Page 1

BIG + BIH


3 | Foreword 4 | Tripleliving Co., Ltd. 6 | Yamakawa Design Co., Ltd. 8 | Pega International Ltd.

BIG + BIH

10 | Paper Shoot Technology Inc. 12 | Shiang Design Studio 14 | An Everything 16 | Acousdea LLC. 18 | Lovewood Creative Co., Ltd. 20 | Pleasant Goods Ltd. 22 | Magi-Steel Cultural Co., Ltd. 24 | About MOC 25 | About TDC

2017 BIG + BIH DATE 10/17-10/21 (Trade Days: 17-19 Oct. Pubic Days: 20-21 Oct.) PLACE Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 88th Bangna Trad Road, Bang Na, Bangkok 10260 Thailand

02

ไต้หวันใหม่ – มิติที่หลากหลาย ด้วยอิทธิพลจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และประวัติความเป็นมา ไต้หวันได้พัฒนาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย เกาะแห่งนี้มีระบบนิเวศน์ที่พรั่งพร้อมและพิเศษเฉพาะ รวมทั้งการเป็นเมืองนานาชาติและมีประชากรที่มีความหนาแน่นสูง เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศฝั่งโลกตะวันออกและตะวันตก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมของอุตสาหกรรมการผลิตที่เฟื่องฟู และมีผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสูงจำนวนมาก ในศตวรรษที่คำนึงถึงประสิทธิภาพเป็นหลัก ข้อมูลต่าง ๆ หลั่งไหลเข้ามา เร่งความเร็ว และก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นอย่างมากมาย แบรนด์สร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมของไต้หวันที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการไต้หวันใหม่ (Fresh Taiwan) พร้อมที่จะเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ หลังผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบในหลายด้าน เช่น ด้านวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ ในปี พ.ศ. 2559 แบรนด์เหล่านี้มีแผนเข้าร่วมงาน "Ambiente" ในเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน "NY Now" ในเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา "Gift Show" ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นและ "BIG+BIH" ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย ขณะนี้ไต้หวันพร้อมสำหรับการเปิดให้โลกพบกับผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์อันประณีตแล้ว

Influenced by its geography and history, Taiwan has developed a unique and diverse culture. The island has a rich and particular ecosystem as well as international cities with high population density. Serving as an intersection between Eastern and Western countries, Taiwan has combined a flourishing manufacturing industry with high-tech products. In this efficiency-oriented century, information has come together, sped up, and exploded in Taiwan to form brand-new innovations. Exceptional Taiwanese creative brands selected by Fresh Taiwan are ready to participate in exhibitions after carefully considering many aspects, such as culture, creativity, and marketing of their products. In 2017, the brands plan to participate in “Ambiente” of Frankfurt, Germany, “NY Now” of New York, U.S.A, “Gift Show” of Tokyo, Japan, and “BIG+BIH” of Bangkok, Thailand. Taiwan is ready for the world to discover their exquisite creative products.

03


2F., No.4, Aly. 1, Ln. 225, Sec. 6, Zhongxiao E. Rd., Nangang Dist., Taipei 115, Taiwan +886-2-2783-5104 www.triplelivings.com info@triplelivings.com

Tripleliving Co., Ltd.

Townie ต วั ย ด ึ โคมไฟเซล เี มนต ์ Townie ให ค ้ วามสวยงามระหว่างว ต ั ถก ุ บ ั แสงสว่าง เม ื อ ่ คณ ุ วางว ต ั ถ ุใด ๆ ไว ้ จะม แี สงส่องผ่านพ ื น ้ ผ วิ ท ี ส ่ ร า้ งข ึ น ้ ผล ต ิ ภณ ั ฑ ม์ ก ี ารออกแบบเพ ื อ ่ ให ้ได ต ้ ามร ป ู แบบของกล ุม ่ TINY CITY และเป น ็ ศล ิ ปะการรวมว สั ด ค ุ อนกร ต ี และไม เ้ ข า้ ด ว้ ยก น ั เรานำเสนอสถาป ต ั ยกรรมท ี ท ่ น ั สม ยั บนโต ะ๊ และให ก้ ารส่องสว่างเสมอเม ื อ ่ คณ ุ อย ูบ ่ า้ น Townie celement lampholder is a sweet amazement between object and lighting.When you put any object on it, it will shine through the building texture. It followed the style of TINY CITY, and it combined concrete and wood well. We present a modern architecture on table and it always shines when you being home. Celement, Wood, Plastic, LED, L20 x W10.4 x H6 cm

Tripleliving Studio สร้างสรรค์ให้วัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมีสุนทรียภาพที่แปลกตาออกไป เซลีเมนต์ (CELEMENT คอนกรีตชนิดอ่อนหรือปูนอ่อน) เป็นวัสดุในแบบที่เราไม่เคยสร้างสรรค์มาก่อน ฉีกกฎเกณฑ์ด้านการมองเห็นและการสัมผัสที่เราใช้ในการกำหนดวัตถุ เราสำรวจหาการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์แต่ยังคงประโยชน์ใช้สอยไว้ ผลิตภัณฑ์เซลีเมนต์ไม่เพียงแต่ให้ความสวยงาม แต่ยังเต็มไปด้วยความแปลกตาและมีความอ่อนหวานด้วย The tripleliving studio makes daily supplies with conflict aesthetics. CELEMENT(soft concrete) is an unprecedented material we created. It breaks the rules of vision and touch which we are used to define objects. We explore the unique but also useful design. The celement product is not only beautiful but also full with surprise and sweet.

Celement Accessory เคร ื อ ่ งประด บ ั ทก ุ แบบทำด ว้ ยม อื เพ ื อ ่ ให เ้ น ื อ้ ส ม ั ผ สั ไม่เหม อื นใคร เราพยายามท ี จ่ ะนำเสนอความร ู ส้ ก ึ ขด ั แย ง้ ก บ ั ความงามและทำให ว้ สั ด แุ ข ง็ น ุม ่ และเบา เป น ็ อุปกรณ เ์ สร ม ิ สไตล ์ celement ชุดรวมซองใส่กระเป า๋ บวกป า้ ยช ื อ ่ ใส่การ ด์ และพวงก ญ ุ แจ Every celement accessory is handmade so the texture is unique. We try to present conflict feeling with beauty and make hard material soft and light. It is celement accessory with industrial style. The series include pouch, badge, name card holder, key ring and coaster. Celement Cardx: Celement, Paper, L10.5 x W7 x H1.7 cm Celement Pouch: Celement, Zipper, L13 x W8.5 x H2 cm Celement Keyring: Celement, Metal, L10 x W 3.5 x H1.3 cm

