__MAIN_TEXT__

Page 1

FR E SHI N SI D O SRY HM Ä LE HTI 2 01 9

Supertuloksia hyllymyllytyksellä Kuopiossa s. 12 Työtä vastuullisesti joka päivä! s. 16

Kun salaatti sai siivet s. 8


Kuvat: Saara Santala

Sisältö 3 Pääkirjoitus

4

Arvot, joista olemme ylpeitä

6

Soita meille!

8

Kun salaatti sai siivet

12

Hyllymyllytys tuotti supertuloksen Kuopiossa

16

Työtä vastuullisesti joka päivä

22

Uusi vitriini lisäsi salaatin myyntiä Oulussa

26

Tukkutoiminta otti Freshillä ison harppauksen

29

Kun robotti salaattia pakkasi

Teemme töitä vastuullisesti + innolla, yhdessä ja hyvinvointia vaalien

Asiakaspalvelumme on asiakkaan puolella

Tuoresalaattiaterioiden vahva trendi jatkuu

Kaksi esimerkkiä loistavasta yhteistyöstä

Pohdimme muun muassa hävikkiä, hyvinvointia, logistiikkaa ja pakkausratkaisuja

Vallankumouksellinen vitriinimalli täytyy kokea

Fresh Pro palvelee lähialuetta ja Fresh Foodservice koko Suomea

Automaation edut ovat huipputärkeitä ja näkyvät loppukäyttäjälle asti

F R ES HIN SI DO SRYHM ÄLEHT I 2019 Julkaisija

2

Fresh Servant Oy Ab, Marjasaarentie 12, 68870 Edsevö

Painopaikka

www.fresh.fi

Forsberg Printed Communication Oy Ab 2018

Päätoimittaja

Graafinen suunnittelu ja taitto

Piia Uusi-Kakkuri | piia.uusi-kakkuri@fresh.fi

Tiina Luonua | tiina@luonua.com


Nöyrä, mutta nälkäinen

F

vuosien mittaan vaihdellut. Sormi on pysynyt kuluttajan pulssilla hyvin. Fresh tunnetaan innovatiivisena toimijana, jolla on rohkeutta ja rahkeita tarjota aina jotain uutta. Me tiedämme, että Freshin tuotteiden tavassa yhdistää helppous ja hyvinvointi on jotain, joka puhuttelee kuluttajaa. Uusia suun-

reshin kasvu jatkuu mukavassa myötätuulessa.

tia ja trendejä etsitään yhteistyössä asiakkaiden ja muiden

Meitä freshiläisiä on jo yli 400 ja lisää tulee. Jatku-

sidosryhmäläisten kanssa, muun muassa keskustelujen ja

van muutoksen keskellä on olennaisen tärkeää

tutkimusten kautta.

viestiä Freshin arvoista ja tavasta tehdä asioita. Olemme

Uskomme omaan tuotteeseemme, mutta myös mark-

viimeisen seitsemän vuoden ajan työllistäneet keski-

kina on kehittynyt erittäin suotuisasti esimerkiksi viimei-

määrin 50 uutta ihmistä joka vuosi. Lisäksi tarjoamme

sen 2–3 vuoden ajan. Valmisruokamarkkina vihertää koko

kesätyön noin sadalle nuorelle. Välillisesti työllistämme

ajan enemmän ja salaattiateriat valtaavat yhä enemmän

kymmeniä sopimusviljelijöitä, kymmeniä logistiikan ja

tilaa kauppojen hyllyistä.

tekniikan osaajia, sekä lukuisia palvelun tarjoajia. Kiitos kuuluu asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet

Lippulaivatuotteemme LounasHetki lanseerattiin vuonna 2010. Me olemme jo aika pitkään olleet mukana

meihin tämän matkan, joka edelleen jatkuu ja jota pitkä-

tiedostavien kuluttajien arjessa. Myyntilukujen valossa

jänteisesti kehitämme yhteistä hyvinvointia parantamalla.

tämä porukka laajenee koko ajan ja tuotteita ostavat paljon

Yksi Freshin strategian kulmakivistä on ”ihmiset

esimerkiksi lapsiperheet. Tähän aikaan sopii hyvin ajatus

saavat asiat toimimaan” ja onkin ilo huomata, että meillä

tasapainosta ja sen tavoittelusta eri tavoin, paljolti myös

tekemisen ja auttamisen kulttuuri on vahva. Uudet ihmiset

ravintoasioiden kautta.

otetaan avosylin vastaan ja autetaan hyvään starttiin. Ihmiset ovat Freshin menestyksen takana. Tämä on

Katto ei silti tule vastaan vielä pitkään aikaan. Markkinapenetraatiotutkimusten mukaan puolet suomalaisista

totuus, joka on hyvä muistaa, vaikka kuinka olisi käyn-

ei ole Freshistä kuullutkaan tai jos on, niin ei ole kokeillut

nissä digitalisaatiota ja automatisaatiota eri puolilla talolla.

yhtään tuotetta. Puoli valtakuntaa on siis valloittamatta.

Emme saa koskaan unohtaa humanisaatiota, eli sitä että viime kädessä ihmiset ratkaisevat lopputulokset.

Tämän haasteen otamme vastaan nöyrinä ja intoa täynnä.

Freshin kovat kasvuluvut ovat saaneet aikaan sen, että yritys on tavallaan syntynyt oppivaksi organisaatioksi,

Terveisin,

koska niin monta asiaa on pitänyt omaksua lennosta. Hyvä esimerkki tästä on se, että kasvun veturimmekin on

Sami Haapasalmi, toimitusjohtaja

3


Logistiikkatiimissä on jo yli 20 freshiläistä. Tässä Filiph Lampa, Matias Mård ja Sara Sundqvist.

Freshin yrityskulttuurin tuoteseloste ei sisällä arominvahventeita eikä muitakaan elintarvikelisäaineita.

Vastuullisesti + innolla, yhdessä & hyvinvointia vaalien! SAMI ANTEROINEN, KUVA OSSI NYQVIST

4


ASIAKKAALLA ON aina lupa odottaa jotain erityistä Fresh

dynaaminen vuorovaikutus. Pohjimmiltaan tämä tarkoit-

Servantilta. Jotain uutta, jotain hyvää, jotain yllättävää…

taa auttamista, arvostamista, kiitollisuutta ja osallis-

jotain sellaista, josta asiakas sanoo: ”Vau, tämäpä on huip-

tumista. Miten innostava ilmapiiri luodaan? - Asioista

pua!”

keskustelemalla, esimerkkiä näyttämällä ja toisia autta-

Fresh Servant on kasvanut vauhdilla ja terhakka yritys

malla. Yhtä lailla on tärkeää hyödyntää kaikkien organisaa-

on oppinut ideoimaan lennossa. Nopea ja vahva tuoteke-

tion jäsenten osaamista ja asiantuntemusta, jotta synnyte-

hitys, markkinointi ja asiakaspalvelu on meillä sisäänra-

tään uusia ideoita – ja sitä innostusta!

kennettuna. Kasvu on tapahtunut kuluttajan makunys-

Kolmas perusarvomme onkin yhdessä onnistuminen.

tyröiden suosiollisella avustuksella: kun maku ja tuoreus

Me Freshillä olemme jatkuvasti riippuvaisia toinen toisis-

ratkaisevat, Fresh on vahvoilla.

tamme; ilman ihan kaikkien panosta emme voisi onnistua.

Haluamme tuoda ”jotain hyvää” asiakkaiden lisäksi

Mitä sitten on onnistuminen? - Me ajattelemme, että

myös henkilöstöllemme, sidosryhmillemme ja viime

onnistuminen tapahtuu eri tavoilla, eri tasoilla ja taatusti

kädessä koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Hyvinvointi ei

kaiken kokoisena. Onnistumista voidaan mitata esimer-

tunne rajoja.

kiksi projektin aikataululla, tavoitteiden saavuttamisella

Olemme ankkuroineet Freshin toimintatavan neljään

tai asiakastyytyväisyydellä.

keskeiseen arvoon: vastuullisuus, innostava ilmapiiri, yhdessä onnistuminen sekä terveellisyys ja hyvinvointi. Nämä arvot muodostavat Freshin kulttuurin sokkelin; ne kirittävät kasvuamme ja unelmiamme. Mutta mitä nämä neljä arvoa oikein tarkoittavat Freshin pelikirjassa?

