lovindgreb, om at deres friværdi vil blive brugt til samfundsmæssige kerneopgaver?

politiske partier, der tegner sig et billede af et flertal, imod regeringens planer. Lad os fortsættes vores kamp og håbe der stadig er fornuftige folketingsmedlemmer, der kan se det helt urimelige i dette tyveri. Bestyrelsesformand Bjarne Walentin

Vi kæmper alle for at regeringens tyveri af Landsbyggefondens midler ikke sker. Der forhandles i øjeblikket med de øvrige

A F D E L I N G 7 - R Å H O LT Nu er sommeren kommet og vi skal til at være meget mere udenfor, så husk at vise hensyn og ryd op udenfor din dør og plant lidt blomster, det ser så pænt ud. Når hækken skal klippes kan du låne den hækkeklipper der hænger i vaskeriet, og der er lidt haveredskaber i rummet for enden af cykelskuret. Når plankeværket skal males, har ejendomsfunktionær Søren Robenha-

gen maling til det, send ham en mail og aftal levering. Husk at samle op efter din hund, og lad være med at smide skodder alle vegne, det ser ikke pænt ud. Dine gamle ugeblade og bøger må du meget gerne lægge i vaskeriet, så kan alle få glæde af dem. Håber vi alle får en god sommer. Thora Brogaard

SOMMER

21


AFDELING 12 - HÅNBÆK

BELSENE INDTOG HÅNBÆK TorsdagsCaféen havde torsdag den 22. marts besøg af Belsene fra Strandby og de 75 fremmødte beboere fik en forrygende eftermiddag. Stemningen kom hurtigt med en fællessang under ledelse af Belsenes kaptain Hans Ulrik Vadman og så fulgte en bred vifte af sømandssange både på dansk og engelsk over til de kendte sange fra giro 413. Der var flere islæt af solister og af en gruppe på mundharmonika, samt flere fællessange, hvor beboernes sangglæde rungede i Beboerhuset. Som det hører sig til var der flere ekstranumre og det gjorde eftermiddagen endnu bedre. I pausen blev der serveret kaffe med hjemmebag / boller og lagkage, et traktement som Beboerhusets ”frivillige” stod for.

22

Stor tak til Belsene for en dejlig eftermiddag og stor tak til de ”frivillige” for den indsats de gør ved Beboerhusets arrangementer. Aktivitetsudvalget


23


A D M I N I ST R AT I O N E N

FORMANDSMØDE Torsdag den 12. april var der indkaldt til formandsmøde i Beboerhuset Hånbæk. Formand Bjarne Walentin bød velkommen og fortalte om boligforeningen, kurser og andre aktiviteter der har været. Vores repræsentantskabsmøde blev gennemgået og nogle afdelinger fortalte om de aktiviteter de laver i afdelingerne, og som andre afdelinger må deltage i. Regnskabschef Claus Thomsen orienterede om årsregn-

24

skaberne og revisionen. Efter spisning blev der snakket effektivisering og hvordan de første måneder er gået med det nye arbejdsprogram, hvad er godt og hvad kan blive bedre. Muligheden for et fælles aktivitetshus for hele boligforeningen blev også drøftet. En udbytterig aften med fælles hygge. Thora Brogaard


25


E N I I G B E S Ø G E R F R E D E R I K S H AV N O G SÆ BY I løbet af maj og juni måned vil Eniig Fiber besøge mange lokationer i både Frederikshavn og Sæby. Årsagen er, at de vil gøre det muligt for jer alle at afdække, om det vil være godt for jer at skifte til fibernet fra Eniig. ”For os er fiber og internet hverdag, men vi ved jo ganske udmærket, at vores produkt ikke nødvendigvis interesserer alle og at folk kan finde det ret teknisk og svært at forstå. Derfor er det vigtigt for os at mødes med lejerne i boligforeningen, så vi sammen kan afdække, om det ud fra den enkeltes behov vil være en fordel at skifte til Waoo Fiber”, fortæller Thomas Larsen, markedskonsulent ved Eniig.