Mountainstone Lamp หน ิ ภ เู ขาท ี ม ่ ัน ่ คงให ล้ ก ั ษณะเหม อื นก บ ั ผ ูค ้ นเก บ ็ รอ ่ งรอยแห่งความทรงจำท ี แ่ ตกต่างก น ั แสงท ี อ ่ อ ่ นโยนจากภายในส่องผ่านรอยแตกและแสดงเน ื อ้ ท ี ห ่ ยาบของห น ิ งานศ ล ิ ป ด์ า้ นแสงถ ก ู แสดงให เ้ ห น ็ และบ่งบอกถ งึ น ้ ำหน ก ั ของร อ ่ งรอย ห น ิ ภ เู ขาใช เ้ ทคน ค ิ การถ่ายทอดแสงจากว สั ด ท ุ ีอ ่ อ ่ นน ุม ่ และสร า้ งปฏ ส ิ ม ั พน ั ธ ร์ ะหว่างผ ู ค ้ นก บ ั แสง A steady Mountainstone is just like people carry different traces of memory. The gentle light inside pass through the crack and present the rough texture of stone. A lighting work of art got released, and tell the weight of trace. Mountainstone uses the transmission of light from soft material and creates the interaction between person and light. Celement, Cord Set, L18 x W18 x H19.7 cm

04

05


3F., No.261, Sec. 2, Minquan Rd., West Central Dist., Tainan City 700, Taiwan +886-911-188652 www.facebook.com/yamakawadesign yamakawadesign2012@gmail.com

Curl Ginger การใช ค ้ ณ ุ สมบ ต ั พ ิ เิ ศษของเปล อื กข งิ โดยการออกแบบสไตนถ์ ก ั ทอ และไม่ม ีโครงสร า้ งใด ๆ Using the Shell Ginger special natural feature to design a weave style stool and without any structure. Shell Ginger, Leather, Wood, Cotton Cord L38 x W38 x H46 cm

Yamakawa Design Co., Ltd. บริษัท Yamakawa Design ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทจากญี่ปุ่น R.F. YAMAKAWA ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 ที่พื้นที่เศรษฐกิจเมืองไท่หนาน : มีระบบ CI ที่เป็นกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจร ทั้งการสร้างแบรนด์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราพยายามที่จะผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งแนวคิดในการออกแบบที่ทันสมัย การสร้างตลาดสำหรับสินค้าหัตถกรรมที่มีการออกแบบ Yamakawa Design co.,ltd is sponsored by Japanese company R.F. YAMAKAWA, founded in 2012 in Tainan. Business area: Complete product design process, branding, product design , CI system. In recent years, we try to cultural elements and innovation, combine with modern design thinking, create a market for design craft products.

Light Weaver

Adorn Mirror

การผสานรวมก น ั ของการผล ต ิ เช งิ อุตสาหกรรมและห ต ั ถ กรรมการถ ก ั เปล อื กข งิ เพ ื อ ่ ออกแบบโคมระย า้ ท ี ท ่ น ั สม ยั เม ื อ ่ แสงส่องผ่านผ น ื ถก ั ทอของเปล อื กข งิ จะส่องลวดลาย เงาท ี ส ่ วยงามออกมา

กระจกโต ะ๊ ท ี อ่ อกแบบสไตล ์ตะวันตกรวมกับสไตล ์ตะวันออก ให ค้ วามร ูส้ ก ึ ของกระจกและแสงสว่างและพ ื น ้ ผ วิ ท ี เ่ บาบาง ใช ป ้ ระโยชนจ์ ากพ ื น ้ ผ วิ ของไม ้ และเปล อื กข งิ สามารถนำเสนอลักษณะเด่นของตัวม น ั เองใน ผล ต ิ ภัณฑ น ์ ี ้ได ้

Combining industrial production and Shell Ginger weave craft to design a modern chandelier. When the light go through the Shell Ginger weave, it irradiate beautiful shadows. Shell Ginger, Wood, Aluminum L40 x W40 x H20 cm

The table mirror with a style of the western combine east style, mirror feel and light and thin texture, make use of the texture of log, and the shell ginger can present it own nature feature on this product. Shell Ginger, Wood, Leather, Metal Round: L20 x W20 x H10 cm Square: L18 x W15 x H6.5 cm

Kaori เปล อื กข งิ อุดมไปด ว้ ยเส น ้ ใย หล งั จากอบคลายต วั ด ว้ ยน ้ ำม น ั หอมระเหย มน ั สามารถด ด ู ซบ ั น ้ ำม น ั หอมระเหยและปล่อยกล ิ น ่ ออกมาส ูบ ่ รรยากาศ ซ ึ ง่ เปล อื กข งิ เป น ็ ว สั ด ท ุ ีด ่ ีในแท่งขยายต วั มห ี ลอดแก ว้ อย ต ู่ รงกลางของต วั แผ่กระจาย ตำแหน่งโพรงตรงกลางของไม ส้ องช ิ น ้ สามารถบอกความจ ท ุ ี เ่ หล อื ของน ้ ำม น ั หอมระเหยได ้ รพ ู รุนของว สั ด ุไม ส้ ามารถใช เ้ ป น ็ ต วั กลางท ี ่ใช ้ในการหยดน ้ ำม น ั ให ร้ ะเหยออกมาด ว้ ย Shell Ginger is rich in vein fibers, after xposure to aromatherapy essential oil, able to adsorb essential oil and release the smell into the air, it is one of the good material choices for expansion stick.Use the glass tube as a container in the middle of the diffuser, the hollow position of the middle of two pieces of wood can also identify the remaining capacity of essential oil. The pores of wooden material can also be used as a medium for dropping fragrant essential oil. Shell Ginger, Wood, Glass, L6 x W6 x H8.5 cm

06

07


No.150, Li-De Rd., Beitou, Taipei City 11259, Taiwan +886-2-8143-9001 www.my-lilt.com contact@my-lilt.com

CAMO ภาพของโคมไฟท ี เ่ ม ื อ ่ คณ ุ ด งึ สว ต ิ ช ์ แสงจะสาดส่องออกมาจากภายในภาพ CAMO มาในสไตล แ์ ละธ ม ี ภาพท ี แ่ ตกต่างก น ั แต่โดยท ั ว่ ไปเป น ็ ผลงานการแสดงทางศ ล ิ ปะ ท ี ่ไ ม่ม ีใครคาดว่าจะสามารถส่องแสงเป น ็ แหล่งกำเน ด ิ แสงได ้ It is a picture of a lamp, but when you pull the switch, light comes out of from within the picture. CAMO comes in different styles and different picture themes, but in general it is a piece of art display that no one would expect it to shine as a light source. Lycra, Cardboard, Iron, Aluminum, L30.4 x W2.6 x H40.4 cm

Pega International Ltd. PEGA D&E เป็นทีมออกแบบของบริษัท PEGATRON นอกเหนือจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระยะยาว PEGA D&E ยังมุ่งมั่นที่ขยายฐานให้เติบโตแล้ว และยังแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ในงานออกแบบของบริษัทด้วย" PEGA D&E is the design team of PEGATRON Corporation. In addition to being long-term experts in information technology development, PEGA D&E strives to explore dynamic fields and pursues breakthroughs in its own designs.

