Page 1

Frelsesarmeens barnehager Ă…rsmelding 2018

F 1


Forord 2018 har vært et endringens år. Det er det første hele året med ny rammeplan, første året med ny kompetanseplan, ny pedagognorm og ny bemanningsnorm. Det har ført til endringer på mange ulike plan. Personalet er suksess faktor nummer en, og med et reflektert og positivt personale har endringene og tilpasningene gått veldig bra. At vi har en helt unik personalgruppe viser resultatene fra medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført av Epinion våren 2018. Med en svarprosent på hele 96% og en alt-i-alt tilfredshet på 5,2 (på en skala fra 1-6), viser det at vi har et personale som trives, som spiller hverandre gode og som ønsker å utgjøre en forskjell i barnas liv. Vi er utrolig stolte av personalet i Frelsesarmeens barnehager. Litt av hva de har fått til i året som har gått, kan dere lese i denne meldingen.

God lesning! Vennlig hilsen

Annette Gilbrant Virksomhetsleder

2


Innholdsfortegnelse Forord

1

Innholdsfortegnelse

3

Våre medmennesker

4

Hva vi tilbyr Etterspørsel Hva har skjedd i 2018 Felleskor på Østlandet Statistikk

4 4 4 9 9

10

Vårt samfunnsengasjement Samarbeidspartnere Samfunnsengasjement i praksis Menn i barnehagen - MIB Julegrytas barnehagedag Nettverk for verneombud Aktuelle miljøtiltak

10 11 11 12 12 12

Våre medarbeidere

13

Personale Personalpolitikk Sykefravær Kompetanseheving

13 14 14 15

16

Vår organisasjon Organisasjonskart Styret Økonomi Organisasjonsutvikling Profilering/ synliggjøring Kompetanse-, forsknings – og utviklingsarbeid

16 16 16 17 17 18

Planer for fremtiden

19

Noen ord til slutt

20

3


Våre medmennesker Våre medmennesker er alle barn, foreldre og samarbeidspartnere som vi møter gjennom vårt arbeid i barnehagen.

Hva vi tilbyr Våre barnehager er åpne for alle og vi har en vid opptakskrets. Frelsesarmeens barnehager er barnehager med særlig formål. Vi vektlegger de kristne verdiene i formålet. Vårt barnesyn er avgjørende i vår faglige profil. Barnet har verdi i det barnet ER, ikke i det barnet gjør. Barnet skal få være seg selv, komme med hele sin personlighet og kjenne at det er godt å være seg. Vi legger til grunn at barnet er skapt i Guds bilde og har unik verdi. Dette skal kjennetegne våre barnehager, slik at vi først og fremst bidrar til å styrke barnets selvfølelse. Våre kristne holdninger og verdier skal prege vår hverdag. Som en del av Frelsesarmeen ønsker vi også å ha en sosial profil. Vi er opptatt av å se hele familien, ikke bare barnehagebarnet. Vi vil ha god dialog, veilede og hjelpe familien i de utfordringene de står i. Vi er også opptatt av at formidling av Bibelfortellinger og kristne barnesanger har sin naturlige plass i hverdagen.

Etterspørsel De fleste steder er det i dag full barnehagedekning. I noen av kommunene vi har våre barnehager har det blitt en overkapasitet på barnehageplasser, og det er derfor begynt å bli mer utfordrende å få fylt opp. Barnehagene må stadig være fleksible og ha fokus på å finne løsninger på gruppesammensetningen ut fra ulik søkermasse.

Hva har skjedd i 2018 I 2018 har vi arbeidet videre med refleksjon og pedagogisk dokumentasjon som fører til utvikling og ny kunnskap. Periodeplan med refleksjon over forrige periode, prosessmål for barnegruppen, mål for de voksne og ideer til hva man kan gjøre i forhold til disse målene er fortsatt et viktig arbeidsverktøy. Planen hjelper oss til å holde oss nær vår pedagogiske plattform og sikre at vi har en rød tråd i arbeidet. I 2018 har vi videreført arbeidet med Familieverksted, som startet opp i Regnbuen barnehage høsten 2017. I tillegg har vi også etablert kontakt og startet opp et Familieverksted i Sophies Hage barnehage, som er en kommunal barnehage i bydel Grünerløkka. Ny prosjektleder for Familieverksted ble ansatt i august 2018 og det jobbes videre med å etablere kontakt med andre bydeler for et samarbeid. Familieverksted har treff annen hver uke over et halvt år, og det er i dag til sammen 9 mødre og 15 barn tilknyttet våre aktive Familieverksted. Det er to ansatte som er med å drifte tilbudet sammen med åtte frivillige medarbeidere. Familieverkstedet starter med felles middag før barna er på planlagte aktiviteter og lek og foreldrene er med i refleksjonsgruppe. Tema som blir tatt opp er foreldrene med på å bestemme ut i fra deres interesser og behov. Av og til har vi også fellesaktiviteter som for eksempel juleverksted. Vi har et samarbeid med Fretex, Diabetesforbundet og MIR – multikulturelt initiativ og ressurssenter som bidrar inn i refleksjonsgruppen. I tillegg samarbeider vi med Matsentralen hvor vi henter overskuddsmat som blir brukt til å lage sunne og næringsrike middager.