M A N K A N SAGT E N S B E ST I L L E I N T E R N E T U D E N T V- PA K K E

Hos Eniig Fiber oplever man også, at mange tror, at man skal vælge både internet og tv for at skifte til Eniig. Men det er bestemt ikke tilfældet. ”Man kan sagtens beholde sin nuværende tv-pakke og ”nøjes” med at bestille internet hos os”, siger Thomas Larsen. ”Har man en tv-pakke, som man er glad for, skal man naturligvis beholde den.”

G R AT I S T I L S L U T N I N G T I L F I B E R N E T T E T

Det er gratis at blive tilsluttet fibernettet, og det er nemt og trygt for lejeren, som ikke skal foretage sig andet end at være hjemme, når teknikeren kommer på besøg for at installere boks og lave tilslutning til internettet.

SÆ R L I GT T I L B U D

Til lejere hos Frederikshavn Boligselskab har Eniig et helt særligt tilbud – nemlig en hurtig og stabil forbindelse på 100/100 Mbit til kun 149,- pr. måned. Den hastighed dækker de flestes behov. Eniig opfordrer alle til at komme ned til et af arrangementerne og høre mere om mulighederne.

26


Eniig inviterer på Åbent hus for alle afdelinger i Frederikshavn og Sæby

F R E D E R I K S H AV N : D E N 2 2 M A J K L . 1 5 – 2 0 I FÆ L L E S H U S E T I A F D . 1 2 – KO K TV E DV E J 75 SÆ BY: D E N 2 3. M A J K L . 1 5 - 2 0 I G I L D E S A L E N , K RO N E N 9 , SÆ BY Skip aftensmaden for Eniig byder ikke kun på et lækkert tilbud på internet men også på frikadeller og kartoffelsalat Er man stadig i tvivl om man skal skifte til Fiber fra Eniig, har man masser af muligheder for at få mere rådgivning, når Eniigs konsulenter der besøger lokalområder med deres Fiberbus. Se busplanen nedenfor:

27


A D M I N I ST R AT I O N E N

HVAD SKAL BARNET HEDDE???? Vi har overtaget Ørnevejen skole, og planlægger at lave 40 almene boliger i den gamle originale skolebygning, som er opført i år 1915, og som er en markant og arkitektonisk flot bygning, vi ønsker at bevare i sin oprindelige arkitektur, med så få ændringer som muligt. Der er efterfølgende tilbygget en Aula og 2 sidebygninger. De bliver ikke en del af den fremtidige afdeling, sidebygningerne bliver fjernet, herved komme den gamle skolebygning til at fremstå, som den oprindelig var bygget. Aulaen vil ligge som en fritliggende bebyggelse, den vil vi gerne bruge til et aktivitetshus til vores mange beboere. Bestyrelsen har drøftet hvad vi kan anvende Aulaen til, og mulighederne syntes ubegrænset. En enestående mulighed som vi aldrig vil få igen, vi kan skabe en frem-

28 28

tidssikring af mulighederne for at styrke de sociale aktiviteter i Frederikshavn Boligforening Alternativet vil være en nedrivning af bygningen, dette vurder vi som en mulighed, vi ikke ønsker at benytte, det er en bygning i rigtig god stand, med mange muligheder for mangeartede aktiviteter for vores beboere. Se vores tanker og ideer i det medsendte idekatalog. Et lokale der ikke skal ses som en konkurrent til de eksisterende beboerhuse, men som et supplement, vi vil få muligheder for at lave varierede, store og andre typer af arrangementer som vi ikke har i dag. Det store forsamlingshus, med mange brugere på alle tider af året. Vi ønsker at drøfte projektet på de kommende afdelingsmøder, i foråret i Sæby og til efteråret i Frederikshavn.


Det er et lokale der skal summe af liv, skabt af og til vores beboere, derfor vil det være helt naturligt at det er beboerne der drøfter projektet.

måned og støtte af vores lokale dispositionsfond, så kan vi skabe rammerne for et perfekt lokale til gavn for vores mange beboere.

Vi har modtaget et tilsagn fra Landsbyggefonden på 7 mil. kr. til renovering og opfriskning af bygningen.

En udgift for det enkelte lejemål på mellem 24 og 48 kr. årligt, bør ikke afholde nogen.

Vi har udarbejdet et budget, der viser at der også vil være midler til inventar m.m.