ColorUp

Pumplight

ColorUp เป น ็ หลอดไฟท ี ส ่ ามารถเล ยี นแบบส ข ี องว ต ั ถห ุ ร อื พ ื น ้ ผิ วใดก ็ได ้ ด ว้ ยการใช เ้ ทคน ค ิ การตรวจจ บ ั ความถ ี ส ่ แี ละเทคน ค ิ กา รเปล ี ย่ นส ี ผ ู ้ใช ส้ ามารถด ด ู ความถ ี ข ่ องส ีได ห ้ ลายร อ้ ยส ี และส่องแสงเป น ็ สน ี ัน ้ ผ่านหลอดไฟได ้

"ป ั ม ๊ กำเน ด ิ แสง" การออกแบบเช งิ ปฏ ส ิ ม ั พน ั ธท ์ ีส ่ ง่ เสร ม ิ ให ค ้ ณ ุ ปัม ๊ เพ ื อ ่ ส่องแสงของหลอดไฟ เปล ี ย่ นพล งั งานทางกายภาพให เ้ ป น ็ ความสว่าง

ColorUp is a lamp that can mimic the color of any object or surface. By using the color frequencies detecting and transforming technique, users are able to suck in few hundred frequencies of colors and beam it through the light bulb. Silicone, PC, ABS, L14 x W14 x H21 cm

ซ ึ ง่ เป น ็ ว ธิ ก ี ารท ี ม ่ ป ี ระส ท ิ ธภ ิ าพท ี ส ่ ด ุ ในการเปล ี ย่ นเป ็ นแสง ปัม ๊ อย่างต่อเน ื อ ่ งและเพล ด ิ เพล น ิ ไปก บ ั แสงสว่างท ี ค ่ อ ่ ย ๆ ต่างก น ั เร ื อ ่ ยๆ บน ิ ในไปฝ น ั ของค ณ ุ ด ว้ ยบอลล น ู !! “Pumplight”, an interactive design encourages you to pump it to shine the bulb ; turning physical energy to brightness, the most measurable method in exchange for light. Keep pumping, and enjoy the nuances of the light; Fly your dream with the balloon!! Iron, Silicone, ABS, PC, L20 x W20 x H74 cm

Alopex ALOPEX เป น ็ อุปกรณ ์ ให ค ้ วามอุน ่ แบบสมาร ต์ ส่วนบุคคลท ี ม ่ น ี ้ ำหน ก ั เบารุน ่ แรก ๆ ในตลาด ผ ู ้ใช ส้ ามารถปร บ ั ระบบทำความร อ้ นภายในเส ื อ้ ผ า้ ด ว้ ยแอปของสมาร ท ์ โฟน และต ั ง้ ค่าการป อ้ งก น ั ความร อ้ นส่วนบุคคล ALOPEX is the very first lightweight personal smart warmer in the market, user can adjust the heating system inside the clothes by smart phone apps and set up personal warm protection. Aluminum, TPU, L9.7 x W6.5 x H1.5 cm

08

09


2F., No.70, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 10565, Taiwan +886-2-2761-8068 www.papershoot.com service@papershoot.com

CROZ Vanguard Camera เป น ็ ท ี ร่ ู จ้ ก ั กน ั ด ีในท ั ว่ โลกและจำหน่ายใน MoMA, Colette, Bon Marché, Galeries Lafayette ...ฯลฯ CROZ มุง่ ม ั น ่ ท ี จ่ ะยกระด บ ั การถ่ายภาพป อ๊ ปไปอ ก ี ขั น ้ CROZ เป น ็ กล อ้ งด จิ ต ิ อลท ี ส ่ ง่ เสร ม ิ ความค ด ิ สร า้ งสรรค ์ ความเร ยี บง่าย และความเป น ็ มต ิ รต่อส ิ ง่ แวดล อ้ ม Well known in the worldwide and sold in MoMA, Colette, Bon Marché, Galeries Lafayette…etc. CROZ carries the mission to raise pop photography to its next level. CROZ is a Digital Camera showcases creativity, simplicity and environmental friendliness.

Paper Shoot Technology Inc.

Acrylic, Circuit Board, L33.5 x W22.5 x H3 cm

PaperShoot ฉายแววมาจากกล อ้ งกระดาษในป พ ี .ศ. 2556 เราหว งั ว่ากล อ้ งจะสามารถคล ก ิ ผ ูค ้ นได แ้ ทนท ี จ่ ะคล ก ิ ชต ั เตอร ์ ส่วนท ี เ่ ป น ็ เอกล ก ั ษณ เ์ ก ี ย่ วก บ ั กล อ้ ง PaperShoot ค อื เคสท ี ส ่ ามารถเปล ี ย่ นได ้ ตอนน ี เ้ ราม เี คสท ี ห ่ ลายแบบด ว้ ยว สั ด ท ุ ี แ่ ตกต่างก น ั นก ั ออกแบบเคสสน ก ุ สนานมากในการสร า้ งสไตล ท ์ ี แ่ ตกต่างก น ั ส ำหร บ ั ทก ุ รสน ยิ ม และพวกเขาต อ้ งการให ค ้ ณ ุ ได ป ้ ระสบการณ ท ์ ีส ่ นก ุ สนานด ว้ ย! PaperShoot stars from paper camera in 2013, we hope the camera can click people instead of just click the shutter.The unique part about PaperShoot camera is the exchangeable case. We now have many designed cases with different materials, our case designers have been having so much fun creating different styles for every taste,and they would love you to experience that fun as well!

Hinoki Digital Camera

Paper Camera

กล อ้ งด จิ ต ิ อลผล ต ิ โดยอุตสาหกรรมเทคโนโลย ช ี ัน ้ ส งู ข องไต ห ้ วน ั 100% และเคสก ท ็ ำมาจากห น ิ ชนวนส เี หล อื งของไต ห ้ วน ั (Hinoki) 100% ด ว้ ย ส ิ ง่ ท ี เ่ ราทำค อื การผสานรวมอุปกรณ ์ ไฮเทคอ เิ ล ก ็ ทรอน ิ กส แ์ ละว สั ด ด ุ ั ง้ เด ม ิ ให เ้ ข า้ ก น ั อย่างลงต วั เราอน ญ ุ าตให ล้ ก ู ค า้ สามารถปร บ ั แต่งเคสแต่ล ะต วั โดยการแกะสล ก ั ส ิ ง่ ท ี พ ่ วกเขาต อ้ งการแสดงแรงบ น ั ดาลใ จของพวกเขาให เ้ ห น ็ ได ้

Paper Shoot มุง่ ม ั น ่ ท ีจ่ ะส่งเสร ม ิ ผล ต ิ ภัณฑท์ ีย่ ั ง่ ย น ื และเป น ็ มต ิ รต่อส ิง่ แ วดล อ้ ม เรามุง่ ม ั น ่ ท ีจ่ ะ "ปกป อ้ งอนาคต" และใช ว้ สั ดุท ีเ่ ป น ็ มต ิ รกับส ิง่ แวดล อ้ มมากข ึ น ้ เพ ือ่ สร า้ งผล ิ ตภัณฑ ์ของเรา กระดาษห น ิ ท ีเ่ ราใช ท ้ ำเคสเป น ็ นวัตกรรมจากประเทศไต ห ้ วั น ไม่เพ ยี งช่วยปกป อ้ งต น ้ ไม ้ แต่ม ค ี วามทนทานมากข ึ น ้ และกันน ้ ำได ้

The digital camera is 100% made by Taiwanese high-tech industry and the cover casing is also 100% made by Taiwan yellow cedar (Hinoki). What we are doing is perfectly combine high-tech electronic and original material. We can provide customization for each one casing let people to carve what they want to express their inspirit. Wood, Circuit Board, L10.6 x W6.6 x H1.2 cm

CROZ Premium Camera

Paper Shoot aspires to promote forward-thinking, environmentally sustainable products. We aim to "protect the future" and use more and more eco-friendly materials to make our products. The stone paper we use on the case is also an innovation from Taiwan, it not only save the trees but also more durable and water resistant.