4


AUGLENDSDALEN Høydepunkter i 2018: I 2018 feiret barnehagen 10 års jubileum. Vi hadde en veldig flott jubileumsfest der de eldste barna fremførte «Kardemomme by» og alle barna deltok med sang. For anledningen hadde vi et foreldreband og fikk satt opp scene og lydanlegg. Det var taler ved virksomhetsleder og tidligere styrer. På høsten var personalet på studietur til Kristiansand der vi fikk låne Frelsesarmeens lokaler. Dette var en vellykket tur både faglig og sosialt. Kompetanseheving: Livsmestring er hovedtemaet for kompetansehevingen. Herunder har jobbet vi med tidlig innsats og trygghetssirkelen. På møter for pedagogene og barneveilederne har vi tatt utgangspunkt i bøkene «Livsmestring og Glede» (UiS) og «LØFT» av Ivar Haug. På høsten startet vi opp med ledertreningsprogrammet «Relasjonsledelse» i regi av FRETEX Jobb og Oppfølging. Målet med dette arbeidet er å styrke pedagogiske ledere og styrer faglig samt å øke nærværet i barnehagen. Metoden er en kombinasjon av undervisning, refleksjon og praktiske øvingsoppgaver. Vi har jobbet mye med tilbakemeldingskulturen i barnehagen, og har begynt med målsamtaler på alle nivå. Årstema: Med utgangspunkt i begrepet livsmestring valgte vi årstemaet «meg selv i møte med verden». Vi konkretiserte dette nærmere i temaene følelser, kroppen min, matglede og samhandling. Vi har sett at barna er blitt bedre på å sette ord på egne og andres følelser som igjen har hatt en positiv effekt på leken og samspillet i barnegruppene. Tilsyn: Vi har hatt tilsyn på det elektriske anlegget, brannvarslingssystem, ventilasjon og uteområdet. Brukerundersøkelse: På Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse hadde vi fremgang på alle områder sammenlignet med 2017. Unntaket er «barnets trivsel» hvor vi fikk en uforandret høy skår. Vi hadde størst fremgang på områdene «informasjon», «tilvenning og skolestart» og «tilfredshet».

5


TROLLSTUA Høydepunkter i 2018: Vi har i løpet av året gjort en del oppgraderinger i barnehagen. Utenfor småbarnsavdelingene er det satt opp nytt lekestativ og lagd en lekeplass hvor det er lagt til rette for allsidig lek. Det er også satt opp en stor sandkasse med mulighet for solskjerming på forsiden av barnehagen. Dette har skapt et større fellesskap fordi det er plass til at flere kan leke sammen samtidig. På området til uteavdelingen er det planert og gjort klart til en ny grillhytte som blir satt opp i januar 2019. Alt dette er med på å skape et engasjement hos personalet som smitter over på barna. Kompetanseheving: I forbindelse med tema Livsmestring i kompetanseplan, har vi brukt ulike møter på tema mobbing. Fokuset har vært på hvordan vi kan jobbe for å hindre mobbing på arbeidsplassen og blant barna. Vi har vært på kurs med Elise Devold om hvordan vi skal styrke språket og være en språkstimulerende avdeling/barnehage og et kurs med Ratib Lekhal som hadde fokus på «Hva er kvalitet i barnehagen». I høst startet også vi opp med ledertreningsprogrammet «Relasjonsledelse» i regi av FRETEX Jobb og Oppfølging. Dette er et spennende arbeid som skal være med å øke kompetanse innen lederskap, trivsel og kulturskaping. To av barneveilederne ble ferdig med barn og ungdomsarbeider våren 2018 – mangler bare praktisk eksamen. En begynte nå i høst og er ferdig våren 2019. Det er veldig positivt at flere av barneveilederne ønsker å øke kompetansen i barnehagen på denne måten. Årstema: Satsningsområdet i Trollstua 2018 – 2020 er «Lek og samspill i uterommet». Gjennom dette har vi hatt fokus på aktive og veiledende voksne som ser muligheter, legger til rette for gode lekemuligheter og tar med seg oppgaver og leker ut. Utelekeplassen og hva kan vi gjøre for at den stimulerer til mer lek og språkutvikling vil vi jobbe videre med. Tilsyn: I år har vi hatt elektronisk tilsyn fra kommunen. Dette er et tilsyn som omhandler hele barnehagens drift. Vi har hatt tilsyn av barnehagens brannslokkingsutstyr og tilsyn av brannklokker og varslersystem. Varslersystemet skal byttes ut i februar 2019. Brukerundersøkelse: Vi var med på Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Vi fikk en svarprosent på 85,71%. På punktene det er spurt om ligger vi på et snitt fra 4,0 – 4,8 av 5 mulige, noe vi veldig stolte av. Vi har lavest poeng på ute- og innemiljø. Vi har planer om videre utbedring av ute- og innemiljø, så da blir det spennende å se om dette endres med neste års undersøkelse.