Kaikki lähtee liikkeelle vastuullisuudesta Freshiläisen ideologian mukaan: ”Lupaa mitä teet ja tee mitä lupaat”. Mistään sen kummemmasta asiasta ei ole

Uskomme, että hyvän työilmapiirin, tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden taustalla on nostattava, dynaaminen vuorovaikutus.

kysymys. Esimerkiksi kun vastaanotamme tilauksen, lupaamme toimittaa tilatut tuotteet sovittuna aikana. Toimitusvarmuus pitää. Vastuullisuutta on myös turvallinen työpaikka, yhdessä

Onnistumista on myös se, että opimme yhdessä uusia asioita; se, että viihdymme työpaikalla ja voimme yhdessä kehittää itseämme ja työyhteisöämme. Onnistuminen voi

tehtyjen sopimusten kunnioittaminen, tuotteiden laadusta

olla pieni askel tai jättiharppaus, mutta suunta on sama – ja

huolehtiminen, kierrätyksen lisääminen, energiatehok-

matka yhteinen.

kaat ratkaisut sekä hävikin pienentäminen. Jotta yritys olisi elinvoimainen ja menestyvä myös

Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä arvona Freshillä on lyödä tiskiin todellinen ”vihreä valttikortti”: hyvinvointi

pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti,

ja terveellisyys. Tämän arvon ytimessä on lupauksemme

sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Vastuulli-

kuluttajalle: haluamme kehittää ja valmistaa hyvinvoin-

suus on siis keskeinen avain myös parempaan kannatta-

tia ja luonnollista energiaa lisääviä tuotteita. Tuotteemme

vuuteen ja kilpailukykyyn.

on paitsi herkullinen, myös terveellinen – lippumme on

Toinen meille elintärkeä arvo on innostava ilmapiiri. Meidän kirjoissamme innostus on halua nähdä ja oppia

vihreä ja alati myötätuulessa. Hyvinvoinnista puhuttaessa me haluamme kuiten-

jotain uutta: jokainen päivä on mahdollisuuksilla ladattu.

kin muistaa myös työhyvinvoinnin. Kuinka väki viihtyy

Innostava ilmapiiri ruokkii meistä jokaista oppimaan jota-

talossa, nyt ja tulevaisuudessa? - Hyvinvointiin liittyvät

kin uutta itsestämme, ryhmästämme ja koko Fresh-yhtei-

päätökset ja niiden vaikutukset ohjaavat meidän tekemis-

söstä.

tämme esimerkiksi työturvallisuudessa. Haluamme olla

Innostuneisuus antaa meille ja meidän työllemme positiivisen merkityksen ja luo eteenpäin menevän ilma-

erityisen valppaita juuri tällä saralla. Me tunnistamme, että liikunnalla ja fyysisellä kunnolla

piirin. Kun asenneilmasto on oikeanlainen, uskallamme

on iso merkitys meidän jaksamiseemme myös henkisesti

tehdä rohkeita päätöksiä ja kokeilla uusia asioita, joilla

– ja että hyvinvointia on sekin, että kunnioitamme toisen

parantaa tuotteitamme, työtapojamme, prosessejamme…

mielipiteitä ja ajatuksia ja olemme niistä kiinnostuneita.

uskallamme hakea rajoja ja rikkoa niitä. Me Freshillä uskomme, että hyvän työilmapiirin, tuottavuuden ja asiakastyytyväisyyden taustalla on nostattava,

Me freshiläiset tulemme useista eri maista, kulttuureista, uskonnoista sekä erilaisista koulutus- ja perhetaustoista – mutta jokainen meistä on 100 % Fresh!

5


Asiakkaan puolella! Asiakaspalvelu hurmaa asiakkaan kovalla ammattitaidolla ja aidolla hymyllä SAMI ANTEROINEN, KUVA OSSI NYQVIST

VÄHITTÄISKAUPAN ASIAKASPALVELUN puhelintiimi on Freshin etulinjassa – ja paljon vartijana. Asiakaspalvelun myyntipäällikkö Susanna Ahtinen tietää, että sen ensimmäisen kontaktin kautta luodaan yrityksestä mielikuva, joka voi olla hyvinkin kauaskantoinen. ”Meille soittavat asiakkaat esimerkiksi silloin, kun toimitus ei ole tullut tai kun halutaan tehdä reklamaatio. Silloin on tärkeää pystyä selvittämään asiakkaan ongelma nopeasti ja tehokkaasti”, Ahtinen toteaa. Kahdeksan hengen puhelintiimin tärkein työsarka on kuitenkin myyntipuheluiden soittaminen. Tällöin on olennaista, että asiakas saa osaavaa, kokonaisvaltaista palvelua, jossa asenne on kohdallaan. Ahtinen itse toteaa, että jos asiakas aistii hymyn langan toisesta päässä, ollaan oikealla tiellä. Ahtinen on myös itse rekrytoinut väkeä siten, että on laittanut töihin halukkaita soittamaan itselleen ”myyn-

tuotteet ovat loistavia – niiden takana voi seistä joka tilan-

tipuhelun” nähdäkseen, miten hymyn ”kuulee” puheli-

teessa. Tiimiläisillä onkin erinomainen asiantuntemus

messa. ”Eron huomaa kyllä”, hän toteaa.

Freshin uutuustuotteista sekä kauden HeVi-tuotteista. Yhtä korkealle rima asetetaan asiakaspalvelun

Tiimi toimii!

suhteen, vakuuttaa Ahtinen. ”Me hoidamme jokaisen

Puhelintiimin jäsen Inger Övermark toteaa, että asiakas-

asiakaskontaktin kokonaisvaltaisesti ja osoitamme – aina

palvelu on joukkuelaji, jossa auttaa tiimin tuki. ”Yhdessä

uudestaan – olevamme asiakkaan luottamuksen arvoi-

onnistuminen” on kirjattu Freshin arvoihinkin, mutta

nen”, hän linjaa.

erityisen isossa osassa se on puhelintiimin arjessa. Hyvä porukka tsemppaa ja tuo iloa ja energiaa haastavinakin

Kenttä haltuun jalkatyöllä

päivinä, Övermark ja Ahtinen toteavat.

Välillä Ahtinen ja Övermark jalkautuvat kentälle, koska

Sitten on hetkiä, jolloin kaikki onnistuu ja tyytyväisyyttään kehräävät asiakkaat tilaavat lisää ja lisää.

on tärkeää ”antaa kasvot” toiminnalle. ”Meistä on hyödyllistä, että me näemme asiak-

”Silloin kun on jatkuvaa myyntiä, tulee niitä onnistumi-

kaan kanssa kasvokkain ja opimme samalla tuntemaan

sen hetkiä, joita on mahtava tuulettaa yhdessä”, Övermark

toisemme paremmin”, Ahtinen toteaa.

kertoo. Ahtisen ja Övermarkin mukaan Fresh-tuotteiden

6

myyjän on helppo ”heittäytyä” myyntitilanteessa, koska

Toistaiseksi Ahtinen ja Övermark ovat puhelintiimistä ainoat, jotka välistä jalkautuvat kentälle, mutta


Asiakaspalvelutiimimme Susanna (vasemmalta), Tina, Niina, Inger, Jukka-Pekka ja Sonja

K5-koulutus tuo mukanaan mm. sen, että jokainen asia-

”Viimeisen kolmen vuoden aikana voi sanoa, että

kaspalvelija pääsee kentälle töihin. Työparitoimin-

myynnissä on menty paljon eteenpäin. K5 vielä kirit-

nassa toinen myyjä käy asiakkaissa ja toinen antaa tukea

tää meitä eteenpäin entistä kovemmin siten, että yhteis-

toimistolta käsin. ”Näin asiakas saa entistä monipuoli-

työstä oman organisaation sisällä – esimerkiksi asiakas-

sempaa palvelua”, Ahtinen lisää.

palvelun, kentän ja markkinoinnin välillä – tulee todella

Huippumyynnin näköalapaikka

saumatonta.”

Mutta työparikuvio on vain yksi osa K5-koulutusta – joka

Femma vetää

on siis lyhenne sanarimpsusta ”Kovan ja Kannattavan

K5-koulutus on Ahtisen mukaan vuoden 2018 ”iso juttu”

Kasvun Kaupalliset Käytännöt”. Mielleyhtymä Himalajan

koulutuspuolella ja oppia saamaan on tarkoitus istuttaa

vuoristossa sijaitsevaan, maailman toiseksi korkeimpaan

kaikki myynnin ja markkinoinnin kanssa tekemisisissä

vuoreen, K2:een, on selvä: K5:n ideana on viedä koulutuk-

olevat freshiläiset. Ahtinen uskoo, että K5 tulee kirkasta-

sen läpikäyvät myyntityön terävimmälle huipulle.

maan talon vanhoja tuttuja teesejä samalla kun haetaan

”K5-koulutuksen kautta pystymme tarjoamaan asiakkaille entistä parempia ratkaisuja ja tuottamaan lisäarvoa

myös uutta etunojaa bisnekseen. ”Haluamme edelleen pystyä sanomaan – ihan joka

entistä monipuolisemmin”, Ahtinen toteaa ja lisää, että

tilanteessa – että olemme aidosti asiakkaan puolella.

samalla aikomuksena on tiivistää myynnin rivejä entises-

Siten voimme saavuttaa tavoitteemme, eli olla asiakkaan

tään.

ykkösvalinta”, hän summaa.

7


Kun salaatti sai siivet Yhä useampi suomalainen nappaa kaupan hyllystä tuoresalaattiaterian – eikä vahva trendi ota laantuakseen SAMI ANTEROINEN, KUVA SAARA SANTALA

”Tuoreita salaattiaterioita on viimeisen 52 viikon aikana ostanut 30 % suomalaisista kotitalouksista eli noin 780 000 taloutta.”

