Page 1

STA F E T T E N

3 16. Ã…RGANG AUGUST 2017


R E DA K T I O N E N S A D R E SS E Thora Brogaard Vitus Berings Vej 93 Telefon 28 49 09 40 Mail: stafetten@fbmail.dk

R E DA K T I O N

Ansvarshavende Thora Brogaard Telefon 28 49 09 40 Afd. 7 - »Råholt« E-mail: ThoraBrogaard@oncable.dk Else Ottesen Telefon 81 61 34 31 Afd. 15 - Gartnerbo Rita Frantsen Telefon 27 97 61 24 Afd. 39 - Sæby Bypark Louise Ottesen Telefon 27 86 78 70 Afd. 36 - Niels Juelsvej

Foto: Louise Ottesen

Bladet omdeles gratis i ca. 3500 ek­sem­plarer til alle husstande i bo­lig­for­eningen. Navngivne artikler dækker nød­ ven­ digvis ikke redaktionens synspunkter. Anonyme artikler, læserbreve, mv. optages kun, når navn og adresse er re­daktionen bekendt.

G R A F I S K P RO D U K T I O N SAL TRYK ApS Jernbanevej 24 - 28 9970 Strandby Telefon 98 48 28 88 www.sal.dk Mail: sal@sal.dk

Dette blad udkommer uge 35/36 2017 Næste blad udkommer uge 47 - 2017 Stof til dette blad afleveres til Thora Brogaard senest den 28. oktober 2017

2


A D M I N I ST R AT I O N E N JUBILÆUM Vi ønsker også Karen og Poul Bent et stort tillykke. Karen og Poul Bent har boet i samme lejlighed i 50 år i vores afdeling 8 - Munkeparken. Karen og Poul Bent synes det er det bedste sted de bor og kunne slet ikke tænke sig at flytte :-)

JUBILÆUM Vi ønsker Henny et stort tillykke. Henny har boet i samme lejlighed i 50 år i vores afdeling 8 - Munkeparken - det er en stor glæde for os, når vi har så trofaste beboere. Henny fortæller, at hun er meget glad for hendes lejlighed og vil blive boende i mange år endnu

3


Direktør Kim Madsen

Souschef/Regnskabschef Claus Thomsen

Økonomi

A D M I N I ST R AT I O N FREDERIKSHAVN Harald Lunds Gade 15 9900 Frederikshavn

SÆBY

Udlejning

Aalborgvej 95 9300 Sæby

TELEFON: 9620 1940 TELEFAX: 9843 8642

Mail: info@fbmail.dk www.frederikshavnboligforening.dk

KO N TO RT I D

Lene Rhiger Ann la Cour Rita Vestergaard Anette Jensen Marie Møller Jensen

Fr-havn

Sæby

Mandag 10-15 Tirsdag 10-15 Onsdag 10-15 Torsdag 10-17 Fredag 10-12

10-14 10-14 10-14 12-17 Lukket

Udlejningschef Helle Dam Jensen Laila Skovbak Mette Kristensen Anja Boelt Camilla Trolle Vilsen

Beboerservice Sekretær, Ulla Pedersen Kontaktperson, Roland Pedersen

Teknisk afdeling

Bjarne Walentin

Driftschef, Jesper Nymark Christian Sørensen Karl Falden Ann-Karina Lundgren Niemann Brian Thomsen Dennis Karlsen

Næstformand

VAGTO R D N I N G

H O V E D B E ST Y R E L S E N Bestyrelsesformand

Jens Erik Kristensen

Beboerservice uden for normal arbejdstid

Thora Brogaard Fie Mølholt Henrik Larsen Mona Løth Kim Willy Christensen

Ring til G4S på telefon 70 22 45 15 Efter velkomsthilsen skal boligforeningens abonnementsnr. 184 661 trykkes, efterfulgt af # Oplys, at De bor i: Frederikshavn Boligforening, oplys afdeling, navn og adresse.

