Page 1

Kwarttaal 21e jaargang - juli 2013

Colofon

Dit is het digitale personeelsblad van de gemeente Zeewolde. Het blad wordt toegestuurd aan de ambtenaren en de raads- en collegeleden. Aan deze Kwarttaal werkten mee: Arno Murrer Carolien Nicolai Désirée van Essen Nynke Hiemstra René Broekhof Rita Jansen Rob van Nunspeet Wilma Koekoek Redactieadres: communicatie@zeewolde.nl Foto’s: Gemeente Zeewolde Ina Kok Maarten de Boer Wim van Essen


21e jaargang 

Kwarttaal - juli 2013

2

VAN DE REDACTIE VAN DE REDACTIE VAN DE REDACTIE De zomer is begonnen en….. niet alleen volgens de kalender, maar ook in het echt. Mocht het weer toch nog omslaan, dan geeft deze zonnige Kwarttaal je zo weer een zomers gevoel. Neem bijvoorbeeld het verslag van de NK Veldloop. Een aantal collega’s heeft meegedaan aan deze ambtenarenloop. Lees hun verslag, maar bekijk zeker ook het filmpje. Al komt de regen met bakken uit de lucht, als je het filmpje ziet, breekt de zon door op je gezicht. Deze keer wordt onze bode Hillegonda

Keesman in het zonnetje (sorry, de schijnwerpers) gezet. Vanuit de directie neemt Rob van Nunspeet ons weer mee in het verhaal van Meerinzicht en werpt Arno Murrer een zonnige blik op de betrouwbaarheid van de overheid. Namens de redactie wens ik alle lezers veel leesplezier en een prachtige zomer. Want wat niet is kan nog komen... Désirée van Essen

Eindelijk voorjaarsweer. or twee kinderstemmetjes: Het raam staat open en ik ho ntehuis?” “Zeg Benthe, is dit het gemee “Ja” enlijk?” “Wat doet het gemeentehuis eig n Benthe niet gehoord ... va d oor tw an t he ik b he eg no Jammer ge Marion

Nieuwsgierig naar...

Aagje in een race tegen de tijd Is jou dat ook wel eens opgevallen? Dat er tegenwoordig geen goed gesprek meer mogelijk is in de vroege ochtend?

Je wandelt ’s ochtends naar je werkplek en links en rechts schieten de collega’s voorbij op weg naar de computer. Denk

je als buitenstaander misschien nog “nou, nou.. dat zijn harde werkers, die ambtenaren! Ze gaan bijna hardrennend naar hun werkplek zoveel zin hebben ze om hun dag te beginnen” als ingewijde weet je dat TimeWize de ‘boosdoener’ is. Je hebt tegenwoordig ambtenaren die nog net zolang in het gemeentehuis aanwezig zijn als voorheen. Dat zijn degenen die hun nog niet zo flexibele werkplek op de begane grond vinden. Daarnaast heb je ambtenaren die iedere dag 10 minuten korter aanwezig zijn dan voorheen. Nou ja, niet korter aanwezig... de afstand naar de klok is alleen een stukkie langer dan toen deze nog bij de ingang zat. Toen de nieuwe klok werd ingevoerd, en indirect het bewegingsniveau van de ambtenaren op de tweede en derde verdieping werd opgevoerd, werd in eer­ste instantie gedacht aan een 5 minutencompensatieregeling. Hierdoor zouden collega’s die op hetzelfde moment binnenkomen als voorheen en op hetzelfde moment weggaan als voorheen, maar toevallig op een redelijke afstand van de zijdeur werken, geen 10 minuten per dag inleveren door het nieuwe systeem. Dit aanbod kwam voorbij, werd daarna zo opgesteld dat je een asociaal was als je nog durfde aan te geven dat je er wel gebruik van wilde maken. De vergelij­ king met het aanbieden van een ijsje

aan een kind (wil je een ijsje? Ja lek­ker! Wát? Hoe durf je? Wou jij zomaar een ijsje eten terwijl er kinderen in Afrika­ zijn die niet eens te eten hebben? Ga je diep schamen!) werd al snel gemaakt…. Uiteindelijk krijgt iedereen nu een extra vakantiedagje naar rato van de contracturen. Maar goed. Uiteindelijk is het goed dat de ambtenaar flink moet bewegen om de afgesproken werktijden te blijven halen. Onlangs bleek namelijk uit een onderzoek dat van alle volwassenen in Nederland, de inwoners van Flevoland het minste bewegen. Dat is een trend die in Zeewolde mooi is doorbroken!

Rein Kloksysteem wordt door een nieuw verwijderd...Begin van tijdperk.....