8


TUOREET SALAATTIATERIAT ovat nyt kovassa nosteessa. Markkinatutkimusyritys Nielsenin mukaan suomalaisten kotitalouksien tuoreiden salaattiaterioiden ostot yli tuplaantuivat viimeisen kahden vuoden aikana (105 % arvossa ja 112 % volyymissa). Tuoreet salaattiateriat määritellään ”valmiiksi pakatuiksi aterioiksi”, joten kaupan irtomyynti (salaattipöydät, joista voi itse valita oman salaattisekoituksen) ei ole mukana näissä luvuissa.* Analytiikkakonsultti Marko Keisala Nielseniltä huomauttaa, että lisäksi tarjontaa on tullut koko ajan enemmän: aktiivisten tuotteiden (eli tuotteet, jotka ovat saaneet ostoja kuluttajapaneelissa) lukumäärä lisääntyi 23 % kahdessa vuodessa. Samalla tuoreet salaattiateriat ovat löytäneet tiensä yhä useampaan kotiin: ”Tuoreita salaattiaterioita on viimeisen 52 viikon aikana ostanut 30 % suomalaisista kotitalouksista eli noin 780 000 taloutta”, toteaa Keisala.

Vihreä vallankumous Nielsenin datan mukaan tuoreita salaattiaterioita ostetaan eniten Uudellamaalla (osuus 30 % koko Suomen ostoista), mutta talouksien määrään suhteutettuna Luoteis-Suomessa (Jyväskylä-Vaasa-Kokkola-alue) ostetaan eniten tuoreita salaattiaterioita. ”Luoteis-Suomen osuus kaikista talouksista on 15 %, mutta osuus tuoreiden salaattiaterioiden ostoista on 21 %”, kertoo Keisala. Nykyisellään yhden hengen taloudet ostavat eniten tuoreita salaattiaterioita (36 % arvo-ostoista). Ikäryhmistä suurin ostajaryhmä taas on taloudet, joissa talouden päivittäistavaraostoista vastaava henkilö on 50–64-vuotias, paljastaa Keisala.

Markkinajohtaja hyvässä hapessa Markkinointipäällikkö Arja Sarre Freshistä on vastannut talon tuoresalaattiaterioiden markkinoinnista nyt kahden vuoden ajan ja nähnyt ”viherkiihdytyksen” eturivistä. ”Vuoden sisällä tuoresalaattiaterioiden myynti meillä on kasvanut 90 prosenttia ja tällä hetkellä meidän osuus tuoresalaattimarkkinasta on 56 %.” Edelleenkään salaattilaatikot eivät ole ihan jokamiehen ja -naisen juttu, mutta valmisruokamarkkinasta salaattiateriat nappaavat jo noin 10 prosentin viipaleen. Kasvu on ollut hurjaa, eikä Sarre usko sen hyytyvän vielä pitkään aikaan. ”Suomalaisten ruokailutottumuksissa on tapahtunut muutos, jonka myötä kasvisten kulutus kasvaa. Taustalla on ihmisen kiinnostus ruoan terveellisyyteen ja

9


hyvinvointiin, mutta myös vastuullisuus ja kestävän kehi-

saavat jatkuvasti rinnalleen uusia tulokkaita.

tyksen teemat ovat olleet pinnalla. Tuoreet salaattiateriat

”Se, että uutuuksien osuus on noin suuri, on aika

löytävät myös jatkossa yhä useampaan ostoskoriin”, hän

poikkeuksellista ja kertoo kuluttajien suuresta kiinnos-

arvelee.

tuksesta, kaupan tarjonnan kasvusta ja tietenkin myös

Myös lapsiperheen pirtaan Vihreä on päivän sana ja väri. Jos salaatti leimattiin

Freshin halusta kehittää markkinaa”. Freshin missiona onkin Aina jotain Uutta – Aina jotain Hyvää.

”pupujen ruoaksi” joskus takavuosina, niin nyt salaatti-

Yllätyshitti kulman takana?

laatikkoon tarttuu nuori ja vanha, mies ja nainen.

Esimerkiksi Freshin lippulaiva, eli LounasHetki-tuotteet,

”Monesta lapsiperheistä on tullut tuoresalaattiate-

seilaa purjeet pulleina kohti tulevaisuutta. Samalla mieti-

rioiden suurkuluttajia, koska tuote on niin kätevä – se on

tään, mikä on se seuraava iso juttu, jota kuluttaja himoaa

esimerkiksi aivan loistava välipala lapsille ennen harras-

– vaikka ei sitä vielä kenties itse tiedä tai osaa määritellä.

tuksia ja muita illan rientoja.”

Arja Sarrella saattaa olla tähän vastaus:

Freshin salaattiboksien menestystä kirittää lisäksi

”Syksyllä toimme markkinoille lämpimät salaatit,

timanttinen hinta-laatu-suhde ja tuotteen helppokäyttöi-

jotka tarjoillaan mikronkestävissä rasioissa.” Uutuus-

syys. ”Kun tarjolla on terveellinen tuote, joka myös mais-

tuotteeseen inspiraatiota on haettu Englannista, missä

tuu hyvältä, niin se on aika kova juttu”, Sarre pohtii.

valmisruokamarkkina on ehkä Euroopan kehittynein.

Lisäksi salaatteja on saatavilla joka lähtöön ja fiilikseen, joten vihreään ei pääse turtumaan kukaan. Vuosi-

”Syksyllä ja talvella ihminen kaipaa lämmintä ruokaa – ja se voi olla myös salaatti.”

tasolla uutuuksien osuus on reilut 10 %, joten klassikkosalaatit kuten Caesarsalaatti ja Kreikkalainen salaatti

*Lähde: Nielsen Homescan, 52 viikkoa päättyen 17.6. 2018

Kuva: Merja ja Marko Paakkanen

10


HY VÄÄ SE LLAISENAA N– PARASTA L ÄMMITETT YNÄ

Oletko jo maistanut vuoden

kuumimpia salaatteja? Hetki Lämmin salaatti on hyvää sellaisenaan ja parasta lämmitettynä. Salaattirasia on mikronkestävä ja lämmin salaatti valmistuukin kätevästi mikrossa muutamassa minuutissa.


Osastonvastaava Antti Kolehmainen esittelee K-Citymarket Päivärannan tuoresalaattivalikoimaa

Hyllymyllytys tuotti supertuloksen Kuopiossa SAMI ANTEROINEN, KUVAT MERJA JA MARKO PAAKKANEN

12


KUOPIOLAISEN K-CITYMARKET PÄIVÄRANNAN osastonvastaava Antti Kolehmainen on joutunut viime aikoina hieraisemaan silmiään kerran jos toisenkin. Eineshyllyn ”vihreä siipi” on tehnyt hurjaa myyntiä: esimerkiksi Freshin LounasHetki-salaattirasioiden menekki aikavälillä tammi-syyskuu 2018 on noussut 73 prosenttia siitä, mitä se oli edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. ”Sinäkin vuonna oli LounasHetki-tuotteilla rajua kasvua”, Kolehmainen päivittelee. Myydyin tuote – eli LounasHetki Kana-Taco – vielä tuplasi nuo luvut. ”Kana-Tacon myynti tammi-syyskuussa 2018 nousi 142 % edellisen vuoden vastaavasta”, vahvistaa Kolehmainen.

Läpinäkyvästi vihreä Kun siirrytään muutama kilometri etelämmäksi ja vieraillaan Kuopion torin laidalla sijaitsevassa K-market Kalakukossa, kuullaan pitkälti sama tarina. Kauppias Jarkko Ikonen kertoo, että salaattilaatikot ovat vallanneet eineshyllystä jo kolmanneksen – ja nälkä kasvaa (salaattia) syödessä. ”LounasHetki-salaatti on helppo, nopea ja hygieeninen tuote, joka on valmiiksi mietitty – se on esimerkiksi keskustassa työskentelevän toimistotyöntekijän kätevä napata lounaaksi”, Ikonen pohtii ja lisää, että muovirasioiden läpinäkyvyyden ansiosta asiakas tietää tasan tarkkaan, mitä saa.

Enemmän irti hyllytilasta Uutta, vihreämpää linjaa on ollut rakentamassa Freshin kenttäpäällikkö Heidi Marttila, jonka erikoisalaa on ”hyllymyllytys”. Tällöin katsotaan valmisruokaosastoa kriittisellä silmällä ja pohditaan, miten kauppa saa mahdollisimman paljon irti tilasta ja tuotteista – ja tietenkin lisämyyntiä. ”Hyllymyllytyksessä suunnitellaan yhdessä kaupan väen kanssa, miten tuotteet pitäisi olla esillä ja mietitään asiakaskuntaa ja sen mieltymyksiä.” Marttilan tarkka silmä poimii einespuolelta helposti ”hyllynlämmittäjät”, jotka ovat mukana enemmän vanhasta muistista kuin tuoreen tutkimusdatan johdosta. ”Kun päästään eroon näistä hyllynlämmittäjistä, monesti tilaa alkaakin löytyä”, hän kuvailee. Ja sitten kun sisäänajetaan uusia tuotteita, seurataan tarkkaan niiden menekkiä – jos joku alkaa heti kiriä kaulaa muihin, annetaan hittituotteelle lisää tilaa. ”Esimerkiksi juuri LounasHetki Kana-Taco on sellainen tuote. Se on meidän myydyin salaatti, joten yleensä paikassa kuin paikassa myynti on kovaa”, Marttila kertoo.