4


A D M I N I ST R AT I O N E N

BRANDØVELSE Alle ejendomsfunktionærer har været på kursus om brandforanstaltninger ved varmt arbejde og undervist i brandslukning samt hvordan man skal forholde sig ved brand en god og udbytterig dag på Ålborgvej

55


A D M I N I ST R AT I O N E N

LANDSPOLITIK, LOKAL POLITIK SAMT FOLKEMØDET 2017 Igen i år, fik jeg muligheden for at repræsenterer Boligselskabernes Landsforening, (BL) Danmarks Almene boliger på folkemødet 2017, dette gav mig samtidig mulighed for også at fortælle om Frederikshavn Boligforening, samt varetage interesserne for beboerne. Vi må sige at optakten til Folkemødet, af Bolig- og transport minister Ole Birk Olesen , ikke var for positiv, han kom med nogle klare borgerlige holdninger, Først var det boligbeskatningen, hvor ministeren ikke var til sinds at sidestille Almene Boliger med det øvrige boligmarked, hvis det var gået som ministeren ønskede ville det betyde en ekstra boligbeskatning på vores ressort område på ca. 4 mia. Kr. Dette vil betyde en huslejestigning, hvor denne stigning, primært ville gå til mindre boligbeskatning for ejerboliger, vi påtalte

6

ved alle lejligheder, at dette ikke var hensigtsmæssigt, og ville give en yderligere skævvridning af vores samfund. Vi havde mange drøftelser med politikkerne fra samtlige partier, men der kom ikke rigtig skred i drøftelserne, før Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, lagde et betydeligt pres på ministeren, dette betød at ministeren fremsatte et lovforslag der sidestillede Danmarks Almene Boliger med det øvrige ejendomsmarked. Ved forhandlingerne for Kommunernes økonomi, som foregår mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL), fik vi igen en meget bombastisk udmeldning fra Ministeren, normalt er det indenrigsministeren der står for disse forhandlinger, så helt atypisk, deltog Ole Birk i forhandlingerne, og hans udmeldning var meget overraskende at kommunernes grundkapi-


tal (tilskud) til ny opførte almene boliger skulle hæves fra 10 % til mellem 20 og 24 %. Dette vil straks betyde et stop for opførelse af almene boliger i hele landet, hvilket må siges at være ude af trit med virkeligheden, der er i næsten hele landet et betydeligt behov for boliger, private og almene boliger. Et forslag som ministeren også blev tvunget til at trække tilbage. Det kan undre at ministeren fortsat fremsender disse meget bombastiske udmeldninger, de er på forhånd dømt til at mislykkedes, . Der tegner sig et tydligere og tydligere billede af at den yderste borgelige fløj i Dansk politik ikke ønsker at støtte Almene Boliger, jeg kan kun se undrende til, da det Danske Samfund, uden vil være et fattigt og betydeligt skævvredet samfund, for hvem skulle ellers løse de opgaver vi løser for samfundet.

LO K A L P O L I T I K Glædeligt er det at Frederikshavn Byråd, har givet mulighed for ombygning af Ørnevej skole til almene boliger, vi arbejder kraftigt på dette projekt, som vi er sikker på vil skabe yderligere liv i midtbyen, sammen med en udbygning på værker grunden og ændring af hele rådhusområdet, vil det skabe et attraktivt område, både for nuværende og kommende borgere. Vi planlægger 40 almene boliger i den gamle skolebygning, samt et punkthus med 20 boliger, dog har vi muligheder for at bygge yderliger 2-3 punkt huse, når og hvis behovet opstår. Glædeligt er det også at der endelig kommer gang i opførelse af almene boliger i Sæby, vi har gennem de sidste mange år gjort opmærksom på at der er et stort behov for boliger i Sæby, vi planlægger ca 40 almene boliger, Bl.a. 24 boliger på vores grund, hvor der tidligere var værksted og