21e jaargang 

Kwarttaal - juli 2013

3

Van de directie

Meerinzicht Het gemeentebestuur van Zeewolde gelooft in een zelfstandige toekomst en weet dat samenwerking nodig is om dit te borgen. Al in 2005 heeft onze gemeenteraad daarom richting gegeven aan dit ‘geloof’ en daarvoor de ka­ ders bepaald. Een belangrijk kader is dat zelfstandigheid niet mag leiden tot onnodig hoge kosten voor onze inwo­ ners. Waar mogelijk, en niet bepalend voor onze identiteit, zoeken wij dus in opdracht van onze raad naar mogelijk­ heden tot samenwerking. Daarbij dient te worden aangesloten bij de oriëntatie van onze inwoners; aldus één van de andere ka­ders van onze gemeente­ raad. Binnen die kaders is vanaf 2006 gewerkt en met resultaat. Met de gemeente Harderwijk zijn de afgelopen jaren dienst­verleningsovereenkomsten ge­sloten voor onze totale ICT-infrastructuur, inkoop, onze salarisadministratie en de backoffice WMO en Burgerzaken. Met Harderwijk en Ermelo samen is de Sociale Dienst Veluwerand tot stand gekomen. Kwaliteit is hiermee geborgd en de continuïteit sterk verbeterd. Per saldo kost dit alles ook nog iets minder maar dat was niet het primaire doel. Wel mooi meegenomen natuurlijk.

Sinds 2011 werken we aan samenwer­ king op het brede terrein van de (interne) bedrijfsvoering. Aanvankelijk was de inspanning gericht op een samenwerkingsverband van Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde (werknaam Rand4Meer). Kort na de start van dit initiatief meldden zich Elburg en Nunspeet die hun inspanningen om samen iets te gaan doen (ambtelijk en/of bestuurlijk) op de klippen hadden zien lopen. Na stevige aarzeling bij de vraag of het aanslui­ten van Elburg en Nunspeet het tempo van de ambities niet nadelig zou beïnvloeden werd daartoe toch besloten. Voorwaarde was dat beide gemeenten in onze ‘rijdende trein’ zouden stappen en hun deelname geen vertraging met zich zou meebrengen. Rand4Meer werd Rand6Meer en die werknaam is begin 2012 ingeruild voor Meerinzicht. De in het gemeentehuis van Ermelo gemaakte foto van de start van Meerinzicht toont de triomfantelijke gezichten van verantwoordelijk bestuurders en gemeentesecretarissen. Om zicht te krijgen op de verschillen in opvatting en cultuur (attitude) over samenwerking is door een externe eerst een rondje gemaakt langs alle gemeente­besturen en organisaties. De uitkomst daarvan is vastgelegd in een

‘side-letter’. Voor belangstellenden heb ik die nog beschikbaar. Wat al in februari 2012 werd vastgesteld, maar niet uitgesproken mocht worden, is dat er een forse kloof gaapt tussen hoe wordt aangekeken tegen samenwerking in Ermelo-Harderwijk-Zeewolde enerzijds en Elburg-Nunspeet-Putten anderzijds. Kort daarna haakte, om verschillende redenen en op verschillende wijzen, eerst Putten en vervolgens Elburg af. Aanvankelijk leek de vorming van Meerinzicht met de vier overgebleven gemeenten geen probleem. Samen zijn we 100.000+ en dat is nog steeds groot genoeg voor de inmiddels achterhaalde Plasterk-norm. De discussie over de rol, taken, status en toekomst van de RNV (Zeewolde doet daar niet aan mee) werd echter steeds meer bepalend voor de voortgang. Deze heeft uiteindelijk ook Nunspeet nog doen afhaken. Na anderhalf jaar praten en de inzet van veel kostbare uren van goede mensen zijn we dus begin 2013 uitgekomen bij het samenwerkingsverband van ruim 90.000 inwoners waar in de sideletter begin 2012 al naar werd gewezen. Ermelo-Harderwijk-Zeewolde; drie min of meer gelijk gestemde gemeenten. Nu gaat het door! Betekent deze uitkomst nu dat we ‘vol gas’ gaan geven om de opgelopen achterstand in te lopen en de samenwerking op zo kort mogelijke ter­mijn tot stand te brengen? Wat mij betreft niet!