6


REGNBUEN Høydepunkter i 2018: I 2018 fikk vi muligheten til å være en Lesefrø-barnehage. Dette innebærer at alle avdelingene har tilrettelagt for leseaktiviteter, blant annet ved å ha egne lesekroker og ved å sette av tid til bøker. Vi har fått to store bokpakker fra Deichmanske bibliotek i løpet av året. Disse bøkene har vært flotte nye bøker som barna ivrig har kastet seg over. Familiene har også kunnet låne med seg bøker hjem. I tillegg til norske bøker, har vi også hatt bøker med noen av språkene som er representert i barnegruppa. Vi har fått muligheten til å oppgradere utelekeplassen vår, ved å legge heldekkende gummibelegg på et område. Dette har gjort lekeplassen mer fargerik og innbydende, og vil spare oss for mye vedlikeholdsarbeid i årene som kommer. Lekeskuret har også fått god behandling, med bytte av råtne bord, nye takrenner, vask og beising. Det har blitt veldig bra! Kompetanseheving 2017: I løpet av 2018 har to barneveiledere gått opp til fagprøven, og bestått. En barnevernspedagog har fullført etterutdanning i barnehage- og småbarnspedagogikk, og er nå fast ansatt som pedagogisk leder. To pedagogiske ledere, samt styrer, har begynt på videreutdanning i veiledning. Grunnet dette har vi blitt godkjent som øvingsbarnehage for studenter fra barnehagelærerutdanningen på OsloMet. Dette tror vi kan styrke oss faglig, og vi håper på sikt dette kan være en hjelp i rekrutteringen av barnehagelærere. Vi inviterte foredragsholder May Lindland til et personalmøte. Hun underviste ut ifra Kari Gamst sin bok: «Den profesjonelle barnesamtalen». Dette opplevdes som et svært viktig kurs for å styrke personalets evne til å ta initiativ til videre samtale dersom barn sier eller gjør noe som vekker bekymring. Årstema: Satsningsområdet i årsplanen 2018 er LEK I BEVEGELSE, med underpunktene Leken i bevegelse ute og inne, Barna i bevegelseslek og Rommet i bevegelse. Hver avdeling fikk tidlig på året tid til å definere hvordan satsningsområdet skulle se ut og jobbes med på avdelingen. På personalmøte har vi brukt tid på å vurdere hvordan vi er med på å fremme eller hemme bevegelsesgleden i leken hos barna, samt delt fortellinger som eksempler på når «det funker».

7


Tilsyn: Miljørettet helsevern hadde godkjenningsbefaring 8. august. Barnehagen har tidligere ikke vært godkjent, grunnet manglende ventilasjonsanlegg. 17.9.18 vedtok barnehagemyndigheten godkjennelse «… i medhold av § 6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.» Brukerundersøkelse: Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ble som vanlig gjennomført i november. I år fikk vi et godt samarbeid med foreldrerepresentantene, som hjalp oss til å motivere foreldrene til å delta i undersøkelsen. Dette gav resultater, og svarprosenten kom opp i ca. 79 %. Ute- og innemiljø skårer lavest med 4,0 poeng, mens barnets trivsel skårer best med 4,7 på en skala fra 15. Resultatet vil gi føringer på hva vi fokuserer på og jobber videre med, både hva vi vil forbedre, og hva vi vil foredle.

SOLGRY: Høydepunkter i 2018: Barnehagen fylte 60 år i år, og det ble feiret med en vellykket bursdagsfest. Det ble på våren gjennomført ekstern medarbeiderundersøkelse som vi skårer veldig høyt på. Det er hyggelig at det er stor trivsel i barnehagen. Småbarns avdelingen har jobbet med tema antall, rom og form. Dette var litt nytt, men ble veldig vellykket for barn og voksne. Kompetanseheving: En pedagogiskleder har tatt ICDP-sertifiserings kurs og en annen pedagogisk leder var på to dagers konferanse om de yngste barna i barnehagen. Styrer og en pedagogisk leder har vært tilstede på to møter med de andre barnehagene i kommunen med tema Rammeplan. Hele personalet var på Østlandsk lærerstevne i november. Det var en fin dag med mange gode kurs. Kursene het: Livsmestring, Løft, Psykososialt arbeid med barn (forebyggende mobbing) og Drømmeveggen. 8


Årstema: I år har vi hatt fokus på lekelyst og livsmestring. Tema på småbarn har vært skinnvotten og Lekende matematikk i hverdagen. De andre avdelingen på huset har hatt tema om: vennskap, tusser/troll, planter/ dyr og samspill /lek utendørs. Vårt fokus som voksne denne perioden har vært: å være en tilstedeværende voksen der barn kan søke trygghet og sørge for at barna opplever glede ved å leke sammen. Tilsyn: Det har ikke vært noe tilsyn i år. Brukerundersøkelse: Vi har gjennomført Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse med en svarprosent på 76%. Vi skårer høyt på alle svarene, bortsett fra spørsmålet om matservering i barnehagen. Barnehagens samarbeidsutvalg jobber for å se på en løsning for å bedre barnehagens mattilbud.

Felleskor på Østlandet Før sommeren ble det arrangert førskolekonsert for alle førskolebarna på Østlandet i Frelsesarmeen, Templet korps. Det var en flott opplevelse både for barna og for publikum. På slutten av konserten mottok alle barna hver sin rose som takk for konserten. Det var mange stolte barn, foreldre og personal.

