Page 1

OFERTA WSPÓ£PRACY


OD REDAKTORA: FRESHMAG to bezp³atny informator miejsko-imprezowo-kulturalny, kierowany do aktywnie spêdzaj¹cych swój wolny czas m³odych ludzi. Magazyn drukowany w po³¹czeniu z serwisem internetowym FRESHMAG.PL tworz¹ unikalny system informacji miejskiej. Naszym celem jest zaproponowanie czytelnikom ciekawych form spêdzania wolnego czasu, od propozycji kulturalnych: repertuarów teatrów, muzeów, zapowiedzi kinowych, po koncerty, imprezy klubowe oraz eventy. Dzia³amy lokalnie, kochamy Poznañ i chcemy przyczyniæ siê do kulturalnego rozwoju miasta. Jesteœmy przekonani, ¿e ka¿dy numer FRESHMAG’a, dla wielu m³odych ludzi stanie siê swego rodzaju drogowskazem - map¹ miasta, dziêki której trafi¹ w najciekawsze miejsca i wybior¹ siê na wydarzenia, których nie mo¿na przegapiæ. FRESHMAG tworzy grupa doœwiadczonych dziennikarzy, doskonale orientuj¹cych siê w pr¹dach i trendach maj¹cych wp³yw na ¿ycie miasta. CZYTELNIK

Czytelnicy FRESHMAG’a to kobiety i mê¿czyŸni w wieku od 18-37 lat. S¹ to ludzie aktywni, poszukuj¹cy ciekawych form spêdzania wolnego czasu. Osoby siêgaj¹ce po magazyn lubi¹ byæ dobrze poinformowane o wszystkim, co dzieje siê w ich mieœcie: koncertach, imprezach, festiwalach czy wydarzeniach kulturalnych. Odbiorcy FRESHMAG’a to mieszkañcy Poznania i okolic: studenci, uczniowie, osoby prowadz¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, przedsiêbiorcy oraz przedstawiciele wolnych zawodów. FRESHMAG.PL

Integraln¹ czêœci¹ drukowanej wersji magazynu FRESHMAG, jest serwis internetowy FRESHMAG.pl. Portal FRESHMAG.pl jest uzupe³nieniem magazynu drukowanego, znajduj¹ siê w nim poszerzone o teksty i zdjêcia artyku³y oraz informacje z gazety. Na portalu systematycznie zamieszczamy tak¿e relacje z imprez, zapowiedzi koncertów, imprez i wydarzeñ kulturalnych, wywiady, artyku³y oraz opisy i fotografie ciekawych poznañskich miejsc. ZASIÊG: MIESIÊCZNIE DOCIERAMY DO PONAD 120 TYSIÊCY M£ODYCH AKTYWNYCH POZNANIAKÓW!

Z badañ, które przeprowadziliœmy wynika, ¿e jedn¹ gazetkê FRESHMAG czytaj¹ œrednio 4 osoby, co przy nak³adzie 8 tys. sztuk daje nam dostêp do 32 tysiêcy m³odych, poszukuj¹cych ciekawych form spêdzania wolnego czasu poznaniaków. Wspó³pracujemy z firm¹ Student TV, która ma 15 ekranów plazmowych zainstalowanych na 8 uczelniach wy¿szych (m.in. WSNHiD, WSUS, WSB, WSKiB, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Przyrodniczy), na których zamieszczamy wyselekcjonowane przez nas informacje o imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Daje nam to dostêp do 65 tysiêcy studentów ucz¹cych siê na tych uczelniach. Nasz czas antenowyna ekranach to 7 sekund na ka¿d¹ minutê emitowanego na monitorach programu. Oczywiœcie na ekranach polecamy imprezy organizowane przez naszych reklamodawców.