Nu zeker is dat het doorgaat maakt het niet zo veel meer uit of iets een paar maanden korter of langer duurt. Meerinzicht is er immers voor de lange termijn en heeft tot doel de zelfstandigheid van de deelnemende gemeenten te borgen. Dat borgt ook onze werkgelegenheid. Waar Meerinzicht belang bij heeft is draag­vlak bij, en betrokkenheid van, bestuur en medewerkers. Zorgvuldigheid aan de voorkant op basis van een nulmeting, goede beschrijving van de nieuwe organisatie en werkprocessen en de juiste vrouw/man op de juiste plek zullen doorslaggevend zijn voor het succes waar we nu hard aan toe zijn. Wij allen willen immers dat Meerinzicht de kwaliteit handhaaft, de continuïteit verbetert en dat kosten beheersbaar blijven. Dat vraagt bij het bouwen aan Meerinzicht vooral om transparantie over kansen en knelpunten, zodat we die met open vizier samen kunnen delen of te lijf kunnen gaan. Wat mij betreft gaan we voor Meerinzicht met als motto: - wat snel kan gaat snel , - wat tijd kost krijgt tijd, - wie goed doet, goed ontmoet!

Rob van Nunspeet


21e jaargang 

4

Digitale dienstverlening. Lust of last? De Nederlandse burger ‘is’ digitaal. We zitten aan de Europese top wat betreft het bezit van pc’s, laptops, tablets en toegang tot het internet. Burgers en bedrijven willen ook steeds vaker langs de digitale weg zaken doen met de pu­blieke sector. De publieke sector, bij monde van minis­ ter Plasterk, wil dat de burger in 2017 alle overheidszaken online kan afhandelen. En dat hij dat bij voorkeur ook via dat kanaal doet, dat is goedkoper en heeft bedrijfsmatige voordelen. Een win-winontwikkeling: voor de burger het gemak en voor de publieke sector een kostenbesparing. Maar….. Er is wel een belangrijke maar: houden we wel voldoende rekening met de burger die minder vaardig is met lezen, schrijven, begrijpen en met digitale communicatie. Bezit van pc en toegang tot het internet wil niet zeggen dat iedereen in staat is digitaal zijn weg naar de overheid te vinden. Zo kan het ook: Denemarken Als voorbeeld van hoe het beter zou kunnen wordt gekeken naar Denemar­ ken, waar iedere burger de digitale overheidsdiensten kan benaderen via het portal ‘borger.dk’.

Natuurlijk kan ook in Denemarken niet iedereen digitaal meekomen, waarvoor een helpdesk en het telefonische kanaal beschikbaar blijven. Maar bovenal betrekt de Deense overheid bepaalde belangengroepen bij de opzet van de digitale diensten en wordt het gebruik van borger.dk voortdurend in de gaten gehouden. En dat alles met een centrale aanpak, terwijl in Nederland ‘iedere overheid zijn eigen ontwikkelpad’ kiest. (Digitale) dienstverlening bij de gemeente Zeewolde Hoe gaan wij in onze organisatie om met deze materie? Groot voordeel is dat wij onze dienstverlening voor een belang­ rijk deel hebben geregeld in onze Servicebalie. Daar komen de kanalen balie, telefoon en digitaal mooi samen. En een behoorlijk aantal werkprocessen wordt daar ook in dezelfde afdeling afgehandeld. De medewerkers hebben dus een goed beeld van welke dienstverlening past bij de vele verschillende onder­ werpen. In het algemeen blijkt dat hoe ingewikkelder de materie, des te meer men geneigd is te bellen met de gemeente, of om langs te komen. Een logisch en her­ kenbaar mechanisme.

Kwarttaal - juli 2013


21e jaargang 

(Voor reisdocumenten en rijbewijzen geldt natuurlijk dat er geen keus is, men moet daarvoor wel naar het gemeentehuis komen). En het wil dan ook lang niet altijd zeggen dat de digitale dienstverlening de meest efficiënte vorm is.

Kwarttaal - juli 2013

5

alle brieven die in Corsa als sjabloon worden opgenomen bekeken op schrijfstijl en zonodig herschreven. Dat levert in de praktijk beter leesbare brieven op waarover hopelijk minder wordt gebeld voor nadere uitleg. Het is een hele uitdaging om de van oudsher toch vaak ambtelijke en soms juridische zinnen

varingen altijd of iets realistisch of echt dienstverlenend is. En we hebben het idee dat we daar best goed in slagen. Goed communiceren is daarbij heel belangrijk, niet alleen bij de Servicebalie, maar ook in de werkvelden in de backoffice.

tere aanvraagprocessen, omdat we al beschikken over veel meer gegevens.

om te bouwen naar begrijpelijk Nederlands. Gelukkig staat onze organisatie erg open voor zo’n ontwikkeling.