Statistikk Frelsesarmeens barnehager er én virksomhet. Frelsesarmeens barnehager består av 4 barnehager i 4 forskjellige kommuner: Frelsesarmeens barnehager, Trollstua – Asker, 5 avdelinger inkludert uteavdeling Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen – Oslo (bydel Alna), 5 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen – Stavanger (bydel Hillevåg), 4 avdelinger Frelsesarmeens barnehager, Solgry – Drøbak (Frogn kommune), 3 avdelinger I tillegg har vi administrasjonen som består av virksomhetsleder, fagkonsulent og en prosjektleder for Familieverksted i en 80% stilling. 9


Pr 15/12 gikk 269 barn i våre barnehager. Av disse var 89 barn under 3 år. Barnehagene er åpne for alle barn, og opptaket skjer via samordnet opptak i hver kommune eller bydel. Det er vedtektene til barnehagene som definerer opptakskrets (område) og opptakskriterier (prioritering av søkere). Frelsesarmeens barnehager er bundet av Lov om barnehager med forskrifter, blant annet Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på lik linje med alle godkjente barnehager i Norge. På hjemmesiden www.frelsesarmeen.no/barnehager finner du mer informasjon om hele virksomheten og hver barnehage, blant annet link til Pedagogisk plattform og barnehagenes Årsplaner.

Vårt samfunnsengasjement Samarbeidspartnere Barnehagenes interne samarbeidspartnere: - Lokale korps, for eksempel gjennomføring av gudstjenester på korpset, korpsleder som har samlinger i barnehagen m.m - Alle barnehagene har en egen kapellan - Styrerne deltar i Frelsesarmé-nettverk der det finnes - Fretex i forhold til avtaler om praksisplasser - Fretex sin kantine i Oslo - Andre Frelsesarméenheter som f.eks. Jobben og Home-Start Barnehagenes eksterne samarbeidspartnere: - Barnehagefaglig ansvarlig i den enkelte kommune/bydel hvor styrerne deltar på fagmøter, planlegging og gjennomføring av felles opplæring, samt samordnet opptak - Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) - Pedagogisk fagsenter - Skole/Sfo - Barnevern - NAV - Helsestasjon, fysioterapeut, rehabiliteringssentre m.m. - Nettverk for private styrere, samt bydels- eller kommunenettverk - PIA – private barnehager i Asker. Foreningen jobber blant annet politisk overfor politikere og administrasjon i kommunen. - Stamina Helse – bedriftshelsetjeneste - TFS (Tverrfaglig samarbeid) Administrasjonens interne samarbeidspartnere: - Virksomhetsleder er en del av lederteamet i sosialtjenesten. Dette er et viktig nettverk for diskusjon, ledelse og utvikling av hele sosialtjenesten. - Andre interne samarbeidspartnere er seksjon for internasjonal utvikling, Frelsesarmeens barn og unge, Frelsesarmeens eiendommer AS, seksjon for regnskap, seksjon for IT og avdeling for kommunikasjon.

10


Administrasjonens eksterne samarbeidspartnere: - Virksomhetsleder samarbeider med barnehageadministrasjonene i kommunene/bydel i enkeltsaker, for eksempel inngåelse av samarbeidsavtaler, tilskudd, godkjenninger etc. - Vår arbeidsgiverorganisasjon Abelia - IKOs Barnehageforum er fortsatt en viktig samarbeidspartner. I 2018 har mye av arbeidet vært å planlegge IKOs styrerkonferanse som går av stabelen i januar 2019. I Barnehageforum deles også erfaringer og tanker om det å drive barnehage med særlig formål.

Samfunnsengasjement i praksis I Frelsesarmeens barnehager ønsker vi å være tydelige på hva det betyr at vi er en del av Frelsesarmeen. Barnehagene har et bistandsprosjekt hvor vi støtter barnehagen Kibera som ligger i Nairobi, Kenya. Denne barnehagen tilbyr plass for barn fra vanskeligstilte og sårbare familier. Barna serveres varm lunsj og frukt hver dag, de ansatte går på hjemmebesøk og to ganger i året gjennomgår alle barna en helsesjekk. Vi har fortsatt fokus på fattigdom i Norge og hvordan vi kan jobbe for å gjøre hverdagen enklere for de som har økonomiske utfordringer. Vi jobber med å være bevisste på hvordan vi formulerer spørsmål/informasjon til foreldrene. Vi prøver også å hjelpe enkelte familier med store utfordringer ved å sette de i kontakt med andre deler av Frelsesarmeen som kan hjelpe (eks Fretex, Home start, slumstasjon, korpset osv.). Det samarbeides med Fretex, NAV og andre aktuelle aktører om praksisplasser. Vi ser at det er en del familier som har lite nettverk og få de kjenner i nærmiljøet, derfor startet vi høsten 2017 Familieverksted i Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Familieverksted er en 11


møteplass i barnehagen, etter barnehagens stengetid. Her kan foreldre og barn etablere nye vennskap og få snakke sammen om små og store ting som skjer i hverdagen. Både det som er positivt og det som er utfordrende. Foreldre og barn har blitt godt kjent med hverandre, og de har fått oppleve mange varierte aktiviteter i Familieverksted. Vi har fått gode tilbakemeldinger og ser at dette er et tilbud som flere kan ha nytte av. I løpet av 2018 har vi etablert et Familieverksted til og jobber for å få i gang flere.