77


administration på Solsbækvej, samtidig arbejder vi med en byggegrund på Grønnevænget. Folkemødets overskrift 2017 var fælleskab, en overskrift der kunne beskrive livet i mange Almene Boligafdelinger, for er der nogen steder fællesskabet trives så er det hos vores beboere, Danmarks Almene Boliger er derfor en meget interessant samarbejdspartner for de mange frivillige organisationer der er i landet, Bl.a. DBU, DGI, FDF, KFUM mange flere kan nævnes, det er også spændende og interessante samarbejdspartner for Almene Boliger, hvis vi formår at drage nytte af hinandens styrker, og medlemsskare, ja så er det store opgaver der kan løses i fællesskabes navn. Der blev skabt mange kontakter, som gerne skal udmunde i konkrete projekter, Et område jeg kan se vil være spændende for Frederikshavn Boligforening, og herved

8

også Frederikshavn Kommune er Street Idræt, et område der vinder mere og mere indpas i mange byer. Her kunne hele værkergrundens forandringsproces være et godt samarbejdsområde. Vi prøver at påvirke hvor vi kan og drøfter det med nuværende og kommende byrådspolitikkere. Et andet område der blev drøftet meget på folkemødet, var genbrug og kildesortering, her tror jeg der vil komme et betydeligt krav på ændring af vores holdninger til at sortere vores affald, jeg fik også her muligheden for at drøfte dette med flere aktører inden for området, og det giver os forhåbentligt, et forspring når der kommer krav fra vores politikere om yderligere sortering. Jeg havde fornøjelsen af at være med i 3 debatter, hvor den ene var uligheden i vores samfund, Her gav jeg helt klar udtryk for min frygt, om en øget ulighed, en tendens som har været i stigning de seneste


år, holdningen er efter min mening at flere og flere tænker på først sig selv og så sig selv, 2-3 gange inden man tænker på andre, dette vil give en skævvridning i samfundet, og der vil uden tvivl blive skabt et A og et B samfund. Det vil også betyde en øget risiko for et større og større pres på borgere der får behov for en Almen Bolig, og herved forøge risikoen for belastede boligområder, da andelen af borgere med lave indtægter, ikke får mulighed for at skabe en økonomi der gør at de kan betale en ejerbolig. Idag er det således at mange borgere også med gode stærke økonomier, et stort overskud af social kapital, tilvælger os, dette skulle gerne fortsætte, så vi får en mangfoldig beboersammensætning. Debatten viste også med tydelighed, at flere partier på den borgerlige side, ikke har forståelse for at der findes borgere der ikke kan klare sig selv, og har behov for at samfundet understøtter og hjælper, denne gruppe af borgere, en syntes jeg tendens der er stigende i disse år, og en farlig vej at betræde, det vil være vanskeligt at fastholde et samfund i balance, der også tager

et ansvar for de svage i samfundet. Når jeg ser tilbage på folkemødet, vurderer jeg det som godt, og en rigtig god platform, hvor vi kan drøfte udfordringerne i samfundet, komme med løsningsforslag, men mest af alt høre og respektere hinanden for vores forskelligheder, og skabe kontakter og samarbejdspartnere til vores fortsatte arbejde.

Med hilsen Bestyrelsesformand Bjarne Walentin

99


A F D E L I N G 47 - G Æ RU M

FORMANDENS STI

OG DRÆBERSNEGLE ELLER FAUNA OG FLORA I VORES OMRÅDE I GÆRUM Livet på landet ,som mange andre steder, bringer både lykke og bekymringer. Vi er så heldige ,at bo et flot sted og det nyder vi til dagligt. Det er blevet endnu bedre da vores sti bag Bakkehusene blev åbnet på ny. Stien går på toppen af bakken bag husene ,så man kan nyde udsigten og de mange blomster ,der er i fuld flor. På den anden side af hegnet græsser naboens rolige køer, som er vandt til nysgerrige blikke af forbipasserende. Det er ikke kun boligforeningens medlemmer der nyder stien – den er åben for alle. Claus -vores formand- sørger for at græsset er slået ,så man kan komme rundt uden besvær. Mange lufter deres hunde der ellers blot kommer rundt for udsigtens skyld.