Toekomst Natuurlijk werken we binnen de ka­ders van e-Zeewolde gezamenlijk aan de toekomst. Zo zal een Midoffice er voor gaan zorgen dat burgers en bedrijven de zaken die ze doen met ons ook zelf kunnen bekijken via hun persoonlijke “box” op mijn.overheid.nl.

slechte dienstverlening mee door een commercieel bedrijf…….daar zit ik nog van bij te komen. Dat er niet meteen een monteur kon komen snapte ik nog wel, maar het volslagen gebrek aan welke communicatie dan ook was wel heel erg……net ambtenaren ;-)

Dienstverlening door bedrijven “Wij ambtenaren” worden van oudsher vaak beticht van slechte dienstverle­ ning. Dat doet ons in veel gevallen tekort. Onlangs maakte ik een potje

Een voorbeeld: Stel, een vereniging wil een groot en nieuw evenement organiseren. Daarvoor moet men een evenementenvergunning aanvragen. Er is op de website een formulier beschikbaar en men vult dat in. Bij de behandeling van deze aanvraag blijken er diverse onduidelijk­ heden, de datum past niet in de evene­ mentenkalender, er is politie-inzet nodig, etc. Er moet overleg plaatsvinden met de vereniging, die intussen allerlei zaken is gaan regelen. Lastig dus. Goede dienstverlening? Het kan beter. Een eerste (digitaal gemaakte) oriënterende afspraak met de gemeente, waarin de belangrijkste aspecten aan bod komen, is misschien wel veel betere dienstverlening, en voor beide partijen efficiënter. Zo doen wij dat dan ook in Zeewolde. Taal is ook dienstverlening Bij de uitrol van Corsa zetten we nog een belangrijke stap. In principe worden

Praktisch en pragmatisch Zoals vaak in onze organisatie gaan we in de praktijk pragmatisch om met keuzes en ontwikkelingen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de landelijke standaarden en uitgangspunten, maar beoordelen vanuit onze dagelijkse er-

Carolien Nicolai En gaan allerlei koppelingen tussen basisregistraties leiden tot veel efficiën-


21e jaargang 

6

Van de PV

Op naar Den Bos(s)che (Bol) Na mijn uiterste best gedaan te hebben om op tijd in de bus te zitten, bleek ik toch als laatste present gemeld te zijn. Dus….. ik was de pineut. Het zag er naar uit dat het een zonnige dag zou worden, dus de stemming zat er direct al goed in. Aangekomen in Den Bosch begon voor ons allemaal de wandeling naar de rond­vaartboot, waar de Bossche bol al op ons stond te wachten en gelukkig de kapitein ook.

een mooie oude stad. Eigenlijk is het een “waterstad” met de Dieze en Buitendieze en de ligging aan het Zuid-Willemsvaart. Hierdoor moest de kapitein wel iedere keer de boot keren, wat me deed denken aan het liedje van Drs. P ”Heen en weer, heen en weer”. Na de rondvaart ging ik met het groepje mee voor een rondleiding naar de “verborgen plekjes”. Onze gids was een lopende encyclopedie en wist ons alles te vertellen van de oude binnenstad. Ik verdenk hem ervan dat hij op sommige plekjes uit eigen ervaring sprak. Zoals bij het bruggetje bij het klooster, waar de nonnen aan de ene kant en de priester(s) aan de andere kant woonden. Helaas ben ik de toepasselijke bijnaam voor het bruggetje vergeten. De 32 nonnen verzorgden met z’n allen de bisschop van Den Bosch. Mannen wie wil dit nou niet?!

Helaas was de kapitein niet altijd goed te verstaan door collegae die elkaar waarschijnlijk al een tijdje niet gesproken hadden. De koffie en ‘bol’ smaakten uitstekend. Ook vanaf het water is Den Bosch

Door de nog veel bewaard geble­ ven gebouwen is naar mijn mening Den Bosch een van de mooiste middeleeuw­ se steden van Nederland.

Kwarttaal - juli 2013


21e jaargang 

Kwarttaal - juli 2013

7

lega pas echt in de gaten kreeg dat ze die toch echt moest ontkoppen en ontvellen kon ze een gilletje niet onderdrukken. Volgens mij is ze met hetzelfde gevoel uit het restaurant gelopen als dat je uit een drie sterren restaurant komt. Alleen jammer, de bus stopt niet bij Mc Donalds.

zich voelen, ze bleven namelijk vastzitten in de draaideur van het museum en moesten door het personeel bevrijd worden. Na de overheerlijke lunch zijn Henk Brouwer en ik de winkeltjesroute gestart. Henk schoot direct al aan de overkant een 2e handsboekenwinkeltje in en kwam er, als goede boekenwurm zijn­de, natuurlijk niet zonder boek weer uit.