CENNIK: I OK£ADKA:

CA£A STRONA:

MO¯LIWOŒÆ OBRANDOWANIA –

1 MIESI¥C - 1090 Z£

CENA DO UZGODNIENIA

3 MIESI¥CE - 990 Z£

1

6 MIESIÊCY - 850 Z£

157 mm x 224 mm

II OK£ADKA:

PÓ£ STRONY PION I POZIOM:

1 MIESI¥C – 1290 Z£

1 MIESI¥C – 590 Z£

3 MIESI¥CE – 1090 Z£

3 MIESI¥CE – 490 Z£

6 MIESIÊCY – 950 Z£

6 MIESIÊCY – 390 Z£

III OK£ADKA: 1 MIESI¥C – 1290 Z£ 3 MIESI¥CE – 1090 Z£ 6 MIESIÊCY – 950 Z£

IV OK£ADKA (OSTATNIA STRONA): 1 MIESI¥C – 1390 Z£ 3 MIESI¥CE – 1190 Z£ 6 MIESIÊCY – 1050 Z£

ÆWIERÆ STRONY:

1 / 2

78,5 mm x 224 mm

1 MIESI¥C – 350 Z£ 3 MIESI¥CE 290 Z£

1 / 2

6 MIESIÊCY – 250 Z£

ARTYKU£ SPONSOROWANY - CA£A STRONA 1090 Z£ (W PRZYPADKU TEKSTU I ZDJÊÆ DOSTARCZONYCH PRZEZ REKLAMODAWCÊ) TEKST DO ARTYKU£U SPONSOROWANEGO PRZYGOTOWANY PRZEZ REDAKCJÊ - CENA DO UZGODNIENIA

157 mm x 112 mm

1 / 4

INSERTY I INNE FORMY REKLAMY - CENA I FORMA DO USTALENIA Z DZIA£EM REKLAMY 78,5 mm x 112 mm *Wszystkie ceny podane w ofercie to ceny netto. Nale¿y doliczyæ 23% VAT | *Ceny obowi¹zuj¹ do 30.04.2012


DYSTRYBUCJA: PONAD 100 MIEJSC Dystrybucja magazynu FRESHMAG obejmuje kluby, puby, hotele, hostele, kawiarnie, restauracje, kina oraz uczelnie wy¿sze i sklepy. Dziêki bezpoœredniemu kolporta¿owi docieramy do najciekawszych, starannie wyselekcjonowanych miejsc. FRESHMAG’a co miesi¹c znaleŸæ mo¿na m.in. w Centrum Informacji Miejskiej przy ul. Ratajczaka i lotnisku £awica oraz w Centrum Informacji Turystycznej na Starym Rynku. Nasza redakcja stawia równie¿ na sport i urodê, dlatego magazyn dystrybuujemy równie¿ w si³owniach, centrach fitness i renomowanych salonach fryzjerskich. Magazyn FRESHMAG trafia do wszystkich miejsc dystrybucji najpóŸniej 3-go dnia ka¿dego miesi¹ca. Gazeta dystrybuowana jest w specjalnie wyeksponowanych podajnikach. Nak³ad gazety 8.000 SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA REKLAMY

Format strony netto: 153 x 220 mm (+ 2 mm na spad z ka¿dej strony). Reklamy nale¿y przygotowane w skali 1:1, CMYK/300 dpi lub w wersji wektorowej wszystkie czcionki zamienione s¹ na krzywe. Teksty na reklamie powinny znajdowaæ siê co najmniej 6 mm od krawêdzi reklamy. W razie pytañ prosimy konsultowaæ siê z Dzia³em Reklamy. Istnieje mo¿liwoœæ przygotowania reklam przez nasz dzia³ graficzny. W celu dokonania wyceny prac projektowych prosimy o kontakt z Dzia³em Reklamy.

DZIA£ REKLAMY: reklama@freshmag.pl

Marta Nowacka | marta@freshmag.pl | tel. kom. 600 391 082

REDAKCJA: os. Lecha 16/27, 61-293 Poznañ, redakcja@freshmag.pl

WYDAWCA: Fresh Group, os. Lecha 16/27, 61-293 Poznañ

freshmag.pl

Oferta FRESHMAG  

Prezentacja magazynu FRESHMAG

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you