10

Der er mange forskellige eng planter der blomstrer i løbet af en sæson. Mest oplagt er det at nævne troldhekse først på foråret, det lyser gult som en sol -så kommer tjærenelliker og lupiner ,der forvandler markene til lyserødt og violet hav. Dernæst kommer kløver ( hvid og rød) og klokkeblomst samt valmuer , kornblomst, ærensprins og mange mange flere. Græsser af forskellige slags er der også -og i år er der en sjælden gæst der har blomstret : en gøgeurt – en dansk orkide der er fredet. Vores haver er plaget af dræbersnegle. Det er især det fugtige vejr, der få dem til at yngle i hundreder. De har desværre ikke naturlige fjender af betydning - med mindre man ejer en and eller to til at æde de


kræ. Hvis man anvender nematoder ,så går det også ud over andre snegletyper såsom den danske tigersnegl som er gavnlig og æder gerne af døde plantedele men også dræbernegles æg. Det samme gælder de gængse kemiske metoder. Ja så er der øl tilbage og den nøjsomme metode med at samle de kræ og aflive dem…. Det rige planteliv tiltrækker mange insekter (og i år er der især mange humlebier) og dermed også mange forskellige fuglearter. Vi nyder deres sang og betragter deres utrættelige arbejde med at fodre unger og få dem på vinger. Rovfugle som musvåger og spurvehøg er efterhånden blevet normal syn for os. Man kan se dem jage især når man stiller sig roligt på bakken et stykke tid i et tørt vejr. For at lige afrunde så ja ligesom andre steder er der både lidt besvær men også dejlige stunder på landet. Maria Christiansen afd.47 Bakkehusene

11 11


A F D E L I N G 39 - SÆ BY BY PA R K

TORDENKAFFE I SÆBY BYPARK det er den danske sommer, med byger der går og kommer. Vores smukke gård med flotte havebed, nyslået græs og så kaffe, me’en da vi var parate, blev det til tordenkaffe under parasollerne, mens det øste ned. Ingen blev våde, og vi hyggede os i Sæby Bypark.

12


13


AFDELING 12 - HÅNBÆK

SOMMERFESTEN 2017 I HÅNBÆK Der var højt humør til sommerfesten, lige fra flagalléen ved indgangen,som de 65 forventningsfulde beboere skulle igennem, i forventning om det veldækkede bord og den helstegte pattegris, som slagteren stod klar til at partere. Da alle var blevet godt mætte var stemningen i top og sangstemmen blev brugt både siddende og stående og så spillede Jørn Nørgaard som vanlig op til dans, hvor dansegulvet blev flittigt udnyttet til festen sluttede og de sidste beboere gik hjem lige inden midnat og alle deltager forlod Beboerhuset med stor tak til ”de frivillige”, som igen havde arrangeret en go’ sommerfest. Aktivitetsudvalget

14


15


A F D E L I N G 36 - N I E L S J U E L S V E J

SUCCES PÅ NIELS JUELS VEJ I afdeling 36, Niels Juels Vej, har vi, synes vi selv, fået stor succes med vores fælles arrangementer, og ikke mindst deltagelse i årets afdelingsmøde. I år slog vi ganske enkelt rekorden i antal af beboere der mødte op. Om det var stjerneskud, eller ønsket om at være en del af fællesskabet der trak, vides ikke, men mødet medførte både en god debat, og ikke mindst en følelse af samvær og samhørighed. Succesen og den store deltagelse er ikke kommet af sig selv, det har krævet arbejde og indsats, men det har været det hele værd. Vi er nu ved at nå dertil hvor lysten og interessen til at lave noget fælles har bredt sig til beboerne, der selv kommer med ønske noget mere fælles.