Ook nam de gids ons mee naar De Boze Griet, een smeedijzeren kanon uit 1511. Deze staat in het Bastionder-museum onder maaiveldhoogte bij de stadsmuur. Na al de mooie plekjes bekeken te hebben gingen we via het vernieuwde Stedelijk Museum naar onze lunchlocatie “Ome Bernard”. Dit is weer zo’n mooi oud pand. Enkele collegae wilden waarschijnlijk wel eens meema­ ken hoe draai­ deurcriminelen

Den Bosch blijkt een gezellige winkelstad te zijn met leuke, kleine aparte winkeltjes, zoals een chocoladewinkeltje. Uiteraard moesten we hier even naar binnen. Vraag me niet hoe, maar ik ben er zonder iets te kopen uitgekomen. Halverwege hebben we de kathedrale basiliek St Jan bezocht.

Wat een prachtige basiliek. Wie hem niet bezocht heeft en nog een keer in Den Bosch komt, het is zeker een aanrader. Na al dat lopen werd het tijd voor een terrasje. Laat er daar nou geen gebrek aan zijn in Den Bosch. Zittend op het zonnige terras zagen we onze actief steppende collegae voorbijkomen. Aan het eind van de middag zijn we nogmaals op een terrasje neergestreken tot aan ons diner. Wij doken onder in de Bos­ sche Kelder waar ons een verrassing stond te wachten……We mochten met onze handen eten! Toen de paling op tafel kwam en een tegenover zittende col-

Ik heb mijn best gedaan (soep eten met een stuk rauwe wortel lukt ook) en heerlijk gegeten, hoewel ik 1 keer met de handen eten wel genoeg vind. Bij het (heerlijke) toetje kregen we gelukkig wel bestek. De troubadour die ons muzikaal begeleidde bij het eten deed erg haar best. Sommige collegae zongen uit volle borst mee. Al met al wederom een zeer geslaagde dag. Bedankt PV bestuur!! Rita Jansen


21e jaargang 

Kwarttaal - juli 2013

8

Van de PV

Verslag NK Veldloop 2013 Op 23 maart was het weer zover: De jaarlijkse NK Veldloop voor ambtenaren. Dit jaar werd het evenement door de gemeente Groningen georganiseerd. Nu, ambtenaren die hardlopen... dat is voor buitenstaanders misschien een wat ongewone combinatie, maar

het tegendeel is waar. Met maar liefst 3.200 lopers uit 215 gemeenten is de ambtenarenloop al jaren een groots evenement. Het succes van het evenement zit hem met name in het feit dat, hoe cliché ook, meedoen belangrijker is dan winnen. Jong, oud, snel, langzaam, het maakt allemaal niets uit! Als je maar lol hebt! Onze gemeente werd dit jaar vertegenwoordigd door een selectie van vier sportievelingen: Frank Schuchard, Hans Moerland, Maarten de Boer en Nynke Hiemstra.

De dag van de wedstrijd. Op naar Groningen met z’n vieren in de auto van Maarten. We zaten nog maar net in de auto of iedereen begon zich in te dekken... De uitspraken: “ja, ik had meer willen trainen, maar...” en “ik ben benieuwd hoe het gaat, want...” waren veel gehoorde excuses. Daarnaast deed de gezonde wedstrijdspanning de stilte ook al geen goed. Zo’n wedstrijdje gaat natuurlijk helemaal nergens over, maar ja... op de een of andere manier zorgt de natuur er vanzelf voor dat het enthousiasme via de stembanden naar buiten komt. En zo gebeurde het dat, na een bakje koffie onderweg, we al snel de stad inreden. Direct viel ons de goede organisatie op bij het Martiniplaza. Hier waren kleedruimten in overvloed en konden we onze startnummers ophalen. Allemaal keurig geregeld, zelfs toen bleek dat Hans, als coördinator, was vergeten zichzelf op te geven..., werd er wat geregeld.

Na het omkleden gingen we in een grote optocht naar de atletiekbaan. Erg leuk was het dat je kon zien van welke gemeente de mensen waren door alle gesponsorde trainingspakken en loopshirts. En ook wij waren hartstikke trots op onze mooie shirts! De wedstrijd van Frank was eerste gepland en hij kon zich in de optocht niet beheersen. Fanatiek als hij is, ging hij inlopen en alvast het parcours verkennen. Iets over het parcours: de eerste 400 meter ging over verhard terrein, namelijk de atletiekbaan. De rest van de afstand liep door het stads­park van Groningen, gro­ten­deels onverhard met een afwisseling van verharde paden, bospaden en grasland. Zelfs een pittige klim en afdaling op een heuvel maakte deel uit van de route. De start en finish waren op de

atletiekbaan waardoor iedereen nog een ereronde voor het publiek kon ma­ken.