Menn i barnehagen - MIB En viktig oppgave for barnehagene er å jobbe systematisk for å få en bedre kjønnsfordeling blant de ansatte. Alle barn trenger både kvinnelige og mannlige rollemodeller. I 2018 har vi hatt to samlinger for menn i Frelsesarmeens barnehager. På første samling var vi syv personer, men på samlingen i høst var vi ti. Inspirerende å endelig ha fått mer enn 10% menn i våre barnehager. Temaene på disse to samlingene har vært hvordan få flere menn inn i barnehagene og klarer vi å gi barna nok utfordringer og spenning i hverdagen. Vi har utarbeidet ny handlingsplan for perioden 2019-2021. MIB er et velfungerende nettverk hvor det diskuteres faglig stoff, deles erfaringer og tas opp aktuelle problemstillinger.

Julegrytas barnehagedag Torsdag 6. desember arrangerte vi «Barnehagedag» i og utenfor Frelsesarmeen Templet korps for sjette året på rad. Dette ser vi på som ett av våre bidrag til det viktige arbeidet Frelsesarmeen gjør for å hjelpe barn som lever under vanskelige økonomiske kår i Norge. Det ble en fin dag, men vi hadde dessverre veldig få barnehager på besøk i år. Vi må undersøke om det er en årsak til det før vi planlegger neste års arrangement. De som var tilstede var fornøyde med arrangementet. De gikk rundt juletreet ute og sang julesanger, de kom med gaver og penger til julegryta og inne fikk de servert pepperkaker og saft mens de spiste matpakkene sine. Førskolebarna i Frelsesarmeens barnehager på Østlandet hadde et flott julespill med mye sang som de fremførte to ganger. Barna som var gjester satt stille og lyttet til fremføringen av juleevangeliet.

Nettverk for verneombud Verneombudene fra hver barnehage samles en gang i året. Målet med nettverksgruppen er å lære av hverandres erfaringer for å bli tryggere i rollen som verneombud. Det er diskusjoner, refleksjoner og kunnskapsbygging. Det faglige innholdet utvikles i samspill med deltagerne. På årets samling hadde vi temaene hva er HMS, gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen 2018 – hva er verneombudets rolle i tiltakene som settes i gang i etterkant av undersøkelsen og mobbing på arbeidsplassen. Frelsesarmeens barnehager har et felles hovedverneombud samt vara for denne.

Aktuelle miljøtiltak Alle Frelsesarmeens barnehager er Grønt Flagg-sertifisert. Dette krever resertifisering årlig, og barnehagene jobber etter felles progresjonsplan i miljøarbeidet.

12


Våre medarbeidere Personale Det var i 2018 82 ansatte fordelt på 69,7 årsverk i Frelsesarmeens barnehager (inkludert renholdere og vaktmestre). Administrasjonen har i tillegg 2,2 årsverk fordelt på Virksomhetsleder, Fagkonsulent og prosjektleder for Familieverksted. 11 av de ansatte er menn, hvorav 8 av de jobber direkte med barna. Det er ulik praksis i kommunene i forhold til ekstrapersonale for barn som har tiltak. Noen steder lønnes de over eget budsjett og utgiftene refunderes av kommunen. Det er veldig bra når vi får refundert det personen faktisk koster, og ikke bare laveste lønn. Her har kommunene ulik praksis. I andre kommuner igjen får vi tildelt personale som er lønnet av kommunen. Det kan fungere bra, men blir et problem når kommunen ikke har nok personalet eller personalet blir langtidssykemeldt og de ikke setter inn nye. Hjelp til de barna som trenger noe ekstra er et utfordrende tema. Vi har hatt flere personer på tiltak fra Fretex, NAV eller andre aktører. Solgry, Trollstua og Regnbuen har til sammen hatt 4 lærlinger i Barne- og ungdomsarbeiderfaget dette året. I tillegg tar barnehagene imot elever fra ungdomsskoler på OD-dag og i skolenes arbeidsuke. Av årsverkene i barnehagene er det 31 stillinger som krever barnehagelærerutdanning. Av disse er 9 årsverk på dispensasjon. Av de som er på dispensasjon, er det 3 med annen pedagogisk utdannelse, 5 med annen universitet/høyskoleutdanning og 1 er barne- og ungdomsarbeider. Av de 38,2 årsverkene hvor det ikke er krav til utdanning har 8 personer fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Det er flere med dispensasjon i år enn tidligere. Grunnen til dette er ny pedagogtetthet som krever flere pedagoger. Det er utfordrende å få tak i kvalifisert personalet. De som er på dispensasjon har annen pedagogisk utdannelse eller er barne- og ungdomsarbeidere med lang erfaring.