เราผล ต ิ CROZ ด ว้ ยโครงสร า้ งภายในท ี ม ่ ค ี ณ ุ ภาพส งู กรอบนอกสร า้ งจากไม แ้ ละทองเหล อื ง เรามุง่ ม ั น ่ ท ี จ่ ะใช ว้ สั ด ท ุ ี เ่ ป น ็ มต ิ รก บ ั ธรรมชาต แิ ละเป น ็ มต ิ รก บ ั ส ิ ง่ แวดล อ้ ม ด ว้ ยล ก ั ษณะของไม แ้ ละทองเหล อื ง พ ืน ้ ผ วิ ภายนอกจ งึ ม ค ี วามสะท อ้ นแสงพร อ้ มลายพ ม ิ พท ์ ีส ่ วยงาม และม ก ี ารเปล ี ย่ นส ห ี ล งั จากท ี ่ใช ้ไประยะหน ึ ง่

Paper, Circuit Board, L17 x W13 x H5 cm

We created CROZ with high quality inside body, with wood and brass for outer shell. We insist on using natural and environmental friendly materials, due to characteristics of wood and brass the shell surface will be reflected with touchable print and change in color after certain time of use. CROZ will be the most simple but functionally whole camera in the market. We aim to give owners of CROZ an experience more than surprise and allow them to express their high-end taste with our attentive and creative design.

CROZ เป น ็ กล อ้ งท ี เ่ ร ยี บง่ายท ี ส ่ ด ุ ในตลาด แต่ม ฟ ี งั ก ช ์ ัน ่ การใช ง้ านครบถ ว้ น เรามุง่ ม ั น ่ ท ี จ่ ะให เ้ จ า้ ของ CROZ ได ร้ บ ั ประสบการณ ท ์ ีด ่ เี ย ี ย่ ม และช ว่ ยให พ ้ วกเขาแสดงออกถ งึ รสน ยิ มท ี เ่ หน อื กว่าด ว้ ยการออกแบบได ร้ บ ั ความเอาใจใส่และสร า้ งสรรค ข ์ องเรา

Acrylic, Wood, Circuit Board, L29.5 x W28.5 x H3 cm

10

11


1F., No.3, Ln. 38, Taihe St., Zhonghe Dist., New Taipei City 235, Taiwan +886-910-341111 www.shiangdesign.com info@shiangdesign.com

Shiang Design Studio

% cups %Cup ขอบบางถ ก ู ออกแบบมาเฉพาะเพ ื อ ่ ประสบการณ ์การด ื ม ่ ชาท ี พ ่ เิ ศษ ถ ว้ ยทำด ว้ ยม อื ม รี ะด บ ั การเคล อื บท ี แ่ ตกต่างก น ั โดยแต่ล ะช ิ น ้ ให ล้ ก ั ษณะแบบสบาย ๆ และแสดงถ งึ อารมณ ์ ในป จั จ บ ุ น ั %Cup ม ฝ ี าป ด ิ คก ู่ น ั ซ ึ ง่ ทำโดยช า่ งไม ท ้ ี ่ ZhìMù Workshop ถ ว้ ยสร า้ งข ึ น ้ เพ ื อ ่ วางถ งุ ชา ค ก ุ กี้ และใช เ้ ป น ็ แจก น ั ดอกไม ห ้ ร อื แจก น ั กล ิ น ่ หอม The thin edge of the % Cup is specifically designed to make a special tea drinking experience. The handmade cups have different glazing levels, each showing a casual touch and present mood. % Cup has a paired lid made by a carpenter, ZhìMù Workshop. It is made for placing the tea bag, cookies and used as a floral vase or scent vase. Ceramics, Ø6 x H13 cm

Shiang Design Studio เป น ็ บร ษ ิ ท ั ออกแบบจากกรุงไทเป ก่อต ั ง้ โดย Che-Wei Shiang ในป ี พ.ศ. 2558 เราผนวกรวมการออกแบบท ก ุ สาขา : ต ั ง้ แต่การออกแบบตกแต่งภายใน จนถ งึ ผล ต ิ ภณ ั ฑ์ การออกแบบกราฟ ก ิ และการสร า้ งแบรนด ์ และเราร ว่ มม อื ก บ ั นก ั ออกแบบและศ ล ิ ปน ิ หลายสาขา เช น ่ การแสดงภาพประกอบ งานฝ ม ี อื และว จิ ต ิ รศ ล ิ ป ์ Shiang Design Studio ไม่ได จ้ ำก ด ั ด า้ นใดโดยเฉพาะ แต่เราทำงานอย่างสร า้ งสรรค แ์ ละค ด ิ อย่างจร งิ จ งั เพ ื อ ่ ให ้ได ผ ้ ลล พ ั ธท ์ ี แ่ ปลกตา และพ งึ พอใจส ำหร บ ั ลก ู ค า้ ของเรา Shiang Design Studio is a Taipei based design company founded by Che-Wei Shiang in 2015. We unite all fields of design: from interior design, to product, graphic design, and branding, and we collaborate with designers and artists in many fields, including illustration, crafts, and fine art. Shiang Design Studio is not limited to any particular focus. We work creatively and think critically to arrive at surprising, satisfying results for our clients.