16

I den anledning har vi for første gang i år holdt et Sankt Hans bål i afdelingen, og trods regn og blæst var fremmødet stort, og det er allerede besluttet at det bliver en tilbagevendende begivenhed. Bålpladsen er besluttet at være permanent, og vil kunne bruges frit til bål. Det er allerede aftalt at der skal afholdes fælles grill aften i afdelingen, som selvfølgelig skal fejres med bål og måske snobrød. Det blev sidste år vendt om vi i afdelingen skulle have et skilt eller noget lignende der kunne pynte ved indkørslen til afdelingen. Og resultatet af dette blev et stort flot skilt med afdelingens navn, som vi er meget stolte af.


Alt i alt er vi fra bestyrelsens side glade for og stolte over det store fremmøde til vores fælles arrangementer, og ikke mindst er vi stolte over hvor flot her er blevet i afdelingens grønne område. Det var blandt mere en stor glæde at se resultatet af sidste års arbejde med at sætte påskeliljeløg, som pyntede til alles glæde. Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tak til afdelingens beboere for deres indsats og engagement i afdelingen, og vi glæder os til flere hyggelige fælles stunder. Endvidere skylder vi alle en særlig tak til Peter Ottesen. Var det ikke for ham havde vi nok aldrig fået lavet alt det vi har, for han står klar med både skovl og rive, uanset om der er sol, regn eller sne.

17


AFDELING 14 - LINDEBO

HJERL HEDE 20. Maj 2017 kørte 22 glade beboere (incl. 4 beboere fra Gartnerbo og 2 fra Hånbæk) med Hørby busselskab til Hjerl Hede. Vejret var med os, vi havde en hyggelig dag, med mange oplevelser og gode snakke. Turen startede kl. 9.00 fra Lindebo over Gartnerbo og Hånbæk. Første pitstop var Himmerland, hvor vi kunne strække ben, nyde en kop kaffe og et rundstykke. Kl. 11.30 ankom vi til Hjerl Hede, hvor vi indledte besøget med en let frokost og kaffe til de der ønskede det. Alle gik nu rundt og sugede indtryk til sig, der er jo nok at studere/ undersøge, og vi har alle haft en

18

eller anden oplevelse med fortiden. Hjerl Hede er bestemt et besøg værd. Vi mødtes igen ved bussen kl.15.30, chauffør Ole var en god guide på hele turen, han kunne sin geografi og gode historier omkring de områder vi kørte igennem, så en stor tak til Ole. Vi kørte nu mod Syvsten Motel/Kro, hvor vi sluttede af med en dejlig middag og hyggelige , men trætte beboere. Tak til alle der var med til at gøre dagen god. Margrethe


19


AFDELING 12 - HÅNBÆK

S O M M E R U D F LU GT Mandag den 29. maj stod 46 forventningsfulde beboere klar ved Beboerhuset til afdelingens sommerudflugt. Efter at alle var blevet placeret i bussen gik turen mod Lønstrup videre gennem Nr. Lyndby og Løkken mod Hune, hvor eftermiddagskaffen blev indtaget i Kulturhuset, der ligger i forbindelse med Sandskulpturparken, efter kaffen var der tid til at se de flotte sandskulpturer. Det var det en stor oplevelse, at se de fantastiske skulpturer bygget over temaet ”Magiske eventyr”, mange deltagere tænk-

20

te nok tilbage på de sandslotte de huskede fra barndommen. Efter den oplevelse gik turen til Biersted Kro, hvor aftensmaden stod klar på de fint dækkede borde, og alle var sultne efter den dejlige bustur og besøget i Sandskulpturparken. Så var bussen igen klar og alle kunne slappe af under turen tilbage til Beboerhuset i Hånbæk. Aktivitetsudvalget


21 21


A D M I N I ST R AT I O N

REPRÆSENTANTSKABSMØDE Onsdag den 17. maj holdt Frederikshavn Boligforening repræsentantskabsmøde i Arena Nord. 65 repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, 4 repræsentanter fra ikke bolighavende, 7 repræsentanter fra organisationsbestyrelsen og 7 gæster uden stemmeret var mødt op. Formand Bjarne Walentin bød velkommen og dagsordenen blev godkendt. Valg af dirigent blev Thora Brogaard, og mødet gik i gang. Bjarne Walentin fortalte om årets gang i boligforeningen og boligpolitik blev også kommenteret.