Barnehagelærere På disp Ufaglærte Barne- og ungdomsarbeidere Annen pedagogisk utdannelse

13


Personalpolitikk Samarbeidet med de tillitsvalgte fungerer godt. Etter at Frelsesarmeen byttet arbeidsgiverforening og fikk sin egen lokale særavtale innkaller forhandlingsleder alle tillitsvalgte til jevnlige samarbeidsmøter for Frelsesarmeen sentralt. Virksomhetsleder innkaller til et samarbeidsmøte for alle tillitsvalgte i virksomheten en gang i året og det gjennomføres også medbestemmelsesmøter jevnlig i den enkelte barnehage. AMU(arbeidsmiljøutvalg) har gjennomført to møter i 2018. Arbeidet fungerer godt med gode rutiner. Utvalget har utarbeidet en handlingsplan for HMS. Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten Stamina Helse fungerer bra og det er også utarbeidet en handlingsplan for avtalt bistand. Det utarbeides egen årsrapport for AMUs arbeid. Det gjennomføres medarbeidersamtaler på alle nivå årlig. Virksomhetsleder har korte ledersamtaler med styrerne ca. annen hver måned. Styrerne har disse samtalene med sine pedagogiske ledere, og de pedagogiske ledere med sine ansatte. Dette er et spennende arbeid hvor den enkelte setter egne mål for sitt arbeid, og jevnlig blir fulgt opp i forhold til disse. Dette er et arbeid vi fortsatt ønsker fokus på. Medarbeiderundersøkelse levert av Epinion ble gjennomført første gang i 2016. Våren 2018 gjennomførte vi den andre. Vi er stolte av en svarprosent på 96%, og en alt i alt tilfredshet på 5,2 på en skala fra 1-6. Svarene fra undersøkelsen jobbes videre med sentralt og i den enkelte barnehage.

Sykefravær Det totale sykefraværet i 2018 var 10,61 %, som er en nedgang fra i fjor hvor det var 11,25%. Nedgangen er på korttidsfraværet. Vi jobber målrettet for å redusere sykefraværet i alle våre barnehager og det har vært målet på HMS handlingsplanen for 2018. HMS er et av ansvarsområdene til fagkonsulenten. Hun er tett på, bistår og følger opp barnehagene i dette arbeidet.

12 10 8 Korttid

6

Langtid Totalt

4 2 0 2013

2014

2015

2016

2017

14

2018


Kompetanseheving Kompetanseheving av den enkelte ansatte er viktig for personlig utvikling og for kvalitetsutvikling av barnehagen. Det viktigste er den personlige oppfølgingen gjennom målsamtaler på ulike nivå. I tillegg er planleggingsdager, personal-, leder- og avdelingsmøter avgjørende for faglig påfyll og refleksjon som fører til personlig utvikling. Høsten 2017 kom det ny rammeplan for barnehager. Implementering av rammeplanen har hatt en sentral plass i kompetanseheving i 2018. I 2018 startet arbeidet med LIVSMESTRING, som er hovedtema i kompetanseplan som gjelder for 2018-2021. Livsmestring er å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden. I barnehagen er det viktig at alle i personalgruppen vet at de påvirker barnas livsmestring. Vi har delt opp arbeidet med livsmestring i 5 underpunkter;  Selvfølelse  Samspill, felleskap og vennskap  Omsorgs- og livssituasjon  Demokrati  Fysisk helse Gjennom kompetanseplanen har vi i Frelsesarmeens barnehager et felles utgangspunkt for kompetanseheving, som så blir konkretisert for gjennomføring i den enkelte barnehage. Kompetansegruppa har hatt 2 møter i løpet av 2018. Det viktigste arbeidet har vært å følge opp hvordan kompetanseplan fungerer i praksis. Hvilke tiltak som gjøres i den enkelte barnehage, og hva vi bør følge opp sentralt. Vi så også at årsplanmalen som ble utarbeidet i 2017 hadde noen mangler som vi rettet opp i. Relasjonsledelse og nærværsarbeid som er beskrevet tidligere er et samarbeid med Fretex. Vårt mål med prosjektet er å øke kompetansen i forhold til relasjonsledelse i lederteamet i den enkelte barnehage, men også øke nærværet i barnehagen. Prosjektet startet i to barnehager i høst og de to neste starter høsten 2019. Økt kompetanse på relasjonsledelse vil også være positivt i arbeidet med barna, og kanskje spesielt i forhold til tema livsmestring.

15


Vår organisasjon Organisasjonskart

FRELSESARMEENS HOVEDSTYRE

FRELSESARMEENS BARNEHAGERS STYRE

VIRKSOMHETSLEDER

FAGKONSULENT AUGLENDSDALEN

REGNBUEN

SOLGRY

TROLLSTUA

FRELSESARMEENS RESSURSER: IT - kommunikasjon - eiendom - økonomi - personal - ++

Styret Styret for Frelsesarmeens barnehager har i perioden bestått av:  Lindis Evja- styreleder, Frelsesarmeens sosialsjef, barnevernspedagog  Wenche Walderhaug Midjord – nestleder, offiser i Frelsesarmeen (t.o.m juli.18)  Flemming Baunø- nestleder, offiser i Frelsesarmeen (f.o.m. august.18)  Reidunn M. Alvsåker – FA-representant, offiser i Frelsesarmeen, førskolelærer  Richard Aune, FA-representant, markedskonsulent  Silje Våje Andersen, FA-representant, offiser i Frelsesarmeen, lærer  Marthe Wold, ansattes representant  Benita Järf, vara ansattes representant Virksomhetsleder Annette Gilbrant er styrets sekretær. Fagkonsulent deltar etter behov. Det har vært avholdt 4 ordinære styremøter dette året.