Tandscape Tandscape เร ยี กว่าเป น ็ การออกแบบการจ ด ั โต ะ๊ ร ป ู แบบของม น ั ทำให เ้ ก ด ิ เงาของภ เู ขา เส น ้ ท ี เ่ ก ด ิ ข ึน ้ และ "ภ เู ขา" ท ีม ่ ค ี วามส งู ต่างก น ั ใช เ้ ป น ็ พ ืน ้ ท ี ่ใช ส้ อยท ี ห ่ ลากหลายส ำหร บ ั เก บ ็ เคร ื อ ่ งเข ยี นส ำน ก ั งาน และของใช ส้ ว่ นต วั เช น ่ เคร ื อ ่ งประด บ ั "Tandscape" น ี ส้ ามารถเก บ ็ ปากกา ไม บ ้ รรท ด ั และอุปกรณ เ์ หลาท ี ม ่ ค ี มได อ้ ย่างปลอดภ ยั และเป น ็ ระเบ ยี บ ด ว้ ยล ก ั ษณะเช งิ ประต ม ิ ากรรม Tandscape เปล ี ย่ นจากภาพท ี ส ่ วยงามของเท อื กเขา มาให ค ้ ณ ุ สร า้ งภ ม ู ท ิ ศ ั นข ์ องค ณ ุ เอง Tandscape is a desk organizer. Its forms evoke a mountain silhouette. Clear lines and "mountains" different in height form a versatile usable space for keeping office stationery as well as personal accessories such as jewelry. This "Tandscape" stores pens, rulers and sharpeners safely and clearly arranged. With its sculptural appeal, Tandscape is transformed from the beautiful image of mountains for you to create your own landscape. Ceramics, L31 x W9.5 x H5 cm

Object_12 Object 12 เป น ็ ภาชนะบรรจ รุ ว่ มสม ยั ใหม่ท ี ม ่ ส ี ม ั ผ สั ของสไตล จ์ น ี โบราณ ด ว้ ยร ป ู แบบการข ึ น ้ รป ู ท ีม ่ ม ี าตรฐาน ภาชนะบรรจ เุ ซราม ก ิ หร อื โลหะแต่ล ะช ิ น ้ มข ี นาดเส น ้ ผ่านศ น ู ย ์กลาง 12 เซนต เิ มตรเท่าก น ั และสามารถรวมก น ั เพ ื อ ่ สร า้ งร ป ู แบบใหม่ได ้ เราหว งั ว่าท ก ุ คนจะเป น ็ นก ั ออกแบบร ป ู ลก ั ษณ ท ์ ี เ่ ป น ็ ไปได ท ้ ั ง้ หมดของ Object 12 ผ่านความช ื น ่ ชอบของพวกเขา Object 12 are redesigned modern containers with a touch of Chinese antique style. Through standardized molding, each ceramic or metal container shares the same diameter of 12 cm and thus can be combined to create new forms. I hope each of us is the designer of all possible looks of Object 12 through their preferences. Ceramics, L12 x W12 x H10 cm

12

13


1F., No.9, Aly. 7, Ln. 113, Sec. 3, Minsheng E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan +886-2-2712-2833 www.aneverything.com / www.anbranding.com info@aneverything.com / an@anbranding.com

This is an O'CLOCK คณ ุ ม เี วลาไหมในการ? อาศ ยั ก บ ั เวลา คด ิ เก ี ย่ วก บ ั เวลา หายใจก บ ั เวลา

An Everything

อ่านผ่านเวลา

นี่คือทุกสิ่งทุกอย่าง

This is an everything.

ทุก ๆ เวลา ทุก ๆ วัน ทุก ๆ แห่ง ทุก ๆ คน ทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ อย่าง

every time every day every where every one every you every thing

จะเป็นไปด้วยดี!

will be fine!

บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตที่มองเห็นได้

a narrative visual story about life.

มองไปท ี เ่ วลา ถ งึ เวลาแล ว้ Do you have the time? To live on time,

This is an A DAY

To think about time, To breathe with time,

น ีป ่ ี 2018!

To read through time,

วน ั นี้

To look at the face of time,

เป น ็ วน ั ของค ณ ุ ด งึ ม น ั ออกมาและเข ยี นลงไป

We are time.

สร า้ งเร ื อ ่ งราวเก ี ย่ วก บ ั ต วั ค ณ ุ เอง ทำให ว้ น ั ของค ณ ุ ดข ี ึน ้ เป น ็ วน ั ของ "ค ณ ุ "

Aluminum, Black and White Printed, Toolkit (Clip, Product Card) DIA 18 x H3.5 cm

It's 2018 ! It's A DAY It's your day. Pull it out and write it down. Create the story about yourself. Make your day. Have a "U" DAY. Recycled Papers, Card Boards, Clays W63.5 x H95.4 cm

This is an GRIDAY ปฏ ท ิ น ิ ท ีท ่ ำให ม ้ พ ี ืน ้ ท ี ว่ า่ งส ำหร บ ั เวลา เพ ยี งม ี GRIDAY! คณ ุ ม วี น ั ท ี ย่ อดเย ี ย่ ม A calendar that makes space for time. Have a GRIDAY ! You have a great day. Recycled Papers W25 x H25.5 x D25 cm

14

15


No. 1249, Sec. 3, Jishan Rd., Zhushan Township, Nantou County 55756, Taiwan +886-937-261189 www.acousdea.com idea@acousdea.com

Acousdea LLC. Acousdea ทุม ่ เทเพ ื อ่ ให ท ้ ั ง้ เส ยี งพ ด ู และเส ยี งดนตร ท ี ี ไ่ พเราะด ว้ ยว สั ดุธรรมชาต ิ คุณสามารถพกต ด ิ ต วั ไปได ท ้ ก ุ ท ี่ ไม่ว า่ คุณจะไปไหน จะทำอะไร แนวค ด ิ กค ็ อื ให พ ้ กพาเส ยี งเด น ิ ทางไปด ว้ ย Acousdea is dedicated to delivering both beautiful sound and rich music by using Earth's treasure. Go beyound with acousdea wherever you go, whatever you do. Acoustic idea on the go.

ไม้ไผ่มีจุดประสงค์เพื่อให้ได้เสียงเบสไดนามิก โดยมีลักษณะลูกบาศก์ขนาด 80 กรัม ขนาด 5 ซ.ม. งานฝีมือที่ทำจากไม้ไผ่ Moso ของไต้หวัน ไม้ไผ่ที่เป็นเอกลักษณ์นี้ถือว่าเป็นตระกูลพืชที่มีลักษณะอะคูสติกมากที่สุดในโลก มีเทคโนโลยีบลูทูธในตัว และแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงให้เวลาในการเล่นประมาณ 7 ชั่วโมงบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อเข้ากันได้ - งานฝีมือไม้ไผ่ Moso - บลูทูธ + ลำโพง + แบตเตอรี่ในตัว - พกพาสะดวก ขนาด 5 ซ.ม. / 80 กรัม - ใช้งานได้เฉลี่ย 6 ชั่วโมง - พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัล Taiwan OTOP Product Design

เส อื ดาวเป น ็ งานฝ ม ี อื จากไม ้ไผ่ Moso ของไต ห ้ วน ั ไม ้ไผ่ท ี เ่ ป น ็ เอกล ก ั ษณ น ์ ี เ้ ป น ็ พ ืน ้ ฐานของเส ยี งแบบไฮไฟ ลาย "เส อื ดาว"มาจากเน ื อ้ ไม ข ้ องไม ้ไผ่พ เิ ศษ ซ ึ ง่ ไม่เพ ยี งแต่จ ะม ข ี นาดพกพาสะดวก ด ว้ ยขนาดเพ ยี ง 5 ซ.ม.เท่าน ั น ้ แต่ย งั นำเสนอด ว้ ยล ก ั ษณะท ี เ่ หม อื นก บ ั เส อื ลายเมฆด ว้ ย - งานฝ ม ี อื ไม ้ไผ่ Moso - บล ท ู ธู + ลำโพง Line-in + แบตเตอร ี ่ในต วั - พกพาสะดวก ขนาด 5 ซ.ม. / 80 กร ม ั - ใช ง้ านได เ้ ฉล ี ย่ 6 ช ั ว่ โมง - พ.ศ. 2558 ได ร้ บ ั รางว ลั Golden Pin Design Leopard is handcrafted with Taiwanese Moso Bamboo, this unique bamboo is the fundamental of high fidelity sound.“Leopard” comes from the special made bamboo texture , which not only achieve extremely portable size in just 5cm, but also presenting as a Formosan Clouded Leopard. - Moso Bamboo Handcrafted - Bluetooth + Line-in Speaker + Built-in Battery - Extremely portable in 5cm / 70gram - Average playback time 6 hours - 2015 Golden Pin Design Award Taiwanese Moso Bamboo D5 x H5.2 cm