21e jaargang 

Om 12 uur was het de beurt aan Hans voor zijn 6 kilometer. In een heerlijk zonnetje en in de luwte zagen Frank, Maarten en Nynke vanaf de tribune hoe Hans zijn Zeewolde-shirt aan de camera liet zien. Ook Hans zette een prima prestatie neer. Hij kwam bijna net zo fit de atletiekbaan weer op rennen als dat hij vertrokken was. Om 11 uur was eerste wedstrijd en mocht­Frank starten voor zijn 6 km. Met de gevoelstemperatuur van -5 werd toch de keus gemaakt om de lange broek aan te houden. Vanaf de eerste startrij vertrok Frank voor

zijn race. Wat we vooraf al een beetje hadden inge­schat liep Frank, onder luide aanmoedigingen van de andere collega’s, een erg goeie wedstrijd. Als 5e (3e in zijn categorie) kwam hij uiteindelijk over de finish. Met een enorm enthousiasme kwam Frank met zijn welverdiende medaille terug op de tribune.

Kwarttaal - juli 2013

9

Ondertussen waren Maarten en Nynke na het zonnen op de tribune bezig om zichzelf weer op scherp te stellen. Om 13 uur vertrokken zij voor hun 9 kilo-meter wedstrijd. Het plan was om zoveel mogelijk voorin te starten, maar door de drukte lukte dat niet, waardoor ze de achtervol-ging in moesten zetten. Het parcours was ondertussen al aardig soppig geworden van alle lopers die er al overheen waren gekomen. Nynke kwam als 37e (4e in haar categorie) en Maarten 2 seconden later als 38e (15e in zijn categorie) over de streep. Een detail hierbij was dat Maarten de hele race als haas voor Nynke fungeerde, maar dat toen Nynke de eindstreep rook, ze er als een haas vandoor ging. Niet meer in te halen voor Maarten... :) Beiden een mooie prestatie!

Halverwege de middag en vol enthousiasme reden we weer huiswaarts. Het was weer genieten! Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij! Daarover gesproken,.... Volgend jaar wordt het NK Veldloop georganiseerd door de gemeente Helmond. (Nog) dichterbij Zeewolde dan Groningen, dus voor de reisafstand hoef je het niet te laten. Mocht je na het lezen van het bovenstaande bericht nog niet enthou­ siast zijn geworden, kijk dan nog even naar het filmpje* van deze mooie dag. Wij hopen volgend jaar op een bus vol atleten vanuit Zeewolde. Als de gemeente Dronten het kan.....dan moeten wij toch ook minimaal een (kleine) bus vol kunnen halen! Laat onze enthousiasme in ieder geval een inspiratie zijn voor vele col-

lega’s om te trainen voor volgend jaar! Dan maken we er weer een gezellige dag van! Een sportieve groet, Frank, Hans, Maarten en Nynke

* het filmpje is alleen af te spelen op een PC of MAC

De resultaten: 6 km Plaats Naam Brutotijd 3 Frank Schuchard 00:25:13 ? Hans Moerland 00:39:11                                                               9 km                                                     Plaats Naam Brutotijd 4 Nynke Hiemstra 00:41:42 15 Maarten de Boer 00:41:45

Nettotijd 0:25:13 Nettotijd 0:41:25 0:41:27


21e jaargang 

Kwarttaal - juli 2013

10

Van de directie

Betrouwbaar Bestaat de betrouwbare overheid? Natuurlijk bestaat die. Als je een paspoort aanvraagt, ligt binnen een week je nieuw exemplaar klaar. Dien je als inwoner van Zeewolde een bezwaarschrift in tegen een genomen besluit, heb je binnen de wettelijke termijn een antwoord gekregen op je vraag. Ik durf zelfs de stelling aan dat het overgrote deel van wat de overheid doet, tegemoet komt aan de verwach­ tingen van de burger. En natuurlijk hebben wij in Nederland treinen gekocht waarbij je het risico liep dat je kleren in de hens vlogen als

je op een stoel zat, dat de remmen het niet zouden doen bij een snelheid van 250 kilometer per uur. En natuurlijk kost dat de belastingbetaler handen vol met geld. En natuurlijk zijn de laatste drie kabinetten er in geslaagd een zigzag­ koers te varen. Wat in juni 2012 nog een wetsontwerp was, was dat in oktober 2012 niet meer. De opvolger van dat wetsontwerp zou per 1 januari 2014 in werking treden, maar na een sociaal akkoord werd dat ineens 1 januari 2015 en kwam het wetsontwerp er heel anders uit te zien. Daar valt niet op voor te bereiden. Maar over het algemeen doet de overheid voor zijn burgers datgene