13


Yhteistyö sujuu K-Market Kalakukon kauppiaalta Jarkko Ikoselta sekä Freshin kenttäpäälliköltä Heidi Marttilalta

Varma sokkeli kasvulle Antti Kolehmainen K-Citymarket Päivärannasta kertoo, että yhteistyö Heidi Marttilan kanssa lähti käyntiin

hän tietää.

mutkattomasti, kun Marttila tuli käymään keväällä 2017

Marttilan mukaan sama voidaan tehdä niin isossa

ja yhdessä mietittiin valmisruokaosaston ”muodonmuu-

kuin pienemmässäkin kaupassa: Fresh pystyy hoitamaan

tosta.”

myös pienet tilauserät, jolloin kauppiasta ei hirvitä, että

”Sitten myllättiin niissä oikeissa kohdissa ja lopputu-

hyllyyn jää metrikaupalla hylkytavaraa, jos artikkeli ei

los on ollut todella toimiva, kuten valmissalaattiaterioi-

myykään odotusten mukaan. ”Tuote säilyy 5–6 päivää”,

den kasvuluvut kertovat.”

Marttila toteaa.

Sen jälkeen, kun peruskonsepti saatiin kuosiin, on hyllyjä päivitetty muutamaankin otteeseen: esimerkiksi

Duunarinkin ykkösvalinta?

uudenmakuiset salaatit saavat aikaan sen, että Kolehmai-

Siinä missä Jarkko Ikonen tietää kertoa, että keskus-

nen vähän ”fiksailee” kokonaisuutta.

tan valkokaulusväki tungeksii salaattiboksien ympärillä

Trendin harjalla Heidi Marttila on myllyttänyt hyllyjä vuodesta 2016 ja

14

”Ja niissä kaupoissa, joissa on vahva painotus lounasasiakkaisiin, salaattiaterioiden osuus voi olla jopa 25 %”,

lounasaikaan, Antti Kolehmainen on huomannut, että haalariporukkakin hamuaa salaattia lounaaksi. ”Meillä on tässä Citymarketin ympärillä jatkuvasti

nähnyt salaattilaatikoiden osuuden eineshyllystä pomp-

esimerkiksi erilaisia rakennustöitä ja asiakkaana on

paavan 4–5 prosentista 13–15 prosenttiin niissä kaupoissa,

paljon työmiehiä. Paljon menee salaattilaatikoita ainakin

joiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä.

porukan nuoremmille”, Kolehmainen paljastaa.


Suomen suosituimmat salaattiateriat!* Hetki-salaatit valmistetaan omilla tehtaillamme Suomessa.

*Nielsen Homescan 52W 9/2018


Työtä vastuullisesti joka päivä Arkipäivän yritysvastuullisuus on sitä, että pidetään huolta ihmisestä, luonnosta ja firman kukkarosta. Freshiläiset kertovat, kuinka vastuullisuus näyttäytyy heidän jokapäiväisessä työssään. SAMI ANTEROINEN, KUVAT OSSI NYQVIST

JOS YRITYS mielii olla menestyvä myös pitkällä tähtäi-

sivuvirtoja voidaan hyödyntää esimerkiksi biokaasun

mellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja

valmistuksessa tai kotieläinruokien valmistuksessa.

taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen vastuullinen yritys on sekä kannattava että kilpailukykyinen. Vastuullisuuteen kuuluu jatkuva resurssitehokkuu-

elokuussa 2013 ja SC22000-sertifikaatti tuli taloon touko-

den kehittäminen ja oman toiminnan kielteisten ympä-

kuussa 2015. Kataisen mukaan sertifikaatit lähettä-

ristövaikutusten minimoiminen. Yrityksen on myös

vät asiakkaille ja muille sidosryhmille viestin siitä, että

toimittava vastuullisesti asiakkaitaan, työntekijöitään

kaikki on kunnossa ja laadusta pidetään huolta.

ja muita sidosryhmiään kohtaan ja viestittävä avoimesti tekemisistään. Elintarvikealan toimijan on hyvä pitää mielessä, että

”Sertifikaatit lisäävät luottamusta ja itse prosessi myös parantaa riskien hallintaa”, hän arvioi. Säännöllisten auditointien myötä löytyy aina uusia kehityskohteita

ruoan osuus kulutuksen ilmastovaikutuksista on suun-

ja virheiden määrää saadaan karsittua. ”Samalla varmiste-

nilleen yhtä suuri kuin liikenteen tai asumisen. Hävikin

taan omavalvonnan toimivuus.”

hallinta on tässä työssä ensisijaisen tärkeää, jotta mitään

Myös kotimaisuus ja paikallisuus ovat osa vastuulli-

ei mene hukkaan. Freshin kotimaisilla tuotteilla on

suuden kirjoa, huomauttaa Katainen. ”Meillä on selkeä

mahdollista keventää ilmastotaakkaa – esimerkiksi kun

pyrkimys valita kotimaisia kumppaneita aina kun se vain

toimistotyöntekijä siirtyy syömään salaattia lounaalla,

on mahdollista”, hän toteaa.

sekä ilmasto että kansanterveys kiittävät. Kestävyyttä rakentavat myös fiksut, vastuulliset

Mittarit tuovat säästöjä

investoinnit ja energiankulutuksen optimoiminen. Näil-

Tekninen päällikkö Sten Snellman toteaa, että resurssi-

läkin osa-alueilla Fresh on tehnyt jo pitkään määrätie-

tehokkuus on sikäli aina win-win, että se säästää rahaa ja

toista työtä.

luontoa. Hänen mukaansa olennaista resurssinuukuu-

Investoinnit tarkassa syynissä

dessa on suunnitelmallisuus ja mittaaminen – esimerkiksi Freshillä toteutettiin vuonna 2016 mittava mittaroin-

Tuotantopäällikkö Ville Katainen toteaa, että esimerkiksi

tiprojekti, jonka myötä nyt saadaan aivan eri lailla tietoa

investointien osalta Fresh pyrkii tekemään päätöksiä,

esimerkiksi sähkönkulutuksesta ja kylmän/lämpimän

joissa huomioidaan taloudellinen, ekologinen ja sosiaali-

veden kulutuksesta.

nen vastuu hyvin tarkasti. ”Aina on mietittävä, pystymmekö liiketoiminnas-

”Nyt meillä on käytössä paljon hyödyllistä tietoa, jonka avulla voimme optimoida toimintaa entistä

samme tekemään jotakin kestävämmin, kenties vähen-

vastuullisempaan suuntaan”, Snellman toteaa investoin-

tämään pakkausmateriaalien käyttöä tai energiankulu-

nista.

tusta. Raaka-aineiden käytettävyyden parantaminen on myös yksi jatkuva kehityskohde”, hän pohtii. Taistelu hävikkiä vastaan on jatkuva savotta, jossa Fresh on pärjännyt hyvin. Tuotannossa syntyviä

16

Vastuullisuuteen kuuluu myös asianmukainen laatusertifiointi. Fresh sai ISO9001-sertifikaatin

Freshillä on esimerkiksi kaksi kylmäkompressoria, jotka on varustettu lämmön talteenotolla. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöt lämpiävät ikään kuin ”sivutuotteena”, kertoo Snellman.


Tuotantopäällikkö Ville Katainen

Viikkotasolla Fresh toimittaa keskimäärin 25 000 kpl korkeita Transbox-laatikoita 9 000 kpl matalia Transbox-laatikoita 250 000 kg HeVi- ja jatkojalostettuja tuotteita 21 000 tilausta 100 000 toimitusriviä

17


Talojen lisäksi lämmitetään vettä. Lokakuussa

pakkauksia – millainen ratkaisu on paras toisaalta asiak-

Freshille tuli uusi, 30 kuution lämpimänvedenvaraaja,

kaan, toisaalta ympäristön kannalta? Esimerkiksi Freshin

jonka odotetaan kirittävän toimintaa entisestään.

muovipakkaukset varmistavat sen, että tuote tulee prii-

”Nyt lämpimän veden tuottaminen sekä tuotantoti-

makunnossa asiakkaalle ja säilyy hyvänä useamman

lojen jäähdytys on vielä tehokkaampaa”, myhäilee Snell-

päivän – mutta toisaalta muovi ei ole pakkausmateriaa-

man.

leista se kaikkein ekologisin. Rauhala toteaa, että muovi on ollut mediassa pinnalla

Ennakoiva asenne palkitaan

erittäin voimakkaasti jo pitkään, mutta pari näkökulmaa

Kunnossapitopäällikkö Mats Eklundin vastuulla ovat

on ehkä jäänyt vähän pimentoon:

Freshin kiinteistöt, koneet ja laitteet. Hänen mukaansa

”Muovin suosiota selittää osaltaan sen monipuoli-

myös kunnossapidon puolella suunnitelmallinen ote

suus pakkausmateriaalina”, hän toteaa ja lisää, että viime

on kaikki kaikessa: esimerkiksi huollot suoritetaan ajal-

aikoina uudet tekniikat ovat saaneet aikaan esimer-

laan ja mahdollisimman ennakoivasti. Kun on riittävästi

kiksi sen, että muovipakkauksien rakenne voi olla ohutta,

tietoa koneiden elinkaaresta ja toimintakyvystä, voi vält-

mutta silti kestävää. ”Tällöin muovia itse asiassa kuluu

tyä monelta murheelta etukäteen, hän tietää.

aika vähän.”