Bamboom aims to achieve dynamic bass in an 80 gram, 5cm cube handcrafted from Taiwanese Moso Bamboo. This unique bamboo is considered the most acoustic plant species in the world. Built-in Bluetooth technology and a high-efficiency battery deliver approximately 7 hours of playback on compatible smart phones and tablets. - Moso Bamboo Handcrafted - Bluetooth + Line-in Speaker + Built-in Battery - Extremely portable in 5cm/ 80gram - Average playback time 6 hours - 2014 Taiwan OTOP Product Design Award Taiwanese Moso Bamboo L5 x W5 x H5 cm

Cannon ทำจากไม้เมเปิลที่มีคุณภาพสูง ดีไซน์ที่เหมือนกับปืนใหญ่ช่วยขับเสียงให้มีพลังมากขึ้น ขนาดที่กะทัดรัดให้เสียง Hi-Fi ที่คมชัดในย่านความถี่กลาง-สูง - งานฝีมือจากไม้เมเปิล - ลำโพง + แบตเตอรี่ในตัว - พกพาสะดวก ขนาด 5 ซ.ม. / 70 กรัม - ใช้เวลาในการเล่น 6 ชั่วโมง Cannon made of high quality maple, the unique design drives sound into the beyond, giving you crystal-clear Hi-Fi audio in the mid-high spectrum. - Maple Handcrafted - Line-in Speaker + Built-in Battery - Extremely portable in 5cm/ 70gram - Average playback time 6 hours Maple, D5 x H5.2 cm

16

17


5F., No.9, Yiwen St., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan +886-4-2239-6708 www.taiwanwoodlove.com Service1@lolowood.com

Lovewood Creative Co., Ltd. เขตเม อื งไทจง พ ื น ้ ท ี เ่ ฟงหยวน เป น ็ พ ืน ้ ท ี เ่ ร ิ ม ่ มภ ี เู ขาท ี ป ่ กคลุมด ว้ ยห ม ิ ะ ผลผล ต ิ จากฟาร ม์ พ ื น ้ ท ีป ่ า่ การสร า้ งอุตสาหกรรมการแปรร ป ู ไม ้ เม ื อ่ ท วิ ท ศ ั น ์ค่อย ๆ หายไป กลายเป น ็ โครงสร า้ งอุตสาหกรรม "Lolo Wood" หว งั ท ี จ่ ะเป น ็ ช อ่ งทางการออกแบบและช า่ งไม เ้ พ ื อ่ ส ื อ่ สารไปส ผ ู่ ูค้ นโดยรอบ ขายผล ต ิ ภณ ั ฑ จ์ ากไม ้ การม ช ี วี ต ิ ท ีด ่ ีมค ี วามสุขก บ ั ผล ต ิ ภณ ั ฑ จ์ ากไม ้

Houli Master-pet Bowl Rack เขตไทจงเป น ็ แหล่งกำเน ด ิ หล ก ั ของการส่งออกเฟอร น ์ เิ จอร ์ การผล ต ิ โดยเฉพาะอย่างย ิ ง่ เคร ื อ ่ งเป า่ จากไม ้ การทำไม ้โค ง้ ท ี ม ่ ถ ี ิน ่ กำเน ด ิ จากนอร ด์ ก ิ แต่ผล ต ิ และใช เ้ ทคโนโลย ข ี องไต ห ้ วน ั ส่วนภาคกลางของประเทศม เี ทคโนโลย ด ี า้ นไม ท ้ ีม ่ ก ี ารทำเพ ื อ ่ การเป า่ ได ด ้ ี ผล ต ิ ภณ ั ฑน ์ ี เ้ ก ด ิ ข ึน ้ หล งั จากข ั น ้ ตอนการทำเฟอร น ์ เิ จอร ์ ม ีไ ม เ้ หล อื ท ิ ง้ ไว ้ ว สั ด ท ุ ี เ่ หล อื เราออกแบบใหม่เพ ื อ ่ ให ้ไ ม ท ้ ี จ่ ะถ ก ู ท ิ ง้ กลายเป น ็ ผล ต ิ ภณ ั ฑท ์ ี ่ใช ง้ านได แ้ ละสวยงาม Taichung area is the main origin of furniture manufacturing exports, especially the songwood, curved wood processing originated in the Nordic, but because of manufacturing and technology in Taiwan, so the central region has many very good winding wood technology heritage, this product is after the wood processing furniture left behind the residual material, we re-design, so that the original will be discarded wood residual material again become a beautiful practical products. Maple Leather Sticky Leather, Ceramics, L30 x W15 x H15 cm

Taichung City Fengyuan area early for the snow-capped mountains forest farm output, forestry background, creating wood processing industry when the scenery, but with the industrial structure has gradually disappeared. "Lolo Wood" hopes to be a through the design and carpenters to communicate the platform, selling the wood product, got a kind of life - happy with the wood product life.

Fengyuan Cake-vase เฟงหยวนเป น ็ พ ืน ้ ท ีท ่ ีม ่ ช ี ือ ่ เส ยี งในการทำขนมไหว พ ้ ระจ น ั ทร ์ ผล ต ิ ภณ ั ฑน ์ ี ส้ ร า้ งข ึ น ้ ด ว้ ยแนวค ด ิ ของร ป ู แบบขนมไห วพ ้ ระจ น ั ทร แ์ บบด ั ง้ เด ม ิ โดยช า่ งไม ท ้ ี เ่ ฟงหยวน ลก ั ษณะวงกลมควบค ก ู่ บ ั ความร ู ส้ ก ึ แฟช ั น ่ ของอล ม ู เิ น ยี มและใช เ้ ลเซอร ท ์ ีท ่ ำเก ี ย่ วก บ ั ไม ้ไผ่ กล บ ี ของดอกไม ้ ร ป ู แบบของดอกแดนด ไิ ลอ น ั ทำให แ้ จก น ั สามารถม ก ี ารแสดงออกท ี แ่ ตกต่างก น ั Fengyuan is the famous pastry moon cake area. This product and that is made by the concept of the traditional moon cake shape to do, by FengYuan carpenter, work rounded appearance, coupled with fashion sense of aluminum,and use laser doing about bamboo, petal, Dandelion pattern let vase can have different ways of expression. Wood, Aluminum, L8.5 x W8.5 x H4 cm