Økonomi Fra 1/1-15 ble det innført ny tilskuddsordning som baserer seg på regnskapet to år tilbake + deflator for to år. Økonomien har blitt mye mer forutsigbar. Dessverre er det store forskjeller i 16


hva barnehagene får i støtte pr barn i de ulike kommunene. Vi er spente på hva kommunesammenslåing vil ha å si for tilskuddet i årene som kommer. Den største utfordringen er allikevel å få fylt opp plasser når det i kommunene er en overkapasitet på plasser. Hvordan vi kan være konkurransedyktige i fremtiden har vært tema på strategiseminar med styret, og er jobbet videre med i samarbeidsutvalg i den enkelte barnehage.

Organisasjonsutvikling Mye av det vi har hatt fokus på i 2018 har bidratt til utvikling av organisasjonen. Vi vil spesielt trekke frem målsamtalene som gjør at lederen får vært tett på og rett på. Leder får dermed et tydeligere bilde av situasjonen, får satt i gang refleksjon og utvikling av den enkelte medarbeider som igjen fører til utvikling av organisasjonen. Andre elementer som bidrar til utvikling av organisasjonen er: - Nettverksgrupper for pedagogiske ledere og pedagoger - Seksjonsledermøter - AMU og medbestemmelsesmøte sentralt - Samarbeidet innenfor Frelsesarmeen generelt, og sosialavdelingen spesielt - Seksjonssamlinger: 4 ganger pr år samles styrerne, fagkonsulent og virksomhetsleder til seksjonssamling over 2 dager. Dette er viktige samlinger for utvikling av organisasjonen. Vi samkjører oss på mange områder, drøfter aktuelle temaer, reflekterer over satsningsområder, gjennomfører kollegaveiledning og har fokus på ledelse. Disse samlingene er uvurderlige for Frelsesarmeens barnehager - Alle barnehagene har jevnlig personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Disse jobber vi også med å utvikle slik at de henger mer sammen og brukes mer målrettet - Barnehagene arbeider med periodeplan for personalet, som skal være et verktøy for å tenke helhet i barnehagens pedagogiske arbeid. Den inneholder refleksjon, mål for personalets arbeid, og en konkret liste på hvordan dette skal løses - Brukerundersøkelse og medarbeiderundersøkelse er et godt hjelpemiddel for utvikling - Kommunene skal gjennomføre elektronisk eller fysisk tilsyn i barnehagene årlig

Profilering/ synliggjøring Personalet blir oppfordret til å bruke profiltøy i hverdagen. Profiltøy vil bidra til å øke fellesskapsfølelsen for de ansatte, både til sin barnehage, til Frelsesarmeens barnehager og til Frelsesarmeen. Det er spesielt viktig å bruke profiltøy når man er ute og møter ulike samarbeidspartnere, er på kurs osv. Dette er en viktig og tydelig profilering av Frelsesarmeens barnehager utad. Etter at vi begynte med kommunikasjonsverktøyet Vigilo, er hjemmesiden mindre viktig som informasjonskanal til foreldre. Det er allikevel viktig å ha gode og oppdaterte hjemmesider for nye søkere og for profilering. Samarbeid med Fretex er blant annet med på å synliggjøre barnehagenes samfunnsengasjement på attføringsområdet. Annet:  Den kristne profilen synliggjøres ved formidling av bibelfortellinger og kristne sanger i hverdagen, og ikke minst i verdier og holdninger. Vi legger også spesiell vekt på det kristne budskapet i forbindelse med høytider  Barnehagene samarbeider med nærliggende korps om for eksempel gudstjenester for barnehagebarna, besøk i samlingsstund etc. 17


  

Alle barnehagene har kapellan Det arrangeres Frelsesarmé-uke i barnehagene Lokalpressen og Krigsropet/Perleportalen kontaktes ved arrangement i barnehagen