wat ze moet doen. Maken incidenten andere bedrijfstakken dan ook onbetrouwbaar? Wel eens geprobeerd bij de NUON een verhui­zing door te geven? Dat is bij mij thuis in 2007 niet gelukt. Wij zijn nu in het trotse bezit van twee contracten met de NUON. Een op het huidige woonadres waar we een rekening voor krijgen, een op het oude woonadres waar we een rekening voor krijgen die iedere maand op € 0,- staat. Daar hebben we wel drie dagen voor moeten bellen met de NUON. We zijn thuis in juni begonnen aan de verbouwing van de badkamer. Na jaren gesoebat, offertes opvragen, bouwvakkers of bedrijven die niet komen opdagen, veel te veel geld vragen of vlak voor het begin van de werkzaamheden aangeven toch niet te komen omdat ze

er geen zin in hebben omdat het te veel werk is. Op het afgesproken tijdstip en dag meldt zich het bedrijf met de nieuwe spullen en gaat aan de slag. We hebben bij een ander bedrijf een mobiele douche gehuurd en die melden zich ook op het afgesproken tijdstip en dag. Hebben de juiste spullen bij zich en doen wat afgesproken is. De bouwvak in Ne­ derland kent uiteraard ook een fors aantal bedrijven die gewoon doen wat je met ze afspreekt . Laten we niet afgaan op incidenten, niet in Zeewolde en niet landelijk. Laten we proberen een genuanceerd beeld neer te zetten, ook van de overheid. Arno Murrer


21e jaargang 

Wat vind jij van Kwarttaal digitaal?­ Dit is nu de derde Kwarttaal die niet meer op papier maar digitaal wordt verspreid. De redactie is nieuwsgierig naar het leesgedrag van de ontvangers. En dat is nu zo mooi in ons digitale tijd­perk; de cijfers zijn op een makkelijke manier te achterhalen. Uit de statistieken van Issuu blijkt dat Kwarttaal van december 2012 275 keer is gelezen. De gemiddelde lees­ tijd was ongeveer 7 ½ minuut. (Grappig detail: iemand heeft Kwarttaal in Denemarken gelezen.) De leescijfers vallen absoluut niet tegen, maar de redactie wil graag ook jullie mening over de inhoud weten. Daarom volgen hierna een paar vragen over de inhoud van Kwarttaal. Je reactie kun je sturen aan: communicatie@zeewolde.nl.

Kwarttaal - juli 2013

11

In de volgende editie gaan we in op de resultaten. Waar lees jij de Kwarttaal? - op kantoor - thuis - op kantoor en thuis Wat zou je missen als Kwarttaal niet meer zou verschijnen? Kwarttaal heeft de volgende standaardrubrieken: - Van de directie - Groentje - In de schijnwerpers - Van P&O - Aagje - Van de PV Lees je alle rubrieken? Welke rubriek vind je leuk? Welke rubriek vind je niet leuk? Heb je een suggestie voor een nieuwe rubriek? Wil je nog iets anders melden/opmer­ken?

Van P&O

nt e m e d n e R R H t i u s je k Luchtige stu Het hoogste lied zingen Werkgevers hebben baat bij een goede sfeer op de werkvloer. Werknemers die het naar hun zin hebben, le­veren immers over het algemeen betere prestaties. Duitse werkgevers zorgen voor de juiste sfeer door werknemers samen het bedrijfslied te laten zingen. In navolging van het wereldberoemde Oktoberfest brengen onze oosterburen nu ook het feest naar de werkvloer. In

Duitsland zijn namelijk de bedrijfsliederen in opkomst. Door samen te zingen wordt de motivatie aangewakkerd en collegialiteit bevorderd. Het blijkt dat de bedrijfsliederen aan populariteit winnen omdat de economie verslechtert. Onder andere een grote luchtvaarmaatschappij en een bekende bierbrouwer hebben een lied laten componeren.


21e jaargang 

Kwarttaal - juli 2013

12

IN DE SCHIJNWERPERS - Hillegonda Keesman sinds 2012 werk ik nu met een aantal collega’s voor het werkveld Facilitair. En met veel plezier! Dit was tevens een nieuwe opstart voor mij. Werk jij met Corsa, zo ja: Hoe bevalt je dat? Neen!! Ik rij wel Opel ….. (Combo). Wat had je vroeger willen worden? Ik had graag een eigen café willen hebben. Naar welke muziek luister je het liefst? Van Hollandse muziek tot Oldies zo­ lang het maar gezellige muziek is.