”Meillä on vuosihuoltosuunnitelma, jonka piirissä

Ympäristöministeriön mukaan kerättyjen kuluttaja-

ovat kaikki linjat ja kiinteistöt ja lisäksi Freshillä on

muovipakkausten kierrätysaste Suomessa vuonna 2016

sähköinen kunnossapitojärjestelmä, johon kaikki työt

oli 65–70 %. Tänä vuonna tavoitteena on saavuttaa 75

merkitään”, Eklund toteaa.

prosentin kierrätysaste. Loppuosa kuluttajilta kerätyistä

Huolellinen, ennakoiva kunnossapito on tärkeä osa vastuullista asennetta, jonka avulla tuotanto pidetään pyörimässä ja tuotteet saadaan asiakkaiden käsiin, Eklund huomauttaa.

muovipakkauksista päätyy energiahyötykäyttöön kotimaassa. Rauhalan mukaan vaikkapa LounasHetki-tuotteiden kierrätettävyys on varsin hyvä: salaatin syötyään

”Meillä on paljon koneita ja samalla linjoja automati-

kun muistaa viedä muovin muovinkeräykseen, ei tuot-

soidaan koko ajan lisää”, hän toteaa ja myöntää, että auto-

teessa ole esimerkiksi paperia, kartonkia tai alumiinia

maation myötä vastuita tulee lisää. ”Automaatiossa riit-

huolehdittavaksi. Yhteistyökumppanimme Satatuote

tää opeteltavaa, vaikka meillä onkin hyvää osaamista

Oy valmistaa pakkaukset Suomessa ja käyttää valmistuk-

talossa.”

sessa sisäisessä prosessissa kiertävää muovia. Rauhala muistuttaa, että mikään pakkausmateri-

Muovi – automaattisesti tarinan konna?

aali ei ole siinä mielessä ongelmaton, että siitä ei koituisi

Laatuassistentti Laura Rauhala pohtii työssään paljon

ollenkaan CO²-kuormaa. ”Nämä asiat on aina mietittävä

Fresh on ainutlaatuinen salaattitalo, koko tuoreketju pellolta kauppoihin on omassa hallussamme. Edelleen paljon tehdään myös laadukkaana käsityönä. Kuvassa vasemmalta Agnese, Malin, Jessica, Robin, Karin, Javid ja Obi.

18


huolella loppuun saakka ja ajateltava koko elinkaarta. Me Freshillä seuraamme jatkuvasti kehitystä ja tuomme uutta aina kun taloudelliset, tekniset ja ympäristölliset tavoitteet täyttyvät”, hän lupaa. Markkinointipäällikkö Arja Sarre kertookin pakkauskehitystyöstä. Yhteistyössä suomalaisen Jospak Oy:n kanssa on kehitetty Hetki Premium salaattiaterioille kartonkirasia, jonka avulla voidaan vähentää muovin määrää rasiassa jopa 86 %. Muovin ja kartongin yhdistelmä pakkauksessa on ekologisempi ja samalla sen ominaisuudet takaavat salaatin säilyvyyden ja hyvä Henkilöstöpäällikkö Paula Bodbacka

laadun. Uutuusrasia on helppo kierrättää; käytön jälkeen pakkauksen kartonki ja muovi kierrätetään kumpainenkin omina jakeinaan.

Salaatti tien päällä

Elintarvikkeiden kuljettamisessa pitää aina noudattaa voimassaolevia elintarvikemääräyksiä pilkuntarkasti. Käytännössä tärkeimpinä asioina nousevat esiin kulje-

Logistiikka Controller Jaakko Järvi toteaa, että vastuul-

tuslämpötilan hallinta ja autojen puhtaus, toteaa Järvi.

lisuus on erittäin tärkeä osa tämän päivän logistiik-

”Esimerkiksi autojen puhtautta valvotaan omavalvonnan

kaa. Kotimaan liikenteen osuus onkin noin viidennes

mukaisesti testauksilla ja lämpötiloja seurataan mittaa-

Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä (ja noin 40

malla.”

prosenttia ei-päästökauppasektorin päästöistä). Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan kotimaan

Kulttuuri kuuluu kaikille

liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä 50

Henkilöstöpäällikkö Paula Bodbacka toteaa, että työn-

prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennystoi-

antajan vastuullisuus suhteessa työntekijöihin näkyy

menpiteet kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen.

monessa asiassa, olipa sitten kysymys rekrytoinnista,

Järven mukaan Freshillä on kuljetuspuolella pitkäaikaisia, luotettavia yhteistyökumppaneita, joilla on vastuulliset toimintatavat. ”Kumppaneillamme on

perehdytyksestä, työturvallisuudesta tai osaamisen kehittämisestä. ”Vastuullisuuteen kuuluu myös se, että luodaan

omavalvonta-asiat kunnossa ja kumppanimme toimivat

prosesseja ja toimintatapoja, joilla rakennetaan ja tuetaan

lainsäädännön mukaisesti”, hän kehaisee. Kumppanien

yrityksen kulttuuria – tällöin ihmiset tietävät joka tilan-

kanssa pyritään jatkuvasti parantamaan resurssitehok-

teessa, mitä heiltä odotetaan ja arki sujuu”, Bodbacka

kuutta ja minimoimaan sen kautta kuljetuksista aiheutu-

pohtii.

vat ympäristövaikutukset. ”Vastuullisella toiminnalla saamme rakennettua asiakkaan luottamusta”, Järvi summaa. Fresh toimittaa toimitusrivejä päivätasolla noin 17 000 kappaletta, kuutena päivänä viikossa. Kestohaasteena on saada jokainen toimitus ja toimituksen rivi sovitusti asiakkaalle, toteaa Järvi. ”Pystymme vaikuttamaan liikenteen aiheuttamiin päästöihin runkokuljetusverkostoa suunnitellessa. Jos volyymit eivät ole järkeviä kaikkiin suuntiin Suomessa,

Hänen mukaansa yrityksen kulttuurin kehittäminen on ollut erityinen painopistealue nyt puolentoista vuoden ajan. ”Yrityksen kulttuurin rakentaminen on jotain, mitä koko organisaatio tekee yhdessä, eikä mikään yrityksen johdon oma juttu.” Kulttuuri on myös roadmap ja tärkeä ankkuri silloin, kun uutta väkeä tulee sisään ovista ja ikkunoista. Bodbacka myöntää, että menestyksen mukanaan tuoma kasvu on myös haaste: ”Meidän täytyy viestiä yhteisistä pelisäännöistä ja

niin samoihin autoihin yhdistellään muiden toimittajien

kulttuurista alusta asti. Perehdytysprosessi on tässä

tavaroita. Näin saadaan aikaan ympäristövaikutuksiltaan

tärkeässä roolissa, koska ihmiset ovat tuolloin hyvinkin

mahdollisimman tehokkaat kuljetukset.”

vastaanottavaisia”, hän tietää.  

Tien päällä voi aina tapahtua jotain odottamatonta:

Fresh on haluttu työnantaja, jonka arvot ja vastuulli-

esimerkiksi rengas puhkeaa ja aiheuttaa viivästymisen

suus tunnetaan – ja tästä halutaan pitää kiinni myös tule-

sovitusta terminaaliin saapumisajasta. ”Tällaisissa tilan-

vaisuudessa, Bodbacka vakuuttaa. ”Esimerkiksi nuorille

teissa yhteistyön ketjun osapuolten kanssa pitää toimia

on tärkeää, että työnantaja on vastuullinen ja sitoutunut

moitteettomasti”, Järvi toteaa. ”

toimija, joka on reilu kaikkia kohtaan.”

19


Varmista palvelumuotoilulla B2B-verkkokauppasi käyttäjälähtöisyys Tunnetko asiakkaasi ja mitä he verkkokaupalta haluavat? Oletko varma? Ihan varma? Hyvin suunniteltu käyttöliittymä voi olla jopa kilpailuetu, siinä missä huonosti käyttäjien tarpeita vastaava verkkokauppa voi tehdä hallaa liiketoiminnalle. Pitäisikö siis sittenkin laittaa palvelumuotoilun ammattilaiset selvittämään käyttäjien tarpeita – ihan varmuuden vuoksi?