Houli Master-picnic Basket ช วี ต ิ ในว ยั เด ก ็ ของชาวไต ห ้ วน ั "ตะกร า้ ซ ี ่" มบ ี ทบาทส ำค ญ ั มาก แนวค ด ิ ของ "ตะกร า้ ซ ี ่" กลายมาเป น ็ ตะกร า้ ป ก ิ นก ิ โดยใช ส้ แี ตกต่างก น ั ฝ งั ไว เ้ ป น ็ รป ู กากบาท ทำให เ้ ป น ็ ต วั แทนกล่องของขว ญ ั ท ีห ่ ว งั ว่าจะกล บ ั มาม ช ี วี ต ิ ท ี เ่ ร ยี บง่าย สข ี องไม ท ้ ี แ่ ตกต่างก น ั ฝ งั เป น ็ รป ู กากบาทเป น ็ ต วั แทน ของร บ ิ บ ิน ้ ห่อของขว ญ ั Taiwan's early life "xie basket" plays a very important role, the concept of the "xie basket", became a picnic basket, with different colors inlaid on the cross, representing the image of the gift, hope to return to life simple erent colors Of wood inlaid into a cross, representing the image of a ribbon. Beech, Black Walnut, L26 x W17 x H26 cm

18

19


1F., No.36, Ln. 93, Sec. 2, Hangzhou S. Rd., Da’an Dist., Taipei City 106, Taiwan +886-2-2393-0007 pleasant-present.com info@hankandmaxwell.com

Static Stationery Set ชุดเคร ื อ ่ งเข ยี นแบบต ั ง้ โต ะ๊ เป น ็ ว ธิ ีใหม่ในการเก บ ็ เคร ื อ ่ งเข ยี นท ี ด ่ เู ง ยี บและสงบคล า้ ยก บ ั งานสถาป ต ั ยกรรมและว วิ ท วิ ท ศ ั น์ Static Stationery Set, a new way to keep stationery silent and calm like architecture and scenery. Leather, Aluminum, L18 x W7 x H7.8 cm

Pleasant Goods Ltd. PLEASANT มุง่ เน น ้ งานฝ ม ี อื ท ี ม ่ ก ี ารออกแบบเป น ็ อุตสาหกรรมท ี ท ่ น ั สม ยั นำว สั ด ุโบราณมาส ูว่ ถ ิ ช ี วี ต ิ ใหม่ แนวค ด ิ เด ม ิ ของเราถ ก ู นำเสนอในการตกแต่งบ า้ น ของขว ญ ั และเคร ื อ ่ งเข ยี น PLEASANT focuses on craft with modern industrial design bringing vintage material to a new life. Our original concept is presented on home décor, gift objects and stationery.

Deer Card Series การ ด์ ร ป ู กวาง การออกแบบบ ต ั รแนวใหม่ ท ี ่ไ ม่เพ ยี งแต่ใช ส้ ิ ง่ พ ม ิ พ ์ แต่ย งั ม ก ี ารใช ว้ สั ด ช ุ ัน ้ เย ี ย่ ม มก ี ารผสมผสานความค ด ิ ในการส่งคำอวยพรและของขว ญ ั พ เิ ศษ ด ว้ ยการพ บ ั เพ ยี งไม่ก ี ข ่ ัน ้ ตอน แผ่นหน งั หร อื โลหะ ก จ็ ะเปล ี ย่ นเป น ็ ประต ม ิ ากรรมร ป ู กวางท ี ส ่ ามารถต ด ิ ต ั ง้ ได ง้ า่ ย Deer Card, a brand new card design using not only printed matter but also fine material, merges the idea of sending greeting and a special gift. In just a few folding steps, the leather or metal card turns into a reindeer sculpture that can be set up easily. Leather, Metal, L15.8 x W13.8 x H0.2 cm

Jewelry Wave กล่องเคร ื อ ่ งประด บ ั รป ู คล ื น ่ จากแนวความค ด ิ ของคล ื น ่ ทะเล เคร ื อ ่ งประด บ ั สามารถแยกเก บ ็ รก ั ษาได อ้ ย่างปลอดภ ยั ด ว้ ยคล ื น ่ หน งั ท ี อ ่ อ ่ นน ุม ่ Jewelry Wave, from the concept of ocean wave, the jewelries can be preserve separately with safety by the soft leather wave. Leather, L25/15/10 x W10 x H2 cm

Valley Stand กระเป า๋ ต ั ง้ โต ะ๊ เป น ็ ว ธิ ีใหม่ในการขยายความเป น ็ ไปได ้ในการแปรร ป ู หน งั โดยใช ค ้ วามทนทานของหน งั ฟอกฝาด เพ ื อ ่ แสดงร ป ู แบบการเก บ ็ ของบนโต ะ๊ ทำงาน Valley Stand, a new way to extend leather possibility, using toughness of vegetable-tanned leather and latch to display the function of desk storage. Leather, Brass, L21/10 x W5.5 x H3.5 cm

20

21


1F., No.12, Ln. 72, Wugong 1st Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 242, Taiwan +886-2-2298-0822 www.magi-steel.com.tw service@magi-steel.com.tw

Magi-Steel Cultural Co., Ltd.

Handbag: Different Charms การออกแบบกระเป า๋ ถ อื ทำลายข อ้ จำก ด ั ท ี ว่ า่ กระเป า๋ ถ อื ม เี พ ยี งร ป ู แบบเด ยี วเท่าน ั น ้ โดยการใช ้โครงสร า้ งและค ณ ุ สมบ ต ั ข ิ องแผ่นเหล ก ็ กระเป า๋ สามารถประกอบหร อื ถอดออกได อ้ ย่างง่ายดาย โดยใช ห ้ วั ล อ็ คห า้ ช ิ น ้ ในแผ่นเหล ก ็ ด า้ นนอกและกระเป า๋ ด า้ นใน การผสมผสานแสดงถ งึ ร ป ู แบบท ี ห ่ ลากหลาย The design of the handbag breaks the limit that one handbag possesses only one style. By using the structure and features of sheet steel, the bag can easily be assembled or detached by five buckles in the outer sheet steel and the inner pockets. The combination will show various styles. Sheet Stainless Steel, Leather, Bag: L25.5 x W16.5 x H13 cm, Handle: 20 cm