Vi håber at i alle kan se mulighederne i projektet, og vil være med til at støtte op om en mulighed vi ikke får igen.

Budgettet viser at ved en udgift for det enkelte lejemål på mellem 2 og 4 kr. pr.

Bjarne Walentin

29


A F D E L I N G 4 5 - SÆ BY ST R A N D

30 30


NYT FRA AKTIVITETSUDVA LG E T F O R A F D E L I N G E R I SÆ BY O G O M EG N . I Aktivitetsudvalget er vi rigtig glade for at kunne give en lille forsmag på foredraget:

” D E T E R I FA L D E T, D U FINDER DINE VINGER” af Johnny Sort Jensen fra Asaa Det finder sted i Sæby Fritidscenter torsdag d. 27. september 2018 kl. 19.00 – 21.00. Der bliver mulighed for at tilmelde sig, når indbydelser sendes ud senere på sommeren – men reserver gerne dagen allerede nu.

Da der siden kom en fejloperation oveni, der gav kroniske, voldsomme smerter i stedet for at afhjælpe fantomsmerter -ja, så kan man ikke andet end blive inspireret efter et foredrag med Johnny Sort Jensen, der lever livet med en ukuelig optimisme. I dag er Johnny en særdeles foretagsom mand, der dyrker adskillige slags sport, holder foredrag og inspirerer og hjælper andre i gang med at få et aktivt liv. Vel mødt Venlig hilsen På Aktivitetsudvalgets vegne Anne-Dorthe Sørensen

Som Johnny selv skriver: ” Her får du inspirerende og motiverende foredrag, som har fokus på livskvalitet og hvordan du trods svære udfordringer finder livsglæden i dit liv. Jeg giver et livsbekræftende indblik i, hvordan vi som mennesker kan overleve, når vi pludselig er tvunget til at forholde os til et liv med nye betingelser, og hvordan det er muligt igen at finde mening og glæde i hverdagen” Johnny har selv oplevet, hvordan livet tog en drejning, da han som 18-årig mistede sin højre arm ved en togulykke. Oplev Johnny, når han med vid og humor fortæller om, at hans fokus hurtigt blev koncentreret om muligheder – og det vigtige i at prøve i stedet for at opgive. Hør, hvordan praktiske tiltag, som at snøre sine egne snørebånd løses – ved brug af én hånd, og hvordan man spiller billard!

31


A D M I N I ST R AT I O N E N

REPRÆSENTANTSKABSMØDE Torsdag den 3. maj holdt Frederikshavn Boligforening repræsentantskabsmøde i Arena Nord. 90 repræsentanter plus direktør og chefer deltog i mødet, som startede med at Bjarne Walentin bød velkommen og gav ordet til vores gæst Borgmester Birgit S. Hansen. Hun fortalte om kommunens syn på boligforeninger, og der blev også ros til vores boligforening. Derefter var der spisning inden mødet gik i gang, og Bjarne Walentin fortalte om årets gang i vores boligforening og kom også ind på boligpolitik. Der var genvalg til Jens Erik Kristensen, Fie Mølholt og Mona Løt. Helle Sindal Thomsen afd. 33 og Erling Laursen afd. 12 blev suppleanter og Susanne afd. 17, Lene Svendsen afd. 33, Steen Aggerholm afd. 32 og Ole Skov afd. 12 blev kredsdelegerede. Thora Brogaard

32 32


33


34 34


A F D E L I N G 36 - N I E L S J U E L SV E J

FORÅR I AFDELING 36 ”Foråret er over os, og derfor synes vi der skulle friskes lidt op med nye krukker og planter. Planen er at de to nye krukker skal stå året rundt, med forårs- og sommerblomster, lyng eller lignende til efteråret, samt gran og lyskæder til vinteren. For at få lidt farver ind i afdelingen, har vi med

på planen at der i løbet af sommeren skal plantes blivende blomster i de få bede vi har valgt at beholde, således der fra forår til efterår er blomster og farver. Der kommer selvfølgelig billeder af dette senere på sommeren.”

35


36

Profile for Frederikshavn Boligforening

Stafetten maj 2018  

Stafetten maj 2018  

Profile for frhbolig
Advertisement