Usein yrityksissä tulee vastaan ajatus, että “kyllä me tunnemme asiakkaamme ja heidän tarpeensa”. Näkemys kannattaa lähes poikkeuksetta kyseenalaistaa. Melkein aina, kun asiaa aletaan tutkia esimerkiksi käyttäjätarvekartoituksella, tulee esiin tarpeita, joita ei kysymättä olisi osattu huomioida. Hyvin suunniteltu käyttöliittymä on paitsi miellyttävä käyttää, se voi olla suoranainen kilpailuetu, jos tilausten tekeminen käy nopeammin kuin kilpailevissa verkkokaupoissa ja siten säästää työaikaa. Huonosti suunniteltu käyttöliittymä voi päinvastoin karkottaa potentiaalisia asiakkaita ja tehdä liiketoiminnalle vahinkoa. B2B-maailmassa voi jopa olla, että asiakkaittesi on työnsä vuoksi pakko käyttää verkkokauppaasi, onpa se sitten millainen tahansa. Kiitollisuuden tunne ja sitoutuneisuuden aste voivat olla suuret, kun käyttäjät pääsevät itse osallistumaan oman ”työkalunsa” suunnitteluun.

2

Verkkokauppa ei vaikuta luotettavalta. Verkkokaupasta pitää ilmetä selkeästi myyvä taho, yhteystiedot, toimitusehdot ja muut taustatiedot. Myös visuaalinen ilme sekä tuotekuvausten ja -kuvien laatu vaikuttavat mielikuvaan.

3

Verkkokaupassa asiointi ei tunnu kivalta. 50 % asiakaskokemuksesta on tunnetta, ja myös B2B-verkkokaupan käyttäjä on ihminen. Tuntuuko palvelu luotettavalta ja samaistuttavalta? Huokuuko se ymmärrystä käyttäjästä vai jättääkö kylmäksi?

Käyttäjälähtöisen suunnittelun asiantuntijat apunasi! Palvelumuotoilu tarkoittaa pohjimmiltaan asiakaskeskeisen liiketoiminnan rakentamista ja asiakaskokemuksen muotoilua ottaen huomioon kaikki asiakkaan palvelupolun kanavat ja kohtaamispisteet.

Unelmien verkkokauppaa ammattiostajille Käsikirja B2B-verkkokaupan hankintaan digia.com/tietopankki

Ei näin! Verkkokaupan suunnittelun tyypillisiä kompastuskiviä Jos käyttäjiä ei oteta suunnittelussa kylliksi huomioon, moni asia voi mennä poskelleen – tässä kolme esimerkkiä.

1

Verkkokaupasta ei löydä (nopeasti) hakemaansa. Syynä voi olla esimerkiksi metatietojen puuttuminen tai puutteellisuus, huonosti toimiva haku (esimerkiksi huono hakurelevanssi) tai hakutulossivun käyttöliittymän epäloogisuus.

LATAA OPAS

Verkkokaupan kontekstissa palvelumuotoilulla on tärkeä rooli asiakkaan palveluprosessien suunnittelussa. Kun verkkokaupalle on asetettu tavoitteet ja mittarit sekä tunnistettu kohderyhmät, palvelumuotoilija suunnittelee, kuinka verkkokauppa pitää kyseisille kohderyhmille toteuttaa niin, että se vastaa heidän tarpeisiinsa. Palvelumuotoilijan tehtävä on ymmärtää ja tuoda näkyväksi asiakkaan polku eli kuinka asiakas yrityksen kanssa asioi ja mikä on eri palvelukanavien rooli asiakkaan polun varrella. Haluatko kuulla lisää? Lataa oppaamme yllä olevasta QR-koodista tai osoitteesta digia.com/tietopankki


Uusi vitriini lisäsi salaatin myyntiä Oulussa

K-Supermarket Toppilan Herkkutori vastaava Samuli Turkka

Oulussa ihastuttiin SalaattiMestarin uuteen vitriiniin SAANA KLEMOLA, KUVA SAARA SANTALA

K-SUPERMARKET TOPPILASSA, Oulussa, on viime

järjestelmä itsepalvelusalaateille. Kun Freshiltä sitten

vuosina panostettu erityisesti salaattivalikoiman moni-

tarjottiin meille tätä vaihtoehtoa, niin halusin heti ensim-

puolistamiseen. Panostus on näkynyt salaattien myyn-

mäisten joukossa tarttua tilaisuuteen.”

nin kasvussa, joka on ollut huimaa. Vuonna 2017 tuoteryhmän myynti kasvoi jopa 80 % ja vuoden 2018 kahdella

salaattibaarista vitriiniin vaikutti myös uudessa vitrii-

ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvua on tullut 55 %.

nissä paremmin toteutuva elintarvikehygienia. Kun

Herkkutorin vastaava Samuli Turkka, kertoo että

kaikki salaatit voi sulkea yhdellä kädenliikkeellä lasio-

salaatti on tullut jäädäkseen oululaisten ostoskoreihin.

vien taakse, on riski kontaminoitumiseen huomattavasti

Erityisesti SalaattiMestarin tapaisia pisteitä, joissa salaa-

vähäisempi kuin jos jokaisen salaattikomponentilla olisi

tin voi koota omien mieltymystensä mukaan, löytyy tätä

oma, erikseen suljettava kantensa.

nykyä melkein jokaisesta kaupasta. Samulin mukaan asiakkaat kokeilevat mielellään

Ei yhtä tyypillistä asiakasta

uusia makuja salaateissa ja tähän kysyntään Freshin

Vaihto avovaunusta vitriiniin herätti asiakkaissa aluksi

SalaattiMestari-tuotteet vastaavat hyvin. Toppilassa

kysymyksiä, mutta varsin pian asiakkaat ottivat uuden

SalaattiMestarin valikoimaa muutetaan viikoittain

vitriinin omakseen. Erityistä kiitosta asiakkailta saa

tarjonnan peruspohjan pysyessä samana.

uuden vitriinin entistä parempi siisteys sekä elintarvi-

Uudessa vitriinissä monia hyviä ominaisuuksia Uuden kokeileminen sai Samulin innostumaan myös

kehygienia, Samuli kertoo. Lisäksi hän on tyytyväinen siihen, miten hyvin uusi esillepano herättää asiakkaiden huomion ja kutsuu kokeilemaan. Ruuhka-aikoina vitriinillä käy asiakkaita jonoksi

SalaattiMestarin uudesta vitriinistä, joka on ollut

asti, mikä kertoo SalaattiMestarin tuotteiden suosioista.

käytössä kaupassa alkukesästä 2018 alkaen.

Samulin mukaan läheisiltä rakennustyömailta tullaan

”Mielenkiintoni herätti erityisesti se, että ovet aukeavat tässä mallissa sivulle. Mielestäni tämä uusi SalaattiMestarin vitriini on ensimmäinen järkevä kaksiovinen

22

Uutuudenviehätyksen lisäksi vaihtoon vanhasta

usein ostamaan lounasta ja välipalaa, mutta tasainen asiakasvirta jatkuu koko päivän ajan. ”Ei ole yhtä tyypillistä asiakasta, joka ostaisi


SalaattiMestarin tuotteita. Salaatti maistuu ihan kaiken ikäisille, niin nuorille opiskelijoille, työpaikan lounastuntilaisille kuin myös jo eläkepäiviään viettäville.”

Hyvä esillepano nostaa myyntiä

SalaattiMestari saa asiakkaat kauppaan SalaattiMestarin valikoima houkuttelee K-Supermarket Toppilaan useita vakiasiakkaita. Monille SalaattiMestarin vali-

Samuli on ollut tyytyväinen SalaattiMestarin uuteen

koimasta valittu salaatti on päivän kohokohta ja salaatinys-

vitriiniin. Hänellä on myös siihen hyvä syy, nimittäin

tävä saattaa käydä kaupassa jopa useita kertoja viikossa.

SalaattiMestarin tuotteiden menekki on kasvanut K-Su-

Oululainen Sanna Poikela kertoo hakevansa Salaatti-

permarket Toppilassa karkeasti arvioiden jopa 30 %

Mestarin salaatteja noin kolmena päivänä viikossa. Hänet

vuoden 2018 aikana.

houkuttelee paikalla valmissalaattien hyvä maku ja helppous.

Hänen mukaansa osasyy menekin kasvuun on

”Kaikki maut ovat hyviä, erityisesti pidän tomaattisal-

varmasti uudessa vitriinissä, joka kiinnittää asiakkai-

sasta, aurinkokuivatusta tomaatista, pikkelöidystä sipulista ja

den huomion kaupassa. Tärkeänä myyntivalttina Samuli

erilaisista kanoista.”

pitää myös laadukasta valikoimaa, joka houkuttelee asiakkaita kokeilemaan uusia makuja. ”Tänä päivänä jos haluaa erottua muista salaattien

SalaattiMestarin uusi vitriini on huomattu myös asiakkaiden keskuudessa. K-Supermarket Toppilan läheisyydessä työskentelevä Virve pitää siitä, että uudesta vitriinistä tuot-

tarjoajista, niin silloin täytyy pystyä tarjoamaan jotain,

teet näkee paremmin kuin ennen. Lisäksi vaunun ergonomi-

mitä muilla ei ole. SalaattiMestarin uusi vitriini erottuu

suus ja hygieenisyys saavat häneltä kiitosta.

edukseen joukosta, mutta kyllä loppupeleissä se on tuotteet, jotka ratkaisevat ostaako asiakas vai ei.”