การก่อต ั ง้ Magi-Steel ม ค ี วามคาดหว งั ท ี จ่ ะสร า้ งผล ต ิ ภณ ั ฑ เ์ หล ก ็ แผ่นท ี ม ่ ค ี ณ ุ ค่าท ั ง้ ในทางปฏ บ ิ ต ั ท ิ ั ว่ ไปและทางศ ล ิ ปะ รวมถ งึ ความค ด ิ โครงสร า้ งอุตสาหกรรม ความมห ศ ั จรรย แ์ ละความย ด ื หยุน ่ ของแผ่นเหล ก ็ จากท ี ม ่ รี ป ู สล ก ั รป ู ต่าง ๆ ท ีม ่ ค ี วามสวยงามและซ บ ั ซ อ้ น และช ว่ ยให ส้ ามารถประยุกต ์ ใช น ้ วต ั กรรมเพ ื อ ่ ให ้ไต ห ้ วน ั เป น ็ ผ ูน ้ ำด า้ นเทคโนโลย ก ี ารแปรร ป ู แผ่นเหล ก ็ ระด บ ั โลก ด ว้ ยเทคโนโลย แี ผ่นเหล ก ็ ท ี เ่ ป น ็ เอกล ก ั ษณ น ์ ี ้ Magi-Steel เป น ็ เวท ส ี ำหร บ ั นก ั ออกแบบท ี ม ่ แี ตกต่างจากพ ื น ้ ท ีอ ่ ืน ่ ๆ เพ ื อ ่ สร า้ งความค ด ิ ท ีส ่ ร า้ งสรรค ม์ ากข ึ น ้ ในด า้ นน ี ้ The establishment of Magi-Steel is expected to create a sheet steel commodity of both practical and artistic value: combining, in industrial-structure ideas, the magic and flexibility of sheet steel with gorgeous complicated totems, and allowing its innovative application in Taiwan's world-leading sheet steel processing technology. With this unique sheet steel tech, Magi-Steel provides a platform for different designers from different area to create more elegant ideas on it.

Necklace: Beauty @ Taiwan การออกแบบในล ก ั ษณะโครงสร า้ งอุตสาหกรรมท ี เ่ ร ยี บง่าย และแม่นยำ สามารถถอดออกได เ้ ป น ็ สองส่วน ค อื ส่วนของลำต วั และป ก ี ลำต วั ของผ เี ส ื อ้ ถ ก ู ข ึน ้ รป ู เพ ื อ ่ ให แ้ ข ง็ แกร ง่ ในขณะท ี ป ่ ก ี ท ีถ ่ อดออกได เ้ ป น ็ สญ ั ลก ั ษณ ข ์ องความงาม และส่วนน ี เ้ ป น ็ นว ต ั กรรมของไต ห ้ วน ั ทำให ส้ ร อ้ ยคอผ เี ส ื อ้ กลายเป น ็ การผสมผสานท ี ล ่ งต วั Simple and precision industrial-structure design, can easily detach into two parts: body and wings. The body of the butterfly is forged to provide strong hold while the detachable wings symbolize the beauty and innovative elements of Taiwan. Make the butterfly necklace become a perfect combination. Sheet Stainless Steel, Necklace: L24 cm, Butterfly: 50 x 52 mm

"Conjoining Hardness and Softness", Mehndi Set คาดว่าการออกแบบสามารถผสมผสานระหว่างความน ุม ่ นวล ซ ึ ง่ ค อื ลายล ก ู ไม ข ้ องผ ู ห ้ ญ งิ กบ ั ความแข ง็ ของแผ่นเหล ก ็ เร ยี บท ี ย่ ด ื หยุน ่ ได อ้ ย่างลงต วั จด ุ มุง่ หมายเพ ื อ ่ ช ืน ่ ชมผ ู ห ้ ญ งิ สม ยั ใหม่ท ี ม ่ ห ี น า้ ท ี ร่ บ ั ผด ิ ชอบท ี แ่ ตกต่างก น ั แต่ย งั คงอ่อนโยนและแข ง็ แรง ลก ู ไม จ้ ากเหล ก ็ แผ่นสามารถแสดงแฟช ั น ่ ท ีห ่ ลากหลาย ผ่านการออกแบบท ี ซ ่ บ ั ซ อ้ น และเทคน ค ิ การแปรร ป ู ท ีต ่ อ้ งใช ท ้ ก ั ษะอย่างมาก It is expected that the design can conjoin the soft, feminine lace with the hard but smooth elastic sheet steel. It aims to applaud modern women who shoulder different responsibilities but remain gentle and strong. The sheet steel lace can display diverse fashions through intricate designs and skillful processing techniques. Sheet Stainless Steel, Bracelet: Internal Dia 6.5 x W 3cm, Ring: 2 x 2.6 x 6 cm, Internal Dia 1.53 cm, Finger Cot: 5cm

22

23


About

MOC

นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้การสนับสนุนแผนการพัฒนาอุตส าหกรรมทางด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น แผนบริการให้คำปรึกษาในการเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง งานการวิจัย การพัฒนา การสร้างแบรนด์และการตลาด สำหรับอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ เราค่อย ๆ เชื่อมโยงองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม และคาดหวังที่จะแนะนำอุตสาหกรรมทางด้านวัฒนธรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ของไต้หวันไปสู่เวทีระหว่างประเทศ ในอนาคตเราจะมุ่งเน้นเพิ่มขึ้นที่นวัตกรรม ความประณีต และความลึกสู่วัฒนธรรม เพื่อเน้นย้ำถึงข้อได้เปรียบเชิงการพัฒนาของอุตสาหกรรมท างด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไต้หวัน

Since its founding on May 20, 2012, the Ministry of Culture continue to promote various cultural & creative industry development plans, including multifaceted measures such as the Business Start-up Consulting

24

About

Service Plan for Small and Medium Enterprise, research, development, branding and marketing for cultural & creative industries. We gradually connect major elements of industry development and hope to introduce Taiwan’s cultural & creative industry to the international stage. In the future, we will further focus on innovation, refinement, and cultural depth to accentuate the developmental advantages of Taiwan’s cultural & creative industry.

Ministry of Culture No.439, Zhongping Road, 13 F (South Building), Xinzhuang District, New Taipei City 242, Taiwan T +886-2-8512-6595 cl.lee@moc.gov.tw www.moc.gov.tw

TDC

ศูนย์การออกแบบแห่งไต้หวันถูกวางตำแหน่งให้เป็นแพลตฟ อร์มแบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ภารกิจหลักคือ การยกระดับความคิดสร้างสรรค์เดิมของนักออกแบบชาวไต้ หวัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการออกแบบระหว่างประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไ ต้หวัน ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สร้างแบรนด์ของตนเอง สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมดังกล่าว และพร้อมประกาศให้โลกได้รับรู้ว่ายุคของ "ออกแบบในไต้หวัน" ได้มาถึงแล้ว

Taiwan Design Center has been positioned as an integrated platform to promote creative design. Its main mission is to upgrade original creativity of Taiwanese designers, promote international design exchanges, upgrade market competitiveness of Taiwanese industries, help enterprises build up their own brand, raise value-added of the said industries, and announce to the world that the era of "Designed in Taiwan" has come.

Taiwan Design Center No.133, Guangfu S. Rd., Xinyi District, Taipei 110, Taiwan T +886-2-2745-8199 www.tdc.org.tw ccimarketing.org.tw

25


EXHIBITORS

BIG + BIH

MORE BRANDS

Digital Press Kit https://is.gd/O670Jk

OFFICIAL ORGANIZER / EXECUTIVE ORGANIZER


2017 fresh taiwan big bih  
2017 fresh taiwan big bih  
Advertisement