Kompetanse-, forsknings – og utviklingsarbeid Kompetanseheving er et kontinuerlig arbeid, og en prosess som stadig bringer oss fremover, men aldri i mål. Pedagogisk plattform holdes fortsatt levende gjennom refleksjon og planarbeid. Vår pedagogiske plattform gjør oss tydelige på hva vi står for, hva vi skal prioritere og hvordan vi skal jobbe. Nettverk Vi har siden våren 2011 hatt nettverk for pedagogiske ledere og pedagoger to ganger i året. Erfaringsdeling, refleksjon og faglig utvikling er målet med disse nettverkene. Våren 2018 hadde vi tema: Selvfølelse. Etter en innledning med innføring i hva selvfølelse er, reflekterte vi over hva som påvirker selvfølelsen og hvordan vi kan jobbe for å øke barns selvfølelse i barnehagen. Mange gode refleksjoner i de ulike nettverkene. Høsten 2018 brukte vi nettverkene til å utarbeide nye progresjonsplaner for barnehagens innhold. Det ble utarbeidet mål, tiltak og ideer for områdene barnas behov for omsorg, barnas behov for lek, danning, læring, vennskap og fellesskap og kommunikasjon og språk. Periodeplan Periodeplan er et verktøy vi fortsatt bruker for å konkretisere og tilpasse overordnede planer til den enkelte avdeling/barnegruppe. Dette arbeidet har vi holdt på med i flere år, og det har skjedd en stor utvikling i dette arbeidet. Det aller viktigste er gode refleksjoner over prosessmål, som viser oss veien videre i arbeidet med barnegruppa og det enkelte barn. Periodeplan er et verktøy som hjelper til å se den tydelige sammenhengen mellom plan og praksis. I år er planen blitt tilpasset ny rammeplan i tillegg til et nytt punkt knyttet til utvikling og tilrettelegging av rommet for gjeldende periode. Virksomhetsleder har deltatt på avdelingsmøter på alle avdelinger med periodeplan som tema. Dette for å bli bedre kjent med avdelingene og delta i refleksjoner. Utvikling Observasjoner og refleksjoner sammen med brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser danner grunnlag for videreutvikling av vårt arbeid. Det gir oss et blikk på hvor vi er og hvor veien går videre. Vi følger med på forskning som blir gjort på barnehagefeltet gjennom publikasjoner og ulike presentasjoner. I sosiale medier er det mange diskusjoner, forskning, praksishistorier og meninger innen barnehagefeltet som blir delt. Her følger vi aktivt med.

18


Planer for fremtiden Etablering: Frelsesarmeens barnehager ønsker å drive flere barnehager. Omregulering av eiendommen på Teisenveien 5 er enda under arbeid, vi har ikke fått svar etter høringsrunden som var i 2017/2018. Endelig svar på dette kommer våren 2019. Vi har vært i dialog med Trondheim kommune ang en tomt Frelsesarmeen eier på Lade i Trondheim. Her er ingen ting avgjort, men kommunen var positive til å ha barnehage på denne tomten. Trondheim kommune har i dag overkapasitet på barnehageplasser, men vi vet at det skal skje mye utvikling på Lade. Familieverksted: Planen for 2019 er som i fjor å utvide arbeidet med Familieverksted i barnehager. Vi vil derfor jobbe videre med å utvikle konseptet, slik at vi kan drifte dette både i egne og andres barnehager. Per i dag er prosjektleder i kontakt med andre bydeler som kan tenke seg å ha Familieverksted i sine barnehager. Kompetanseheving: Det er mange endringer som skjer i barnehagesektoren, så faglig utvikling er et viktig fokus. Oppfølging av kompetanseplan og strategier for utvikling blir viktig både sentralt og lokalt. Tidlig innsats Barn som strever må tidlig bli sett og møtt på sine behov. Gjennom det allmennpedagogiske tilbudet må barnehagen observere og legge til rette for progresjon ut fra der det enkelte barn er. Fokuset på progresjon er tydeligere i ny rammeplan og noe vi også vil øke fokuset på. I tillegg ønsker vi å jobbe for at barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp får den hjelpen de trenger. Når behovene blir så mange og store slik at barnehagen blir en krysning av spesialbarnehage og ordinær barnehage må vi synliggjøre dette for kommune og politikere for at vi sammen kan finne løsninger til det beste for alle barn. Oppgradering Oppgradering av bygg og uteområde er noe vi begynte på i 2017, men som tar tid å gjennomføre. Dette vil derfor være en prioritet i 2019. Nærvær og relasjonsledelse Personalet er den viktigste kvalitetsfaktoren i barnehagen. Det å jobbe for å øke nærværet i våre barnehager er derfor noe vi har hatt som satsning en stund. I 2019 fullføres prosjekt nærvær og relasjonsledelse i to av barnehagene og starter opp i to siste. Det blir et viktig arbeid å jobbe videre med dette, også når Fretex trekker seg ut.

19


Noen ord til slutt Vi har startet refleksjonene om hvordan Frelsesarmeens barnehager skal være rustet for fremtiden. Vi må jobbe for å være den barnehagen som blir valgt når det er overskudd på barnehageplasser. Den barnehagen barna stortrives i, den foreldre trygt sender sitt barn til og der personalet har det bra og ønsker å være med å bidra til utvikling. Hva som skal til vet vi noe om – gjennom medarbeidersamtaler, dialog i samarbeidsutvalg, svar på brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelse. Det å bli sett er avgjørende for alle – både barn, foreldre og personal. Informasjon, involvering og medvirkning må jobbes med på alle plan. Brukerundersøkelsen viser også at et godt mattilbud og et trivelig inne- og utemiljø er spesielt viktig. Vi er i gang med refleksjoner og endringer, og vil fortsette å være i bevegelse. Vi takker Gud for rik velsignelse gjennom året som har gått, vi har en stødig kurs og gleder oss til veien videre.

Annette Gilbrant Virksomhetsleder

20


Frelsesarmeens barnehager Pb 6866 St. Olavs plass, 0130 Oslo 22 99 85 00 barnehager@frelsesarmeen.no frelsesarmeen.no/barnehager

Profile for frelsesarmeenas

Rsmelding2018pdf  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Barnehager/rsmelding2018pdf.pdf

Rsmelding2018pdf  

http://www.frelsesarmeen.no/filestore/Bilder/Enhetene/Barnehager/rsmelding2018pdf.pdf