”Tämä uusi vitriini on hyvä. Siitä näkee tuotteet hyvin ja lisäksi se on hygieeninen ja ergonominen, kun tuotteet ovat sopivalla korkeudella”, Virve kertoo.

Panostus esillepanoon tuottaa tulosta, sillä tutkitusti hyvä esillepano tukee myyntiä. Uusi SalaattiMestari-vitriini nostaa salaattien parhaat puolet näkyville. Uudella vitriinillä saadaan vipinää salaattien myyntiin!

23


Mestarilliset salaattiuutuudet itsepalveluun ja palvelutiskiin! UUDISTUNEEN VITRIININ EDUT ◊ Kompakti ja näyttävä muotoilu: 5 GN-salaatit 3 GN-alalla ◊ Yksi- ja kaksipuoliset mallit ◊ Houkuttelevasti valaistussa vitriinissä tuotteet näkyvät jo kaukaa ◊ Tuotetoimitukset tuoreina 6 krt/vko –> ei pakasteita, eikä sulatushävikkiä ◊ SalaattiMestari-teemojen ja kampanjoiden avulla kasvua myyntiin ja vipinää vitriinin ympärille!

TEHOKASTA JA NÄYTTÄVÄÄ TILANKÄYTTÖÄ!


FLIP!

Lisää haluamasi salaattipohja, aseta päälle myyntiastia ja käännä ylösalaisin. Tarjoile!

KÄÄNTEENTEKEVÄT FLIP-SALAATIT Flip on tuore, vastavalmistettu salaatti, jonka kokoat käden käänteessä! Olemme innovoineet nerokkaan ratkaisun, kuinka rakennetaan palvelutiskin tuoreimmat ja rapeimmat salaatit.

UUSI HUOLENPITOSOPIMUS Tarjoamme palvelutiskin valikoimahallintaan huolenpitoa sekä ideoita sesonkien ja juhlapyhien tuotteistukseen. Kysy lisää: Tom Esselström, tom.esselstrom@fresh.fi 050 354 2657


Asiakkuuspäällikkö Jani Rautapuro (vasemmalla) ja markkinointipäällikkö Christoffer Frantz

Paikallista poweria ja valtakunnallista voimaa Muutosten myötä Fresh Pro keskittyy lähialueen paikalliseen tukkutoimintaan ja Fresh Foodservice palvelee suurkeittiöitä valtakunnallisesti SAMI ANTEROINEN, KUVAT OSSI NYQVIST JA SAARA SANTALA

FRESH SERVANTIN tukkuliiketoiminnassa tapahtuu

HoReCa-asiakkaina on lounasravintoloita, hotelleja,

muutoksia: alueellisesta Fresh Pro -tukkuliikkeestä eriy-

sairaaloita ja kouluja pääasiassa akselilla Vaasa-Pietarsaa-

tetään omilleen Fresh Foodservice, jonka sabluuna on

ri-Kokkola.

valtakunnallisempi. ”Fresh Pro:n pääasiallista aluetta on vanha Vaasan

Fresh Pro:lle isoin muutos on se, että yrityksen Vaasan

kuuksien ykkösvalinnaksi vihannes- ja hedelmäpohjai-

yksikköön tulee kokonaan uusittu suurkeittiövalikoima.

sissa tuotteissa koko maassa”, kertoo Christoffer Frantz.

Vaasassa on jo vanhastaan Fresh Servantin kovin suur-

Muutoksen suunnittelu ja toteutus on työn alla alku-

keittiöosaaminen, mutta nyt tuota kärkeä hiotaan vielä

syksystä 2018 ja odotukset korkealla. Frantz muistuttaa, että Fresh Pro:lla on jo historiaa ja perinteitä alalla, sillä alueellinen tukkuliike on toiminut vuodesta 1971. ”Valikoiman ytimen muodostavat kokonaiset ja jalostetut vihannekset ja hedelmät täydennettynä valikoiduilla teollisilla elintarvikkeilla”, hän kuvailee.

26

Valikoima uusiksi!

lääni, kun taas Fresh Foodservice tähtää suurkeittiöasiak-

terävämmäksi. Jani Rautapuron mukaan tarjooma avataan uudestaan ja suunnitellaan alusta asti siten, että se palvelee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. ”Uusiutuneen valikoiman kautta haemme uutta vääntöä HoReCa-puolelle”, vahvistaa Rautapuro.


Nyt kehitteillä on ”paljon uusia juonia”, lupaa Rautapuro, joka ei näe tilanteessa niinkään haasteita, vaan päinvastoin ison, toistaiseksi hyödyntämättömän potentiaalin. ”Olemme siirtäneet kaikki Suurkeittiöasiakkuudet hoidettavaksi Vaasan toimipisteestämme, jolloin voimme keskittyä täysin keittiöiden tarpeisiin. Tämä tulee vaikuttamaan positiivisesti asiakkaalle niin asiakaspalvelun- ja valikoiman kehittämisen kautta, sekä koko asiakaskeräilyssä läpi koko tilaus – toimitusketjun.” ”Aina jotain uutta ja aina jotain hyvää asiakkaillemme, tässä on mahdollisuuksia vaikka mihin”, Rautapuro summailee.

Bank Food & Wine ravintola panostaa makuelämyksiin ja esillepanoon.

Kentälle, mars! Frantzin ja Rautapuron tähtäimessä on rakentaa vanhan Vaasan läänin alueelle (eli Pohjanmaalle, Keski-Pohjan-

Tuoretta, totta kai!

maalle ja Etelä-Pohjanmaalle) merkittävä ja kannattava

Keittiömestari Kimmo Koivisto vaasalaisesta Bank Food

uuden ajan tukkuliike, joka tekee kotiläksynsä ja muistaa

& Wine -ravintolasta tietää, että kaikki ruoanlaitto lähtee

jalkatyön tärkeyden.

laadukkaasta, tuoreesta raaka-aineesta.

”Kenttätyöskentelyyn ja asiakkaiden kontaktointiin

”Ruoan tekeminen hyvästä raaka-aineesta on ilo”,

tullaan panostamaan entistä enemmän”, toteaa Rauta-

hehkuttaa Koivisto, joka tarttui kauhan varteen ensimmäistä

puro ja lisää, että toiminnassa mennään vahvasti uusasia-

kertaa vuonna 1995.

kashankinta edellä. Fresh Pro on vanhastaan ollut Jani Rautapuron

Koivisto pyörittää Bank Food & Winea selkeällä konseptilla: ravintola tarjoaa moderneja, skandinaavisen puhtaita

vastuualuetta, mutta nyt Fresh Pro -tiimiä vahvistamaan

makuja keskellä Vaasaa, entisissä Vaasan Osakepankin

on tullut Christoffer Frantz. Miehet uskovat, että tuoreita

tiloissa. ”Meillä tulee nyt kaksi vuotta täyteen uuden konsep-

muskeleita uusien rekrytointien muodossa saatetaan

tin alaisuudessa”, Koivisto vahvistaa.

myös tarvita piakkoin. ”Suurkeittiöpuolella tehdään nyt isoja satsauk-

Fresh Pro on ollut Koiviston ”luottopakki” koko tuon ajan – ja itse asiassa jo aiemminkin. ”Meidän yhteistyömme

sia, joten lisäresursseja mahdollisesti tarvitaan jossain

yltää vuosien taakse ja on sujunut todella loistavasti”,

vaiheessa”, toteaa Frantz.

hän toteaa. Erityiskiitoksen Koivisto lausuu Freshin Jaana

Koko Suomi haltuun? Valtakunnallinen aspekti taas on ollut osa Fresh Servantin tukkuliiketoimintaa aina, mutta vasta nyt katsottiin mielekkääksi koota ”ei-lähialue” yhden lipun alle. Frantz ja Rautapuro toteavat, että asiakkaita on jo olemassa ja

Koskenniskalle, joka ymmärtää jo puolesta sanasta mitä tarvitaan ja milloin – myös silloin, kun on tilanne päällä keittiössä ja tulipalokiire saada raaka-ainetta. ”Ihan käsi sydämellä voi sanoa, että olen ollut äärimmäisen tyytyväinen”, toteaa Koivisto. Homma toimii käytännössä siten, että pari kertaa

Foodservice toimii esimerkiksi muutaman tukkurin

viikossa Koivisto tekee ”runkotilauksen”, jonka myötä varmis-

kautta, joskin tietyin rajoituksin.

tetaan, että ravintolaan saadaan tuoretoimitus joka päivä.

Fresh Foodservice hakee niitä toimivia keinoja, joiden

”Lisäksi melkein joka viikko tulee jokin akuutti tilanne,

avulla päästään fiksusti kiinni valtakunnalliseen tukku-

jolloin tartun puhelimeen ja tiedän, että saan tarvitsemani

markkinaan. Haastepuolella miehet mainitsevat logis-

heti aamulla.” Tuttu kuljettaja tuo tavarat ja on ikään kuin jo

tiikan: Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja järkevän

osa kalustoa.

konseptin luominen vaatii hyvää suunnittelua ja toteutusta. ”Kasvu ja kannattavuus on meillä se juttu tälläkin puolella. Tavoitteet ovat korkealla ja uskomme, että ne myös saavutetaan”, Frantz toteaa.