22

Regnskabschef Claus Thomsen fremlagde regnskabet for året 2016 og det blev godkendt. Der var indkommet et forslag om en ”internet platform” og det blev besluttet at det skal der arbejdes videre med. Bjarne Walentin blev genvalgt som formand og Henrik Larsen og Thora Brogaard blev genvalgt som organisationsmedlemmer. Efter mødet var der dejlig mad og tid til hyggelig samvær. Thora Brogaard


23


AFDELING 12 - HÅNBÆK

SA N K T H A N S I H Å N B Æ K Trods en kraftig regnbyge midt på eftermiddagen, kunne de frivillige og bestyrelsen, ånde lettet op, da de mødtes til forberedelse kl. 18, lunt og tørt så vejret ud. Der kom sving i pølsekogning, kageanretning o.m.a. eneste drilleri var højtaleranlæget, der ikke fungerede efter hensigten, problemet blev dog løst, så alt var klar og forberedt, da de første beboere dukkede op. Kl. 19 var der mylder af beboere, besøgende, naboer og ikke mindst mange børn, der var spændte på traditionen med bagning af snobrød. I år havde vi en lille heks på bålet, det var et barnebarn til en af beboerne, der havde lavet den og haft den med fra København. Kl. 19.10 startede programmet, med at formanden for Hånbæk bød alle velkommen, og introducerede årets båltaler, Viviann

24

Henriksen, der er ny inspektør på Ungdomsskolen i Frederikshavn Kommune. Viviann talte om hvor vigtigt det er at holde på traditioner, og om at føre dem videre til de nye generationer. Ligeledes havde hun selv oplevet, at komme til et fremmed land, og finde ud af dette lands traditioner og kultur. Derfor var Sankt Hans aften en dejlig måde at være sammen, uanset alder, opvækst og andre forskelle. Det bærende denne aften, beskrev hun med linien fra Midsommervisen: Vi vil fred her til lands – Sankte Hans – Sankte Hans. Efter denne gode tale, gik forsamlingen over til at synge den omdelte Midsommervise, hvor Viviann og Jette Toft sang for i højtalerne – kun sporadisk forstyrret af den lidt kraftige røg fra det nytændte bål.


De ca. 40 børn fik bagt snobrød, mens de ca. 80 voksne beboere og gæster nød afdelingens traktement - pølse med brød suppleret med køb af kaffe, kage eller øl og vand, og snakken gik hyggeligt ved alle bordene. Ved 21 tiden kunne de tilfredse frivillige begynde at rigge af, og afslutte en god Sankt Hans aften i Hånbæk. En stor tak til driftspersonalet for til- og afrigning af det praktiske og tak til ”de frivillige” der stod for traktement af pølser, kaffe mv. Afdelingsbestyrelsen

25


A D M I N I ST R AT I O N

SOMMERKUR Onsdag den 14. juni kl. 8.15 holdt Frederikshavn Boligforening sommerkur for alle ansatte. Formand Bjarne Walentin ønskede alle velkommen og præsenterede de nye ansatte. Derefter fortalte han om hvad der var sket i løbet af foråret, og hvad der sker i boligforeningen i øjeblikket og fremover. Kim Madsen roste sine medarbejdere og takkede for godt samarbejde. Efter morgenkaffen fortalte formanden for Kræf-