Naam? Hillegonda Keesman Leeftijd? 47 jaar Woonplaats? Dronten. Maar ik ben geboren en getogen in de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Gezinssituatie? Ik ben single maar ik woon samen met mijn moeder. Ik ben 10 jaar uit huis

geweest en na het verlies van mijn vader ben ik in huis gebleven wat ook mijn geboortehuis is. Huisdier(en)? Thuis niet maar bij de receptie wel (goudvissen). In dienst sinds? 15 maart 1995. Afdeling en Functie? In 1995 ben ik begonnen als bode en

Wat is het leukste dat je het afgelopen jaar hebt meegemaakt? Dat ik na een lange periode van ziek zijn (het was een proces) weer aan het werk ben. Dit heeft veel impact op mij gehad maar ook op mijn collega’s. Ik voel mij herboren en een stuk sterker geworden. Dat geeft mij veel energie en plezier in mijn werk. Het proces van ziek zijn zoals ik heb meegemaakt wil ik nooit meer meemaken. Ik voel me nu ook gezond, vrolijk en gewaardeerd. Hoe en waar breng jij het liefst je vakantie door? Ik ben graag thuis met mooi weer. Ik hou dan van tuinieren en knutselen.

Als ik op vakantie ga, dan is het Portugal. Aan de zee en hoe ruiger de golven hoe beter. Als je een dag van functie mag veranderen, wat zou je dan willen doen? Dat wil ik niet. Er bestaat niets mooi­ ers dan het bodevak. Elke dag is weer anders. Wat eet jij graag? Ik houd van Hollandse pot: sperziebonen, aardappels en een goede smeuïge gehaktbal en dat alles overgoten met een lekkere saus van appelmoes. Je kunt mij ‘s nachts wakker maken voor: Een broodje hagelslag met veel boter. Wat doe je in je vrije tijd? Ontspanning: Ik roei elke dag een half uurtje op mijn eigen roeiapparaat. Zo blijf ik in vorm en op het goede gewicht! Is er nog iets wat je kwijt wilt aan je collega’s? Ik geniet van elke dag. Help elkaar en sta elkaar bij!

René Broekhof


21e jaargang 

Kwarttaal - juli 2013

13

Van P&O

nt e m e d n e R R H t i u s je k Luchtige stu Veel sollicitaties voor een enkeltje naar planeet Mars Dat er in deze tijd veel sollicitanten op de arbeidsmarkt zijn, daar zal niemand meer van opkijken. Maar sommige sollicitanten gaan wel erg ver in hun zoektocht naar een baan. Onlangs stroomden de sollicitaties binnen voor een enkeltje naar de planeet Mars. De organisatie Mars One deed een oproep waarin zij zocht naar mensen die vanaf 2023 op Mars zouden willen wonen. Duizenden sollicitanten toonden interesse. Opvallend, want het gaat hier om een enkele reis. Eenmaal op de planeet aangekomen, kunnen toekomstige bewo­ners dus niet meer terug. Dit betekent dat zij hun familie en vrienden voor altijd zullen moeten achterlaten. De strenge sollicitatieprocedure bestaat uit vier rondes. In de eerste ronde worden de cv’s en motivatiebrieven beoordeeld. De volgende ronde bestaat uit een medische keuring en een selectiegesprek. De derde ronde wordt

op televisie uitgezonden. In het tv-programma moeten kandidaten laten zien waarom juist zij naar Mars zouden moeten gaan. In de laatste ronde worden de sollicitanten in groepsverband onderworpen aan een aantal lastige opdrachten.

Lief & Leed In dienst:

Geboren:

Afgelopen periode zijn er geen medewerkers in dienst gekomen

Albert Burggraaff is op 14 februari vader geworden van zijn dochter Eva.

Uit dienst:

Jennita van den Berg is op 22 mei moeder geworden van haar dochter Lyanne.

Memik Pinarbasi, 1 februari 2013 als beleidsmedewerker van de afdeling Veiligheid.

Huwelijk:

Willy Roose, 1 februari 2013 als receptioniste van de afdeling Publiekservice.

Sandra Bakker, 1 maart 2013 als beleidsmedewerker van de afdeling Veiligheid. Riet van Schaik, 1 april 2013 als bibliothecaris. Ineke Schipper, 1 juli 2013 als medewerker van de griffie. Liesbeth Houtman, 1 juli 2013 als administratief medewerker van de afdeling Veiligheid.

Er zijn het afgelopen kwartaal geen collega’s in het huwelijk getreden en geen partnerschapsregistratie gemeld.


Kwarttaal IdeeĂŤn, suggesties, opmerkingen?

Stuur ze naar communicatie@zeewolde.nl.

Volg ons op Twitter: @gemzeewolde

Kwarttaal juli 2013  

Personeelsblad gemeente Zeewolde

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you