”Kun on vahva luottamus tavarantoimittajaan, ei tarvitse stressata turhasta”, toteaa Koivisto ja lisää, että Freshin hyvään palveluun kuuluu, että saa aina tietoa uusista tuotteista ja vaihtoehdoista. ”Hyvä kommunikaatio on kaiken perusta.”

27


Ostamalla Hetki- ja SalaattiMestari-tuotteita, tuet suomalaista työtä. Fresh työllistää yli 400 ihmistä ja välillisesti vaikutus on suurempi.

Luotettava ja turvallinen logistiikan yhteystyökumppani jo vuodesta 1992

TL Trans Oy, Yrittäjäntie 9, 68500 Kruunupyy puh. 06 832 5300 www.tltrans.fi


Logistiikkapäällikkö Daniel Asplund

Projektin tavoitteet: • Toimitusvarmuuden parantaminen • Tuotannon ja sisälogistiikan kokonaistoiminnan ja -tehokkuuden parantaminen • Ergonomian huomioiminen ja parantaminen eri työvaiheissa • Työn tuottavuus • Hävikin pienentäminen • Kapasiteetin lisääminen

Kun robotti salaattia pakkasi Logistiikan täysremontti uudisti Freshin ”konehuoneen” lattiasta kattoon

KUN DANIEL ASPLUND tuli viisi vuotta sitten logistiikkapäälliköksi Fresh Servantiin, sovittiin toimitusjohtajan kanssa kova tavoite: liikevaihdon pitää kaksinkertaistua viidessä vuodessa. Jotta tähän päästään, logistiikkapuoli piti laittaa uuteen uskoon. ”Automatisaatio oli ratkaisu ja siirtyminen vaiheittain ohjattuun ja hallittuun täysin sähköiseen varastonhallintaan”, Asplund kuvailee. Ihan ensimmäiseksi laitettiin kuntoon kuitenkin IT-ERP – eli Asplundin kielenkäytössä ”ylätason IT”. Varastonhallintajärjestelmän (WMS) toimitti Leanware ja softapuolella hääräsi myös Sermatech ja Elogic. Kun IT Master Data oli iskussa, voitiin muutos ajaa läpi luottavaisin mielin. Siinä missä aikaisemmin liian moni logistiikan kuvio oli pyörinyt Excelin voimin, nyt

SAMI ANTEROINEN, KUVA OSSI NYQVIST

saatiin taloon tuliterä tuotannonhallintajärjestelmä (MES eli Manufacturing Execution System), joka vei sähköisen tiedon muodostamisen laatikkotasolle.

29


Vastaavasti kuljetinjärjestelmä pitää huolta niin

Loppusuoralla viimein

tuotelaatikoista kuin tyhjistä laatikoista ja pakkausrobo-

Myös sellaiset asiat kuin ergonomian huomioiminen ja

tit – eli rasiamanipulaattorit – täyttävät ketterästi laati-

parantaminen eri työvaiheissa ja hävikin pienentämi-

koita. ”Näitä rasiamanipulaattoreita meillä on viisi”,

nen ovat nyt paremmalla mallilla. ”Järjestelmä ei vielä ole

kertoo Asplund.

täysin up-and-running, mutta automatisaation hyödyt on

Pieni suuri Miniload

saatu isosti käyttöön jo nyt.” Jatkokehityssuunnitelmiakin jo tehdään, koska

Talvella 2017-2018 asennettu, saksalaisen Dematicin

Freshin tuotteiden kovat myyntiluvut huutavat lisää

toimittama Miniload-kraana on seuraavana vuorossa

kapasiteettia. ”Uusia keruuasemia on tulossa suurivolyy-

ketjussa. Miniload on paitsi automaattinen laatikkova-

misille HighRunner-tuotteille eli käytännössä meidän

rasto myös manuaalinen buffervälilavavarasto. Kraana

myydyin TOP6”, hän paljastaa.

pystyy hoitamaan kahden laatikon käsittelyssä 412 laatik-

Asplundille logistiikkaprojekti on tavallaan kuin

koa tunnissa (yhteen laatikkoon mahtuu 24 salaatti-

oma lapsi ja äänessä näin ollen enemmän kuin lakisää-

rasiaa).

teinen määrä ylpeyttä hänen silmätessään lopputuo-

”Miniload ohjaa laatikkovirtaa eteenpäin keruuase-

tetta. ”Loppupeleissä kysymys on siitä, että asiakkaan on

mille. Keruu on valo-ohjattua eli ns. PickToLight – mikä

voitava luottaa siihen, että toimitus hoidetaan niin kuin

tarkoittaa sitä, että valo syttyy sinne kohtaa hyllyä, mistä

pitää. Nyt automatisaatio varmistaa, että se hoidetaan.”

pitää kerätä ja näyttö kertoo kappalemäärän”, kuvailee Asplund. Miniloadin suorittama inventointi on jatkuvaa ja saldo sitä mukaa tikissä kaiken aikaa. Asiakaslaatikoiden punnitus tapahtuu siten, että kun asiakaskohtaisesti koottu laatikko lähestyy älyvaakaa, vaa’alla on jo tieto siitä, mitä laatikko sisältää ja mitä sen pitäisi painaa. ”Jos paino ei täsmää, systeemi potkaisee laatikon virheradalle”, kertoo Asplund.

Mustesuihkun kautta matkaan! Seuraavaksi laatikot saavat kylkeensä asianmukai-

Vuoden 2018 alussa Fresh otti käyttöön uuden toiminnan-

set muistesuihkumerkinnät (mm. osoite ja reittitiedot).

ohjausjärjestelmän. Yhteistyössä Digian kanssa toteutettu

Laatikon siirtyessä eteenpäin koodit luetaan ja jos tässä

digiloikka on ollut iso projekti, kertoo Joakim Mether.

esiintyy ongelmia, laatikko päätyy jälleen virheradalle.

”Järjestelmä on johtanut sisäisesti moniin uudistuksiin

Näin systeemi reagoi poikkeamiin automaattisesti ja

ja näin mahdollistanut automatisoinnin ja tarjonnut tuen

varmistaa kuvion toimivuuden kaikissa olosuhteissa.

tuotannon ja logistiikan tehokkuudelle”, Mether toteaa.

Fresh tekee Tuoretien kanssa kuljetusyhteistyötä

Samalla varmistetaan, että Fresh pystyy tulevaisuudessa-

saadakseen laatikot terminaaleihin, joista ne lähtevät

kin tehokkaasti tarjoamaan asiakkailleen ”Aina jotain Hyvää –

optimoidusti ympäri Suomea. ”Loppujakeluun on monta

Aina jotain Uutta” tuotelupauksensa mukaisesti.

reittiä ja lavoituksen teemme aina mahdollisimman optimaalisella tavalla”, lisää Asplund. Asplund on hyvällä mielellä, kun mittava logistiikkaremontti alkaa olla valmis – ja jo nyt tiedetään, että systeemi tuo kosolti tehoja toimintaan. ”Projektin tavoitteissa meillä oli listattu esimerkiksi

Asiakkaille ja loppukäyttäjille järjestelmäuudistus näkyy myös: Metherin mukaan tuotannonsuunnittelu on nyt paljon tarkempaa, sillä yritys saa reaaliaikaista tietoa menekistä ja valmistettavista määristä. ”Tämä vaikuttaa toimitusvarmuuteen ja näin hyllysaatavuuteen. Myös tuoteturvallisuus on taattu, sillä eräseuranta

toimitusvarmuuden parantaminen, tuotannon ja sisälo-

toimii”, Mether toteaa.

gistiikan kokonaistoiminnan ja -tehokkuuden paranta-

”Olemme todella ylpeitä kaikesta siitä työstä ja oppimisesta, mitä freshiläiset ovat tehneet tämä uudistuksen parissa.”

minen ja työn tuttavuuden nostaminen uudelle tasolle. Näissä on onnistuttu hyvin.”

30

Freshiläiset digiloikkasivat yhdessä tuumin


Mausta vastaa Maustaja Elintarvikkeiden sopimusvalmistajana asiakkaan menestys tuotteidemme avulla on meille kaikki kaikessa. Nappaamme kiinni ideoista ja kehitämme laadukkaan tuotteen ammattitaidolla. Olemme kumppanisi aina tuotekehityksestä valmistukseen, pakkaamiseen, varastointiin ja kuljetukseen asti. Lue lisää meistä: www.maustaja.fi 31


Aina jotain Uutta – Aina jotain Hyvää

Uusi ympäristöystävällisempi pakkaus, muistathan kierrättää tämänkin!

061118

Profile for FreshServantOyAb

Hetkessä sidosryhmälehti  

Hetkessä -lehtemme kertoo Freshin ajankohtaisia asioita. Tässä numerossa kirjoitetaan esimerkiksi arvoistamme ja miten ne näyttäytyvät arjes...

Hetkessä sidosryhmälehti  

Hetkessä -lehtemme kertoo Freshin ajankohtaisia asioita. Tässä numerossa kirjoitetaan esimerkiksi arvoistamme ja miten ne näyttäytyvät arjes...