26

tens Bekæmpelse Fie Mølholt, hvor vigtigt det er for vores ejendomsfunktionærer og grønne folk, at de husker solcreme og kasket når de arbejder i solen. Hun havde også lidt solcreme m.m. med som hun delte ud. Det hele sluttede med at vi ønskede hinanden god sommerferie. Thora Brogaard


27


A F D E L I N G 1 5 - G A RT N E R B O

G A RT N E R B O S I N DV I E L S E A F N Y T LO K A L E Den 24. maj kl. 12.30 efter et kæmpe arbejde med nedtagning af køkkenelementer, nedbrydning af væg, maling i lokalet og opsætning af køkken, vask og toilet kunne vi endelig holde indvielse af vores nye hygge-mødelokale. Vi havde indbudt vore beboere til et lettere traktement, bedt Kim Madsen om at klippe snoren til Gartnerly som vores lokale kom til at hedde efter en afstemning.

28

Vi var mange som mødte op og vi havde en rigtig hyggelig dag med godt vejr og til sidst et spil krolf. Jeg vil sige tak til alle som deltog, og en stor tak til alle som har hjulpet med renoveringen, så dette kunne lade sig gøre. Med venlig hilsen Else Ottesen, Gartnerbo


29


A F D E L I N G 17 - T EG LG Å R D SV E J

E K SA M E N S F E ST ”Vi var et par beboere på Teglgårdsvej, som havde besluttet at holde en lille fejring af 2 flotte eksaminer. Wadha Xelil havde bestået ”Dansk 3” og med et flot 12-tal som afslutning! Og det selv om emnet for opgaven ikke var det letteste, når man, som Wadha, kun har været i Danmark i 3 år. Opgaven lød: ”Religionens betydning i Danmark og i andre lande” Wadhas mand, Zardasht Qadi, har bestået dansk 9. klasse på VUC. Også han sluttede af med et 12-tal i samfundsfag! Zardasht kom til Danmark for 4 år siden, så det har kostet mange timers slid at nå så langt så hurtigt. Der var, med andre ord, al mulig grund til at hejse Dannebrog og ønske dem begge stort tillykke med de flotte resultater, og

30

tilbringe et par hyggelige, og lærerige, timer sammen med vore gode naboer Wadha og Zardasht :-) Endnu engang TILLYKKE med jeres sejre godt kæmpet! Med venlig hilsen Susanne - afd. 17


AFDELING 12 - HÅNBÆK

A F S K E D S F E ST Vi har sagt farvel til Jan Mortensen. Jan har arbejdet som ejendomsfunktionær i afd. 12 - Hånbæk og er nu gået på pension. I 32 år har Jan været ansat i Frederikshavn Boligforening og har været en rigtig god arbejdskraft for boligforeningen. Jan har også været der for beboerne i vores afdelinger og har været meget villidt, det være sig hos kollegaerne, som hos beboerne. Vi vil alle savne Jan og ønsker ham held og lykke fremover, med hans nye titel som pensionist. Jan havde sidste arbejdsdag den 14. juni 2017.

31


HAR DU HUND? Mange af vores afdelinger tillader nu hund, og det synes jeg vi hundeejere skal være glade for, MEN det kræver altså også at vi lærer vores hund at opføre sig ordentlig, og at vi samler op efter den og smider det i affalds molokken. Lader du et barn gå med hunden, skal barnet kunne styre den

og også samle op efter den. Når du forlader en hund i hjemmet, er det en god ide at sige ordentlig farvel til den, så gør den sjældent. Thora Brogaard

H U S K AT D E L E D I N E G A M L E UGEBLADE HAR DU GAMLE UGEBLADE ELLER BØGER DU BARE SMIDER UD EFTER LÆSN I N G E N , S Å L ÆG D E M I VA S K E R I E T, SÅ A N D R E K A N FÅ G L Æ D E A F D E M . T H O R A B RO G A A R D

32

Profile for Frederikshavn Boligforening

Stafetten august 2017  

Stafetten august 2017  

Profile for frhbolig
Advertisement